SKB kuriozum w KRS.

SKB = stan konstytucyjnego bezprawia.

Oto treść pisma wyjaśniającego od Krajowej Rady Sądownictwa (KRS) organu konstytucyjnego w Polsce. Rok czasu potrzebują urzędniki tego organu, aby odebrać skargę skierowaną do tych, co mają stać na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów, praktycznie od wszystkiego, nawet od zdrowego rozsądku.

Nadruk godła Polski

PRZEWODNICZĄCY

KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA

NR WP-0510-298/15

 

Warszawa, 13 lipca 2015 r.

Pan Zbigniew Grabowski

[mój adres domowy]

Odpowiadając na Pana pisma z 10 kwietnia, 14 maja, 6 lipca i 6 sierpnia 2014 r., wyjaśniam, że pisma te wpłynęły do Krajowej Rady Sądownictwa we wskazanych datach za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). Z przyczyn od Rady niezależnych nie trafiły jednak do skrzynki ePUAP ale do innego składu dokumentów, gdzie zostały przetrzymane do 3 lipca br. W tym dniu zostały zarejestrowane i nadano im bieg. O zaistniałej sytuacji Kierownik Kancelarii Głównej Biura Krajowej Rady Sądownictwa powiadomił administratora ePUAP-u. Za zaistniałą niedogodność przepraszam.

Informuję jednocześnie, że pisma z 10 kwietnia, 14 maja i 6 lipca 2014 r., jako nadesłane do wiadomości Rady, uzyskały dekretację ad acta. Natomiast pismo z 6 sierpnia 2014 r. będzie przedmiotem najbliższego posiedzenia Komisji do spraw odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów. O sposobie jego załatwienia zostanie Pan powiadomiony pisemnie po zakończeniu posiedzenia plenarnego Krajowej Rady Sądownictwa.

Wiceprzewodniczący

Krajowej Rady Sądownictwa

płk Piotr Raczkowski

sędzia Wojskowego Sądu Okręgowego

podpis nieczytelny

* – * – * – * – * – * – * – * -* -*

Konstytucja w art. 7 stanowi: „Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa.” zaś art. 49 mówi: „Zapewnia się wolność i ochronę tajemnicy komunikowania się. Ich ograniczenie może nastąpić jedynie w przypadkach określonych w ustawie i w sposób w niej określony.” Wypada więc zapytać. Po co jest ePUAP (elektroniczna platforma usług administracyjnej publicznej) skoro konstytucyjny organ, strażnik prawowierności sądów, nie potrafi korzystać z tego? Z powyższego pisma KRS wynika, że do tego konstytucyjnego organu państwa w ciągu roku wysłałem 5 skarg na które nie otrzymałem żadnej odpowiedzi. Ustawowe zapisy mówią, że organ administracji publicznej obowiązany jest załatwić sprawy bez zbędnej zwłoki i nie później niż w ciągu miesiąca, art. 35 i dalsze K.p.a. Z tego powodu przedstawiam tu tylko treść moich skarg z 6-07-2014 i 6-08-2014 r. o których mowa powyżej. Były wysłane w dniu datowania przez ePUAP.

6 lipca 2014 roku.

RZECZNIK PRAW OBYWTELSKICH

Aleja Solidarności 77

00 – 090 Warszawa

oraz

MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI

Aleje Ujazdowskie 11

00 – 950 Warszawa

SKARGA

Dotyczy: Sąd Apelacyjny: I ACa 1335/13, protokół z 11-04-2014 oraz Wiz—4100-292/14/C z 29-05-2014 r.

Mocą Konstytucji: pomni gorzkich doświadczeń z czasów, gdy podstawowe wolności i prawa człowieka były w naszej Ojczyźnie łamane… oraz art.: 7, 8, 63 i 80 ośmielam się uprzejmie wnosić o podjęcie odpowiednich kroków, które spowodują, żeby do podobnych okoliczności więcej nie dochodziło. Mój przypadek dowodzi również i tego, że w polskich sądach nie obowiązuje starożytna zasada: To co jest napisane nie podlega interpretacji. I stąd bierze się rozkład naszego państwa, który jest już widoczny gołym okiem. Zaś Konstytucja jest aktem prawnym, który nie przedstawia sobą żadnej wartości.

Na dalszych stronach prezentuję rzeczony protokół z rozprawy, która podobno miała miejsce w 11-04-2014 r. Proszę zwrócić uwagę na to, że troje sędziów nie ogłosiło żadnego wyroku, bo w protokole nie ujawniono jego treści. To samo dotyczy kosztów postępowania sądowego. Sędzia sprawozdawca niczego ustnie nie podał. Z kolei pismo, które podpisał: Z up. Prezesa Sądu Apelacyjnego, SSA Maciej Kowalski stwierdza, że w tamtejszym Sądzie występują poważne nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu. Niezależnie od tego ośmielę się zwrócić uwagę na fakt, że do dziś nie otrzymałem pisemnego uzasadnienia, podobno prawomocnego już wyroku – art. 329 K.p.c. Oddzielnym problemem jest brak spisu numerów akt sprawy. To dowodzi, że sądy mogą w sposób dowolny je konfigurować co prezentuję w załączonych stanowiskach. To jest ewidentnie niekonstytucyjne – art. 187 KRP i art. 6 EKPC.

Ośmielę się również podnieś problem tworzenia i publikowania prawa. Proszę porównać jak wygląda Kodeks cywilny prezentowany przez Sejm na ISAP a moją propozycję. Prawo nie może być wiedzą kabalistyczną. Moja propozycja powoduje, że każdy kto zada sobie odrobinę trudu, będzie wiedział skąd wzięły się jakiś zapisy i czyich broni interesów. A kiedy procesy trwają latami, łatwo będzie ustalić jakie zapisy K.c. były na początku tego procesu – art. 3 K.c. Dzięki komputerom i internetowi dziś jest to bardzo proste, cbdu.

Szacunek rodzi się tylko z szacunku. No chyba jest

jakaś różnica pomiędzy sądem, urzędem a kabaretem

Z poważaniem

Pismo kieruję również do:

  • Parlamentarny Zespół ds. Obrony Demokratycznego Państwa Prawa,
  • Krajowa Rada Sądownictwa.

6 sierpnia 2014 roku.

Wojewódzki Sąd Administracyjny

w Warszawie bezpośrednio i przez

Rzecznik Dyscyplinarny dla Sędziów

przy Krajowej Radzie Sadownictwa

ul. Rakowiecka 30

02-528 Warszawa

SKARGA NA BEZCZYNNOŚĆ

dotyczy Sadu Apelacyjnego w Warszawie

Sygn akt: I ACa 1335/ 13oraz Wlz-4100-292/ W C z 29-05-2014 r., z up. Prezesa SSA Maciej Kowalski.

Termin ogłoszenia wyroku 11-04-2014 r. Doręczono 5-08-2014 r. Videart. 329K.p.c.

1°. Mocą Konstytucji: pomni gorzkich doświadczeń z czasów, gdy podstawowe wolności i prawa człowieka były w naszej Ojczyźnie łamane… i art.: 2, 7, 8, 45 i 178 ośmielam się uprzejmie skarżyć na bezczynność Ob. Rzecznika. Dnia 14-05-2014 roku za pośrednictwem ePUAP przekazałem o lekceważącym stosunku sędziów do prawa materialnego w mojej sprawie. W związku z tym, że OB. Rzecznik nie podjął w tej sprawie żadnych czynności, o czym nic mi nie jest wiadome, przeto skarga jest zasadna – vide art. 35 i następne oraz 65 K.p.a.

2°. Problem dotyczy sędziów Sądu Apelacyjnego w Warszawie:

1) prezesa Krystyna Karolus-Franczyk – dane z Internetu;

2) przewodnicząca I Wydziału Cywilnego SSA Lidia Sularzycka – dane z Internetu;

3) SSO Bogusława Jarmołowicz-Łochańska;

4) SSA Jerzy Paszkowski;

5) SSA Małgorzata Rybicka-Pakuła.

Sędziowie ci ewidentnie sprzeniewierzyli się i złamali konstytucyjną zasadę sprawiedliwości społecznej i rzetelności procesowej. Natomiast prezes K. Karolus-Franczyk i przewodnicząca L. Sularzycka nie zrobiły nic aby zapobiec brutalnemu i bezwzględnemu łamaniu prawa w zakresie doręczenia mi wyroku.

Z poważaniem

Do dziś nie otrzymałem wyroku z pisemnym uzasadnieniem. Po co wiec nam, masom i pospólstwu w ogóle potrzebne są sądy, skoro w Polsce od września 1939 r. obowiązuje prawo. 1. Władza ma rację. 2. W przypadkach wątpliwych patrz 1.

Szyderczy B. Maria Komorowski.

22 lipca za PRL-u było to najważniejsze i największe święto państwowe. Były parady, awanse, nagrody, ordery i medale. Obchodzono je w rocznicę rzekomego ogłoszenia przez Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego (PKWN) Manifestu 22-07-1944 r. w Chełmie Lubelskim. Co jest historyczną bujdą na resorach. Sam PKWN powstał z inicjatywy dożywotniego dyktatora Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich: Józefa Wissarionowicza Stalina (z domu Dżugaszwili, Gruzin) w Moskwie 21-07-1944 r. Treść Manifestu PKWN nazajutrz ogłosiło radio moskiewskie. Zaś członkowie PKWN dotarli do Chełma dopiero 27-07-1944 r. PKWN ogłosił się tymczasowym rządem polskim i stwierdzał, że jedynym źródłem władzy w Polsce jest tworzony tymczasowy parlament: Krajowa Rada Narodowa. PKWN odmawiał rządowi na emigracji prawa reprezentowania narodu i państwa polskiego i wskazywał na konieczność bratniego sojuszu z ZSRR.

Taki to dzień, w rocznicę ogłoszenia PKWN 22-07-2015 r., urzędujący w Polsce prezydent, Ob. Bronisław Maria Komorowski, zdeklarowany konserwatysta i katolik podpisał ustawę o zapładnianiu in vitro – łac. w szkle. Jest to sztuczne połączenie ludzkich komórek: żeńskiej i męskiej, z reguły w szklanej probówce. Normie prawnej przewrotnie nadano tytuł „o leczeniu niepłodności”. Ustawa daje prawo do korzystania z procedury in vitro małżeństwom i osobom we wspólnym pożyciu, potwierdzonym zgodnym oświadczeniem. Przy podpisywaniu ustawy Ob. B. Maria Komorowski bardzo stanowczo stwierdził, że „nie jest prezydentem ludzkich sumień”. Tymczasem obowiązująca jeszcze w Polsce Konstytucja mówi, że prezydent „czuwa nad przestrzeganiem Konstytucji” – art. 126; i „Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej” – art. 18. Wypada więc zapytać czy ci wszyscy, którzy spłodzili to wiekopomne dzieło, z Ob. B. Marią Komorowski, rozumieją teksty pisane?

Rządowy program in vitro przewiduje, że w ciągu 3 lat z programu ma skorzystać około 15.000 par. Według danych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w 2013 r. przebywało około 20.000 dzieci. Całkiem niedawno Polski Czerwony Krzyż, powołując się na dane Głównego Urzędu Statystycznego podaje, że w gospodarstwach domowych mających problemy z zaspokojeniem elementarnych potrzeb w Polsce żyje ponad 700.000 dzieci. Podstawową potrzebą człowieka. Każdego człowieka. Małego czy już dorosłego, jest zaspokojenie głodu. Dzieci i młodzież stanowią ok. 30 proc. ogólnej liczby osób skrajnie ubogich w Polsce. Zajmowanie się rządzących Polską in vitro miast głodnymi dziećmi dowodzi, że ludzie ci, z Ob. B. Marią Komorowskim, mają pełne brzuch i nie wiedzą co to znaczy być głodnym i dążą do spełnienia innych najedzonych kolejną zachciewajką do posiadania dzidziusia…

Wypada więc przypomnieć jak rozpoczął swoją prezydenturę Ob. B. Maria Komorowski. Była to walka z krzyżem przed Pałacem Namiestnikowski po 10-04-2010 r. Nawet dla mnie poszukującego agnostyka (niedowiarek) krzyż jest symbolem brutalnej i bezwzględnej obrony starego porządku prawnego i starej władzy sprawowanej przez garstkę ludzi. Wówczas, ten to, Ob. B. Maria Komorowski, wespół z klechami usunął krzyż spod tegoż Pałacu Namiestnikowskiego. I nie pomogły żadne protesty. Krzyż zniknął urzędującemu prezydentowi w Polsce sprzed jego okien. Te dwa kawałki drewna odpowiednio połączone ze sob a przytargane przez harcerzy musiały mocno dźgać w sumienie Ob. B. Marii Komorowskiego skoro nie mógł zdzierżyć jego widoku. A mówią o tym jegomościu, że to katolik i konserwa. Tak jak z koziej… W imię obrony starej władzy (raz zdobytej nigdy nie oddamy) w czwartek 23-07 Ob. B. Maria Komorowski wręczył nominacje generalskie sześciorgu oficerom policji. Wśród nich jest pierwsza w historii polskiej policji kobieta generał. Feta bez gawiedzi, ale z udziałem kamer, odbyła wyłącznie na salonach prezydenckich. Kolejna taka balanga ma się odbyć 1-08. Wówczas to, Ob. B. Maria Komorowski ma wręczyć tylko osiemnaście nominacji generałom wojskowym. Prezydent wycofał się z przyznania nominacji generalskich pułkownikom prokuratorom wojskowym: Jerzemu Artymiakowi i Ireneuszowi Szelągowi, którzy prowadzą smoleńskie śledztwo. Mówi się jednak, że obaj dżentelmeni otrzymają w zamian sute nagrody. Tym samym Wojsko Polskie nadal będzie dzierżyć palmę pierwszeństwa w NATO pod względem najmniejszej liczby żołnierzy wypadających na jednego generała.

Jak zakończy swoją prezydenturę Ob. B. Maria Komorowski? Jest już zamówiona msza dziękczynna (podziękowanie, wyrazy wdzięczności) w kościele katolickim. Szczególnie za ten krzyż i za in vitro.

Remanent po B. M. Komorowskim c.d.

Zbigniew Grabowski

Ob. Bronisław Maria Komorowski

Kancelaria Prezydenta RP

ul. Wiejska 10

00 – 902 Warszawa

WNIOSEK

o upublicznienie remanentów personalnych i materialnych.

Dot. BPU.0605.112.2015 pismo z 29-06-2015 r., dyrektor, Andrzej Dorsz oraz BPU 060-134-10 pismo z 23-08-2011 r. dyrektor, Andrzej Dorsz.

Mocą ducha prawa wynikającego z preambuły Konstytucji: pomni gorzkich doświadczeń z czasów, gdy podstawowe wolności i prawa człowieka były w naszej Ojczyźnie łamane, pragnąc na zawsze zagwarantować prawa obywatelskie ośmielam się uprzejmie wyjaśnić, iż A. Dorsz ściemnia problem i robi ze mnie durnia oraz udaje, że nie więc co po polsku oznacza remanent. Zaś doręczone mi wykazy: Stan limuzyn w dniu 10.04.2014 i 29.06.2015 są śmieciami, gdyż na tych kwitach nie ma: ZA ZGODNOŚĆ. Tym samym dowodzi to, że ryba psuje się zawsze od głowy. Przeto objaśniam. Remanent to: spis towarów i materiałów znajdujących się w danej chwili w: przedsiębiorstwie, sklepie itp., z podaniem ich ilości i ceny, dokonywany okresowo w celu sprawdzenia stanu posiadania przedsiębiorstwa. W związku z tym wyjaśniam.

  1. Majątek KPRP przedstawiony w bip nie obejmuje żadnych kosztów. Ich stan i wydatki utrzymania winny być co roku sporządzane i publicznie dostępne. W Bip Prezydenta pod zakładką: Majątek Kancelarii nie są wymienione żadne ruchomości. KPRP nie ma limuzyn.
  2. Remanent personalny dotyczy wszystkich osób zatrudnionych w KPRP i pracujących za pieniądze wypłacane z kasy KPRP, np. sprzątaczka, ile ich jest, jakie otrzymały w ciągu roku wynagrodzenie. Co się tyczy jakiegoś wyroku WSA, to póki co w Polsce nie obowiązuje precedens sądowy, aby można było powoływać się na jakieś wyroki.

Remanenty personalne i majątkowe winny być publicznie dostępne i sporządzane na koniec każdego roku i z końcem kadencji prezydenta.

Konstytucja w art. 49 zapewnia wolność i ochronę tajemnicy komunikowania się. To konstytucyjne prawo przez XXV lat tzw. wolności nie zostało jeszcze zrealizowane. Dowodem jest ePUAP, z której KPRP nie może korzystać. Zaś w prezydenckiej edycji Konstytucji z 2014 r. (ISBN 978-83-64325-00-7, niebieska sztywna okładka) w indeksie rzeczowym, wśród praw, nie wymieniono prawa do komunikowania się.

Mocą Konstytucji wnoszę jak wyżej, przy tym zwracam uwagę na imponderabilia i sprawiedliwości społeczną, która wymaga aby każdemu oddać to co słusznie mu się należy a zawarte w samej Konstytucji i w jej preambule: pomni gorzkich doświadczeń… Codziennie płacę podatek VAT zawarty w: wodzie, chlebie, ziemniakach.

Szacunek rodzi się tylko z atencji i prawości

Z poważaniem

* – * – * – * – * – * – * – * – * -*

Stanowisko KPRP

Warszawa, dnia 29 czerwca 2015 r.

Nadruk godła Polski

KANCELARIA PREZYDENTA

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Biuro Prawa i Ustroju

BPU.0605.112.2015

Pan Zbigniew Grabowski

mój adres domowy

W odpowiedzi na wniosek o „upublicznienie remanentów personalnych i materialnych” z dnia 14 czerwca 2015 roku Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej uprzejmie informuje, że w załączeniu przekazuję wykaz samochodów służbowych na dzień 10 kwietnia 2010 r. oraz na dzień realizacji wniosku tj. 29 czerwca 2015 r. Wykaz ten obejmuje markę samochodu, cenę po jakiej został zakupiony oraz datę zakupu. Kancelaria Prezydenta RP nie posiada informacji o stanie liczników poszczególnych samochodów w dniu 10 kwietnia 2010 r., ani w dniu 29 czerwca 2015 r. Kancelaria Prezydenta RP może Panu udzielić informacji o stanie liczebnym samochodów służbowych najpóźniej na dzień realizacji wniosku, czyli na 29 czerwca 2015 r.

W pozostałym zakresie, Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej prosi o sprecyzowanie wniosku poprzez:

  1. uściślenie czy przez „remanent materialny” należy rozumieć „dane o majątku jakim dysponuje Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej”, zgodnie z brzmieniem art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r., poz.782, z późn. zm., zwana dalej „ustawą”)?. W razie pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytanie, prosimy o sprecyzowanie, jakich konkretnych informacji dotyczących majątku, jakim dysponuje Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pan żąda, oprócz informacji na temat samochodów służbowych oraz tych informacji o stanie majątku, które zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej?,

  1. sprecyzowanie, jak należy rozumieć użyte we wniosku pojęcie „remanentu personalnego”? Czy chodzi o imienną listę pracowników Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 10.04.2010 r. z podaniem dla każdego z pracowników danych w postaci: stanowisko, data zatrudnienia, wysokość poborów i nagrody?, Przy czym prosimy o sprecyzowanie jak należy rozumieć pojęcie „poborów

    Druga kartka

    i nagród za każdy rok”, skoro wniosek zawiera konkretną datę dzienną tj. 10.04.2010 r.? Ponadto prosimy o dookreślenie czy pytanie dotyczy pracowników pełniących funkcje publiczne, w rozumieniu art. 5 ust. 2 zd. 2 ustawy czy także tych, którzy takich funkcji nie pełnią ?

W tym miejscu Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej nadmienia, że zgodnie z najnowszym orzecznictwem sądowym, zawartym w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, z dnia 22 maja 2015 roku, sygn.. II SAB/Wa 298/15, imienna lista pracowników, którzy nie pełnia funkcji publicznych tj. nie poosiadają kompetencji do podejmowania działań władczych w ramach organu nie stanowi informacji publicznej podlegającej udostępnieniu (str. 6 uzasadnienia ww. wyroku).

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że informacje o osobach pełniących funkcje kierownicze w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej są zawarte na oficjalnej stronie internetowej Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pod następującymi linkami:http://www.prezvdent.pl/bip/kierownictwo-kancelarii/

http://www.prezydent.pl/bip/biura-kprp/

 Ponadto Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej informuje, że żadne żądane na dzień 31.07.2015 roku informacje nie mogą być udzielone, ponieważ termin ten jeszcze nie nadszedł. W związku z tym Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej nie dysponuje żadnymi informacjami o faktach zaistniałych na dzień 31.07.2015 r.

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wskazuje, że stosownie do art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1114), przepisów tej ustawy nie stosuje się do przedsiębiorstw państwowych, spółek handlowych, służb specjalnych w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu, Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz Narodowego Banku Polskiego, z wyjątkiem art. 13 ust. 2 pkt 1, gdy w związku z realizacją zadań przez te podmioty istnieje obowiązek przekazywania informacji do i od podmiotów niebędących organami administracji rządowej, oraz z wyjątkiem art. 13a, art. 19c i art. 19d ustawy. Art. 19 c ww. ustawy wskazuje na możliwość korzystania przez podmioty określone w art. 2 ust. 3 z platformy ePUAP. Warunkiem skutecznego korzystania z ePUAPU jest jednak przednie zawarcie porozumienia z Ministrem Administracji i Cyfryzacji.

Wobec powyższego Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej nie ma obecnie możliwości prawno – technicznych prowadzenia wymiany korespondencji przez platformę e-PUAP. W związku z tym informujemy, że dalsza korespondencja będzie prowadzona drogą pisemną.

Dyrektor

Biura Prawa i Ustroju

podpis nieczytelny

Andrzej Dorsz

Dopalacze sztuczny problem.

Dopalacze to sztuczny problem stworzony przez rządzących Polską. Niedawno były korki na autostradach i w trymiga, z udziałem prezydenta urzędującego w Polsce, Ob. Bronisław Maria Komorowski, na soboty i niedziele zostały podniesione autostradowe szlabany. A problemu z dopalaczami, czytaj truciznami, władcy w Polsce nie chcą rozwiązać. Zapewne rządzący mają z tego tytułu niezłe i spore gratyfikacje. Przeto ośmielam się zaproponować bardzo proste i szybkie ustawowe rozwiązanie tego problemu w tempie jak z autostradowymi szlabanami.

USTAWA O TRUCIZNACH

Art. 1. Każda substancja prosta lub złożona, która wprowadzona do organizmu człowieka dowolną drogą może wywołać u niego stany odmienne od naturalnych jest trucizną.

Art. 2. Każda trucizna na swoim opakowaniu musi mieć trwały napis na 1/4 powierzchni opakowania wyraz: T R U C I Z N A i dodatkowo na 1/5 powierzchni opakowania napis:

NIELEGALNY OBRÓT TRUCIZNAMI ZAGROŻONY

JEST KARĄ DO 25 LAT POZBAWIENIA WOLNOŚCI

Napisy powinny być czytelne nawet w pomieszczeniu bez światła.

Art. 3. Nielegalny handel truciznami ścigany jest z urzędu na podstawie: „Kodeks karny”, „Rozdział XIX”, „Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu”.

Art. 4. Wchodzi w życia z dniem publikacji.

Bronek toczy pianę.

Wczoraj wieczorową porą telewizornie pokazały Bronka z pianą na ustach. Mówił coś o jakimś dopisywaniu do wycieczek i pamiętników. Obok ustawił się chyba gościu zwany szogunem. Wyraźnie widać było, że z Bronkiem jest coś nie tak. Ale dlaczego Bronek wychodzi przed kamery z pianą na ustach? Czyżby jego współpracownicy i przyjazne telewizornie chciały dokumentnie pognębić i ośmieszyć Bronka? Powszechnie przecież wiadomo. Nic nie dzieje się przypadkiem. W szczególności w telewizjach.

Nasza biało-czerwona.

Do urzędującego w Polsce prezydenta, Ob. Bronisław Maria Komorowski oraz do wielu innych polityków skierowałem pytanie. Czy Ob. odróżnia kokardę narodową od kotyliona czy koturna. Poskutkowało! Dziś wielu polityków ma wpiętą w klapę swojej marynarki miniaturkę naszych barw narodowych. To przykład, że nawet pojedynczy człowiek może coś zdziałać tylko nie można siedzieć, biadolić i lamentować.