SKB. Barbarzyńcy w SA Gdańsk.

SKB = stan konstytucyjnego bezprawia.

Odpis postanowienia

Sygn. akt IS 722/14

POSTANOWIENIE

Dnia 7 maja 2015 r.

Sąd Apelacyjny w Gdańsku I Wydział Cywilny w składzie następującym:

Przewodniczący:

Sędziowie:

SSA Ewa Giezek

SA Barbara Lewandowska (spr.)

SA Ewelina Jokiel

po rozpoznaniu w dniu 7 maja 2015 r. w Gdańsku

na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Zbigniewa Grabowskiego przy udziale Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki w sprawie prowadzonej przez Sąd Okręgowy w Gdańsku pod sygnaturą akt XV C 1567/12 na skutek skargi Zbigniewa Grabowskiego o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym postanowieniem Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 23 stycznia 2015r. sygn. aktl S 722/14 postanawia:

odrzucić skargę o wznowienie postępowania.

Na oryginale właściwe podpisy

Okrągła pieczęć

z godłem Polski:

Sąd Apelacyjny

w Gdańsku

Na oryginale właściwe podpisy Za zgodność

Kierownik Sekretariatu

Karolina Najda

podpis nieczytelny

Zbigniew Grabowski

17 kwietnia 2015 roku

P R E Z E S

Sąd Apelacyjny

ul. Nowe Ogrody 28/29

80 – 803 Gdańsk

S K A R G A

o wznowienie postępowania zakończonego postanowieniem.

Sygn. akt: I S 722/14, Postanowienie z 23-01-2015 r. SSA: Andrzej Lewandowski, Ewelina Jokiel i Barbara Lewandowska. Wysłane 3-02 a odebrane 7-02 br.

Mocą ducha prawa wynikającego z preambuły Konstytucji: pomni gorzkich doświadczeń z czasów, gdy podstawowe wolności i prawa człowieka były w naszej Ojczyźnie łamane, pragnąc na zawsze zagwarantować prawa obywatelskie na domiar tego:

Art. 1. Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli Art. 7. Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. Art. 8. 1. Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Przepisy Konstytucji stosuje się bezpośrednio, chyba że Konstytucja stanowi inaczej. Art. 30. Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych. Art. 32. 1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. 2. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. Art. 45. 1. Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd. 2. Wyłączenie jawności rozprawy może nastąpić ze względu na moralność, bezpieczeństwo państwa i porządek publiczny oraz ze względu na ochronę życia prywatnego stron lub inny ważny interes prywatny. Wyrok ogłaszany jest publicznie. Art. 78. Każda ze stron ma prawo do zaskarżenia orzeczeń i decyzji wydanych w pierwszej instancji. Art. 176. 1. Postępowanie sądowe jest co najmniej dwuinstancyjne.

Dodatkowo: K.p.c. Art. 210. § 2. Każda ze stron obowiązana jest do złożenia oświadczenia co do twierdzeń strony przeciwnej, dotyczących okoliczności faktycznych. Art. 401. Można żądać wznowienia postępowania z powodu nieważności: 2) jeżeli strona nie miała zdolności sądowej lub procesowej albo nie była należycie reprezentowana bądź jeżeli wskutek naruszenia przepisów prawa była pozbawiona możności działania; Art. 407. § 1. Skargę o wznowienie wnosi się w terminie trzymiesięcznym;

Oprócz tego: Ustawa o Sądzie NajwyższymArt. 1. Sąd Najwyższy jest organem władzy sądowniczej, powołanym do: 1) sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez: a) zapewnienie w ramach nadzoru zgodności z prawem oraz jednolitości orzecznictwa sądów powszechnych i wojskowych przez rozpoznawanie kasacji oraz innych środków odwoławczych,

Nadto: Sąd Najwyższy, I CK 291/03, wyrok z 16 kwietnia 2004 r.,dostarcza świadectwo: „Z art. 178 Konstytucji wyraźnie wynika, że sędziowie podlegają również Konstytucji, to zaś oznacza, iż w razie rozpoznawania konkretnej sprawy, szczególnie wtedy, gdy strona podnosi istnienie niezgodności pomiędzy przepisem ustawy a Konstytucją, sąd rozpoznający sprawę ma obowiązek zbadać, czy wskazany przepis jest zgodny z Konstytucją. Na potrzebę takiego badania zwracał wielokrotnie uwagę Sąd Najwyższy (por. postanowienia z dnia 22 sierpnia 2000 r., III CZ 78/00 i z dnia 30 stycznia 2001 r., I CZ 123/00 oraz wyroki z dnia 29 maja 2001 r., I CKN 1151/00, z dnia 7 listopada 2003 r., I CK 246/02, z dnia 7 stycznia 2004 r., III CK 186/02, z dnia 23 stycznia 2003 r., III RN 26/02 i z dnia 11 marca 2004 r., II UK 276/03).”

Biorąc powyższe pod uwagę ośmielam się uprzejmie zaskarżyć powyższe Postanowienie w całości zarzucając naruszenie Konstytucji oraz prawa procesowego i nieważność postępowania na skutek braku reprezentacji. Na tej podstawie wnoszę o:

1.

wznowienie postępowania zakończonego Postanowieniem tutejszego Sądu pod datą 23-01 a doręczonego mi 7-02 br.;

2.

zbadanie zgodności Ustawa o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy (…) i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki z artykułami Konstytucji wyżej przytoczonymi; oraz udzielenie odpowiedzi na pytanie prawne: Czy sędziom wolno łamać obowiązujące prawo?

3.

zasądzenie na moją rzecz kosztów procesowych skargi według norm przepisanych.

UZASADNIENIE

SSA: Andrzej Lewandowski, Ewelina Jokiel i Barbara Lewandowska jako orzekający w tej sprawie dopuścili się obrazy i uchybili konstytucyjnej zasadzie legalizmu. Przed swoje oblicza dopuścili uczestnika postępowania prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku nie informując mnie o tym fakcie, i który mógł składać dowolne oświadczenie. Tym samym pozbawiono mnie konstytucyjnych i ustawowych praw do działań jemu podobnych a dotyczących okoliczności faktycznych sprawy. Dodatkowo odmówiono mi doręczenia protokołu z tego posiedzenia. Wniosek w tej sprawie odebrano w tutejszym Sądzie 12-02 br.

Mocą Konstytucji wnoszę jak wyżej, przy tym zwracam uwagę na imponderabilia (rzeczy nieuchwytne, nie należące do sfery zjawisk fizycznych, nie dające się dokładnie zmierzyć, obliczyć, czy wycenić ale mogące jednak mieć znaczenie lub być w stanie wywierać wpływ na jakieś sprawy, na ludzkie działanie) i sprawiedliwości społeczną, która wymaga aby każdemu oddać to co słusznie mu się należy a zawarte w samej Konstytucji i w jej preambule: pomni gorzkich doświadczeń…

Szacunek rodzi się tylko z atencji i prawości.

Z poważaniem

24 kwietnia 2015 roku.

P R E Z E S

Sąd Apelacyjny

ul. Nowe Ogrody 28/29

80 – 803 Gdańsk

UZUPEŁNIENIE do SKARGI

o wznowienie postępowania zakończonego postanowieniem

w sprawie sporu z Gminą … od 27-05-2011 r.

Sygn. akt: I S 722/14, Postanowienie z 23-01-2015 r. SSA: Andrzej Lewandowski, Ewelina Jokiel i Barbara Lewandowska.

Mocą ducha prawa wynikającego z preambuły Konstytucji: pomni gorzkich doświadczeń z czasów, gdy podstawowe wolności i prawa człowieka były w naszej Ojczyźnie łamane, pragnąc na zawsze zagwarantować prawa obywatelskie… ośmielam się uprzejmie wnosić o złożenie pisemnego oświadczenia do akt sprawy (w tym kopia dla mnie) przez każdego sędziego biorącego udział w sprawie, że nie jest zstępnym członka Prezydium Powiatowej Rady Narodowej we Lwówku Śląski z lat 1954/55.

Dodatkowo ośmielam się uprzejmie wnosić o odpowiedź na pytanie prawne. Czy zgodne z konstytucyjną zasadą legalizmu jest bezkarność sędziów w łamaniu spisanego prawa?

Domagam się złożenie pisemnego oświadczenia do akt sprawy (w tym kopia dla mnie) przez każdego sędziego biorącego udział w sprawie, że nie jest zstępnym członka Prezydium Powiatowej Rady Narodowej we Lwówku Śląski z lat 1954/55 gdyż mój tata – Bronisław Grabowski – weteran II Wojny Światowej i repatriant spod Lwowa został zamordowany na zlecenie tejże Rady w dniu 19-04-1954 r. Taż sama Rada zezwoliła łaskawie wystawić akt zgonu mojego taty dopiero po 11 miesiącach od jego śmierci – dowód str. 3 i 4. Mojej mamie nieco wcześniej (1,5 miesiąca) 5-03-1954 r. pękło serce. W tym czasie, do łaskawego zezwolenia na wystawienia aktu zgonu mojego taty, nasze gospodarstwo ogrodnicze zostało nam (czwórka chłopców, z których ja byłem najstarszy) odebrane i przekazane innej rodzinie. Dwóch najmłodszych braci oddano do adopcji. Do różnych rodzin. Z tych oczywistych powodów zstępni członków tamtej Rady nie mogą orzekać w żadnej mojej sprawie ani moich zstępnych. Moi trzej młodsi bracia już nie żyją. W moim odczuciu, tu mamy do czynienia z podobnym procederem.

W przypadku o naruszenie w sprawie XV C 1567/12 prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki, to ośmielę zwrócić uwagę na fakt, że stosownie do postanowienia sędziny, SSO Małgorzata Misiurna, z 7-02-2013 r. złożyłem pismo procesowe z data 9-04-2013 r. gdzie zawnioskowałem o dostarczenie przez pozwaną oryginalnych dokumentów. Do dziś wniosek nie został zrealizowany. Ponad dwa lata braku stanowiska sądu, to jeszcze uzasadniona zwłoka?

I na koniec dodam. Mój dziadek, Henryk Buchta, w latach 1920 do 1930 r. budował ludziom domy, głównie w Krynicy-Zdrój. Wybudował dom i dla swojej rodziny. Dziś to ul. 1000-lecia 15. Zmarł na suchoty w 1930 r. Wówczas babcia wraz z trzema córkami, w tym moja przyszła mama, utrzymywała się z wynajmowania mieszkań w tym domu. Tak było do wybuchu II Wojny Światowej. Wówczas to w 1940 r. babcia, Julia Buchta z domu Król, wraz z trzema nieletnimi córkami został „wywalona na zbitą mordę i na bruk” przez Niemców. Dziś powszechnie zwani nazistami. W 1944 r. babcia został uznana przez ówczesne władze w Polsce, że jest „niewydolna wychowawczo”. Podobny lost spotkał 5 innych rodzin z Krynicy. I na tej podstawie babcię i jej trzy córki wywieziono do Rzeszy. Przy tym dokonano segregacji na trzy grupy: dorośli powyżej 18 lat, 16 – 18 lat (tu była moja przyszła mama) do lżejszej roboty a poniżej 16 lat do germanizacji. Pierwsza z niemieckiej niewoli wróciła moja mama. Była w Berlinie. Babcia wróciła z niemieckiej niewoli z najstarszą córka dopiero w październiku 1945 r. Wówczas okazał się, że nasz dom w Krynicy został upaństwowiony bo był… po Ukraińcu.

Mocą Konstytucji wnoszę jak wyżej, przy tym zwracam uwagę na imponderabilia (rzeczy nieuchwytne, nie należące do sfery zjawisk fizycznych, nie dające się dokładnie zmierzyć, obliczyć, czy wycenić ale mogące jednak mieć znaczenie lub być w stanie wywierać wpływ na jakieś sprawy, na ludzkie działanie) i sprawiedliwości społeczną, która wymaga aby każdemu oddać to co słusznie mu się należy a zawarte w samej Konstytucji i w jej preambule:pomni gorzkich doświadczeń…

Szacunek rodzi się tylko z atencji i prawości. No bo

chyba jest jakaś różnica pomiędzy sądem, a kabaretem.

Z poważaniem

Słownik języka polskiego

Barbarzyńca: 1) człowiek niecywilizowany, odznaczający się prymitywizmem myślenia, postępowania; człowiek bezwzględny, okrutny. Barbarzyńca niszczący dobro społeczne; 2) człowiek pierwotny, dziki, żyjący w okresie barbarzyństwa; hist. w starożytności: człowiek nie należący do grecko-rzymskiej cywilizacji; cudzoziemiec.

Rewaloryzacja emerytur. Stanowisko B. M. Komorowskiego.

Pan Zbigniew GRABOWSKI

Szanowny Panie

Potwierdzamy wpływ Pana korespondencji z 10 i 13 kwietnia 2015 r. skierowanej również do Prezydenta RP na skrzynkę poczty elektronicznej.

Zapoznaliśmy się z przedstawionymi w niej sprawami, uwagami i oczekiwaniami. Jednocześnie zawiadamiamy, że Pan Prezydent jest informowany o treści napływającej korespondencji oraz o przekazywanych w listach uwagach, spostrzeżeniach i sugestiach. Pomaga to Panu Prezydentowi utrzymywać kontakt ze społeczeństwem, lepiej poznawać jego problemy i oczekiwania. Opinie, uwagi i postulaty dotyczące istotnych dla kraju i obywateli kwestii (w tym obowiązujących przepisów) są również przekazywane właściwym merytorycznie komórkom.

Pragniemy także podkreślić, że zasady waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych określone są ustawowo, a kształtowanie przepisów leży przede wszystkim w gestii rządu oraz Sejmu, który uchwala odpowiednie ustawy zgodnie z wolą większości parlamentarnej. Zmiana przepisów ustaw może nastąpić tylko na drodze legislacyjnej. Każda inicjatywa ustawodawcza musi być poprzedzona analizą i określeniem skutków podjętych decyzji, dlatego projekt zmiany ustawy zazwyczaj wymaga merytorycznego przygotowania przez odpowiedni dla danej sprawy resort. Z tego również względu akty takie są z reguły przedstawiane Sejmowi z inicjatywy Rady Ministrów. Zasadnicze zobowiązania dotyczące rozpatrzenia poruszonych kwestii dotyczących wysokości świadczeń emerytalno-rentowych i zasad ich waloryzacji oraz zajęcia stanowiska ciążą na organach rządowych, przede wszystkim na Ministrze Pracy i Polityki Społecznej (Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej – ul. Nowogrodzka 1/3, 00-513 Warszawa) odpowiedzialnym, za politykę państwa w zakresie ubezpieczeń społecznych, a w zakresie zabezpieczenia społecznego żołnierzy zawodowych również na Ministrze Obrony Narodowej (Ministerstwo Obrony Narodowej – ul. Klonowa 1, 00-909 Warszawa).

Uprzejmie zawiadamiamy, że Pan Prezydent przywiązuje duże znaczenie do tego, jak funkcjonuje prawo oraz organy i instytucje rządowe. Zgodnie jednak z konstytucyjnym podziałem władz Prezydent RP nie nadzoruje organów rządowych i nie ingeruje bezpośrednio w ich działalność i decyzje. Natomiast wpływające do Kancelarii opinie i sugestie są – w miarę możliwości – wykorzystywane w pracach urzędu w ramach uprawnień Prezydenta RP.

Z poważaniem

Danuta Pośnik

Ekspert

Biuro Listów i Opinii Obywatelskich

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa

tel. +48 22 695 26 56, fax +48 22 695 22 38

e-mail: blo@prezydent.pl

Zgnilizna polityczna.

Oto na naszych oczach rozgrywa się potężna zgnilizna moralna i polityczna władz i organów państwa w Polsce. Aby wystąpił proces gnicia flory czy fauny muszą wystąpić sprzyjające warunki. Na pustyni lub w strefach lodowców nie występują procesy gnilne. Aby zachodził proces gnicia muszą być ku temu sprzyjające warunki. Materia może się więc gnoić, wywołując fetor i odór w swej początkowej fazie, jeżeli będą odpowiednie okoliczności. Do tego procesu niezbędne są bakterie i grzybki pasożytnicze, powodujące przekształcenie jednej formy życia w inną.

Już gołym okiem widać a nosem czuć, że zgnilizna moralna i polityczna w Polsce osiąga swoje szczytowe stadium. Jest to wynik zbliżającej się nieuchronnie drugiej tury wyborów. Stąd fetor i smród jest trudny do wytrzymania, gdyż jest już wszechogarniający.

Urzędujący w Polsce prezydent, Ob. Bronisław Maria Komorowski, już nie z piątku na poniedziałek zmienia poglądy za nic mając obowiązującą Konstytucję dając tym samym dowód, że nie jest to najwyższe prawo w Polsce. Dziś, po porannym spotkaniu ze związkowcami wywodzący się wprost z PRL-u znowu zmienia pogląd na emerytury. Już nie trzeba będzie pracować do śmierci. Wystarczy mieć 40 lat pracy. Teraz Ob. B. M. Komorowski kombinuje ze swoimi doradcami i łamią sobie głowy jak to urealnić. Świeżutki pomysł z referendum chyba nie wypalił tak jak się spodziewano. Co tu więc nowego wykoncypować aby porządnie chlasnąć? A tu okazuje się jeszcze, że były minister zleca prowokację na terenie wrogiego nam państwa nakazując podpalić jakąś budkę. Zaś wicepremierka na wiadomość o tym o mało ze śmiech nie spadła ze stołka ze słowami: Ale jaja. Ale jaja. Ale jaja.

SKB. Sędziowska bezkarność.

SKB = stan Konstytucyjnego bezprawia.

Nadruk godła Polski

RZECZNIK DYSCYPLINARNY

Nr RDSP 715-70/15

Warszawa, 8 maja 2015 r.

Pan

Zbigniew Grabowski

mój adres domowy

W związku z pismem Pana z 27 marca 2015 r. do Prezesa Sądu Apelacyjnego w Gdańsku otrzymanym w dwóch egzemplarzach za pośrednictwem Wiceprezesa Sądu Apelacyjnego w Gdańsku oraz Zastępcy rzecznika dyscyplinarnego przy tym Sądzie, które z uwagi na zawarty w nim wniosek o pociągnięcie sędziów do odpowiedzialności dyscyplinarnej zostało przekazane na moje ręce (daty wpływu 13 kwietnia i 7 maja br.) uprzejmie wyjaśniam, co następuje.

W dniu 16 kwietnia 2015 r. zwróciłem się do Pani Prezes Sądu Apelacyjnego w Gdańsku o nadesłanie akt spraw oznaczonych sygnaturami I S 722/14 i I S 90/15.

Akta te wpłynęły 29 kwietnia, a 30 kwietnia br. zapoznałem się z ich treścią.

W oparciu o lekturę wskazanych akt informuję, że w obu sprawach wydano decyzje procesowe zgodne z obowiązującymi przepisami, wymienionymi w nich, co dotyczy postanowienia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z 23 stycznia 2015 r. sygn. akt I S 722/14 oraz zarządzenia z 24 lutego 2015 r. o zwrocie skargi wydanego w sprawie o sygnaturze I S 90/15.

W zaistniałym stanie rzeczy nie zamierzam podejmować wobec sędziów Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, którzy wydali to postanowienie i zarządzenie czynności o charakterze dyscyplinarnym, albowiem nie ma tu temu racjonalnych podstaw.

Informuję też, że zgodnie z treścią art. 114 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2015 r., poz.133) nie należy Pan do kręgu podmiotów uprawnionych do żądania wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec sędziego.

 

RZECZNIK DYSCYPLINARNY

SSA Marek Hibner

podpis nieczytelny

Rzecznik dyscyplinarny sędziów sądów powszechnych umiejscowiony jest przy Krajowej Radzie Sądownictwa, której konstytucyjnym obowiązkiem jest stać „na straży niezawisłości sądów i niezawisłości sędziów.”

Wyjaśnię, że problem dotyczy między innymi wyborów samorządowych 2014 r. Zaskarżyłem te wybory wnosząc o ich unieważnienie. Zgodnie bowiem z ustawą, Sąd Okręgowy powinien był rozpoznać mój protest w ciągu 30 dni czego nie uczynił. Stąd wzięła się moja skarga na przewlekłość postępowania. Odwołanie od postanowienia Sądu Okręgowego, Sąd Apelacyjny powinien był rozpatrzyć w ciągu 60 dni, czego też nie zrobił do dziś. Takim to sposobem realizowana jest konstytucyjna zasada legalizmu i bezpośredniości (art. 7 i 8) stosowania Konstytucji oraz zwierzchnictwo Narodu nad władzą – art. 4. Zaś 224 lat temu w Konstytucji 3 Maja 1791 zapisano o sądach.

VIII. Władza sądownicza.

Władza sądownicza nie może być wykonywana ani prze władzę prawodawczą, ani przez króla, lecz przez magistratury na ten koniec ustanowione i wybierane.

Wypada więc zapytać. Jak długo jeszcze będzie trwało zwierzchnictwo władzy nad Narodem? Dlaczego obecny zapis konstytucyjny z art. 10, o trójpodziale władzy na: ustawodawczą (Sejm i Senat), wykonawczą (prezydent i premier) oraz sądy i trybunały jest czystą fikcją, mrzonką i urojeniem?

Czy B. M. Komorowski jest poczytalny?

Ob. Bronisław Maria Komorowski, obecnie zajmujący stolec prezydenta w Polsce, powinien publicznie udowodnić i przedstawić jakiś kwit, że posiada zdolność rozumienia tekstów pisanych. Moja wątpliwość wynika z faktu zgłoszenia przez Ob. B. M. Komorowskiego referendum w sprawie JOW = jednomandatowych okręgi wyborcze do Sejmu. Puki co, to w Polsce obowiązuje Konstytucja a tam zapisano.

Art. 96. 2. Wybory do Sejmu są powszechne , równe, bezpośrednie i proporcjonalne oraz odbywają się w głosowaniu tajnym.

Art. 97. 2. Wybory do Senatu są powszechne, bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym.

Art. 125. 1. W sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa może być przeprowadzone referendum ogólnokrajowe. 2. Referendum ogólnokrajowe ma prawo zarządzić Sejm bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów lub Prezydent Rzeczypospolitej za zgodą Senatu wyrażoną bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów. 3. Jeżeli w referendum ogólnokrajowym wzięło udział więcej niż połowa uprawnionych do głosowania, wynik referendum jest wiążący.

Art. 126. 1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jest najwyższym przedstawicielem Rzeczypospolitej Polskiej i gwarantem ciągłości władzy państwowej. 2. Prezydent Rzeczypospolitej czuwa nad przestrzeganiem Konstytucji, stoi na straży suwerenności i bezpieczeństwa państwa oraz nienaruszalności i niepodzielności jego terytorium.

Art. 169. 1. Jednostki samorządu terytorialnego wykonują swoje zadania za pośrednictwem organów stanowiących i wykonawczych. 2. Wybory do organów stanowiących są powszechne, równe, bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym. Zasady i tryb zgłaszania kandydatów i przeprowadzania wyborów oraz warunki ważności wyborów określa ustawa. 3. Zasady i tryb wyborów oraz odwoływania organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego określa ustawa.

Art. 235. 1. Projekt ustawy o zmianie Konstytucji może przedłożyć co najmniej 1/5 ustawowej liczby posłów, Senat lub Prezydent Rzeczypospolitej. 2. Zmiana Konstytucji następuje w drodze ustawy uchwalonej w jednakowym brzmieniu przez Sejm i następnie w terminie nie dłuższym niż 60 dni przez Senat. 3. Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie Konstytucji może odbyć się nie wcześniej niż trzydziestego dnia od dnia przedłożenia Sejmowi projektu ustawy.

Wypada więc zapytać. Czy prezydent Polski może wystąpić z propozycją referendum w temacie. Czy wolno strzelać do włóczęgów?

Poczytalność oznacza rozumienie tekstu pisanego.

kraDemocja.

– Panie, panowie. Elito narodu! Jako towarzysz kolegi i członek tej elity pragnę przypomnieć, zaprezentować i przedstawić nasze stanowisko o podstawowej zasadzie funkcjonowania naszego państwa – kraDemocji. Nazwa ta wywodzi się od greckich słów: kratos – władza i demos – lud. Na przestrzeni setek tysięcy lat (odkąd to ludzie zeszli z drzew na ziemię) obowiązywała zasada: „wszelka władza bierze się z woli narodu” i na przywódców wybierano tych, którzy mogli przewidzieć i zapewnić: pożywienie, odzienie oraz dach nad głowę swojemu ludowi. Oni zawsze byli pierwsi. Na polowaniach i w walce. Pierwsi też ginęli. Najdzielniejsi, najsilniejsi i najbardziej sprytni poświęcali się dla pospólstwa. To było czyste barbarzyństwo! Kiedy więc liczba ludzi znacznie wzrosła i nie było możliwe aby każdy członek społeczności mógł wpływać na wybór swojego przywódcy; wymyślono – kraDemocję. Podstawowym jej założeniem było ograniczenie wpływu gawiedzi na władcę. Ten genialny wynalazek ma dopiero kilka tysięcy lat! Tak powstało: niewolnictwo, feudalizm, kapitalizm oraz ustrój powszechnego szczęścia i dobrobytu – komunizm. Dlatego my, spadkobiercy tych tradycji, nie możemy oddać władzy! Tylko elity wyłonione w kraDemotycznych wyborach mogą sprawować władzę! I stanowić prawo. Bo nasz kraDemotyczny system sprawowania władzy oparty jest na prostej zasadzie: łatwo jest nas wybrać ale praktycznie nie można odwołać. Elita nie może przecież zależeć od tłuszczy! Lecz od czołobitności wobec najświatlejszych, najwspanialszych i wyjątkowych umysłów. Oni! Udowodnili swoje przywództwo! Zdobyli godności! To jest ich mandat społecznego zaufania. Bo kraDemocja godzi w wolny rynek polityczny, w którym każdy chce mieć coś do powiedzenia i wpływać na wszystko. Dlatego, tylko oni! Mogą decydować o listach wyborczych. Oni! Decydują o nas! Dlatego; panie i panowie. Elito! Rzućmy się na kolana i wznieśmy okrzyk wiernopoddańczy: kraDemocja. Niech żyje!

– Niech żyje! Niech żyje! Niech żyje!

– Uuurraaaaa!!!

– Dzięki.

– Nno!

Wywołać Konstytuantę.

Podstawowe założenia do dyskusji Narodu nad nową Konstytucją.

Nazwa państwa.

 Polska  Rzeczpospolita  Narodu

 

1.

Bogactwa naturalne występujące w: geosferze, biosferze i atmosferze są własnością Narodu. Jest to „pożyczka” od naszych jeszcze nie narodzonych wnuczków, ale zapłacona krwią naszych praprzodków w walce o niepodległość wolność Polski.

2.

Dziedzictwem Narodowym jest nasza: historia, kultura i język ojczysty. Podlegają one powszechnej ochronie.

3.

Ustrój państwa opiera się na podziale i równowadze władz:

1) ustawodawcza – stanowi prawa;

2) wykonawcza – rządzi i egzekwuje prawa;

3) sądownicza – rozstrzyga spory w oparciu o precedens;

4) informatyczna – zabezpiecza, gromadzi i każdemu udostępnia zgromadzone informacje o osobach pełniących funkcje publiczne.

4.

Prawo tworzy się na podstawie pięciu aksjomatach, pewnikach:

1) życie jest najwyższą wartością;

2) wolność jest przypisana do życia;

3) czas i natura tworzą prawo;

4) rodzina jest gwarancją trwania;

5) praca jest źródłem dobrobytu.

5.

Każdemu zapewnia się , niezależnie od jego sytuacji materialnej i na równych prawach jednakowy dostęp do obrony praw sformowanych na podstawie pięciu powyższych aksjomatów. Każde postępowanie przed i samej władzy jest co najmniej dwuinstancyjne.

6.

Własna waluta a rynek funkcjonuje na podstawie Kredytu Społecznego.

7.

Udział w wyborach i referendach jest obowiązkowy i są one organizowane co dwa lata.

8.

Naród bezpośrednio wybiera na 6-letnią jednorazową kadencję:

1) prezydenta Polski,

2) Rzecznika Praw Obywatelskich,

3) kasztelana, wójta i wojewodę,

4) sędziego pokoju dla każdej gminy,

5) prezesów sądów rejonowych i okręgowych,

6) wojewódzkiego lekarza, kuratora i komisarza wyborczego.

9.

Naród bezpośrednio wybiera na 6-letnią kadencję: radnych, posłów i senatorów. Funkcje te można piastować tylko dwie kadencje zaś składy: rad, Sejmu i Senatu wymieniane są co dwa lata w ilości 1/3.

10..

Każdy wyborca ma prawo zgłosić tylko jednego kandydata w swoim miejscu zamieszkania do każdej funkcji. Pretendenci do funkcji sami zgłaszają swoją kandydaturę i muszą być zdrowi i nie karani.

11.

Podstawową jednostką samorządu terytorialnego jest kasztel (dziś sołectwo), który obejmuje obszar jednego gimnazjum czy parafii. Zaś państwo podzielone jest na gminy, dobrowolne ich związki i województwa.

12.

Podstawą obrony Ojczyzny i własnego domu jest pluton defensywy kasztelu.

13.

Zamach na Konstytucję będzie srogo karany.

Wywołanie Konstytuanty postuluję od przed wyborów 2005 r.

PS W tym roku obchodzimy CCXXIV rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja a jej jeden z podstawowych wymogów do dziś nie został zrealizowany. Może więc w przyszłym roku, na CCXXV rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja, będzie zrealizowany jeden z podstawowych postulatów.

VI. SEJM, CZYLI WŁADZA PRAWODAWCZA.

Zapobiegając z jednej strony gwałtownym i częstym odmianom Konstytucji narodowej, z drugiej uznając potrzebę wydoskonalenia onej po doświadczeniu jej skutków co do pomyślności publicznej, porę i czas rewizji i poprawy Konstytucji co lat dwadzieścia pięć naznaczamy, chcąc mieć takowy sejm konstytucyjny ekstraordynaryjny podług osobnego o nim prawa opisu.