SSR Aneta Arabas oddala moje zażalenie.

Sygn. akt IC 651/11

P O S T A N O W I E N I E

Dnia 10 października 2011 r.

Sąd Rejonowy Gdańsk – Południe w Gdańsku, Wydział I Cywilny w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Aneta Arabas

po rozpoznaniu w dniu 10 października 2011r. w Gdańsku

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Zbigniewa Grabowskiego

przeciwko Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku

o zapłatę

postanawia:

odrzucić zażalenie powoda Zbigniewa Grabowskiego na postanowienie z dnia 30 czerwca 2011 r.

niewyraźna

Okrągła pieczęć Sądu

z godłem Polski

Na oryginale właściwy podpis

Za zgodność z oryginałem

Sekretarz Sądu

bazgroł anonima

     Powód Zbigniew Grabowski wniósł zażalenie na postanowienie z dnia 30 czerwca 2011 r. o odrzuceniu pozwu. Zarządzeniem z dnia 16 sierpnia 201 Ir. zobowiązano powoda do uiszczenia opłaty w wysokości 30 zł oraz do uzupełnienia braków formalnych zażalenia poprzez wskazanie wartości przedmiotu zaskarżenia oraz oświadczenie, czy powód domaga się zmiany, czy uchylenia zaskarżonego postanowienia – w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia zażalenia. Zobowiązanie do wykonania powyższego zarządzenia zostało doręczone skarżącemu w dniu 23 sierpnia 2011 r. W zakreślonym terminie powód nadesłał pismo procesowe, w którym wskazał wartość przedmiotu zaskarżenia i w którym wyraźnie oświadczył, iż nie uiści żadnej opłaty. W treści złożonego pisma powód nie wskazał, czy domaga się zmiany, czy uchylenia zaskarżonego postanowienia.

   Zgodnie z art. 394 § 3 kpc zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia ze wskazaniem w miarę potrzeby nowych faktów i dowodów. W myśl zaś art. 370 kpc w związku z art. 397 § 2 kpc, Sąd pierwszej instancji odrzuci na posiedzeniu niejawnym zażalenie wniesione po upływie przepisanego terminu, nieopłacone lub z innych przyczyn niedopuszczalne, jak również zażalenie, którego braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.

   W niniejszej sprawie skarżący w zakreślonym terminie nie opłacił wniesionego zażalenia, jak również nie uzupełnił wszystkich jego braków formalnych. Dlatego też na mocy cyt. przepisów orzeczono jak w sentencji.

niewyraźna

Okrągła pieczęć Sądu

z godłem Polski

Na oryginale właściwy podpis

Za zgodność z oryginałem

Sekretarz Sądu

bazgroł anonima

Pieczątka o treści.

od doręczenia postanowienia/zarządzenia służy

zażalenie. Zażalenie wnosi się do Sądu, który

wydał zaskarżone postanowienie/zarządzenie

w terminie jednego tygodnia od daty doręczenia

postanowienia/zarządzenia w dwóch egzemplarzach

Wraz z tym postanowieniem otrzymałem zarządzenie o treści.

Sygn. akt IC 651/11

ZARZĄDZENIE

Dnia 10 października 2011 r.

Sędzia Sądu Rejonowego Gdansk – Południe w Gdańsku Aneta Arabas

w sprawie z powództwa Zbigniewa Grabowskiego

przeciwko Komendzie Wojewódzkiej Policji w

Gdańsku o zapłatę

zarządza:

zwrot pisma z dnia 30 sierpnia 2011 r.

niewyraźna

Okrągła pieczęć Sądu

z godłem Polski

Na oryginale właściwy podpis

Za zgodność z oryginałem

Sekretarz Sądu

bazgroł anonima

Treść mojego pisma z 30-08-2011.

P R E Z E S

Sąd Rejonowy Gdańsk – Południe

ul. 3 Maja 9 A

80 – 802 Gdańsk

W N I O S E K F O R M A L N Y

Pozwana Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, o zapłatę.

Sygn. akt: I C 651/11, Wezwanie… z datą 17. 08. 2011 r., zarządził

anonimowy sędzia. Doręczono 23. 08. 2011 r.

Wstępna wartość przedmiotu sporu 1 (jeden) zł.

Ośmielam się wnosić o to, aby Ob. Prezes spowodował odwołanie sędziego, który do tej pory zajmuje się tą sprawą, jako że ta (ten) sędzia formalizuje sprawę. Przez formalizowanie sprawy należy rozumieć kolejne wzywanie do uzupełnienia braków formalnych bez podania podstawy prawnej tego wezwać. Na tej podstawie wnoszę o wyznaczenie do rozpoznania tej sprawy trzech sędziów zawodowych, albowiem: Organa władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. a Przepisy Konstytucji stosuje się bezpośrednio, oraz Ustawa nie może nikomu zamykać drogi sądowej dochodzenia naruszanych wolności i praw – z obowiązującej Konstytucji.

OŚWIADCZENIE

Ośmielam się oświadczyć, że nie uiszczę żądanej opłaty w kwocie 30 zł, jako że w piśmie sądowym nie podano żadnej podstawy prawnej.

Podstawa prawna, obowiązująca w Polsce Konstytucja:

preambuła oraz art. 1, 2, 7, 8, 9, 32, 45 i 47 a także verte.

Z poważaniem

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *