XXXV-lecie 21 postulatów z 1980 r.

Z okazji XXXV rocznicy podpisania „Porozumień sierpniowych 1980 r.” władców w Polsce z masami pracującymi (bydło, gawiedź, pospólstwo motłoch, wataha) wypada wszystkim przypomnieć te postulaty oraz skonfrontować je z dniem dzisiejszym. Podobno dzisiejsza władza ma korzenie „Solidarności”. W mojej ocenie postulat: zrealizowany, brak realizacji i wątpliwy.

1. Zalegalizowanie niezależnych od partii i pracodawców związków zawodowych.

2. Zagwarantowanie prawa do strajku.

3. Przestrzeganie zagwarantowanej w Konstytucji PRL wolności słowa, druku i publikacji.

4. Przywrócenie do poprzednich praw ludzi zwolnionych z pracy po strajkach w 1970 i 1976 i studentów wydalonych z uczelni za przekonania, zniesienie represji za przekonania.

5. Podanie w środkach masowego przekazu informacji o utworzeniu MKS oraz opublikowanie jego żądań.

6. Podjęcie realnych działań wyprowadzających kraj z kryzysu.

7. Wypłacenie strajkującym zarobków za strajk, jak za urlop wypoczynkowy, z funduszu Centralnej Rady Związków Zawodowych (CRZZ).

8. Podniesienie zasadniczej płacy o 2 tys. zł.

9. Zagwarantowanie wzrostu płac równolegle do wzrostu cen.

10. Realizowanie pełnego zaopatrzenia rynku. Eksport wyłącznie nadwyżek.

11. Zniesienie cen komercyjnych oraz sprzedaży za dewizy w tzw. eksporcie wewnętrznym.

12. Wprowadzenie zasady doboru kadry kierowniczej na zasadach kwalifikacji, a nie przynależności partyjnej oraz zniesienie przywilejów Milicji Obywatelskiej, Służby Bezpieczeństwa i aparatu partyjnego.

13. Wprowadzenie bonów żywnościowych na mięso.

14. Obniżenie wieku emerytalnego – dla kobiet do 50 lat, dla mężczyzn do 55, lub zapewnienie emerytur po przepracowaniu w PRL 30 lat dla kobiet i 35 dla mężczyzn.

15. Zrównanie rent i emerytur starego portfela.

16. Poprawienie warunków pracy służby zdrowia.

17. Zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc w żłobkach i przedszkolach.

18. Wprowadzenie płatnych urlopów macierzyńskich przez 3 lata.

19. Skrócenie czasu oczekiwania na mieszkania.

20. Podniesienie diety z 40 do 100 złotych i dodatku za rozłąkę.

21. Wprowadzenie wszystkich wolnych sobót od pracy.

Ordynarne niechlujstwo w KRS.

Skarga na poręczoną bezkarność.

Mocą ducha prawa wynikającego z preambuły Konstytucji: „pomni gorzkich doświadczeń z czasów, gdy podstawowe wolności i prawa człowieka były w naszej Ojczyźnie łamane, pragnąc na zawsze zagwarantować prawa obywatelskie” ośmiela się przekazać w załączeniu moją skargę. Dotyczy to moich pism wysłanych za pośrednictwem ePUAP do Krajowej Rady Sądownictwa, na które nie otrzymałem odpowiedzi w ustawowym terminie, vide K.p.a. art. 35 i dalsze.

Oczekuję, że tym razem organy konstytucyjne państwa, do których kieruję tę skargę i udzielą mi odpowiedzi na podstawowe pytanie z ostatniego mojego pisma zgodnie z tąż Konstytucją.

Aby nie było wątpliwości co ja wysłałem do KRS w poszczególnych dniach tu ponownie przekazuję te pisma wedle dat, jako złączniki (tu je pomijam):

1. 14-05-2014 r. N35. Skarga. Dot. SA Warszawa;

2. 6-07-2014 r. N48. Skarga. Dot. SA Warszawa;

3. 6-08-2014 r. N55. Skarga na bezczynność. Dot. j. w.;

4. 10-04-2014 r. N39. Zażalenie. Dot. SO Gdańsk.

Powtarzam. Kończ Waść! Wstydu oszczędź. Sobie.

Z poważaniem

SKARGA

na bezprawie Krajowej Rady Sądownictwa

Mocą ducha prawa wynikającego z preambuły Konstytucji: pomni gorzkich doświadczeń z czasów, gdy podstawowe wolności i prawa człowieka były w naszej Ojczyźnie łamane, pragnąc na zawsze zagwarantować prawa obywatelskie na domiar tego, art. 186 tejże; ośmiela się bardzo uprzejmie zapytać Was, członków Krajowej Rady Sądownictwa:

Roman Hauser, płk Piotr Raczkowski, Krzysztof Wojtaszek, Andrzej Adamczuk, Łukasz Bojarski, Małgorzata Gersdorf, Katarzyna Gonera, Dariusz Zawistowski, Cezary Grabarczyk, Andrzej Jagiełło, Jan Kremer, Maria Motylska-Kucharczyk, Andrzej Niedużak, Gabriela Ott, Jan Bury, Witold Pahl, Krystyna Pawłowicz, Sławomir Kopyciński, Gabriela Ott, Sławomir Pałka, Ewa Preneta-Ambicka, Grażyna Anna Sztark, Dariusz Zawistowski, Piotr Benedykt Zientarski, Janusz Zimny i Waldemar Żurek.

Po co nam, (bydło, hołota, motłoch, pospólstwo i wataha) jakaś Konstytucja i sądy skoro wiceprzewodniczący KRS, płk P. Raczkowski, nie ma zielonego pojęcia o konstytucyjnej zasadzie legalizmu i bezpośredniości? Zaś zaprezentowane poniżej dokumenty dowodzą, że w KRS panuje ordynarne niechlujstwo. Natomiast 14-05-2015 r. nie wysyłałem żadnego pisma poprzez ePUAP i do nikogo.

Mocą Konstytucji wnoszę jak wyżej, przy tym zwracam uwagę na imponderabilia ) i sprawiedliwość społeczną, która wymaga aby każdemu oddać to co słusznie mu się należy a zawarte w samej Konstytucji i w jej preambule: pomni gorzkich doświadczeń… To my, bydło… codziennie płacimy podatki kupując: wodę, chleb, ziemniaki….

Szacunek rodzi się tylko z atencji i prawości. No bo

chyba jest jakaś różnica pomiędzy sądem a kabaretem

Z poważaniem

Ustawa o truciznach.

USTAWA O TRUCIZNACH z dnia xx lipca 2015 roku

Mocą Konstytucji: pomni gorzkich doświadczeń z czasów, gdy podstawowe wolności i prawa człowieka były w naszej Ojczyźnie łamane, pragnąc na zawsze zagwarantować prawa obywatelskie w związku z art. 42 tejże, stanowimy prawo.

Artykuł 1. Każda substancja prosta lub złożona, która wprowadzona do organizmu człowieka dowolną drogą i mogąca wywołać u niego stany odmienne od naturalnych – jest trucizną.

Artykuł 2. Każda trucizna na swoim opakowaniu musi mieć trwały napis na 1/4 powierzchni opakowania:

TRUCIZNA

i dodatkowo na 1/5 powierzchni opakowania napis:

NIELEGALNY OBRÓT TRUCIZNAMI ZAGROŻONY

JEST KARĄ DO 25 LAT POZBAWIENIA WOLNOŚCI

Napisy muszą być czytelne w pomieszczeniu ze słabym światłem.

Artykuł 3. Nielegalny handel truciznami ścigany jest z urzędu na podstawie: „Kodeks karny”, „Rozdział XIX”, „Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu”.

Artykuł 4. Wchodzi w życia z dniem publikacji.

Stanowisko KPRP

Nadruk godła Polski

KANCELARIA PREZYDENTA

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

BIURO PRAWA I USTROJU

BPU.0600.164.2015

Warszawa 5 sierpnia 2015 r.

Pan

Zbigniew Grabowski

[mój adres domowy]

Szanowny Panie,

Biuro Prawa i Ustroju uprzejmie dziękuje za nadsyłaną do Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej korespondencję zawierającą projekt ustawy o truciznach.

Z uwagą zapoznaliśmy się propozycjami legislacyjnymi zawartymi w nadesłanym projekcie. Jednocześnie pragnę poinformować, że w Kancelarii Prezydenta RP w chwili obecnej nie toczą się prace legislacyjne które miałyby na celu prawne uregulowanie przedstawionego przez Pana zagadnienia. Należy mieć przede wszystkim na względzie, że Kancelaria Prezydenta RP jest organem pomocniczym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej powołanym do organizacyjnego zabezpieczenia wykonywania kompetencji i zadań powierzonych Panu Prezydentowi w Konstytucji i w ustawach. Mając na względzie problemy poruszane przez Pana w korespondencji należy zauważyć, że pomimo iż Prezydent RP jest – obok Rady Ministrów – podstawowym organem władzy wykonawczej i przysługuje mu szereg uprawnień dotyczących stanowienia prawa, to jednak biorąc pod uwagę zakres regulacji z prawa do opracowywania i wnoszenia projektów ustaw do Sejmu najczęściej korzysta Rada Ministrów. Dzieje się tak dlatego, iż Rada Ministrów jest organem kolegialnym, ustanowionym w celu określania i prowadzenia polityki państwa, i której poszczególne zadania zostały nałożone przede wszystkim na ministrów kierujących określonymi działami administracji rządowej. To organy administracji rządowej,

Druga kartka

posiadające najszersze przygotowanie merytoryczne w zakresie poruszonej tematyki trucizn – najwłaściwszymi w przedstawionej sprawie wydają się być Ministrowie: Zdrowia i Sprawiedliwości – powinny być adresatem uwag i propozycji zmian w tym zakresie. Wyrażam nadzieję, że postulaty zgłaszane przez Pana znajdą uznanie kompetentnych organów. Jednocześnie proszę o życzliwe przyjęcie moich wyjaśnień.

 

Z poważaniem

Dyrektor

Biura Prawa i Ustroju

Andrzej Dorsz

podpis nieczytelny

 

Remanent po B. M. Komorowskim c.d. 2.

Drugie stanowisko KPRP

Warszawa, dnia 30 lipca 2015 r.

Nadruk godła Polski

KANCELARIA PREZYDENTA

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Biuro Prawa i Ustroju

BPU.0605.112.2015

Pan Zbigniew Grabowski

mój adres domowy

W odpowiedzi na pismo z dnia 16 lipca 2015 roku uprzejmie informuję, że Kancelaria Prezydenta RP nie posiada dokumentu zdefiniowanego przez Pana jako remanent – spis towarów i materiałów znajdujących się w danej chwili w: przedsiębiorstwie, sklepie itp. Z podaniem ich ilości i ceny, dokonywany okresowo w celu sprawdzania stanu posiadania przedsiębiorstwa.

W odniesieniu do pozostałych informacji, o których udostępnienie Pan wnosi, Kancelaria Prezydenta RP ponownie wnosi o sprecyzowanie wniosku, poprzez udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

  • o jakie dokładnie koszty chodzi w zdaniu pierwszym w pkt 1) Pana wniosku i za jaki okres?,
  • w związku z tym, że pojęcie „ruchomości” ma bardzo szeroki zakres, uprzejmie proszę o szczegółowe wskazanie jakich dokładnie ruchomości dotyczy Pana zapytanie oraz jakie konkretne informacje dotyczące tych ruchomości mają być przekazane?,
  • w zapytaniu ujętym w punkcie 2) w pierwszym zdaniu odnosi się Pan do „wszystkich osób zatrudnionych w KPRP i pracujących za pieniądze wypłacane z kasy KPRP”, podając jako przykład osoby wykonujące usługi sprzątania. W związku z tym proszę o sprecyzowanie czy chodzi o listę wszystkich osób zatrudnionych w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej? Czy ma być to informacja zawierająca imiona i nazwiska ? Czy ta informacja ma zawierać stanowiska zajmowane przez osoby zatrudnione? Jakiego rodzaju informacje o wynagrodzeniu mają być udzielone? W przykładzie, który Pan podaje jest zawarte stwierdzenie „jakie otrzymały w ciągu roku wynagrodzenie ?” W związku z tym proszę o sprecyzowanie o który rok w tym zapytaniu chodzi ?

Z uwagi na poziom ogólności wniosku, bez uzyskania ww. dodatkowych informacji, nie jest możliwe rozpoznanie wniosku.

W związku z powyższym wzywam Pana do sprecyzowania wniosku o dostęp do informacji publicznej, w zakresie wskazanym powyżej, w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma, pod rygorem pozostawienia wniosku w tym zakresie bez rozpoznania.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że na stronie internetowej Najwyższej Izby Kontroli, www.nik.gov.pl, w zakładce: „Analiza wykonania budżetu Państwa/ Analiza wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2014 r. /kontrole cząstkowe/”

Druga kartka.

znajduje się dokument zatytułowany – Wykonanie budżetu państwa w 2014 r., – Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (posiada on 3 części). Dokument ten zawiera informacje na temat wydatków budżetu państwa części 01 – Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz zatrudnienia i wynagrodzenia części 01 – Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

W odniesieniu do Pana uwagi dotyczącej braku poświadczenia „za zgodność” przekazanych Panu dokumentów zawierających informację publiczną, przekazanych Panu pismem z dnia 29.06.2015r., uprzejmie informuję, że zgodnie z orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30 sierpnia 2012 roku, sygn. I OSK 887/12 „u.d.i.p. (ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, Dz. U. z 2014 r., poz. 782, ze zm.) przewiduje możliwość udostępnienia informacji publicznej w formie m.in. kopii takiej informacji, natomiast nie przewiduje jej udostępnienia w formie odpisu”.

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ponownie wskazuje, że stosownie do art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1114), przepisów tej ustawy nie stosuje się Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 19 c ww. ustawy wskazuje na możliwość korzystania przez podmioty określone w art. 2 ust. 3 z platformy ePUAP. Warunkiem skutecznego korzystania z ePUAPU jest jednak uprzednie zawarcie porozumienia z Ministrem Administracji i Cyfryzacji.

Wobec powyższego Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej nie ma obecnie możliwości prawno – technicznych prowadzenia wymiany korespondencji przez platformę ePUAP. W związku z tym informujemy, że korespondencja Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej będzie prowadzona drogą pisemną.

 

Dyrektor

Biura Prawa i Ustroju

podpis nieczytelny

Andrzej Dorsz