8 maja na Westerplatte.

Urzędujący w Polsce prezydent, Ob. Bronisław Maria Komorowski organizuje fetę polityczną w związku z kolejną rocznicę zakończenia II Wojny Światowej. Jest to bardzo sprytne posunięcie doradców B. M. Komorowskiego niemal tuż przed pierwszą turą wyborów prezydenckich w dniu 10 maja 2015 r. Dlatego trzeba temu przeciwdziałać i stworzyć jakąś przeciwwagę, by nie tylko Ob. Komorowski odniósł z tego profity. To może zaważyć na naszej nie tylko najbliższej przyszłości. Przykładem niech będzie obraz Jana Matejki Hołd Ruski zwany też Hołdem Szujskich. Obraz ten przechowywany jest jednak w piwnicach muzealnych i nie jest udostępniany publiczności. Z polecenia rządzących Polską umieszczono tam bowiem plakietkę: Nie eksponować ze względu na niskie walory artystyczne.

W związku z tym myślę sobie, że dla przeciwwagi siły patriotyczne powinny zorganizować milczący protest przeciwko obecnemu stanowi przemilczania i zakłamywania naszej historii oraz poziomi bezprawia jaki panuje i zdominował naszą Ojczyznę. Myślę sobie, że w imprezie uczestniczyły różne grupy rekonstrukcyjne, tak aby był przegląd Wojska Polskiego z całego 1000-lecia.

Jeszcze przed oficjalnym rozpoczęciem urzędowego widowiska 8 maja na Westerplatte, powinna obyć się msza polowa. Przez cały przebieg urzędowego spektaklu historyczne Wojska Polskie winny milczeć i być „głuche jak pień”. Tylko łopotanie flag i proporczyków powinno towarzyszyć w chwilach ciszy. Już od starożytności wiadomo bowiem, że: kiedy wojsko się śmieje jest pięknie; kiedy klnie, to nie jest jeszcze tak źle; ale jest bardzo źle, kiedy wojsko milczy.

Proszę teraz sobie wyobrazić. Oto 8 maja br. kiedy dojdzie do urzędowego spektaklu zorganizowanego przez urzędującego w Polsce na Westerplatte, na wprost kompani honorowej, składającej się z młodych i dziarskich chłopców, staje na przykład: umundurowana kompania honorowa emerytów i rencistów wojskowych. Godnie! Za ich plecami i nad głowami powiewają husarskie biało-czerwone proporczyki. A obok łopoczą pionowe pojedyncze banery (takie z kija wędkarskiego) z napisami: 972 Cedynia, 1410 Grunwald, 1610 Kłuszyn, 1683 Wiedeń, 1920 Bitwa Warszawska, 1944 Monte Casino. Data u góry poziomo a miejscowość pionowo.

Po zakończeniu oficjalnego spektaklu, to historyczne Wojska Polskie powinny odśpiewać najstarszy hymn Polski: Bogurodzica,

https://www.youtube.com/watch?v=NrhHjoyaHdo

Czy nadal będzie jak od tysiąca lat? Polak bije się do ostatniej kropli krwi, przykład Obrona Głogowa 1109 r. Zaś oni (Anglosasi) biją się do ostatniego… Polaka. I czerpią z tego największe korzyści. Niech każdy sam sobie odpowie. Dlaczego żołnierz polski nie uczestniczył w żadnej paradzie zwycięstwa po II Wojnie Światowej, pomimo że byliśmy czwartą siłą militarną Świata? A Afganistan i Irak, po co tam było Wojsko Polskie? Dlaczego my, Polacy, mamy zawsze pięknie umierać? Dlaczego nie możemy pięknie i spokojnie żyć?

Wojna już puka do naszych bram…

Czy mamy wybór?

Codzienne batożenie obywatela.

W.134. Batożenie obywatela

Rys. MICHAEL Wydanie specjalne nr 6. Instytut Louisa Evena dla sprawiedliwości społecznej przez Ekonomię Kredytu Społecznego w zgodzie z nauką Kościoła Katolickiego i nie przez partie polityczne.

Pod zakładką

michaeljournal.org/Michael-polish-2010-oct-nov-dec-p-11to14.pdf

w sposób jasny i prosty jest wyłuszczone skąd bierze się potęga pieniądza i rozległego uzależnienia od niego.

To wszystko uzasadniania dlatego mamy: bezużyteczny trybunał stanu, liczne immunitety, niezależne od nas (bydło, gawiedź, hołota, pospólstwo, motłoch, wataha) sądy dla: sędziów, prokuratorów, komorników, adwokatów i notariuszy. Natomiast bankierzy zawsze znajdą jakiegoś:Napoleona, Lenina, Hitlera…

SA Gdańsk oddala skargę.

Poniżej przedstawiam dowód sędziowskiej niepoczytalności, czyli czytanie bez rozumienia prezentowanej treści w postaci mojej skargi, którą należało opłacić kwotą 100 zł. „Kodeks postępowania cywilnego” stanowi w art. 1262 § 1. [wymóg uiszczenia opłaty] Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie została uiszczona należna opłata.

Zbigniew Grabowski

28 stycznia 2015 r.

SĄD APELACYJNY

w Gdańsku za pośrednictwem Sąd Okręgowy

ul. Nowe Ogrody 30/34, 80 – 803 Gdańsk

SKARGA

na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki.

Sygn. akt XV C Ns 451/14, Postanowienie z 5-01-2015 r., SSO: Bożena Mathea, SSO Urszula Malak i SSO Dorota Majerska – Janowska.

Wysłano 12-01-2015 r., doręczono 15-01-2015 r.

Mocą ducha prawa wynikającego z preambuły Konstytucji: pomni gorzkich doświadczeń z czasów, gdy podstawowe wolności i prawa człowieka były w naszej Ojczyźnie łamane, pragnąc na zawsze zagwarantować prawa obywatelskie oraz:

Art. 7. Organy władzy publicznej działają na na podstawie i w granicach prawa. Art. 8. 1. Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Przepisy Konstytucji stosuje się bezpośrednio, chyba że Konstytucja stanowi inaczej. Art. 45. 1. Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd. 2. Wyłączenie jawności rozprawy może nastąpić ze względu na moralność, bezpieczeństwo państwa i porządek publiczny oraz ze względu na ochronę życia prywatnego stron lub inny ważny interes prywatny. Wyrok ogłaszany jest publicznie.

Tudzież:Kodeks wyborczy, Art. 393. § 1. Sąd okręgowy rozpoznaje protesty wyborcze

w postępowaniu nieprocesowym, w ciągu 30 dni po upływie terminu do wnoszenia protestów, w składzie 3 sędziów,

Nadto:K.c.Art. 111. § 1. Termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia.

Zaś:Ustawa o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w (…)

postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki” (Dz. U. z 2004 r., Nr 179, poz. 1843 + zm.) Art. 2. 1. Strona może wnieść skargę o stwierdzenie, że w postępowaniu, którego skarga dotyczy, nastąpiło naruszenie jej prawa do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki, jeżeli postępowanie w tej sprawie trwa dłużej, niż to konieczne dla wyjaśnienia tych okoliczności faktycznych i prawnych, które są istotne dla rozstrzygnięcia sprawy

ośmielam się uprzejmie żądać stwierdzenie przewlekłość postępowania w tej sprawie i na tej podstawie zasądzenie na moją rzecz kwoty 20.000 (dwadzieścia tysięcy) zł. Przy tym, jeżeli kwota ta ma być mniejsza od 5.000 (pięć tysięcy) zł, wnoszę o uwzględnienie i powiększenie tej należności o podatek dochodowy, który dla mnie wynosi 18%.

UZASADNIENIE

Kopia przedniej części koperty, ze stemplem nadania w dniu 2015-01-12.

Nie ulega żadnej wątpliwości w świetle wyżej przytoczonego faktu i aktów prawnych, że w Sądzie Okręgowym w Gdańsku w tej sprawie, doszło do obrazy konstytucyjnej zasady legalizmu oraz zostały pokalane zapisy ustawowe. Z tego powodu moje żądanie jest całkowicie uzasadnione.

Wypada zauważyć, że ustrojodawca negatywnie ocenia miniony okres słowami preambuły: pomni gorzkich doświadczeń… I to na ustawodawcy w trakcie realizacji i rozwijania postanowień konstytucyjnych, jak i w trakcie uchwalania ustaw nie służących bezpośrednio temu celowi, spoczywa obowiązek wprowadzania rozwiązań uwzględniających te oceny ustrojodawcy. Zaś sądy, stosując prawo, powinny w jego interpretacji brać pod uwagę diagnozę i imponderabilia zawarte w słowach: pomni gorzkich doświadczeń…

Natomiast ile warte są powyższe słowa przesądzi kwota zasądzona na moją rzecz, która jest ustawowo ograniczona. Ośmielę się również zapytać. Jak długo jeszcze Konstytucja będzie pozostawała aktem prawnym bez żadnej wartości dla nas, pospolitych zjadaczy chleba?

Mocą Konstytucji i przywołanych ustaw wnoszę jak wyżej.

Szacunek rodzi się tylko z atencji i prawości.

Z poważaniem

Odpis postanowienia

Sygn. akt I S 108/15

POSTANOWIENIE

Dnia 26 marca 2015 r.

Sąd Apelacyjny w Gdańsku I Wydział Cywilny w składzie następującym:

Przewodniczący: SSA Barbara Lewandowska Sędziowie: SA Małgorzata Zwierzyńska

SA Jakub Rusiński (spr.)

po rozpoznaniu w dniu 26 marca 2015 r. w Gdańsku na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Zbigniewa Grabowskiego na naruszenie prawa strony do rozpoznania bez nieuzasadnionej zwłoki sprawy prowadzonej przed Sądem Okręgowym w Gdańsku pod sygn. akt XV Ns 451/14 z udziałem Skarbu Państwa – Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku

postanawia: odrzucić skargę.

Na oryginale właściwe podpisy.

Druga kartka 1 strona.

Sygn. aktl S 108/15

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 28 stycznia 2015 r. Zbigniew Grabowski złożył skargę na przewlekłość postępowania w sprawie XV Ns 451/14 Sądu Okręgowego w Gdańsku, domagając się również przyznania na jego rzecz od Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Gdańsku kwoty 20.000 zł.

Prezes Sądu Okręgowego w Gdańsku pismem z dnia 3 marca 2015 r. zgłosił swój udział w sprawie, wnosząc o oddalenie skargi i wskazując, że czynności w sprawie objętej skargą podejmowane były w rozsądnych terminach, w sposób celowy, znajdujący oparcie w przepisach prawa.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Skarga podlega odrzuceniu.

Zważyć należy, że w myśl art. 6 ust 2 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki, do warunków formalnych skargi, oprócz wymagań przewidzianych dla pism procesowych, należy także sformułowanie przez skarżącego żądania stwierdzenia przewlekłości postępowania w sprawie, której skarga dotyczy oraz przytoczenie okoliczności uzasadniających żądanie. Zgodnie zaś z treścią art. 9 ust. 1 tej ustawy skargę, która nie spełnia tych wymagań sąd właściwy do jej rozpoznania odrzuca bez wzywania do uzupełnienia braków. Skarżący powinien zatem sformułować żądanie stwierdzenia przewlekłości postępowania w sprawie oraz szczegółowo określić, w czym przejawia się, jego zdaniem, nieuzasadniona zwłoka w rozpoznaniu sprawy. Jego obowiązkiem jest precyzyjnie wskazać na konkretne działania bądź zaniechania sądu rozpoznającego sprawę, które w konsekwencji doprowadziły do zwłoki, przy czym nie jest wystarczające ograniczenie się do zakwestionowania ogólnego czasu trwania procesu. Konieczne jest szczegółowe określenie konkretnych czynności procesowych, których sąd nie podjął lub dokonał wadliwie (tak postanowienia Sądu Najwyższego: z dnia 15 listopada 2012 r., sygn. KSP 14/12, z dnia 5 czerwca 2007 r., sygn. III SPP 16/07, z dnia 7 czerwca 2005 r., sygn. III SPP 103/05. z dnia 7 czerwca 2005 r., sygn. III SPP 95/05, z dnia 15 stycznia 2008 r., sygn. III SPP 46/07). Treść skargi nie może ograniczać się jedynie do wskazania sygnatury akt sprawy i zgłoszenia

Druga kartka 2 strona.

żądania stwierdzenia przewlekłości i zasądzenia określonej kwoty, bez sprecyzowania powyższych żądań. Podkreślić w tym miejscu należy, że badając warunki formalne skargi, sąd nie ma obowiązku wyinterpretowania niezbędnych jej elementów z uzasadnienia.

Z uwagi na fakt, że skarżący w treści skargi nie zakwestionował żadnych czynności odnoszących się do sprawy XV Ns 451/14, ogólnikowo powołując się na „obrazę konstytucyjnej zasady legalizmu oraz pokalania zapisów ustawowych” uznać należało, że skarga, jako niespełniająca wymogów formalnych, podlegała odrzuceniu.

W związku z wyżej przywołaną argumentacją skargę na podstawie art. 9 ust. 1 w zw. z art. 6 ust. 2 pkt 1 i 2 powołanej ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. oraz w zw. z art. 373 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. należało odrzucić jako niedopuszczalną, o czym orzeczono w sentencji.

Pieczęć Sądu

Apelacyjnego

z godłem Polski

Na oryginale właściwe podpisy

Za zgodność

Kierownik Sekretariatu

Karolina Najda

podpis nieczytelny

Z powyższym postanowieniem otrzymałem.

Pieczęć

Prezesa Sądu Okręgowego

Gdańsk 3 marca 2015r.

Sąd Apelacyjny

w Gdańsku

I Wydział Cywilny

Sygn. aktl S 108/15

Wnioskodawca: Zbigniew Grabowski

Uczestnik postępowania: Skarb Państwa-

– Prezes Sądu Okręgowego w Gdańsku

Zgłoszenie udziału w sprawie

Zgłaszam udział w sprawie I S 30/15 ze skargi Zbigniewa Grabowskiego na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki w sprawie XV Ns 451/14 Sądu Okręgowego w Gdańsku, i wnoszę o oddalenie skargi.

Uzasadnienie

W sprawie XV Ns 451/14 Sądu Okręgowego w Gdańsku czynności podejmowane były w rozsądnych terminach, w sposób celowy, znajdujący oparcie w przepisach prawa. Protest wyborczy Zbigniewa Grabowskiego datowany na dzień 30 listopada 2014r. został nadesłany za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej i w dniu 2 grudnia przekazany Prezesowi Sądu Okręgowego w Gdańsku. W dniu 3 grudnia 2014r. Prezes Sądu Okręgowego w Gdańsku skierował protest do rozpoznania do XV Wydziału Cywilnego, w dniu 3 grudnia 2014r. Zastępca Przewodniczącego Wydziału zarządził wpisanie sprawy do rep. Ns i przedłożenie sędziemu referentowi do dalszych czynności, akta sprawy przedłożono sędziemu referentowi w tym samym dniu. Postanowieniem z dnia 5 stycznia 2015r.

Druga kartka.

pozostawiono protest bez dalszego biegu. Zarządzenie o doręczeniu odpisu postanowienia uczestnikom zostało wykonane w dniu 9 stycznia 2015r. Wnioskodawca odebrał odpis postanowienia w dniu 15 stycznia 2015r., a w dniu 22 stycznia 2015r. złożył zażalenie od tego postanowienia. Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 17 lutego 2015r., odpisy zażalenia doręczono uczestnikom postępowania i akta przedstawiono Sądowi Apelacyjnemu w Gdańsku.

Wobec powyższego wnoszę o oddalenie skargi. Załącznik: odpis zgłoszenia udziału w sprawie.

 

WICEPREZES

SĄDU OKRĘGOWEGO W GDAŃSKU

SSO Alina Miłosz-Kloczkowska

podpis nieczytelny

* * * * * * * * * *

Powtórzę co napisałem wyżej.

Kodeks wyborczy, Art. 393. § 1. Sąd okręgowy rozpoznaje protesty wyborcze w postępowaniu nieprocesowym, w ciągu 30 dni po upływie terminu do wnoszenia protestów, w składzie 3 sędziów,

Mój protest wyborczy wpłynął do Sądu Okręgowego przez ePUAP 30-11-2014 r. i zarejestrowany 3-12-2014 r. a postanowienie Sądu Okręgowego wysłano 12-01-2015 r. co udokumentowałem kopią koperty.

Nie ulega żadnej wątpliwości w świetle wyżej przytoczonego faktu i aktów prawnych, że w Sądzie Okręgowym w Gdańsku w tej sprawie, doszło do obrazy konstytucyjnej zasady legalizmu oraz zostały pokalane zapisy ustawowe.

Kodeks postępowania cywilnego”

Art. 401.Można żądać wznowienia postępowania z powodu nieważności: (…) 2) jeżeli strona (…) nie była należycie reprezentowana bądź jeżeli wskutek naruszenia przepisów prawa była pozbawiona możności działania;

Art. 210. § 2. Każda ze stron obowiązana jest do złożenia oświadczenia co do twierdzeń strony przeciwnej, dotyczących okoliczności faktycznych.

Stanowisko prezydenta w Polsce.

Ob. Bronisław Maria Komorowski

urzędujący prezydent w Polsce.

Prezydent Rzeczypospolitej czuwa nad przestrzeganiem Konstytucji, art. 126. 2. Zapewnia się wolność i ochronę tajemnicy komunikowanie się.” art. 49.

Amen.

Zbigniew Grabowski

Pan Zbigniew Grabowski

Szanowny Panie

Potwierdzamy wpływ Pana e-maila z dnia 9 marca 2015 roku skierowanego m.in. do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego.

Z uwagą zapoznaliśmy się z przekazanymi przez Pana informacjami i uwagami dotyczącymi m.in. trudności związanych z funkcjonowaniem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).  

Odnosząc się do przedstawionej kwestii pragniemy wskazać, że podejmowane przez Prezydenta RP działania mogą dotyczyć jedynie spraw należących do kompetencji Głowy Państwa. Zgodnie z obowiązującymi przepisami za funkcjonowanie ePUAP odpowiada Centrum Projektów Informatycznych (ul. Syreny 23, 01-150 Warszawa, e-mail: sekretariat@cpi.gov.pl), które realizuje zadania w zakresie utrzymania systemów informatycznych powierzone przez Ministra Administracji i Cyfryzacji. Jak Panu zapewne wiadomo, Prezydent RP nie nadzoruje działalności ministrów, a także podległych im jednostek budżetowych (w tym CPI) i nie rozpatruje skarg dotyczących ich funkcjonowania.

Pozdrawiamy Pana serdecznie i prosimy o przyjęcie naszych wyjaśnień ze zrozumieniem.

Z poważaniem,

Witold Trębicki

Główny specjalista

Biuro Listów i Opinii Obywatelskich

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa

tel. +48 22 695 26 56, fax +48 22 695 22 38

e-mail: blo@prezydent.pl