Sąd Najwyższy. Rozwiązać KWP.

Pod datą 14 września 2011 roku. Ośmieliłem się nagryzmolić pięć pozwów o identycznej treści. Tu prezentuję przeciwko Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.

Sąd Najwyższy

Plac Krasińskich 2/4/6

00 – 951 Warszawa

POZEW O ROZWIĄZANIE

Pozwana: Komenda Wojewódzka Policji.

ul. Okopowa 15, 80 – 819 Gdańsk.

Wartość przedmiotu sporu 1 (jeden) grosz.

Ośmielam się wnosić o orzeczenie prawomocnym wyrokiem sądowy o rozwiązaniu pozwanej jako organu władzy wykonawczej.

Pozew ośmielę się uzasadnić tym, że Sąd Rejonowy Gdańsk – Południe, w osobie SSR Aneta Arabas pod sygn. akt I C 826/11 orzekła iż pozwana nie posiada osobowości prawnej ani zdolności sądowej co jest nieusuwalne. Dowód: akta wymienionej sprawy.

Ośmielę się zauważyć, że tylko w państwach totalitarnych, lub zbliżonych do takiego sposobu sprawowania władzy w państwie, jest niemożliwie procesowanie się z jakimiś organem władzy. Tylko obywatele pomiędzy sobą mogą brać się za łby przed obliczem sądu.

Podstawa prawna, obowiązująca w Polsce Konstytucja:

preambuła oraz art. 1, 2, 7, 8, 9, 32, 45, 47, 77 i 193 a także verte.

Z poważaniem

W odpowiedzi otrzymałem pismo o treści.

Warszawa, dnia 22 września 2011 r.

Nadruk godła Polski

SĄD NAJWYŻSZY

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

ZESPÓŁ

DO SPRAW KORESPONDENCJI

PP.V. – 051 – 721 / 2011

Pan

Zbigniew Grabowski

[mój adres domowy]

Odpowiadając na Pana kolejne pismo z dnia 14.09.2011r, ( nr L 144 – L 148 ) uprzejmie informuję, iż treścią swą nie nawiązują one do kompetencji Sądu Najwyższego określanych przepisami kpc i ustawy z dnia 23 listopada 2002r, o Sądzie Najwyższym ( Dz. U Nr 240, poz. 2052 ze zmian.).

Sąd Najwyższy nie działa jako sąd I instancji.

Pozew ( art. 187 kpc ) – pismo procesowe wszczynające postępowanie sądowe składa się do sądu I instancji właściwej rzeczowo i miejscowo. Właściwość sądów regulują przepisy art. 15 – 46 kpc. Zwraca się nadesłane przy piśmie załączniki. – plik

Główny Specjalista

Ewa Bukowska

podpis nieczytelny

Moja odpowiedź.

P R E Z E S

Sąd Apelacyjny

ul. Nowe Ogrody 28/29

80 – 803 Gdańsk

WNIOSEK FORMALNY

Pismo Sądu Najwyższego PP.V.-051-721/2011, z 22. 09. 2011 r.

Główny specjalista, Ewa Bukowska. Doręczono 26. 09. 2011 r.

Ośmielam się niepokoić Ob. Prezesa, po raz kolejny zresztą, i wnoszę o nadanie moim czterem pozwom z 14. 09. 2011 (L: 145, 146, 147 i 148) właściwego biegu procesowego, jako że Sąd Najwyższy nie jest kompetentny w tych sprawach – dowód kopia tego pisma w załączeniu.

Ośmielę się jeszcze dodać, że również SSR Gdańsk – Południe, Katarzyna Fojuth, orzekła (IC 895/11) iż: Sąd Okręgowy w Gdańsku nie posiada, jako taki, osobowości prawnej. Także SSO w Gdańsku, Maria Kliszcz, orzekła (IC 656/11) identyczne.

Interwencja Sądu Apelacyjnego jest bezsporna. Oczekuję, iż Ob. Prezes zastosuje art. 5 Kpc. [Sąd powinien udzielać stronom i uczestnikom postępowania występującym w sprawie bez adwokata lub radcy prawnego potrzebnych wskazówek co do czynności procesowych oraz pouczać ich o skutkach prawnych tych czynności i skutków zaniedbań.]

Podstawa prawna, obowiązująca w Polsce Konstytucja:

preambuła oraz art. 1, 2, 7, 8, 9, 32, 45, 47, 77 i 193 a także verte.

Z poważaniem

Załączników 5, opisanych w tekście; 9 kartek, 17 stron tekstu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *