Irena Lipowicz = atrapa obrońcy, c. d. 1.

Ob. Irena Lipowicz, tytularny profesor od prawa ale bez daty urodzenia, aktualnie zajmuje urząd pod tytułem: Rzecznik Praw Obywatelskich. W Konstytucji, obowiązującej w Polsce stoi zapisane.

Artykuł 80.

Każdy ma prawo wystąpienia, na zasadach określonych w ustawie, do Rzecznika Praw Obywatelskich z wnioskiem o pomoc w ochronie swoich wolności lub praw naruszonych przez organy władzy publicznej.

Artykuł 208.

1. Rzecznik Praw Obywatelskich stoi na straży wolności i praw człowieka i obywatela określonych w Konstytucji i innych aktach normatywnych.

2. Zakres i sposób działania Rzecznika Praw Obywatelskich określa ustawa.

Mój wniosek dotyczy braku prawa do sądu w Polsce

i pod datą 20-07-2012 r. taką oto otrzymałem odpowiedź.

Nadruk godła Polski

BIURO

RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH

RPO-708064-IY/12/MK

00-090 Warszawa Al. Solidarności 77

Tel. centr. 22 551 77 00 Fax 22 827 64 53

Warszawa, 2012-07-20

Pan Zbigniew Grabowski

[mój adres domowy]

Zespół Prawa Cywilnego

    Szanowny Panie!

     Z upoważnienia Rzecznika Praw Obywatelskich, w odpowiedzi na Pana pismo przesłane drogą elektroniczną 12 lipca 2012 r. uprzejmie informuję, że nie sprecyzował Pan, jakiej formy interwencji oczekuje Pan od Rzecznika, zaś w przesłanych przez Pana skanach pism sądowych nie sposób dopatrzyć się łamania konstytucyjnych praw i wolności człowieka i obywatela. Żądania opłacenia pisma sądowego oraz złożenia oświadczenia majątkowego w przypadku wnioskowania o zwolnienie od kosztów sądowych mają oparcie w przepisach ustawy z 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2010 r., Nr 9090, poz. 594 ze zm.), w szczególności w art. 2 ust. 2, art. 3, art. 13 ust. 1, art. 100-102. Sędziowie nie mają obowiązku podpisywać wezwań, które są pismami sporządzanymi i wysyłanymi przez sekretariaty – sędziowie podpisują natomiast sentencje wyroków i postanowień, co ma swoje oparcie w przepisach m.in. ustawy z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r., Nr 43, poz. 296 ze zm.) – art. 324 §3.

     Z treścią ustaw może się Pan zapoznać na stronach Rządowego Centrum Legislacji (http://www.rcl.gov.pl/) bądź na sejmowej stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych (http: //isap.sejm.gov.pl/).

     W tej sytuacji, na podstawie art. 11 pkt 4 ustawy z 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2001 r., Nr 14, poz. 147 ze zm.) Rzecznik nie widzi podstaw do interweniowania w sprawie.

Z poważaniem

Michał Kubalski

Starszy specjalista

podpis nieczytelny

* * * * * * * * * *

Dokument dowodzi, że Ob. Irena Lipowicz, (tytularny profesor prawa!) nie odróżnia konstytucyjnej pomocy od pospolitego pouczenia, z którym mamy do czynie podczas: Kup Pan(i) cegłę! Powyższe stanowisko Ob. Ireny Lipowicz nie dziwi, jako że Ob. ta była członkiem Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego opracowującej Konstytucję z 1997 r.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *