SKB. NSA. Figę dostaniesz!

SKB = stan konstytucyjnego bezprawia.

W dniu dzisiejszym otrzymałem dwa identyczne w swojej treści

postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Oto treść tych dokumentów.

Naczelny Sąd Administracyjny

00-011 Warszawa

ul. Gabriela Piotra Boduena 3/5

Izba Ogólnoadministracyjna

WYDZIAŁ I

Dnia 20 września 2012 r.

Sygn. akt I OZ 666/12

[drugi dokument to sygn. akt I OZ 667/12]

W odpowiedzi należy podać

sygnaturę akt Sądu

Pan Zbigniew Grabowski

[mój adres domowy]

   Sekretariat Wydziału I Naczelnego Sądu Administracyjnego Izby Ogólnoadministracyjnej przesyła odpis postanowienia wraz uzasadnieniem z dnia 14 września 2012 r., sygn. akt I OZ 666/12 [+667/12] w sprawie z zażalenia Zbigniewa Grabowskiego na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 29 czerwca 2012 r. sygn. akt II SAB/Wa 112/12 [+ 113/12] o zwrocie uiszczonego wpisu sądowego w sprawie ze skargi Zbigniewa Grabowskiego o wznowienie postępowania sądowego w przedmiocie wniosku z dnia 12 lipca 2011 r. o udostępnienie informacji publicznej.

Załączone orzeczenie jest ostateczne i nie podlega zaskarżeniu.

Zał.:

1. odpis postanowienia.

Kierownik Sekretariatu

Z up.

Karolina Kubik

sekretarz sądowy

podpis nieczytelny

NSA/dor.1 – doręczenie odpisu orzeczenia w spr. „SK”, „Z”

Druga kartka.

Sygn. akt I OZ 666/12 [+ 667/12]

POSTANOWIENIE

Dnia 14 września 2012 r.

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie:

Przewodniczący Sędzia NSA Irena Kamińska (spr.)

po rozpoznaniu w dniu 14 września 2012 r.

na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej

zażalenia Zbigniewa Grabowskiego

na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2012 r. sygn. akt II SAB/Wa 112/12 [+ 113/12]

o zwrocie uiszczonego wpisu sądowego

w sprawie ze skargi Zbigniewa Grabowskiego

o wznowienie postępowania sądowego

zakończonego prawomocnym postanowieniem

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

z dnia 20 grudnia 2011 r. sygn. akt II SAB/Wa 306/11 [+ 307/11]

umarzającym postępowanie sądowe

w przedmiocie wniosku z dnia 12 lipca 2011 r. o udostępnienie informacji publicznej postanawia:

oddalić zażalenie.

Okrągła pieczęć sądowa

z godłem Polski

Na oryginale właściwy podpis

Za zgodność z oryginałem

Karolina Kubik

sekretarz sądowy

podpis nieczytelny

Trzecia kartka.

Sygn. akt I OZ 666/12

UZASADNIENIE

     Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 29 czerwca 2012 r. sygn. akt II SAB/Wa 112/12 [+ 113/12] po rozpoznaniu sprawy ze skargi Zbigniewa Grabowskiego o wznowienie postępowania sądowego zakończonego prawomocnym postanowieniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 grudnia 2011 r. sygn. akt II SAB/Wa 306/11 [+ 307/11] umarzającym postępowanie sądowe w przedmiocie wniosku z dnia 12 lipca 2011 r. o udostępnienie informacji publicznej: odrzucił skargę (pkt 1) oraz zwrócił Zbigniewowi Grabowskiemu uiszczony wpis sądowy w kwocie 100 zł (pkt 2).

     Zbigniew Grabowski wniósł do Naczelnego Sądu Administracyjnego zażalenie na powyższe postanowienie, zaskarżające je w części dotyczącej zwrotu uiszczonego wpisu sądowego od skargi. Wnosząc o jego uchylenie i przyznanie mu kosztów w wysokości nie mniejszej niż 1600 złotych stwierdził, że należny mu zwrot kosztów obejmuje m.in. opłaty za dostęp do Internetu, posiadanie sprawnego komputera z legalnym oprogramowaniem, drukarka, skaner, kopiarka i materiały eksploatacyjne do tych urządzeń, koszty przesyłek pocztowych i dojazdu do urzędu pocztowego.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

     Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

    Zgodnie z art. 232 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270) – dalej: P.p.s.a., Sąd z urzędu zwraca stronie cały uiszczony wpis od pisma odrzuconego lub cofniętego.

     Wyjaśnić należy, że zgodnie art. 199 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270) – dalej: P.p.s.a. strony ponoszą koszty postępowania związane ze swym udziałem w sprawie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Zwrot kosztów postępowania niezbędnych do celowego dochodzenia praw przysługuje skarżącemu od organu, który wydał zaskarżony akt lub podjął zaskarżoną czynność albo dopuścił się bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania, wyłącznie w razie uwzględnienia skargi przez sąd pierwszej instancji (art. 200). W myśl art. 205 § 1 omawianej ustawy procesowej do niezbędnych kosztów postępowania prowadzonego przez stronę osobiście lub przez pełnomocnika, który nie jest adwokatem lub radcą prawnym, zalicza się poniesione przez stronę koszty sądowe, koszty przejazdów do sądu strony lub pełnomocnika oraz równowartość zarobku utraconego wskutek

2

Trzecia kartka, druga strona.

Sygn. akt I OZ 666/12

stawiennictwa w sądzie. Suma kosztów przejazdu i równowartość utraconego zarobku nie może przekraczać wynagrodzenia jednego adwokata lub radcy prawnego.

     Skoro w rozpoznawanej sprawie Sąd pierwszej instancji skargi skarżącego nie uwzględnił, lecz w oparciu o art. 281 P.p.s.a. orzekł jej odrzuceniu, to zasadnie na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 tej ustawy orzekł również o zwrocie uiszczonego wpisu od skargi. Przepis art. 200 w zw. z art. 205 § 1 P.p.s.a., wbrew instancjom skarżącego, nie miał w tej sytuacji zastosowania.

     Mając powyższe na uwadze, Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 184 w zw. z art. 197 § 2 i art. 193 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w postanowieniu.

Okrągła pieczęć sądowa

z godłem Polski

Na oryginale właściwy podpis

Za zgodność z oryginałem

Karolina Kubik

sekretarz sądowy

podpis nieczytelny

3

* * * * * * * * * *

Źródło: Sejm RP, Internetowy system aktów prawnych.

Proszę sobie porównać podkreślenie powyżej z poniższym.

Dz.U. 2002 Nr 153 poz. 1270

USTAWA

z dnia 30 sierpnia 2002 r.

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Art. 200.

W razie uwzględnienia skargi przez sąd pierwszej instancji przysługuje skarżącemu od organu, który wydał zaskarżony akt lub podjął zaskarżoną czynność albo dopuścił się bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania, zwrot kosztów postępowania niezbędnych do celowego dochodzenia praw.

Art. 205.

§ 1. Do niezbędnych kosztów postępowania prowadzonego przez stronę osobiście lub przez pełnomocnika, który nie jest adwokatem lub radcą prawnym, zalicza się poniesione przez stronę koszty sądowe, koszty przejazdów do sądu strony lub pełnomocnika oraz równowartość zarobku utraconego wskutek stawiennictwa w sądzie. Suma kosztów przejazdu i równowartość utraconego zarobku nie może przekraczać wynagrodzenia jednego adwokata lub radcy prawnego.

Konstytucja III RP lub PRL Bis.

Art. 7.

Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa.

Art. 8.

 1. Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. Przepisy Konstytucji stosuje się bezpośrednio, chyba że Konstytucja stanowi inaczej.

Art. 45.

 1. Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd.

 2. Wyłączenie jawności rozprawy może nastąpić ze względu na moralność, bezpieczeństwo państwa i porządek publiczny oraz ze względu na ochronę życia prywatnego stron lub inny ważny interes prywatny. Wyrok ogłaszany jest publicznie.

Ostemplowałem

NIEPOCZYTALNOŚĆ

SKB. Skarga na przewlekłość.

 

SKB = stan konstytucyjnego bezprawia.

Pod datą 7-12-2011 sporządziłem poniższe pismo.

P R E Z E S

Sąd Apelacyjny

ul. Nowe Ogrody 28/29

80 – 803 Gdańsk

SKARGA NA BEZCZYNNOŚĆ SĄDÓW

Z WNIOSKIEM O WYPŁATĘ ODSZKODOWANIA

Podmiot skargi: sady podległe apelacji gdańskie.

Wysokość żądania 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) zł.

Skarżący ośmiela się działać na podstawie obowiązującej w Polsce Konstytucji, art. 45 i 77 oraz Ustawa z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U. Z 2004, Nr 179, poz. 1843 + zmiany); wnoszę o:

 1. zasądzenie od Skarbu Państwa na rzecz skarżącego kwoty 250.000 zł. Średnio wypada prawie po 10.000 zł od sprawy;

 2. przeprowadzenie rozprawy w obecności skarżącego;

 3. zezwolenie skarżącemu na wykonywanie zdjęć z akt sprawy oraz nagrywanie dźwięku i obrazu z rozpraw sądowych.

Dodatkowo ośmielam się wnosić o stosowne pouczenie mnie co do konieczności wykonania dalszych czynności procesowych – art. 5 Kpc.

UZASADNIENIE

Ośmielam się wyjaśnić, że w wyniku prowadzonych działań dyskryminacyjnych przeciwko mojej najbliższej rodzinie i mnie osobiście, 30. 12. 2010 r. do prezes Sądu Rejonowego w Gdyni wysłałem 8 pozwów. Do dnia dzisiejszego żadna z tych spraw nie doczekała się jawnego procesu. W rezultacie mojej kwerulencji została namnożona liczba spraw w sądach apelacji gdańskiej, w:

 • Sąd Okręgowy, Gdańsk, I C: 185/11, 202/11, 243/11, 343/11, 560/11, 656/11, 664/11, 1293/11, 1295/11, 1297/11 i 1633/11;

 • Sąd Rejonowy Gdańsk – Południe, I C: 651/11, 778/11, 798/11, 937/11;

 • Sąd Rejonowy, Wejherowo, I C: 172/11, 173/11, 313/11, 363/11, 385/11, 485/11, 486/11 i 588/11.

Dołożyłem wszelkich starań aby nie pominąć żadnej sprawy.

W sytuacji tu opisanej wniesienie skargi do Sądu jest już dobrze udokumentowane i uzasadnione. Dodatkowe argument przekazuję e-mailem.

Na mocy Konstytucji i Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz orzeczeń właściwych trybunałów wnoszę jak wyżej.

Z poważaniem

Sporządziłem w 2 egzemplarzach, dla: Sądu, i a/a.

W odpowiedzi otrzymałem orzeczenia z Sądu Okręgowego w Gdańsku, przy tym Sąd Apelacyjny nie poinformował mnie o przekazaniu tam tych spraw.

Poniżej prezentuję treść tylko jednego z nich.

ODPIS

Sygn. akt III S 15/12

POSTANOWIENIE

Dnia 27 stycznia 2012 r.

Sąd Okręgowy w Gdańsku, III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie:

Przewodniczący: SSO Maria Becker -Rzeszewicz (spr)

Sędziowie: SSO Krzysztof Gajewski

p.o. SSO Leszek Jantowski

po rozpoznaniu w dniu 27 stycznia 2012 r.

na posiedzeniu niejawnym

sprawy ze skargi Zbigniewa Grabowskiego [mnie sędziowie nie wezwali przed swoje oblicza]

z udziałem Skarbu Państwa — Prezesa Sądu Rejonowego w Wejherowie

na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki w sprawie sygn. akt I C 313/11 prowadzonej przez Sąd Rejonowy

w Wejherowie

postanawia:

odrzucić skargę

Pieczęć okrągła sądu

z orłem w koronie

Na oryginale właściwe podpisy

Za zgodność

STARSZY SEKRETARZ SĄDOWY

Violetta Goyke

podpis nieczytelny

Druga kartka.

Sygn. akt III S 15/12

UZASADNIENIE

     Zbigniew Grabowski w dniu 7 grudnia 2011 r. wniósł skargę na przewlekłość postępowania w sprawie sygn. akt I C 313/11 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wejherowie z powództwa Zbigniewa Grabowskiego przeciwko Wójtowi Gminy … o zapłatę. Skarżący wniósł o zasądzenie od Skarbu Państwa kwoty 250.000 zł. tytułem odszkodowania.

     W uzasadnieniu skarżący wskazał, iż w dniu 30 grudnia 2010 r. wniósł do Sądu Rejonowego w Gdyni 8 pozwów, przy czym do dnia wniesienia skargi w żadnej z tych spraw nie został wyznaczony termin rozprawy. Nadto wskazał, iż w wyniku jego działań obecnie w sądach apelacji gdańskiej toczy się kilkanaście spraw, których sygnatury wskazał w skardze.

     Prezes Sądu Rejonowego w Wejherowie zgłosił swój udział w sprawie w charakterze strony 1 na podstawie art. 14 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki wniósł o odrzucenie skargi.

     W uzasadnieniu wskazał, iż skarga wniesiona przez skarżącego Zbigniewa Grabowskiego nie spełnia wymogów określonych w art. 6 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki. Zgodnie z powyższym przepisem skarga powinna czynić zadość wymogom przewidzianym dla pisma procesowego, a nadto zawierać żądanie stwierdzenia przewlekłości postępowania w sprawie, której skarga dotyczy i przytoczenie okoliczności uzasadniających żądanie. Brak w skardze żądania stwierdzenia przewlekłości postępowania lub okoliczności uzasadniających takie żądanie jest brakiem nieusuwalnym i powoduje odrzucenie skargi na podstawie art. 9 ust. l w/w ustawy.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

     Skarga Zbigniewa Grabowskiego o stwierdzenie przewlekłości postępowania w sprawie sygn. akt I C 313/11 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wejherowie podlega odrzuceniu na mocy

Trzecia kartka

art. 9 ust. l o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki ( Dz. U nr 179, póz. 1843).

     Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego. Natomiast w myśl art, 6 ust. 2 w/w ustawy skarga powinna nadto zawierać żądanie stwierdzenia przewlekłości postępowania w sprawie, której skarga dotyczy oraz przytoczenie okoliczności uzasadniających żądanie. Żądanie stwierdzenia przewlekłości w sprawie jest żądaniem procesowym, znaczenie tego żądania wyraża się w inicjowaniu postępowania przed sądem stwierdzającym przewlekłość. Natomiast przytoczenie okoliczności uzasadniających żądanie to wskazanie przesłanek przemawiających za słusznością skargi. Chodzi w nim o wykazanie istnienia przewlekłości oraz jej powodów.

     Zgodnie z art. 9 ust. l z dnia 17 czerwca 2004 r. skargę niespełniającą wymagań przewidzianych w art. 6 ust. 2 sąd właściwy do jej rozpoznania odrzuca bez wzywania do uzupełnienia braków.

     Także Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 5 czerwca 2007 r., III SPP 16/07 (OSNP 2008, nr 9-10, póz. 153) wskazał, iż brak w skardze żądania stwierdzenia przewlekłości postępowania lub okoliczności uzasadniających takie żądanie (art. ć ust. 2 ustawy z dmą 1~ czerwca 2004 r, o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki, Dz. U. Nr 179, póz. 1843) jest brakiem nieusuwalnym i powoduje odrzucenie skargi (art. 9 ust. l tej ustawy).

     Zważyć należy, iż skarga o stwierdzenie przewlekłości postępowania wniesiona przez    Zbigniewa Grabowskiego nie spełnia wymogów formalnych, o których mowa w art. 6 ust. 2 w/w ustawy. W skardze o stwierdzenie przewlekłości postępowania skarżący ograniczył się jedynie do wskazania spraw toczących się przed Sądem Rejonowym Gdańsk — Południe w Gdańsku, Sądem Rejonowym w Wejherowie oraz Sadem Okręgowym w Gdańsku, w których jego zdaniem miała miejsce przewlekłość postępowania (w tym w sprawie sygn. akt I C 313/11) oraz wskazał, iż wnosi o zasądzenie od Skarbu Państwa kwoty 250.000 zł. Skarżący nie wyartykułował w skardze żądania stwierdzenia przewlekłości postępowania, ani też nie wskazał okoliczności uzasadniających takie żądanie. Wymaga podkreślenia, iż przytoczenie okoliczności uzasadniających skargę jest obowiązkiem skarżącego, który wymaga wskazania konkretnych czynności procesowych, których

Czwarta kartka.

sąd orzekający zaniechał lub które podjął wadliwie, a które wskazywałyby na doprowadzenie do przewlekłości postępowania. Natomiast skarżący w skardze ograniczył się jedynie do zakwestionowania ogólnego czasu trwania procesu.

     Z uwagi na fakt, iż powyższe braki określone w art. 6 ust. 2 ustawy z 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki nie podlegają uzupełnieniu Sąd Okręgowy odrzucił skargę na mocy art. 9 ust l ustawy z 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki.

Pieczęć okrągła sądu

z orłem w koronie

Na oryginale właściwe podpisy

Za zgodność

STARSZY SEKRETARZ SĄDOWY

Violetta Goyke

podpis nieczytelny

Sądowy kwit – cymesik.

 

– No bo co mi zrobisz!? No co?

– Szacunek rodzi się z szacunku. No bo chyba jest jakaś różnica pomiędzy sądem a kabaretem.

  
 

Urzędniki sądowe mozoliły się nad tym „dokumentem” ponad 2 miesiące od 3-01-2012 (data wpływu mojego pisma) do 7-03-2012, bowiem w tym dniu został on nadany w urzędzie pocztowym.

A taka była treść mojego wypotu.

27 grudnia 2011 roku.

Za potwierdzeniem odbioru.

Zbigniew Grabowski – powód i skarżący

P R E Z E S

Sąd Rejonowy

ul. 3 Maja 9A

80 – 802 Gdańsk

WNIOSEK i ZAŻALENIE

Sygn. akt – pozwanymi są; I C: 651/11 – Komendant Wojewódzki Policji;

778/11 – Sądu Okręgowego; 798/11 – Wojskowe Biuro Emerytalne; 826/11 – Wojewoda Pomorski; 895/11 – Sąd Okręgowy, 936/11 – Wojewoda Pomorski; 937/11 – Prezes Rady Ministrów.

Ośmielam się oświadczyć, że ostatnio doręczone mi pisma IC 651/11 z 14. 12. br. i IC 936/11 z 16. 12. br. dowodzą sądowego molestowania mnie, albowiem działania sędziów w tych sprawach były sprzeczne z art. 7. i 8. obowiązującej w Polsce Konstytucji.

Ośmielę się zauważyć, że jeżeli tutejszy Sąd w osobach SSR: Aneta Arabas (akta 651/11), Monika Bakuła – Steinborn (akta 778/11 i 798/11), Katarzyna Kazanecka – Kapała (akta 826/11 i 936/11), Katarzyna Fojuth (akta 895/11), Marek Jankowski (akta 937/11) orzekł, że wyżej wymienione organy władzy państwowej nie mają zdolności sądowej to zgodnie z art. 231 Kpa tutejszy Sąd powinien był przekazać te sprawy do właściwego organu. I nie byłoby wówczas tej całej pisaniny i dowodów sądowego molestowania mnie.

Na mocy Konstytucji wnoszę jak w pismach.

Z poważaniem

Sporządziłem w 15 egzemplarzach, po 2 do każdej sprawy i 1 a/a.

SKB. SO Gdańsk, sądowy śmieć.

SKB= stan konstytucyjnego bezprawia = zamordyzm.

Sąd Okręgowy, Gdańsk = SOG.

Szacunek rodzi się z szacunku.

Poniżej prezentuję sądowy śmieć. Dokument sporządzono na zarządzenie sędziny Maria Kliszcz, zaś za zgodność podpisała staż. Paulina Podjacka.

_______________________________________

  

______________________________________________

To tylko elegancki dowód sądowej aberracji i kuriozum w Polsce.

SKB. SSR Adam Mitkiewicz, Warszawa.

SKB= stan konstytucyjnego bezprawia = zamordyzm.

SSR= Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieście.

Poddatą 9. 09. 2011 r. do Sądu Apelacyjnego w Gdańsku wysłałempozew następującej treści.

PO Z E W

oodszkodowanie i zadośćuczynienie.

Pozwany:premier rządu w Polsce, Al. Ujazdowskie 1/3, 00 – 583 Warszawa.

Wstępnawartość przedmiotu sporu 1 (jeden) zł.

Ośmielamsię wnosić o:

 1. zasądzenieod pozwanego na moją rzecz kwoty 1 (jeden) zł;

 2. przeprowadzenierozprawy podczas nieobecności powoda;

 3. przeprowadzenierozprawy także w mojej obecności;

 4. umożliwieniemi w przyszłości wykonywania zdjęć z akt sprawy;

 5. zasądzeniena moją rzecz kosztów procesu.

Ponadto,celem rozpoznania sprawy, wnoszę o dołączenie dokumentacji:

 1. SąduRejonowego Gdańsk – Południe, Gdańsk, o sygn. akt IC 826/11;

 2. ProkuraturaRejonowa, Gdynia, sygn. akt: a) 3 Ds. 208/10; b) 4 Ds 470/10;

 3. SamorządoweKolegium Odwoławcze w Gdańsku, sygn. akt 3027/10;

 4. WojewódzkiSąd Administracyjny w Gdańsku, sygn. akt III SAB/Gd 15/11.

UZASADNIENIE

Napodstawie wyżej wymienionej dokumentacji zamierzam procesemudowodnić, że Wojewoda Pomorski działając w ramach władzywykonawczej złamał i łamie moje prawa konstytucyjne. Zaś pozwanymmusi być przełożony wojewody, gdyż jak orzekła SSR KatarzynaKazanecka – Kapała, pod sygn. akt I C 826/11, na tajnymposiedzeniu w dniu 26. 08. 2011 r.: Wojewoda Pomorski nie posiadaosobowości prawnej… Zatem taką osobowość musi posiadać jegoprzełożony.

Ostatecznąwartość przedmiotu sporu określę po otrzymaniu odpowiedzi na mójpozew, nie później jednak niż przed pierwszym terminemrozpoczęcia się procesu.

Podstawaprawna, obowiązująca w Polsce Konstytucja:

preambułaoraz art. 1, 2, 7, 8, 9, 32, 45, 47, 77 i 193 a także verte. [tamdrukuję preambułę Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka z 1948r.]

Zpoważaniem

Wodpowiedzi otrzymałem postanowienie.

Sygn.akt l C 1744/11

POSTANOWIENIE

Dnia3 listopada 2011 roku

SądRejonowy dla Warszawy Śródmieścia l Wydział Cywilny

Wskładzie następującym:

Przewodniczący:SSR Adam Mitkiewicz

Porozpoznaniu w dniu 3 listopada 2011 roku w Warszawie

Naposiedzeniu niejawnym

Sprawyz powództwa Zbigniewa Grabowskiego

PrzeciwkoPremier Rządu w Polsce

ozapłatę

postanawia:

odrzucićpozew

Uzasadnienie

Zgodniez art. 64 § 1 k.p.c. każda osoba fizyczna i prawna ma zdolnośćwystępowania w procesie jako strona (zdolność sądowa). W myśl §2 tego przepisu zdolność sądową mają także organizacjespołeczne dopuszczone do działania na podstawie obowiązującychprzepisów, choćby nie posiadały osobowości prawnej. PremierRządu w Polsce nie posiada zdolności sądowej .

TutejszySąd podziela w pełni stanowisko Sądu Najwyższego wyrażone wuzasadnieniu postanowienia z dnia 24 września 2004r. l CK 131/94 (OSNC z 2005r. nr. 9 póz. 156), że wykracza poza ramyobowiązku Sądu wynikającego z art. 5 k.p.c. informowanie powoda oistnieniu właściwego podmiotu mającego przymioty pozwalające naprzeprowadzenie z jego udziałem ważnego procesu. Przesłankąwarunkującą uzupełnienie braku w zakresie zdolności sądowej (art. 70 k.p.c.) jest zachowanie tożsamości strony dotkniętej tymbrakiem.

Jakwynika z art. 187 § 1 k.p.c. i art. 126 k.p.c. powód wpozwie zobowiązany jest do oznaczenia strony pozwanej. JednocześnieSąd nie może precyzować za stronę oznaczenia podmiotów,które miałyby występować w procesie, a tym samym zastępowaćstrony w wykonywaniu ciążących na niej obowiązków.

Działaniez urzędu Sądu w zakresie oznaczenia strony pozwanej stanowiłobynaruszenie obowiązującej w postępowaniu cywilnym zasadyformalizmu. Przewidziana przez prawo forma poszczególnychczynności postępowania służy ułatwieniu i usprawnieniu tegoostatniego. Co jednak ważniejsze, chroni ona podmioty postępowania,a w szczególności uczestników postępowania, przeddowolnością i samowolą organów postępowania i innychuczestników. Dzięki bowiem przepisaniu przez prawo formyposzczególnych czynności postępowania uczestnik ma pewność,że organy postępowania i inni uczestnicy mogą się zachować wobecniego ze skutkiem prawnym jedynie w określony sposób. W tymwzględzie zasada formalizmu postępowania stanowi gwarancjęwolności. (W. Broniewicz, Postępowanie cywilne w zarysie, W-wa1998, s. 72).

Oznaczeniew pozwie jako strony pozwanej jednostki nie posiadającej przymiotuzdolności sądowej stanowi brak pierwotny. Zważywszy, że brakzdolności sądowej sąd bierze pod uwagę z urzędu w każdym staniesprawy (art. 202 k.p.c.), pozew na podstawie art. 199 § 1 pkt. 3k.p.c., podlegał odrzuceniu.

Okrągłapieczęć sądu

zgodłem Polski

IWYDZIAŁ CYWILNY

*1*

Zazgodność z oryginałem

SekretarzSądowy

STARSZYSEKRETARZ SĄDOWY

SąduRejonowego dla Warszawa – Śródmieście

GrażynaSzymborska

podpisnieczytelny

Wiceprezes, SSO R. Terlecki- dowód nieuctwa.

SSO= Sąd Okręgowy w Gdańsku.

Otrzymałemkolejne pismo od wiceprezesa SSO Rafała Terleckiego, które poraz kolejny zresztą dowodzi, iż ten Ob. jest wielkim nieukiem i niezna podstawowych praw jakimi winien kierować się sąd abyrozstrzygać spory pomiędzy obywatelami i obywateli z organamiwładzy. To jest moje autonomiczne i suwerenne prawo. Tak sięzłożyło, że SSO R. Terlecki już kiedyś orzekał w mojejsprawie. Sprawa da już dawno zakończyła się, ale nie mogę o niejzapomnieć. Otóż wówczas SSR w Gdyni, R. Terlecki, takmocno przejął się moją sprawą, że zapomniał w wyroku cokolwieknapisać o jednej ze stron procesowych. Dlatego nazwisko tegoosobnika tak dobrze zapamiętałem.

Ototreść pisma jakim oświeca mnie SSO Rafał Terlecki.

Przytym podkreślenie w piśmie jest mojego autorstwa.

Pieczęćo treści

PREZESSĄDU OKRĘGOWEGO

wGdańsku

ul.Nowe Ogrody 30/34

80-803Gdańsk

tel.(58) 32-13-200, (58) 32-13-202

Gdańsk,dnia 24.10.2011 r.

Wiz.4101-900/11

PanZbigniew Grabowski

[mójadres domowy]

     Uprzejmieinformuję, iż Pana pisma z dnia 21.09.2011 r. L. 156 w sprawie I C1120/11; z dnia 21.09.2011 r. L 153 w sprawie I C 560/11 wraz zzałącznikiem; z dnia 21.09.2011 L 152 w sprawie I C 343/11 wraz zzałącznikiem zostały przekazane do Sądu Okręgowego w Gdańsku IWydział Cywilny według właściwości celem rozważenia możliwościnadania stosownego biegu wnioskom odpowiednio w sprawie I C 1120/11,I C 560/11,1 C 343/11 jako wnioskom o wyłączenie sędziego.

     Nadtojako Prezes Sądu Okręgowego w Gdańsku przekazałem równieżwedług właściwości do I Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego wGdańsku pismo z dnia 21.09.2011 L151 (5 sztuk) zatytułowaneuzupełnienie braków do sprawy I C 202/11 celem nadaniastosownego biegu.

     Odnoszącsię do Pana zarzutów formalizowania sprawy I C 1120/11 oraz IC 343/11 oraz I C 560/11 uprzejmie wyjaśniam iż są one niezasadne.Kierowane do Pana wezwania w przedmiocie uzupełnienia brakówformalnych zażaleń są zgodne z prawem i mają oparcie w przepisachprocedury cywilnej. Przepisy te nie przewidują po stronie sąduobowiązku wskazywania w treści zobowiązań ich podstawy prawnej.

     OdnośniePana zarzutu zaginięcia dokumentu wskazać należy, iż w sprawie IC 560/11 nie doszło do zaginięcia dokumentu. Natomiast z uwagina konieczność przekazywania pism procesowych przez X WydziałWizytacyjny -I Wydziałowi Cywilnemu Sądu Okręgowego w Gdańskupowstał problem z ustaleniem czy zażalenie na postanowienie z dnia1.08.20911 r. złożył Pan w terminie.

     Wtym stanie rzeczy ponownie pouczam Pana, iż dniem wniesienia pismado Sądu nie jest dzień przesłania pisma do Prezesa SąduOkręgowego w Gdańsku ale dzień wpływu pisma do właściwego Sądu.Stąd powinien Pan kierować pisma do właściwego Sądu, przedktórym

Drugakartka papieru.

toczysię postępowanie, podając sygnaturę akt sprawy a nie Prezesa SąduOkręgowego w Gdańsku w celu uniknięcia negatywnych konsekwencjiwniesienia pisma w terminie.

KPM

WICEPREZES

SĄDUOKRĘGOWEGO W GDAŃSKU

podpisnieczytelny

SSORafał Terleckiego

3

** * * * * * * * *

OstemplowałemNIEPOCZYTALNOŚĆ

Obowiązującaw Polsce Konstytucja stanowi.

Art.7. Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicachprawa.

Art.8. 1. Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej.

2.Przepisy Konstytucji stosuje się bezpośrednio, chyba żeKonstytucja stanowi inaczej.

Zaśw Kodeksie postępowania cywilnego tak zapisano.

Art.165. § 1. Terminy oblicza się według przepisów prawacywilnego.

§2. Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowejoperatora publicznego jest równoznaczne z wniesieniem go dosądu. [Przy tym, w mojej ocenie, nie maznaczenia to, że pismo adresowane jest do prezesa tegoż sądu, aokazuje się, że SSO R. Terlecki ma jakieś problemy z rozumieniemtekstu pisanego].

§3. To samo dotyczy złożenia pisma przez żołnierza w dowództwiejednostki wojskowej albo przez osobę pozbawioną wolności wadministracji zakładu karnego oraz przez członka załogi polskiegostatku morskiego u kapitana statku.

Proszęsobie przeczytać wypociny SSO R. Terleckiego.

Tamnie ma ani jednej podstawy prawnej tego wypotu.

SKB=zamordyzm. PRP. SSR Marek Jankowski.

SKB= stan konstytucyjnego bezprawia = zamordyzm.

Wsprawie: premiera rządu w Polsce = PRP.

Sąd Rejonowy Gdańsk – Południe w osobie SSR Marek Jankowski w sprawie pod sygnaturą I C 937/11, Postanowienie z dnia 3. 10.2011 r. jako kolejna sędzina na tajnym posiedzeniu oświecił mnie, że premierowi rządu W Polsce nie przysługuje osobowość prawna ani zdolność sądowa.

Ototreść tego postanowienia.

Sygn.akt I C 937/1 1

POSTANOWIENIE

Dnia3 października 2011 r.

Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku Wydział I Cywilny w składzie:

Przewodniczący: SSR Marek Jankowski

po rozpoznaniu w dniu 3 października 201 1 r. w Gdańsku

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Zbigniewa Grabowskiego

przeciwkoPremierowi rządu w Polsce

postanawia:

odrzucićpozew.

Okrągłapieczęć Sądu

zgodłem w koronie

1

Naoryginale właściwy podpis

Zazgodność świadczy Sekretarz sądowy

bazgrołanonima

Uzasadnienie

     Zbigniew Grabowski wniósł pozew, w którym jako stronę pozwaną oznaczył „Premiera rządu w Polsce”.

  Pozew podlegał odrzuceniu, albowiem pozwanemu nie przysługuje zdolnośćsądowa (art. 199 § 1 pkt 3 k.p.c.).

     Według art. 64 k.p.c. każda osoba fizyczna i prawna ma zdolność występowania w procesie jako strona (§ 1). Zdolność sądowąmaj ą także organizacje społeczne dopuszczone do działania napodstawie obowiązujących przepisów, choćby nie posiadały osobowości prawnej. W oparciu o cytowane przepisy zdolność sądową definiuje się jako przymiot danego podmiotu (osoby fizycznej,jednostki organizacyjnej) pozwalający na przeprowadzenie z jego udziałem (jako strony, interwenienta ubocznego, uczestnika postępowania nieprocesowego, podmiotów postępowania egzekucyjnego, zabezpieczającego, upadłościowego i naprawczego) ważnego postępowania sądowego. Wyróżnia się cztery grupy podmiotów, którym przysługuje zdolność sądowa: po pierwsze, objęte wprost definicją z art. 64 § 1 i 2 k.p.c. (osoby fizyczne, osoby prawne, organizacje społeczne dopuszczone dodziałania na podstawie obowiązujących przepisów, choćby nie miały osobowości prawnej); po drugie, samodzielne – niebędące osobami prawnymi, a mające zdolność prawną (np. spółki handlowe osobowe, wspólnota mieszkaniowa, spółki kapitałowe w organizacji); po trzecie, niesamodzielne, którym przepisy szczególne przyznają samodzielną pozycję w postępowaniu sądowym (np. prokurator); i po czwarte, działające na podstawie przepisów w sprawach dotyczących określonych praw i obowiązków związanych z wydzieloną masa majątkową (np. wykonawca testamentu, kurator spadku, syndyk masy upadłości).

     Podmiot wskazany przez powoda po stronie pozwanej nie mieści się jednak wżadnej z ww. kategorii podmiotów, którym przysługuje zdolność sądowa. Nie przysługuje mu w szczególności osobowość prawna ani nie został dopuszczony do udziału jakostrona postępowania cywilnego na podstawie przepisów szczególnych.

    W konsekwencji pozew podlegał odrzuceniu, o czym orzeczono napodstawie art. 199 § 1 pkt 3 k.p.c. jak w sentencji.

Okrągłapieczęć Sądu

zgodłem w koronie

1

Naoryginale właściwy podpis

Zazgodność świadczy Sekretarz sądowy

bazgrołanonima

oddoręczenia postanowienia/zarządzeniasłuży

zażalenie.Zażalenie wnosi się do Sądu, który

wydałzaskarżone postanowieni/ zarządzenie,

wterminie jednego tygodnia od daty doręczenia

postanowienia/zarządzenia,wraz z odpisami w ilości

odpowiadającejliczbie osób uczestniczących w sprawie

** * * * * * * * *

Na mój chłopski rozum. Jeżeli ktoś nie posiada osobowości prawnej i zdolności sądowej, to jakim cudem jego działanie może mieć jakiekolwiek znaczenie prawne? Niezależnie od mojego poglądu na sprawę takie oto wypatrzyłem zdanie w „Kodeksie postępowaniacywilnego” (k.p.c.):

Dla strony nie mającej zdolności procesowej, która nie ma przedstawiciela ustawowego, jak również dla strony nie mającej organu powołanego do jej reprezentowania, sąd na wniosek strony przeciwnej ustanowi kuratora, jeżeli strona ta podejmuje przeciwko drugiej stronie czynność procesową nie cierpiącą zwłoki. Postanowienie sądu może zapaść na posiedzeniu niejawnym.

W tym miejscu wypada zadać pytanie.

Jaka jest różnica w Polsce pomiędzy: cyrkiem, kabaretem i sądem?

SKB=zamordyzm. SO. SSO Maria Kliszcz.

SKB= stan konstytucyjnego bezprawia = zamordyzm.

Wsprawie Sądu Okręgowego = SO.

SOw osobie SSO Maria Kliszcz w sprawie pod sygnaturą I C656/11, Postanowienie z dnia 17. 08. 2011 r. jako kolejnasędzina oświeciła mnie, że SO, i to we własnej sprawie jako SO(sic!): nie jest osobą fizyczną ani prawną, stąd też nieposiada zdolności sądowej.

Ototreść tego postanowienia.

Sygn.akt I C 656/11

PO S T A N O W I E N I E

Dnia17 sierpnia 2011 roku

SądOkręgowy w Gdańsku I Wydział Cywilny

wskładzie następującym:

Przewodniczący:Maria Kliszcz

porozpoznaniu w dniu 17 sierpnia 2011 roku w Gdańsku

naposiedzeniu niejawnym

sprawyz powództwa Zbigniewa Grabowskiego

przeciwkoSądowi Okręgowemu w Gdańsku

ozapłatę

po s t a n a w i a:

odrzucićpozew

Okrągłapieczęć Sądu

zgodłem w koronie

1

Zagodność z oryginałem

SekretarzSądu

Staż.Paulina Podjacka

podpisnieczytelny

Uz a s a d n i e n i e

     PowódZbigniew Grabowski wniósł przeciwko Sądowi Okręgowemu wGdańsku o zasądzenie od pozwanego kwoty 1.000.000 zł na rzeczCentrum Zdrowia Dziecka, zasądzenie od pozwanego na rzecz powodakwoty 1 zł tytułem odszkodowania i zadośćuczynienia orazzasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kwoty nie mniejszej niż1.000 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

     Zarządzeniemz dnia 15 czerwca 2011 roku powód został wezwany dosprecyzowania, czy wnosi powództwo przeciwko SądowiOkręgowemu w Gdańsku jako jednostce organizacyjnej Skarbu Państwa,czy też jako osobnemu podmiotowi – w terminie 7 dni pod i rygoremodrzucenia pozwu. Wezwanie zostało prawidłowo doręczone powodowi wdniu 22 czerwca 2011 roku, a termin na jego wykonanie upłynął wdniu 29 czerwca 2011 roku. Do. chwili obecnej zarządzenie niezostało wykonane.

     Zgodniez art. 199 § 1 pkt 3 k.p.c,.Sąd odrzuci pozew, jeżeli jedna zestron nie ma zdolności sądowej.

     Zgodniez treścią art. 64 k.c. każda osoba fizyczna i prawna ma zdolnośćwystępowania w procesie jako strona (zdolność sądowa). Wskazanyprzez powoda jako strona pozwana Sąd Okręgowy w Gdańsku nie jestosobą fizyczną ani prawną, stąd też nie posiada zdolnościsądowej. W myśl zaś art. 199 § 1 pkt 3 k.p.c. sąd odrzucipozew jeżeli jedna ze stron nie ma zdolności sądowej. Wkonsekwencji pozew wobec pozwanego Sądu Okręgowego w Gdańskunależało odrzucić.

     Mającpowyższe na uwadze, Sąd, na mocy art. 199 § 1 pkt 3 k.p.c.,odrzucił pozew

Okrągłapieczęć Sądu

zgodłem w koronie

1

Zagodność z oryginałem

SekretarzSądu

Staż.Paulina Podjacka

podpisnieczytelny

SKB=zamordyzm. SO. SSR Katarzyna Fojuth.

SKB= stan konstytucyjnego bezprawia = zamordyzm.

Wsprawie Sądu Okręgowego = SO.

SądRejonowy w Gdańsk – Południe, w osobie SSR Katarzyna Fojuthw sprawie pod sygnaturą I C 895/11, Postanowienie z dnia 16.09. 2011 r. jako kolejna sędzina oświeciła mnie, że Sąd Okręgowyw Gdańsku nie posiada osobowości prawnej i tym samym nie mazdolności sądowej.

Ototreść tego postanowienia.

Sygn.akt IC 895/11

POSTANOWIENIE

Dnia16 września 2011r.

SadRejonowy Gdańsk – Południe w Gdańsku Wydział I Cywilny

wskładzie następującym :

Przewodniczący:SSR Katarzyna Fojuth

porozpoznaniu w dniu 16 września 2011 r. w Gdańsku

naposiedzeniu niejawnym

sprawyz powództwa Zbigniewa Grabowskiego

przeciwkoSądowi Okręgowemu w Gdańsku

onakazanie

postanawia:

odrzucićpozew.

Okrągłapieczęć Sądu

zgodłem w koronie

1

Naoryginale właściwy podpis

Zazgodność z oryginałem

świadczySekretarz Sądu

bazgrołanonima

Uzasadnienie:

     ZbigniewGrabowski złożył pozew o „nakazanie zakazania Sądowi Okręgowemuw Gdańsku prowadzenia wszelkiej działalności”.

     Zgodniez treścią art. 199 § 1 pkt 1 i 3 k.p.c. Sąd odrzuci pozew,jeżeli droga sądowa jest niedopuszczalna oraz gdy jedna ze stronnie ma zdolności sądowej.

     Bakdrogi sądowej oraz brak zdolności sądowej stanowią bowiembezwzględne negatywne przesłanki procesowe, któreuniemożliwiają prowadzenie postępowania i wydanie orzeczeniamerytorycznego w sprawie. Brak taki, zgodnie z treścią art. 202zdanie 3 k.p.c., Sąd obowiązany jest brać pod uwagę z urzędu wkażdym stanie sprawy.

   Wniniejszej sprawie nie może być wątpliwości co do tego, żezakazanie prowadzenia działalności jakiemukolwiek Sądowi nie leżyi leżeć nie może w gestii żadnego innego Sądu, brak zatem drogisądowej dla rozpoznania żądania powoda.

   Jakwynika natomiast z treści art. 64 § l i 2 k.p.c. każda osobafizyczna i prawna ma zdolność występowania w procesie jako strona(zdolność sądowa). Zdolność sądową mają także organizacjespołeczne dopuszczone do działania na podstawie obowiązującychprzepisów, choćby nie posiadały osobowości prawnej.

    Wsprawie niniejszej jest oczywistym, iż określony przez powoda jakostrona pozwana, Sąd Okręgowy w Gdańsku nie posiada, jako taki,osobowości prawnej, a co za tym idzie, pozbawiony jest równieżzdolności sądowej, która jest niezbędnym atrybutem każdejstrony w procesie cywilnym.

    Należyrównież zwrócić uwagę na fakt, brak niniejszy wstosunku do Sądu Okręgowego w Gdańsku jest pierwotny i nie możeon zostać w jakikolwiek sposób uzupełniony zgodnie z treściąart. 199 § 2 k.p.c. Skoro zatem powód ma obowiązekwskazać stronę pozwaną i równocześnie ma prawo dowolnie jąokreślić, to Sąd nie ma możliwości samowolnie ingerować wprzejaw woli powoda wskazującego taką właśnie stronę pozwaną.

    Uznajączatem, iż przeszkoda ta uniemożliwia prowadzenie niniejszegoprocesu należało pozew odrzucić przyjmując za podstawę prawnąprzepis art. 199 § l pkt 3 k.p.c. i 202 k.p.c.

Okrągłapieczęć Sądu

zgodłem w koronie

1

Naoryginale właściwy podpis

Zazgodność z oryginałem

świadczySekretarz Sądu

bazgrołanonima

Oddoręczenia postanowienia/zarządzeniasłuży

zażalenie.Zażalenie wnosi się do Sądu, który

wydałzaskarżone postanowieni/ zarządzenie

wterminie jednego tygodnia od daty doręczenia

postanowienia/zarządzeniaw dwóch egzemplarza

** * * * * * * * *

Mójkomentarz.

2+ 2 = 4

Jednakstosując sofizmat, czyli rozumowanie pozorniepoprawne, ale w istocie zawierające rozmyślnie utajone błędylogiczne; fałszywy dowód; potocznie: świadome dowodzenienieprawdy, wykręt, wybieg można udowodnić, że:

jednaliczba równa się każdej innej.

Dlategowypada zapytać. Skoro Sąd Okręgowy w Gdańsku nie posiadaosobowości prawnej a co za tym idzie pozbawiony jest równieżzdolności sądowej, to jakim cudem taką zdolność posiada niższyorgan władzy sądowniczej, czyli SSR Katarzyna Fojuth wSądzie Rejonowym?

Wjęzyku polskim, pochodzenia greckiego, jest takie pojęcie:paranoja, copowszechnie nazywa się obłędem. To charakteryzuje sięlogicznie usystematyzowanymi urojeniami, stopniowo pogłębiającymisię, bez większych zmian osobowości i bez osłabienia intelektu.


SKB=zamordyzm. SO Gdańsk bredzi.

SKB= stan konstytucyjnego bezprawia = zamordyzm.

SądOkręgowy w Gdańsku (SO) w składzie pod przewodnictwem: SSOWiesława Kamińska – Krajka (spr.), SSO Zofia Staszczyki SSO Małgorzata Sobczak – Brockapo rozpoznaniu w dniu 12.08.2011 r. w Gdańsku na tajnymposiedzeniu sprawy z wniosku Zbigniewa Grabowskiego w przedmiociezażalenia wnioskodawcy z dnia 29. 06. 2011 r. na postanowienie SąduRejonowego w Gdyni z dnia 06. 06. 2011 r. orzekł, iż odrzuca mojezażalenie.

Wuzasadnieniu napisano, że Sąd w Gdyni [po 6 (sześć!!!)miesiącach] w osobie SSO Katarzyna Zielińska – Folik,uznał się niewłaściwym do rozpoznania mojej sprawy i przekazałsprawę do rozpoznania innemu Sądowi. Postanowienie to zaskarżyłemw dniu 29. 06. 2011 r. a pod datą 28. 07. 2011 r. z-caprzewodniczącego wydziału SSO Ireneusz Jaros wezwał mnie douzupełnienia braku formalnego zażalenia przez uiszczenie kwoty 30zł. W odpowiedzi oświadczyłem, że odmawiam uiszczenia żądanejkwoty, bo w piśmie sądowym nie podano podstawy prawnej, dlatego żeSąd nie może działać wedle widzi mi się,lecz: Organawładzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. iUstawanie może nikomu zamykać drogi sądowej dochodzenia naruszanychwolności i praw.z obowiązującej Konstytucji w Polsce.

Dalejw uzasadnieniu Sądu Okręgowego czytam:Powyższe postanowienie zaskarżyłwnioskodawcaw dniu 29.06.2011r.Przewodniczący,[przecieżto kobitka, winno więc być, że przewodnicząca] zarządzeniemz dnia 28.07.2011r. wezwałpowódkędo uiszczenia opłaty od zażalenia w kwocie 30 zł oraz oświadczeniaczy wnosi o zamianę czy uchylenie zaskarżonego postanowienia wterminie 7 dni pod rygorem odrzucenia zażalenia. W dniu 11.08.2011r.wnioskodawca złożył pismo procesowe, z którego treściwynika, iż nie uiścił ustawowej opłaty…

Mniejuż nie dziwi i nie zaskakuje takie pismo sądowe. Proszę tylkozwrócić uwagę na to, że:

Zazgodność z oryginałem

STARSZYSEKRETARZ SĄDU

AnnaBobowska

wjednym zdaniu, SSO Wiesława Kamińska – Krajka, SSO ZofiaStaszczyk i SSO Małgorzata Sobczak – Brockanagryzmoliły, iżpostanowienie zaskarżyłwnioskodawca by wnastępnym zdaniu napisać o mnie, że przewodniczący wezwałpowódkę…I tak sobie myślę. Jak to jest, ze takie kobieciny zostająsędzinami i to w Sądzie Okręgowy, żeby nie odróżniaćfaceta od niewiasty i mylić wnioskodawcę z powódką?

Poprzeczytaniu tego wiekopomnego dzieła sądowego nasunęło mi sięskojarzenie z grzędą, na której usiadły trzy stare kwoki icoś tam między sobą gdaczą, dla mnie językiem niezrozumiałym…

Bredzić,po naszemu to:mówić w gorączce lub we śnie wyrazy albo zdania bez sensu izwiązku; majaczyć; mówić głupstwa, bzdury,niedorzeczności, opowiadać o rzeczach i sprawach nieważnych;pleść, bajać.