2 i 2 to 4.

– Maamo. Maamo. – wraca do domu zanosząc się żałosnym płaczem chłopiec.

– Co się stało Broneczku?

– Franek od hydraulika znowu mnie pobił. – Wyszlochał Bronek.

– No a za cóż tym razem?

– Gadaliśmy o różnych sprawach. W pewnym momencie Franek powiedział, że to pewne jak 2 i 2 to 4. A ja spytałem. Masz na to dowód? I wówczas on rzucił się na mnie z pięściami. Krzyczał, że faktów powszechnie znanych nie dowodzi się. Pewne jest, że woda płynie z góry do dołu. Nie odwrotnie. Każdy głupi to wie. I czego tu dowodzić? – mówił już spokojniej Bronek. – Franek darł się jeszcze. Tylko papugi żądają od wszystkich i na wszystko dowodów a ich potomkowie idą tą samą drogą. Mówił jeszcze, że tylko mecensiki przywłaszczają sobie prawo do objaśniania i tłumaczenia przepisów i faktów.

Wywołać Konstytuantę z odpowiedzialnością.

W XLV rocznicę „Krwawego czwartku” w Gdyni.

Podstawowe założenia do dyskusji Narodu nad nową Konstytucją.

Nazwa państwa.

Polska

Rzeczpospolita Narodu

1.

Bogactwa naturalne występujące w: geosferze, biosferze i atmosferze są własnością Narodu. Jest to „pożyczka” od naszych jeszcze nie narodzonych wnuczków, ale zapłacona krwią naszych praprzodków w walce o niepodległość wolność Polski.

2.

Dziedzictwem Narodowym jest nasza: historia, kultura i język ojczysty. Podlegają one powszechnej ochronie.

3.

Ustrój państwa opiera się na podziale i równowadze władz:

  1. ustawodawcza – stanowi prawa;

  2. wykonawcza – rządzi i egzekwuje prawa;

  3. sądownicza – rozstrzyga spory w oparciu o precedens;

  4. informatyczna – zabezpiecza, gromadzi i każdemu udostępnia zgromadzone informacje o osobach pełniących funkcje publiczne.

4.

Prawo tworzy się na podstawie pięciu aksjomatach, pewnikach:

1) życie jest najwyższą wartością;

2) wolność jest przypisana do życia;

3) czas i natura tworzą prawo;

4) rodzina jest gwarancją trwania;

  1. praca jest źródłem dobrobytu.

5.

Każdemu zapewnia się , niezależnie od jego sytuacji materialnej i na równych prawach jednakowy dostęp do obrony praw sformowanych na podstawie pięciu powyższych aksjomatów. Każde postępowanie przed i samej władzy jest co najmniej dwuinstancyjne.

6.

Własna waluta a rynek funkcjonuje na podstawie Kredytu Społecznego.

7.

Udział w wyborach i referendach jest obowiązkowy i są one organizowane co dwa lata.

8.

Naród bezpośrednio wybiera na 6-letnią jednorazową kadencję:

1) prezydenta Polski,

2) Rzecznika Praw Obywatelskich,

3) kasztelana, wójta i wojewodę,

4) sędziego pokoju dla każdej gminy,

5) prezesów sądów rejonowych i okręgowych,

6) wojewódzkiego lekarza, kuratora i komisarza wyborczego.

9.

Naród bezpośrednio wybiera na 6-letnią kadencję: radnych, posłów i senatorów. Funkcje te można piastować tylko dwie kadencje zaś składy: rad, Sejmu i Senatu wymieniane są co dwa lata w ilości 1/3.

10..

Każdy wyborca ma prawo zgłosić tylko jednego kandydata w swoim miejscu zamieszkania do każdej funkcji. Pretendenci do funkcji sami zgłaszają swoją kandydaturę i muszą być zdrowi i nie karani.

11.

Podstawową jednostką samorządu terytorialnego jest kasztel (dziś sołectwo), który obejmuje obszar jednego gimnazjum czy parafii. Zaś państwo podzielone jest na gminy, dobrowolne ich związki i województwa.

12.

Podstawą obrony Ojczyzny i własnego domu jest pluton defensywy kasztelu.

13.

Zamach na Konstytucję będzie srogo karany.

 Wywołanie Konstytuanty postuluję od przed wyborów 2005 r.

 W tym roku obchodzimy CCXXIV rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja a jej jeden z podstawowych wymogów do dziś nie został zrealizowany. Może więc w przyszłym roku, na CCXXV rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja, będzie zrealizowany jeden z podstawowych postulatów.

VI. SEJM, CZYLI WŁADZA PRAWODAWCZA.

Zapobiegając z jednej strony gwałtownym i częstym odmianom Konstytucji narodowej, z drugiej uznając potrzebę wydoskonalenia onej po doświadczeniu jej skutków co do pomyślności publicznej, porę i czas rewizji i poprawy Konstytucji co lat dwadzieścia pięć naznaczamy, chcąc mieć takowy sejm konstytucyjny ekstraordynaryjny podług osobnego o nim prawa opisu.

Tym zaś, którzy nie odróżniają kokardy od kotyliona czy koturna dedykuję obraz Artura Grottgera (ur. 1837 r. – zm. 1867 r.) z 1866 r.

A.Grottger Pozegnanie powstancaPożegnanie powstańca

Konstytucjonalista = propagandysta.

Po mojemu obecna Konstytucja obowiązująca w Polsce jest nielegalna. Pokrótce wyjaśniam. Konstytucjonalista to: prawnik specjalizujący się w prawie konstytucyjnym albo przedstawiciel konstytucjonalizmu w polityce i nauce prawa państwowego lub też zwolennik konstytucjonalizmu w psychologii; zaś propagandysta to: osoba zajmująca się zawodowo propagandą czyli szerzenie jakichś poglądów, idei, haseł mające na celu pozyskanie kogoś dla jakiejś idei lub akcji.

Jeżeli zestawimy te oba wyrazy, że konstytucjonalista = propagandysta, to wszystko staje się jasne skąd taki olbrzymi jazgot w sprawie konstytucyjnych zapisów o Trybunale Konstytucyjnym oraz o jego wyrokowaniu. Nie będę się rozpisywał w temacie, gdyż publikatory robią przysłowiową wodę w mózgach poprzez wypowiedzi licznych konstytucjonalistów = propagandystów. Dla mnie sprawa, z nielegalną Konstytucją III RP lub PRL Bis (jak kto woli) jest bardzo prosta i nie wymagająca głębokiego namysłu. Już nie konstytucjonalistów = propagandystów lecz każdego zdrowo myślącego. Oto dowód.

Na stronie internetowej Sejmu (ISAP) jest napisane.

Dz. U. 1997 nr 78 poz. 483. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r.

Jeżeli otworzymy sobie tekst ujednolicony, to po prawej stronie zapisano tam: Opracowano na podstawie: Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483; z 2001 r. Nr 28, poz. 319; z 2006 r. Nr 200, poz. 1471; z 2009 r., Nr 114, poz. 946

Proszę zerknąć na drugą pozycję Dz. U. 2001 nr 28 poz. 319 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 marca 2001 r. o sprostowaniu błędów. Oto cała treść tego obwieszczenia.

OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 26 marca 2001 r. o sprostowaniu błędów.

Na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718) prostuje się w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) następujące błędy:

1) w art. 31 w ust. 3 zamiast wyrazu „by” powinien być wyraz „być”;

2) w art. 93 w ust. 1 zamiast wyrazu „organizacyjne” powinien być wyraz „organizacyjnie”.

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek

Proszę jeszcze raz przeczytać co jest napisane w ISAP.

Dz. U. 1997 nr 78 poz. 483. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r.

I tu leży przysłowiowy pies pogrzebany. Jakim prawem Ob. J. Buzek jednoosobowo dokonał zmiany treści Konstytucji? Przez blisko cztery lata, od 2-04-1997 do 26-03-2001 nikt tego nie zauważył? Dowodzi to tego, że treść Konstytucji dla naszego życia publicznego nie ma najmniejszego znaczenia. Co podnosiłem w moim proteście o unieważnienie referendum konstytucyjnego z 1997 r. przed Sądem Najjaśniejszym, syg. akt. III SW 68/97, postanowienie z 5-06-1997 r. Skład orzekający, SSN: Jerzy Kuźniar (sprawozdawca), Kazimierz Jaśkowski i Roman Kuczyński. W uzasadnieniu ci SNN napisali: Pan Zbigniew Grabowski wniósł „o unieważnienie referendum konstytucyjnego” stwierdzając, że prawa człowieka i obywatela zagwarantowane w obecnej Konstytucji są łamane, stąd „treść Konstytucji nie ma znaczenia”. (…) W rozpatrywanej sprawie wnioskodawca nie przedstawił zarzutów w rozumieniu powołanego art. 35 ust. 1 ustawy o referendum, jego uwagi bowiem dotyczące łamania praw człowieka, nie mogą być potraktowane [poważnie] jako zarzuty uzasadniające protest. (…)

No i cóż z tego że w preambula Konstytucji III RP lub PRL Bis (jak kto woli) i jest to tak zwany „duch prawa”, zapisano: pomni gorzkich doświadczeń z czasów, gdy podstawowe wolności i prawa człowieka były w naszej Ojczyźnie łamane pragnąc na zawsze zagwarantować prawa obywatelskie, zaś w art. 4. jest: 1. Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu. 2. Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio. A art. 126 brzmi: 1. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej jest najwyższym przedstawicielem Rzeczpospolitej i gwarantem ciągłości władzy państwowej.