Skarga do KGP.

Dnia 31 lipca 2011 roku.

Za potwierdzeniem odbioru.

Zbigniew Grabowski – skarżący

DO RĄK WŁASNYCH!

Ob. gen. insp. Andrzej Matejuk

Komendant Główny Policji

ul. Puławska 148/150

02 – 624 Warszawa

na adresy:

skargi.kgp@policja.gov.pl

korupcja-kgp@policja.gov.pl

SKARGA NA KPP WEJHEROWO

Pismo: ZD.0510-46/11, AC-S- 44/11 z 15. 09. 2011 r., komendant,

mł. insp. Krzysztof Lawer, doręczono listem zwykłym.

Uniżenie pokornie i z pyskiem przy matce ziemi, na podstawie obowiązującej w Polsce Konstytucji, ośmielam się żądać aby Ob. Komendant, zechciał mnie objaśnić i wyprowadzić z błędu, że komendant KPP w Wejherowie Ob. K. Lawer, działał na zlecenie organów państwa, z podaniem: funkcji, imienia i nazwiska a nie na na zlecenie bandyty.

Ponadto ośmielę się objaśnić Ob., że w obowiązującej Konstytucji stoi napisane: Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. oraz Przepisy Konstytucji stosuje się bezpośrednio.

Gliny” winny o tym wiedzieć i powinny postępować podług prawa a nie wedle własnego widzi mi się i ukrywać bandytów za tajną „pomocą prawną”.

Rezerwuję sobie prawa do dalszych czynności.

Podstawa prawna, obowiązująca w Polsce Konstytucja:

preambuła oraz art. 1, 2, 7, 8, 30, 31, 32, 61 i 193 a także verte.

Jako drugą stronę umieściłem.

POWSZECHNA DEKLARACJA PRAW CZŁOWIEKA

uchwalona 10 grudnia 1948 roku w Paryżu

na Trzeciej Sesji Zgromadzenia Ogólnego

Organizacji Narodów Zjednoczonych.

PREAMBUŁA

Zważywszy, że uznanie przyrodzonej godności oraz równych i niezbywalnych praw wszystkich członków wspólnoty ludzkiej jest podstawą wolności, sprawiedliwości i pokoju na Świecie;

zważywszy, że brak poszanowania i pogarda dla praw człowieka doprowadziły do aktów barbarzyństwa, które wstrząsnęły sumieniem ludzkości, a nadejście Świata, w którym ludzie będą korzystać z wolności słowa i przekonań oraz wolności od strachu i niedostatku, ogłoszono jako najwznioślejszy cel człowieka;

zważywszy, że istotne jest, aby prawa człowieka były chronione przez przepisy prawa, aby nie musiał – doprowadzony do ostateczności – uciekać się do buntu przeciw tyranii i uciskowi;

zważywszy, że konieczne jest popieranie rozwoju przyjaznych stosunków między narodami;

zważywszy, że ludy Narodów Zjednoczonych potwierdziły w karcie swą wiarę w podstawowe prawa człowieka, w godność i wartość osoby ludzkiej i w równe prawa mężczyzn i kobiet oraz dały wyraz swojej stanowczej woli popierania postępu społecznego i polepszenia warunków życia w większej wolności;

zważywszy, że Państwa Członkowskie zobowiązały się we współpracy z Organizacją Narodów Zjednoczonych do zapewnienia powszechnego poszanowania i przestrzegania praw człowieka oraz podstawowych wolności,

zważywszy, że jednakowe pojmowanie tych praw i wolności ma ogromne znaczenie dla pełnej realizacji tego zobowiązania;

przeto Zgromadzenie Ogólne ogłasza uroczyście niniejszą Powszechną Deklarację Praw Człowieka jako wspólny najwyższy cel wszystkich ludów i narodów, aby każda jednostka i każdy organ społeczeństwa – zachowując stale w pamięci niniejszą Deklarację – dążyły poprzez nauczanie i wychowywanie do coraz pełniejszego poszanowania tych praw i wolności, i aby zapewniły poprzez stopniowe kroki o zasięgu krajowym i międzynarodowym ich powszechne i skuteczne uznanie i poszanowanie, zarówno wśród ludów samych państw członkowskich, jak i wśród terytoriów pod ich jurysdykcją.

Jest to pierwszy akt prawny ujmujący w kompleksowy

sposób prawa jednostki w systemie ONZ

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *