Sędziowie z deliktem crimina.

Delikt (łac. delictum – czyn niedozwolony, błąd, przewinienie) – pojęcie prawnicze, mające swe korzenie w czasach starożytnego Rzymu. W prawie rzymskim wyróżniano: crimina – czyny zabronione prawa publicznego i delicta – czyny niedozwolone prawa prywatnego. Za Wikipedia.

SSO dr Marek Skwarcow brak podstaw.

SĄD OKRĘGOWY

w Gdańsku

ul. Nowe Ogrody 30/34

80-803 Gdańsk

tel (58) 32-13-151, Regon 000321780

K. 1141 – 31/15

Gdańsk, dnia 10 września 2015 r.

Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego

w Sądzie Okręgowym w Gdańsku

SSO dr Marek Skwarcow

Notatka urzędowa

W związku ze skargą Zbigniewa Grabowskiego z dnia 21 czerwca 2015 r. zawierającą wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec sędziów orzekających w sprawach I Ns 231/13 i I Ns 671/13 Sądu Rejonowego w Wejherowie, którzy zdaniem skarżącego dopuścili w sposób zimny i brutalny łamania jego praw, uchybiając i obrażając konstytucyjną zasadę legalizmu, a celem tego nieludzkiego traktowania jest doprowadzenie skarżącego do głębokiej depresji a nawet obłędu, zapoznałem się z aktami wskazanych spraw, oraz skargą.

Po lustracji akt sprawy stwierdzić należy, że skarga jest niezasadna i nie ma umocowania w realiach toczących się obu postępowań.

Analiza akt sprawy I Ns 231/13 będącej sprawą w toku, prowadzi do wniosku, że na jej obecnym etapie – dotyczącym kolejnego wniosku skarżącego o wyłączenie sędziów: SSR Marzeny majcher [oryginalne]– Brulińskiej, SSR Marcina Cichosz, SSR Beaty Czabotar – Magulskiej i SSR Patryka Sobola kwestia zasadności bądź niezasadności wniosku o stwierdzenie zasiedzenia służebności przesyłu sieci wodociągowej nie jest w ogóle rozstrzygnięta. Jednocześnie Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego wskazuje, że nie jest organem uprawnionym do badania mocy dowodowej i wartościowania dopuszczonych w toku postępowania dowodów, w tym także dowodu z opinii biegłego.

Analiza akt postępowania I Ns 671/13 – wyłączonego ze sprawy I Ns 231/13 prowadzi natomiast do wniosku, że sprawa została zakończona na etapie braku formalnego wniesionego przez skarżącego „pozwu wzajemnego” będącego de facto odrębnym wnioskiem, których nie uzupełniono. Tym brakiem formalnym był brak uiszczenia opłaty – a skarżący nie złożył

Druga kartka

skutecznie wniosku o zwolnienie go od kosztów postępowania. Wniosek zaś skarżącego o wyłączenie od rozpoznania sprawy sędziego referenta SSR Marzeny Majcher Brulińskiej został oddalony prawomocnym postanowieniem Sądu Rejonowego w Wejherowie, zaś kwestie incydentalne związane z tym nurtem postępowania rozstrzygnął prawomocnie Sąd Okręgowy w Gdańsku postanowieniem z dnia 21 sierpnia 2014 r.

Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego uznaje zatem, że nie ma powodów aby stwierdzić, że sędziowie Sądu Rejonowego w Wejherowie orzekając w sprawach I Ns 231/13 i I Ns 671/13 dopuścili się jakichkolwiek przewinień służbowych, łamania konstytucyjnych praw i wolności obywatelskich skarżącego czy też uchybienia godności urzędu w rozumieniu przepisu art. 107 ustawy z dnia 27.07.2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, które mogłyby stanowić podstawę do podjęcia czynności dyscyplinarnych wobec tych osób.

Mała pieczęć okrągła

Sąd Okręgowy

w Gdańsku

Za zgodność z oryginałem

Na oryginale właściwy podpis

INSPEKTOR

Sądu Okręgowego w Gdańsku

podpis nieczytelny

Aneta Czyż-Podgórska

* * * * * * * * * *

21 czerwca 2015 roku.

SSO dr Marek Skwarcow

Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego

w Sądzie Okręgowym w Gdańsku

ul. Nowe Ogrody 30/34

80 – 803 Gdańsk

UZUPEŁNIENIE BRAKU

Sygn. akt: K. 1141-31/15, pismo z 9-06-2015, SSO dr Marek Skwarcow, a także: I Co 44/15/KKO, Postanowienie z 22-05-2015, SSO Karolina Sarzyńska, SSO Mariusz Bartnik i del. SSR Krzysztof Koczyk.

Mocą ducha prawa wynikającego z preambuły Konstytucji (KRP): pomni gorzkich doświadczeń z czasów, gdy podstawowe wolności i prawa człowieka były w naszej Ojczyźnie łamane, pragnąc na zawsze zagwarantować prawa obywatelskie… a także Ustawa o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania z 3-12-2010 r. ośmielam się uprzejmie podtrzymać wniosek o wszczęcie procedury dyscyplinarnej wobec sędziów wymienionych w piśmie.

UZASADNIENIE

Akta spraw sądu wejherowskiego o sygn. I Ns 231/13 i I Ns 671/13 oraz stanowisko wiceprezesa tegoż sądu, SSR Marek Cichosz (adm.-43-23/13 z 15-01-2014 r.) dowodzą, że sędziowie naruszają art. 30 i 32 KRP. Akta I Ns 231/13 dowodzą również i tego, że sędziowie nie czytali akt sprawy. Uzasadniłem to w moich Wnioski z 29-04-2015 r. (O48) w pkt 20. W sposób zimny i brutalny łamane są moje prawa uchybiając i obrażając konstytucyjną zasadę legalizmu. Celem tego nieludzkiego traktowania jest doprowadzenie mnie do głębokiej depresji a nawet obłędu.

Niezależnie od tego do prezesów: Sądu Rejonowego w Wejherowie w moim Uzupełnieniu z 24-04-2015 r. (O46) do akt II Kp 1036/14 oraz w mojej Apelacji z 21-04-2015 r. (O43) od wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku pod sygn. I C 789/13/M.K. Żądałem i nadal domagam się złożenie pisemnego oświadczenia do akt sprawy (w tym kopia dla mnie) przez każdego sędziego biorącego udział w sprawie, że nie jest zstępnym członka Prezydium Powiatowej Rady Narodowej we Lwówku Śląski z lat 1954/55 gdyż mój tata – Bronisław Grabowski – weteran II Wojny Światowej i repatriant spod Lwowa został zamordowany na zlecenie tejże Rady w dniu 19-04-1954 r. Taż sama Rada zezwoliła łaskawie wystawić akt zgonu mojego taty dopiero po 11 miesiącach od jego śmierci. Mojej mamie wcześniej (1,5 miesiąca) 5-03-1954 r. pękło serce.

W tym czasie, do łaskawego zezwolenia na wystawienie aktu zgonu mojego taty, nasze gospodarstwo ogrodnicze zostało nam (czwórka chłopców, z których ja byłem najstarszy) odebrane i przekazane innej rodzinie. Dwóch najmłodszych braci oddano do adopcji. Do różnych rodzin. Z tych oczywistych powodów zstępni członków tamtej Rady nie mogą orzekać w żadnej mojej sprawie ani moich zstępnych. Moi trzej młodsi bracia już nie żyją. W moim odczuciu, tu mamy do czynienia z podobnym procederem. Dowody, jako kopie urzędowych dokumentów są w tamtych pismach.

Z takim samym żądaniem zwróciłem się również i do prezesa Sądu Apelacyjnego w Gdańsku. Nikt nie odpowiedział. Przeto ośmielam się bezceremonialnie i nonszalancko pytam. Czy Ty, która(y) sprawujesz urząd sędziego w Polsce, nie jesteś przypadkiem zstępnym albo spowinowaconym z członkami Prezydium Powiatowej Rady Narodowej we Lwówku Śląskim z lat 1954 i 55, kiedy to mój tata, Bronisław Grabowski, został zamordowany na ich zlecenie a mnie osadzono w dziecięcym pierdlu na ponad 12 lat?

Mocą Konstytucji wnoszę jak wyżej, przy tym zwracam uwagę na imponderabilia (rzeczy nieuchwytne, nie należące do sfery zjawisk fizycznych, nie dające się dokładnie zmierzyć, obliczyć, czy wycenić ale mogące jednak mieć znaczenie lub być w stanie wywierać wpływ na jakieś sprawy, na ludzkie działanie) i sprawiedliwość społeczną, która wymaga aby każdemu oddać to co słusznie mu się należy a zawarte w samej Konstytucji i w jej preambule: pomni gorzkich doświadczeń…

Szacunek rodzi się tylko z atencji i prawości. No bo

chyba jest jakaś różnica pomiędzy sądem a kabaretem.

Z poważaniem

* * * * * * * * * *

Wyrok z dnia 16 kwietnia 2004 r., I CK 291/03

Sąd rozpoznający sprawę nie może odmówić zastosowania przepisu ustawy (aktu normatywnego) z powodu jego niezgodności z Konstytucją; jeżeli poweźmie poważne wątpliwości w tym zakresie, powinien zwrócić się z odpowiednim pytaniem do Trybunału Konstytucyjnego.

Sędzia SN Gerard Bieniek (przewodniczący)

Sędzia SN Józef Frąckowiak (sprawozdawca)

Sędzia SN Zbigniew Strus

Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa Teodora M. przeciwko Skarbowi Państwa – Ministrowi Infrastruktury (dawniej Prezesowi Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast) o zapłatę, po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Cywilnej w dniu 16 kwietnia 2004 r. kasacji powoda od wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 29 października 2002 r.

uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę Sądowi Apelacyjnemu w Warszawie do ponownego rozpoznania i orzeczenia o kosztach postępowania kasacyjnego.

(…) Z art. 178 Konstytucji wyraźnie wynika, że sędziowie podlegają również Konstytucji, to zaś oznacza, iż w razie rozpoznawania konkretnej sprawy, szczególnie wtedy, gdy strona podnosi istnienie niezgodności pomiędzy przepisem ustawy a Konstytucją, sąd rozpoznający sprawę ma obowiązek zbadać, czy wskazany przepis jest zgodny z Konstytucją. Na potrzebę takiego badania zwracał wielokrotnie uwagę Sąd Najwyższy (por. postanowienia z dnia 22 sierpnia 2000 r., III CZ 78/00 i z dnia 30 stycznia 2001 r., I CZ 123/00 oraz wyroki z dnia 29 maja 2001 r., I CKN 1151/00, z dnia 7 listopada 2003 r., I CK 246/02, z dnia 7 stycznia 2004 r., III CK 186/02, z dnia 23 stycznia 2003 r., III RN 26/02 i z dnia 11 marca 2004 r., II UK 276/03). (…)

Kodeks karny  Art. 231. § 1. Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. § 2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Remanent po B. M. Komorowskim cz.4.

Trzecie stanowisko KPRP

Warszawa, dnia 3 września 2015 r.

Nadruk godła Polski

KANCELARIA PREZYDENTA

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Biuro Prawa i Ustroju

BPU.0605.112.2015

Pan Zbigniew Grabowski

mój adres domowy

Szanowny Panie

W odpowiedzi na Pana wniosek w sprawie „upublicznienia remanentów personalnych i materialnych” uprzejmie wyjaśniam, co następuje.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 782) udostępnianie przez organ informacji publicznej następuje w drodze ogłoszenia informacji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej lub poprzez udostępnienie na wniosek.

Informacje o stanie majątku Kancelarii Prezydenta RP zostały zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Kancelarii Prezydenta RP pod adresem internetowym: http://www.prezydent.pl/bip/majatek-kancelarii/Uprzejmie informuję, że Kancelaria Prezydenta RP nie sporządza dokumentu pt. „remanent (bilans) po Prezydencie Bronisławie Marii Komorowskim” ani innych dokumentów, które można by określić – zgodnie z brzmieniem Pana wniosku – jako „remanent personalny i materialny”. Brak jest również podstaw prawnych do publikacji w BIP takich dokumentów.

W związku z nadesłanym wzorem dokumentu „remanent (bilans) po Prezydencie Bronisławie Marii Komorowskim”, wyjaśniam, że przestawiony przez Pana wzór nie stanowi odzwierciedlenia żadnego z dokumentów istniejących w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Kancelaria Prezydenta RP nie dysponuje tego typu zestawieniem. Wskazane przez Pana zestawienie wnioskowanych danych może zostać udostępnione, jednakże konieczna jest uprzednia analiza wszystkich istniejących w tym

Druga kartka.

zakresie dokumentów źródłowych i wytworzenie na tej podstawie żądanego zestawienia. Takie zestawienie będzie stanowiło nową jakościowo informację, która obecnie nie funkcjonuje w takiej postaci i treści, a jej wytworzenie, na wyraźne żądanie Wnioskodawcy, wymaga od Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej informacji w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Konieczność dokonania analiz czy też zestawienie prostych informacji publicznych w celu wytworzenia informacji jakościowo nowej jest bowiem uznawane za przesłankę uznania informacji za przetworzoną (tak m.in. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 22 lutego 2006 r., II Sa/Wa 1721/05, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 22 lipca 2010 r., II Sa/Wa 438/10, Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 3 sierpnia 2010 r. I OSK 787/10 oraz Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w wyroku z dnia 10 grudnia 2014 r., sygn. IV SA/Po 940/14). W związku z tym, aby tego typu informacja została przetworzona i udostępniona niezbędne będzie wskazanie przez Pana, iż uzyskanie informacji przetworzonej według wskazanych kryteriów jest szczególnie istotne dla interesu publicznego.

W związku z powyższym Kancelaria Prezydenta RP na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej wzywa Pana do wskazania w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej odpowiedzi, istnienia szczególnie istotnego interesu publicznego w udostępnieniu zestawienia ww. danych, według zawartych we wniosku kryteriów.

W odniesieniu do przesłanego ponownie projektu ustawy o truciznach uprzejmie informuję, że podtrzymujemy nasze stanowisko w sprawie wyrażone w odpowiedzi udzielonej Panu w dniu 5 sierpnia 2015 r.

 

Dyrektor

Biura Prawa i Ustroju

podpis nieczytelny

Andrzej Dorsz

* * * * * * * * * *

Zbigniew Grabowski

18 września 2015 roku.

Kancelaria Prezydenta

Rzeczpospolitej Polskiej

ul. Wiejska 10

00 – 902 Warszawa

WNIOSEK

o stwierdzenie przewlekłość postępowania.

Dot.: BPU 060-134-10 pismo z 23-08-2011 r. dyrektor, Andrzej Dorsz (str. 2 i 3) a także pism z 2015 r: BPU.0605.112.2015 z: 29-06, 30-07 i 3-09 dyrektor, Andrzej Dorsz.

Mocą ducha prawa wynikającego z preambuły Konstytucji: pomni gorzkich doświadczeń z czasów, gdy podstawowe wolności i prawa człowieka były w naszej Ojczyźnie łamane, pragnąc na zawsze zagwarantować prawa obywatelskie oraz odpowiednich przepisów K.p.a. ośmielam się bardzo uprzejmie wnosić o:

  1. stwierdzenie, że w sprawie doszło do przewlekłego załatwiania;

  2. nałożenie na winnych przynależnej im kary dyscyplinarnej.

Ośmielę się jeszcze raz powtórzyć stare polskie przysłowie. Ryba psuje się od głowy. KPRP winna więc dać dobry przykład. Podobnie sporządzony remanent powinien być upubliczniany przez wszystkie urzędy z funkcjonariuszami publicznymi (art. 115. § 13. K.k.) a w szczególności: premier, ministrowie, wojewodowie, prezesi sądów itp. To my, bydło, hołota, motłoch, pospólstwo i wataha utrzymujemy Was i codziennie płacimy podatki kupując: wodę, chleb, ziemniaki… Konstytucyjne prawo (art. 61) jest jasne a my, bydło (…) i wataha, mamy prawo wiedzieć czy nasze codzienne podatki nie są marnotrawione. Jak miało to miejsce ostatnio przy ostatnim referendum. 100 mln zł poszło w błoto. I co? Nikt za to nie odpowie?

Mocą Konstytucji wnoszę jak wyżej, przy tym zwracam uwagę na imponderabilia i sprawiedliwości społeczną, która wymaga aby każdemu oddać to co słusznie mu się należy a zawarte w samej Konstytucji i w jej preambule: pomni gorzkich doświadczeń…

Szacunek rodzi się tylko z atencji i prawości.

Z poważaniem

Druga strona mojego wniosku.

Warszawa, dnia 23 sierpnia 2011 r.

Nadruk godła Polski

KANCELARIA PREZYDENTA

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Biuro Prawa i Ustroju

BPU.060-134-10

Pan Zbigniew Grabowski

mój adres domowy

W odpowiedzi na Pana wniosek o udostępnienie dokumentów potwierdzających legalność wykonywania obowiązków Prezydenta RP przez odpowiednio: Marszałków Sejmu i Senatu, w okresie od 10 kwietnia 2010 r. do czasu zaprzysiężenia Prezydenta RP Pana Bronisława Komorowskiego Biura Prawo i Ustroju Kancelarii Prezydenta RP informuje, iż prawo polskie nie przewiduje wydawania aktu potwierdzającego objęcie obowiązków Prezydenta RP w trybie przewidzianym w art. 131 ust. 2 Konstytucji.

Zgodnie z przytoczonym przepisem Konstytucji w razie śmierci Prezydenta Marszałek Sejmu tymczasowo, do czasu wyboru nowego Prezydenta, przejmuje jego obowiązki. Jeżeli Marszałek Sejmu nie może wykonywać obowiązków Prezydenta RP, obowiązki te przejmuje Marszałek Senatu.

Przejęcie obowiązków Prezydenta przez oba wskazane powyżej podmioty następuje w sposób samoistny z mocy samego prawa. Nie istnieją przepisy prawa przewidujące obowiązek wydania dokumentu potwierdzającego przejęcie obowiązków Prezydenta RP przez Marszałka Sejmu bądź Senatu.

Wobec nie istnienia prawnego obowiązku wydania ww. dokumentu, w omawianej sytuacji, nie istnieje żaden dokument urzędowy potwierdzający fakt przejęcia obowiązków

Trzecia strona mojego wniosku.

zmarłego Prezydenta RP śp. Lecha Kaczyńskiego przez ówczesnego Marszałka Sejmu Pana Bronisława Komorowskiego.

Jednocześnie należy zwrócić uwagę, iż w dniu 8 lipca 2010 roku na oficjalnej stronie Prezydenta RP została umieszczona informacja o rezygnacji Prezydenta-elekta Bronisława Komorowskiego z funkcji Marszałka Sejmu, złożeniu przez niego mandatu poselskiego. W konsekwencji wykonywanie obowiązków Prezydenta RP przejął Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz, a po wyborze nowego Marszałka Sejmu – Grzegorz Schetyna.

 

Dyrektor

Biura Prawa i Ustroju

podpis nieczytelny

Andrzej Dorsz

Czwarta strona mojego wniosku.

KONSTYTUCJA

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

(KRP) z 2 kwietnia 1997 roku.

Dz. U. z 2-04-1997, Nr 78, poz. 483.

W trosce o byt i przyszłość naszej Ojczyzny, odzyskawszy w 1989 roku możliwość suwerennego i demokratycznego stanowienia o Jej losie,

my, Naród Polski – wszyscy obywatele Rzeczypospolitej, zarówno wierzący w Boga będącego źródłem prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna, jak i nie podzielający tej wiary, a te uniwersalne wartości wywodzący z innych źródeł, równi w prawach i w powinnościach wobec dobra wspólnego – Polski, wdzięczni naszym przodkom za ich pracę, za walkę o niepodległość okupioną ogromnymi ofiarami, za kulturę zakorzenioną w chrześcijańskim dziedzictwie Narodu i ogólnoludzkich wartościach, nawiązując do najlepszych tradycji Pierwszej i Drugiej Rzeczypospolitej,

zobowiązani, by przekazać przyszłym pokoleniom wszystko, co cenne z ponad tysiącletniego dorobku, złączeni więzami wspólnoty z naszymi rodakami rozsianymi po świecie, świadomi potrzeby współpracy ze wszystkimi krajami dla dobra Rodziny Ludzkiej,

pomni gorzkich doświadczeń z czasów, gdy podstawowe wolności i prawa człowieka były w naszej Ojczyźnie łamane, pragnąc na zawsze zagwarantować prawa obywatelskie, a działaniu instytucji publicznych zapewnić rzetelność i sprawność, w poczuciu odpowiedzialności przed Bogiem lub przed własnym sumieniem,

ustanawiamy Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej jako prawa podstawowe dla państwa oparte na poszanowaniu wolności i sprawiedliwości, współdziałaniu władz, dialogu społecznym oraz na zasadzie pomocniczości umacniającej uprawnienia obywateli i ich wspólnot.

Wszystkich, którzy dla dobra Trzeciej Rzeczypospolitej tę Konstytucję będą stosowali, wzywamy, aby czynili to, dbając o zachowanie przyrodzonej godności człowieka, jego prawa do wolności i obowiązku solidarności z innymi, a poszanowanie tych zasad mieli za niewzruszoną podstawę Rzeczypospolitej Polskiej.

EUROPEJSKA KONWENCJA PRAW CZŁOWIEKA

(EKPC) z 4 listopada 1950 roku.

Dz. U. Z 10-07-1993, Nr 61, poz. 284

Rządy Państw – Sygnatariuszy niniejszej Konwencji, członkowie Rady Europy,

zważywszy na Powszechną Deklarację Praw Człowieka, uchwaloną 10 grudnia 1948 r. przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych;

zważywszy, że owa Deklaracja zmierza do zapewnienia powszechnego i efektywnego stosowania zawartych w niej praw;

zważywszy, że celem Rady Europy jest osiągnięcie większej jedności jej członków i że jednym ze sposobów osiągnięcia tego celu jest ochrona oraz rozwój praw człowieka i podstawowych wolności;

potwierdzając swoją głęboką wiarę w te podstawowe wolności, które są fundamentem sprawiedliwości i pokoju na świecie i których zachowanie opiera się głównie z jednej strony na rzeczywiście demokratycznym ustroju politycznym, a z drugiej – na jednolitym pojmowaniu i wspólnym poszanowaniu praw człowieka, do których się one odwołują;

zdecydowane jako Rządy państw europejskich, działających w tym samym duchu i posiadających wspólne dziedzictwo ideałów i tradycji politycznych, poszanowania wolności i rządów prawa, podjąć pierwsze kroki w celu zbiorowego zagwarantowania niektórych praw wymienionych w Powszechnej Deklaracji,

uzgodniły, co następuje:

Sromota Komorowskiego i jego poparańców.

Były prezydent w Polsce Bronisław Maria Komorowski wraz ze swoim niezgułami politycznymi ponieśli w dniu wczorajszym kompromitującą klęskę i porażkę. We wczorajszym referendum wzięło udział mniej niż 8 % upoważnionych Rodaków. Tym samym owo referendum jest nieważne. Tę chucpę wywołał z piątku na sobotę urzędujący w Polsce prezydent B. M. Komorowskiego przy niezbędnym poparciu Senatu. Tym samy doszło do ewidentnego naruszenia prawa opisanego w „Kodeksie karnym” pod art. 231 jako nadużycie funkcji i zgodnie z Konstytucją art. 42. 1. wszystkich winnych należy pociągnąć do odpowiedzialności karnej. Poczynając od B. M. Komorowskiego i sprzyjających mu senatorów swoim postępowaniem spowodowali, że Rodacy zlekceważyli to niekonstytucyjne referendum. Nic, dokładnie nic ci Obywatele nie zrobili, aby zachęcić nas do udziału w referendum. Dając tym samym dowód na lekceważący stosunek do własnych działań. No i rzecz najważniejsza moim zdaniem. B. M. Komorowski wraz ze sprzyjającymi mu senatorami powinni zwrócić pieniądze wydane na absurdalne i wykoncypowane z piątku na sobotę referendum aby ratować własny tyłek przed walnięciem po upadku ze stolca urzędu prezydenta w Polsce.

Sam nie wziąłem udziału w tej chucpie wywołanej przez B. M. Komorowskiego. No bo niby po co miałem tam iść? Przecież polska Konstytucja to prostytucja, co w sposób jednoznaczny i bezapelacyjny udowodnił B. M. Komorowski i popaprani jego bezprawiem senatorowie zarządzając referendum 6 września. Że co? Że tuż przed referendum zachęcałem do udziału a sam nie poszedłem? Przeto jeszcze raz powtarzam: To każdy z nas zadecyduje, czy zwyczajne ordynarne bezwstydne chamstwo i niechlujstwo w sądach i Krajowej Radzie Sądownictwa nadal będzie trzymać się mocno swoich stolców, aby zapewniać bezkarność wszystkim przychylnym władzy w Polsce a gnoić i tępić z całą bezwzględnością i surowością każdego, kto choćby krzywo spojrzał na jakiegoś władcę. Ostatecznie po zachowaniu się senatorów, którzy odrzucili drugie referendum, które miałoby się odbyć wraz z wyborami parlamentami nie uwierzyłem, tak jak znakomita większość Rodaków, że udział w referendum zmieni cokolwiek w Polsce, a będzie to jedynie poparciem i zaufaniem do B. M. Komorowskiego i jego popaprańców.

Wywołać Konstytuantę. 6 IX. Sprawdzam!

Już były prezydent Polski, Ob. Bronisław Maria Komorowski, w histerycznym popłochu, po przegranych w pierwszej turze wyborów prezydenta Polski, 10-05-2015 r., z piątku na sobotę wraz ze swoimi doradcami wymyślili referendum, aby pozyskać tych, którzy głosowali na kandydata, Ob. Paweł Kukiz, opowiadający się za JOW = jednomandatowe okręgi wyborcze. To niekonstytucyjne posunięcie miało dać szansę wygrania wyborów. Referendum ostało się, a Ob. B. M. Komorowski nie. No ale teraz trzeba zjeść tę żabę Komorowskiego. Z mojego punktu widzenia najistotniejszym pytaniem tego referendum, które ma się odbyć już za kilka dni 6-09-2015 r. jest pierwsze pytanie. 1. „Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej?”. Pytanie to jest niezgodne z obowiązującą Konstytucją w Polsce, bo art. 235. 1. tejże mówi: Projekt ustawy o zmianie Konstytucji może przedłożyć co najmniej 1/5 ustawowej liczby posłów, Senat lub Prezydent Rzeczypospolitej. Skoro jednak były prezydent w Polsce, Ob. B. M. Komorowski za zgodą Senatu polskiego, zarządzili referendum w którym pada praktycznie pytanie: CZY JESTEŚ ZA ZMIANĄ KONSTYTUCJI W POLSCE? To każdy, kto chce aby w naszej Ojczyźnie, POLSKA, dokonały się zmiany drogą ewolucyjną powinni pójść do tergo referendum i zagłosować za. To każdy z nas zadecyduje, czy zwyczajne ordynarne bezwstydne chamstwo i niechlujstwo w sądach i Krajowej Radzie Sądownictwa nadal będzie trzymać się mocno swoich stolców, aby zapewniać bezkarność wszystkim przychylnym władzy w Polsce a gnoić i tępić z całą bezwzględnością i surowością każdego, kto choćby krzywo spojrzał na jakiegoś władcę.

Tak zwani konstytucjonaliści (czytaj propagandyści) minionego i obecnego systemu politycznego w Polsce, licznie namawiają aby nie iść do tego referendum. Dlaczego? Bo ci ludzie, którzy stworzyli nam państwo, gdzie konstytucja jest zwyczajną prostytucją, chcą aby ten system utrzymał się przez następne 25 lat. Do chóru nawołującego do nie brania udziału w referendum 6-09-2915 r. ostatnio dołączył również były prezydent w Polsce Ob. Lech Wałęsa. Ten Ob. wie, że wraz ze zmianą Konstytucji musiałby odpowiedzieć na pytanie. Dlaczego zginęły dokumenty w jego sprawie, które osobiście jako prezydent Polski, wypożyczył z Instytutu Pamięci Narodowej? No i dlaczego nie jest powszechnie dostępny dokument, który był złożony w Kancelarii Prezydenta III RP: Aneks do raportu o likwidacji Wojskowych Służb Informacyjnych”?

 

1 września, Światowy Dzień Polaka.

Nie ja to wymyśliłem, aby 1 wrzesień był Światowym Dniem Polaka, ale pomysł bardzo mi się podoba i jestem całym sercem za tym. Trzeba stale przypominać, tu u nas, w Polsce a w szczególności Niemcom, Anglikom i Francuzom i w całej Europie. Oto na mocy porozumienia Hitlera ze Stalinem poprzez pakt Ribbentrop – Mołotow z 23-08-1939 r. We wrześniu 1939 roku dokonał się IV rozbiór Polski. Dziś W. Putin wspólnie z A. Merkel, przy milczącej zgodzie Anglików, Francuzów i Amerykanów dokonują rozbioru Ukrainy. To tylko kolejny dowód na to, że traktaty i zobowiązania międzynarodowe są tyle samo warte co przysłowiowy zeszłoroczny śnieg. To Anglia, Rosja i USA gwarantowały nienaruszalność granic. I co z tego? Tysiące zabitych. Zburzone całe miasta i wsie. Na Ukrainie ludzie nie maja dostępu do: wody, prądu, lekarstw…