SKB. NSA. Figę dostaniesz!

SKB = stan konstytucyjnego bezprawia.

W dniu dzisiejszym otrzymałem dwa identyczne w swojej treści

postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Oto treść tych dokumentów.

Naczelny Sąd Administracyjny

00-011 Warszawa

ul. Gabriela Piotra Boduena 3/5

Izba Ogólnoadministracyjna

WYDZIAŁ I

Dnia 20 września 2012 r.

Sygn. akt I OZ 666/12

[drugi dokument to sygn. akt I OZ 667/12]

W odpowiedzi należy podać

sygnaturę akt Sądu

Pan Zbigniew Grabowski

[mój adres domowy]

   Sekretariat Wydziału I Naczelnego Sądu Administracyjnego Izby Ogólnoadministracyjnej przesyła odpis postanowienia wraz uzasadnieniem z dnia 14 września 2012 r., sygn. akt I OZ 666/12 [+667/12] w sprawie z zażalenia Zbigniewa Grabowskiego na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 29 czerwca 2012 r. sygn. akt II SAB/Wa 112/12 [+ 113/12] o zwrocie uiszczonego wpisu sądowego w sprawie ze skargi Zbigniewa Grabowskiego o wznowienie postępowania sądowego w przedmiocie wniosku z dnia 12 lipca 2011 r. o udostępnienie informacji publicznej.

Załączone orzeczenie jest ostateczne i nie podlega zaskarżeniu.

Zał.:

1. odpis postanowienia.

Kierownik Sekretariatu

Z up.

Karolina Kubik

sekretarz sądowy

podpis nieczytelny

NSA/dor.1 – doręczenie odpisu orzeczenia w spr. „SK”, „Z”

Druga kartka.

Sygn. akt I OZ 666/12 [+ 667/12]

POSTANOWIENIE

Dnia 14 września 2012 r.

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie:

Przewodniczący Sędzia NSA Irena Kamińska (spr.)

po rozpoznaniu w dniu 14 września 2012 r.

na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej

zażalenia Zbigniewa Grabowskiego

na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2012 r. sygn. akt II SAB/Wa 112/12 [+ 113/12]

o zwrocie uiszczonego wpisu sądowego

w sprawie ze skargi Zbigniewa Grabowskiego

o wznowienie postępowania sądowego

zakończonego prawomocnym postanowieniem

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

z dnia 20 grudnia 2011 r. sygn. akt II SAB/Wa 306/11 [+ 307/11]

umarzającym postępowanie sądowe

w przedmiocie wniosku z dnia 12 lipca 2011 r. o udostępnienie informacji publicznej postanawia:

oddalić zażalenie.

Okrągła pieczęć sądowa

z godłem Polski

Na oryginale właściwy podpis

Za zgodność z oryginałem

Karolina Kubik

sekretarz sądowy

podpis nieczytelny

Trzecia kartka.

Sygn. akt I OZ 666/12

UZASADNIENIE

     Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 29 czerwca 2012 r. sygn. akt II SAB/Wa 112/12 [+ 113/12] po rozpoznaniu sprawy ze skargi Zbigniewa Grabowskiego o wznowienie postępowania sądowego zakończonego prawomocnym postanowieniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 grudnia 2011 r. sygn. akt II SAB/Wa 306/11 [+ 307/11] umarzającym postępowanie sądowe w przedmiocie wniosku z dnia 12 lipca 2011 r. o udostępnienie informacji publicznej: odrzucił skargę (pkt 1) oraz zwrócił Zbigniewowi Grabowskiemu uiszczony wpis sądowy w kwocie 100 zł (pkt 2).

     Zbigniew Grabowski wniósł do Naczelnego Sądu Administracyjnego zażalenie na powyższe postanowienie, zaskarżające je w części dotyczącej zwrotu uiszczonego wpisu sądowego od skargi. Wnosząc o jego uchylenie i przyznanie mu kosztów w wysokości nie mniejszej niż 1600 złotych stwierdził, że należny mu zwrot kosztów obejmuje m.in. opłaty za dostęp do Internetu, posiadanie sprawnego komputera z legalnym oprogramowaniem, drukarka, skaner, kopiarka i materiały eksploatacyjne do tych urządzeń, koszty przesyłek pocztowych i dojazdu do urzędu pocztowego.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

     Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

    Zgodnie z art. 232 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270) – dalej: P.p.s.a., Sąd z urzędu zwraca stronie cały uiszczony wpis od pisma odrzuconego lub cofniętego.

