Sądowe nadużycie.

PREZES Sąd Rejonowy, Plac Konstytucji 5, 81-354 Gdynia (dalej SRG)

Korespondencję do mnie proszę kierować tą samą drogą.

Doręczanie jej w inny sposób urąga w art. 30, 31 i 49 KRP.

DOWÓD ze SKARGĄ

o odszkodowanie i zadośćuczynienie w kwocie 1 mln zł.

Dotyczy: Sygn. akt: IX Kp 632/17, Postanowienie z 8-11 br. przewodniczący, SSR Ilona Rudek, nadane 21-11 odebrane 24-11 br. Adm. 4011-377/17, pismo z 20-11 br., wiceprezes, SSR Jolanta Jeżewska, odpowiedź na e-mail z 13-11. X Wiz. 4101-296/17, pismo z 11-10 br. wiceprezes, SSO Leszek Jantowski, wysłane 13-10, doręczone 16-10 br. X Wiz. 4101-723/17, pismo z 17-10 br. wiceprezes, SSO Leszek Jantowski, wysłane 13-10, doręczone 16-10 br.

Mocą ducha prawa zapisanego w preambule KRP pomni gorzkich doświadczeń z czasów, gdy podstawowe wolności i prawa człowieka były w naszej Ojczyźnie łamane i art.: 2, 42, 45, 47, 63, 78, 176, 178 i 188 tejże ośmielam się przedstawić świeżutki dowód uzasadniający moje żądanie o wypłacenie mi przez SRG 1 mln zł tytułem braku poręczonego konstytucyjnie prawa do sądu w SRG.

Wnoszę o nakazanie doręczenia mi legalnego i wiarygodnego protokołu z rozprawy, która odbyła się 8-11-2017 w sali W14 w tej sprawie zgodnie z moim wniosek z 13-11 br. przesłany e-mailem na adresy: administracja@gdynia.sr.gov.pl, karny9@gdynia.sr.gov.pl, boi.sprawycywilne@gdynia.sr.gov.pl, cywilny1@gdynia.sr.gov.pl.

Wnoszę o zabronienie wszystkim sędziom SRG używania skrótu SSR jako że mi, starszemu facetowi skróty SS. = SSR, SSO, SSA i SSN kojarzą się z elitarną niemiecką formacją nazistowską.

UZASADNIENIE

Przewodniczący, SSR I. Rudek, obraził KRP z artykułów wymienionych w pierwszym akapicie. A ponadto poświadczył nieprawdę w dokumencie mającym znaczenie prawne.

A. Przewodniczący, SSR I. Rudek, uchybił godności urzędu sędziego, albowiem obraził poręczoną KRP wolności komunikowania się – uchybienie art.: 2, 30, 31, 49 i 178 KRP. Tego samego czynu dopuścił się wiceprezes SSO J. Jantowski.

B. Przewodniczący, SSR I. Rudek, uchybił godności urzędu sędziego, bo obraził poręczoną KRP jawność rozpatrzenia sprawy i publiczne ogłoszenie orzeczenia – afront art.: 2, 45, 78 i 176 KRP.

C. Przewodniczący, SSR I. Rudek, uchybił godności urzędu sędziego, dlatego że obraził poręczoną KRP ochronę czci i dobrego imienia oraz zaskarżenia orzeczenia sądu wydanych w pierwszej instancji twierdząc: iż czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego – despekt art.: 42, 47 i 78 KRP.

D. Przewodniczący, SSR I. Rudek, uchybił godności urzędu sędziego, gdyż obraził poręczone KRP sprawiedliwe zbadanie sprawy przyjmując domyślnie, że brak ustawowego uregulowania numerowania akt sprawy jest zgodne z KRP. Co więcej do rozpoznania nie dołączono żadnych innych akt, jako że orzeczenie nie przywołuje żadnej strony akt i ich numeracji – dyshonor art.: 2, 45, 178 i 188 KRP. Tego samego czynu dopuścił się wiceprezes SSO J. Jantowski.

E. Przewodniczący, SSR I. Rudek, uchybił godności urzędu sędziego, ponieważ nie wyłuszczył pod jaką sygn. SSR Izabela Górnikiewicz-Wróbel orzekała na rzecz spółki Energa – obraza z art.: 2 i 45 KRP.

F. Przewodniczący, SSR I. Rudek, uchybił godności urzędu sędziego skoro nie objaśnił co łączy sprawy o sygn. Nc-e 114738/15, I C 8/16, I 1 Co 976/16 oraz mój donos do prokuratury. Przewodniczący nie zauważył, że w sprawie I C 8/16 28-09 br. zapadł wyrok, którego do dziś mi nie doręczono. Natomiast w sprawie I 1 Co976/16 przewodniczący SSR Monika Selin potrzebował 14 (czternaście miesięcy!!!) aby spłodzić i doręczyć mi postanowienie z 3-08-2016 r. – vide ustawowy termin prekluzyjny – ujma art.: 2 i 45 KRP. Tego samego czynu dopuścił się wiceprezes SSO J. Jantowski.

G. Przewodniczący, SSR I. Rudek, uchybił godności urzędu sędziego, jako że nie objaśnił dlaczegóż to sprawą zajmuje się SRG a nie dajmy na to Sąd Okręgowy – 2, 45 i 177 KRP.

Stwierdzam, że w Polsce nie ma uczciwego i rzetelnego prokuratora. Wezwałem takowego e-mailem do udziału w sprawie na adresy: kontakt@gdansk.pr.gov.pl, prokuratura@gdansk.po.gov.pl, pr-wejherowo@gdansk.po.gov.pl . Nikt się do dziś nie zgłosił.

I tak to właśnie działa bez względu na to co zapisywano w Konstytucjach dla Rodaków.  To my: bydło, ciemny lud i wataha, codziennie musimy płacić podatki kupując: wodę, chleb, ziemniaki… Utrzymujemy władających Polską z tych pieniędzy. Aliści udział w zgłaszaniu kandydatów do wyboru i udział w wyborach już nie jest musikiem. No bo jakże to!? Gmin i hołota ma decydować z kogo Naród będzie wybierał? Toż to przywilej hersztów elitarnych! Zatem mocą KRP i EKPC, jeżeli jeszcze one coś znaczą, wnoszę jak wyżej, przy tym zwracam uwagę na imponderabilia i sprawiedliwość społeczną, która wymaga aby każdemu oddać to co słusznie mu się należy a zawarte w słowach: pomni gorzkich doświadczeń…

W tych okolicznościach wniosek o 1 mln zł jest dowiedziony.

Z poważaniem

Dokładam stań, aby nie było błędów.

Czynność prawna sprzeczna z Konstytucją jest nieważna.

SR Gdynia o 1 mln zł.

P R E Z E S

Sąd Rejonowy (dalej SRG)

Plac Konstytucji 5, 81-354 Gdynia

Korespondencję do mnie proszę kierować tą samą drogą.

Doręczanie jej w inny sposób godzi w art. 30, 31 i 49 KRP.

WNIOSEK Z ŻĄDANIEM O WYPŁACENIE

odszkodowania i zadośćuczynienia w kwocie 1.000.000, (jeden milono) zł tytułem braku prawa do sądu i dochodzenia swoich praw.

Dowody, sygnatury akt SRG:

I C 1786/05 III R Nsm 781/05 Adm.4012-04/06 IIIRC 1273/05 VIII K 568/09
II Kp 591/10 IX K 1318/10 I C 1466/10 Adm.4012-28/11 III RCo 3/11
I C 49/11 I C 50/11 I C 52/11 I C 53/11 III RC 97/11
III R Nsm 112/11 I Co 152/11 I C 746/12/M I C 335/17 Adm.404-30/17

Dokładam stań aby nie było błędów.

Mocą ducha prawa zapisanego w preambule KRP pomni gorzkich doświadczeń z czasów, gdy podstawowe wolności i prawa człowieka były w naszej Ojczyźnie łamane i art. 2, 30, 32, 42, 45, 47, 77 i 186 ośmielam się wnosić o sprawienie przez SRG wypłacenie mi odszkodowania w kwocie jeden milion zł w terminie do 31 grudnia 2017 r. tytułem braku poręczonego konstytucyjnie prawa do sądu.

UZASADNIENIE

Prawo do sądu jest podstawowym prawem jednostki i fundamentem gwarancji praworządności w państwie, którego my, zwykli zjadacze chleba jesteśmy pozbawieni od września 1939 r.

Brak prawa do sądu to: a) kreowanie gigantycznych problemów z uruchomieniem procedury sądowej; b) sędziowie nie czytają akt i ukrywają się za stażystami; c) opłaty sądowe to bastion; d) dokumenty nie są numerowane przed wysłanie do petenta; e) jawność procedur to fikcja; f) stały i nieskrępowany dostęp do dokumentacji sądowej to mrzonka; g) giną dokumenty i całe akta; h) przymus adwokacki i prokuratorski jest niekonstytucyjny, oni praktycznie za nic nie odpowiadają; i) orzeczenia sądowe nie są doręczane stronom; k) zaskarżanie orzeczeń wymaga ogromnego wysiłku fizycznego i intelektualnego oraz niemało pieniędzy.

W tym stanie rzeczy wniosek z żądaniem jest wymagany.

Z poważaniem

Czynność prawna sprzeczna z Konstytucją jest nieważna.

Sędziowskie bredzenie.

Czynność prawna sprzeczna z ustawą jest nieważna.

KOMISARZ PRAW CZŁOWIEKA RADY EUROPY

za pośrednictwem, Prezes Sądu Apelacyjnego w Gdańsku

ul. Nowe Ogrody 28/29, 80-803 Gdańsk

WNIOSEK STWIERDZONE UDOWODNIONE

Dot. IV Wiz.-055-164/17/C, pismo z 10-07-2017 r., wiceprezes SSA Jacek Grela; sygn. akt I C 335/17, Postanowienie z 11-07-2017, SSR Gdynia, Joanna Jank.

Mocą ducha prawa zapisanego w preambule EKPC: Rządy Państw-Sygnatariuszy niniejszej Konwencji, członkowie Rady Europy, Zważywszy na Powszechną Deklarację Praw Człowieka uchwaloną 10 grudnia 1948 roku przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych; Zważywszy, że owa Deklaracja zmierza do zapewnienia powszechnego i efektywnego stosowania zawartych w niej praw oraz art. 6 i 13 tejże ośmielam się uprzejmie wnosić o stwierdzenie, że w Polsce nie obowiązuje zasada legalizmu (art. 7 i 8 KRP) lecz dominuje stan prawny oparty na trzech prawidłach. 1. Władza ma rację. 2. Jednostka zerem i niczym. 3. Przy wątpliwościach patrz 1. Tym samym prawo do sądu (art. 45 KRP) oraz prawo do ochrony prawnej (art. 47) w III RP… jest czystą imaginacją. Stan taki implikacje brakiem konstytucyjnej zwierzchności Narodu nad władzami III RP… Szczególnie nad władzą sądowniczą, która ma rozstrzygać wszelkie spory pomiędzy obywatelami i z władzami III RP… Sędzia nie pochodzi z woli Narodu, tylko z dozgonnego i nieodwołalnego mianowana. W dodatku prawniczenie (analogia do pierniczyć) osiągnęło wysublimowany charakter dający się zauważyć w każdym szczeblu władzy zapewniający władcom III RP… dożywotną bezkarność. Tu wniosek poparłem pismami: Q16(27 str.) Zażalenie z wnioskiem.

Dołożyłem stań, aby nie było błędów.

Na tej podstawie wnoszę o skuteczne doręczenie mi krótkiego w treści stosownego urzędowego dokumentu potwierdzającego powyższe bez prawniczenia.

UZASADNIENIE

Ośmielam się przedstawić całkiem świeżutkie dowody na okoliczność, że Konstytucja III RP… jest aktem prawnym, którego zapisy są ignorowane przez wszystkie władze w Polsce a sądy w szczególności. Od lat zarzucam wszystkim organom władzy III RP… fałszowanie dokumentacji sprawy. Twardym dowodem jest fakt, że pismo wysyłane do petenta nie ma kolejnego numeru strony sprawy. Tym sposobem akta te mogą być dowolnie komponowane pod z góry założoną tezę i przyjęte jako aksjomat. Pismo wiceprezesa SSA (czy ten skrót nie oznacza SS Aktywne?) Jacek Grela jest tego twardym dowodem. SSA J. Grela w piśmie do prezesa Przemysława Banasika nie raczył nawet napisać ile stron przekazuje. Jest to więc ewidentnie niekonstytucyjne.

931. SSA Jacek GrelaNatomiast Postanowienie SSR J. Jank dowodzi, że niewiasta ta nie odróżnia wniosku od pozwu. Co gorsze, SSR J. Jank działając świadomie z całkowitą i pełną premedytacja oraz wspólnie i w porozumieniu z kobieciną piastującą funkcję kierownika sekretariatu wydziału sądowego w Gdyni, Aleksandra Staszewska, w Postanowienie stwierdziły na piśmie, że powództwo wytoczył Zbigniew Grabowski zaś zażalenie spłodził powód Andrzej Grabowski co podlega odrzuceniu.

Wysłano 17-07 br. doręczono 21-07 br

931. SSR Joanna Jank

Ośmielę się objaśnić, iż sprawa ta dotyczy nielegalnego ułożenie doziemnego kabla TPSA na naszej nieruchomości. Problem nie podlegał kognicji Sądu Okręgowe i Apelacyjnego w Warszawie – vide art. 38 K.p.c. W sprawie udział brał też jakiś Zbigniew Bojanowski, o którym to człowieku nic mi nie jest wiadome. Zaś kazus dotyczył miejscowości Bojano i Bojanowo. No i cóż z tego? Wyrok SSO Warszawa, Jacek Bajak jest prawomocny.

Zarzucam Sądowi Apelacyjnemu oraz Sądowi w Gdyni łamanie mojego konstytucyjnego prawa do wolności i tajemnicy komunikowania się – art. 49 KRP przez to, że przekazuje korespondencje do mnie pocztą tradycyjną, w której uczestniczy duża liczba pośredników. Takich wad nie ma ePUAP gdzie liczba pośredników jest ograniczona do niezbędnego minimum. Jeżeli SSA J. Grela i SSR J. Jank nie posiadają uprawnień do korzystania z ePUAP to osoby te powinny złożyć urząd, aby nie urągały Konstytucji III RP…

I tak to właśnie działa bez względu na to co zapisywano w Konstytucjach dla Polków. A my: bydło, ciemny lud i wataha, codziennie płacimy podatki, które idą na Wasze pobory gdyż kupujemy: wodę, chleb, ziemniaki… Zatem mocą KRP i EKPC, jeżeli jeszcze one coś znaczą, wnoszę jak wyżej, przy tym zwracam uwagę na imponderabilia i sprawiedliwość społeczną, która wymaga aby każdemu oddać to co słusznie mu się należy a zawarte w słowach: pomni gorzkich doświadczeń…

Bredzić to: 1. mówić w gorączce lub we śnie wyrazy albo zdania bez sensu i związku; majaczyć. 2. Mówić głupstwa, bzdury, niedorzeczności, opowiadać o rzeczach i sprawach nieważnych; pleść, bajać.

Sędziowski bełkot.

Czynność prawna sprzeczna z ustawą jest nieważna.

Ustawa z 17-06-2004 r. „o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w (…) postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki” w art. 11 stanowi: Sąd wydaje orzeczenie w terminie dwóch miesięcy, licząc od daty złożenia skargi.

Postanowienie Sądu Okręgowego w Gdańsku opatrzono datą 19-06-2017 r. Na jego pisemne spłodzenie i wysłanie tenże sąd pod prezesem: SSA dr Przemysław Banasik, w osobach: SSO Elżbieta Płażyńska, SSO Agata Wojciszke (spr.) i SSO Joanna Wiecka-Jedlińska potrzebował jeszcze 15 dni aby owe sędziowskie wypoty zostały wysłane w dniu 4-07-2017 r. Oto treść tego sędziowskiego dzieła, które należy pokazywać na wszystkich jarmarkach.

Sygn. akt III S 458/17 ODPIS

POSTANOWIENIE

Dnia 19 czerwca 2017 roku

Sąd Okręgowy w Gdańsku III Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Elżbieta Płażyńska Sędziowie: SSO Agata Wojciszke (spr.) SSO Joanna Więcka – Jelińska po rozpoznaniu w dniu 19 czerwca 2017 roku w Gdańsku na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Zbigniewa Grabowskiego na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki w prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wejherowie sprawie I C 8/16 z powództwa Energa Obrót SA w Gdańsku przeciwko Zbigniewowi Grabowskiemu o zapłatę z udziałem Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Wejherowie postanawia oddalić skargę. Agata Wojciszke Elżbieta Płażyńska Joanna Wiecka-Jedlińska

Okrągła pieczęć sądu. Na oryginale właściwe podpisy

Za zgodność STARSZY SEKRETARZ SADOWY Violetta Goyke

Sygn. akt III S 458/17

Uzasadnienie

Zbigniew Grabowski wniósł skargę na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki w sprawie I C 8/16 prowadzonej przed Sądem Rejonowym w Wejherowie oraz o zasądzenie na jego rzecz kwoty 20.000 zł.

W uzasadnieniu skarżący wskazał, że jego zdaniem w powyższej sprawie miała miejsce nieuzasadniona zwłoka w rozpatrzeniu sprawy, gdyż po wydaniu nakazu zapłaty w sprawie VI Nc-e 1149738/15 w Sądzie Rejonowym w Lublinie i wysłaniu przez skarżącego sprzeciwu w dniu 2 listopada 2015 sprawa została przekazana właściwemu sądowi w dniu 16 listopada 2015, czyli dopiero po pięciu miesiącach od wniesienia pozwu, przede wszystkim jednak Sąd Rejonowy w Gdyni, któremu sprawa została przekazana, do dnia wniesienia skargi – 12 kwietnia 2017 – nie podjął w niej żadnej czynności, sprawie nie nadano nawet sygnatury.

Prezes Sądu Rejonowego w Wejherowie zgłosił swój udział w sprawie i wniósł o oddalenie skargi. [bez prawa skarżącego do repliki]

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Skarga jako niezasadna podlega oddaleniu.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz.U.2016.1259 j.t.; dalej: „ustawa”), strona może wnieść o skargę o stwierdzenie, że w postępowaniu, którego skarga dotyczy, nastąpiło naruszenie jej prawa do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki, jeżeli postępowanie trwa dłużej niż to konieczne dla wyjaśnienia okoliczności faktycznych i prawnych, które są istotne dla rozstrzygnięcia sprawy, albo dłużej niż to konieczne do załatwienia sprawy egzekucyjnej lub innej dotyczącej wykonania orzeczenia sądowego. Stosownie zaś do art. 2 ust. 2 tej ustawy, dla stwierdzenia, czy w sprawie doszło do przewlekłości postępowania, należy w szczególności ocenić terminowość i prawidłowość czynności podjętych przez sąd, w celu wydania w sprawie rozstrzygnięcia co do istoty, uwzględniając charakter sprawy, stopień jej faktycznej i prawnej zawiłości, znaczenie dla strony, która wniosła skargę, rozstrzygniętych w niej zagadnień oraz zachowanie się stron, a w szczególności strony, która zarzuciła przewlekłość postępowania.

Przytoczone przepisy nie precyzują, jaki okres oczekiwania na rozpoznanie sprawy należy uznać za nieuzasadnioną zwłokę. Wynika z nich jednak wyraźnie, że o nieuzasadnionej zwłoce prowadzącej do przewlekłości postępowania można mówić wtedy, gdy sąd przez podejmowanie decyzji z opóźnieniem lub obarczonych wadliwościami nie wydał rozstrzygnięcia co do istoty sprawy we właściwym czasie (zob. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 15 kwietnia 2015, IVCSP1/15, nie publ.). Nie budzi również wątpliwości, że warunkiem zasadności skargi na przewlekłość postępowania jest nieuzasadniona zwłoka w merytorycznym rozpoznaniu sprawy, a nie niepodjęcie przez sąd jakiejkolwiek czynności procesowej (zob. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 9 września 2015, III SPP 20/15, nie publ.).

W świetle powołanego powyżej uregulowania czynnikami miarodajnymi dla oceny wystąpienia przewlekłości postępowania jest terminowość i prawidłowość czynności podjętych przez sąd/prokuratora, jednak wnioski stąd wynikające korygowane są również przez charakter sprawy, stopień faktycznej i prawnej jej zawiłości, a także doniosłość sprawy dla strony skarżącej. Nie jest również bez znaczenia zachowanie stron postępowania. Oznacza to, że standard ochrony prawa do rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki ma charakter zindywidualizowany (por. także postanowienie Sądu Najwyższego z 13 listopada 2014, sygn. III SPP 255/14, LEX nr 1544569).

Merytoryczną ocenę zarzutów skarżącego należało poprzedzić stwierdzeniem, że skarga złożona na podstawie ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy nie stanowi instrumentu prawnego umożliwiającego merytoryczną ocenę decyzji podejmowanych w toku prowadzonego postępowania przez sąd lub przez prokuratora Taka ocena może być dokonywana wyłącznie w ramach rozpoznawania złożonych przez stronę środków zaskarżenia. Sąd rozpoznający skargę na przewlekłość postępowania nie jest uprawniony do ingerowania w tok prowadzonego postępowania oraz porządek czynności procesowych (por. także postanowienie Sądu Najwyższego z 13 maja 2014, sygn. WSP 5/14, LEX nr 1466594).

Z analizy akt przedmiotowej sprawy wynika, że w sprawie I C 8/16 pozew został przekazany z elektronicznego postępowania upominawczego w dniu 30 grudnia 2015. Zarządzeniem z dnia 5 stycznia 2016 wezwano powoda do usunięcia braków formalnych pozwu, w dniu 5 lutego 2016 wpłynęła odpowiedź na zobowiązanie. Zarządzeniem z dnia 12 lutego 2016 wyznaczono termin rozprawy na dzień 8 kwietnia 2016; na rozprawie stwierdzono, iż przesyłka skierowana do pozwanego na pierwotnie wskazany przez powoda adres powróciła z adnotacją „błędne dane adresowe, Brak numeru”. W  związku z powyższym rozprawę odroczono na termin z urzędu, zobowiązując pełnomocnika powoda do wskazania pełnego adresu zamieszkania pozwanego. Wobec braku odpowiedzi na powyższe zobowiązanie, postanowieniem z dnia 6 października 2016 zawieszono postępowanie w sprawie na podstawie art. 177 § 1 pkt 6 kpc. Powód nie zaskarżył tego postanowienia, w dniu 25 listopada 2016 nadesłał jednak wniosek o podjęcie postępowania ze wskazaniem adresu pozwanego tożsamego z tym, pod którym pozwany podjął przesyłkę zawierającą odpis nakazu zapłaty. Postanowieniem z dnia 7 grudnia 2016 podjęto postępowanie w sprawie i wyznaczono termin rozprawy na dzień 25 kwietnia 2017. Na rozprawie tego dnia stwierdzono jednak brak zwrotnego potwierdzenia odbioru przesyłki kierowanej do pozwanego.  [dowód, że sędzia nie czytał akt przed rozprawą] W związku z powyższym rozprawę odroczono na kolejny termin, do dnia 14 września 2017, na kiedy to zarządzono wezwanie powoda do osobistego stawiennictwa celem przesłuchania w charakterze strony. W dniu 27 kwietnia 2017 uaktualniono dane adresowe pozwanego na podstawie informacji zawartej w skardze administracyjnej pozwanego. Zarządzeniem z dnia 28 kwietnia 2017 zarządzono ponowne doręczenie pozwanemu odpis pozwu i załączników oraz wezwania na rozprawę na zaktualizowany adres.

Analiza akt sprawy doprowadziła do wniosku, że ilość podjętych czynności i przerwy pomiędzy nimi w żadnym razie nie pozwalają uznać, że Sąd Rejonowy pozostawał bezczynny w rozumieniu instytucji przewlekłości postępowania. Wszystkie podjęte do tej pory w sprawie czynności były konieczne celem rozstrzygnięcia istoty sporu i w przeważającej części były celowe i prawidłowe. Należy wskazać, iż na czas trwania postępowania w badanej sprawie wpłynęła konieczność ustalenia prawidłowego adresu pozwanego i omyłkowe przesłanie korespondencji na niewłaściwie wskazany w pozwie adres pozwanego, przez co pozwany nie miał wiedzy o podejmowanych czynnościach. Wbrew zarzutom pozwanego sygnatura nadana została sprawie bezpośrednio po przekazaniu jej z Sądu Rejonowego Lublin – Zachód w Lublinie, z chwilą jej rejestracji, na początku stycznia 2016, a pierwszą rozprawę wyznaczono w sprawie w rozsądnym terminie kilku miesięcy od jej wpływu do Sądu Rejonowego w Wejherowie. W dacie wniesienia skargi wyznaczony był już kolejny termin rozprawy, ,a odroczenie rozprawy spowodowane było nieprawidłowością doręczenia przesyłki skierowanej przez sąd na właściwy adres pozwanego.

Zgodnie z treścią art. 12 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 17 czerwca 2004 o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki sąd oddala niezasadną skargę. Mając na względzie przedstawione rozważania i okoliczności Sąd Okręgowy na mocy art. 12 ust. 1 w zw. z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 17 czerwca 2004 o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki orzekł jak w sentencji postanowienia.

Agata Wojciszke Elżbieta Płażyńska Joanna Więcka – Jelińska

SKARŻĄCY i POZWANY, Zbigniew Grabowski

Korespondencję do mnie proszę kierować tą samą drogą. Doręczanie jej w inny sposób godzi w art. 30 i 49 KRP.

SĄD OKRĘGOWY

ul. Nowe Ogrody 30/34

80-803 Gdańsk

POWÓD:

Energa – Obrót SA,

KRS 0000280916

Al. Grunwaldzka 472

80-309 Gdańsk

SKARGA NA PRZEWLEKŁOŚĆ

postępowania Sądu Rejonowego w Wejherowie.

Mocą ducha prawa wynikającego z preambuły Konstytucji (dalej KRP) pomni gorzkich doświadczeń z czasów, gdy podstawowe wolności i prawa człowieka były w naszej Ojczyźnie łamane i art. 45 tejże oraz Ustawy z 17-06-2004 r. „o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w (…) postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki” ośmielam się złożyć skargę na przewlekłość postępowania Sądu Rejonowego w Wejherowie (dalej SRW) w sprawie cywilnej z powództwa spółki Energa Obrót w Gdańsku i wnoszę o:

  1. stwierdzenie przewlekłość postępowania w sprawie;

  2. dopuszczenie dowodów ze str. 3 i 4 do rozpoznania;

  3. zobowiązanie SRW do rozpoznania niniejszej sprawy w terminie trzech miesięcy od rozpoznania tej skargi;

  4. przyznanie od Skarbu Państwa na rzecz skarżącego kwoty 20.000 (dwadzieścia tysięcy) zł;

  5. zasądzenie od Skarbu Państwa – SRW kosztów procesu na rzecz skarżącego, art. 98 K.p.c.;

  6. rozpoznanie skargi w obecności skarżącego.

UZASADNIENIE

Powód pod sygn. akt VI Nc-e 1149738/15 uzyskał z uchybieniami nakaz zapłaty w Sądzie Rejonowym w Lublinie (dalej SRL) na skutek wniesionego pozwu pod datą 23-06-2015 r. – dowód str. 3. Sprzeciw do tego nakazu wysłałem 2-11-2015 r. a SRL przekazał sprawę 16-11-2015 r. do SRW – dowód str. 4.

Z przedstawionych dowodów, które winny znajdować się w aktach SRW o nieznanej mi (jako pozwanemu) sygnaturze, jednoznacznie wynika, że SRL zachował konstytucyjną zasadę rozpoznania sprawy „bez nieuzasadnionej zwłoki”, art. 45 KRP. Najszybciej były wydawane orzeczenia: nakaz i postanowienie, na które SRL potrzebował najwyżej kilkanaście dni. Okazuje się, że najwyższy stopień komplikacji w SRL miała procedura sporządzania i wysyłania nakazu. W tym przypadku SRL potrzebował ponad trzy miesiące. Było to więc rażąca obraza konstytucyjnej zasady „bez nieuzasadnionej zwłoki” w porównaniu z szybkością wydawania orzeczeń. Łącznie od daty pozwu 23-06-2015 r. do dnia przekazania sprawy 16-11-2015 r. do SRW nie minęło pięć miesięcy. Skutkiem tego generalnie należy zgodzić się, że SRL z uchybieniami dochował zasadzie „bez nieuzasadnionej zwłoki”.

SRW do dnia dzisiejszego nie wykonał żadnej czynności procesowej. Sprawie nie nadano nawet sygnatury! Brak wykonania tak prostej czynności procesowych przez SRW w tak długim okresie 17 miesięcy (16-11-2015 do dziś 12-04-2017 r.) dowodzi, że doszło do rażącego naruszenia mojego prawa do rozpoznania sprawy „bez nieuzasadnionej zwłoki”. Należy też zauważyć, że sędziowie stronom procesu z reguły wyznaczają 7 dni na jakieś uzupełnienia lub wyjaśnienia. Postępowanie w tej sprawie trwa zdecydowanie za długo niż jest to konieczne dla wyjaśnienia okoliczności faktycznych i prawnych niezbędnych do końcowego rozstrzygnięcia będących w związku przyczynowym, które są istotne dla jej rozstrzygnięcia.

Ustawa o skardze na przewlekłość postępowania nie określa, jaki okres oczekiwania na rozpoznanie sprawy należy uznać za nieuzasadnioną zwłokę. Taż sama ustawa w art. 11. precyzuje: „Sąd wydaje orzeczenie w terminie dwóch miesięcy, licząc od daty złożenia skargi.” Zatem ten termin (dwa miesiące) należy uznać, że jest to doprecyzowanie konstytucyjnego terminu „bez nieuzasadnionej zwłoki” na wykonanie każdej czynności procesowej przez sądy. SRL udowodnił, że na wykonanie prostych czynności procesowych z uchybieniami potrzebował niespełna pięciu miesięcy. Tym samym można przyjąć, że czas do sześciu miesięcy mieści się w konstytucyjnej zasadzie rozpoznania sprawy „bez nieuzasadnionej zwłoki”. Ta sprawa nie jest skomplikowana albowiem składa się z niewielkiej ilość kartek, ale które nie są numerowane przed wysłaniem, co także jest niekonstytucyjne i urąga zapisowi: „Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpozna rozpoznania sprawy” art. 45 KRP.

Ustawa z 17-06-2004 r. przewiduje, że na żądanie skarżącego sąd przyznaje od Skarbu Państwa (nie od winnych zaniedbań!) sumę pieniężną w wysokości 20.000 zł. Domagam się więc wypłacenia mi kwoty 20.000 zł. Jest to suma żenująco niska w świetle niedawnej wypowiedzi (27-02-2017 r.) pierwszej prezes Sądy Najwyższego, Małgorzata Gersdorf (lat 65): Za te 10.000 brutto dobrze żyć można tylko na prowincji. Sama miesięcznie kasuje prawie 28.000 zł.

Mocą KRP i EKPC wnoszę jak wyżej, przy tym zwracam uwagę na imponderabiliai sprawiedliwość społeczną, która wymaga aby każdemu oddać to co słusznie mu się należy a zawarte w słowach: pomni gorzkich doświadczeń… To my: bydło, ciemny lud i wataha, codziennie płacimy podatki kupując: wodę, chleb, ziemniaki…

Szacunek rodzi się tylko z atencji i prawości. No bo chyba

jest jakaś różnica pomiędzy sądem, urzędem a kabaretem.

Do kabaretu chodzi się za własne pieniądze

Z poważaniem

Zbigniew Grabowski

KRS. Strażnik bezprawia.

Nadruk godła Polski

Warszawa, 7 czerwca 2017 r.

PRZEWODNICZĄCY KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA

NR WP-0510-1002/16/S

Pan Zbigniew Grabowski

[mój adres domowy]

Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi

Pana skarga z 22 marca 2017 r. wpłynęła do Biura Krajowej Rady Sądownictwa 23 marca 2017 r. W piśmie zarzuca Pan, że skargi datowane na 10 kwietnia 2014 r., 6 lipca 2014 r. orz 6 sierpnia 2014 r. „przeleżały” w Krajowej Radzie Sądownictwa. Przedstawia Pan również wniosek o „stwierdzenie stanu bezprawia II RP lub PRL Bis”.

Komisja do spraw Skarg, Wniosków i Petycji Krajowej Rady Sądownictwa rozpatrzyła skargę podczas posiedzenia Rady w dniach 9-12 maja 2017 r. Członkowie Komisji zapoznali się z treścią pisma z 22 marca 2017 r., a także pozostałą dokumentacją skargową i ocenili, że zasadnym jest poinformować Pana o przebiegu postępowania skargowego.

Informuję, że Pana pisma z 10 kwietnia 2014 r. oraz 6 lipca 2014 r. wpłynęły do Krajowej Rady Sądownictwa 2 lipca 2015 r., natomiast pismo z 6 sierpnia 2014 r. wpłynęło do Rady 3 lipca 2015 r. Pismem z 13 lipca 2015 r. Wiceprzewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa udzielił Panu odpowiedzi na wyżej wymienione pisma. Wyjaśniono, że Pańskie pisma wpłynęły do Rady we wskazanych terminach, jednak z przyczyn nie leżących po stronie Rady nie trafiły do skrzynki ePUAP, ale do innego składu dokumentów. Za zaistniałą niedogodność został Pan przeproszony. Został Pan również poinformowany, że pisma z 10 kwietnia 2014 r. i 6 lipca 2014 r. nadesłane do wiadomości Rady uzyskały dekretację ad acta. Pismo z 6 sierpnia 2014 r. było natomiast przedmiotem pracy Komisji do Spraw Odpowiedzialności Dyscyplinarnej Sędziów i Asesorów Sądowych. O sposobie jego załatwienia został Pan poinformowany odrębnym pismem.

Krajowa Rada Sądownictwa jest organem stojącym na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów i wykonuje związane z tym zadania określone w Konstytucji RP oraz w ustawie z 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 976 ze zm.). Przepisy powyższych aktów prawnych nie przyznają Radzie kompetencji, które pozwalałyby na ocenę prawidłowości przebiegu postępowań sądowych toczących się w konkretnych sprawach ani zasadności wydawanych w ich toku rozstrzygnięć. Rada nie posiada również kompetencji ustawodawczych.

Mając powyższe na uwadze, Krajowa Rada Sądownictwa postanowiła jak na wstępie.

Wiceprzewodniczący Rady

Krajowej Rady Sądownictwa

podpis nieczytelny

Krzysztof Wojtaszek

sędzia Sądu Okręgowego

Czynność prawna sprzeczna z ustawą jest nieważna.

Zobacz art. 231 K.p.a. i dalsze. Przeprosin nie przyjmuję, gdyż nie naprawiono szkody.

SKB. Prokuratorka Gabriela Malinowska zatłacza.

SKB = stan konstytucyjnego bezprawia.

Publicznie ośmielam się zapytać. Jak długo jeszcze funkcje prokuratorskie będą powierzane ludziom, którzy nie wiedzą co podpisują. Jest to więc dowód niepoczytalności = niezdolność rozumienia tekstu podpisywanego. W języku polskim zatłoczyć  zwykle w imiesł. biernym zgromadzić, umieścić gdzieś, w czymś dużo przedmiotów, ludzi, zwierząt; gromadząc się tłumnie, wywołać tłok; wypełnić coś szczelnie. Zatłoczona sala. Zatłoczony autobus. Tłum zatłoczył plac i sąsiednie uliczki.

W.195. Prokuratorka G. Malinowska zatłaczaDokument dowodzi również i tego, że akta prokuratorskie nie są numerowane. Gdyby było inaczej to ten zatłaczający „prokuratorski kwit” miałby już kolejny numer karty akt sprawy, aby nie było wątpliwości, że prokuratorka czegoś przypadkiem nie zataiła.

SKB. Barbarzyństwo SA Gdańsk, cd.

SKB = stan konstytucyjnego bezprawia.

Pieczęć niewyraźna

SĄD APELACYJNY w Gdańsku […]

Gdańsk, dnia 9 lutego 2016 r.

Sygn. akt: Kd. 1180.91.2015

Pan

Zbigniew Grabowski

[mój adres domowy]

W odpowiedzi na Pana pisma z dnia 10 sierpnia 2015 r. i z dnia 9 sierpnia 2015 r., które zostały przekazane mi pismem Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 23 października 2015 r. do rozpoznania w zakresie dotyczącym wszczęcia postępowania dyscyplinarnego, wyjaśniam na wstępie, że zgodnie z art. 114 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t. jedn. Dz. U. 2015 r., poz. 133 z późn. zm., dalej powoływanej w skrócie jako „u.s.p.”) nie jest Pan uprawniony do samodzielnego żądania wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec sędziów sądu powszechnego.[moje podkreślenie]

Jednocześnie informuję, że zbadałem, czy istnieją podstawy do ewentualnego wszczęcia z urzędu postępowania dyscyplinarnego w stosunku do sędziów Sądu Okręgowego w Gdańsku, którzy podejmowali czynności, których dotyczą Pana zarzuty. W związku z tym przeprowadziłem zgodnie z art. 114 § 1 u.s.p. wstępne postępowanie wyjaśniające, w toku którego zapoznałem się z aktami wymienionej w Pana pismach sprawy VIII U 447/15 Sądu Okręgowego w Gdańsku. Po analizie Pana zarzutów w świetle materiałów zgromadzonych w aktach w/w sprawy doszedłem do wniosku, że nie ma uzasadnionych podstaw do podjęcia decyzji o wszczęciu z urzędu postępowania dyscyplinarnego, ponieważ nie można uznać, że przy jej rozpoznawaniu mogło dojść do oczywistego i rażącego naruszenia przepisów prawa lub uchybienia godności urzędu sędziego, stanowiącego przewinienie dyscyplinarne w rozumieniu art. 107 § 1 u.s.p.

Jeśli chodzi o kwotę 60 zł, której dotyczy pismo z dnia 10 sierpnia 2015 r., przede wszystkim zauważyć należy, że kwota ta nie stanowiła zapłaty za sporządzenie i doręczenie Panu kserokopii wszystkich kart akt powyższej sprawy, lecz chodzi o kwotę zasądzoną w wyroku z dnia 15 lipca 2015 r. na rzecz drugiej strony(Wojskowego Biura Emerytalnego). Nie ma w tym zakresie zastosowania art. 36 ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (t. jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 330 z późn. zm.), ponieważ dotyczy to kosztów procesu na rzecz drugiej strony, a nie kosztów sądowych na rzecz Skarbu Państwa (zob. też art. 108 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych – t. jedn. Dz. U. 2014 r., poz. 1025 z późn. zm., zgodnie z którym zwolnienie od kosztów sądowych nie zwalnia strony od obowiązku zwrotu kosztów procesu przeciwnikowi).

Jeśli zaś chodzi o kwotę 30 zł, o której mowa w piśmie z dnia 9 października 2015 r., do której uiszczenia został Pan zobowiązany wezwaniem, wysłanym na mocy zarządzenia SSO Hanny Witkowskiej – Zalewskiej z dnia 25 września 2015 r., zauważyć należy, że chodzi o opłatę podstawową od apelacji, którą mają obowiązek uiścić nawet osoby zwolnione od kosztów sądowych. [brak podstawy prawnej] Przede wszystkim jednak podkreślić należy, że o ile nie zgadzał się Pan z nałożeniem tego obowiązku, to przysługiwało Panu uprawnienie do złożenia zażalenia na wezwanie do uiszczenia tej opłaty. Nie ma natomiast żadnych podstaw do kwestionowania prawidłowości tego wezwania na drodze postępowania dyscyplinarnego.

Z-ca Rzecznika Dyscyplinarnego

Sądu Apelacyjnego w Gdańsku

SSA Marek Machnij

podpis nieczytelny

I co? Pisać na Berdyczów?

* – * – * – * – * – * – * – * – * – *

9 października 2015 roku.

Zbigniew Grabowski

P R E Z E S

Sąd Okręgowy,

ul. Nowe Ogrody 30/34

80 – 803 Gdańsk

WNIOSKI

Sygn. akt: VIII U 447/15, Wezwanie… z 25-09 br., zarządził anonimowy sędzia. Pozwany: Dyrektor, Wojskowe Biuro Emerytalne, Gdańsk.

Mocą ducha prawa wynikającego z preambuły Konstytucji: pomni gorzkich doświadczeń z czasów, gdy podstawowe wolności i prawa człowieka były w naszej Ojczyźnie łamane, pragnąc na zawsze zagwarantować prawa obywatelskie także art. 36 „Ustawy z 10-12-1993 o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin” (Dz.U. z 1994 roku, nr 10, poz. 36 ze zm.) ośmielam się zaskarżyć powyższe Wezwanie… i wnoszę o jego unieważnienie i nadanie mojej apelacji z 10-09-2015 r. w tej sprawie, biegu procesowego. Ośmielę się również zauważyć, że powyższe Wezwanie… Na zarządzenie Sędziego nie spełnia wymogów formalnych zarządzenia opisanych art. 354 do 362 K.p.c. Z tego powodu wobec anonimowego sędziego winno być wszczęte postępowanie dyscyplinarne, co leży w gestii Ob. Prezesa, art. 114 „Ustawy z 27-07-2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych”, gdyż mamy tu do czynienia z klasycznym delictum crimina.

Mocą Konstytucji wnoszę jak wyżej, przy tym zwracam uwagę na imponderabilia i sprawiedliwości społeczną, która wymaga aby każdemu oddać to co słusznie mu się należy a zawarte w samej Konstytucji i w jej preambule: pomni gorzkich doświadczeń… To my, bydło (…) i wataha, utrzymujemy Was, bo codziennie płacimy podatki kupując: wodę, chleb, ziemniaki…

Szacunek rodzi się tylko z atencji i prawości.

* – * – * – * – * – * – * – * – * – *

Słownik języka polskiego.

Barbarzyńca: 1) człowiek niecywilizowany, odznaczający się prymitywizmem myślenia, postępowania; człowiek bezwzględny, okrutny. Barbarzyńca niszczący dobro społeczne; 2) człowiek pierwotny, dziki, żyjący w okresie barbarzyństwa; 3) hist. w starożytności: człowiek nie należący do grecko-rzymskiej cywilizacji; cudzoziemiec.

Barbarzyństwo: 1. brak cywilizacji i kultury; nieokrzesanie, dzikość, okrucieństwo; 2. pierwszy okres rozwoju kultury społeczeństw następujący po okresie dzikości, charakteryzujący się rozwiniętym rolnictwem, hodowlą zwierząt, nieznajomością pisma; 3. książk. barbarzyńcy, ludy uważane za barbarzyńców.

SKB. Barbarzyństwo SA Gdańsk.

SKB = stan konstytucyjnego bezprawia.

Gdańsk, dnia 28 stycznia 2016 roku

SĄD APELACYJNY W GDAŃSKU

ul. Nowe Ogrody 28/29

80-803 GDAŃSK

tel.:(58) 32-38-505,506,718

fax: (58) 32-38-532

e-mail: wiz@gdansk.sa.gov.pl

IV Sk.-3/16/C

Pan

Zbigniew Grabowski

[mój adres domowy]

W odpowiedzi na skargę 7 stycznia 2016r. uprzejmie informuję, że nie znajduję podstaw do jej uwzględnienia.

Pismem z 29 września 2015r. wniósł Pan skargę na przewlekłość postępowania w trybie ustawy z dnia 17 czerwca 2004 roku o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U. Nr 179, poz. 1843 ze zm.). Akta sprawy wraz ze skargą wpłynęły do Sądu Okręgowego w Gdańsku w dniu 14 października 2015r. Zarządzeniem z dnia 28 października 2015r. skargę zarejestrowano w repertorium „S” i zobowiązano Pana do uiszczenia opłaty sądowej od skargi w wysokości 100 zł. Opłata została uiszczona w dniu 9 listopada 2015r.

Zarządzeniem z 18 listopada 2015 roku wyznaczono sędziego referenta oraz sprawę skierowano na posiedzenie niejawne wyznaczone na 2 grudnia 2015r. Postanowieniem z 2 grudnia 2015r. Sąd Okręgowy w Gdańsku skargę oddalił.

Przedmiotowa skarga rozpoznana została w terminie dwóch miesięcy od daty uiszczenia opłaty od wniesionej skargi, [rzeczona ustawa stanowi: Art. 11. Sąd wydaje orzeczenie w terminie dwóch miesięcy, licząc od daty złożenia skargi.] tak więc nie doszło do przewlekłości postępowania. [Tak więc wiceprezes SSA Małgorzata Gerszewska udowodniła, że nie rozumie tekstu pisanego.]

Ponadto zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 17 czerwca 2004r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez

Druga kartka.

nieuzasadnionej zwłoki uwzględniając lub odrzucając skargę, sąd z urzędu zwraca uiszczoną od niej opłatę.

W sprawie III S 950/15 skarga została natomiast oddalona, tam więc nie było obowiązku zwrotu uiszczonej przez Pana opłaty. [rzeczona ustawa stanowi: Art. 17. 3. Uwzględniając lub odrzucając skargę, sąd z urzędu zwraca uiszczoną od niej opłatę. Ponownie wiceprezes SSA Małgorzata Gerszewska udowodniła, że nie rozumie tekstu pisanego.]

W I C E P R E Z E S

Sądu Apelacyjnego w Gdańsku

SSA Małgorzata Gerszewska

podpis nieczytelny

I co? Pisać na Berdyczów?

* – * – * – * – * – * – * – * – * – *

Zbigniew Grabowski

P R E Z E S

Sąd Apelacyjny

ul. Nowe Ogrody 28/29

80 – 803 Gdańsk

WNIOSEK

o stwierdzenie złamania konstytucyjnej zasady legalizmu.

Sygn. akt III S 950/15, Postanowienie z 8-12-2015 r., wysłano 14-12-2015; SSO Gdańsk: Joanna Wielicka-Jelińska, Elżbieta Płażyńska, Katarzyna Łubkowska.

Mocą ducha prawa wynikającego z preambuły Konstytucji: pomni gorzkich doświadczeń z czasów, gdy podstawowe wolności i prawa człowieka były w naszej Ojczyźnie łamane ośmielam się uprzejmie wnosić o stwierdzenie, że w sprawie doszło do złamania konstytucyjnej zasady legalizmu przez sędziów Sądu Okręgowego w Gdańsku. Ustawa z 17-06-2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony… w art. 11 stanowi, że „Sąd wydaje orzeczenie w terminie dwóch miesięcy licząc od daty złożenia skargi.” Data wpływu 6-10-2015 r. Zaś art. 17. 3. stoi: „Uwzględniając lub odrzucając skargę, sąd z urzędu zwraca uiszczoną od niej opłatę.” Do dziś rzeczonej opłaty nie zwrócono mi. Doszło więc dwa razy do obrazy ładu konstytucyjnego w jednym postępowaniu.

Mocą Konstytucji wnoszę jak wyżej, przy tym zwracam uwagę na imponderabilia (rzeczy nieuchwytne, nie należące do sfery zjawisk fizycznych, nie dające się dokładnie zmierzyć, obliczyć, czy wycenić ale mogące jednak mieć znaczenie lub być w stanie wywierać wpływ na jakieś sprawy, na ludzkie działanie) i sprawiedliwości społeczną, która wymaga aby każdemu oddać to co słusznie mu się należy a zawarte w preambule Konstytucji pomni gorzkich doświadczeń… Kolejny raz powtarzam. To my: bydło i motłoch utrzymujemy Was. Codziennie płacimy podatki kupując: wodę, chleb, ziemniaki… Mamy więc prawo do sądzenie zgodnego z Konstytucją i ustawami – art. 178 KRP.

Pytam. Po co nam jakakolwiek Konstytucja i sądy?

Szacunek rodzi się tylko z atencji i prawości.

Z poważaniem

* – * – * – * – * – * – * – * – * – *

ODPIS

Sygn. akt III S 950/15

POSTANOWIENIE

Dnia 8 grudnia 2015 roku

Sąd Okręgowy w Gdańsku III Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Joanna Wiecka-Jelińska, Sędziowie: SSO Elżbieta Płażyńska, SSO Katarzyna Łubkowska (spr.) po rozpoznaniu w dniu 8 grudnia 2015 roku na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi uczestnika Zbigniewa Grabowskiego na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki w sprawie prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wejherowie o sygnaturze akt I Ns 231/13 o stwierdzenie zasiedzenia służebności przesyłu postanawia: skargę oddalić.

SSO Katarzyna Łubkowska, SSO Joanna Wiecka-Jelińska, SO Elżbieta Płażyńska

Pieczęć okrągła

z godłem Polski

Sąd Okręgowy

* 3 *

Na oryginale właściwe podpisy

Za zgodność

STARSZY SEKRETARZ SĄDOWY

Violetta Goyke

Druga kartka. [W oryginale brak numeracji.]

Sygn. akt III S 950/15

UZASADNIENIE

Skarżący Zbigniew Grabowski wniósł o stwierdzenie, że w postępowaniu sądowym prowadzonym przed Sądem Rejonowym w Wejherowie w sprawie o sygn. akt I Ns 231/13 doszło do przewlekłości postępowania. Ponadto domagał się nakazania Sądowi Rejonowemu bezzwłocznego wydania orzeczenia w sprawie oraz przyznania mu od Skarbu Państwa kwoty 20.000,00 zł.

W uzasadnieniu skarżący podał, że w sprawie zostały wykonane wszystkie czynności procesowe, wypowiedziały się też strony postępowania, zatem bezzasadnym jest przedłużanie wydania orzeczenia. Dalej wskazał na ustawowo przewidziane terminy procesowe i konsekwencje związane z ich uchybieniem

Swój udział w sprawie zgłosił Prezes Sądu Rejonowego w Wejherowie i wniósł o oddalenie skargi. [Mnie o terminie rozprawy, ani o stanowisku tegoż prezsa nie powiadomiono, art. 45 Konstytucji.]

Sąd Okręgowy ustalił, co następuje:

Wniosek Gminy Szemud o stwierdzenie zasiedzenia służebności przesyłu wpłynął w dniu 7 lutego 2013 roku. Zarządzeniem dekretacyjnym z dnia 8 lutego 2013 roku wpisano sprawę do Rep. Ns. Zarządzeniem z dnia 7 marca 2013 roku wyznaczono termin rozprawy na dzień 16 kwietnia 2013 roku.

Na rozprawie w dniu 16 kwietnia 2013 roku dopuszczono dowód z oględzin nieruchomości z udziałem biegłego oraz zobowiązano wnioskodawcę do uiszczenia zaliczki.

W dniu 29 kwietnia 2013 roku wpłynęło potwierdzenie uiszczenia zaliczki przez wnioskodawcę. Zarządzeniem z dnia 22 maja 2013 roku wyznaczono termin oględzin na dzień 27 czerwca 2013 roku. Po przeprowadzeniu oględzin postanowieniem z dnia 27 czerwca 2013 roku dopuszczono dowód z opinii biegłego.

W dniu 28 czerwca 2013 roku wpłynął wniosek uczestnika postępowania Zbigniewa Grabowskiego o wyłączenie sędziego. Zarządzeniem z dnia 15 lipca 2013 roku wyznaczono skład do rozpoznania wniosku o wyłączenie, zaś postanowieniem z dnia 26 lipca 2013 roku wniosek o wyłączenie został oddalony. W dniu 21 sierpnia 2013 roku wpłynęło (do Prezesa Sądu) zażalenie uczestnika postępowania na postanowienie z dnia 26 lipca 2013 roku. W okresie od 30 sierpnia 2013 roku do 25 września 2013 roku akta sprawy znajdowały się u Rzecznika Dyscyplinarnego.

Zarządzeniem z dnia 31 października 2013 roku zobowiązano uczestnika do uiszczenia opłaty od zażalenia oraz usunięcia braków formalnych zażalenia. W dniu 29 listopada 2013 roku wpłynęło do Prezesa Sądu pismo uczestnika stanowiące odpowiedź na zobowiązanie, które przekazano co akt sprawy w dniu 2 grudnia 2013 roku.

Trzecia kartka.

Zarządzeniem z dnia 7 stycznia 2014 roku zarządzono doręczenie odpisów zażalenia pozostałym stronom. Po wpływie z.p.o. zarządzeniem z dnia 19 marca 2014 roku akta sprawy zobowiązano przedstawić Sądowi Okręgowemu wraz z zażaleniem.

Postanowieniem z dnia 5 czerwca 2014 roku Sąd Okręgowy oddalał zażalenie. Akta zostały zwrócone do Sądu Rejonowego w dniu 9 lipca 2014 roku.

Zarządzeniem z dnia 23 lipca 2014 roku zobowiązano uczestnika postępowania do usunięcia braków formalnych pism przesłanych drogą elektroniczną w dniu 11 czerwca 2014 roku. W dniu 26 sierpnia 2014 roku wpłynęła odpowiedź uczestnika na zobowiązanie.

Zarządzeniem z dnia 2 października 2014 roku zobowiązano akta sprawy przesłać biegłemu celem sporządzenia opinii zgodnie z postanowieniem z dnia 27 czerwca 2013 roku. Zarządzeniem z dnia 3 grudnia 2014 roku ponaglono biegłego o zwrot akt wraz z opinią. W dniu 7 stycznia 2015 roku wpłynęła opinia biegłego.

Zarządzeniem z dnia 17 marca 2015 roku wyznaczono termin rozprawy na dzień 19 czerwca 2015 roku.

W dniu 5 maja 2015 roku wpłynął do Prezesa Sądu kolejny wniosek uczestnika postępowania o wyłączenie sędziów, który przekazano do akt sprawy w dniu 14 maja 2015 roku. Zarządzeniem z dnia 19 maja 2015 roku wyznaczono skład do rozpoznania wniosku o wyłączenie sędziów, zaś postanowieniem z dnia 29 maja 2015 roku wniosek oddalono. W związku z faktem, iż postanowienie nie było prawomocne, zarządzeniem z dnia 18 czerwca 2015 roku odwołano termin rozprawy wyznaczonej na 19 czerwca 2015 roku.

W dniu 30 czerwca 2015 roku wpłynął kolejny wniosek uczestnika o wyłącznie sędziów. Postanowieniem z dnia 22 lipca 2015 roku odrzucono wniosek. Wobec uprawomocnienia się postanowienia z dnia 29 maja 2015 roku, zarządzeniem z dnia 8 października 2015 roku wyznaczono termin rozprawy na dzień 29 stycznia 2016 roku.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Skarga jest niezasadna i nie zasługiwała na uwzględnienie.

Zgodnie z treścią art. 2 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 roku o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U. nr 179, poz. 1843) o przewlekłości postępowania można mówić wówczas, jeżeli postępowanie w tej sprawie trwa dłużej, niż to konieczne dla wyjaśnienia tych okoliczności faktycznych i prawnych, które są istotne dla rozstrzygnięcia sprawy, albo dłużej niż to konieczne do załatwienia sprawy egzekucyjnej lub innej dotyczącej wykonania orzeczenia sądowego.

