SKB. Banicja.

SKB = stan konstytucyjnego bezprawia.

Ośmielam się uprzejmie postulować o powołanie instytucji, której celem będzie wszczęcie procedury zbierania podpisów do referendum i w którym my, jako Naród, powinniśmy odpowiedzieć na jedno proste pytanie.

Czy jesteś za zmianą obecnie obowiązującej Konstytucji w Polsce?

Ob. Andrzej Rzepliński (prawnik ur. 26 listopada 1949) jako piastujący obecnie urząd prezesa Trybunału Konstytucyjnego w Polsce wielokrotnie i publicznie udowodnił, że sędzia w Polsce jest niczym samowładny, suwerenny i udzielny feudalny książę, którego nie obowiązują żadne akty prawne. W Konstytucji obowiązującej w Polsce w art. 178. 1. zapisano: Sędziowie w sprawowaniu swojego urzędu są niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji oraz ustawom. Natomiast art. 195. 3. stanowi: Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego w okresie zajmowania stanowiska nie mogą należeć do partii politycznej, związku zawodowego ani prowadzić działalności publicznej nie dającej się pogodzić z zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziów. Ob. A. Rzepliński stał się w ostatnim czasie niczym gwiazda filmowa. Pędził z jednej do drugiej telewizji ogłaszając zawczasu co też tenże Trybunał postanowi. Takie zachowanie od dawien dawna w Polsce nazywamy warcholstwem i sianiem zamętu publicznego. W mojej ocenie, tenże Ob. A. Rzepliński, który przywłaszcza i uzurpuje sobie władzę ponad Narodem i Konstytucją (nie pochodzącą z wyborów powszechnych, zobacz art. 4. Konstytucji) powinien być publicznie wyprowadzony w kajdankach i skazany na banicję.

A takie awanturnictwo i warcholstwo towarzyszy nam codziennie w sądach i urzędach. Inni współcześni targowiczanie (zdrajcy Polski, który w 1972 r. zawiązali konfederację w Targowicy rzekomo w „obronie wolności” i poprosili carycę Katarzynę o bratnią pomoc) a teraz na wyprzódki gnają do europejskich komisarzy i bezczelnie donoszą, że w Polsce nie ma wolności i demokracji. Z tego komisarycznego galopowania mają na swoich pośladkach siniaki od własnych pięt.

W tym roku będziemy obchodzić CCXXV rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Kluczowy wymóg do dziś nie został zrealizowany:

VI. SEJM, CZYLI WŁADZA PRAWODAWCZA

Zapobiegając z jednej strony gwałtownym i częstym odmianom Konstytucji narodowej, z drugiej uznając potrzebę wydoskonalenia onej po doświadczeniu jej skutków co do pomyślności publicznej, porę i czas rewizji i poprawy Konstytucji co lat dwadzieścia pięć naznaczamy, chcąc mieć takowy sejm konstytucyjny ekstraordynaryjny podług osobnego o nim prawa opisu.

Minęło więc 9 razy po 25 lat i takowy sejm konstytucyjny ekstraordynaryjny nie został powołany. Toteż najwyższa pora aby wypełnić wolę naszych praojców. Moim skromnym zdaniem, zbieranie podpisów pod różnego rodzaju petycjami jest tylko marnowaniem publicznego zaangażowania i odwracanie uwagi od rzeczy najważniejszej. Trzeba zacząć załatwiać sprawy nadrzędne. Targowiczanom trzeba wytrącić wszelkie argumenty z rąk. Materiały do przemyślenia są poniżej i bez trudu każdy, kto ma dostęp do internetu, może znaleźć co zechce.

Do 3 maja jest jeszcze sporo czasu. Czy do tego czasu będzie nowa Konstytucja, czy tylko zbierzemy odpowiednią liczę podpisów, aby Wywołać Konstytuantę? Czy też powiemy. Miałeś chamie złoty róg…

SKB. Bez znamion przestępstwa.

SKB = stan konstytucyjnego bezprawia.

POSTANOWIENIE O ODMOWIE WSZCZĘCIA DOCHODZENIA KPP Wejherowo, Wydział dw. z PGna podstawie art. 17 § 1 pkt 2.* k.p.k., st. asp. Andrzej Klahs po rozpoznaniu zawiadomienia materiałów przesłanych przez Zbigniewa i protokołu przyjęcia ustnego zawiadomienia o przestępstwie i przesłuchania wymienionego w charakterze świadka oraz zebranych materiałów w sprawie narażenia w okresie od 23 listopada 2015r do 27 listopada 2015r w […] Zbigniewa Grabowskiego raz innych nieustalonych mieszkańców Gminy Szemud na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, poprzez niepowiadomienie mieszkańców całej gminy przez Wójta Gminy Szemud o skażeniu gminnego wodociągu bakteriami „Coli” tj. o czyn z art 160&1 kk odmówić wszczęcia dochodzenia w sprawie narażenia w okresie od 23 listopada 2015r do 27 listopada 2015r w Bojanie Zbigniewa Grabowskiego oraz innych nieustalonych mieszkańców Gminy Szemud na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, poprzez niepowiadomienie mieszkańców całej gminy przez Wójta Gminy Szemud o skażeniu gminnego wodociągu bakteriami „Coli” tj. o czyn z art 160&1 kk – wobec stwierdzenia, iż czyn nie zawiera znamion zabronionego tj. na zasadzie art 17&1 pkt 2. Uzasadnienie.

Uwaga: Postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia nie wymaga uzasadnienia. Na wniosek strony organ prowadzący dochodzenie podaje ustnie najważniejsze powody rozstrzygnięcia (art. 325e § 1 k.p.k.) st.asp. Andrzej Klahs (podpis policjanta) 

* * * * * * * * * *

e-mail na adres: wnioski.skargi@msw.gov.p

Dzień dobry.

W załączeniu uprzejmie przekazuję stanowisko KPP w Wejherowie [tu jest powyżej]. W zawiązku z takim stanowiskiem st. asp. Andrzeja Klahs ośmielam się wnosić, aby Pan Minister od policji wydał ukaz (rozporządzenie, zarządzenie) co by policjanci bez zbędnych czynności od razu wysyłali pismo donosicielowi:

iż czyn nie zwiera znamion zabronionego.

Podobno policja nie ma na papier i paliwo. Więc przesłuchiwanie świadka w miejscu jego zamieszkania, po wydaniu takiego ukazu, będzie całkowicie zbędne.

Z poważaniem

Remanent po B. M. Komorowskim cz. 6

Piąte stanowisko KPRP

Warszawa, dnia 22.12. 2015 r.

Nadruk godła Polski

KANCELARIA PREZYDENTA

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Biuro Prawa i Ustroju

BPU.0605.112.2015

Pan Zbigniew Grabowski

mój adres domowy

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 58 i art. 59 oraz art. 124 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.), w zw. z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2058) po rozpoznaniu wniosku z dnia 2 listopada 2015 r. pana Zbigniewa Grabowskiego postanawiam odmówić przywrócenia terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy udostępnienia informacji publicznej w zakresie „remanentu po Prezydencie Bronisławie Marii Komorowskim”.

Uzasadnienie

Panu Zbigniewowi Grabowskiemu (zwanemu dalej „Wnioskodawcą”) w dniu 12 października 2015 r. Dyrektor Biura Prawa i Ustroju Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w drodze decyzji odmówił udostępnienia informacji publicznej w zakresie „remanentu po Prezydencie Bronisławie Marii Komorowskim”.

W dniu 2 listopada 2015 r. Wnioskodawca wystąpił o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy udostępnienia informacji publicznej w zakresie „remanentu po Prezydencie Bronisławie Marii Komorowskim”.

Termin do złożenia wskazanego wyżej wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy upłynął z dniem 29 października 2015 r.

W uzasadnieniu wniosku o przywrócenie terminu Wnioskodawca wskazał, że dochowanie terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy było niemożliwe z tego powodu, że okres poprzedzający święto 1 XI oraz zaduma nad losem przodków i

Druga kartka.

ojczyzny nie pozwoliły mu na ustosunkowanie się w wyznaczonym terminie do decyzji wydanej w tej sprawie w dniu 12 października 2015 r.

Zgodnie z art. 58 k.p.a. w razie uchybienia terminu należy przywrócić termin na prośbę zainteresowanego, jeżeli uprawdopodobni, że uchybienie nastąpiło bez jego winy.

W art. 58 § 1 i 2 k.p.a. zostały ustanowione przesłanki przywrócenia terminu, które muszą wystąpić łącznie. Należy do nich uprawdopodobnienie przez wnioskodawcę braku swojej winy w uchybieniu terminu.

Jak wskazał Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 14 stycznia 2000 r., sygn. I SA/Gd 794/99 – „Przywrócenie terminu ma charakter wyjątkowy i nie jest możliwe, gdy strona dopuściła się choćby lekkiego niedbalstwa. Zatem przywrócenie terminu może mieć miejsce wtedy, gdy uchybienie terminu nastąpiło wskutek przeszkody, której strona nie mogła usunąć, nawet przy użyciu największego w danych warunkach wysiłku”.

Przedstawione przez Wnioskodawcę uzasadnienie wniosku o przywrócenie terminu nie czyni zadość sformułowanym powyżej wymaganiom.

Nie ulega wątpliwości, że Wnioskodawca dokładając należytej staranności mógł uniknąć sytuacji, która we wskazanej wyżej sprawie uniemożliwiła złożenie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy we właściwym terminie.

Zdaniem Kancelarii Wnioskodawca we wniosku z dnia 2 listopada 2015 r. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, nie uprawdopodobnił, że uchybienie terminu nastąpiło bez jego winy.

Wobec powyższego stwierdzić należy, że nie wystąpiły wystarczające przesłanki do przywrócenia terminu – nie ma podstaw do jego przywrócenia.

Pouczenie: Stronie niezadowolonej z postanowienia o odmowie przywrócenia terminu przysługuje zażalenie. Zażalenie wnosi się do Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, na adres: Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia postanowienia.

Z upoważnienia

Szefa Kancelarii Prezydenta

Rzeczypospolitej Polskiej

ZASTĘPCA DYREKTORA

Biura Prawa i Ustroju

Paulina Pełka

podpis nieczytelny

* * * * * * * * * *

Zbigniew Grabowski

6 stycznia 2016 roku.

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny

w Warszawie za pośrednictwem

Kancelaria Prezydenta

Rzeczpospolitej Polskiej

ul. Wiejska 10, 00 – 902 Warszawa

WNIOSEK

o stwierdzenie złamania konstytucyjnej zasady legalizmu.

Dot.: BPU 060-134-10 pismo z 23-08-2011 r. dyrektor, Andrzej Dorsz; a także pism z 2015 r: BPU.0605.112.2015 z: 29-06, 30-07 i 3-09 dyrektor, Andrzej Dorsz. BIPP.061.214.2014 z 16-10-2015, nieczytelny podpis anonima; BPU.0605.112.2015, Decyzja z 12-10- 2015, anonimowy dyrektor; BPU.0605.112.2015 z 22-12-2015 r. Paulina Palka.

Mocą ducha prawa wynikającego z preambuły Konstytucji: pomni gorzkich doświadczeń z czasów, gdy podstawowe wolności i prawa człowieka były w naszej Ojczyźnie łamane ośmielam się uprzejmie wnosić o stwierdzenie złamania konstytucyjnej zasady legalizmu z art. 35 i dalszych K.p.a. przez urzędników KPRP. Niezależnie od tego ośmielę się zauważyć, że póki co, to w Polsce nie obowiązuje precedens sądowy – vide art. 178 KRP. Powoływanie się więc na jakiekolwiek orzeczenia sądowe jest co najmniej nie na miejscu. A ponadto urzędnicy KPRP od początku robią wszystko aby nie ujawnić jak wydawane są publiczne pieniądze. Mi taki kwit urzędowy nie jest potrzebny. Wszystko w tym zakresie winno być jawne, gdyż „ryba psuje się od głowy.”

Mocą Konstytucji wnoszę jak wyżej, przy tym zwracam uwagę na imponderabilia i sprawiedliwości społeczną, która wymaga aby każdemu oddać to co słusznie mu się należy a zawarte w preambule Konstytucji: pomni gorzkich doświadczeń… I kolejny raz powtarzam. To my: bydło, motłoch, pospólstwo i wataha utrzymujemy Was. Codziennie płacimy podatki kupując: wodę, chleb, ziemniaki… Mamy więc prawo wiedzieć, czy nasze codzienne daniny nie są marnowane i trawione zachciankami tych, którzy dorwali się do koryta władzy.

Szacunek rodzi się tylko z atencji i prawości.

SKB. Stanowisko MS.

SKB = stan konstytucyjnego bezprawia.

MINISTERSTWO

SPRAWIEDLIWOŚCI

Warszawa, dnia 30.12.2015 r.

Departament Sądów, Organizacji

i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości

DSO-V-05!-43/15

Pan

Zbigniew Grabowski

[mój adres domowy]

W odpowiedzi na wystąpienie przesłane do Ministerstwa Sprawiedliwości w dniu 10 grudnia 2015 r, (data wpływu do Departamentu Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości – 22 grudnia 2015 r.) w sprawie skargi na działalność sądu oraz wniosków dotyczących czynności sekretariatów sądowych, uprzejmie przedstawiam, co następuje.

Na podstawie art. 41c § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 133 i 509) Pana wystąpienie, w części stanowiącej skargę na działalność Sądu Apelacyjnego w Warszawie, zostało przekazane zgodnie z właściwością prezesowi wskazanej jednostki sądowej

W odpowiedzi zaś na postulaty zmiany przepisów zarządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowe (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. Nr 5, poz. 22 z późn. zm.), [ministrem sprawiedliwości był wówczas Grzegorz Kurczuk, SLD] zawarte w piśmie z dnia 10 grudnia 2015 r., uprzejmie informuję, iż odnośnie pierwszej z Pana sugestii, to jest zamieszczania nazwiska sędziego w każdym zarządzeniu, tryb postępowania reguluje w tej kwestii rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 czerwca 2015 r.Regulamin urzędowania sadów powszechnych (Dz. U. poz. 925). Stanowi on między innymi, że pisma wychodzące z wydziału są podpisywane wraz ze wskazaniem funkcji lub stanowiska służbowego osoby podpisującej, a w przypadku ich sporządzania z upoważnienia przewodniczącego wydziału lub kierownika sekretariatu – ze wskazaniem upoważnienia. Ponadto pisma sporządzane i wysyłane w poszczególnych sprawach na zarządzenie sędziego lub referendarza sądowego są podpisywane przez kierownika sekretariatu, sekretarza sądowego lub asystenta sędziego ze wskazaniem, że czyni on to na zarządzenie sędziego lub referendarza sądowego, chyba że na podstawie odrębnych przepisów wymagany jest podpis sędziego lub referendarza. Pisma w sprawie nadesłania dokumentów i przedmiotów podpisuje

Druga strona.

kierownik sekretariatu lub upoważniony pracownik. Pisma kierowane do naczelnych organów państwowych i urzędów centralnych podpisują sędzia lub referendarz sądowy. Inne pisma wychodzące z wydziału podpisuje kierownik sekretariatu lub upoważniony pracownik, chyba że przewodniczący wydziału określi odmienne reguły podpisywania pism.

Zarządzenia zawarte aktach sprawy zawierają imię i nazwisko wydającego je sędziego, asesora sądowego lub referendarza sądowego, a pracownik czyni na piśmie adnotację, że wykonuje daną czynność na zarządzenie sędziego, asesora sądowego lub referendarza sądowego. Skoro zatem pracownik wskazuje w piśmie swoje nazwisko, wydaje się zbędnym powoływanie nazwisk innych osób, z polecenia których czynności te wykonał. Co jednak bardzo istotne i na co należy zwrócić uwagę, że nie jest to w żadnym razie informacja utajniona, bowiem w aktach sprawy, na oryginale zarządzenia, w każdym przypadku wskazane jest, który konkretnie sędzia, asesor sądowy czy referendarz sądowy wydał zarządzenie i osoby zainteresowane mogą w każdym czasie taką informację uzyskać.

W zakresie postulatu drugiego, to jest sporządzania liczników wierszy, wyrazów i znaków, uprzejmie informuję, iż sposób prowadzenia akt i numerowania kart w akiach spraw reguluje wymienione powyżej zarządzenie Ministra Sprawiedliwości, między innymi w § 30 ust. 2 i 3, które stanowią, że akta powinny być połączone w sposób zapewniający trwałość, kompletność i integralność, a karty w nich ponumerowane. O zmianie numeracji kart należy uczynić wzmiankę z podaniem przyczyny zmiany. Wzmiankę tę zamieszcza się na karcie, której numerację zmieniono, a gdy zmiana dotyczy numeracji kilku kolejnych kart – na pierwszej z nich. W ocenie Departamentu przepisy te w stopniu wystarczającym gwarantują spójność i przejrzystość akt.

Słusznie zwraca Pan w punkcie trzecim uwagę, iż pismo, przy którym doręczane jest orzeczenie bądź inny dokument, powinno zawierać precyzyjne oznaczenie, jaki dokument jest doręczany. W takim przypadku niekoniecznym wydaje się podawanie dodatkowo liczby jego stron, wierszy czy znaków, między innymi dlatego, że dokumenty są numerowane, wszystkie strony dokumentu stanowią jego integralną całość, a poza tym każdy odpis, w razie wątpliwości, może zostać zweryfikowany i porównany z oryginałem w aktach sprawy.

W odpowiedzi na wskazanie, iż każde akta sądowe i prokuratorskie powinny być zaopatrywane w „spis numerów kart sprawy” uprzejmie informuję, iż § 36 zarządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej stanowi, że przewodniczący wydziału może zarządzić sporządzenie karty przeglądowej, na której wpisuje się kolejno pisma zawarte w aktach i numery ich kart.[Kiedy występowałem o sporządzenie i doręczenie mi uwierzytelnionej kopii numerów kart akt sprawy niezmiennie pada odpowiedź. Akta sądowe nie zawierają takiego spisu.] Fakultatywny charakter przepisu ma na celu uniknięcie obowiązku sporządzania kart przeglądowych

Trzecia strona.

w sprawach zawierających zaledwie kilka dokumentów, niemniej Pana sugestia zostanie rozważona przy okazji prac nad kolejną zmianą zarządzenia.

Na marginesie informuje, że zarządzenie Nr 48/15 Prokuratora Generalnego z dnia 24 czerwca 2015 r. >v sprawie organizacji zakresu działania sekretariatów oraz innych działów administracyjnych w jednostkach powszechnych prokuratury nakłada na sekretariaty jednostek prokuratur obowiązek sporządzania kart przeglądowych.

Wzór „spisu numerów kart” przedstawiony przez Pana jest w kluczowych aspektach zbieżny z wzorem stosowanym w sądach, a zatem zawiera rubrykę „nazwę/tytuł dokumentu” i numer karty, na której się on znajduje. Wydaje się jednak, że wpisywanie daty, autora dokumentu, dary złożenia do akt oraz nazwisko prowadzącego sprawę jest powtarzaniem informacji zawartych w samym dokumencie. Każdy dokument w aktach jest podpisany, zawiera datę sporządzenia oraz adnotację, kto go sporządzał, dekretację sędziego i są to dane pozwalające na bezzwłoczną identyfikację osoby odpowiedzialnej. Podobnie wpisywanie nazwiska prowadzącego sprawę wydaje się zbędnym powieleniem informacji zawartej choćby na okładce akt sprawy. Nanoszenie w proponowanym przez Pana spisie nazwiska osoby odpowiedzialnej za akta wydaje się zbędne, bowiem w systemach informatycznych, każdorazowo przy przekazywaniu akt między pracownikami, zamieszczana jest stosowna informacja. Jest to jednak kwestia wewnętrznej organizacji sądu, która pozwala prezesowi, przewodniczącemu czy kierownikowi sprawować nadzór nad aktami i w razie potrzeby ustalić, kto za nie odpowiada, a jest informacją nieprzydatną stronom w sprawie.

Sposób doręczania przesyłek sądowych oraz wzory druków regulują: rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 października 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1222) oraz rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu doręczania pism sadowych w postępowaniu karnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 82 i poz. 887). W wymienionych rozporządzeniach zawarto wytyczne dotyczące między innymi wzorów potwierdzeń odbioru czy zawiadomień o pozostawieniu przesyłki w placówce pocztowej. W aktach sprawy osoba sporządzająca korespondencję pozostawia szczegółową informację, z datą i podpisem, jakie konkretne dokumenty i pouczenia zostały przesłane. W ocenie Departamentu są to najistotniejsze uregulowania i są one na tyle precyzyjne, że rozmiar i kolor kopert wydaje się mieć drugorzędne znaczenie.

Analiza przedstawionych przez Pana postulatów pokazuje, iż w części są one powtórzeniem już zawartych w powołanych aktach prawnych uregulowań. Mimo iż jak się wydaje, obecne przepisy w sposób wystarczający zabezpieczają prowadzenie akt sądowych oraz czynności wykonywane przez pracowników sekretariatu, Pana sugestie także zostaną ponownie wnikliwie przeanalizowane podczas prac nad kolejnymi zmianami zarządzenia.

Czwarta strona.

Jednocześnie uprzejmie informuję, iż wszelkie przejawy łamania obowiązujących przepisów prawa przez pracowników sądów czy zaobserwowane przez Pana nieprawidłowe praktyki, winien Pan bezzwłocznie zgłaszać odpowiednim organom. [w piśmie do ministra przedstawiłem dowód, że kierowanie skarg zgodnie z przepisami prawnymi jest tożsame z wysłanie go do Berdyczowa, miasto na Ukrainie. Pozostaje bez odpowiedzi.] Obowiązujące przepisy pozwalają na ustalenie na każdym etapie postępowania osoby odpowiedzialnej za podjęte decyzje. W przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa, należy złożyć stosowne zawiadomienie do jednostki prokuratury. O obserwowanych nieprawidłowościach może Pan także zawiadomić prezesa sądu, który sprawuje nadzór służbowy nad pracownikami sądów.

Zastępca Dyrektora

Iwona Łapińska

podpis nieczytelny