SKB. 11. Stanowisko prokuratury.

SKB = stan konstytucyjnego bezprawia.

Pieczęć o treści. Zaś pismo ma trzy strony tekstu.

PROKURATURA REJONOWA 84-200 Wejherowo tel. (058) 67-29-872 fax 67-29-862

Sygn. akt PR 3 Ds 190.2016

POSTANOWIENIE o odmowie wszczęcia śledztwa

Dnia 30 listopada 2016 roku.

Magdalena Drozdowicz – prokurator Prokuratury Rejonowej w Wejherowie po rozpoznaniu zawiadomienia Zbigniewa Grabowskiego z dnia 03 i 04 października 2016 roku dotyczące czynu określonego art. 231 §1 kk na podstawie art. 305 § 1 kpk i art. 17 § 1 pkt 1 kpk postanowił odmówić wszczęcia śledztwa w sprawie: przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków w okresie od stycznia 2013 roku do dnia 04 października 2016 roku w Wejherowie przez sędziów i pracowników Sądu Rejonowego w Wejherowie poprzez nadużywanie władzy, podrabianie, niszczenie dokumentów i działanie w ten sposób na szkodę interesu prywatnego Zbigniewa Grabowskiego, tj. o przestępstwo z art. 231 § 1 kk w zb. z art. 270 §1 kk w zb. z art. 276 kk w zw. z art. 11 §2 kk – wobec stwierdzenia, że czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego (na podstawie art. 17 § 1 pkt 2 kpk)

UZASADNIENIE

W dn. 28 października 2016 roku do Prokuratury Rejonowej w Wejherowie wpłynęły za pośrednictwem Prokuratury Okręgowej w Gdańsku pisma Zbigniewa Grabowskiego z dnia 03 i 04 października 2016 roku wraz z załącznikami zawierające zawiadomienie o ,,nadużywaniu władzy, dyskryminacji, fałszowaniu i niszczeniu dokumentów”.

Z zawiadomień wynikało, iż sędziowie i pracownicy Sądu Rejonowego w Wejherowie nadużywają władzy, podrabiają i niszczą dokumenty. Ponadto pisma kierowane do pokrzywdzonego nie są numerowane przed wysłaniem, w samych pismach z reguły nie ma podstawy prawnej czynności, zaś sędziowie ukrywają za plecami anonimowych urzędników, a nawet stażystów. Do zawiadomienia pokrzywdzony załączył wiele pism procesowych otrzymanych z Sądu Rejonowego w Wejherowie.

W toku prowadzonego postępowania sprawdzającego przesłuchano Zbigniewa Grabowskiego, który zeznał, iż w dniu 19 października 2016 roku za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) do Prezesa Sądu Rejonowego w Sopocie przesłał wniosek o stwierdzenie stanu bezprawia w III RP lub PRL Bis, jak kto woli, gdzie donos z wnioskiem w temacie Sądu Rejonowego w Wejherowie o nadużywanie władzy, dyskryminację, fałszowanie i niszczenie dokumentów, przesłany 3 października 2016 roku za pośrednictwem ePUAP do Marka Pasionek oraz Zbigniewa Ziobro stanowi dowód w sprawie wymienionego wniosku z dnia 19 października 2016 roku. W związku z powyższym w sprawie złożonego zawiadomienia udzielanie jakichkolwiek odpowiedzi nie ma sensu. Pokrzywdzony odmawia zeznawania w tej sprawie, gdyż Prokuratura Rejonowa w Pucku wydała postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa z dnia 28 października 2016 roku wobec stwierdzenia, że czyn l-szy nie zawiera znamion czynu zabronionego zaś do czynu ll-ego brak jest danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia czynu. Przedmiotową decyzję Prokuratury Rejonowej w Pucku, pokrzywdzony załączył do sprawy. Postanowienie to zostało wydane w sprawie PR Ds 2097.2016.

Zgodnie z treścią art. 303 kpk podstawą wszczęcia postępowania karnego może być tylko uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa. Ustawa, mówiąc o podejrzeniu uzasadnionym, wymaga tym samym, aby było ono oparte na racjonalnych przesłankach. Pokrzywdzony odmówił odpowiedzi na pytania i odmówił złożenia zeznań na czym miałoby polegać przekroczenie uprawnień bądź niedopełnienia obowiązków przez sędziów i pracowników Sądu Rejonowego w Wejherowie oraz które z dokumentów miały być podrabiane lub niszczone.

Mając na uwadze powyższe, należało wydać postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa. Organy ścigania są bowiem zobowiązane do wszczęcia postępowania w razie ustalenia prawdopodobieństwa popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu. Zachodzi ono wtedy, gdy informacja o jakimś zdarzeniu , w subiektywnym przekonaniu organu ścigania, wskazuje na możliwość popełnienia czynu wyczerpującego znamiona przestępstwa. Stąd postanowiono jak w sentencji.

PROKURATOR Magdalena Drozdowicz

Pouczenie:

1. Na powyższe postanowienie przysługuje zażalenie do sądu właściwego do rozpoznania sprawy (art. 306 § 1 k.p.k., art. 325a § 2 k.p.k. oraz 465 § 2 k.p.k):

– pokrzywdzonemu,

– instytucji wymienionej wart. 305 § 4 k.p.k..

– osobie wymienionej w art. 305 § 4 k.p.k., jeżeli wskutek przestępstwa doszło do naruszenia jej praw.

Sąd może utrzymać w mocy zaskarżone postanowienie lub uchylić je i przekazać sprawę prokuratorowi celem wyjaśnienia wskazanych okoliczności bądź przeprowadzenia wskazanych czynności (art. 330 § 1 k.p.k.). Jeżeli prokurator nadal nie znajdzie podstaw do wniesienia aktu oskarżenia wyda ponownie postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa – dochodzenia*), pokrzywdzony, który wykorzystał uprawnienia przewidziane w art. 306 § 1 k.p.k. (tj. prawo do złożenia zażalenia, które zostało uwzględnione przez sąd) może wnieść akt oskarżenia do sądu w terminie miesiąca od daty doręczenia odpisu postanowienia, które jest równoznaczne z zawiadomieniem o postanowieniu w rozumieniu art. 55 § 1 k.p.k. (art. 330 § 2 k.p.k, art. 55 § 1 k.p.k.). Akt oskarżenia powinien spełniać wymogi określone w art. 55 § 1 i 2 k.p.k..

Inny pokrzywdzony tym samym czynem może aż do rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej przyłączyć się do postępowania (art. 55 § 3 k.p.k.).

2. Uprawnionym do złożenia zażalenia, o którym mowa w art. 306 § 1 k.p.k., przysługuje prawo przejrzenia akt sprawy (art. 306 § lb k.p.k.).

3.W sprawach z oskarżenia prywatnego zażalenie na postanowienie prokuratora o odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego rozpoznaje prokurator nadrzędny, jeżeli postanowienie zapadło z uwagi na brak interesu społecznego w ściganiu z urzędu sprawcy (art. 465 § 2a k.p.k.).

4. Zażalenie na powyższe postanowienie wnosi się za pośrednictwem prokuratora, który wydał postanowienie. Termin do wniesienia zażalenia wynosi 7 dni od daty doręczenia odpisu postanowienia i jest zawity. Zażalenie wniesione po upływie tego terminu jest bezskuteczne (art. 122 § 1 i 2 i art. 460 k.p.k).

Zarządzenie:

Stosownie do art. 100 § 4 w zw. z art. 106 k.p.k. i 305 § 4 k.p.k. doręczyć odpis postanowienia: 1) pokrzywdzonemu(ej) załącznik adresowy k. 1

PROKURATOR Magdalena Drozdowicz

SKB. 10. Wezwanie SRS.

Sopot, dnia 7 grudnia 2016 r.

Sąd Rejonowy w Sopocie, I Wydział Cywilny

ul. 1 Maja 10, 81-967 Sopot

fax (0-58) 55-49-837, e-mail:cywilny@sopot.sr.gov.pl

Informacji udziela:

BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW teł. 58 55-49-800/801

e-mail : boi@sopot.sr.gov.pl CZYTELNIA AKT tel. 58 55-49-802

Data wysłania: 7 grudnia 2016 r. Sygnatura akt: I Ns 621/16

w odpowiedzi należy podać datę i sygnaturę

Pan

Zbigniew Grabowski

[mój adres domowy]

WEZWANIE DO USUNIĘCIA BRAKÓW FORMALNYCH WNIOSKU

Sąd Rejonówy w Sopocie Wydział I Cywilny w sprawie z wniosku Zbigniewa Grabowskiego, na podstawie art. 130 § 1 kpc wzywa wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych wniosku poprzez podpisanie wniosku i sprecyzowanie żądania w terminie 7dni pod rygorem zwrotu wniosku.

Na zarządzenie sędziego Z upoważnienia Kierownika Joanna Niewińska

Pismo nie wymaga podpisu własnoręcznego na podstawie par. 19 ust. 4 zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 roku w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej jako właściwie zatwierdzone w systemie informatycznym.

Biuro Obsługi Interesantów przyjmuje interesantów w godz. 8:00-15:00 (poniedziałek 8:00-18:00) Kasa Sądu czynna w godz. 9:00-14:30 (poniedziałek 9:00-17:00) Zgłoszenie zapotrzebowania na akta do Czytełni z minimum 2-dniowym wyprzedzeniem można złożyć: osobiście, telefonicznie, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej – czytelnia@sopot.sr.gov.pl

* * * * * * * * * *

16 grudnia 2016 roku.

Pamięci moich młodszych i rodzonych braci: Heniek K., Czesiek Z. i Edek.

Prezes Sąd Rejonowy, ul. 1 Maja 10, 81-967, Sopot, dalej SRS.

Usunięcie braków formalnych z wnioskiem.

Adm.-404-160/16, pismo z 28-10-2016 r., wiceprezes Piotr Pancer.

I Ns 621/16, pisma z 30-11 i 1-12 br., prezes Małgorzata Przybylska-Lewandowska.

I Ns 621/16, Wezwanie z 7-12 br., zarządził anonimowy sędzia.

Mocą ducha prawa wynikającego z preambuły KRP: pomni gorzkich doświadczeń z czasów, gdy podstawowe wolności i prawa człowieka były w naszej Ojczyźnie łamane ośmielam się uprzejmie wyjaśnić iż mój: „Wniosek o stwierdzenie stanu bezprawia w III RP lub PRL Bis, jak kto woli.” spełnia wszystkie wymogi formalne określone art. 126 K.p.c. Tenże art. stanowi: § 5. Pismo procesowe wniesione za pośrednictwem systemu teleinformatycznego opatruje się bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. W moim wniosku jednoznacznie sprecyzowałem też swoje żądanie oraz jego podstawę prawną, którą określają art.: 47 i 63 KRP. Tym samym Wezwanie zarządzone przez anonimowego sędziego jest zwyczajnym nadużyciem władzy. Urąga to też konstytucyjnej zasadzie legalizmu, gdyż jest to w rażącej sprzeczności z zapisami w K.p.c. o zarządzeniach, np. art.: 208, 362. Dodatkowo Wezwanie nie zawiera kolejnego numeru karty akt sprawy co jest niekonstytucyjne, bo narusza: jawne, sprawiedliwe i rzetelne rozpoznanie sprawy procesem opisane też art. 6 EKPC. I jest to kolejna próba, wcześniej czynił to wiceprezes P. Pancer, nie dopuszczenia do wszczęcia postępowania sądowego.

Biorąc powyższe pod uwagę ośmielam się wnosić i żądać aby Ob. Prezes nakazała uprawnionym osobom o ponumerowanie kart akt sprawy i zaopatrzenie ich w spis numerów kart akt sprawy wedle drugostronnie przedstawionej idei i doręczenie mi uwierzytelnionej kopii tego spisu.

Szacunek rodzi się tylko z atencji i prawości. No bo chyba jest jakaś różnica pomiędzy sądem a kabaretem. Do kabaretu chodzi się za własne pieniądze.

Z poważaniem

Załącznik: Wniosek o stwierdzenie stanu bezprawia w III RP lub PRL Bis, jak kto woli. W wersji papierowej i moim podpisem. Ośmielę się dorzucić, że wszyscy uczestnicy tudzież świadkowie otrzymali ten wniosek ode mnie pocztą elektroniczną.

SKB. Stanowisko Prezesa SRS.

Nadruk godła Polski Sopot 1 grudnia 2016 r.

Prezes Sądu Rejonowego w Sopocie

Adm.-404-160/16, INs 621/16

Szanowny Pan

Zbigniew Grabowski

adres email

Uprzejmie informuję, iż Pańskie pismo z 17 listopada 2016 r. zostało przekazane do I Wydziału Cywilnego do akt sprawy INs 621/16. W związku z powyższym proszę o kierowanie swoich pism do wskazanej sygnatury akt sprawy I Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Sopocie.

Prezes Sądu Rejonowego w Sopocie

Małgorzata Przybylsla-Lewandowska

Sąd Rejonowy w Sopocie

81-82 Sopot, ul. 1 Maja 10, tel. 58 5549810 fax. 585549826

www.sopot.sr.gov.pl, administracyjny@sopot.sr.gov.pl

SKB. 8. Siódmy wniosek.

SKB = stan konstytucyjnego bezprawia.

28 listopada 2016 roku.

Pamięci moich młodszych i rodzonych braci: Heniek K., Czesiek Z. i Edek.

SĄD REJONOWY, ul. 1 Maja 10, 81-828 Sopot, dalej SRS.

Siódmy wniosek dowodowy.

Adm.-404-160/16, pismo z 28-10-2016 r., wiceprezes Piotr Pancer. Pierwszy dowód. Drugi dowód, to akta trzech spraw WSAW dotyczące RPO. Trzeci dowód dotyczy Sądu Rejonowego w Wejherowie. Czwarty dowód jako uzupełnienie dotyczy jak wyżej. Piąty dowód, własność nie podlega ochronie. Szósty dowód, dotyczy praw nabytych.

 

Mocą ducha prawa wynikającego z preambuł KRP: pomni gorzkich doświadczeń z czasów, gdy podstawowe wolności i prawa człowieka były w naszej Ojczyźnie łamane celem przeprowadzenia postępowania dowodowego w sprawie na okoliczność, że zbrodnia i wywłaszczenie sierot nie było i nie jest ścigane, ośmielam się uprzejmie wnosić o dołączenie do rozpoznania dokumentacji: IPN o sygn. Sn 307/03/Zk/W; Prokuratura Rejonowa we Lwówku Śląskim (dalej PRLŚ) o sygn. 1 Ds 344/03; Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu (dalej WSAWr), sygn.: III SA/Wr 138/09; IV SA/Wr 849/11; IV SA/Wr 150/12 i IV SAB/Wr 26/12, Starosty Lwóweckiego (dalej SL) o sygn. GŚ.6821.2.1.2011.JP1. Dalej zaś prezentują twarde dowody na moje powyższe twierdzenie.

Szacunek rodzi się tylko z atencji i prawości. No bo chyba jest jakaś różnica pomiędzy sądem a kabaretem. Do kabaretu chodzi się za własne pieniądze.

Z poważaniem

Otrzymują: IPN, PRLŚ, WSAWr i SL. Celem przygotowania oryginalnych dokumentów z numerami kart akt spraw z ich spisem, które winni otrzymać czterej uczestnicy postępowania sądowego celem ustosunkowania się do faktów.

Tata żołnierz i repatriant.

C.04. Wojowanie taty,510pxWywłaszczenie czwórki sierot. Retusz.

C.02. 1954.Płotnicki.510pxDowód urzędowego mordu.

2003-06-01 Wymeldowanie taty 1z2Dokument mówi o zdarzeniu przyszłym więc niepewnym.

2003-06-01 Wymeldowanie taty 2z2.50 lat po śmierci.

C.09. Zameldowanie taty 1947 - 2002 1z2,510pxMój tata, Bronisław Grabowski, nie „załapał się na Andersa”. Poszedł wojować z Niemcami o wolną Polską w szeregach Wojska Polskiego pod gen. Zygmuntem Berlingiem. Na frocie był ponad rok czasu. Jako weteran wojenny i repatriant spod Lwowa otrzymał gospodarstwo we wsi Bielanka. Moja mama, Henryka Grabowska z domu Buchta, zmarła 5-03-1954 r. a tatę zamordowano 19-041954 r. Twardym dowodem jest powyższa Decyzja Burmistrza Lwówka Śląskiego. Prezydium lwóweckiej rady łaskawie zezwoliło na wystawienia aktu zgonu mojego taty w 11 miesięcy po jego śmierci. W tym czasie dwóch najmłodszych moich barci poddano adopcji do różnych rodzin a nasze gospodarstwo przekazano jak wyżej. Pikanterii sprawie dodaje fakt, że w kilka dni po ukończeniu przez mnie 18 lat, jako najstarszego z braci, ostatecznie wykonano akt nadania Ob. jak wyżej (pismo SL GN 7228/3225/03/04/252) pod datą 2-03-1966 r. naszego gospodarstwa położonego we wsi Bielanka. Tylko, że zbrodniarze zapomnieli nas wszystkich wymeldować z Bielanki. Wszyscy z babcią, Julia Buchta z domu Król zmarła 11-06-1952 r., byliśmy tam zameldowani przez następne niemal 50 lat. W tym czasie zniszczono wszystkie dokumenty osiedleńcze i repatriacyjne… Tak to właśnie działa po dzień dzisiejszy.

C.20. Pismo UGiM Lwowek Śl. 4.07.2008,515pxPodpisał mgr inż. Ireneusz Maciejczyk

SKB. Stanowisko SRS.

SKB = stan konstytucyjnego bezprawia.

Stanowisko Sądu Rejonowego w Sopocie. Dnia Piątek, 25 Listopada 2016 13:13 sad sopot <sad@sopot.sr.gov.pl> napisał(a)

Szanowny Panie,

zgodnie z zarządzeniem Wiceprezesa Sądu Rejonowego w Sopocie z dnia 24 listopada 2016 roku uprzejmie informuję, iż w dniu dzisiejszym Pańskie pisma zostały przekazane do I Wydziału Cywilnego tutejszego Sądu.

Z poważaniem

Klaudia Przytuła

Oddział Administracyjny

Sąd Rejonowy w Sopocie

ul. 1 Maja 10

81-828 Sopot

tel. 58-554-98-10

SKB. 8. Szósty wniosek.

SKB = stan konstytucyjnego bezprawia.

23 listopada 2016 roku.

Pamięci moich młodszych i rodzonych braci: Heniek K., Czesiek Z. i Edek.

SĄD REJONOWY, ul. 1 Maja 10, 81-828 Sopot, dalej SRS.

Szósty wniosek dowodowy.

Adm.-404-160/16, pismo z 28-10-2016 r., wiceprezes Piotr Pancer. Pierwszy dowód. Drugi dowód, to akta trzech spraw WSAW dotyczące RPO. Trzeci dowód dotyczy Sądu Rejonowego w Wejherowie. Czwarty dowód jako uzupełnienie dotyczy jak wyżej. Piąty dowód, własność nie podlega ochronie.

Mocą ducha prawa wynikającego z preambuł KRP: pomni gorzkich doświadczeń z czasów, gdy podstawowe wolności i prawa człowieka były w naszej Ojczyźnie łamane i art. 7 i 45 tejże, celem przeprowadzenia postępowania dowodowego w sprawie na okoliczność, że zasada legalizmu i prawo do sądu to czysta imaginacja, ośmielam się uprzejmie wnosić o dołączenie do rozpoznania dokumentacji: moich akt osobowych w Wojskowym Biurze Emerytalnym w Gdańsku (dalej WBEG) RIU 5686/1; Sądu Okręgowego w Gdańsku (dalej SOG) o sygn. VIII U 447/15 oraz Sądu Apelacyjne w Gdańsku (dalej SAG) o sygn. IV Sk.3/16/C dot. III S 950/15.

Z poważaniem

Otrzymują: WBEG, SOG i SAG. Celem przygotowania oryginalnych dokumentów z numerami kart akt spraw z ich spisem, które winni otrzymać wszyscy uczestnicy postępowania sądowego (jest ich 4) celem ustosunkowania się do faktów.

SKB. Stanowisko KPRM.

SKB = stan konstytucyjnego bezprawia.

Za pośrednictwem ePUAP otrzymałem stanowisko KPRM do piątego wniosku dowodowego o poniższej treści.

KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW

DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH

Warszawa 18 listopada 2016 r.

DSO.SWA.5710.75.2016.MH

Pan

Zbigniew Grabowski

Szanowny Panie,

w odpowiedzi na Pana skargę z dnia 19 września 2016 r. (data wpływu do KPRM) na bezczynność Ministra infrastruktury i Budownictwa proszę o przyjęcie poniższych wyjaśnień.

Pismem z dnia 20 września 2016 r. zwróciłem się do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa z prośbą o wyjaśnienia i ustosunkowanie się do podnoszonych przez Pana zarzutów. Następnie pismem z dnia 24 października ponownie zwróciłem się do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa z prośbą o wyjaśnienia i ustosunkowanie się do podnoszonych przez Pana zarzutów Wyjaśnienia zostały przekazane do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przy piśmie z dnia 25 października 2016 r.

Decyzją z dnia 25 października 2016 r., znak: DO.9-6615-1381/2016.JG Minister Infrastruktury i Budownictwa uchylił zaskarżoną decyzję Wojewody Pomorskiego z dnia 15 kwietnia 2016 r. i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji. Wobec powyższego zarzut bezczynności Ministra jest nieaktualny. Odnosząc się do zarzutów skargi dotyczących pociągnięcia do odpowiedzialności karnej osób winnych uchybieniom prawa, należy wyjaśnić, że organy administracji publicznej działają na podstawie i w granicach prawa administracyjnego, a nie w trybie ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny (Dz. U. Dz.U.2016.1137j.t.).

Odnosząc się do kwestii przekroczenia terminów, o których mowa w art. 35 Kpa [ten art. Kpa mówi: § 1. Organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki. § 2. Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza ten organ. § 3. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.] wyjaśniam, że proces przygotowywania rozstrzygnięć w sprawach wywłaszczeniowo-odszkodowawczych jest skomplikowany. Wynika to przede wszystkim ze specyfiki materii będącej przedmiotem rozpatrywanych spraw, w tym stopnia skomplikowania materiału dowodowego. W szczególności na potrzeby postępowań wywłaszczeniowo-odszkodowawczych sporządzony jest główny dowód w sprawie – operat szacunkowy. Ze względu na charakter tego dokumentu konieczna jest szczegółowa jego analiza. Dodatkowo utrudnieniem w rozpatrywaniu przedmiotowych spraw w terminie jest bardzo duża liczba postępowań administracyjnych prowadzonych w zakresie działania Departamentu Orzecznictwa.

Należy podkreślić, iż w trakcie prowadzonych postępowań odwoławczych, działając jako organ II instancji Minister Infrastruktury i Budownictwa obowiązany jest do podejmowania działań mających na celu urzeczywistnienie zasad ogólnych postępowania administracyjnego określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego.

Stosując się do zasady wyrażonej w art. 7 i 77 Kodeksu postępowania administracyjnego Minister Infrastruktury i Budownictwa, stojąc na straży praworządności, obowiązany jest podejmować wszelkie kroki niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy, mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli. Zgodnie z dyspozycją ww. przepisu, w trakcie prowadzonego postępowania odwoławczego Minister Infrastruktury i Budownictwa zobligowany jest m.in. do analizy dokumentów zgromadzonych przez organ I instancji, weryfikacji wydanego przez ten organ rozstrzygnięcia pod kątem jego zgodności z przepisami materialnymi i proceduralnymi oraz odniesienia się do wszystkich zarzutów podniesionych w odwołaniach stron skarżących.

W uzasadnieniu decyzji Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 października 2016 r., znak: DO.9-6615-1381/2016.JG wskazano, że uchybienia w prowadzonym postępowaniu przez organ pierwszej instancji mogły mieć istotny wpływ na końcowy wynik sprawy, gdyż materiał dowodowy nie został wyczerpująco zebrany i rozpatrzony, a stan faktyczny sprawy nie został wyjaśniony dokładnie i w sposób nie budzący wątpliwości z uwzględnieniem słusznego interesu stron, do czego organy były zobowiązane, zwłaszcza przepisami art. 7 i 77 § 1 Kpa.

Zdaję sobie sprawę, że udzielone informacje mogą okazać się dla Pana niesatysfakcjonujące, niemniej jednak proszę o przyjęcie ich ze zrozumieniem. Jednocześnie przepraszam za długie oczekiwanie na niniejszą odpowiedź. Przekroczenie terminu odpowiedzi na skargę wynikła z podjęcia przez KPRM interwencją i podjęciem przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa działań zmierzających do zakończenia postępowania.

Z poważaniem

Kacper Halski
Zastępca Dyrektora Departamentu Spraw Obywatelskich
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

SKB. 7. Piąty wniosek.

SKB = stan konstytucyjnego bezprawia.

22 listopada 2016 roku.

Pamięci moich młodszych i rodzonych braci: Heniek K., Czesiek Z. i Edek.

SĄD REJONOWY, ul. 1 Maja 10, 81-828 Sopot, dalej SRS.

Piąty wniosek dowodowy.

Adm.-404-160/16, pismo z 28-10-2016 r., wiceprezes Piotr Pancer. Pierwszy dowód. Drugi dowód, to akta trzech spraw WSAW dotyczące RPO. Trzeci dowód dotyczy Sądu Rejonowego w Wejherowie. Czwarty dowód jako uzupełnienie dotyczy jak wyżej

Mocą ducha prawa wynikającego z preambuł KRP: pomni gorzkich doświadczeń z czasów, gdy podstawowe wolności i prawa człowieka były w naszej Ojczyźnie łamane celem przeprowadzenia postępowania dowodowego w sprawie, na okoliczność, że własność nie podlega praktycznie żadnej ochronie, ośmielam się uprzejmie wnosić o dołączenie do rozpoznania akt: Wojewody Pomorskiego (dalej WP) związanych z decyzją nr WI-II.7820.10.15.2011.MKH z 29-09-2011; Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku (dalej WSAG) o sygn. II SAB/Gd 41/12; Sądu Okręgowego w Gdańsku (dalej SOG) o sygn. I C 1527/12 oraz Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe (dalej SRGPoł.) o sygn. II Kp 1506/14.

Szacunek rodzi się tylko z atencji i prawości. No bo chyba jest jakaś różnica pomiędzy sądem a kabaretem. Do kabaretu chodzi się za własne pieniądze.

Z poważaniem

Otrzymują: WP, WSAG, SOG i SRGPoł. Celem przygotowania oryginalnych dokumentów z numerami kart akt spraw oraz z ich spisem, które winni otrzymać wszyscy uczestniczący w postępowaniu sądowym celem ustosunkowania się do faktów.

SKB. 6. Czwarty wniosek.

SKB = stan konstytucyjnego bezprawia.

17 listopada 2016 roku.

Pamięci moich młodszych i rodzonych braci: Heniek K., Czesiek Z. i Edek.

SĄD REJONOWY, ul. 1 Maja 10, 81-828 Sopot, dalej SRS.

Czwarty wniosek dowodowy.

Adm.-404-160/16, pismo z 28-10-2016 r., wiceprezes Piotr Pancer. Pierwszy dowód.

Drugi dowód, to akta trzech spraw WSAW dotyczące RPO.

Trzeci dowód dotyczy Sądu Rejonowego w Wejherowie.

Mocą ducha prawa wynikającego z preambuł KRP: pomni gorzkich doświadczeń z czasów, gdy podstawowe wolności i prawa człowieka były w naszej Ojczyźnie łamane celem przeprowadzenia postępowania dowodowego w sprawie, ośmielam się uprzejmie wnosić o dołączenie do rozpoznania, jako uzupełnienie do trzeciego wniosku dowodowego (mój numer P60 z 4-10-2016), akt spraw: II Ko 887/14 Prokuratura Okręgowa w Gdańsku; PR Ds 2097.2016 r. Prokuratura Rejonowa w Pucku i 3 Ds 190/2016 Prokuratura Rejonowa w Wejherowie. W sprawie byłem przesłuchany przez policjantkę z Szemudu 16-11-2016 r. Poniżej zaś kolejny dowód. Sędziowie SRW nie mają zielonego pojęcia o konstytucyjnej zasadzie legalizmu i zapisach K.p.c. Zarządzenie ma elementarne braki formalne. Brakuje w nim: funkcji i nazwiska zarządzającego, stron postępowania, daty i miejsca rozpoznania, numerów kart akt sprawy i gdzie należy wpłacić opłatę sądową.

Szacunek rodzi się tylko z atencji i prawości. No bo chyba jest jakaś różnica pomiędzy sądem a kabaretem. Do kabaretu chodzi się za własne pieniądze.

Z poważaniem

Otrzymuje Prezes SRW jako zażalenie na poniższe zarządzenie. Celem przygotowania oryginalnych dokumentów z numerami kart akt spraw oraz z ich spisem, które winni otrzymać wszyscy uczestniczący w postępowaniu sądowym celem ustosunkowania się do faktów otrzymuję również prokuratury wyżej wskazane oraz policja w (…).

Zarządzenie sądowe? Skasowałem oryginał.

Takim to sposobem SRW wyłudza pieniądze, aby w końcu zamknąć sprawę bez rozpoznania i zaliczyć kolejny sukces zawodowy. Jak to jest? Anonimowy SSR kryjąc się za plecami stażystki wzywa do zapłacenie 300 zł (14-12-2015 r.). Kiedy to wpłaciłem, to otrzymuję wezwanie do uiszczenia 400 zł (6-04-2016 r.) no a teraz 200 zł z wadami zarządzenia opisanymi powyżej. Niezbity dowód, że sędziowie SRW nie czytają akt sprawy, ani też nie mają pojęcia czym jest K.p.c. (…) a sędziowie z prezesami SRW brutalnie i bezwzględnie wykorzystują swoją niezależność i niezawisłość nawet od zdrowego rozsądku. Przykład daje prezes TK, Andrzej Rzepliński.

SKB. 5. Trzeci wniosek.

SKB = stan konstytucyjnego bezprawia.

9 listopada 2016 roku.

Pamięci moich młodszych i rodzonych braci: Heniek K., Czesiek Z. i Edek.

SĄD REJONOWY, ul. 1 Maja 10, 81-828 Sopot, dalej SRS.

Trzeci wniosek dowodowy.

Adm.-404-160/16, pismo z 28-10-2016 r., wiceprezes Piotr Pancer. Pierwszy dowód. Drugi dowód to akta trzech spraw WSAW dotyczące RPO.

Mocą ducha prawa wynikającego z preambuł KRP: pomni gorzkich doświadczeń z czasów, gdy podstawowe wolności i prawa człowieka były w naszej Ojczyźnie łamane celem przeprowadzenia postępowania dowodowego w sprawie, ośmielam się uprzejmie wnosić o dołączenie do rozpoznania akt sprawy Ministerstwa Sprawiedliwości (dalej MS) BKA II -52/675/16/14 jak dowód na okoliczność, że postępowanie MS jest nierzetelne (art. 6 EKPC) albowiem kartkę, którą otrzymałem nie ma numeru. Ponadto mgr Irena Kozłowska działając z upoważnienia ministra napisała „Pan Prezes Sądu Rejonowego w Wejherowie” (dalej SRW). Prezeską tegoż sądu jest SSR Ewa Kruk. To zaś mówi, że to niewiasta a w Polsce od wieków do białogłowy zwracaliśmy się Pani. No chyba, że minister od sprawiedliwości wydał ostatnio jakiś ukaz, który zmienił to i jeszcze toto nie do wszystkich dotarło.

Szacunek rodzi się tylko z atencji i prawości. No bo chyba jest jakaś różnica pomiędzy sądem a kabaretem. Do kabaretu chodzi się za własne pieniądze.

Z poważaniem

Otrzymują również: MS i SRW celem przygotowania oryginalnych dokumentów z numerami kart akt spraw oraz z ich spisem, które winni otrzymać wszyscy uczestniczący w postępowaniu sądowym celem ustosunkowania się do faktów. Ośmielam się przekazać mój wniosek celem przygotowania oryginalnych dokumentów, o których mowa w załączniku, z numerami kart akt spraw oraz z ich spisem, które winni otrzymać wszyscy uczestniczący w postępowaniu sądowym celem ustosunkowania się do faktów.

Niezależnie od tego ośmielę się zauważyć, że Prawo o ustroju sądów powszechnych mówi:

Art. 20. Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Sądownictwa, w drodze rozporządzeń: 1) tworzy i znosi sądy oraz ustala ich siedziby i obszary właściwości,

Art. 41a. § 1. Skargi i wnioski rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie miesiąca od daty ich wpływu. § 2. Skargi, w zakresie dotyczącym działalności sądów, w dziedzinie, w której sędziowie i asesorzy sądowi są niezawiśli, nie podlegają rozpatrzeniu. Organ sądu, do którego taka skarga lub wniosek zostały skierowane, zawiadamia skarżącego o przyczynach odmowy rozpatrzenia skargi. Jeżeli jednak skarga dotyczy czynności sądu podlegającej zaskarżeniu w toku instancji, organ ten jest obowiązany niezwłocznie przekazać skargę do akt sprawy, której skarga dotyczy, zawiadamiając o tym skarżącego.

Art. 41b. § 1. Organem właściwym do rozpatrzenia skargi lub wniosku, dotyczących działalności sądu, jest prezes sądu. § 2. Jeżeli skarga lub wniosek dotyczą działalności sądu okręgowego i sądu rejonowego, organem właściwym do rozpatrzenia jest prezes sądu okręgowego. Jeżeli skarga lub wniosek dotyczą działalności sądu apelacyjnego i sądu okręgowego, organem właściwym do rozpatrzenia jest prezes sądu apelacyjnego. § 3. Organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności prezesa sądu rejonowego jest prezes sądu okręgowego, działalności prezesa sądu okręgowego – prezes sądu apelacyjnego, a działalności prezesa sądu apelacyjnego – Krajowa Rada Sądownictwa.

Art. 114. § 1. Rzecznik dyscyplinarny podejmuje czynności dyscyplinarne na żądanie Ministra Sprawiedliwości, prezesa sądu apelacyjnego lub okręgowego oraz kolegium sądu apelacyjnego lub okręgowego, Krajowej Rady Sądownictwa, a także z własnej inicjatywy, po wstępnym wyjaśnieniu okoliczności koniecznych do ustalenia znamion przewinienia, a także złożeniu wyjaśnień przez sędziego, chyba że złożenie tych wyjaśnień nie jest możliwe.

Cytaty za: isap.sejm.gov.pl, 8-09-2016

Takim to właśnie sposobem, my gmin i pospólstwo jesteśmy ogołacani z konstytucyjnych praw na rzecz urzędników, cbdu = co było do udowodnienia.