SKB. Barbarzyństwo SA Gdańsk.

SKB = stan konstytucyjnego bezprawia.

Gdańsk, dnia 28 stycznia 2016 roku

SĄD APELACYJNY W GDAŃSKU

ul. Nowe Ogrody 28/29

80-803 GDAŃSK

tel.:(58) 32-38-505,506,718

fax: (58) 32-38-532

e-mail: wiz@gdansk.sa.gov.pl

IV Sk.-3/16/C

Pan

Zbigniew Grabowski

[mój adres domowy]

W odpowiedzi na skargę 7 stycznia 2016r. uprzejmie informuję, że nie znajduję podstaw do jej uwzględnienia.

Pismem z 29 września 2015r. wniósł Pan skargę na przewlekłość postępowania w trybie ustawy z dnia 17 czerwca 2004 roku o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U. Nr 179, poz. 1843 ze zm.). Akta sprawy wraz ze skargą wpłynęły do Sądu Okręgowego w Gdańsku w dniu 14 października 2015r. Zarządzeniem z dnia 28 października 2015r. skargę zarejestrowano w repertorium „S” i zobowiązano Pana do uiszczenia opłaty sądowej od skargi w wysokości 100 zł. Opłata została uiszczona w dniu 9 listopada 2015r.

Zarządzeniem z 18 listopada 2015 roku wyznaczono sędziego referenta oraz sprawę skierowano na posiedzenie niejawne wyznaczone na 2 grudnia 2015r. Postanowieniem z 2 grudnia 2015r. Sąd Okręgowy w Gdańsku skargę oddalił.

Przedmiotowa skarga rozpoznana została w terminie dwóch miesięcy od daty uiszczenia opłaty od wniesionej skargi, [rzeczona ustawa stanowi: Art. 11. Sąd wydaje orzeczenie w terminie dwóch miesięcy, licząc od daty złożenia skargi.] tak więc nie doszło do przewlekłości postępowania. [Tak więc wiceprezes SSA Małgorzata Gerszewska udowodniła, że nie rozumie tekstu pisanego.]

Ponadto zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 17 czerwca 2004r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez

Druga kartka.

nieuzasadnionej zwłoki uwzględniając lub odrzucając skargę, sąd z urzędu zwraca uiszczoną od niej opłatę.

W sprawie III S 950/15 skarga została natomiast oddalona, tam więc nie było obowiązku zwrotu uiszczonej przez Pana opłaty. [rzeczona ustawa stanowi: Art. 17. 3. Uwzględniając lub odrzucając skargę, sąd z urzędu zwraca uiszczoną od niej opłatę. Ponownie wiceprezes SSA Małgorzata Gerszewska udowodniła, że nie rozumie tekstu pisanego.]

W I C E P R E Z E S

Sądu Apelacyjnego w Gdańsku

SSA Małgorzata Gerszewska

podpis nieczytelny

I co? Pisać na Berdyczów?

* – * – * – * – * – * – * – * – * – *

Zbigniew Grabowski

P R E Z E S

Sąd Apelacyjny

ul. Nowe Ogrody 28/29

80 – 803 Gdańsk

WNIOSEK

o stwierdzenie złamania konstytucyjnej zasady legalizmu.

Sygn. akt III S 950/15, Postanowienie z 8-12-2015 r., wysłano 14-12-2015; SSO Gdańsk: Joanna Wielicka-Jelińska, Elżbieta Płażyńska, Katarzyna Łubkowska.

Mocą ducha prawa wynikającego z preambuły Konstytucji: pomni gorzkich doświadczeń z czasów, gdy podstawowe wolności i prawa człowieka były w naszej Ojczyźnie łamane ośmielam się uprzejmie wnosić o stwierdzenie, że w sprawie doszło do złamania konstytucyjnej zasady legalizmu przez sędziów Sądu Okręgowego w Gdańsku. Ustawa z 17-06-2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony… w art. 11 stanowi, że „Sąd wydaje orzeczenie w terminie dwóch miesięcy licząc od daty złożenia skargi.” Data wpływu 6-10-2015 r. Zaś art. 17. 3. stoi: „Uwzględniając lub odrzucając skargę, sąd z urzędu zwraca uiszczoną od niej opłatę.” Do dziś rzeczonej opłaty nie zwrócono mi. Doszło więc dwa razy do obrazy ładu konstytucyjnego w jednym postępowaniu.

Mocą Konstytucji wnoszę jak wyżej, przy tym zwracam uwagę na imponderabilia (rzeczy nieuchwytne, nie należące do sfery zjawisk fizycznych, nie dające się dokładnie zmierzyć, obliczyć, czy wycenić ale mogące jednak mieć znaczenie lub być w stanie wywierać wpływ na jakieś sprawy, na ludzkie działanie) i sprawiedliwości społeczną, która wymaga aby każdemu oddać to co słusznie mu się należy a zawarte w preambule Konstytucji pomni gorzkich doświadczeń… Kolejny raz powtarzam. To my: bydło i motłoch utrzymujemy Was. Codziennie płacimy podatki kupując: wodę, chleb, ziemniaki… Mamy więc prawo do sądzenie zgodnego z Konstytucją i ustawami – art. 178 KRP.

Pytam. Po co nam jakakolwiek Konstytucja i sądy?

Szacunek rodzi się tylko z atencji i prawości.

Z poważaniem

* – * – * – * – * – * – * – * – * – *

ODPIS

Sygn. akt III S 950/15

POSTANOWIENIE

Dnia 8 grudnia 2015 roku

Sąd Okręgowy w Gdańsku III Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Joanna Wiecka-Jelińska, Sędziowie: SSO Elżbieta Płażyńska, SSO Katarzyna Łubkowska (spr.) po rozpoznaniu w dniu 8 grudnia 2015 roku na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi uczestnika Zbigniewa Grabowskiego na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki w sprawie prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wejherowie o sygnaturze akt I Ns 231/13 o stwierdzenie zasiedzenia służebności przesyłu postanawia: skargę oddalić.

SSO Katarzyna Łubkowska, SSO Joanna Wiecka-Jelińska, SO Elżbieta Płażyńska

Pieczęć okrągła

z godłem Polski

Sąd Okręgowy

* 3 *

Na oryginale właściwe podpisy

Za zgodność

STARSZY SEKRETARZ SĄDOWY

Violetta Goyke

Druga kartka. [W oryginale brak numeracji.]

Sygn. akt III S 950/15

UZASADNIENIE

Skarżący Zbigniew Grabowski wniósł o stwierdzenie, że w postępowaniu sądowym prowadzonym przed Sądem Rejonowym w Wejherowie w sprawie o sygn. akt I Ns 231/13 doszło do przewlekłości postępowania. Ponadto domagał się nakazania Sądowi Rejonowemu bezzwłocznego wydania orzeczenia w sprawie oraz przyznania mu od Skarbu Państwa kwoty 20.000,00 zł.

W uzasadnieniu skarżący podał, że w sprawie zostały wykonane wszystkie czynności procesowe, wypowiedziały się też strony postępowania, zatem bezzasadnym jest przedłużanie wydania orzeczenia. Dalej wskazał na ustawowo przewidziane terminy procesowe i konsekwencje związane z ich uchybieniem

Swój udział w sprawie zgłosił Prezes Sądu Rejonowego w Wejherowie i wniósł o oddalenie skargi. [Mnie o terminie rozprawy, ani o stanowisku tegoż prezsa nie powiadomiono, art. 45 Konstytucji.]

Sąd Okręgowy ustalił, co następuje:

Wniosek Gminy Szemud o stwierdzenie zasiedzenia służebności przesyłu wpłynął w dniu 7 lutego 2013 roku. Zarządzeniem dekretacyjnym z dnia 8 lutego 2013 roku wpisano sprawę do Rep. Ns. Zarządzeniem z dnia 7 marca 2013 roku wyznaczono termin rozprawy na dzień 16 kwietnia 2013 roku.

Na rozprawie w dniu 16 kwietnia 2013 roku dopuszczono dowód z oględzin nieruchomości z udziałem biegłego oraz zobowiązano wnioskodawcę do uiszczenia zaliczki.

W dniu 29 kwietnia 2013 roku wpłynęło potwierdzenie uiszczenia zaliczki przez wnioskodawcę. Zarządzeniem z dnia 22 maja 2013 roku wyznaczono termin oględzin na dzień 27 czerwca 2013 roku. Po przeprowadzeniu oględzin postanowieniem z dnia 27 czerwca 2013 roku dopuszczono dowód z opinii biegłego.

W dniu 28 czerwca 2013 roku wpłynął wniosek uczestnika postępowania Zbigniewa Grabowskiego o wyłączenie sędziego. Zarządzeniem z dnia 15 lipca 2013 roku wyznaczono skład do rozpoznania wniosku o wyłączenie, zaś postanowieniem z dnia 26 lipca 2013 roku wniosek o wyłączenie został oddalony. W dniu 21 sierpnia 2013 roku wpłynęło (do Prezesa Sądu) zażalenie uczestnika postępowania na postanowienie z dnia 26 lipca 2013 roku. W okresie od 30 sierpnia 2013 roku do 25 września 2013 roku akta sprawy znajdowały się u Rzecznika Dyscyplinarnego.

Zarządzeniem z dnia 31 października 2013 roku zobowiązano uczestnika do uiszczenia opłaty od zażalenia oraz usunięcia braków formalnych zażalenia. W dniu 29 listopada 2013 roku wpłynęło do Prezesa Sądu pismo uczestnika stanowiące odpowiedź na zobowiązanie, które przekazano co akt sprawy w dniu 2 grudnia 2013 roku.

Trzecia kartka.

Zarządzeniem z dnia 7 stycznia 2014 roku zarządzono doręczenie odpisów zażalenia pozostałym stronom. Po wpływie z.p.o. zarządzeniem z dnia 19 marca 2014 roku akta sprawy zobowiązano przedstawić Sądowi Okręgowemu wraz z zażaleniem.

Postanowieniem z dnia 5 czerwca 2014 roku Sąd Okręgowy oddalał zażalenie. Akta zostały zwrócone do Sądu Rejonowego w dniu 9 lipca 2014 roku.

Zarządzeniem z dnia 23 lipca 2014 roku zobowiązano uczestnika postępowania do usunięcia braków formalnych pism przesłanych drogą elektroniczną w dniu 11 czerwca 2014 roku. W dniu 26 sierpnia 2014 roku wpłynęła odpowiedź uczestnika na zobowiązanie.

Zarządzeniem z dnia 2 października 2014 roku zobowiązano akta sprawy przesłać biegłemu celem sporządzenia opinii zgodnie z postanowieniem z dnia 27 czerwca 2013 roku. Zarządzeniem z dnia 3 grudnia 2014 roku ponaglono biegłego o zwrot akt wraz z opinią. W dniu 7 stycznia 2015 roku wpłynęła opinia biegłego.

Zarządzeniem z dnia 17 marca 2015 roku wyznaczono termin rozprawy na dzień 19 czerwca 2015 roku.

W dniu 5 maja 2015 roku wpłynął do Prezesa Sądu kolejny wniosek uczestnika postępowania o wyłączenie sędziów, który przekazano do akt sprawy w dniu 14 maja 2015 roku. Zarządzeniem z dnia 19 maja 2015 roku wyznaczono skład do rozpoznania wniosku o wyłączenie sędziów, zaś postanowieniem z dnia 29 maja 2015 roku wniosek oddalono. W związku z faktem, iż postanowienie nie było prawomocne, zarządzeniem z dnia 18 czerwca 2015 roku odwołano termin rozprawy wyznaczonej na 19 czerwca 2015 roku.

W dniu 30 czerwca 2015 roku wpłynął kolejny wniosek uczestnika o wyłącznie sędziów. Postanowieniem z dnia 22 lipca 2015 roku odrzucono wniosek. Wobec uprawomocnienia się postanowienia z dnia 29 maja 2015 roku, zarządzeniem z dnia 8 października 2015 roku wyznaczono termin rozprawy na dzień 29 stycznia 2016 roku.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Skarga jest niezasadna i nie zasługiwała na uwzględnienie.

Zgodnie z treścią art. 2 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 roku o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U. nr 179, poz. 1843) o przewlekłości postępowania można mówić wówczas, jeżeli postępowanie w tej sprawie trwa dłużej, niż to konieczne dla wyjaśnienia tych okoliczności faktycznych i prawnych, które są istotne dla rozstrzygnięcia sprawy, albo dłużej niż to konieczne do załatwienia sprawy egzekucyjnej lub innej dotyczącej wykonania orzeczenia sądowego.

Należy podkreślić, iż nie każda zwłoka może być przyczyną stwierdzenia przewlekłości, lecz jedynie zwłoka nieuzasadniona. Ocena, czy postępowanie trwa dłużej niż to konieczne, dokonywana musi być na

Czwarta kartka.

podstawie terminowości i prawidłowości czynności podjętych przez sąd, w celu wydania w sprawie rozstrzygnięcia co do istoty, uwzględniając charakter sprawy, stopień faktycznej i prawnej jej zawiłości, znaczenie dla strony, która wniosła skargę, rozstrzygniętych w niej zagadnień oraz zachowanie się stron, a w szczególności strony, która zarzuciła przewlekłość postępowania. Nie ulega wątpliwości, iż podstawą stwierdzenia przewlekłości może być nie tylko przedłużenie postępowania wynikające z opieszałości sądu lub komornika, lecz także z podjęcia oczywiście błędnych decyzji procesowych i wywołaną tym zwłoką (por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 29 listopada 2004 roku, sygn. akt III SPP 48/04, OSNP 2005, nr 5, poz. 75).

