SKB. Barbarzyństwo SA Gdańsk, cd.

SKB = stan konstytucyjnego bezprawia.

Pieczęć niewyraźna

SĄD APELACYJNY w Gdańsku […]

Gdańsk, dnia 9 lutego 2016 r.

Sygn. akt: Kd. 1180.91.2015

Pan

Zbigniew Grabowski

[mój adres domowy]

W odpowiedzi na Pana pisma z dnia 10 sierpnia 2015 r. i z dnia 9 sierpnia 2015 r., które zostały przekazane mi pismem Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 23 października 2015 r. do rozpoznania w zakresie dotyczącym wszczęcia postępowania dyscyplinarnego, wyjaśniam na wstępie, że zgodnie z art. 114 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t. jedn. Dz. U. 2015 r., poz. 133 z późn. zm., dalej powoływanej w skrócie jako „u.s.p.”) nie jest Pan uprawniony do samodzielnego żądania wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec sędziów sądu powszechnego.[moje podkreślenie]

Jednocześnie informuję, że zbadałem, czy istnieją podstawy do ewentualnego wszczęcia z urzędu postępowania dyscyplinarnego w stosunku do sędziów Sądu Okręgowego w Gdańsku, którzy podejmowali czynności, których dotyczą Pana zarzuty. W związku z tym przeprowadziłem zgodnie z art. 114 § 1 u.s.p. wstępne postępowanie wyjaśniające, w toku którego zapoznałem się z aktami wymienionej w Pana pismach sprawy VIII U 447/15 Sądu Okręgowego w Gdańsku. Po analizie Pana zarzutów w świetle materiałów zgromadzonych w aktach w/w sprawy doszedłem do wniosku, że nie ma uzasadnionych podstaw do podjęcia decyzji o wszczęciu z urzędu postępowania dyscyplinarnego, ponieważ nie można uznać, że przy jej rozpoznawaniu mogło dojść do oczywistego i rażącego naruszenia przepisów prawa lub uchybienia godności urzędu sędziego, stanowiącego przewinienie dyscyplinarne w rozumieniu art. 107 § 1 u.s.p.

Jeśli chodzi o kwotę 60 zł, której dotyczy pismo z dnia 10 sierpnia 2015 r., przede wszystkim zauważyć należy, że kwota ta nie stanowiła zapłaty za sporządzenie i doręczenie Panu kserokopii wszystkich kart akt powyższej sprawy, lecz chodzi o kwotę zasądzoną w wyroku z dnia 15 lipca 2015 r. na rzecz drugiej strony(Wojskowego Biura Emerytalnego). Nie ma w tym zakresie zastosowania art. 36 ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (t. jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 330 z późn. zm.), ponieważ dotyczy to kosztów procesu na rzecz drugiej strony, a nie kosztów sądowych na rzecz Skarbu Państwa (zob. też art. 108 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych – t. jedn. Dz. U. 2014 r., poz. 1025 z późn. zm., zgodnie z którym zwolnienie od kosztów sądowych nie zwalnia strony od obowiązku zwrotu kosztów procesu przeciwnikowi).

Jeśli zaś chodzi o kwotę 30 zł, o której mowa w piśmie z dnia 9 października 2015 r., do której uiszczenia został Pan zobowiązany wezwaniem, wysłanym na mocy zarządzenia SSO Hanny Witkowskiej – Zalewskiej z dnia 25 września 2015 r., zauważyć należy, że chodzi o opłatę podstawową od apelacji, którą mają obowiązek uiścić nawet osoby zwolnione od kosztów sądowych. [brak podstawy prawnej] Przede wszystkim jednak podkreślić należy, że o ile nie zgadzał się Pan z nałożeniem tego obowiązku, to przysługiwało Panu uprawnienie do złożenia zażalenia na wezwanie do uiszczenia tej opłaty. Nie ma natomiast żadnych podstaw do kwestionowania prawidłowości tego wezwania na drodze postępowania dyscyplinarnego.

Z-ca Rzecznika Dyscyplinarnego

Sądu Apelacyjnego w Gdańsku

SSA Marek Machnij

podpis nieczytelny

I co? Pisać na Berdyczów?

* – * – * – * – * – * – * – * – * – *

9 października 2015 roku.

Zbigniew Grabowski

P R E Z E S

Sąd Okręgowy,

ul. Nowe Ogrody 30/34

80 – 803 Gdańsk

WNIOSKI

Sygn. akt: VIII U 447/15, Wezwanie… z 25-09 br., zarządził anonimowy sędzia. Pozwany: Dyrektor, Wojskowe Biuro Emerytalne, Gdańsk.

Mocą ducha prawa wynikającego z preambuły Konstytucji: pomni gorzkich doświadczeń z czasów, gdy podstawowe wolności i prawa człowieka były w naszej Ojczyźnie łamane, pragnąc na zawsze zagwarantować prawa obywatelskie także art. 36 „Ustawy z 10-12-1993 o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin” (Dz.U. z 1994 roku, nr 10, poz. 36 ze zm.) ośmielam się zaskarżyć powyższe Wezwanie… i wnoszę o jego unieważnienie i nadanie mojej apelacji z 10-09-2015 r. w tej sprawie, biegu procesowego. Ośmielę się również zauważyć, że powyższe Wezwanie… Na zarządzenie Sędziego nie spełnia wymogów formalnych zarządzenia opisanych art. 354 do 362 K.p.c. Z tego powodu wobec anonimowego sędziego winno być wszczęte postępowanie dyscyplinarne, co leży w gestii Ob. Prezesa, art. 114 „Ustawy z 27-07-2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych”, gdyż mamy tu do czynienia z klasycznym delictum crimina.

Mocą Konstytucji wnoszę jak wyżej, przy tym zwracam uwagę na imponderabilia i sprawiedliwości społeczną, która wymaga aby każdemu oddać to co słusznie mu się należy a zawarte w samej Konstytucji i w jej preambule: pomni gorzkich doświadczeń… To my, bydło (…) i wataha, utrzymujemy Was, bo codziennie płacimy podatki kupując: wodę, chleb, ziemniaki…

Szacunek rodzi się tylko z atencji i prawości.

* – * – * – * – * – * – * – * – * – *

Słownik języka polskiego.

Barbarzyńca: 1) człowiek niecywilizowany, odznaczający się prymitywizmem myślenia, postępowania; człowiek bezwzględny, okrutny. Barbarzyńca niszczący dobro społeczne; 2) człowiek pierwotny, dziki, żyjący w okresie barbarzyństwa; 3) hist. w starożytności: człowiek nie należący do grecko-rzymskiej cywilizacji; cudzoziemiec.

Barbarzyństwo: 1. brak cywilizacji i kultury; nieokrzesanie, dzikość, okrucieństwo; 2. pierwszy okres rozwoju kultury społeczeństw następujący po okresie dzikości, charakteryzujący się rozwiniętym rolnictwem, hodowlą zwierząt, nieznajomością pisma; 3. książk. barbarzyńcy, ludy uważane za barbarzyńców.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *