A.9. Wywołać konstytuantę – ulotka.

  

 

Podstawowe założenia do dyskusji nad nową Konstytucją.

Nazwa państwa:

POLSKA  RZECZPOSPOLITA NARODU

 1. Bogactwa naturalne występujące w: geosferze, biosferze i atmosferze są własnością Narodu. Jest to „pożyczka” od naszych jeszcze nie narodzonych wnuczków, ale zapłacona krwią naszych praprzodków w walce o niepodległość.

 2. Dziedzictwo Narodowe, to nasza historia, kultura i język ojczysty. Podlegają one powszechnej ochronie.

 3. Ustrój państwa opiera się na podziale i równowadze władz:

 • ustawodawcza ma stanowić prawa;

 • wykonawcza ma rządzić i egzekwować prawa;

 • sądownicza rozstrzyga spory w oparciu o precedens;

 • informatyka, to jest zarządzanie informacją: przechowywanie, zabezpieczanie przed zniszczeniem oraz udostępnianie każdemu.

 1. Prawo tworzy się za pomocą ATP = algorytm tworzenia prawa na podstawie pięciu pewników:

 • życie jest najwyższą wartością;

 • wolność jest przypisana do życia;

 • czas i natura tworzą prawo;

 • rodzina jest gwarancją trwania;

 • praca jest źródłem dobrobytu.

 1. Każdy ma prawo do prawnej ochrony na równych prawach.

 2. Podstawową jednostką samorządu terytorialnego jest kasztel, który obejmuje obszar jednego gimnazjum. Zaś państwo podzielone jest na powiaty i województwa.

 3. W obowiązkowych i tajnych wyborach, w okręgach jednomandatowych, wybierani są: kasztelan, starosta, powiatowy: lekarz, kurator i prokurator oraz radny, poseł i senator.

Ten dokument pomyślałem jako ulotkę formatu A5. Sporo tego rozesłałem. Internet i blog rządzi się innymi prawami i nie ma takich ograniczeń jak kartka papier.

Algorytm Konstytucja Pewnik Władca Zdrada

A.8. Praca.

Po 5. Praca jest źródłem dobrobytu.

Z fizycznego punktu widzenia praca to przemieszczenie ciała materialnego z jednego miejsca do drugiego. Praca sama z siebie się nie bierze. Do jej wykonania jest potrzebna energia, która jest formą materii absolutnej. I tak jak czas nie ginie lecz zamienia się. Energia zostaje zamieniona w pracę. Zatem sama energia, jest to skłonność i zdolność do działania; moc, siła. Zaś praca, jest świadomym i celowym działaniem człowieka czy zwierzęcia, którego celem jest wytworzenie dóbr materialnych lub kulturowych. Skoro tak, to praca jest podstawą i warunkiem istnienia oraz rozwoju każdej społeczności. Dla mnie, nasze pospolite mrówki, są niedościgłym wzorem organizacji i pracowitości. One wiedzą, że jeżeli same nie odtworzą zapasów energetycznych, to grozi im śmierć. Tracą na ten cel niemal całą swoją energię.

Cyprian Kamil Norwid (1812 – 1883) poeta i filozof sformułował taką myśl. Nie jest wstydem być ubogim w kraju źle rządzonym. Hańbą być bogaczem w takim kraju. Nas Polaków okradano i nadal okrada się z naszej własnej pracy. I to nas, najuboższych. Bo możemy sprzedać tylko swoją pracę i wiedzę. Można nie wypłacać ludziom pensji a mimo to zachować swój majątek. Prawo osiągnęło najwyższy stopień komplikacji. Cwaniactwo, donosicielstwo i oszustwo podniesione zostało do najwyższej godności. A honor pomylono z honorarium.

Nie będę sięgał daleko. Odwołam się do własnych doświadczeń. Mój dziadek budował ludziom domy w Krynicy. Zbudował dom i dla swojej rodziny. Nie przekroczył czterdziestki kiedy zmarł. Wybuchła wojna. Moja babcia z trzema nieletnimi córkami została wypędzona z domu, który przekazano Ukraińcowi. Kiedy wojna się skończyła dom został upaństwowiony. W 1944 cała czwórka została wywieziona na roboty do Niemiec. Nie wróciła najmłodsza. Została zgermanizowana i urodziła Niemcom czworo dzieci. Nasi kuzyni nie przyznają się do tego, że ich matka była Polką. Ponieważ babcia i mama nie miały po co wracać do Krynicy, więc obie wyjechały na zachód, na Dolny Śląsk. Mój tata przed wojną mieszkał w Chodorowie, woj. Lwów. Poszedł na wojnę bić się z Niemcami w szeregach Ludowego Wojska Polskiego. Po demobilizacji pojechał na Dolny Śląsk. Tam się urodziłem. Bielanka pow. Lwówek Śląski. I trzech moich młodszych braci. Pierwsza zmarła babcia. Potem mama. A tatę zamordowano w 1,5 miesiąca później. Działo się to w 1954 r. Miałem wówczas 6 lat. Po 11 miesiącach sporządzono jego akt zgonu. W tym czasie oddano dwóch najmłodszych braci do adopcji. Nasze osierocone gospodarstwo ogrodnicze, z sadem i szklarnią, przekazano innym ludziom. Tylko, że zbrodniarze (ścierwa komunistyczne) zapomniały nas wszystkich stamtąd wymeldować. Nieświadom swojej przeszłości zostałem „trepem” – zawodowym wojskowym. Ale jako taki, legalnie nabyłem prawa emerytalne a wraz z nimi prawo do bezpłatnej opieki lekarskiej i leków. O innych przywilejach nie wspomnę. Moje legalnie nabyte prawa zostały mi odebrane w taki sposób, że nie mam gdzie i na kogo się poskarżyć, bo prezydent to podpisał.

Wykazałem, na własnym przykładzie, że urodziłem się, wychowałem i żyję w państwie, w którym praca ludzka oraz jej nagradzanie jest w największej pogardzie. Aby tego uniknąć nasze życie gospodarcze należy urządzić na zasadach kredytu społecznego. Skrótowo rzecz ujmując, chodzi o to, aby na rynku było tyle pieniądza na ile są wycenione nasze bogactwa naturalne, dobra materialne i duchowe oraz praca ludzka. Wówczas kredyty dla ludności nie będą oprocentowane, a sprawą banków jest tak inwestować, aby nie ponosić strat, a zyskami podzielić się sprawiedliwie. Nie będzie problemów z emeryturami. Aby to wprowadzić niezbędne jest przeprowadzenie remanentu tych wszystkich naszych bogactw.

Dlaczego „Konstytucja 3 Maja” jest najważniejszym dokumentem naszego prawodawstwa? Bowiem prawa, statuta i przywileje … od Kazimierza Wielkiego [1310 – 1370] … sprawiedliwie i prawnie nadane, utwierdzamy, zapewniamy i za niewzruszone uznajemy.

Wyszukaj: Czas Praca Rodzina Wolność Życie

A.7. Rodzina.

Po 4. Rodzina jest gwarancją trwania.

Rodzina to podstawowa i pierwotna grupa społeczna, która złożona jest z małżeństwa, jako trwałego związku mężczyzny i kobiety, oraz ich dzieci, a także ogół krewnych każdego z małżonków. Krewni to więzy krwi. Toteż więzi rodzinne są najsilniejsze i najtrudniejsze do rozerwania. Ród obejmuje liczbę rodzin wywodzących się od wspólnego przodka. Natomiast Naród jest zbiorem rodów. Naród jest własnym autorem i twórcą. Sam stworzył i powołał do życia wspólne i podstawowe dobra: język, historię i terytorium. To nasze dziedzictwo po praojcach i kredyt od wnuków. Z tego powodu, Naród jest suwerenem, to znaczy, jest niezależny i nie podlega niczyjej zwierzchności. Każdy, kto uznaje się za Polaka, ma prawo do czerpania korzyści ze wspólnego dobra. Ale też i każdy prawy Polak musi stawać w jego obronie. Dlatego Naród, by przetrwać, musi wywiązywać się z podstawowych funkcji:

 1. prokreacji, czyli zachowanie ciągłości biologicznej;

 2. socjalizacji, czyli przygotowanie młodego pokolenia do samodzielnego życia;

 3. unarodowienie, czyli utrzymanie ciągłości: języka, kultury i terytorium.

Realizacja tego obowiązku może odbywać się tylko przez rodzinę, która jako świętość, musi być otaczana powszechną czcią i szacunkiem. Żaden Naród nie będzie istniał, jeżeli nie będzie dbał o rodzinę. Każdy z nas ma własną, niezależną i niepowtarzalną misję narodową. Każdy z nas, przez pryzmat tych funkcji (prokreacja, socjalizacja, unarodowienie) we własnym sercu i sumieniu powinien umieć odpowiedzieć na pytanie. Czy jestem Polakiem?

Poemę wiejską, „Pan Tadeusz”, Adam Mickiewicz (1798 – 1855) napisał po polsku a rozpoczął: „Litwo! Ojczyzno moja!” Ojczyzna była Obojga Narodów. Gdyby nasz wieszcz nie musiał emigrować to nie było by poematu. Wywołała go tęsknota. „Do tych pagórków leśnych…” i „Do tych pól malowanych…” Unarodowienie zostaje w człowieku po wsze czasy.

Trwanie Unii Polski i Litwy, jako jednego państwa, przez setki lat było mocno nie na rękę sąsiadom. Doprowadzili oni do rozpicia tej jedności przez stosowanie trzech zasad: szargać świętości, komplikować sprawy i nagradzać kanalie. Odebrano nam terytorium, ale Naród wywiązywał się ze swoich podstawowych funkcji. Dlatego w 1918 r. Polska naprawę wybuchła. Przykładem najwyższej dzielności są Orlęta Lwowskie. Polskie dzieci same chwyciły za broń. Chciały żyć w wolnej i niepodległej Ojczyźnie. Czy jest w Świecie drugi taki przykład?

Znowu Polska zaczęła rosnąć w siłę, a ludziom żyło się coraz lepiej, pewniej i godniej. Po raz kolejny nie mogli tego zdzierżyć nasi sąsiedzi. Z wielkim hukiem, łomotem i łoskotem przetaczały się pancerne zagony przez Ojczyznę. Miliony rodzin wypędzono z domów i zmuszono do emigracji. Kiedy skończyła się wojenna zawierucha, nie wszyscy mogli wracać do domów. Rozpoczął się terror komuny. Kilka raz wyprowadzano pancerne zagony z koszar. „Władzy raz zdobytej, nigdy nie oddamy!” Szargać! Komplikować! Nagradzać!

Która to już fala emigracji Narodu? Doprawdy trudno jest to policzyć. Ocenia się, że poza granicami kraju żyje około 20 milionów rodaków. Tylko po wywołaniu jaruzelszczyzny (stan wojny od 13 XII 1981) granice Polski musiało opuści milion rodaków. Dlaczego nasi rodacy ciągle są zmuszani do powiększania dóbr innych nacji? Toż to jawna zdrada Narodu!

Obecnie hydra globalizacji i zysku za wszelką cenę, łby podnosi. Rodzina została zatomizowana, to znaczy rozbita i niemal każdy musi wszystko sam kupować: pralkę, lodówkę… Dom, rodzina, to już nie jest Ojczyzna. Mamy mieć małą ojczyznę. Jakąś. Gdzieś.

Wyszukaj: Czas Praca Rodzina Wolność Życie

A.6. Natura.

Po 3. Czas i natura tworzą prawo.

Czas jest jedną z form bytu materii i określamy go jako absolut; to znaczy, że istnieje niezależnie, nie ma przyczyny, jest nieograniczony i niezmienny. Zmienna jest pogoda. Czas służy do chronologicznego uszeregowania zdarzeń. Natomiast natura, to obiektywna rzeczywistość czyli rzeczy i zjawiska tworzące wszechświat z florą i fauną; przyroda.

Starożytne ludy żyły w zgodzie z naturą. Do takiego zachowania zmuszały je okoliczności. Bowiem było ich jeszcze zbyt mało oraz ówczesny poziom techniczny nie pozwalały na większą ekspansję i wykorzystywanie przyrody i występujących w niej zjawisk. Natomiast filozofia, jako nauka ludzkiego poznana i miejscu człowieka w świecie dopiero rozwijała się. Z tego powodu warto bliżej przyjrzeć się życiu starożytnych. Oni musieli się szanować, bowiem bardzo liczyła się każda para rąk zdolna do pracy, której do zrealizowania było sporo.

Kodeks Hammurabiego został wyryty w kamieniu bazaltowym o wysokości 225 cm, obwód u podstawy 190 cm a 165 cm u szczytu. Jego powstanie datuje się na XVIII w. p.n.e. Został odnaleziony w XIX w. To niewątpliwie najcenniejszy i najstarszy dokument ludzkości w dziedzinie tworzenia i egzekwowania prawa. Sądzę, należy go nazywać raczej konstytucją, jako zbiór praw podstawowych. Ten kamienny dokument jest dowodem, że już starożytni uznali, że prawo winno być czymś trwałym i trudnym do zmiany czy zamiany. Jest to też dowód na to, że ludy, które zamieszkiwały Mezopotamię miały prawo do rozsądzania ich spraw jawnie i to w nielicznych miejscach. Przed Babilończykami w Mezopotamii mieszkali Sumerowie i to oni wymyślili precedens sądowy. Sumerowie żyli 4 do 6 tysięcy lat temu.

Precedens sądowy, to przypadek poprzedzający podobne zdarzenie, którego rozstrzygnięcie służy za przykład w załatwieniu spraw analogicznych. Tym samym w sprawach porównywalnych i zbliżonych musi zapaść równoważne i podobne orzeczenie. Historia dowodzi, że tam gdzie obowiązują precedensy w rozstrzyganiu spraw pomiędzy ludźmi ingerencja władzy ustawodawczej w codzienne życie obywateli jest ograniczona. Przykład Anglia, gdzie nie ma konstytucji. Obowiązują precedensy. Zatem precedens jest zgodny z naturą.

A jak jest u nas? Po przekroczeniu progu gmachu sądowego walą nas pięścią prosto w zęby. Mecenasi mają pierwszeństwo przed hołotą i pospólstwem. Oni bez kolejek wpychają się do sądowych gabinetów jak z dzieckiem do szaletu. Tak rozporządził minister od sprawiedliwości. Drugi raz walą pięścią między oczy. Bo oto dowiadujemy się, że pismo sądowe uznano za doręczone. Też zgodnie z wolą ministra. Tak wygląda podział władzy i jej wzajemna niezależność. Starożytni królowie Sumeru oczy przecierają ze zdumienia. Z reguły upływ czasu powoduje, że myśl i działanie ludzkie doskonali się. Nie u nas. W sprawowaniu władzy sądowniczej w Polsce cofnęliśmy się do Średniowiecza. Dziś sędzia, tak jak niegdyś władca, praktycznie nie podlega żadnym regułom i rygorom. Ja stanowię prawo! To wyrok. Wynocha!

Jakie jest wyjście? W rozstrzyganiu ludzkich spraw musi obowiązywać jawność i precedens. Współczesne techniki powodują, że sale sądowe nie muszą być duże. Przez internet każdy może śledzić interesujący go proces. To tylko problem odpowiedniego rozmieszczenia mikrofonów i kamer. Ponadto należy to odpowiednio zapisać i utrwalić, a następnie udostępniać wszystkim zainteresowanym. Tak samo powinno odbywać się liczenie głosów wyborców. Pod okiem kamer i przez internet. To nie wyklucza tajności głosowania, kreślenia listy. Tym sposobem skończą się wszelkie nieprawidłowości procesowe i wyborcze. Jawność dla ludzi nieuczciwych jest obezwładniająca i paraliżująca. Każdy człowiek, który żyje uczciwie nie ma nic do ukrywania i nie boi się swoich dokonań z przeszłości. Tymczasem nasze prawo pozwala nawet kryminaliście, z wyrokiem, ubiegać się o najwyższy urząd w państwie.

Czy nie możemy powoływać się na sumeryjski precedens w sprawie o morderstwo? 

Wyszukaj: Czas Praca Rodzina Wolność Życie

A.5. Wolność.

Po 2. Wolność jest przypisana do życia.

Czym jest życie już wyjaśniłem. Wolność można wyjaśnić na przykładzie kartki papieru. Jej powierzchnia ogranicza nasze pola działania do obu stron tej kartki. Co można uczynić z kartką papieru? Tu mamy tego przykład. Można też tę kartkę wykorzystać w inny sposób. To zależy tylko od pomysłowości. Czym jednak ta papierowa wolność jest z wolnością najmarniejszej ptaszyny? Ptaszek, póki żyje, jest wolny. Gdy papier był jeszcze drzewem, to była jego wolność. Chociaż stało ono nieruchomo w miejscu, ale żyło, rosło i było wolne, niezależne i swobodne. Wraz ze śmiercią, kończy się każda wolność, jaka by ona nie była.

Wolność więc, to możliwość samodzielnego podejmowania decyzji zgodnie z własną wolą i możność nieskrępowanego działania, związana z ogółem czynników, to niezależność i swoboda. Naszą ludzką wolność, pojedynczego człowiek i całych narodów, należy rozpatrywać w trzech płaszczyznach: wojny; niedostatku; porządku prawnego.

 1. Wolność od wojny. Europa od zakończenia II Wojny Światowej nie ma traktatu pokojowego. Normą w XX w. stało się nie przestrzeganie zawartych umów międzynarodowych. Dlatego widmo wojny ciągle krąży po Europie. Była Jugosławia jest tego bardzo świeżym przykładem. Budzą się i groźne pomruki wydają niemieckie i ruskie demony wojny. Uwolnienie Europy od strachu przed wojną to podstawowe zadanie w naszej polityce zagranicznej. Podstawowym interesem naszego Narodu (racją stanu) jest obrona własnej niepodległości, integralności i tożsamości narodowej. Jak nigdy w dziejach naszego Narodu, teraz jesteśmy państwem jednorodnym. Żyjmy więc według własnego porządku prawnego i tego samego należy domagać się od innych narodów. Wspólne problemy należy rozwiązywać wyłącznie w stosunkach dwustronnych na zasadzie wzajemnej korzyści. To bardzo prosta i zdrowa zasada. Dobrze, że jesteśmy członkiem NATO. Źle, nawet bardzo źle, że nasi żołnierze walczą z innymi narodami, bez naszej i ich legalnej zgody. Mam tu na uwadze Afganistan i Irak. Również jest źle, że wepchnięto nas do Unii Europejskiej na nierównych prawach. Teraz wychodzi na jaw, że ta Unia, to bańka mydlana.

 2. Wolność od niedostatku. Tyle wolności ile własności i odpowiedzialności. Tylko to może uwolnić nas od katastrofy. Jako że w naszej strefie klimatycznej człowiek aby żyć, potrzebuje: dachu nad głową, odzienia i ciepła. Możemy uwolnić się od biedy i niedostatku tylko przez ochronę własności z prawem dziedziczenia i wszechstronną edukacją. Czyste powietrze, woda i pożywienie, to elementarne potrzeby każdego żywego organizmu. Nasz świat może przestać istnieć, jeżeli sami nie będziemy dbać o własne środowisko.

 3. Wolność w porządku prawnym. Są to wolności polityczne. 1. Wszyscy wobec prawa są równi. Każdy ma prawo do wolności: 2. osobistej, to jest prawo do swobodnego przenoszenia się z miejsca na miejsce oraz nie ograniczanie tego prawa bez wyroku sądowego; 3. słowa i komunikowania się, to jest prawo do swobodnego wypowiadania swoich myśli w słowie i piśmie; 4. zgromadzeń, to jest prawo do organizowania zebrań publicznych, jeżeli nie zagrażają interesowi narodowemu; 5. przekonań i praktyk religijnych.

Tak jak zdrowie, tak i nasza wolności winna podlegać obowiązkowej ochronie na podstawie powszechnego ubezpieczenia. Na wzór ZOZ (Zespół Opieki Zdrowotnej) powinniśmy mieć ZOP (Biuro, Zespół Opieki Prawnej). Mniejsza tu o samą nazwę. Powołując ZOP, tym samym raz na zawsze skończy się panowanie garstki prawników. Szeroko zostanie otwarta droga dla młodych ludzi do zawodów prawniczych: adwokat, komornik, notariusz, prokurator i sędzia. Prokuratorskim i sądowym swawolnikom zostaną „przycięte uszy”. Prawo znaczyć będzie prawo. Zaś my, zwykli obywatele, przestaniemy być nachodzeni przez komorników, którzy bębnią i wala do naszych drzwi domagając się zapłaty, którą orzeczono na podstawie fałszywych dokumentów i bez naszego udziału. 

Wyszukaj: Czas Praca Rodzina Wolność Życie

A.4. Życie.

Po 1. Życie jest najwyższą wartością.

Co to jest życie odpowie każdy, kto ukończył szkołę gdzie jednym z obowiązkowych przedmiotów była biologia. Kto nie pamięta przypomnę, że biologia jest to nauka o organizmach żywych, o życiu, jego przejawach i właściwościach, o jego powstaniu i rozwoju na Ziemi. Zaś życie na naszej planecie powstało dzięki energii emitowanej przez nasze Słonko i jej oddziaływanie na nieożywioną materię. Inni twierdzą, że życie pochodzi od Boga. Oba poglądy mają tę samą podstawę. Oba wymagają takiej samej głębokiej wiary. Bo to nie my jesteśmy twórcami życia, lecz jedynie mamy zdolność do przekazywania tego boskiego czy też naturalnego daru. Twierdzi się, że każdy z nas nosi swojego boga (system wartości) we własnym sercu i sumieniu. I dlatego mówimy, że Bóg czy natura, to najwyższa mądrość i dobroć. Tak więc każde życie (flora – świat roślin i fauna – świat zwierząt, którego my ludzie jesteśmy drobną cząstką) nie pochodzi od człowieka. Ale człowiek jest największym zagrożeniem dla życia na Ziemi i dla siebie samego. Bowiem na to, aby życie trwało, również i nasze ludzkie, niezbędna jest jego ochrona jako najwyższej wartości. Obrona ta musi obejmować dziedziny: środowisko (woda, ogień, powietrze, ziemia); biologię (medycyna); prawo.

 1. Żywioł środowiska powinien bezwzględnie podlegać surowej ochronie. Bowiem bez czystego powietrza i wody człowiek nie jest zdolny przeżyć więcej niż kilka minut. Wyobraźmy sobie również, że uda się komuś „zapalić Słońce na Ziemi”. A co się stanie, gdy ten ogień wymknie się spod kontroli? Czym to się zgasi? Czy wówczas nasza planeta nie zamieni się w ognistą kulę i nie dojdzie do zniszczenia całego układu planetarnego?
 2. Biologiczna ochrona życia. Powinna zabezpieczać nasze ludzkie życie pod względem egzystencjalnym (dach nad głową, ogrzewanie, odzienie i pożywienie) oraz medycznym. Wymagania życia ludzkiego w Polsce określa klimat. Jeżeli będziemy żyli w zgodzie z naturą, to będzie z czego: zbudować dach nad głową, ogrzać się, odziać się i zjeść coś zdrowego. Aby zachować nasze życie i cieszyć się nim jak najdłużej płacimy obowiązkowe składki ubezpieczenia zdrowotnego. Opłacanie tej składki daje nam, przynajmniej teoretycznie, gwarancję że będą leczyli nas najlepsi lekarze. Należy tu zadać jednak pytanie. Dlaczego rządzący nami sami ustalają reguły, na podstawie których oni sami rozdzielają pieniądze (środki) na nasze leczenie? Dlaczego, my którzy płacimy te składki, nie mamy żadnego wpływu na to w jaki sposób są wydawane te pieniądze? Przecież: „Wszelka władza… swój początek bierze się z woli narodu.” Czy w związku z tym, że powszechnie ogranicza się nam dostęp do usług medycznych nie należy wszcząć procedur, których celem będzie sporządzenie aktu oskarżenia o zbrodnie ludobójstwa wobec Narodu?

 3. Prawna ochrona życia. We współczesnym świecie z przepisów prawa uczyniono nowy rodzaj kapłaństwa. Prawo jest wiedzę tajemną, hermetyczną i powszechnie niedostępną. I tylko wybrańcy mają prawo do jego interpretacji. Zaś osoby zaszczycone tym wyróżnieniem pilnie baczą, aby nikt niepożądany nie został dopuszczony do grona wybranych i uprzywilejowanych. Z tego tytułu należy powołać do życia coś na wzór ZOZ – Zespół Opieki Zdrowotnej. Lekarzem może zostać każdy, kto ukończył studia medyczne i zdał państwowe egzamina. To dopiero uprawnia do wykonywania zawodu lekarza. Kto chce się leczyć u znachora. Jego wybór. Dokładnie na takiej samej zasadzie w naszej Ojczyźnie należy zbudować prawny system ochrony życia ludzkiego. Prawnikiem może być każdy, kto ukończył studia prawnicze i zdał państwowe egzamina. Natomiast ZOP – Zespół Opieki Prawnej, powinien zapewniać nam wykonywanie wszelkich czynności prawnych i procesowych bez obawy, że sami coś przeoczyliśmy, lub że coś zostało niewłaściwie oraz po terminie wykonane i to bez zachowania najwyższej staranności dla tej sprawy.

Wyszukaj: Czas Praca Rodzina Wolność Życie

A.3. Pięć prawd Obytka.

 „Prawda to zgodność poznania z rzeczywistością.” Tak to zdefiniował antyczny filozof grecki Arystoteles (384 – 322 r. p. n. e.). Jest to najstarsza, najprostsza i najbardziej jasna i jednoznaczna definicja terminu czy też wyrażenia prawda. Prawda istnieje niezależnie od naszej woli, a jej nieodłącznym elementem jest wiara. Słońce na niebie widzimy jako koło. Powszechnie wiadomo, że jest to kula, gdzie zachodzą reakcje jądrowe. Kto nie wierzy niech sam sprawdzi, lub przedstawi wiarygodny dowód na to, że jest inaczej. Dlatego twierdzę, że Słońce jest gigantyczną ognistą kulą chociaż sam tego nie odkryłem ani nie zbadałem. Wyjaśniam jeszcze, że dla nas – ludzi obytych z techniką – kiedy dodajemy 2 + 2, to zawsze jest to 4. Bez względu na to, czy będziemy dodawać: binarnie, dziesiętnie, tuzinami, mendlami – to ćwierć kopy, godzinami, dobami czy też latami, np.: 01 + 01 = 001. W systemie tworzenia prawa taka zasada nie obowiązuje. Czyja władza, tego prawo.

Specjalne tryby postępowania zawsze wprowadzali rewolucjoniści, lub ci, co chcieli nieograniczonej i nie kontrolowanej władzy dla siebie. Taki tryb postępowania oparty jest na zasadzie. Morduj! Rabuj! Podpalaj! Wszystko ujdzie ci „na sucho”. To jest niezbędny element takiego działania, aby w bardzo krótkim czasie zmienić istniejący porządek prawny, który tworzony był setkami a nawet tysiącami lat na drodze ewolucji. Wypada wiedzieć, że nasz system wartości rozpoczęli budować około 6000 lat temu Sumerowie. To dzisiejszy Irak. I to oni wymyślili koło, i precedens sądowy a cyfry są arabskie. Dlatego rewolucjoniści powołują różnego rodzaju gremia i instytucje, które bez odwoływania się do historii oraz elementarnej moralność i szacunku dla drugiego człowieka; mordują, rabują i podpalają a rodzicom obierane są dzieci. Dodatkowo tworzy się system naprędce kleconego i obowiązującego prawa. Im większy zamęt prawny, tym więcej bezkarności dla „rewolucjonistów” i ich służalców.

Obecnie awangarda proletariatu, już z tytułami naukowymi i szlacheckimi (polski baron, to baran, który zgubił laskę przy a) wykonuje woltę i twierdzi, że tylko prywatna własność i wolny rynek doprowadzi nas do powszechnego dobrobytu i szczęścia. Tym sposobem jest to już historyczny dowód na to, że dążenie do komunizmu przez socjalizm, to najdłuższa droga od kapitalizmu do kapitalizmu. Tyle tylko, że teraz jesteśmy na wyższym poziomie rozwoju społecznego. I wiemy to z własnego, bardzo bolesnego, doświadczenia życiowego.

Zatem my, Polacy, jako suwerenny Naród, sami sobie jesteśmy winni obronę i to pod każdym względem. Nie jest trudno policzyć, że od uchwalenia „Konstytucji 3 Maja” minęło po osiem razy czasu, w którym winien być powołany „sejm ekstraordynaryjny podług osobnego o nim prawa opisu.” Zaś „regencja rachunek z czynności swoich oddać mu [królowi] powinna i odpowiadać narodowi za czas swego urzędowania, tak jak jest przepisano o Straży na każdym ordynaryjnym sejmie, z osób i majątków swoich.” Dlaczego nikt nie chce odwołać się do tych zapisów? Dlatego pierwej należy wywołać konstytuantę. To znaczy, powołać zgromadzenie narodowe, którego jedynym celem będzie uchwalenie Konstytucji Narodu i Państwa Polskiego na lat 25. Współczesne środki komunikowania się umożliwiają udział całego Narodu w takim przedsięwzięciu, przez: telewizję (telegazeta) internet i telefony.

Nasz system prawny należy zbudować na pięciu prawdach Obytka. Dlatego, że to mój pomysł. A Obytek to mój pseudonim, którym posługuję się od ponad 20 lat i jest urzędowo zarejestrowany. Wywodzi się to z: OBYwatel TEgo Kraju. Natomiast prawda (aksjomat, dogmat, pewnik) to fakt, wiadomość całkowicie pewna i oczywista, nie budząca wątpliwości; twierdzenie uznane za oczywiste, prawdziwe, nie wymagające dowodów i jest zgodne z naszym poznaniem. Tych pięć prawd to. 1. Życie najwyższą wartością. 2. Wolność przypisano do życia. 3. Czas i natura tworzą prawo. 4. Rodzina gwarancją trwania. 5. Praca źródłem dobrobytu. 

Wyszukaj: Algorytm Bezprawie Konstytucja Prawo Władcy

A.2. Zagajenie.

Anarchia jest to dezorganizacja jaka powstaje wskutek braku lub bezsilności organów władzy; stan chaosu i nieporządku, rozprzężenie, bezrząd. Natomiast feudalizm, jest to hierarchiczny ustrój społeczny i polityczny, w którym podstawą funkcjonowania państw była uprawa ziemi. Władca stanowił prawo i nadawał ziemie wasalowi, nazywanym też poddanym lub lennikiem. Wasal był zobowiązany do świadczeń osobistych oraz do daniny w naturze lub w pieniądzu, jako że państwa feudalne rozwijały się przez ekspansję wojenną. Dzięki temu zdobywano ziemię, ludzi do pracy oraz łupy. Obowiązywała prosta zasada: „wasal mojego wasala jest moim wasalem”. Była więc to struktura prosta i czytelna. W okresie europejskiej anarchii feudalnej książę Konrad Mazowiecki zaprosił Krzyżaków do Polski. Książę obawiał się plemion znad Bałtyku, żyjących jeszcze we wspólnotach. Były to ludy odrębne od Słowian: językowo, kulturowo, religijnie i ustrojowo. Ludność bitna i przyzwyczajona do ciężkich warunków. Jednym z ludów byli Prusowie. Zmierzali oni do stworzenia własnego państwa jako monarchii wczesnofeudalnej, w której jeszcze nie ma pieniędzy.

Zakon Krzyżacki chwilowo był bezdomny, jako że został świeżo wypędzony z Siedmiogrodu przez króla Węgier. Natomiast cesarz niemiecki na prośbę zakonu, na piśmie – a jakże by inaczej – potwierdził, że książę Konrad obiecał im ziemie między swoją prowincją a granicami Prus. Ponadto stwierdził, że Krzyżacy mają pomóc Konradowi „w zdobywaniu i opanowaniu ziem pruskich na cześć i chwałę Boga prawdziwego”. Działo się to w roku 1226. Nadania Konradowe, rzeczywiste i sfałszowane przez Krzyżaków, stworzy przyczółek umożliwiający budowę nowego i silnego państwa. Bowiem za zakonem zaczęli napływać chłopi, kupcy i najprzedniejsze rycerstwo z zachodu, pragnące zdobywać łupy i doświadczenie bojowe. Wszyscy oni szukali dróg awansu społecznego w tej części Europy. Tym samym Konrad ułatwił stworzenie potęgi, która nie tylko przewyższała siłę militarną i gospodarczą Mazowsza, ale wszystkie ówczesne księstwa polskie. Krzyżacy w niedługim czasie zaczęli zagrażać całej wschodniej Europie. Plemiona pruskie zostały wybite, a ich pogromcy nazwali swoje państwo Prusy. Było to więc pierwsze ludobójstwo w dziejach nowożytnej Europy.

Wiarołomstwo Krzyżaków spowodowało, że Polska i Litwa zawarły Unię w Krewie w 1385 r. Fundamentalną zasadą tej unii było: „wolni z wolnymi, równi z równymi”. Doprowadziło to do złamania krzyżackiej potęgi w bitwie pod Grunwaldem 15 VII 1410 r. Jedna dobrze przygotowana i wygrana bitwa spowodował poskromienie samowoli krzyżackiej na setki lat. Natomiast Szwedzi pobici w XVII w. nie pokazali się więcej w tej części Europy. Oto co znaczy zwycięstwo. Zaś Unia Polski i Litwy wraz z innymi narodami przetrwała prawie 400 lat jako mocarstwo europejskie. W dotychczasowych dziejach Europy nie było tak długiego i trwałego sojuszu. Ta trwałość sojuszu Polski i Litwy była solą w oku dla naszych sąsiadów. Dlatego aby doprowadzić do rozpicia państwa nasi sąsiedzi zaczęli stosować trzypunktową zasadę, którą określa się sześcioma słowami: 1. Szargać świętości. 2. Komplikować sprawy. 3. Nagradzać kanalie. Stosowanie takich zasad prowadzi do uzależnień i rozkładu legalnej władzy, czyli do anarchii. Potrzebne są tylko pieniądze. I nie zawsze chodzi tu o duże pieniądze. Czasami wystarczą fałszywe obietnice. Znaleźli się więc kolaboranci, zdrajcy i sprzedawczyki. Tak doprowadzono do pierwszego rozbioru Polski w 1772 r. Zaborcami były państwa: Austria, Prusy i Rosja. Drugiego rozbioru dokonano w 1793 r. a trzeciego w 1795 r.

3 maja 1971 została uchwalona Konstytucja jako pierwsza w Europie a druga po Stanach Zjednoczonych, 17 IX 1787 r. Jest to bezspornie największa spuścizna ideowa i polityczna po niepodległej Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Twórcy naszej Konstytucji 3 Maja dali wyraz swojemu przeświadczeniu o niedoskonałości tego dzieła oraz świadomości, że zachodzące ciągle procesy społeczne w ciągu niewielu lat muszą stworzyć podstawy do modyfikacji ustroju państwa. W konstytucji zawarto więc postanowienie o obowiązkowej rewizji i jej zmianie na specjalnie zwoływanym co 25 lat sejmie nadzwyczajnym – ekstraordynaryjny. Jest to postanowienie wyjątkowe po dzień dzisiejszy na tle całego ustawodawstwa konstytucyjnego. Twórcy amerykańskiej konstytucji nie wprowadzili takiego zapisu. Dopiero później znaleziono wyjście w postaci poprawek. W naszej Konstytucji zapisano również: „Wszelka władza społeczności ludzkiej początek swój bierze z woli narodu. Aby więc całość państw, wolność obywatelska i porządek społeczności w równej wadze na zawsze zostawały, trzy władze rząd narodu polskiego składać powinny i z woli prawa niniejszego na zawsze składać będą…” oraz: „Władza sądownicza nie może być wykonywana ani przez władzę prawodawczą, ani przez króla, lecz przez magistratury na ten koniec ustanowione i wybierane.”

W połowie XIX wieku zrodziła się i umocniła nowa ideologia – komunizm. Jej sztandarowym dziełem jest „Manifest komunistyczny”. Komuniści wychodząc z założenia, że wszyscy mamy takie same żołądki, postulują zbudowanie sprawiedliwego ustroju społecznego, w którym wszyscy będziemy żyli w szczęściu i dostatku. Nie będzie klas społecznych ani granic państwowych. Będzie egalitarnie – równano i jednakowo – we wszystkich dziedzinach życia. Aby to osiągnąć trzeba znieść prywatną własność środków produkcji: ziemia, fabryki. Wszystko będzie nasze a tylko nieliczni będą tym zarządzać. Umożliwi to sprawiedliwy podział dóbr. Cel ten osiągnie rozwinięte społeczeństwo socjalistyczne, przechodząc od podziału towarów, których będzie tyle ile potrzeba, bo od każdego należy wymagać zgodnie z jego zdolnościami; do takiego stopnia rozwoju, który umożliwi podziału dóbr: każdemu zgodnie z jego potrzebami. Po to, aby każdy mógł rozwijać wszystkie swoje talenty i siły całkowicie swobodnie i używać ich bez naruszania przez to podstawowych zasad tego społeczeństwa. Albowiem każdy człowiek dąży do tego, aby być szczęśliwym, a szczęście każdego jest nieodłączne od szczęścia wszystkich. Tak więc socjalizm, to tylko etap przejściowy w drodze do powszechnego dobrobytu i szczęścia. Komuniści obiecują zbudowanie raju na Ziemi. Komunizm jest to więc wyższy stopień rozwoju „dojrzałego” społeczeństwa socjalistycznego. To „dojrzewanie” musi odbywać się w sposób kontrolowany. Dlatego konieczne jest wprowadzenie totalitarnego systemu aby można było kontrolować całe społeczeństwo pod względem politycznym i ekonomicznym oraz wszystko dokładnie zaplanować aby nic się nie marnowało. Władza musi być skupiona w rękach najbardziej świadomej politycznie awangardzie proletariatu. A proletariusz to każdy, kto codziennie musi sprzedawać się, aby zarobić na własne utrzymanie. Komunizm i ich czcicieli nazywamy komuną. Zaś zęby komuny [mój wymysł] to cały system z prawem włącznie stworzony przez tę formację, aby obronić interesów awangardy. Dziś to elita. Barony!

Ideę socjalizmu – uspołecznienie środków produkcji jest ekonomiczną podstawą równości i sprawiedliwości społecznej – zrealizowano w XX w. Pierwsza była Rosja w 1917 r. – pod wodzem rewolucji W. I. Lenina. Natomiast narodowy socjalizm zwyciężył we Włoszech, 1922 r. – B. Mussolini i w Niemczech, 1933 r. – A. Hitler. Tym sposobem historyczna misja proletariatu (obalenie kapitalizmu) i wprowadzenie nowego ładu społecznego spowodowało gwałty i mordy na niespotykaną w dziejach ludzkości skalę. Ocenia się, że podczas tych rządów, tylko w Europie, wymordowano ponad 100.000.000 (sto milionów) ludzi.

Naród winien jest sobie samemu obronę od napaści i dla przestrzegania całości swojej.” To zobowiązanie naszych przodków, z „Konstytucji 3 Maja”, nadal obowiązuje.

Wyszukaj: Algorytm Bezprawie Konstytucja Prawo Władcy

A.1. Wywołać konstytuantę.

Konstytuanta jest to zgromadzenie ustawodawcze, którego zadaniem jest uchwalenie Konstytucji. Wywołać konstytuantę przez to rozumiem, że należy rozpocząć narodową dyskusję nad nową Konstytucją albowiem obecna jest gniotem i bublem prawnym co już wykazałem na przykładzie art. 28. 1. Trzeba wiedzieć jaka jest różnica pomiędzy godłem a herbem. Język polski jest naprawdę bogatym językiem. Nie to co obecny angielski (amerykański) z racji powszechności musi być: prostoty, nieskomplikowany, niezłożony, oczywisty i zrozumiały. Konstytucja, jako akt prawny najwyższej rangi, nie może powstawać w ciszy gabinetów polityków, którzy zawsze dążą do ograniczenia wpływu pospólstwa na swoje decyzje. Dowodem jest spór kompetencyjny pomiędzy prezydentem, Ob. Lech Kaczyński i premierem, Ob. Donald Tusk. Każdą nieścisłość konstytucyjną ciągną w swoją stronę niczym dzikie zgłodniałe wilki wydzierające sobie ściero padniętego zwierzęcia. To również jest dowodem na to, że obecna Konstytucja jest bublem prawnym, który ma zapewniać chaos i anarchizowanie życia publicznego. Należy spytać. Dlaczego obecne siły polityczne nie dążą w żaden sposób do upowszechnienia dyskusji nad Konstytucją oraz jej przestrzeganiem? Moje propozycje do dyskusji nad nową konstytucją przedstawiłem tu w tej kategorii. Zagajenie, Pięć prawd, I. Życie, II. Wolność, III. Natura, IV. Rodzina, V. Praca. Tylko dla przypomnienia prezentuję treść ulotki, która dotyczy tej sprawy. Ponadto w nowej Konstytucji powinno być zapisane o hierarchicznej strukturze prawa oraz, że prawo tworzy się na podstawie ATP = algorytm tworzenia prawa. Też już to uzasadniłem, więc wystarczy tylko przeczytać i wyrobić sobie własne zdanie w tej sprawie. Dodatkowy problem, to brak upamiętnienia ponad 200 tysięcy Polaków, głównie z Warszawy, zamordowanych w KL Warschau. Może temat nowej Konstytucji, jako obowiązującego prawa najwyższego w Polsce będzie rozwiązany jeszcze za mojego żywota? 

Wyszukaj: Algorytm Bezprawie Konstytucja Prawo Władcy