Należy podkreślić, iż nie każda zwłoka może być przyczyną stwierdzenia przewlekłości, lecz jedynie zwłoka nieuzasadniona. Ocena, czy postępowanie trwa dłużej niż to konieczne, dokonywana musi być na

Czwarta kartka.

podstawie terminowości i prawidłowości czynności podjętych przez sąd, w celu wydania w sprawie rozstrzygnięcia co do istoty, uwzględniając charakter sprawy, stopień faktycznej i prawnej jej zawiłości, znaczenie dla strony, która wniosła skargę, rozstrzygniętych w niej zagadnień oraz zachowanie się stron, a w szczególności strony, która zarzuciła przewlekłość postępowania. Nie ulega wątpliwości, iż podstawą stwierdzenia przewlekłości może być nie tylko przedłużenie postępowania wynikające z opieszałości sądu lub komornika, lecz także z podjęcia oczywiście błędnych decyzji procesowych i wywołaną tym zwłoką (por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 29 listopada 2004 roku, sygn. akt III SPP 48/04, OSNP 2005, nr 5, poz. 75).

W niniejszej sprawie skarżący upatrywał przyczyn przewlekłości postępowania w opieszałości w wydaniu orzeczenia kończącego sprawę.

W ocenie Sądu Okręgowego w niniejszej sprawie nie doszło do przewlekłości postępowania. Wszystkie czynności podejmowane były zgodnie z obowiązującymi przepisami przewidującymi prowadzenie określonych procedur, z uwzględnieniem ilości spraw oczekujących na zakończenie. Z całą pewnością Sąd Rejonowy w Wejherowie nie był bezczynny, ani nie podejmował zbędnych lub błędnych czynności procesowych. Wszystkie podjęte przez niego decyzje i czynności były celowe i zmierzały do rozstrzygnięcia istoty problemu. Nadto wskazać należy, iż uczestnik sam występował w toku postępowania z wnioskami o wyłączenie sędziów, co wymagało podjęcia stosownych czynności procesowych, nadto wystąpił z zażaleniem do Prezesa, co z kolei spowodowało podjęcie czynności przez Rzecznika Dyscyplinarnego. Wskazane działania uczestnika postępowania również nie pozostały bez wpływu na przebieg niniejszego postępowania i powodowały jego rozciągniecie w czasie.

Wskazać również należy, za słusznym poglądem wyrażonym w orzecznictwie, iż przewlekłość postępowania nie jest zależna wprost od długości toczącego się procesu, i tym samym nie można dokonywać ocen tylko przez pryzmat czasu jaki upłynął od momentu wniesienia pisma inicjującego postępowanie do momentu wydania prawomocnego rozstrzygnięcia. Przewlekłość jest bowiem pojęciem mówiącym, iż jakieś zdarzenia czy plany są nadmiernie rozciągnięte w czasie, rozwleczone i przedłużają się. Jest to, co oczywiste, pojęcie względne, a zatem zawsze musi być odnoszone do konkretnych realiów sprawy i przyjętego trybu postępowania. Jedynie nadmierne odstępstwa od czasu koniecznego do wykonania określonych czynności sądowych, prac i procedur mogą być uznawane za tworzące stan nieuzasadnionej zwłoki, o jakim mowa w ustawie z dnia 17 czerwca 2004 roku (tak Sąd Apelacyjny w Katowicach w postanowieniu z dnia 9 lutego 2005 r., sygn. akt II S 5/05, KZS 2005/7-8/155).

W świetle powyższych rozważań i zaistniałych okoliczności Sąd Okręgowy uważa, iż Sąd Rejonowy podejmował wszystkie czynności terminowo i prawidłowo, dlatego we wskazanym w skardze etapie postępowania nie nastąpiło przekroczenia rozsądnego terminu rozpoznania sprawy i tym samym skarga nie była zasadna. Z tego powodu brak jest również podstaw do zasądzenia odszkodowania, którego domaga się skarżący.

Piąta kartka.

Mając na względzie powyższe Sąd Okręgowy na mocy art. 12 ust. 1 w zw. z art. 5 ust. 1 ustawy orzekł jak w sentencji postanowienia.

SSO Katarzyna Łubkowska, SSO Joanna Wiecka-Jelińska, SSO Elżbieta Płażyńska

Pieczęć okrągła

z godłem Polski

Sąd Okręgowy

* 3 *

Na oryginale właściwe podpisy

Za zgodność

STARSZY SEKRETARZ SĄDOWY

Violetta Goyke

 

* – * – * – * – * – * – * – * – * – *

Słownik języka polskiego.

Barbarzyńca: 1) człowiek niecywilizowany, odznaczający się prymitywizmem myślenia, postępowania; człowiek bezwzględny, okrutny. Barbarzyńca niszczący dobro społeczne; 2) człowiek pierwotny, dziki, żyjący w okresie barbarzyństwa; 3) hist. w starożytności: człowiek nie należący do grecko-rzymskiej cywilizacji; cudzoziemiec.

Barbarzyństwo: 1. brak cywilizacji i kultury; nieokrzesanie, dzikość, okrucieństwo; 2. pierwszy okres rozwoju kultury społeczeństw następujący po okresie dzikości, charakteryzujący się rozwiniętym rolnictwem, hodowlą zwierząt, nieznajomością pisma; 3. książk. barbarzyńcy, ludy uważane za barbarzyńców.

SKB. Stanowisko MS.

SKB = stan konstytucyjnego bezprawia.

MINISTERSTWO

SPRAWIEDLIWOŚCI

Warszawa, dnia 30.12.2015 r.

Departament Sądów, Organizacji

i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości

DSO-V-05!-43/15

Pan

Zbigniew Grabowski

[mój adres domowy]

W odpowiedzi na wystąpienie przesłane do Ministerstwa Sprawiedliwości w dniu 10 grudnia 2015 r, (data wpływu do Departamentu Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości – 22 grudnia 2015 r.) w sprawie skargi na działalność sądu oraz wniosków dotyczących czynności sekretariatów sądowych, uprzejmie przedstawiam, co następuje.

Na podstawie art. 41c § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 133 i 509) Pana wystąpienie, w części stanowiącej skargę na działalność Sądu Apelacyjnego w Warszawie, zostało przekazane zgodnie z właściwością prezesowi wskazanej jednostki sądowej

W odpowiedzi zaś na postulaty zmiany przepisów zarządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowe (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. Nr 5, poz. 22 z późn. zm.), [ministrem sprawiedliwości był wówczas Grzegorz Kurczuk, SLD] zawarte w piśmie z dnia 10 grudnia 2015 r., uprzejmie informuję, iż odnośnie pierwszej z Pana sugestii, to jest zamieszczania nazwiska sędziego w każdym zarządzeniu, tryb postępowania reguluje w tej kwestii rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 czerwca 2015 r.Regulamin urzędowania sadów powszechnych (Dz. U. poz. 925). Stanowi on między innymi, że pisma wychodzące z wydziału są podpisywane wraz ze wskazaniem funkcji lub stanowiska służbowego osoby podpisującej, a w przypadku ich sporządzania z upoważnienia przewodniczącego wydziału lub kierownika sekretariatu – ze wskazaniem upoważnienia. Ponadto pisma sporządzane i wysyłane w poszczególnych sprawach na zarządzenie sędziego lub referendarza sądowego są podpisywane przez kierownika sekretariatu, sekretarza sądowego lub asystenta sędziego ze wskazaniem, że czyni on to na zarządzenie sędziego lub referendarza sądowego, chyba że na podstawie odrębnych przepisów wymagany jest podpis sędziego lub referendarza. Pisma w sprawie nadesłania dokumentów i przedmiotów podpisuje

Druga strona.

kierownik sekretariatu lub upoważniony pracownik. Pisma kierowane do naczelnych organów państwowych i urzędów centralnych podpisują sędzia lub referendarz sądowy. Inne pisma wychodzące z wydziału podpisuje kierownik sekretariatu lub upoważniony pracownik, chyba że przewodniczący wydziału określi odmienne reguły podpisywania pism.

Zarządzenia zawarte aktach sprawy zawierają imię i nazwisko wydającego je sędziego, asesora sądowego lub referendarza sądowego, a pracownik czyni na piśmie adnotację, że wykonuje daną czynność na zarządzenie sędziego, asesora sądowego lub referendarza sądowego. Skoro zatem pracownik wskazuje w piśmie swoje nazwisko, wydaje się zbędnym powoływanie nazwisk innych osób, z polecenia których czynności te wykonał. Co jednak bardzo istotne i na co należy zwrócić uwagę, że nie jest to w żadnym razie informacja utajniona, bowiem w aktach sprawy, na oryginale zarządzenia, w każdym przypadku wskazane jest, który konkretnie sędzia, asesor sądowy czy referendarz sądowy wydał zarządzenie i osoby zainteresowane mogą w każdym czasie taką informację uzyskać.

W zakresie postulatu drugiego, to jest sporządzania liczników wierszy, wyrazów i znaków, uprzejmie informuję, iż sposób prowadzenia akt i numerowania kart w akiach spraw reguluje wymienione powyżej zarządzenie Ministra Sprawiedliwości, między innymi w § 30 ust. 2 i 3, które stanowią, że akta powinny być połączone w sposób zapewniający trwałość, kompletność i integralność, a karty w nich ponumerowane. O zmianie numeracji kart należy uczynić wzmiankę z podaniem przyczyny zmiany. Wzmiankę tę zamieszcza się na karcie, której numerację zmieniono, a gdy zmiana dotyczy numeracji kilku kolejnych kart – na pierwszej z nich. W ocenie Departamentu przepisy te w stopniu wystarczającym gwarantują spójność i przejrzystość akt.

Słusznie zwraca Pan w punkcie trzecim uwagę, iż pismo, przy którym doręczane jest orzeczenie bądź inny dokument, powinno zawierać precyzyjne oznaczenie, jaki dokument jest doręczany. W takim przypadku niekoniecznym wydaje się podawanie dodatkowo liczby jego stron, wierszy czy znaków, między innymi dlatego, że dokumenty są numerowane, wszystkie strony dokumentu stanowią jego integralną całość, a poza tym każdy odpis, w razie wątpliwości, może zostać zweryfikowany i porównany z oryginałem w aktach sprawy.

W odpowiedzi na wskazanie, iż każde akta sądowe i prokuratorskie powinny być zaopatrywane w „spis numerów kart sprawy” uprzejmie informuję, iż § 36 zarządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej stanowi, że przewodniczący wydziału może zarządzić sporządzenie karty przeglądowej, na której wpisuje się kolejno pisma zawarte w aktach i numery ich kart.[Kiedy występowałem o sporządzenie i doręczenie mi uwierzytelnionej kopii numerów kart akt sprawy niezmiennie pada odpowiedź. Akta sądowe nie zawierają takiego spisu.] Fakultatywny charakter przepisu ma na celu uniknięcie obowiązku sporządzania kart przeglądowych

Trzecia strona.

w sprawach zawierających zaledwie kilka dokumentów, niemniej Pana sugestia zostanie rozważona przy okazji prac nad kolejną zmianą zarządzenia.

Na marginesie informuje, że zarządzenie Nr 48/15 Prokuratora Generalnego z dnia 24 czerwca 2015 r. >v sprawie organizacji zakresu działania sekretariatów oraz innych działów administracyjnych w jednostkach powszechnych prokuratury nakłada na sekretariaty jednostek prokuratur obowiązek sporządzania kart przeglądowych.

Wzór „spisu numerów kart” przedstawiony przez Pana jest w kluczowych aspektach zbieżny z wzorem stosowanym w sądach, a zatem zawiera rubrykę „nazwę/tytuł dokumentu” i numer karty, na której się on znajduje. Wydaje się jednak, że wpisywanie daty, autora dokumentu, dary złożenia do akt oraz nazwisko prowadzącego sprawę jest powtarzaniem informacji zawartych w samym dokumencie. Każdy dokument w aktach jest podpisany, zawiera datę sporządzenia oraz adnotację, kto go sporządzał, dekretację sędziego i są to dane pozwalające na bezzwłoczną identyfikację osoby odpowiedzialnej. Podobnie wpisywanie nazwiska prowadzącego sprawę wydaje się zbędnym powieleniem informacji zawartej choćby na okładce akt sprawy. Nanoszenie w proponowanym przez Pana spisie nazwiska osoby odpowiedzialnej za akta wydaje się zbędne, bowiem w systemach informatycznych, każdorazowo przy przekazywaniu akt między pracownikami, zamieszczana jest stosowna informacja. Jest to jednak kwestia wewnętrznej organizacji sądu, która pozwala prezesowi, przewodniczącemu czy kierownikowi sprawować nadzór nad aktami i w razie potrzeby ustalić, kto za nie odpowiada, a jest informacją nieprzydatną stronom w sprawie.

Sposób doręczania przesyłek sądowych oraz wzory druków regulują: rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 października 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1222) oraz rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu doręczania pism sadowych w postępowaniu karnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 82 i poz. 887). W wymienionych rozporządzeniach zawarto wytyczne dotyczące między innymi wzorów potwierdzeń odbioru czy zawiadomień o pozostawieniu przesyłki w placówce pocztowej. W aktach sprawy osoba sporządzająca korespondencję pozostawia szczegółową informację, z datą i podpisem, jakie konkretne dokumenty i pouczenia zostały przesłane. W ocenie Departamentu są to najistotniejsze uregulowania i są one na tyle precyzyjne, że rozmiar i kolor kopert wydaje się mieć drugorzędne znaczenie.

Analiza przedstawionych przez Pana postulatów pokazuje, iż w części są one powtórzeniem już zawartych w powołanych aktach prawnych uregulowań. Mimo iż jak się wydaje, obecne przepisy w sposób wystarczający zabezpieczają prowadzenie akt sądowych oraz czynności wykonywane przez pracowników sekretariatu, Pana sugestie także zostaną ponownie wnikliwie przeanalizowane podczas prac nad kolejnymi zmianami zarządzenia.

Czwarta strona.

Jednocześnie uprzejmie informuję, iż wszelkie przejawy łamania obowiązujących przepisów prawa przez pracowników sądów czy zaobserwowane przez Pana nieprawidłowe praktyki, winien Pan bezzwłocznie zgłaszać odpowiednim organom. [w piśmie do ministra przedstawiłem dowód, że kierowanie skarg zgodnie z przepisami prawnymi jest tożsame z wysłanie go do Berdyczowa, miasto na Ukrainie. Pozostaje bez odpowiedzi.] Obowiązujące przepisy pozwalają na ustalenie na każdym etapie postępowania osoby odpowiedzialnej za podjęte decyzje. W przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa, należy złożyć stosowne zawiadomienie do jednostki prokuratury. O obserwowanych nieprawidłowościach może Pan także zawiadomić prezesa sądu, który sprawuje nadzór służbowy nad pracownikami sądów.

Zastępca Dyrektora

Iwona Łapińska

podpis nieczytelny

Ordynarne niechlujstwo w KRS.

Skarga na poręczoną bezkarność.

Mocą ducha prawa wynikającego z preambuły Konstytucji: „pomni gorzkich doświadczeń z czasów, gdy podstawowe wolności i prawa człowieka były w naszej Ojczyźnie łamane, pragnąc na zawsze zagwarantować prawa obywatelskie” ośmiela się przekazać w załączeniu moją skargę. Dotyczy to moich pism wysłanych za pośrednictwem ePUAP do Krajowej Rady Sądownictwa, na które nie otrzymałem odpowiedzi w ustawowym terminie, vide K.p.a. art. 35 i dalsze.

Oczekuję, że tym razem organy konstytucyjne państwa, do których kieruję tę skargę i udzielą mi odpowiedzi na podstawowe pytanie z ostatniego mojego pisma zgodnie z tąż Konstytucją.

Aby nie było wątpliwości co ja wysłałem do KRS w poszczególnych dniach tu ponownie przekazuję te pisma wedle dat, jako złączniki (tu je pomijam):

1. 14-05-2014 r. N35. Skarga. Dot. SA Warszawa;

2. 6-07-2014 r. N48. Skarga. Dot. SA Warszawa;

3. 6-08-2014 r. N55. Skarga na bezczynność. Dot. j. w.;

4. 10-04-2014 r. N39. Zażalenie. Dot. SO Gdańsk.

Powtarzam. Kończ Waść! Wstydu oszczędź. Sobie.

Z poważaniem

SKARGA

na bezprawie Krajowej Rady Sądownictwa

Mocą ducha prawa wynikającego z preambuły Konstytucji: pomni gorzkich doświadczeń z czasów, gdy podstawowe wolności i prawa człowieka były w naszej Ojczyźnie łamane, pragnąc na zawsze zagwarantować prawa obywatelskie na domiar tego, art. 186 tejże; ośmiela się bardzo uprzejmie zapytać Was, członków Krajowej Rady Sądownictwa:

Roman Hauser, płk Piotr Raczkowski, Krzysztof Wojtaszek, Andrzej Adamczuk, Łukasz Bojarski, Małgorzata Gersdorf, Katarzyna Gonera, Dariusz Zawistowski, Cezary Grabarczyk, Andrzej Jagiełło, Jan Kremer, Maria Motylska-Kucharczyk, Andrzej Niedużak, Gabriela Ott, Jan Bury, Witold Pahl, Krystyna Pawłowicz, Sławomir Kopyciński, Gabriela Ott, Sławomir Pałka, Ewa Preneta-Ambicka, Grażyna Anna Sztark, Dariusz Zawistowski, Piotr Benedykt Zientarski, Janusz Zimny i Waldemar Żurek.

Po co nam, (bydło, hołota, motłoch, pospólstwo i wataha) jakaś Konstytucja i sądy skoro wiceprzewodniczący KRS, płk P. Raczkowski, nie ma zielonego pojęcia o konstytucyjnej zasadzie legalizmu i bezpośredniości? Zaś zaprezentowane poniżej dokumenty dowodzą, że w KRS panuje ordynarne niechlujstwo. Natomiast 14-05-2015 r. nie wysyłałem żadnego pisma poprzez ePUAP i do nikogo.

Mocą Konstytucji wnoszę jak wyżej, przy tym zwracam uwagę na imponderabilia ) i sprawiedliwość społeczną, która wymaga aby każdemu oddać to co słusznie mu się należy a zawarte w samej Konstytucji i w jej preambule: pomni gorzkich doświadczeń… To my, bydło… codziennie płacimy podatki kupując: wodę, chleb, ziemniaki….

Szacunek rodzi się tylko z atencji i prawości. No bo

chyba jest jakaś różnica pomiędzy sądem a kabaretem

Z poważaniem