Irena Lipowicz = atrapa obrońcy, c. d. 3.

Ob. Irena Lipowicz, tytularny profesor od prawa ale bez daty urodzenia, aktualnie zajmuje urząd pod tytułem: Rzecznik Praw Obywatelskich. W Konstytucji, obowiązującej w Polsce stoi zapisane.

Artykuł 80.

Każdy ma prawo wystąpienia, na zasadach określonych w ustawie, do Rzecznika Praw Obywatelskich z wnioskiem o pomoc w ochronie swoich wolności lub praw naruszonych przez organy władzy publicznej.

Artykuł 208.

1. Rzecznik Praw Obywatelskich stoi na straży wolności i praw człowieka i obywatela określonych w Konstytucji i innych aktach normatywnych.

2. Zakres i sposób działania Rzecznika Praw Obywatelskich określa ustawa.

Mój wniosek dotyczy braku prawa do sądu w Polsce

i pod datą 3-08-2012 r. taką oto otrzymałem odpowiedź.

Nadruk godła Polski

BIURO

RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH

RPO-666203/-I/11/KM

00-090 Warszawa Al. Solidarności 77

Tel. centr. 22 551 77 00 Fax 22 827 64 53

Warszawa, 03 SIE. 2012

Pan

Zbigniew Grabowski

[mój adres domowy]

Zespół Prawa Konstytucyjnego

i Międzynarodowego

Szanowny Panie!

     W odpowiedzi na pismo z dnia 24 lipca 2012 r., z upoważnienia Rzecznika Praw Obywatelskich, działając na podstawie przepisu art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2001, Nr 14, poz. 147 ze zm.), przedstawiam następujące wyjaśnienia.

     W sprawie podniesionej w skardze, dotyczącej zwolnienia z opłaty skarbowej jednostek samorządu terytorialnego, uprzejmie informuję, że Rzecznik nie podziela Pańskich zarzutów co do sprzeczności takiej regulacji z Konstytucją.

     W odniesieniu do kwestii włączenia się Rzecznika Praw Obywatelskich do wskazanych w skardze postępowań sądowych informuję, że z treści Pana skargi oraz dołączonych pism nie wynika, czego dokładnie dotyczą postępowania. Ponadto nie wskazał Pan, jakie okoliczności uzasadniają wzięcie udziału Rzecznika we wskazanych postępowaniach. Należy podkreślić, że Rzecznik nie realizuje swojego uprawnienia, polegającego na możliwości wzięcia udziału w postępowaniu sądowym, w każdej sprawie. Rzecznik Praw Obywatelskich podejmuje działania w sytuacjach, w których zachodzi podejrzenie, że doszło do naruszenia praw i wolności człowieka i obywatela określonych w Konstytucji oraz ustawach. Jednak z przewidzianych w przepisach środków działania Rzecznik powinien korzystać wyjątkowo na zasadzie subsydiarności,

Druga kartka dokumentu.

2

zwłaszcza wówczas gdy w sprawie istnieje konieczność rozstrzygnięcia zagadnienia prawnego budzącego wątpliwości z punktu widzenia ochrony praw i wolności albo gdy sprawa ma charakter precedensowy i jej rozstrzygnięcie będzie miało istotne znaczenie dla ukształtowania sytuacji prawnej innych obywateli. Ponadto Rzecznik nie zastępuje ani nie wyręcza obywateli w prowadzeniu ich spraw, a więc nie świadczy usług typowo adwokackich. Działania interwencyjne podejmuje dopiero wówczas, gdy wnioskodawca wykorzystał przysługujące mu przewidziane prawem środki działania i pomimo to w dalszym ciągu uważa, iż jego sprawa została załatwiona z naruszeniem praw i wolności.

Z poważaniem,

DYREKTOR ZESPOŁU

Mirosław Wróblewski

podpis nieczytelny

* * * * * * * * * *

Dokument dowodzi, że Ob. Irena Lipowicz, (tytularny profesor prawa!) nie odróżnia konstytucyjnej pomocy od pospolitego pouczenia, z którym mamy do czynie podczas: Kup Pan(i) cegłę! Powyższe stanowisko Ob. Ireny Lipowicz nie dziwi, jako że Ob. ta była członkiem Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego opracowującej Konstytucję z 1997 r.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *