Ordynarne niechlujstwo w KRS, cz. 5.

Stanowisko KRS, wiceprzewodniczący płk Piotr Raczkowski.

Nadruk godła Polski                Warszawa, 21 października 2015 r.

PRZEWODNICZĄCY

KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA

NR WP-0510-298/15

Pan Zbigniew GRABOWSKI

[mój adres domowy]

Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi

Działając w imieniu Krajowej Rady Sądownictwa, zawiadamiam, że skarga z 9 września 2015 r. została uznana za bezzasadną.

Uzasadnienie

W dniu 9 września 2015 r. do Biura Krajowej Rady Sądownictwa wpłynęła skarga z 9 września 2015 r. Wyraził w niej Pan niezadowolenie z odpowiedzi udzielonej przez Wiceprzewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa w piśmie z 13 lipca 2015 r.

Komisja do spraw Skarg, Wniosków i Petycji Krajowej Rady Sądownictwa rozpatrzyła skargę podczas posiedzenia plenarnego Rady w dniach 5-9 października 2015 r. W piśmie z 13 lipca 2015 r. wyjaśniono Panu przyczyny opóźnienia w rozpatrzeniu pism z 10 kwietnia 2014 r., 14 maja 2014 r., 6 lipca 2014 r. i 6 sierpnia 2014 r. Został Pan poinformowany o sposobie ich rozpatrzenia, a także przeproszony za zaistniałe okoliczności. Wobec tego skarga nie zasługuje na uwzględnienie.

Mając powyższe na uwadze i działając na wniosek Komisji do spraw Skarg, Wniosków i Petycji, Krajowa Rada Sądownictwa postanowiła jak na wstępie.

Wiceprzewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa

płk Piotr Raczkowski sędzia Wojskowego Sądu Okręgowego

podpis nieczytelny

Druga strona

Pouczenie

W przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności – organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy, bez zawiadamiania skarżącego (art. 239 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego; Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.).

* * * * * * * * * *

Zbigniew Grabowski,                                    9 września 2015 r.

WOJEWÓDZKI SĄD

ADMINISTRACYJNY w Warszawie

bezpośrednio i za pośrednictwem

Krajowa Rada Sądownictwa

ul. Rakowiecka 30, 02 – 528 Warszawa

SKARGA NA PRZEWLEKŁOŚĆ

Dotyczy: NR WP-0510-298/15, pismo z 13-07-2015, płk Piotr Raczkowski.

Mocą ducha prawa wynikającego z preambuły Konstytucji: pomni gorzkich doświadczeń z czasów, gdy podstawowe wolności i prawa człowieka były w naszej Ojczyźnie łamane, pragnąc na zawsze zagwarantować prawa obywatelskie oraz odpowiednich przepisów K.p.a. ośmielam się bardzo uprzejmie wnosić o:

1 stwierdzenie, że w sprawie doszło do przewlekłego załatwiania;
2 nałożenie na winnych przynależnej im kary dyscyplinarnej. Dodatkowo wyjaśnię, że mozoliłem się nad pismami do KRS celem ich załatwienia przez KRS zgodnie z Konstytucyjnymi uprawnieniami.

Po raz kolejny pytam. Po co nam, (bydło, hołota, motłoch, pospólstwo i wataha) jakaś Konstytucja i sądy skoro wiceprzewodniczący KRS, płk P. Raczkowski, nie ma zielonego pojęcia o konstytucyjnej zasadzie legalizmu i bezpośredniości? Zaś zaprezentowane poniżej dokumenty dowodzą, że w KRS panuje ordynarne niechlujstwo. Natomiast 14-05-2015 r. nie wysyłałem żadnego pisma poprzez ePUAP i do nikogo.

Mocą Konstytucji wnoszę jak wyżej, przy tym zwracam uwagę na imponderabilia (rzeczy nieuchwytne, nie należące do sfery zjawisk fizycznych, nie dające się dokładnie zmierzyć, obliczyć, czy wycenić ale mogące jednak mieć znaczenie lub być w stanie wywierać wpływ na jakieś sprawy, na ludzkie działanie) i sprawiedliwość społeczną, która wymaga aby każdemu oddać to co słusznie mu się należy a zawarte w samej Konstytucji i w jej preambule: pomni gorzkich doświadczeń… To my, bydło… utrzymujemy Was bo codziennie płacimy podatki kupując: wodę, chleb, ziemniaki…

Szacunek rodzi się tylko z atencji i prawości. No bo

chyba jest jakaś różnica pomiędzy sądem a kabaretem.

Z poważaniem

Czy SSR Paweł Kwapień jest poczytalny?

Przez poczytalność należy rozumieć zdolność pojmowania tekstu pisanego. Na tej podstawie ośmielam się publicznie pytać.

Czy wejherowski sędzia, SSR Paweł Kwapień, jest poczytalny?

Moje wątpliwości opieram na zapisach Konstytucji obowiązującej w Polsce; z preambuły: pomni gorzkich doświadczeń z czasów, gdy podstawowe wolności i prawa człowieka były w naszej Ojczyźnie łamane oraz art.: 8, 30, 47 i 54.

Sąd Rejonowy w Wejherowie, w osobie SSR Paweł Kwapień, w swoim orzeczeniu bezceremonialnie, bezczelnie i niczym z wielkiej armaty grzmocić w godność ludzką pokrzywdzonego. Wszelkie wątpliwości rozwiewa poniższy passus.

Sąd zważył, co następuje:

W ocenie Sądu zażalenie jest niezasadne i jako takie nie zasługuje na uwzględnienie. Analiza zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego prowadzi do wniosku o słuszności stanowiska Prokuratora. Na wstępie wskazać należy, iż zażalenie sprowadza się do lakonicznego w swej treści kwestionowania przyjętej przez Prokuratora wersji wydarzeń.

Treść aartykułu [←oryginalne]286 kk określa odpowiedzialność za oszustwo, którym według tego przepisu jest motywowane celem korzyści majątkowej doprowadzenie innej osoby do niekorzystnego rozporządzenia mieniem przez wprowadzenie jej w błąd albo wyzyskanie błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranej czynności. Istota tego przestępstwa polega więc na posłużeniu się fałszem jako czynnikiem sprawczym, który ma doprowadzić pokrzywdzonego do podjęcia niekorzystnej decyzji majątkowej.

Wprowadzenie w błąd polega na tym, iż sprawca własnymi podstępnymi zabiegami doprowadza pokrzywdzonego do mylnego wyobrażenia o określonym stanie rzeczy, natomiast „wyzyskanie błędu” – to celowe skorzystanie z mylnego wyobrażenia o wartości rzeczy, skutkach transakcji itp., w jakim znajduje się pokrzywdzony. Formą wykonawczą oszustwa jest również wyzyskanie niezdolności pokrzywdzonego do należytego pojmowania przedsiębranej czynności. Niezdolność ta może mieć charakter stały (np. osoba chora psychicznie, małe dziecko, pozbawiona rozeznania osoba w wieku starczym) albo przemijający (np. zaburzenia wynikające z przejściowej choroby czy innego zakłócenia czynności psychicznych). Ustawa nie ogranicza przesłanek niezdolności do pojmowania znaczenia przedsiębranej czynności, może więc ona wynikać także z ciemnoty, zabobonu lub naiwności osoby pokrzywdzonej.

 Podkreślenie moje.

Ordynarne niechlujstwo w KRS, cz. 4.

Stanowisko KRS, wiceprzewodniczący płk Piotr Raczkowski.

Nadruk godła Polski.                          Warszawa, 2015-10-07.

PRZEWODNICZĄCY

KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA

NR WP-0510-298/15

Pan Zbigniew GRABOWSKI

[mój adres domowy]

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 6 sierpnia 2014 r., które wpłynęło do Krajowej Rady Sądownictwa w dniu 3 lipca 2015 r. [podkreślenie moje. Ponad rok ( sic!!!) pismo krążyło po KRS] uprzejmie informuję, że Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych jest organem samodzielnym i niezależnym w zakresie wydania postanowienia o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego. Jednocześnie wyjaśniam, że w niniejszej sprawie brak jest okoliczności, które mogłyby podważyć stanowisko Pana Rzecznika zawarte w kierowanym do Pana piśmie z dnia 8 maja 2015 r.

Wiceprzewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa

płk Piotr Raczkowski sędzia Wojskowego Sądu Okręgowego

podpis nieczytelny

* * * * * * * * * *

6 sierpnia 2014 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie bezpośrednio i przez Rzecznik Dyscyplinarny

dla Sędziów przy Krajowej Radzie Sadownictwa

ul. Rakowiecka 30, 02-528 Warszawa

SKARGA NA BEZCZYNNOŚĆ

Dotyczy Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Sygn akt: I ACa 1335/13 oraz Wiz-4100-292/14/ C z 29-05-2014 r, z up. Prezesa, SSA Maciej Kowalski.

Termin ogłoszenia wyroku 11-04-2014 r. Doręczono 5-08-2014 r. Vide art. 329K.p.c.

1°. Mocą Konstytucji: pomni gorzkich doświadczeń z czasów, gdy podstawowe wolności i prawa człowieka były w naszej Ojczyźnie łamane… i art.: 2, 7, 8, 45 i 178 ośmielam się uprzejmie skarżyć na bezczynność Ob. Rzecznika. Dnia 14-05-2014 roku za pośrednictwem ePUAP przekazałem o lekceważącym stosunku sędziów do prawa materialnego w mojej sprawie. W związku z tym, że OB. Rzecznik nie podjął w tej sprawie żadnych czynności, o czym nic mi nie jest wiadome, przeto skarga jest zasadna – vide art. 35 i następne oraz 65 K.p.a.

2°. Problem dotyczy sędziów Sądu Apelacyjnego w Warszawie:

  1. prezesa Krystyna Karolus-Franczyk – dane z Internetu;

  2. przewodnicząca I Wydziału Cywilnego SSA Lidia Sularzycka – dane z Internetu;

  3. SSO Bogusława Jarmołowicz-Łochańska;

  4. SSA Jerzy Paszkowski;

  5. SSA Małgorzata Rybicka-Pakuła

Sędziowie ci ewidentnie sprzeniewierzyli się i złamali konstytucyjną zasadę sprawiedliwości społecznej i rzetelności procesowej. Natomiast prezes K. Karolus-Franczyk i przewodnicząca L. Sularzycka nie zrobiły nic aby zapobiec brutalnemu i bezwzględnemu łamaniu prawa w zakresie doręczenia mi wyroku.

Z poważaniem

Ordynarne niechlujstwo w KRS, cz. 3.

Stanowisko KRS, wiceprzewodniczący Krzysztof Wojtaszek.

Nadruk godła Polski.           Warszawa, 5 października 2015 r.

PRZEWODNICZĄCY

KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA

NR WP-0510-298/15

Pan Zbigniew GRABOWSKI

[mój adres domowy]

Odpowiadając na Pana skargę z 19 sierpnia 2015 r. zawiadamiam, że Krajowa Rada Sądownictwa, na wniosek Komisji ds. Skarg uznała ją za bezzasadną.

Komisja ds. Skarg Krajowej Rady Sądownictwa zapoznała się z Pana skargą i dołączonymi do niej załącznikami. Informuję, że Rada jest organem stojącym na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów i wykonuje związane z tym zadania określone w Konstytucji RP oraz w ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. Nr 126, poz. 714 ze zm.). Przepisy powyższych aktów prawnych nie przyznają Radzie kompetencji, które pozwalałyby jej na ingerencję w postępowanie sądowe i zapadające w jego wyniku orzeczenie sądu. Takich uprawnień nie posiada również prezes sądu apelacyjnego.

Mając powyższe na uwadze, Krajowa Rada Sądownictwa, na wniosek Komisji ds. Skarg, uznała zgłoszoną przez Pana skargę za bezzasadną.

Wiceprzewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa

Krzysztof Wojtaszek sędzia Sądu Okręgowego

podpis nieczytelny

* * * * * * * * * *

19 sierpnia 2015 r.

KRAJOWA RADA SĄDOWNICTWA

ul. Rakowiecka 30

02 – 528 Warszawa

SKRAGA

na bezprawie Krajowej Rady Sądownictwa

Mocą ducha prawa wynikającego z preambuły Konstytucji: pomni gorzkich doświadczeń z czasów, gdy podstawowe wolności i prawa człowieka były w naszej Ojczyźnie łamane, pragnąc na zawsze zagwarantować prawa obywatelskie na domiar tego, art. 186 tejże; ośmiela się bardzo uprzejmie zapytać Was, członków Krajowej Rady Sądownictwa: Roman Hauser, płk Piotr Raczkowski, Krzysztof Wojtaszek, Andrzej Adamczuk, Łukasz Bojarski, Małgorzata Gersdorf, Katarzyna Gonera, Dariusz Zawistowski, Cezary Grabarczyk, Andrzej Jagiełło, Jan Kremer, Maria Motylska-Kucharczyk, Andrzej Niedużak, Gabriela Ott, Jan Bury, Witold Pahl, Krystyna Pawłowicz, Sławomir Kopyciński, Gabriela Ott, Sławomir Pałka, Ewa Preneta-Ambicka, Grażyna Anna Sztark, Dariusz Zawistowski, Piotr Benedykt Zientarski, Janusz Zimny i Waldemar Żurek.

Po co nam, (bydło, hołota, motłoch, pospólstwo i wataha) jakaś Konstytucja i sądy skoro wiceprzewodniczący KRS, płk P. Raczkowski, nie ma zielonego pojęcia o konstytucyjnej zasadzie legalizmu i bezpośredniości? Zaś zaprezentowane poniżej dokumenty dowodzą, że w KRS panuje ordynarne niechlujstwo. Natomiast 14-05-2015 r. nie wysyłałem żadnego pisma poprzez ePUAP i do nikogo

Mocą Konstytucji wnoszę jak wyżej, przy tym zwracam uwagę na imponderabilia i sprawiedliwość społeczną, która wymaga aby każdemu oddać to co słusznie mu się należy a zawarte w samej Konstytucji i w jej preambule: pomni gorzkich doświadczeń… To my, bydło… codziennie płacimy podatki kupując: wodę, chleb, ziemniaki…

Szacunek rodzi się tylko z atencji i prawości. No bo

chyba jest jakaś różnica pomiędzy sądem a kabaretem

Z poważaniem

Ordynarne niechlujstwo w KRS, cz. 2.

Stanowisko prokuratora Jan Drelewski, Warszawa Mokotów.

Pieczątka o treści: PROKURATURA REJONOWA, WARSZAWA MOKOTÓW,

w Warszawie, ul. Wiktorska 91 a, 02-582 Warszawa

Warszawa dnia 25 września 2015r.

1 Ds. 750/15/III

POSTANOWIENIE

O ODMOWIE WSZCZĘCIA ŚLEDZTWA

Jan Drelewski – prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa Mokotów w Warszawie po zapoznaniu się z zawiadomieniem Zbigniewa Grabowskiego o podejrzeniu popełnienia przestępstwa niedopełnienia obowiązków przez pracowników Krajowej Rady Sądownictwa, tj. o czyn z 231 §1 kk – działając na podstawie art. 17 §1 pkt 2 kpk

postanowił

odmówić wszczęcia śledztwa w sprawie niedopełnienia w Warszawie, w nieustalonym czasie, nie wcześniej jednak niż 10 kwietnia 2015r. i nie później niż 9 września 2015r. poprzez nierozpoznanie pism o nieustalonej treści kierowanych do Krajowej Rady Sądownictwa przez Zbigniewa Grabowskiego, czym działano na szkodę interesu prywatnego Zbigniewa Grabowskiego tj. o czyn z art. 231 § kk – wobec braku znamion czynu zabronionego, na podstawie art. 17 §1 pkt 2 kpk

UZADASNIENIE

Do prokuratury Rejonowej Warszawa Mokotów wpłynęło pismo Zbigniewa Grabowskiego z dnia 09.09.2015r. kierowane pierwotnie do Krajowej Rady Sądownictwa, które ze względu na treść potraktowano jako zawiadomienie o podejrzeniu przestępstwa z art. 231 §1 kk.

W piśmie tym, będącym „skargą na przewlekłość KRS” pokrzywdzony domagał się poddania sytuacji analizie pod kątem znamion czynu z art. 231 §1 kk, nie podnosząc żadnych innych okoliczności ani argumentów mających świadczyć o rzekomym występku.

Druga kartka.

Do zawiadomienia załączono kopie korespondencji pomiędzy pokrzywdzonym a Krajową Radą Sądownictwa. Z Dokumentów tych wynika, że Zbigniew Grabowski miał kierować w okresie od 10 kwietnia 2015r. do 6 sierpnia 2015r. szereg pism do Krajowej Rady Sądownictwa. Pisma te przesyłane były za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). Jednakże wiadomości te nie trafiły do skrzynki ePUAP KRS lecz do innego zbioru dokumentów, gdzie przebywały do dnia 3 lipca 2015r. kiedy to nadano im stosowny bieg.

Zawiadomienie Zbigniewa Grabowskiego poddano analizie pod katem czynu z art. 231 §1 kk, która to analiza nakazuje stwierdzić do następuje:

Zgodnie z art. 231 §1 kk, karze podlega funkcjonariusz publiczny, który przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając swoich obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego. Przekroczenie uprawnień polega na podjęciu czynności wykraczającej poza uprawnienia służbowe funkcjonariusza bądź czynności, do podjęcia której nie było podstawy faktycznej lub prawnej. Niedopełnienie obowiązków występuje zaś wówczas, gdy funkcjonariusz publiczny zaniecha podjęcia czynności, do której wykonania był zobowiązany. Samo przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków przez funkcjonariusza nie wypełnia jeszcze znamion przestępstwa, choć może być podstawą odpowiedzialności służbowej lub dyscyplinarnej (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25.11.1974r., sygn. II KR 177/74, OSPiKA 1976, nr 6-9, poz. 12). Do znamion tych bowiem należy jeszcze działanie na szkodę interesu publicznego lub prywatnego. Typ przestępstwa z art. 231 §1 kk może być popełniony jedynie umyślnie, a więc funkcjonariusz publiczny musi obejmować swoim zamiarem zarówno przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków jak i „działanie” na szkodę interesu publicznego lub prywatnego. Co więcej, skutkowy charakter tego przestępstwa pociąga za sobą konieczność wykazania powiązania na płaszczyźnie przyczynowej i normatywnej pomiędzy naruszeniem obowiązków, a powstaniem niebezpieczeństwa uszczerbku dla dobra prawnego (vide wyrok Sądu Najwyższego z dnia 03.03.2009r., sygn. WA5/09. OSNwSK 2009, nr 1, poz. 592).

Przenosząc powyższe rozważania na grunt niniejszego postępowania stwierdzić należy, że w zakresie podejrzenia czynu z art. 231 §1 kk jak brak jest znamion czynu zabronionego. Jak wynika bowiem z materiałów dołączonych do zawiadomienia, do nienadania biegu pismom pokrzywdzonego doszło wskutek okoliczności niezależnych od pracowników KRS lecz z przyczyn technicznych sytemu ePUAP. Nie sposób zatem dopatrzeć się w analizowanych okolicznościach jakiejkolwiek formy zamiaru pracowników KRS, która to okoliczność jest warunkiem sina qua non do zaistnienia występku z art. 231 §1 kk. Tym

Trzecia kartka.

samym w omawianym zakresie brak jest znamion czynu zabronionego, co stanowi negatywną przesłankę procesową wyrażoną w art. 17 §1 pkt 2 kpk.

Mając powyższe na uwadze postanowiłem jak na wstępie.

PROKURATOR

PROKURATURY REJONOWEJ

Warszawa Mokotów w Warszawie

podpis nieczytelny

Jan Drelowski

Pouczenie: pomijam.

* * * * * * * * * *

Zbigniew Grabowski 9 października 2015 r.

WŁAŚCIWY SĄD

przez Prokurator Rejonowy

Warszawa Mokotów

ul. Wiktorska 91 a

02 – 528 Warszawa

ZAŻALENIE

Sygn. akt: 1 Ds/750/15, Postanowienie z 25-09 br. prokurator, Jan Drelewski.

Mocą ducha prawa wynikającego z preambuły Konstytucji: pomni gorzkich doświadczeń z czasów, gdy podstawowe wolności i prawa człowieka były w naszej Ojczyźnie łamane, pragnąc na zawsze zagwarantować prawa obywatelski ośmielam się bardzo uprzejmie wnosić o unieważnienie powyższego Postanowieniai przekazanie sprawy do uczciwego i rzetelnego dochodzenia zakończonego aktem oskarżenia winnych zaniedbań w Krajowej Radzie Sądownictwa (dalej KRS). Dodatkowo wnoszę o doręczenie mi uwierzytelnionej kopi spisu kart akt sprawy.

Prokurator J. Drelewski nie przeprowadził żadnego postępowanie dowodowego podczas gdy samo pismo przewodniczącego KRS z 13-07 br. dowodzi z pierwszych zdań, że w KRS panuje zwyczajne niechlujstwo: Odpowiadając na Pana pisma z 10 kwietnia, 14 maja, 6 lipca i 6 sierpnia 2014 r., wyjaśniam, że pisma te wpłynęły do Krajowej Rady Sądownictwa we wskazanych datach za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). Z przyczyn od Rady niezależnych nie trafiły jednak do skrzynki ePUAP ale do innego składu dokumentów, gdzie zostały przetrzymane do 3 lipca br.

 Po raz kolejny pytam. Po co nam, (bydło, hołota, motłoch, pospólstwo i wataha) jakakolwiek Konstytucja i jakieś organa władzy skoro wiceprzewodniczący KRS, płk P. Raczkowski, nie ma zielonego pojęcia o konstytucyjnej zasadzie legalizmu i bezpośredniości.

Mocą Konstytucji wnoszę jak wyżej, przy tym zwracam uwagę na imponderabilia i sprawiedliwość społeczną, która wymaga aby każdemu oddać to co słusznie mu się należy a zawarte w samej Konstytucji i w jej preambule: pomni gorzkich doświadczeń…To my, bydło (…) i wataha utrzymujemy Was. Codziennie płacimy podatki kupując: wodę, chleb, ziemniaki…

Szacunek rodzi się tylko z atencji i prawości. No bo

chyba jest jakaś różnica pomiędzy urzędem a kabaretem.

Z poważaniem

40.000 wagonów.

Mocą tajnego porozumienia: Adolfa Hitlera (1889 -1945) kanclerza Niemców i Józefa Stalina, właściwie Josif Wissarionowicz Dżugaszwili (1878 -1953) sekretarza generalnego KPZR i premiera ZSRR w ciągu trzech miesięcy październik – grudzień 1944 r. Niemcy wywieźli z Warszawy, przy stoickim spokoju Sowietów, ponad 40.000 wagonów wypełnionych z niemiecką skrupulatnością i dokładnością dobytkiem i mieniem warszawiaków. Był to osobisty rozkaz A. Hitlera, który nakazał ogołocić domy z wszelkiego dobra a same budowle zamienić w pogorzelisko aby zatrzeć zbrodniczy rabunek i uniemożliwić odbudowę miasta. Niemcy drobiazgowo i szczegółowo wypełnili rozkaz A. Hitlera i zamieniali Warszawę w morzem ruin. Hiroszima i Nagasaki po zrzuceniu na te miasta bomb atomowych przez USA w sierpniu 1945 r. były mniej zniszczone niż Warszawa. I mniej zginęło tam ludzi, niż Niemcy zabili Polaków w Warszawie podczas powstania.

Trzeba pamiętać. 2-10-1944 r. został podpisany akt kapitulacji przez Warszawski Korpus Armii Krajowej z Niemcami. Przewidziane na kilka dni Powstanie Warszawskie trwało aż 63 dni. Był to największy tego typu zryw wolności w historii II Wojny Światowej porównywany z bitwą o Stalingrad. Zaś 17-01-1945 r. przez skutą już lodem Wisłę, weszły do obróconej w perzynę, pustej i martwej Warszawy oddziały Armii Czerwonej i Ludowego Wojska Polskiego. Dzień ten, 17-01-1945 r. za „komuny” był wielkim świętem jako kolejna rocznica „Wyzwolenia Warszawy”.

Dziś, kanclerz Niemców, Angela Merkel (ur. 1954 r.) i premier w Polsce, Ewa Kopacz (ur. 1956 r.) zawarły tajne porozumie. Oto Niemcy będą rozwozić po całej Europie wcześniej serdecznie zaproszonych do siebie uchodźców, czy też imigrantów z Azji i Afryki. Z niemieckiej serdeczności skorzystało 1 do 2 milionów Azjatów i Afrykanów. Ta niemiecka czułość okazała się zbyt wylewna. Niemcom brakuje miejsc na skonsumowanie swojej dobroci.

Krążą wieści, że znana kopaczka smoleńska (Ewa Kopacz, jako minister od zdrowia w Polsce), bo przekopała na 1 m miejsce, gdzie runęły szczątki rządowej Tutki (TU-154 M) w dniu 10-04-2010 r. zabijając 96 ważnych osób w Polsce, w tym urzędującego prezydenta – Lech Kaczyński – i ostatniego prezydenta Polski na uchodźstwie – Ryszard Kaczorowski; w tym tajnym układzie z A. Merkel zgodziła się aby Niemcy wywieźli do Polski ponad 100.000 owych uchodźców, czy też imigrantów z Azji i Afryki. To taka jest niemiecka wdzięczność za mienie zrabowane warszawiakom pod koniec 1944 r. Może ci Azjaci i Afrykanie będą przywożeni tymi samymi wagonami co było wywożone mienie warszawiaków w 1944 r.?

– No bo wiecie, rozumiecie. Idzie zima. Może będzie mroźna. Lód skuje wszystko. Tym ludziom z Azji i Afryki trzeba dać chaty ciepło i jedzenie. Niemcy nie maja już na to ani miejsca ani pieniędzy…

Sędziowie z deliktem crimina, cz. 3.

Sąd Apelacyjny w Gdańsku, w osobie SSA Monika Koba, doręczył mi taki oto kwit.

W177. SA GdańskJest też napisane: Na zarządzenie Sędziego Krystyna Andrzejewska st.sekr. sądowy

Pismo nie wymaga podpisu własnoręcznego na podstawie § 19 ust. 4 zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 roku w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej jako właściwie zatwierdzone w system ie informatycznym.

Zasię w Konstytucji III RP lub PRL Bis (jak kto woli) zapisano w art. 178. 1. Sędziowie w sprawowaniu swojego urzędu są niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji oraz ustawom.

* * * * * * * * * *

P R E Z E S

Sąd Apelacyjnego

ul. Nowe Ogrody 28/29

80 – 803 Gdańsk

SKARGA

o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. Sygn. akt: I Acz 721/15, Postanowienie z 22-09 br. SSA Monika Koba.

Mocą ducha prawa wynikającego z preambuły Konstytucji: pomni gorzkich doświadczeń z czasów, gdy podstawowe wolności i prawa człowieka były w naszej Ojczyźnie łamane, pragnąc na zawsze zagwarantować prawa obywatelskie oraz art. 424 1 do 12 a także 126 2 K.p.c. ośmielam się bardzo uprzejmie wnosić o stwierdzenie, że w powyższym orzeczeniu doszło do naruszenia podstawowych zasad porządku prawnego będącego implikacją bezpośredniości i legalizmu konstytucyjnego.

SSA M. Koba w powyższym Postanowieniu przywołuje zarządzenie Przewodniczącego Sądu Okręgowego. Dowód poniżej. Wedle ustawy o sądach powszechnych takiej funkcji w tych sądach nie ma – vide art. 21. Ponadto rzeczone Postanowienie jest zwykłym wydrukiem komputerowym nie opatrzonym żadnym podpisem za zgodność czyniąc z owego Postanowienia papier bez żadnej wartości prawnej.

Po raz kolejny pytam. Po co nam, (bydło, hołota, motłoch, pospólstwo i wataha) jakakolwiek Konstytucja i prawa, skoro SSA M. Koba nie ma zielonego pojęcia o organizacji sądownictwa w Polsce. Biorąc powyższe zwracam się również i do ministra od sprawiedliwości, co by był tak uprzejmy i wydał stosowny ukaz, aby we wszystkich doręczeniach, sądy pisały: co doręczają, na czyje polecenie z funkcją imieniem i nazwiskiem oraz w jakiej ilości liczbę kartek i stron tekstu. Niezależnie od tego, każde orzeczenie winno mieć numerowane wiersze.

Mocą Konstytucji wnoszę jak wyżej, przy tym zwracam uwagę na imponderabilia i sprawiedliwość społeczną, która wymaga aby każdemu oddać to co słusznie mu się należy a zawarte w samej Konstytucji i w jej preambule: pomni gorzkich doświadczeń… To my, bydło (…) i wataha utrzymujemy Was. Codziennie płacimy podatki kupując: wodę, chleb, ziemniaki…

Szacunek rodzi się tylko z atencji i prawości. No bo

chyba jest jakaś różnica pomiędzy sądem a kabaretem.

Z poważaniem

Sędziowie z deliktem crimina, cz. 2.

Delikt (łac. delictum – czyn niedozwolony, błąd, przewinienie) – pojęcie prawnicze, mające swe korzenie w czasach starożytnego Rzymu. W prawie rzymskim wyróżniano: crimina – czyny zabronione prawa publicznego i delicta – czyny niedozwolone prawa prywatnego. Za Wikipedia.

SSA Marek Machnij, brak uprawnień.

Pieczęć o treści

SĄD APELACYJNY w Gdańsku

8O-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 28/29

teł. Centr. (058)32-33-500 tel./fax 9(58) 302-87-22

Gdańsk, dnia 15 września 2015 r.

Sygn. akt: Kd.1180.19.2015

Pan

Zbigniew Grabowski

[mój adres]

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 18 lutego 2015 r., nadesłane e-mailem do Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, wyjaśniam w pierwszej kolejności, że zgodnie z art. 114 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t. jedn. Dz. U. 2015 r., poz. 133 z późn. zm.) nie jest Pan uprawniony do samodzielnego żądania wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec sędziów sądu powszechnego.

Niezależnie od tego informuję Pana, że zapoznałem się z aktami sprawy XV C 789/13 Sądu Okręgowego w Gdańsku w celu rozważenia, czy istnieją ewentualnie podstawy do wszczęcia z urzędu postępowania dyscyplinarnego wobec SSO Marii Kliszcz w związku z postawionymi przez Pana zarzutami. W konsekwencji uznałem, że Pana zarzuty są bezpodstawne, ponieważ odmówienie przez sędzię Marię Kliszcz wydania Panu spisu ponumerowanych kart akt w/w sprawy oraz wykazu dokumentów i akt spraw z ich spisem dołączonych do akt powyższej sprawy z jednej strony nie naruszało żadnych przepisów, w szczególności Kodeksu postępowania cywilnego, regulujących uprawnienia stron postępowania do przeglądania akt spraw i otrzymywania odpisów, kopii lub wyciągów z tych akt, a z drugiej strony nie może być kwalifikowane jako przewinienie dyscyplinarne w rozumieniu art. 107 § 1 u.s.p., zgodnie z którym sędzia odpowiada dyscyplinarnie za przewinienia służbowe, w tym za oczywistą i rażącą obrazę przepisów prawa lub uchybienia godności urzędu.

Podkreślić należy, że obowiązek wydawania odpisów, kopii i wyciągów z akt sprawy dotyczy tylko takich dokumentów, które rzeczywiście istnieją w aktach sprawy, w związku z czym wziąć trzeba pod uwagę, że w postępowaniu cywilnym nie prowadzi się ani spisu ponumerowanych kart akt sprawy, ani wykazu dokumentów znajdujących się w aktach sprawy, wobec czego Pana wniosek o ich wydanie nie mógł zostać uwzględniony. Nie pozbawiało to oczywiście Pana

Druga kartka.

możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wskazania konkretnych dokumentów lub kart akt sprawy, których odpisów domagał się Pan wydania. Nie był Pan natomiast uprawniony do żądania sporządzenia wyłącznie na Pana wniosek spisu kart akt sprawy lub wykazu dokumentów w aktach sprawy, w związku z czym decyzja SSO M. Kliszcz i udzielone Panu pouczenie nie naruszało żadnych przepisów.

Dodać należy, że prawidłowość czynności SSO M. Kliszcz może zostać merytorycznie oceniona przez Sąd Apelacyjny, jako sąd odwoławczy, jeśli nastąpi rozpoznanie wniesionej przez Pana apelacji od wyroku z dnia 2 marca 2015 r.

 

  Z-ca Rzecznika Dyscyplinarnego

Sądu Apelacyjnego w Gdańsku

podpis nieczytelny

SSA Marek Machnij

* * * * * * * * * *

poprzez

ePUAP

P R E Z E S

Sąd Apelacyjnego

ul. Nowe Ogrody 28/29

80 – 803 Gdańsk

P R E Z E S

Sąd Okręgowy

ul. Nowe Ogrody 30/34

80 – 803 Gdańsk

WNIOSEK

Sygn. akt: I C 789/13, pozwany Sąd Rejonowy w Gdyni;

Adm. 550-17/14 pismo z 10-06-2014 r. wiceprezes, Alina Miłosz – Kloczkowska.

Mocą ducha prawa wynikającego z preambuły Konstytucji: pomni gorzkich doświadczeń z czasów, gdy podstawowe wolności i prawa człowieka były w naszej Ojczyźnie łamane, pragnąc na zawsze zagwarantować prawa obywatelskie oraz:

Art. 7. Organy władzy publicznej działają na na podstawie i w granicach prawa. Art. 8. 1.Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej. 2.Przepisy Konstytucji stosuje się bezpośrednio, chyba że Konstytucja stanowi inaczej. Tudzież K.p.c.Art. 130. § 1. Jeżeli pismo procesowe nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych lub jeżeli od pisma nie uiszczono należnej opłaty, przewodniczący wzywa stronę, pod rygorem zwrócenia pisma, do poprawienia, uzupełnienia lub opłacenia go w terminie tygodniowym. Mylne oznaczenie pisma procesowego lub inne oczywiste niedokładności nie stanowią przeszkody do nadania pismu biegu i rozpoznania go w trybie właściwym. § 2. Po bezskutecznym upływie terminu przewodniczący zwraca pismo stronie. Pismo zwrócone nie wywołuje żadnych skutków, jakie ustawa wiąże z wniesieniem pisma procesowego do sądu.

Ośmielam się wnosić o pociągnięcie do odpowiedzialności dyscyplinarnej SSO Marii Kliszcz, gdyż sędzina ta odmówiła mi: doręczenia spisu kar akt sprawy i wszystkich akt dołączonych do rozpoznania, nie rozpoznała mojego Wniosku z 8-06-2014 r. o zakończenie procesu bez orzekania i dalej „ciągnie” postępowanie pomimo, że celowo nie opłaciłem pozwu od wartości przedmiotu sporu 100.001 zł i określonej 27-05-2013 r. Fakt ten dowodzi, że SSO M. Kliszcz w ogóle nie czytała akt sprawy. Tym samym postępowanie wobec tej sędziny jest absolutnie konieczne.

Szacunek rodzi się tylko z szacunku. No chyba jest

jakaś różnica pomiędzy sądem, urzędem a kabaretem.

Z poważaniem

* * * * * * * * * *

Wyrok z dnia 16 kwietnia 2004 r., I CK 291/03

Sąd rozpoznający sprawę nie może odmówić zastosowania przepisu ustawy (aktu normatywnego) z powodu jego niezgodności z Konstytucją; jeżeli poweźmie poważne wątpliwości w tym zakresie, powinien zwrócić się z odpowiednim pytaniem do Trybunału Konstytucyjnego.

Sędzia SN Gerard Bieniek (przewodniczący)

Sędzia SN Józef Frąckowiak (sprawozdawca)

Sędzia SN Zbigniew Strus

Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa Teodora M. przeciwko Skarbowi Państwa – Ministrowi Infrastruktury (dawniej Prezesowi Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast) o zapłatę, po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Cywilnej w dniu 16 kwietnia 2004 r. kasacji powoda od wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 29 października 2002 r. uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę Sądowi Apelacyjnemu w Warszawie do ponownego rozpoznania i orzeczenia o kosztach postępowania kasacyjnego.

(…) Z art. 178 Konstytucji wyraźnie wynika, że sędziowie podlegają również Konstytucji, to zaś oznacza, iż w razie rozpoznawania konkretnej sprawy, szczególnie wtedy, gdy strona podnosi istnienie niezgodności pomiędzy przepisem ustawy a Konstytucją, sąd rozpoznający sprawę ma obowiązek zbadać, czy wskazany przepis jest zgodny z Konstytucją. Na potrzebę takiego badania zwracał wielokrotnie uwagę Sąd Najwyższy (por. postanowienia z dnia 22 sierpnia 2000 r., III CZ 78/00 i z dnia 30 stycznia 2001 r., I CZ 123/00 oraz wyroki z dnia 29 maja 2001 r., I CKN 1151/00, z dnia 7 listopada 2003 r., I CK 246/02, z dnia 7 stycznia 2004 r., III CK 186/02, z dnia 23 stycznia 2003 r., III RN 26/02 i z dnia 11 marca 2004 r., II UK 276/03). (…)

Kodeks karny Art. 231. § 1. Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. § 2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.