SKB. Stanowisko SRS.

SKB = stan konstytucyjnego bezprawia.

Stanowisko Sądu Rejonowego w Sopocie. Dnia Piątek, 25 Listopada 2016 13:13 sad sopot <sad@sopot.sr.gov.pl> napisał(a)

Szanowny Panie,

zgodnie z zarządzeniem Wiceprezesa Sądu Rejonowego w Sopocie z dnia 24 listopada 2016 roku uprzejmie informuję, iż w dniu dzisiejszym Pańskie pisma zostały przekazane do I Wydziału Cywilnego tutejszego Sądu.

Z poważaniem

Klaudia Przytuła

Oddział Administracyjny

Sąd Rejonowy w Sopocie

ul. 1 Maja 10

81-828 Sopot

tel. 58-554-98-10

SKB. 8. Szósty wniosek.

SKB = stan konstytucyjnego bezprawia.

23 listopada 2016 roku.

Pamięci moich młodszych i rodzonych braci: Heniek K., Czesiek Z. i Edek.

SĄD REJONOWY, ul. 1 Maja 10, 81-828 Sopot, dalej SRS.

Szósty wniosek dowodowy.

Adm.-404-160/16, pismo z 28-10-2016 r., wiceprezes Piotr Pancer. Pierwszy dowód. Drugi dowód, to akta trzech spraw WSAW dotyczące RPO. Trzeci dowód dotyczy Sądu Rejonowego w Wejherowie. Czwarty dowód jako uzupełnienie dotyczy jak wyżej. Piąty dowód, własność nie podlega ochronie.

Mocą ducha prawa wynikającego z preambuł KRP: pomni gorzkich doświadczeń z czasów, gdy podstawowe wolności i prawa człowieka były w naszej Ojczyźnie łamane i art. 7 i 45 tejże, celem przeprowadzenia postępowania dowodowego w sprawie na okoliczność, że zasada legalizmu i prawo do sądu to czysta imaginacja, ośmielam się uprzejmie wnosić o dołączenie do rozpoznania dokumentacji: moich akt osobowych w Wojskowym Biurze Emerytalnym w Gdańsku (dalej WBEG) RIU 5686/1; Sądu Okręgowego w Gdańsku (dalej SOG) o sygn. VIII U 447/15 oraz Sądu Apelacyjne w Gdańsku (dalej SAG) o sygn. IV Sk.3/16/C dot. III S 950/15.

Z poważaniem

Otrzymują: WBEG, SOG i SAG. Celem przygotowania oryginalnych dokumentów z numerami kart akt spraw z ich spisem, które winni otrzymać wszyscy uczestnicy postępowania sądowego (jest ich 4) celem ustosunkowania się do faktów.

SKB. Stanowisko KPRM.

SKB = stan konstytucyjnego bezprawia.

Za pośrednictwem ePUAP otrzymałem stanowisko KPRM do piątego wniosku dowodowego o poniższej treści.

KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW

DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH

Warszawa 18 listopada 2016 r.

DSO.SWA.5710.75.2016.MH

Pan

Zbigniew Grabowski

Szanowny Panie,

w odpowiedzi na Pana skargę z dnia 19 września 2016 r. (data wpływu do KPRM) na bezczynność Ministra infrastruktury i Budownictwa proszę o przyjęcie poniższych wyjaśnień.

Pismem z dnia 20 września 2016 r. zwróciłem się do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa z prośbą o wyjaśnienia i ustosunkowanie się do podnoszonych przez Pana zarzutów. Następnie pismem z dnia 24 października ponownie zwróciłem się do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa z prośbą o wyjaśnienia i ustosunkowanie się do podnoszonych przez Pana zarzutów Wyjaśnienia zostały przekazane do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przy piśmie z dnia 25 października 2016 r.

Decyzją z dnia 25 października 2016 r., znak: DO.9-6615-1381/2016.JG Minister Infrastruktury i Budownictwa uchylił zaskarżoną decyzję Wojewody Pomorskiego z dnia 15 kwietnia 2016 r. i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji. Wobec powyższego zarzut bezczynności Ministra jest nieaktualny. Odnosząc się do zarzutów skargi dotyczących pociągnięcia do odpowiedzialności karnej osób winnych uchybieniom prawa, należy wyjaśnić, że organy administracji publicznej działają na podstawie i w granicach prawa administracyjnego, a nie w trybie ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny (Dz. U. Dz.U.2016.1137j.t.).

Odnosząc się do kwestii przekroczenia terminów, o których mowa w art. 35 Kpa [ten art. Kpa mówi: § 1. Organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki. § 2. Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza ten organ. § 3. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.] wyjaśniam, że proces przygotowywania rozstrzygnięć w sprawach wywłaszczeniowo-odszkodowawczych jest skomplikowany. Wynika to przede wszystkim ze specyfiki materii będącej przedmiotem rozpatrywanych spraw, w tym stopnia skomplikowania materiału dowodowego. W szczególności na potrzeby postępowań wywłaszczeniowo-odszkodowawczych sporządzony jest główny dowód w sprawie – operat szacunkowy. Ze względu na charakter tego dokumentu konieczna jest szczegółowa jego analiza. Dodatkowo utrudnieniem w rozpatrywaniu przedmiotowych spraw w terminie jest bardzo duża liczba postępowań administracyjnych prowadzonych w zakresie działania Departamentu Orzecznictwa.

Należy podkreślić, iż w trakcie prowadzonych postępowań odwoławczych, działając jako organ II instancji Minister Infrastruktury i Budownictwa obowiązany jest do podejmowania działań mających na celu urzeczywistnienie zasad ogólnych postępowania administracyjnego określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego.

Stosując się do zasady wyrażonej w art. 7 i 77 Kodeksu postępowania administracyjnego Minister Infrastruktury i Budownictwa, stojąc na straży praworządności, obowiązany jest podejmować wszelkie kroki niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy, mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli. Zgodnie z dyspozycją ww. przepisu, w trakcie prowadzonego postępowania odwoławczego Minister Infrastruktury i Budownictwa zobligowany jest m.in. do analizy dokumentów zgromadzonych przez organ I instancji, weryfikacji wydanego przez ten organ rozstrzygnięcia pod kątem jego zgodności z przepisami materialnymi i proceduralnymi oraz odniesienia się do wszystkich zarzutów podniesionych w odwołaniach stron skarżących.

W uzasadnieniu decyzji Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 października 2016 r., znak: DO.9-6615-1381/2016.JG wskazano, że uchybienia w prowadzonym postępowaniu przez organ pierwszej instancji mogły mieć istotny wpływ na końcowy wynik sprawy, gdyż materiał dowodowy nie został wyczerpująco zebrany i rozpatrzony, a stan faktyczny sprawy nie został wyjaśniony dokładnie i w sposób nie budzący wątpliwości z uwzględnieniem słusznego interesu stron, do czego organy były zobowiązane, zwłaszcza przepisami art. 7 i 77 § 1 Kpa.

Zdaję sobie sprawę, że udzielone informacje mogą okazać się dla Pana niesatysfakcjonujące, niemniej jednak proszę o przyjęcie ich ze zrozumieniem. Jednocześnie przepraszam za długie oczekiwanie na niniejszą odpowiedź. Przekroczenie terminu odpowiedzi na skargę wynikła z podjęcia przez KPRM interwencją i podjęciem przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa działań zmierzających do zakończenia postępowania.

Z poważaniem

Kacper Halski
Zastępca Dyrektora Departamentu Spraw Obywatelskich
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

SKB. 7. Piąty wniosek.

SKB = stan konstytucyjnego bezprawia.

22 listopada 2016 roku.

Pamięci moich młodszych i rodzonych braci: Heniek K., Czesiek Z. i Edek.

SĄD REJONOWY, ul. 1 Maja 10, 81-828 Sopot, dalej SRS.

Piąty wniosek dowodowy.

Adm.-404-160/16, pismo z 28-10-2016 r., wiceprezes Piotr Pancer. Pierwszy dowód. Drugi dowód, to akta trzech spraw WSAW dotyczące RPO. Trzeci dowód dotyczy Sądu Rejonowego w Wejherowie. Czwarty dowód jako uzupełnienie dotyczy jak wyżej

Mocą ducha prawa wynikającego z preambuł KRP: pomni gorzkich doświadczeń z czasów, gdy podstawowe wolności i prawa człowieka były w naszej Ojczyźnie łamane celem przeprowadzenia postępowania dowodowego w sprawie, na okoliczność, że własność nie podlega praktycznie żadnej ochronie, ośmielam się uprzejmie wnosić o dołączenie do rozpoznania akt: Wojewody Pomorskiego (dalej WP) związanych z decyzją nr WI-II.7820.10.15.2011.MKH z 29-09-2011; Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku (dalej WSAG) o sygn. II SAB/Gd 41/12; Sądu Okręgowego w Gdańsku (dalej SOG) o sygn. I C 1527/12 oraz Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe (dalej SRGPoł.) o sygn. II Kp 1506/14.

Szacunek rodzi się tylko z atencji i prawości. No bo chyba jest jakaś różnica pomiędzy sądem a kabaretem. Do kabaretu chodzi się za własne pieniądze.

Z poważaniem

Otrzymują: WP, WSAG, SOG i SRGPoł. Celem przygotowania oryginalnych dokumentów z numerami kart akt spraw oraz z ich spisem, które winni otrzymać wszyscy uczestniczący w postępowaniu sądowym celem ustosunkowania się do faktów.

Stanowisko WSAG.

Stanowisko Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku pocztą elektroniczną, informacja@gdansk.wsa.gov.pl napisał(a):

Gdańsk, dnia 21 listopada 2016 r. 

IV 044/ 8 /16

Pan

Zbigniew Grabowski (mój adres domowy)

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 19 listopada 2016 r. uprzejmie informuję, że sąd administracyjny sprawuje kontrolę działalności administracji publicznej zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 718 ze zm.).

Kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne obejmuje orzekanie w sprawach skarg na:

 1. decyzje administracyjne;
 2. postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie albo kończące postępowanie, a także na postanowienia rozstrzygające sprawę co do istoty;
 3. postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, na które służy zażalenie, z wyłączeniem postanowień wierzyciela o niedopuszczalności zgłoszonego zarzutu oraz postanowień, przedmiotem których jest stanowisko wierzyciela w sprawie zgłoszonego zarzutu;
 4. inne niż określone w pkt 1-3 akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa, z wyłączeniem aktów lub czynności podjętych w ramach postępowania administracyjnego określonego w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 23) oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw;

4a. pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane w indywidualnych sprawach;

 1. akty prawa miejscowego organów jednostek samorządu terytorialnego i terenowych organów administracji rządowej;
 2. akty organów jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, inne niż określone w pkt 5, podejmowane w sprawach z zakresu administracji publicznej;
 3. akty nadzoru nad działalnością organów jednostek samorządu terytorialnego;
 4. bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania w przypadkach określonych w pkt 1-4 lub przewlekłe prowadzenie postępowania w przypadku określonym w pkt 4a;
 5. bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania w sprawach dotyczących innych niż określone w pkt 1-3 aktów lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczących uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa podjętych w ramach postępowania administracyjnego określonego w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw.

Uprzejmie informuję, że na podstawie repertoriów oraz elektronicznego systemu spraw orzekanych w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gdańsku ustalono, że w tut. Sądzie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia dzisiejszego zarejestrowano 13 spraw, których był Pan inicjatorem:

– w Wydziale I â 1 sprawa (sygn. akt I SA/Gd 441/11);

– w Wydziale II â 9 spraw (sygn. akt II SAB/Gd 71/11; II SAB/Gd 72/11; II SAB/Gd 73/11; II SAB/Gd 1/12; II SAB/Gd 41/12; II SAB/Gd 59/12; II SA/Gd 29/13; II SAB/Gd 17/15; II SAB/Gd 75/15);

– w Wydziale III â 3 sprawy: (sygn. akt III SAB/Gd 15/11; II SAB/Gd 4/12; II SAB/Gd 31/13).

Na podstawie analizy wskazanych spraw uprzejmie informuję, że w 12 sprawach skargi zostały odrzucone postanowieniem, natomiast w sprawie sygn. akt III SAB/Gd 4/12 postanowieniem z dnia 9 marca 2012 postępowanie umorzono.

We wszystkich sprawach postępowanie zostało prawomocnie zakończone.

Przewodniczący

Wydziału Informacji Sądowej

sędzia Joanna Zdzienicka – Wiśniewska

Rok sPiSkowców.

Pozwalam sobie nazwać sPiSkowcami wszystkich członków partii Prawa i Sprawiedliwości. Sam należę do ostrożnych zwolenników sPiSkowców. Już nie muszę wstydzić się, że urzędujący prezydent w Polsce gramoli się na fotel marszałka japońskiego parlamentu z okrzykiem: „Szogun!” Dodatkowo jednoczy się „w imieniu całej Polski z narodem Japonii w bulu i w nadzieji na pokonanie skutków katastrofy”. otr. 2 czyli lufa.

Ośmielę się przedstawić siedem grzechów po roku rządów sPiSkowców. Część z nich jest nie do odrobienia.

 1. Przestrzeganie prawa. Nie zwołanie posiedzenia nowo wybranego Sejmu 25-10-2015 r. tak aby to posiedzenie obejmowało dzień 11-11-2015 r. – Święto Niepodległości. To posiedzenie odbyło się 12-11-2015 r. Konstytucja nakłada na prezydenta III RP lub PRL Bis (jak kto woli) obowiązek zwołania pierwszego posiedzenia nowo wybranego Sejmu nie później niż na 15 dzień po dniu przeprowadzenia wyborów, z art. 98. 5. KRP. Upłynęło dni, Liczymy dni: października 26. 27. 28. 29. 30. oraz listopada 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. i 12.
 2. Historia. W 2016 roku obchodziliśmy CCXXV rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja 1791 r. Tym samym minęło 10 razy po 25 lat od uchwalenia tamtej Konstytucji. Tam zawarowano. Zapobiegając z jednej strony gwałtownym i częstym odmianom konstytucyi narodowej, z drugiej uznając potrzebę wydoskonalenia onej, po doświadczeniu jej skutków, co do pomyślności publicznej porę i czas rewizyi i poprawy konstytucyi, co lat dwadzieścia pięć naznaczamy, chcąc mieć takowy sejm konstytucyjny ekstra-ordynaryjnym, podług osobnego o nim prawa opisu.Tak samo było w CC rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja z 1791 r. Dlaczego? Niech każdy sam sobie odpowie.

  Kokarda, kotylion czy koturn? A.Grottger Pozegnanie powstancaPożegnanie powstańca. Artur Grottger, * 1837 1867.

 3. Reparacje wojenne. Rządzący w Polsce nadal nie domagają się reparacji za Drugą Wojnę Światową. Dlaczego?
 4. Tworzenie prawa. Trwa chaos w tworzeniu i doskonaleniu prawa. Eleganckim dowodem mojego stwierdzenia jest szóste w ciągu roku ustawowe „ulepszanie” funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego. Rozwiązaniem jest powierzenie matematykom i inżynierom stworzenie stosownych algorytmów o tworzeniu prawa i podejmowaniu decyzji. Zbędni będą wszelkiej maści eksperci.
 5. Dostęp do prawa. Publikator prawa, Prezes Rady Ministrów, czyni to tak, jak było to za Johannesa Gutenberga (* 1398, 1468. Twórca przemysłowej metody druku) bez spisu treści i indeksu rzeczowego. Dlaczego? Bo prawo ma być wiedzą tajemną i kabalistyczną. Dowodzą tego przykładowe afery: Art B, Amber Gold, SKOK Wołomin, reprywatyzacja po warszawsku…
 6. Własność Narodu. Nie mamy takiej własności. Taka własność winna być opisane w Konstytucji, np. Bogactwa naturalne występujące w: geosferze, biosferze i atmosferze są własnością Narodu. Jest to „pożyczka” od naszych jeszcze nie narodzonych wnuczków, ale zapłacona krwią naszych praprzodków w walce o: byt, niepodległość i wolność Polski. Taką własność można co najwyżej dzierżawić czy wynajmować od społeczności gdzie owa własność się znajduje. Będą pieniążki na niemal wszystko.
 7. Polska? Czy to dobro wspólne? Art. 1. Konstytucji III RP lub PRL Bis, jak kto woli. Odpowiedź. Misiewicze.

Rozwiązaniem naszych problemów jest to co uczynił Pan Jezus w świątyni. Wszystkich wypędził! To samo należy uczynić z całym „wymiarem sprawiedliwości” w Polsce. Przegnać wszystkich. I od nowa zbudować gmach sprawiedliwości tak, aby każdemu zapewnić ochronę jego praw. Analogicznie jak dzieję się ze służbą zdrowia: Podstawowa Opieka Zdrowotna, przez Podstawową Opiekę Prawną.

PS ad 1. Co z aneksem do raportu z likwidacji WSI? Prezydent Lech Kaczyński otrzymał ów Aneks 6-11-2007 r. Dlaczego prezydent Andrzej S. Duda nie odtajnia ten dokument?

SKB. 6. Czwarty wniosek.

SKB = stan konstytucyjnego bezprawia.

17 listopada 2016 roku.

Pamięci moich młodszych i rodzonych braci: Heniek K., Czesiek Z. i Edek.

SĄD REJONOWY, ul. 1 Maja 10, 81-828 Sopot, dalej SRS.

Czwarty wniosek dowodowy.

Adm.-404-160/16, pismo z 28-10-2016 r., wiceprezes Piotr Pancer. Pierwszy dowód.

Drugi dowód, to akta trzech spraw WSAW dotyczące RPO.

Trzeci dowód dotyczy Sądu Rejonowego w Wejherowie.

Mocą ducha prawa wynikającego z preambuł KRP: pomni gorzkich doświadczeń z czasów, gdy podstawowe wolności i prawa człowieka były w naszej Ojczyźnie łamane celem przeprowadzenia postępowania dowodowego w sprawie, ośmielam się uprzejmie wnosić o dołączenie do rozpoznania, jako uzupełnienie do trzeciego wniosku dowodowego (mój numer P60 z 4-10-2016), akt spraw: II Ko 887/14 Prokuratura Okręgowa w Gdańsku; PR Ds 2097.2016 r. Prokuratura Rejonowa w Pucku i 3 Ds 190/2016 Prokuratura Rejonowa w Wejherowie. W sprawie byłem przesłuchany przez policjantkę z Szemudu 16-11-2016 r. Poniżej zaś kolejny dowód. Sędziowie SRW nie mają zielonego pojęcia o konstytucyjnej zasadzie legalizmu i zapisach K.p.c. Zarządzenie ma elementarne braki formalne. Brakuje w nim: funkcji i nazwiska zarządzającego, stron postępowania, daty i miejsca rozpoznania, numerów kart akt sprawy i gdzie należy wpłacić opłatę sądową.

Szacunek rodzi się tylko z atencji i prawości. No bo chyba jest jakaś różnica pomiędzy sądem a kabaretem. Do kabaretu chodzi się za własne pieniądze.

Z poważaniem

Otrzymuje Prezes SRW jako zażalenie na poniższe zarządzenie. Celem przygotowania oryginalnych dokumentów z numerami kart akt spraw oraz z ich spisem, które winni otrzymać wszyscy uczestniczący w postępowaniu sądowym celem ustosunkowania się do faktów otrzymuję również prokuratury wyżej wskazane oraz policja w (…).

Zarządzenie sądowe? Skasowałem oryginał.

Takim to sposobem SRW wyłudza pieniądze, aby w końcu zamknąć sprawę bez rozpoznania i zaliczyć kolejny sukces zawodowy. Jak to jest? Anonimowy SSR kryjąc się za plecami stażystki wzywa do zapłacenie 300 zł (14-12-2015 r.). Kiedy to wpłaciłem, to otrzymuję wezwanie do uiszczenia 400 zł (6-04-2016 r.) no a teraz 200 zł z wadami zarządzenia opisanymi powyżej. Niezbity dowód, że sędziowie SRW nie czytają akt sprawy, ani też nie mają pojęcia czym jest K.p.c. (…) a sędziowie z prezesami SRW brutalnie i bezwzględnie wykorzystują swoją niezależność i niezawisłość nawet od zdrowego rozsądku. Przykład daje prezes TK, Andrzej Rzepliński.

SKB. 5. Trzeci wniosek.

SKB = stan konstytucyjnego bezprawia.

9 listopada 2016 roku.

Pamięci moich młodszych i rodzonych braci: Heniek K., Czesiek Z. i Edek.

SĄD REJONOWY, ul. 1 Maja 10, 81-828 Sopot, dalej SRS.

Trzeci wniosek dowodowy.

Adm.-404-160/16, pismo z 28-10-2016 r., wiceprezes Piotr Pancer. Pierwszy dowód. Drugi dowód to akta trzech spraw WSAW dotyczące RPO.

Mocą ducha prawa wynikającego z preambuł KRP: pomni gorzkich doświadczeń z czasów, gdy podstawowe wolności i prawa człowieka były w naszej Ojczyźnie łamane celem przeprowadzenia postępowania dowodowego w sprawie, ośmielam się uprzejmie wnosić o dołączenie do rozpoznania akt sprawy Ministerstwa Sprawiedliwości (dalej MS) BKA II -52/675/16/14 jak dowód na okoliczność, że postępowanie MS jest nierzetelne (art. 6 EKPC) albowiem kartkę, którą otrzymałem nie ma numeru. Ponadto mgr Irena Kozłowska działając z upoważnienia ministra napisała „Pan Prezes Sądu Rejonowego w Wejherowie” (dalej SRW). Prezeską tegoż sądu jest SSR Ewa Kruk. To zaś mówi, że to niewiasta a w Polsce od wieków do białogłowy zwracaliśmy się Pani. No chyba, że minister od sprawiedliwości wydał ostatnio jakiś ukaz, który zmienił to i jeszcze toto nie do wszystkich dotarło.

Szacunek rodzi się tylko z atencji i prawości. No bo chyba jest jakaś różnica pomiędzy sądem a kabaretem. Do kabaretu chodzi się za własne pieniądze.

Z poważaniem

Otrzymują również: MS i SRW celem przygotowania oryginalnych dokumentów z numerami kart akt spraw oraz z ich spisem, które winni otrzymać wszyscy uczestniczący w postępowaniu sądowym celem ustosunkowania się do faktów. Ośmielam się przekazać mój wniosek celem przygotowania oryginalnych dokumentów, o których mowa w załączniku, z numerami kart akt spraw oraz z ich spisem, które winni otrzymać wszyscy uczestniczący w postępowaniu sądowym celem ustosunkowania się do faktów.

Niezależnie od tego ośmielę się zauważyć, że Prawo o ustroju sądów powszechnych mówi:

Art. 20. Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Sądownictwa, w drodze rozporządzeń: 1) tworzy i znosi sądy oraz ustala ich siedziby i obszary właściwości,

Art. 41a. § 1. Skargi i wnioski rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie miesiąca od daty ich wpływu. § 2. Skargi, w zakresie dotyczącym działalności sądów, w dziedzinie, w której sędziowie i asesorzy sądowi są niezawiśli, nie podlegają rozpatrzeniu. Organ sądu, do którego taka skarga lub wniosek zostały skierowane, zawiadamia skarżącego o przyczynach odmowy rozpatrzenia skargi. Jeżeli jednak skarga dotyczy czynności sądu podlegającej zaskarżeniu w toku instancji, organ ten jest obowiązany niezwłocznie przekazać skargę do akt sprawy, której skarga dotyczy, zawiadamiając o tym skarżącego.

Art. 41b. § 1. Organem właściwym do rozpatrzenia skargi lub wniosku, dotyczących działalności sądu, jest prezes sądu. § 2. Jeżeli skarga lub wniosek dotyczą działalności sądu okręgowego i sądu rejonowego, organem właściwym do rozpatrzenia jest prezes sądu okręgowego. Jeżeli skarga lub wniosek dotyczą działalności sądu apelacyjnego i sądu okręgowego, organem właściwym do rozpatrzenia jest prezes sądu apelacyjnego. § 3. Organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności prezesa sądu rejonowego jest prezes sądu okręgowego, działalności prezesa sądu okręgowego – prezes sądu apelacyjnego, a działalności prezesa sądu apelacyjnego – Krajowa Rada Sądownictwa.

Art. 114. § 1. Rzecznik dyscyplinarny podejmuje czynności dyscyplinarne na żądanie Ministra Sprawiedliwości, prezesa sądu apelacyjnego lub okręgowego oraz kolegium sądu apelacyjnego lub okręgowego, Krajowej Rady Sądownictwa, a także z własnej inicjatywy, po wstępnym wyjaśnieniu okoliczności koniecznych do ustalenia znamion przewinienia, a także złożeniu wyjaśnień przez sędziego, chyba że złożenie tych wyjaśnień nie jest możliwe.

Cytaty za: isap.sejm.gov.pl, 8-09-2016

Takim to właśnie sposobem, my gmin i pospólstwo jesteśmy ogołacani z konstytucyjnych praw na rzecz urzędników, cbdu = co było do udowodnienia.

SKB. 4. Drugi wniosek.

SKB = stan konstytucyjnego bezprawia.

4 listopada 2016 roku.

Pamięci moich młodszych i rodzonych braci: Heniek K., Czesiek Z. i Edek.

SĄD REJONOWY, ul. 1 Maja 10, 81-828 Sopot, dalej SRS.

Drugi wniosek dowodowy.

Adm.-404-160/16, pismo z 28-10-2016 r., wiceprezes Piotr Pancer. Pierwszy dowód.

Mocą ducha prawa wynikającego z preambuły KRP: pomni gorzkich doświadczeń z czasów, gdy podstawowe wolności i prawa człowieka były w naszej Ojczyźnie łamane celem przeprowadzenia postępowania dowodowego w sprawie, ośmielam się uprzejmie wnosić o dołączenie do rozpoznania akt spraw Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (dalej WSAW), ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa; o sygn. akt: IVSAB/WA372/16, IVSAB/WA373/16 i IVSAB/WA374/16 jak dowód na okoliczność, że postępowanie WSAW jest nierzetelne (art. 6 EKPC) albowiem kartki, które otrzymałem nie mają numerów, zaś Rzecznik Praw Obywatelskich (dalej RPO) nie przedstawił dowodów na okoliczność, że cokolwiek wysyłał do mnie. Tym samym, RPO jak każdy inny urzędnik, może w sposób dowolny komponować swoje stanowisko. Jest to dowód braku jakiejkolwiek odpowiedzialności RPO za swoje postępowanie.

Szacunek rodzi się tylko z atencji i prawości. No bo chyba jest jakaś różnica pomiędzy sądem a kabaretem. Do kabaretu chodzi się za własne pieniądze.

Z poważaniem

Otrzymują również: WSAW i RPO celem przygotowania oryginalnych dokumentów z numerami kart akt spraw oraz z ich spisem, które winni otrzymać wszyscy uczestniczący w postępowaniu sądowym celem ustosunkowania się do faktów.

Dygnitarstwo to warcholstwo.

Dygnitarstwo prowadzi do warcholstwa i wichrzycielstwa, gdyż są to w pierwszej kolejności wszelkiego rodzaju immunitety chroniące przed możliwością pociągnięcia dygnitarza do jakiejkolwiek odpowiedzialności za swoje działanie. Z dygnitarzem wiąże się urząd i wymuszana wysoka godność od pospólstwa. Dygnitarze organizują nam co cztery lata wybory i twierdzą, że wówczas mamy do czynienia ze świętem demokracji. Święto, jak to święto, szybko mija i na co dzień pozostajemy z bezbarwną rzeczywistością, jak dzisiejsza pogoda: mokro, szaro, zimno i wietrznie.

Stając się dygnitarzem (radny, poseł, senator i każdy urzędnik żyjący za nasze pieniądze skonfiskowane nam w postaci podatków) oddzielają się od nas, jako ich mocodawców (płatnik wszelkich danin) murem nieprzystępności. Taki dygnitarz na przykład nie raczy nawet odpowiedzieć na: petycje, skargi i inne takie tam prośby o interwencję lub pomoc. No bo co mu taki pospolity zjadacz chleba może zrobić? Pójść do sądu?

Eleganckim dowodem na okoliczność, że dygnitarstwo prowadzi do warcholstwa i wichrzycielstwa jest najwyższy prominent władzy sądowniczej w Polsce Ob. Andrzej Rzepliński. Już szósty raz inni koryfeusze polityki z prezydentem Polski włącznie zajmują się ustawowym uregulowaniem funkcjonowania tego Ob. w państwie. Przy tym wszyscy powołują się na działanie zgodne z Konstytucją, która ma posiadać mandat społecznego poparcia, co jest wierutną bzdurą. Zdumiewa fakt, że Państwowa Komisja Wyborcza skasowała wyniki tzw. Referendum konstytucyjnego z 1997 r. Podobna rzecz dzieje się we wszystkich urzędach a nawet i w Sejmie i Senacie z różnymi starszymi postępowaniami tak jakby nie była zachowana ciągłość państwowa. Z powszechnie dostępnych informacji wynika, że w uprawnionych do głosowania w Referendum konstytucyjnym było ponad 28,3 mln Polek i Polaków. Udział w nim wzięło niecałe 12 mln Polek i Polaków co oznacza frekwencję na poziomie 43%. Za nową Konstytucją opowiedziało się prawie 6,4 mln Polek i Polaków, prawie 53% głosujących. To znaczy, że za nową Konstytucją głosowało aż (43% x 53%) 22,8%. Nikt więc nie ma prawa powoływać się na to, iż Konstytucja z 1997 roku posiada solidny mandat społecznego poparcia i zgodny z wolą suwerena Rzeczypospolitej – Narodu Polskiego. Takim to sposobem dygnitarstwo doprowadziło do sianie zamętu politycznego.

Dla porównania Ob. Andrzej Sebastian Duda został prezydentem Polski. Głosowało na niego ponad 8,6 mln Polek i Polaków. To było prawie 52% głosujących przy frekwencji 55,3%. To daje 28,7% poparcia w Narodzie. No i co z tego?