     Wyjaśnić należy, że zgodnie art. 199 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270) – dalej: P.p.s.a. strony ponoszą koszty postępowania związane ze swym udziałem w sprawie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Zwrot kosztów postępowania niezbędnych do celowego dochodzenia praw przysługuje skarżącemu od organu, który wydał zaskarżony akt lub podjął zaskarżoną czynność albo dopuścił się bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania, wyłącznie w razie uwzględnienia skargi przez sąd pierwszej instancji (art. 200). W myśl art. 205 § 1 omawianej ustawy procesowej do niezbędnych kosztów postępowania prowadzonego przez stronę osobiście lub przez pełnomocnika, który nie jest adwokatem lub radcą prawnym, zalicza się poniesione przez stronę koszty sądowe, koszty przejazdów do sądu strony lub pełnomocnika oraz równowartość zarobku utraconego wskutek

2

Trzecia kartka, druga strona.

Sygn. akt I OZ 666/12

stawiennictwa w sądzie. Suma kosztów przejazdu i równowartość utraconego zarobku nie może przekraczać wynagrodzenia jednego adwokata lub radcy prawnego.

     Skoro w rozpoznawanej sprawie Sąd pierwszej instancji skargi skarżącego nie uwzględnił, lecz w oparciu o art. 281 P.p.s.a. orzekł jej odrzuceniu, to zasadnie na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 tej ustawy orzekł również o zwrocie uiszczonego wpisu od skargi. Przepis art. 200 w zw. z art. 205 § 1 P.p.s.a., wbrew instancjom skarżącego, nie miał w tej sytuacji zastosowania.

     Mając powyższe na uwadze, Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 184 w zw. z art. 197 § 2 i art. 193 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w postanowieniu.

Okrągła pieczęć sądowa

z godłem Polski

Na oryginale właściwy podpis

Za zgodność z oryginałem

Karolina Kubik

sekretarz sądowy

podpis nieczytelny

3

* * * * * * * * * *

Źródło: Sejm RP, Internetowy system aktów prawnych.

Proszę sobie porównać podkreślenie powyżej z poniższym.

Dz.U. 2002 Nr 153 poz. 1270

USTAWA

z dnia 30 sierpnia 2002 r.

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Art. 200.

W razie uwzględnienia skargi przez sąd pierwszej instancji przysługuje skarżącemu od organu, który wydał zaskarżony akt lub podjął zaskarżoną czynność albo dopuścił się bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania, zwrot kosztów postępowania niezbędnych do celowego dochodzenia praw.

Art. 205.

§ 1. Do niezbędnych kosztów postępowania prowadzonego przez stronę osobiście lub przez pełnomocnika, który nie jest adwokatem lub radcą prawnym, zalicza się poniesione przez stronę koszty sądowe, koszty przejazdów do sądu strony lub pełnomocnika oraz równowartość zarobku utraconego wskutek stawiennictwa w sądzie. Suma kosztów przejazdu i równowartość utraconego zarobku nie może przekraczać wynagrodzenia jednego adwokata lub radcy prawnego.

Konstytucja III RP lub PRL Bis.

Art. 7.

Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa.

Art. 8.

  1. Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej.

  2. Przepisy Konstytucji stosuje się bezpośrednio, chyba że Konstytucja stanowi inaczej.

Art. 45.

  1. Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd.

  2. Wyłączenie jawności rozprawy może nastąpić ze względu na moralność, bezpieczeństwo państwa i porządek publiczny oraz ze względu na ochronę życia prywatnego stron lub inny ważny interes prywatny. Wyrok ogłaszany jest publicznie.

Ostemplowałem

NIEPOCZYTALNOŚĆ

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *