Bidulec = dziecięcy pierdel.

Bidulec lub bidul, tak my, którzy przebywaliśmy w Państwowym Domu Dziecka (w skrócie PDDz) nazywaliśmy ten przybytek, gdzie zgromadzono ogrom ludzkiego nieszczęścia, które szczególnie skumulowane jest w dzieciach i w młodzieży tam osadzonych. I nazwa ta, bidulec czy bidul, obowiązuje po dzień dzisiejszy.

Dla mnie bidulec był i pozostał na zawsze dziecięcym pierdlem czyli więzieniem. Tak jak w „dorosłym” pierdlu władcy państwa zapewniają: dach nad głową, wikt, opierunek i jakąś rozrywkę.Różnica pomiędzy „dorosłym” a „dziecięcym”pierdlem polega na tym, że w PDDz człowiek nie siedzi przez 24godziny na dobę za kratkami. Ma troszkę więcej wolności. Rzadko,niezmiernie rzadko zdarza się aby ktoś pogłaskał dziecko po główce, przytulił i pocieszył. Dlatego w mej pamięci tak mocno utrwaliło się ostatnie matczyne przytulenie, kiedy to w wieku5 lub 6 lat wróciłem do domu z rozbitą głową. Nie pamiętam, aby później ktoś mnie przytulał, jako dziecko,tak jak to zrobiła moja mama. Bo taka jest olbrzymia siła oddziaływania matczynej miłości, jej natężenie i intensywność na nas jako dzieci. Szczególnie wówczas, kiedy tej matczynej miłości zabrakło przed wejściem w dorosłość. Teraz jako ojciec i dziadek, kiedy obserwowałem i uczestniczyłem w tym,jak dorastały nasze dzieci, a teraz dorastają nasze wnuczęta,widzę jak wielkie spustoszenie w dziecięcych umysłach powstaje wówczas, gdy brakuje tych najbliższy: taty i mamy… Nikt i nic nie jest w stanie tego zrekompensować, co najwyżej można ten brak tylko łagodzić.

W bidulcu, czyli dziecięcym pierdlu, spędziłem bez mała 12,5 roku.Do uzyskania pełnoletności i świadectwa z zawodówki. Dłużej nie miałem już obowiązku kiblowania w bidulcu. W tym czasie zmieniłem, co najmniej sześć razy miejsce „odsiadki”. I mimo,że dziś dźwigam już siódmy krzyżyk życia jest to bardzo znaczący okres w moim życiu. Obejmuje to prawie 1/5 mojego życia.Niech każdy z Państwa, kto to czyta przymierzy to do własnego życia. 12,5 roku kiblowania w bidulcu czyli dziecięcym pierdlu. To naprawdę bardzo poważny fragment życia nawet u starego już człowieka, jaki jestem obecnie. A dzielę się tym z Państwem, bonie chcę tych swoich przeżyć zabrać ze sobą do grobu. Piszę o tym i owy dlatego, aby podzielić się z Państwem moim doświadczeniem życiowy i przemyśleniami. Chciałbym coś zmienić w mojej Ojczyźnie, a w szczególności to, aby jak najwięcej Polek i Polaków myślało samodzielnie i szukało jak najwięcej informacji po różnych źródłach. Stare przysłowie mówi, że koty zdychają kiedy czatuję tylko przy jednej dziurze.

Sieroty były są i będą. Nie będę na ten temat zbytnio rozpisywał się,bo jak wykazały niedawne badania, Polki i Polacy, podobnie jak i inne nacje, nie bardzo garną się do czytania. Tekst, który przekracza trzy ekrany jest już bardzo niechętnie czytany. Zresztą,jak ktoś słusznie zauważył, blogi nie służą do czytania, lecz do pisania. No ale wracajmy do sierot.

Sierota?Kto to taki? Z reguły termin ten odnosi się do dziecka,któremu zmarli rodzice. Natomiast półsierota, to dziecko któremu zmarło jedno z rodziców, ojciec lub matka. Pojęcie to także odnosi się do człowieka, któremu zmarł ktoś bliski, człowiek opuszczony, osamotniony. Pojawiają się też słowa sierota społeczna, które odnoszą się do dziecka pozbawionego normalnego środowiska rodzinnego, na przykładna skutek rozbicia rodziny. Ostatnio bardzo modne stało się mówienie o eurosierotach i odnosi się to do dzieci, których rodzice wyjechali do Eurolandu za robotą godziwie opłacaną, a własne dzieci pozostawili pod opieką bliskich lub dalszych krewnych. Po co o tym piszę? Ano dlatego, że z mojego własnego doświadczenia życiowego wynika, że odkąd ja zostałem osadzony w bidulcu po śmierci moich rodziców, w 1954 roku, do dnia dzisiejszego, w Polsce, w zakresie opieki nad sierotami, szczególnie naturalnymi nic się nie zmieniło. Nadal obowiązuje system sowiecki i stosowanie szczytowych osiągnięć największego sowieckiego pedagoga Antona Makarenki. Na czy to polega, kto chce bez trudu znajdzie to w internecie.

Z tego co obserwuję od lat, pod stałą opieką sądów (od kiedy to prawnik jest dobrym wychowawcą cudzych dzieci?) znajduje się zawsze znacznie ponad 100.000 dzieci i młodzieży. Natomiast w bidulcach przebywa około 20.000 dzieci i młodzieży wśród których sieroty naturalne (bez obojga rodziców)stanowią zaledwie kilka procent. I szczególnie tym dzieciom władcy państwa nie chcieli i nadal nie nadal chcą zapewnić spełnienia ich podstawowych potrzeb opiekuńczych i wychowawczych.Moje podstawowe pytanie, w tym temacie, brzmi. Dlaczego władcy, nie tylko w Polsce, utrzymują taki stan rzeczy? A kto będzie wypełniał„dorosłe” pierdle? W tym względzie statystyki są bezwzględne.Największy odsetek młodzieży w gronie różnego rodzaju przestępców, wywodzi się właśnie ze środowisk, nad którymi opiekę sprawują sądy i inne organa wymiaru sprawiedliwości. Tylko nielicznym udaje się wyrwać z tego przeklętego kręgu dziedziczenia biedy i przestępczości. Mi się udało! Dlatego staram się coś zrobić w tej materii, ot chociażby tą pisaniną.

Chłopczyk mężczyzną.

Dziewczynka staje się kobietą wówczas, kiedy uzyskuje zdolność rodzenia dzieci. Z chłopcami nie ma takiej prostej zależności. Dlatego utarło się, że chłopiec staje się mężczyzną wówczas, kiedy odchodzi od swojej mamy. Tak pojmując męskość, ja mężczyzną zostałem w wieku 6 lat. Ale to nie ja odszedłem od mamy, lecz to ona nas, czwórę małych chłopców, opuściła na zawsze. Ja byłem najstarszy. Mój najmłodszy brat miał w owym czasie tylko 10 miesięcy. To wielce zasmucająca i przygnębiająca sprawa. Mimo męskości, stan ten pozostaje w człowieku do końca. Niemal do ostatniego tchnienia.

To przytrafiło mi się i to grubo ponad 50 lat temu. W tym czasie rozwinęły się psychologia i pedagogika. Lepiej rozpoznane zostały potrzeby dzieci. I co? A no nic. Nadal słyszę, że rozdziela się rodzeństwa po śmieci rodziców. To jawny gwałt zadawany dzieciom. Cóż z tego, że ilość wiedzy i dostęp do niej wzrosło może nawet i kilkakrotnie? Te zdobycze naukowe nie są jednak stosowane w życiu na co dzień. I to jest najpoważniejszy problem do rozwiązania.

A kto jest temu stanowi rzeczy najbardziej winien? Moim zdaniem wina leży po stronie sądów? Nie będę tego szerzej opisywał, bo to wymaga większej ilości czasu i zebrania odpowiednich dokumentów. Zadam więc tylko takie pytania. Dlaczego w sądach rodzinnych orzekają sędziowie po rozwodach? Dlaczego w ogóle w sadach są ludzie, którzy mają problemy z różnymi nałogami, na przykład alkoholowe?

W Projekcie komunistycznego wyznania wiary, Wydawnictwo „Książka i Wiedza” 1983 r. na str. 145 jest zapisane:

19 pytanie:

Jak zamierzacie zorganizować to wychowanie w okresie przejściowym?

Odpowiedź:

Od chwili, gdy dzieci mogą obejść się bez pierwszej opieki macierzyńskie, będą one wszystkie wychowywane i kształcone w zakładach państwowych.

Projekt komunistycznego wyznania wiary został sporządzony w 1847 roku. Jego autorem był Fryderyk Engels i był to pierwszy etap powstawania Manifestu komunistycznego. Projekt… wydany był po raz pierwszy w Polsce w 1983 r. Proszę to porównać z naszym życiem codziennym. Dla mnie idee komunizmu są wiecznie żywe, co z łatwością można stwierdzić na podstawie tego 19 pytania z Projektu… i nie ma znaczenia kto nami rządzi. Komuchy czy solidaruchy. Podobno od ponad 20 lat mamy w Polsce kapitalizm, który wyznaje inne zasady niż komunizm. Życie dowodzi, że idee F. Engelsa i Karola Marksa są nadal obowiązujące.

 

Odpowiedź NIK.

Pocztą elektroniczną otrzymałem pismo z NIK o treści następującej.

    ORZEŁEK W KORONIE

Warszawa, dnia l października 2010 r.

Najwyższa Izba Kontroli

  Departament Strategii

           Kontrolnej

Wydział Skarg i Wniosków

Zbigniew Grabowski

[mój adres domowy i e-mail]

WSK/WSW-052-2838/2010/A

     Odpowiadając na Pańskie pismo dotyczące „Konstytucyjnego i ustawowego bezprawia” Wydział Skarg i Wniosków Najwyższej Izby Kontroli uprzejmie informuje, że problematykę wymiany informacji droga elektroniczną w tym przesyłania dokumentów elektronicznych do realizujących zadania publiczne określone przez ustawy:

 1. organów administracji rządowej, organów kontroli państwowej i ochrony prawa, sądów, jednostek organizacyjnych prokuratury, a także jednostek samorządu terytorialnego i ich organów,

 2. jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych,

 3. funduszy celowych,

 4. samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,

 5. Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,

 6. Narodowego Funduszu Zdrowia,

 7. państwowych lub samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu realizacji zadań publicznych,

reguluje ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z dnia 20 kwietnia 2005 r.). Ta sama ustawa wskazuje, że kontroli działania systemów teleinformatycznych, używanych do realizacji zadań publicznych dokonują:

ul. Filtrowa 57, 02-056 Warszawa

tel.: (0-22) 444 55 43, fax: (0-22) 444 53 55, e-mail: wsk@nik.gov.pl

Adres korespondencyjny: Skr.poczt. P-14, 00-950 Warszawa l

20102838.doc

Druga strona dokumentu.

 1. w jednostkach samorządu terytorialnego i ich związkach oraz w tworzonych lub prowadzonych przez te jednostki samorządowych osobach prawnych i innych samorządowych jednostkach organizacyjnych – właściwy wojewoda,(…)

 2. w podmiotach publicznych podległych lub nadzorowanych przez organy administracji rządowej – organ administracji rządowej nadzorujący dany podmiot publiczny,

 3. w podmiotach publicznych niewymienionych w p. l i 2 – minister właściwy do spraw informatyzacji

      W świetle powyższego, jak również mając na względzie praktykę nie podejmowania przez Izbę kontroli w sprawach jednostkowych, a mogących być rozpatrzonymi przez organy do tego właściwe, nie wydaje się zasadne podejmowania działań przez NIK.

GŁÓWNY SPECJALISTA k.p.

Adam Zakrzewski     

podpis nieczytelny     

S:pismaadzak201020102838.doc

Bezprawie w MSWiA.

Listem poleconym otrzymałem pismo z MSWiA o treści następującej.

ORZEŁEK W KORONIE

Warszawa, dnia 21 września 2010 r.

                   MINISTERSTWO

SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

DEPARTAMENT KONTROLI, SKARG I WNIOSKÓW

      ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa

DKSiW-E-051-8-14/10/MBa

Egz. Nr .1.

Pan                           

Zbigniew GRABOWSKI

[mój adres domowy] 

     Nawiązując do Pana pisma z dnia 16 września 2010 r., które wpłynęło do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w dniu 17 września 2010 r., uprzejmie wyjaśniam, że w myśl § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, póz. 46): Skargę lub wniosek adresowane do właściwego organu i przesłane w odpisie do innego organu rozpatruje i załatwia, w ramach swojej właściwości, organ, do którego były adresowane.

     Mając powyższe na uwadze uprzejmie informuję, że w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji nie zostanie nadany bieg Pana korespondencji przywołanej we wstępie.

Z poważaniem   

pieczątka          

ZASTĘPCA DYREKTORA  

DEPARTAMENTU KONTROLI 

SKARG l WNIOSKÓW MSWiA

Adrianna ZIELIŃSKA    

podpis czytelny       

Wykonano w 2 egz.:

Egz. Nr l – adresat

Egz. Nr 2 – aa

1/1

* * * * * * * * * *

P. s. W dniu 4. 10. br. dopisałem.

Ob. Donald Tusk           

za pośrednictwem        

MSWiA Warszawa        

na adres: minister@mswia.gov.pl

SKARGA NA BEZPRAWIE

Dotyczy: DKSiW-E-051-8-14/10Mba, z datą 21.09.2010, zastępca dyrektora, Adrianna Zielińska.

     Działając na podstawie obowiązującej Konstytucji, art. 63, ośmielam się przedstawić dowód, w postaci przytoczonego pisma, że w MSWiA łamane jest obowiązujące prawo. Z treści pisma wynika, że MSWiA w osobie, Adrianna Zielińska, twierdzi iż: nie zostanie nadany bieg Pana korespondencji przywołanej na wstępie. Ośmielę się zauważyć, że w art. 65. Kodeksu postępowania administracyjnego stoi napisane: Jeżeli organ administracji publicznej, do którego podanie wniesiono, jest niewłaściwy w sprawie, niezwłocznie przekazuje je do organu właściwego. Przekazanie sprawy do organu właściwego następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie. W związku z tym ośmielam się zapytać. Dlaczego Ob. A. Zielińska nie stosuje prawa?

     Drugi problem. Dotyczy dostępu do urzędów przez internet. Zmieniony został Kodeks postępowania administracyjnego art. 63, wymagający tak zwanego kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Poprzedni zapis tego artykułu nie był tak restrykcyjny. Tym samy ograniczony został dostęp pospólstwa do urzędów przez internet. Ośmielam się zauważyć że ten zapis jest sprzeczny z Konstytucją, art. 32 i 49. Mnie jako emeryta na recie lub rencisty na emeryturze nie stać na systematyczne opłacanie tak zwanego podpisu elektronicznego. W związku z tym ośmielam się zapytać. Kiedy nam, pospólstwu, umożliwi się bezpłatne kontaktowanie się z urzędami przez elektroniczną skrzynkę podawczą?

Z poważaniem       

Terrorysta uchyla się od wojska.

Tekst publikuję w obawie o zdrowie i życie moich najbliższych oraz o moje własne.

Zapewnia się wolność komunikowania się,

z art. 49 Konstytucji.

Za potwierdzeniem odbioru.

Zbigniew Grabowski

[mój adres domowy i e-mail]

                                                 Sąd Rejonowy

                                                 Gdynia

                                                 za pośrednictwem

Prokuratura Rejonowa                    oraz

Prokuratura Apelacyjna

ul. 10 lutego 39

 ul. Wały Jagiellońskie 38

81 – 264 Gdynia

80 – 853 Gdańsk

na adres:

na adres:

prokuratura@prokuratura.gda.pl

kontakt@gdansk.pa.gov.pl

 

 

ZAŻALENIE NA POSTANOWIENIE

Prokuratury Rejonowej (w skrócie PR) w Gdyni.

Sygn. akt: 3 Ds 208/10, z datą 8. 09. 2010 r. sekretarka, mgr Magdalena Kuźmińska; prokurator, Sławomir Dzięcielski. Doręczone przez Pocztę Polską dnia 13. 09. 2010 r.

Dotyczy to moich pism zatytułowanych:

 1. Donos zbrodnia konstytucyjna – dyskryminacja, z dnia 18. 07. 2010, Prokurator Generalny (PG);

 2. Uzupełnienie zbrodni konstytucyjnej, z dnia 8. 08. 2010, Prokuratura Apelacyjna (PA) i KGP;

 3. Zbrodnia konstytucyjna cd, z datą 16. 08. 2010. Prokuratura Apelacyjna;

 4. Zbrodnia konstytucyjna cd 2, z dnia 16. 08. 2010, Prokuratura Okręgowa (PO) i Apelacyjna;

 5. Uzupełnienie skargi, z datą 26. 08. 2010, Dyrektor Biura Kontroli KGP;

 6. Uzupełnienie skargi, z data 29. 08. 2010, Dyrektor Biura Kontroli KGP;

 7. Skarga i zażalenie, z datą 1. 09. 2010, KPP Wejherowo i KWP Gdańsk;

 8. Zbrodnia konstytucyjna cd 3, z dnia 3. 09. 2010, Prokuratura Apelacyjna;

  oraz stanowisk prokuratur przedstawionych w pismach:

 9. PG VII Ko2 857/10 z datą 28. 07. 2010, prokurator z PG, mgr Elżbieta Szawurska;

 10. AP III Ko 257/10/Gk z datą 04. 08. 2010, prokurator z PA, Dariusz Popieniuk;

 11. PG IV Ko2 335/10 z datą 4. 08. 2010, p.o. zastępcy dyrektora z PG, Marek Adamczyk;

 12. PG IV Ko2 335/10 dot. PG I A 042/7/10 z datą 4. 08. 2010, p.o. zastępcy jak wyżej;

 13. PG VII Ko2 857/10 z datą 5. 08. 2010, prokurator z PG Anna Czarnecka;

 14. III Ko 682/10 z datą 9. 08. 2010, naczelnik z PO, Małgorzata Syguła;

 15. AP III Ko 257/10/Gk z datą 11. 08. 2010, prokurator z PA, Dariusz Popieniuk;

 16. 3 Ds. 208/10, wezwanie z datą 13. 08. 2010, prokurator z PR, Sławomir Dzięcielski;

 17. III Ko 682/10 z datą 18. 08. 2010, naczelnik z PO, Małgorzata Syguła;

 18. AP III Ko 257/10/Gk z datą 19. 08. 2010, prokurator z PA, Dariusz Popieniuk;

 19. III Ko 682/10 z datą 23. 08. 2010, prokurator z PO, mgr Waldemar Dec;

 20. III Ko 682/10 z datą 25. 08. 2010, prokurator z PO, mgr Waldemar Dec;

 21. AP III Ko 257/10/Gk z datą 8. 09. 2010, prokurator z PA, Iwona Zyta – Zawistowska;

  a także stanowisk policji przedstawionych w pismach:

 22. Is-7432/7422/10/RB z datą 9. 08. 2010, naczelnik KGP, mł. insp. Grzegorz Kardaś;

 23. DKSiW-E-052-88/10/MBa z datą 17. 08. 2010, zastępca dyrektora w MSWiA, Adrianna Zielińska;

 24. L. dz. Ts-1184/10, AC-S-382/10 z datą 17. 08. 2010, zastępca naczelnika w KWP, podinsp. Alicja Jeziorska, do KMP w Gdyni;

 25. L. dz. Ts-1184/10, AC-S-382/10 z datą 17. 08. 2010, zastępca naczelnika w KWP, podinsp. Alicja Jezierska, do KPP w Wejherowie;

 26. Is-7911/7422/10/RB z datą 23. 08. 2010, zastępca naczelnika w KGP, podinsp. Joanna Goralewska;

 27. 2 Ds 1786/10 wezwanie z datą 25. 08. 2010, kierownik posterunku, asp. Piotr Cylkowski;

 28. L. dz. Ts-1184/10 z datą 26. 08. 2010, zastępca naczelnika KWP, podinsp. Alicja Jezierska, do KPP w Wejherowie;

 29. Is-8181/7422/10/RB z datą 31. 08. 2010, zastępca naczelnika w KGP, podinsp. Joanna Goralewska;

 30. zn. spr. E-1323/10, S-76/10 z datą 3. 09. 2010, komendant policji w Gdyni, mł. insp. Robert Leksycki

 31. L. dz. Ts-1184/10 z datą 3. 09. 2010, zastępca naczelnika w KWP, podinsp. Alicja Jeziorska, do KPP w Wejherowie.

Wszystkie wymienione tu dokument powinny znaleźć się w jednym miejscu

 i w tym samym czasie, aż do zakończenia całej sprawy,

po to, aby nikt nie mógł zarzucić w przyszłości braku staranności.

     Zaskarżam wyżej wymienione postanowienie PR Gdynia, któremu zarzucam jego nietrafność wobec odmowy wszczęcia śledztwa pomimo, że w sprawie nie przeprowadzono żadnych dowodów. Zaś prokurator, Ob. S. Dzięcielski, jest kolejnym prokuratorem występujący w sprawach z którymi mamy tu do czynienia, a który udowadnia, że jest bardzo stronniczy i dowodzi, że nie rozumie spisanej treści. Postanowienie jest niespójne, niejasne i praktycznie niczego nie wyjaśnia lecz tylko gmatwa i wikła.

     Prokuratorskie postanowienie jest kolejnym dowodem tego co napisałem w moim pierwszym piśmie, tu jako poz. 1), gdzie dokumentami wykazałem, że ja i moja rodzina jesteśmy dyskryminowani. Na domiar tego, mój kolejny udokumentowany kopiami wniosek o wyłączenie z postępowania PR w Gdyni, tu pod poz. 8) nie został jeszcze rozpoznany, co dokumentuję pod poz. 21).

     Wnoszę o doręczanie mi wszelkich pism i wezwań w tej sprawie pocztą elektroniczna na wyżej podany mój adres e-mail: obytek@wp.pl zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

UZASADNIENIE

     Odnoszę się do numeracji zastosowanej w postanowieniu 3 Ds. 208/10.

     I. Działanie sędziów Sądu Okręgowego w Gdańsku. Prokurator, Ob. S. Dzięcielski, nic nie zrobił aby wyjaśnić problem zagubienia dokumentów, które zaginęły w policji. Problem przestawiłem w moim pierwotnym piśmie skierowanym do Prokuratora Generalnego, tu wymienione pod poz. 1) z dnia 18. 07. 2010. Dokładnie chodzi o dokumenty wymienione w zał. nr 4. tego pisma. W dniu 18. 01. 2007 r. przekazałem do policji 25 kolorowych kopii. Dokumenty te jednoznacznie dowodzą, że jestem pokrzywdzony przez sędziów Sądu Okręgowego w Gdańsku. Swoim celowym, brutalnym, bezwzględnym i świadomym postępowaniem, sędziowie doprowadzili u mnie do rozstroju zdrowia, trwającego ponad 7 dni. Sankcja za taki czyn jest opisana w art. 157 kk. Oczekuję, że znajdzie się wreszcie uczciwy prokurator, który sporządzi na ostatek akt oskarżenia, ze mną jako poszkodowanym.

     Odrębnym zagadnieniem, jest zagubienie w Sądzie Okręgowy w Gdańsku, wniosku o pisemne uzasadnienie wyroku do sprawy II C 2768/04, oraz brak takiego uzasadnienia i nie wywiązanie się z obowiązków obrońcy z urzędu, którym był mec. Andrzej Suchy. Jak do tej pory, ani sądy, ani policja, ani prokuratura nie wyjaśniła tego problemu. Przypomnę, że w sprawie występowałem jako pełnomocnik, a pełnomocnictwo nie zostało jeszcze wycofane. Z powodu sądowej abnegacji najbardziej ucierpiał mój wnuczek i w jego obronie podjąłem całe to działanie. Twierdzę, że tylko człowiek spłodzony in vitro jest pozbawiony wszelkich humanistycznych ludzkich uczuć.

Łamanie Konstytucji, art. 32, 78 i 176.

     II. Postępowanie PR Gdynia. Znęcanie się nad moim synem trwa co najmniej od 23. 06. 2008 r. kiedy to policjanci z Oksywia doręczyli mi wezwanie dla mojego syna, bez koperty, aby ten stawił się w ciągu 24 godzin w KP Gdynia Wzg. św. Maksymiliana. Zaś samo poszukiwanie i ściganie mojego syna z art. 209 kk za rzekome uporczywe uchylanie się było i jest bezprawne. Syn mój nie ukrywał się. Wcześniej legalnie pracował i przebywał w szpitalu po wypadku, któremu uległ podczas wykonywania obowiązków służbowych w godzinach pracy. Z prokuratorskich wypocin wynika, że przeciwko mojemu synowi toczą się naraz dwa postępowania o uporczywej nie alimentacji, pod nr: 4 Ds 470/10 (str. 3 tych wypocin) oraz 4 Ds 270/10 (str. 4). Natomiast na str. 5 Ob. S. Dzięcielski napisał: W przypadku uzasadnionego dostatecznie podejrzenia, że czyn popełnia określona osoba, sporządza się postanowienie o przedstawieniu zarzutów. Powyższe postanowienie winno być ogłoszone podejrzanemu, który następnie jest przesłuchiwany. Ob. S. Dzięcielski nie ujawnił, gdzie i jak zostało ogłoszone postanowienie o podejrzeniu, tylko rozpoczął poszukiwania i ściganie podejrzanego. Tym samym, sam prokurator, Ob. S. Dzięcielski, udowodnił psychiczne maltretowanie i znęcanie się nad moim synem oraz nade mną. Tymczasem komornik rewirowy z Gdyni, Jolanta Ruszkiewicz, systematycznie od 2005 r. prowadziła egzekucję z wynagrodzenia mojego syna, pod sygn. akt 58/05. Następnie sprawę przekazano do komornika w Wejherowie. Nie znam nr sprawy, bo nie byłem już pełnomocnikiem. Akta komornicze winny być dołączone do rozpoznania tej sprawy. Nie jest winą mojego syna, że pomiędzy organami władzy w Polsce, praktycznie nie ma żadnej więzi i wymiany informacji.

Łamanie Konstytucji, art. 42 i 49.

     III. Egzekucja wyroku sądowego. Stan ten trwa od 13. 04. 2004 r. kiedy to moja była synowa porzuciła swojego wówczas chorego męża i uciekła do swoich rodziców. W tej sprawie powinni być przesłuchani: matka, dziadkowie po kądzieli oraz tata dziecka. Ponadto do akt sprawy winny być dołączone dokumenty Sądu Rejonowego w Gdyni o sygnaturze III RN sm781/05, SSR K. Zielińska – Folik, oraz dokumentacja PR Gdynia wraz z moim donosem, który złożyłem w tutejszej prokuraturze w dniu 3. 09. 2004 r. Ob. S. Dzięcielski udowodnił, że wyrok sądowy w Polsce można powiesić sobie w kibelku, aby „cieszyć się” jego treścią i tylko zgrzytać zębami, gdyż państwo, jako władza, zapewnia dozgonną bezkarność byłym ławnikom sądowym i ich rodzinom.

Łamanie Konstytucji, art. 18, 33 i 42.

     IV. Przekroczenie uprawnień przez wójta i starostę. Pozbawienie Polaka prawa wykonywania jedynego wyuczonego i potwierdzonego odpowiednimi badaniami i egzaminami zawodu, w trybie decyzji administracyjnej, godzi w elementarne zasady sprawiedliwości społecznej. Tym bardziej, że ani wójt, ani starosta nie dali żadnego skierowania na jakieś kursy umożliwiające wyuczenie nowego lepiej płatnego zawodu i zapewniającego zatrudnienie. Ponadto ośmielam się zauważyć, że w uzasadnieniu do wyroku Trybunału Konstytucyjnego sygn. P 46/07 z dnia 22. 09. 2009 r. czytamy: Zdaniem Trybunału stosowanie zatrzymania prawa jazdy przewidziane w ustawie o dłużnikach alimentacyjnych powinno służyć realizacji podstawowego celu tej ustawy jakim jest zapewnienie skuteczności w egzekwowaniu należności z tytułu obowiązków alimentacyjnych. W ocenie Trybunału takiego celu nie można osiągnąć poprzez zatrzymanie prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu, którego aktywność zawodowa łączy się niejednokrotnie z posiadaniem prawa jazdy. Prokurator, Ob. S. Dzięcielski, udowodnił tym samym, że nie wie co to jest duch prawa.

Łamanie Konstytucji, art. 2, 30, 31, 32 i 38.

     Twierdzę, że urzędnicy gminy i powiatu mszczą się za moje postępowanie w sprawie prawa własności do nieruchomości. Przy tym mają oni wsparcie w policji i prokuraturze. Do dziś nie otrzymałem jakiegoś urzędowego kwitu, na podstawie którego firma TPSA w 2000 r. ułożyła podziemny kabel telekomunikacyjny przez moją działkę… Problem przedstawiłem w najnowszym piśmie adresowanym do Prokuratury Okręgowej jako donos z datą 5. 07. 2010 r. W odpowiedzi, PO pismem: III Ko 682/10 z datą 7. 07. 2010, naczelnik, Małgorzata Syguła, przekazała sprawę do PR Gdynia, a ta pismem: I Ko 401/10 z datą 23. 07. 2010, prokurator, mgr Marzanna Majstrowicz, przekazała sprawę do PR Wejherowo. Po czym zapadła głęboka cisza. Tematu tego rozwijał tu nie będę. Ponadto zmuszono mnie do budowy wodociągu o średnicy 90 mm, który do dziś nie odebrano, pomimo że jest eksploatowany przez gminę od 1998 r. W tej sprawie wielokrotnie była nasyłana na mnie policja z antyterrorystami i wyciem policyjnych syren radiowozów na cały powiat włącznie.

Łamanie Konstytucji, art. 21, 46 i 64.

     V. Wyłudzenie świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Praktyka udowadnia, że kryteria dochodowe w Polsce określane są na podstawie widzi mi urzędników. Inaczej to określają urzędniki: miastowe, wsiowe, sądowe i ZUS-owe (dla osoby fizycznej, załącznik nr 35 sporządzony jest na 6 stronach i zawiera 19 punktów). Inaczej traktowana jest rozwódka z dzieckiem żyjąca i mieszkająca ze swoimi rodzicami, a inaczej naliczany jest tak zwany dodatek mieszkaniowy. Co się tyczy mojej byłej synowej, to dowody są w Urzędzie Skarbowym w Gdyni. Wystarczy sięgnąć po zeznania podatkowe osób mieszkających pod jednym dachem i podzielić przez liczbę mieszkających tam na stałe osób, oraz spytać kilku sąsiadów. Trzeba tylko chcieć to zrobić, bo „skarbówka” nie każdemu udziela informacji. Zresztą, nie ja wypłacam świadczenie. Łatwiej organom władzy w Polsce jest poszukiwać i ścigać podejrzanego, za duże pieniądze, o nie alimentowanie. Inny problem, to udzielanie pomocy rodzinom z leżącym i sparaliżowanym członkiem rodziny, z którym praktycznie nie ma kontaktu. Ot, chociażby w zakresie prawnym. Czy taką osobę ubezwłasnowolnić czy też nie? Jeżeli tak, to jaka jest procedura? Czy nie będzie problemu z pochówkiem?

Łamanie Konstytucji, art. 32 i 69.

     VI. Zamach na moją rodzinę nocą z 28 na 29 XII 2003 r. Dowody zbierała KPP w Wejherowie, które następnie zostały zniszczone. Paluchy bandyty były widoczne gołym okiem, które zostały na bańce, a w której uprzednio była przyniesiona benzyna. Mój zarzut dotyczy tego, że dowodów nie zabezpieczono w sposób właściwy i nie przekazano do laboratoryjnych badań kryminalnych. Czyżby ustalenie winnych, tego stanu rzeczy, zniszczenia dowodów bez badań kryminalnych, przekraczało zdolności organizacyjne i intelektualne polskiego wymiaru sprawiedliwości? Niezmiennie twierdzę, że zamachu na moją rodzinę dokonano za zgodą organów ścigania. Dowód w tej sprawie przedstawiłem w moim piśmie, tu wymienionym pod poz. 5) jako zał. 1 tego pisma. Naczelnik wydziału w KGP Gdańsk, wówczas (październik 2003) podinsp. Halina Żabowska nie uczyniła nic aby uchronić nas przed bandytami. Proszę to teraz porównać z działaniami podjętymi w stosunku do mojego syna o jakieś wyimaginowane i wysoce wysublimowane uchylanie się od nie alimentowania.

     Ośmielę się jeszcze wyjaśnić, że 30. 08. br. otrzymałem wezwanie, wymienione w tym piśmie pod poz. 27) w którym ręcznie nagryzmolono, że jestem świadkiem podejrz. *) o przestępstwo, miedzy innymi, z art. 143 kk [Uchylanie się od służby wojskowe] i 140 kk [Zamach terrorystyczny]. W związku z tym wyjaśniam. W latach 70-tych byłem żołnierzem zawodowym i serwisowałem, między innymi, bombowce typu Ił i zapewne to ja przyczyniłem się do zamachu wykonanego pod Katyniem 10. 04. 2010 r., bo emerytem wojskowym jest od sierpnia 1981 r. A poważnie pytam. Jaki bałwan i dureń wymyślił tak kuriozalny idiotyzm? Czekam, kiedy jako podejrz. *) indywiduum zostanę siłą gdzieś (może pod Olsztyn?) doprowadzony.

Podobno za fałszywe oskarżanie jest jakaś sankcja karna…

To jest łamanie Konstytucji, art.: 2, 7, 8, 32, 42, 47 i 77.

 

     Wykazałem, że prokurator, Ob. S. Dzięcielski, posiada zbyt płytką i źle ugruntowaną, moim zdaniem, wiedzę z zakresu prawa stosowanego aby zajmować się tą sprawą jak i takim podobnym. Wypada również zapytać, dlaczego w sprawach rodzinnych działają sędziowie, którzy mają podejrzaną reputację, tych rodzin nie mają, albo są po rozwodach?

Z poważaniem      

[mój podpis]     

     Z uwagi na poruszoną w tym piśmie problematykę, pismo to przesyłam do:

 1. Rzecznik Praw Obywatelskich, na adres: rzecznik@rpo.gov.pl

 2. Rzecznik Praw Dziecka, na adres: rpd@brpd.gov.pl

 3. Prokurator Generalny, na adres: pk.skargi@ms.gov.pl oraz wia@ms.gov.pl

 4. Minister Sprawiedliwości, na adres: gpm@ms.gov.pl

 5. MSWiA, na adres: minister@mswia.gov.pl

 6. MPiPS, na adres: skargi.wnioski@mpips.gov.pl

 7. Wojewoda Pomorski, na adres: gab_wojewody@gdansk.uw.gov.pl

 8. NIK, na adres: nik@nik.gov.pl

P. s. Do godz. 18.30 potwierdzenia odcztania nie otrzymałem od:

       RPO, RPD, MS i od NIK

R.17. Wnuczek.

W dniu dzisiejszym urodził się już drugi mój wnuczek. Chłopisko ma 59 cm długości i waży aż 4,6 kg. Dla dziadków po kądzieli (od strony młodej mamy) jest to pierwszy wnuczek, natomiast dla nas, dziadków po mieczu (czyli od strony młodego taty) jest to już nasz drugi wnuczek. Nasz pierwszy wnuczek pochodzi od naszego starszego syna. Przy tym obie babcie nie są prawdziwymi babciami, bo nie mają wnuczki czyli dziewczynki. Tak przynajmniej mówi się.

Zostać rodzicem, to naprawdę wspaniałe przeżycie i uczucie. Zostać dziadkiem, to też coś wspaniałego, ale to nie to samo, kiedy po raz pierwszy ludzie stają się rodzicami: mamą i tatą. Oto leży mała ludzka istota, dowód najwspanialszego cudu boskiego lub naturalnego (jak kto woli) przekazania pokoleniowego daru życia. Taki malutki ale już samodzielnie żyje. A jeszcze tak niedawno był w brzuszku mamy o nic się nie martwił, a teraz musi już samodzielnie oddychać i jeść. To naprawdę nie lada wyczyn! Leży sobie jednak beztrosko, bo czuje, że krzywda mu się nie dzieje. Taki pulchniutki niczym pulpecik. Rączki i nóżki jak paróweczki. W tej chwili jest taki bezbronny i bezradny. Tak niezgrabnie przebiera nóżkami i rączkami…

Wraz z moją małżonką mamy przyjemność, po raz drugi, przeżywać te naprawdę wspaniałe chwile, bycie dziadkami. Od niepamiętnych czasów mówi się, że prawdziwy mężczyzna powinien: spłodzić syna, zbudować dom i posadzić drzewo. Niektórzy dodają jeszcze, i dosiąść konia, dziś mieć samochód. Wszystkie te rzeczy spełniłem. Synów mam dwóch. Dom zbudowałem, chociaż nie sam. Z drzew, które posadziłem, byłby niemały lasek. A samochodów miałem kilka, natomiast obecnie moim najlepszym środkiem przemieszczania się jest per pedes czyli chodzenie pieszo. To o wiele zdrowsze niż siedzenie w metalowej puszce.

Być dziadkiem i to dwa razy(!) to naprawdę wspaniała rzecz! Do pełnego szczęścia brakuje nam tylko wnuczki, aby moja małżonka została prawdziwą babcią. Jeszcze nic straconego. Nasi synowie to jeszcze młodzi ludzie.

Natura Rodzina Życie

R.16. Bez rodowodu… 1. O historii i rodzinie.

Z rodowodem są psy i konie. Do nich szczególnie przyległo to określenie. Im ród starszy i znamienitsza rasa, tym cena i splendor wyższy dla właściciele. Czy nie wynika to z tęsknoty za innym życiem? Czy zawsze określenia przypisywane zwierzętom obojętne były ludzkiemu rodowi? Nie! Mamy tego piękne przykłady nie tylko w naszej literaturze, gdzie w bajkach ukryto wszystkie cechy i przywary ludzi: prostych, biednych, mądrych, sprawiedliwych, kochanych, kochających, głupich, złych, chciwych, pyszałkowatych, żądnych władzy i żyjących w nienawiści i zawiści do wszystkich i wszystkiego. Wyliczać można by jeszcze bardzo długo. Nie o to jednak mi chodzi.

Każdy Naród ma prawo do własnej historii. Tej oczywistej prawdy nikt dziś nie kwestionuje. Wielcy i mali polityce naszego państwa podkreślają ważność tej dziedziny w życiu naszego Narodu i każdego człowieka. Na historię składają się jednak losy pojedynczych ludzi ich rodzin, regionu, państwa, świata. Każdy z nas chce znać swoją historię, rodziny i narodu, prawdziwą bez zakłamania i tuszowania. Nie każdemu jest to jednak dane. Dotyczy to tych, których określam „bez rodowodu”. Mają oni zatarty za sobą ślad. Aby odtworzyć swoją historię muszą sami bawić się w detektywa lub historyka. Nie dowiedzą się tego od swoich opiekunów, bo było ich zbyt wielu. Nazbyt wielu jak na liczbę przeżytych lat.

Czy Maria Konopnicka mogła by napisać „Rotę” zaczynającą się od słów: „Nie rzucim ziemi skąd nasz ród”, gdyby nie znała dobrze swojego rodowodu? Czy możliwe by to było, gdyby nasza wielka poetka i pisarka nie była szczęśliwą matką kochającą nie tylko własne dzieci? Czy możliwe by to było, gdyby nasza poetka nie znała historii naszego Narodu? Czy naprawdę byłoby to możliwe?

Bez rodowodu, jak pies podwórzowy bez budy i pana to wszyscy ci, którzy pamięcią nie zawsze mogą ogarnąć nawet tych najbliższych. Nie zawsze wiedzą co oznaczają słowa: „matka”, „ojciec” czy też „dom rodzinny”. Ich pamięć nie jest zawodna! Zostali pozbawieni tego najbardziej elementarnego i podstawowego ludzkiego prawa, miłości rodzicielskiej przez tych, którzy spowodowali ich przyjście na ten świat. Zabrakło potem miłości, wiedzy i umiejętności do pokonania tych ogromnych trudności. Gdy doszedł jeszcze brak odpowiedzialności za własne czyny, to ich potomek lub nawet potomkowie powiększyli armię tych „bez rodowodu”. Część z nich, czasami trafia do innych normalnych rodzin, gdzie powoli, czasami odnajdują się w życiu. A jaki jest los tych, którzy nie poszli do rodzin, a zostali w placówce opiekuńczo – wychowawczej? Oni przecież stanowią znakomitą większość tych „bez rodowodu”. Kto im pomoże odnaleźć własny rodowód? Kto im pomoże odnaleźć tożsamość, własne miejsce na tej ziemi?

Łatwo jest spowodować przyjście człowieka na ten, jak niektórzy mówią, najlepszy ze światów. Trudno, niekiedy nawet bardzo trudno, jest doprowadzić do tego, aby z maleństwa nie rozumiejącego ani tego świata, ani swoich najbliższych wyrósł człowiek przygotowany do życia we współczesnym szybko zmieniających się warunkach. Tylko wielka miłość i poświęcenie rodziców dla własnego dziecka jest w stanie pokonać wszystkie trudności stojące na drodze codziennego życia i zrealizować ten jakże wielki i wzniosły cel.

Rodzina podobnie jak i środowisko naturalne istniały od tysięcy lat, a człowiek tylko korzystał z nich nie wnikając głębiej w przyczyny i mechanizmy ich działania. Właśnie dlatego, tak dużo poświęca się uwagi rodzinie i środowisku, gdyż są one obecnie poważnie zagrożone. Dopiero gdy człowiekowi zaczęło brakować świeżego powietrza i czystej wody w oceanach, jeziorach,morzach, rzekach, a nawet i w strumieniach, poważnie zaczęto traktować naturalne środowisko człowieka. Niekiedy jednak proces dewastacji jest tak dalece posunięty, że nie pomagają już żadne zabiegi czynione przez ludzi. Procesy samooczyszczania i samoregulacji są zbyt mocno zniszczone przez człowieka, aby same się odrestaurowały. Zbyt mocno i bezmyślnie ludzie dbali o doraźną korzyść w postępowaniu ze środowiskiem, aby zawsze pamiętać o tym, co jest podstawą życia na naszej planecie. Identyczna sytuacja jest obecnie z rodziną.

Tylko w rodzinie, dzięki wzajemnej miłości między poszczególnymi jej członkami jest możliwe, aby egoistyczne indywidualne cele, dążenia i emocje podporządkować wspólnemu dobru. Te pozytywne więzi emocjonalne z otoczeniem zachęcają niekiedy nawet do reagowania zgodnie z jego oczekiwaniami. Nie tylko jednak dzięki istnieniu rodziny możliwe są narodziny biologiczne człowieka, ale tylko i wyłącznie dzięki prawdziwej rodzinie możliwe są drugie narodziny – duchowe i społeczne. Pod tym względem rodzina nie może być zastąpiona żadną instytucją czy organizacją. Tylko rodzina jest i powinna być źródłem i nadzieją pełnego i prawdziwego człowieczeństwa dla każdego z nas. Tylko wówczas państwo jest silne politycznie, gospodarczo i moralnie, jeżeli rodzina jest zdrowa i silna. Tylko dzięki rodzinie każdy człowiek od najmłodszych lat może realizować swoje wielkie i maleńkie marzenia bez obawy drwin, śmiechu czy nawet wyzwiska albo niedowierzania. Tylko w rodzinie człowiek ma możliwość sprawdzenia siebie, swoich możliwości, marzeń, dążeń i doznań każdego dnia. Tego nie może i nie jest w stanie stworzyć żadna, nawet najlepsza instytucja czy organizacja. Mogą one i powinny natomiast prowadzić działalność zmierzającą ku temu, aby wzmacniać i pomagać rodzinie w rozwiązywaniu jej trudnych i niekiedy bardzo złożonych problemów (Zob. L. Dyczewski, Rodzina polska i kierunki jej przemian, Warszawa 1981, s. 5, 22 i 39).

ATP Felieton Natura Rodzina Życie