W niniejszej sprawie skarżący upatrywał przyczyn przewlekłości postępowania w opieszałości w wydaniu orzeczenia kończącego sprawę.

W ocenie Sądu Okręgowego w niniejszej sprawie nie doszło do przewlekłości postępowania. Wszystkie czynności podejmowane były zgodnie z obowiązującymi przepisami przewidującymi prowadzenie określonych procedur, z uwzględnieniem ilości spraw oczekujących na zakończenie. Z całą pewnością Sąd Rejonowy w Wejherowie nie był bezczynny, ani nie podejmował zbędnych lub błędnych czynności procesowych. Wszystkie podjęte przez niego decyzje i czynności były celowe i zmierzały do rozstrzygnięcia istoty problemu. Nadto wskazać należy, iż uczestnik sam występował w toku postępowania z wnioskami o wyłączenie sędziów, co wymagało podjęcia stosownych czynności procesowych, nadto wystąpił z zażaleniem do Prezesa, co z kolei spowodowało podjęcie czynności przez Rzecznika Dyscyplinarnego. Wskazane działania uczestnika postępowania również nie pozostały bez wpływu na przebieg niniejszego postępowania i powodowały jego rozciągniecie w czasie.

Wskazać również należy, za słusznym poglądem wyrażonym w orzecznictwie, iż przewlekłość postępowania nie jest zależna wprost od długości toczącego się procesu, i tym samym nie można dokonywać ocen tylko przez pryzmat czasu jaki upłynął od momentu wniesienia pisma inicjującego postępowanie do momentu wydania prawomocnego rozstrzygnięcia. Przewlekłość jest bowiem pojęciem mówiącym, iż jakieś zdarzenia czy plany są nadmiernie rozciągnięte w czasie, rozwleczone i przedłużają się. Jest to, co oczywiste, pojęcie względne, a zatem zawsze musi być odnoszone do konkretnych realiów sprawy i przyjętego trybu postępowania. Jedynie nadmierne odstępstwa od czasu koniecznego do wykonania określonych czynności sądowych, prac i procedur mogą być uznawane za tworzące stan nieuzasadnionej zwłoki, o jakim mowa w ustawie z dnia 17 czerwca 2004 roku (tak Sąd Apelacyjny w Katowicach w postanowieniu z dnia 9 lutego 2005 r., sygn. akt II S 5/05, KZS 2005/7-8/155).

W świetle powyższych rozważań i zaistniałych okoliczności Sąd Okręgowy uważa, iż Sąd Rejonowy podejmował wszystkie czynności terminowo i prawidłowo, dlatego we wskazanym w skardze etapie postępowania nie nastąpiło przekroczenia rozsądnego terminu rozpoznania sprawy i tym samym skarga nie była zasadna. Z tego powodu brak jest również podstaw do zasądzenia odszkodowania, którego domaga się skarżący.

Piąta kartka.

Mając na względzie powyższe Sąd Okręgowy na mocy art. 12 ust. 1 w zw. z art. 5 ust. 1 ustawy orzekł jak w sentencji postanowienia.

SSO Katarzyna Łubkowska, SSO Joanna Wiecka-Jelińska, SSO Elżbieta Płażyńska

Pieczęć okrągła

z godłem Polski

Sąd Okręgowy

* 3 *

Na oryginale właściwe podpisy

Za zgodność

STARSZY SEKRETARZ SĄDOWY

Violetta Goyke

 

* – * – * – * – * – * – * – * – * – *

Słownik języka polskiego.

Barbarzyńca: 1) człowiek niecywilizowany, odznaczający się prymitywizmem myślenia, postępowania; człowiek bezwzględny, okrutny. Barbarzyńca niszczący dobro społeczne; 2) człowiek pierwotny, dziki, żyjący w okresie barbarzyństwa; 3) hist. w starożytności: człowiek nie należący do grecko-rzymskiej cywilizacji; cudzoziemiec.

Barbarzyństwo: 1. brak cywilizacji i kultury; nieokrzesanie, dzikość, okrucieństwo; 2. pierwszy okres rozwoju kultury społeczeństw następujący po okresie dzikości, charakteryzujący się rozwiniętym rolnictwem, hodowlą zwierząt, nieznajomością pisma; 3. książk. barbarzyńcy, ludy uważane za barbarzyńców.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *