MAiC odpowiada.

Warszawa, dnia 19 marca 2015 r.

MINISTERSTWO

ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

Departament Poczty

DPO-WN.051.12.2015/EM

Pan

Zbigniew Grabowski

[mój adres domowy]

W nawiązaniu do Pana skargi dotyczącej problemów z wysyłaniem skarg za pośrednictwem ePUAP oraz niedosyłaniem potwierdzeń odbioru przesyłek za zwrotnym potwierdzeniem poniżej przedstawiam wyjaśnienia przekazanych kwestii.

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114), minister właściwy do spraw informatyzacji zapewnia funkcjonowanie platformy ePUAP. Stosownie natomiast do art. 3 pkt 13 przedmiotowej ustawy, ePUAP jest systemem teleinformatycznym, w którym instytucje publiczne udostępniają usługi przez pojedynczy punkt dostępowy w sieci Internet.

W ramach obecnie realizowanego przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji przy współpracy z Centrum Projektów Informatycznych projektu ePUAP2 prowadzone są prace mające na celu poprawę funkcjonowania platformy ePUAP, podniesienie sprawności, wydajności i dostępności platformy dla użytkowników, w tym w zakresie zmiany interfejsu użytkownika, sposobu wyszukiwania informacji i prezentowania danych z Katalogu Usług Publicznych, a także rozbudowy i wprowadzenia nowych funkcjonalności systemu ePUAP. Zmiany jakie zostaną wprowadzone to przede wszystkim widoczna zmiana interfejsu użytkownika, gdzie oprócz nowej szaty graficznej w ramach projektu poprawy ergonomii zoptymalizowano procesy biznesowe oraz od nowa zaprojektowano mechanizmy interakcji użytkownika z systemem ePUAP. Dzięki wprowadzonym zmianom portal będzie przyjaźniejszy w użyciu, a załatwianie spraw nie będzie wymagało specjalistycznej wiedzy i powinno trwać krócej. Zrealizowane prace koncepcyjne i projektowe bazowały na badaniach preferencji obywateli w odniesieniu do załatwiania spraw urzędowych on-line, a także na eksperckich analizach użyteczności obecnego serwisu ePUAP.

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji dołoży wszelkich starań w celu wyeliminowania jakichkolwiek utrudnień w wykorzystywaniu platformy ePUAP w przyszłości i zapewnienia prawidłowości jej funkcjonowania zgodnie z oczekiwaniami użytkowników.

Natomiast zgodnie z ustawą z dnia 5 września 2008 r. o komercjalizacji państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej „Poczta Polska” (Dz. U. Nr 180, poz. 1109, z późn. zm.) Minister Administracji i Cyfryzacji sprawuje nadzór nad Pocztą Polską S.A. i ma prawo władczego wkraczania w sprawy Poczty Polskiej S.A. jedynie w zakresie ściśle określonym w wyżej wymienionej ustawie.

Zgodnie z art. 122 ust. 2 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U. z 2012 r., poz. 1529) kontrolę działalności pocztowej w zakresie świadczenia usług pocztowych sprawuje Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Poza tym chcielibyśmy

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa

Druga strona.

zaznaczyć, że ww. ustawa, a także rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie reklamacji usługi pocztowej (Dz. U. poz. 1468) regulują tryb postępowania reklamacyjnego w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usługi pocztowej przez operatora pocztowego.

Po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego, które nie dałoby satysfakcjonującego rozstrzygnięcia, reklamujący ma prawo (zgodnie z art. 94-96 ustawy Prawo pocztowe) skorzystać z możliwości dochodzenia swoich roszczeń w postępowaniu przed sądem powszechnym, w drodze postępowania mediacyjnego przed Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej lub w drodze postępowania przed stałym polubownym sądem konsumenckim przy Prezesie Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

W związku z powyższym Pana skarga dotycząca niedosyłania potwierdzeń odbioru przesyłek za zwrotnym potwierdzeniem została przesłana do Poczty Polskiej S.A. z prośbą o rozpoznanie sprawy zgodnie z kompetencjami i udzielenie Panu odpowiedzi.

 

DYREKTOR

Departamentu Poczty

Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Marcin WÓJTOWICZ

podpis nieczytelny

Podkreślenia w tekście moje.

Przy tym płakać się chce ze szczęścia. Na wszystko jest ustawa a sprawę ostatecznie załatwi niezawisły i niezależny, nawet od zdrowego rozsądku, sąd. W preambule Konstytucji nadal stoi: Pomni gorzkich doświadczeń…

Poczta Polska odpowiada.

Poczta Polska S.A.

Centrala

Biuro Ładu Korporacyjnego i Zgodności

Pan Zbigniew Grabowski

[mój adres domowy]

Nasz znak:

BŁKZ/DAPOZ/052/3218/1/2015

Data: 25 marca 2015 roku

Sprawa: odpowiedzi na pismo

Na podstawie art. 223 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 tekst jednolity) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5 poz. 46), Biuro Ładu Korporacyjnego i Zgodności Centrali Poczty Polskiej S.A. uprzejmie informuje, że Pana skarga z dnia 09 marca 2015 r. otrzymana za pośrednictwem Urzędu Komunikacji Elektronicznej Departament Rynku Pocztowego, została rozpatrzona.

Uprzejmie informujemy, iż nieotrzymanie potwierdzeń odbioru od przesyłek poleconych o numerach [pięć sztuk] było przedmiotem Pana skargi wniesionej w dniu 24 września 2014 r. drogą elektroniczną. Ww. skarga została rozpatrzona pismem znak BŁKZ-DO 1/052/1264/14 z dnia 09 października 2014 r. W piśmie tym poinformowano Pana o braku możliwości ustalenia przyczyny nieotrzymania potwierdzeń odbioru od ww. przesyłek poleconych. Do powyższego pisma zostały dołączone duplikaty potwierdzeń odbioru ww. przesyłek poleconych. W sprawie przesyłki poleconej o numerze …730 z potwierdzeniem odbioru została wydana decyzja reklamacyjna pismem znak COF/SR3/CC-7080/23846/2015 z dnia 04 marca 2015 r., a w załączeniu przekazano Panu duplikat potwierdzenia jej odbioru.

Nadmieniamy, że kwestia nieotrzymania przez Pana potwierdzeń odbioru od przesyłek poleconych o numerach [pięć sztuk] była przedmiotem skargi z dnia 04 lutego 2015 r. W wyniku prowadzonego postępowania skargowego ustalono, że na ww. przesyłki polecone zostały wniesione reklamacje. Dlatego też, w udzielonej odpowiedzi pismem znak BŁKZ-DO 1/052/300/15 z dnia 02 marca 2015 r. poinformowano Pana o tym, iż w przedmiocie sprawy należy oczekiwać odpowiedzi z jednostki Poczty Polskiej S.A. rozpatrującej zgłoszone reklamacje. Jednostka I instancji dla każdej ww. przesyłki poleconej wydała odrębną decyzję reklamacyjną pismami znak: COF/SR3-7080/RK/23901/1/15 z dnia 06 marca 2015 r., COF/SR3-7080/RK/23921/1/15 z dnia 06 marca 2015 r., COF/SR3-7080/RK/23954/1/15 z dnia 04 marca 2015 r., COF/SR3-7080/RK/23909/1/15 z dnia

www.poczta-polska.pl

Poczta Polska Spółka Akcyjna

ul. Stawki 2, 00-940 Warszawa

tel. 22-656-50-00, faks 22-656-59-15

NIP: 525-000-73-13, KRS: 00 00 33 49 72

Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy

kapitał zakładowy: 774.140.000 zł, w całości wpłacony

Adres Biura:

ul. Stawki 2, 00-940 Warszawa

tel. 22-656-55-37 faks 22-656-59-18

sekretariat.blkz@centrala.poczta-polska.pl

Druga strona.

06 marca 2015 r. oraz COF/SR3-7080/RK/23943/1/15 z dnia 04 marca 2015 r. Do ww. decyzji reklamacyjnych dołączone zostały duplikaty potwierdzeń odbioru reklamowanych przesyłek poleconych.

Wyjaśniamy, że druki potwierdzeń odbioru po odłączeniu od doręczonych/wydanych przesyłek poleconych zwracane są do nadawcy jako przesyłki zwykłe, które zgodnie z przyjętą procedurą nie podlegają rejestracji w dokumentacji wewnętrznej urzędów pocztowych, a ich doręczenie dokonywane jest bez konieczności dokumentowania tego zdarzenia i uzyskiwania podpisu osoby, dla której są one przeznaczone. Dlatego też, nie mamy możliwości ustalenia na jakim etapie doszło do wydłużonego przebiegu potwierdzeń odbioru (kserokopia stanowiąca załącznik do skargi) jak i również przyczyny ewentualnego braku ich otrzymania. Zgodnie z obowiązującą w Poczcie Polskiej SA technologią w sytuacjach, gdy zleceniodawca kwestionuje otrzymanie druku potwierdzenia odbioru, placówka pocztowa przyjmująca zgłoszenie wystawia duplikat na podstawie oryginalnego dowodu nadania przesyłki poleconej i przesyła go celem uzupełnienia do placówki pocztowej, która doręczyła lub wydała przesyłkę poleconą.

Za wszelkie niedogodności związane ze zgłoszoną sprawą serdecznie Pana przepraszamy.

Starszy specjalista

Jolanta Grabowska

podpis nieczytelny

Podkreślenia w tekście moje.

Prawo do komunikowania się.

Zapewnia się wolność i ochronę tajemnicy komunikowania się. Ich ograniczenie może nastąpić jedynie w przypadkach określonych w ustawie i w sposób w niej określony. Konstytucja III RP lub PRL Bis, jak kto woli.

Dzień dobry.

Do:

listy@prezydent.pl, biurorzecznika@brpo.gov.pl, biuro.podawcze@pg.gov.pl, mac@mac.gov.pl, uke@uke.gov.pl, biuro@szczerski.pl

Temat: Zablokowany ePUAP a Poczta Polska w rozkładzie.

Ob. Bronisław Maria Komorowski – Prezydent III RP

Ob. Irena Lipowicz – Rzecznik Praw Obywatelskich

Ob. Andrzej Seremet – Prokurator Generalny

Ob. Andrzej Halicki – Minister Administracji i Cyfryzacji

Ob. Magdalena Gaj – prezes, Urząd Komunikacji Elektronicznej

Ob. Krzysztof Szczerski – przewodniczący, Parlamentarny Zespół ds. Obrony Demokratycznego Państwa Prawa

 

Mocą ducha prawa wynikającego z preambuły Konstytucji:

pomni gorzkich doświadczeń z czasów, gdy podstawowe wolności i prawa człowieka były w naszej Ojczyźnie łamane, pragnąc na zawsze zagwarantować prawa obywatelskie oraz Art. 49.

Ośmielam się żądać, o podjęcia przez Ob. i Ob. zdecydowanych i energicznych kroków, które spowodują, że nasze podstawowe prawo konstytucyjne z art. 49 będzie bezwzględnie przestrzegane. Od co najmniej kilku dni ePUAP praktycznie nie funkcjonuje. Nie można dołączyć ani zapisać żadnej informacji. Wyświetla się komunikat: Trwa zapisywanie dokumentu, prosimy czekać… i stan ten nie może się zakończyć. Tym samym nie można wysłać żadnej wiadomości. Wyjaśnię, że z ePUAP-u korzystam już kilka lat! Za taki stan rzeczy, moim zdaniem, odpowiada Ob. Andrzej Halicki, wobec którego winny być wyciągnięte odpowiednie sankcje dyscyplinując, gdyż jest to ewidentne niewypełnianie konstytucyjnych obowiązków: art. 231 K.k. + art. 42 Konstytucji. Bo dowodzi to tego, że odpowiedzialne funkcje w państwie powierza się ludziom, którzy mają zbyt płytkie doświadczenie i wiedzę w tej dziedzinie. Gdyby bowiem ePUAP działał poprawnie nie miałbym żadnych problemów aby tę skargę (art. 63 Konstytucji) wysłać za pośrednictwem ePUAP. Twierdzę, że jest to celowe i świadome działanie Ob. A. Halickiego jako ministra, aby zmniejszyć liczbę skarg, które można załatwiać bez wychodzenia z domu…

I tylko Wam, wszystkim urzędnikom, pobierający swoje uposażenia z naszych codziennych zakupów w postaci podatku VAT (od: wody, chleba, ziemniaków czy mleka) pieniądze wpływają zapewne bez żadnych opóźnień.

Poczta Polska doprowadzona jest niemal do całkowitego rozpadu. W szczególności w ciągu ostatnich kilku miesięcy. W minionych miesiącach, od września 2014 r. nie otrzymałem 10 zwrotnego potwierdzenia odbioru (zpo). Ostatnią moją reklamację w tym temacie przekazuję do rozpatrzenia wraz z załącznikami. Przy tym zwracam uwagę na fakt, że główny specjalista Ob. Waldemar Bańka (zał. jako: 2015-03-02 Zawiadomienie o załatwieniu) nie przestrzega prawa. Art. 231 K.p.a. mówi jednoznacznie:

Jeżeli organ, który otrzymał skargę, nie jest właściwy do jej rozpatrzenia, obowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni, przekazać ją właściwemu organowi, zawiadamiając równocześnie o tym skarżącego, albo wskazać mu właściwy organ.

Ob. W. Bańka tym samym nie dopełnił swoich ustawowych obowiązków, art. 231 K.k. + art. 42 Konstytucji. Wypada zatem zapytać Ob. i Ob. Po co nam jakieś prawa i Konstytucja?

Przesyłki zpo nie są rejestrowane od miejsca nadania do ich powrotu do nadawcy. Przy tym druczki dowodów nadania i zpo ciągle są „doskonalone” w taki sposób, aby stwarzać nam, którzy posługują się i wysyłają list zpo jak najwięcej problemów. Jeszcze nie tak dawno: adresat, numer nadania i stempel pocztowy były po jednej stronie. Obecnie te najważniejsze informacje są umieszczane po obu stronach: dowód w załączeniu jako zpo. Czyż nie można mieć wątpliwości, że obie strony to ten sam dokument? Zapewne komuś brakowało jakiegoś zegarka i trzeba było wykonać jakikolwiek wniosek racjonalizatorski, za który ten ktoś otrzymał nagrodę. Niedawno miało miejsce zdarzenie z kolejnym ministrem, który ma problem z wyjaśnieniem skąd ma… drogi zegarek. A bałwan jeszcze tą błyskotką świecił wszystkim po oczach…

Natomiast życie pokazuje, że tylko komornicy, szczególnie sądowi: brutalnie, bezwzględnie i bezkarnie mogą dochodzić każdych roszczeń, nawet wyimaginowanych i którymi zapewne dzielą się z kim trzeba. A sądy pilnie przestrzegają swoich terminów, aby sprawie jak najszybciej „łeb ukręcić”. Czy nam pozostaje pisać na Berdyczów, czyli donikąd?

SN odmówił przyjęcia wniosku.

Sygn. akt III KZ5/15

POSTANOWIENIE

Dnia 26 lutego 2015 r.

Sąd Najwyższy w składzie: SSN Józef Szewczyk

w sprawie z wniosku Zbigniewa Grabowskiego o wznowienie postępowania po rozpoznaniu w Izbie Karnej na posiedzeniu w dniu 26 lutego 2015 r.,

zażalenia wnioskodawcy na zarządzenie Zastępcy Przewodniczącego II Wydziału Karnego Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 19 grudnia 2014 r., sygn. akt il AKo 316/14, odmawiające przyjęcia wniosku, postanowił

utrzymać w mocy zaskarżone zarządzenie.

UZASADNIENIE

Zaskarżonym zarządzeniem Zastępca Przewodniczącego II Wydziału Karnego Sądu Apelacyjnego w Gdańsku odmówił przyjęcia wniosku Zbigniewa Grabowskiego o wznowienie postępowania w sprawie jego skargi z dnia 28 listopada 2014 r. na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki, złożonej w postępowaniu zakończonym postanowieniem Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 30 października 2014 r. W zarządzeniu tym, z powołaniem się na przepisy art. 429 § 1 k.p.k. i art. 545 § 1 k.p.k., wskazano, że przytaczany wniosek jest niedopuszczalny z mocy ustawy.

2

Na powyższe zarządzenie zażalenie złożył Zbigniew Grabowski wnosząc o jego uchylenie oraz o nakazanie Prokuratorowi Generalnemu odniesienia się do sprawy. W treści tego środka wnioskodawca zarzucił postanowieniu Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 30 października 2014 r. „błędną interpretację czynu prawnego” oraz niekonstytucyjność uregulowań dotyczących przymusu adwokackiego.

Sąd Najwyższy zważył, co następuje.

Zażalenie nie jest zasadne. Na wstępie zauważyć należy, że postępowanie uregulowane ustawą z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz.U. z 2004 r., nr 179, poz. 1843 ze zm.), zawiera odrębne i całościowe uregulowanie zasad i trybu wnoszenia oraz rozpoznawania tej skargi, w których brak regulacji dotyczących wznowienia postępowania. Żaden też z artykułów wskazanej ustawy nie odsyła do odpowiedniego stosowania przepisów innych ustaw, regulujących ten nadzwyczajny środek zaskarżenia, w tym przepisów rozdziału 56 Kodeksu postępowania karnego.

Z powyższych względów, w doktrynie i orzecznictwie Sądu Najwyższego konsekwentnie wskazuje się na niedopuszczalność wniosku o wznowienie prawomocnie zakończonego postępowania w sprawie ze skargi na przewlekłość, złożonej w postępowaniu karnym na podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (tak: T. Grzegorczyk, Kodeks postępowania karnego oraz ustawa o świadku koronnym. Komentarz, Warszawa 2008, s. 1137; postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 7 maja 2007 r., V KZ 24/07, OSNKW z 2007 r., z. 6, poz. 53; postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 9 lipca 2013 r., II KZ 23/13, LEX nr 1331283). Analogiczny pogląd, odnośnie skarg na przewlekłość, składanych w sprawach toczących się na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, wyraził Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 28 czerwca 2005 r. (III SPZP 1/05, OSNP z 2005 r., z. 19, poz. 312).

W tym stanie rzeczy, uwzględniając fakt, że na mocy art. 545 § 1 k.p.k., w postępowaniu o wznowienie odpowiednie zastosowanie ma art. 429 § 1 k.p.k.,

3

prawidłowo odmówiono przyjęcia wniosku Zbigniewa Grabowskiego o wznowienie postępowania, wobec jego niedopuszczalności.

Kierując się powyższym, Sąd Najwyższy postanowił jak na wstępie.

Pieczęć okrągła

z godłem polski

SĄD NAJWYŻSZY – K-

* 3 *

Na oryginale właściwe podpisy

Za zgodność:

Kierownik Sekretariatu Wydziału III

Izby Karnej S.N.

bazgroł anonima

 

SN o „żółtych papierach” kandydata.

 

 

Nadruk godła Polski

DYREKTOR

BIURA STUDIÓW l ANALIZ

SĄDU NAJWYŻSZEGO

BSA III – 055 -46/15

Warszawa, dnia 2 marca 2015 r.

Pan

Zbigniew Grabowski

e-mail:

 

Odpowiadając z upoważnienia Pani prof. dr hab. Małgorzaty Gersdorf — Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego na przesłane przez Pana 16 lutego br. drogą elektroniczną pod różne adresy, w tym Sekretariatu Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, pismo wyrażające oczekiwanie, by kandydaci na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej byli zobowiązani przedstawiać stosowne zaświadczenie lekarskie potwierdzające ich zdolność do sprawowania tego urzędu w wypadku zwycięstwa w wyborach, uprzejmie informuje, że odpowiednia decyzja w tej mierze wymagałaby wprowadzenia zmian w przepisach prawa wyborczego, nie wykluczając również uprzednich zmian bezpośrednio w samej Konstytucji.

Zważywszy na ograniczenia wynikające z art. 91 Konstytucji ewentualne przyjęcie takich zmian nie może nastąpić w formie rozporządzenia.

Moje dodanie. Art. 91. Konstytucji.

 1. Ratyfikowana umowa międzynarodowa, po jej ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, stanowi część krajowego porządku prawnego i jest bezpośrednio stosowana, chyba że jej stosowanie jest uzależnione od wydania ustawy.
 2. Umowa międzynarodowa ratyfikowana za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie ma pierwszeństwo przed ustawą, jeżeli ustawy tej nie da się pogodzić z umową.
 3. Jeżeli wynika to z ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską umowy konstytuującej organizację międzynarodową, prawo przez nią stanowione jest stosowane bezpośrednio, mając pierwszeństwo w przypadku kolizji z ustawami.

Rzecz jest pozostawiona zatem uznaniu podmiotów posiadających inicjatywę ustawodawczą, a także dysponujących uprawnieniami o charakterze stanowczym w procesie legislacyjnym. Osoba sprawująca urząd Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego do takich podmiotów nie należy.

Niezależnie od powyższego wypada odnotować, że w art. 62 ust. 1 i ust. 2 Konstytucji RP gwarantuje się, że prawo wybierania Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, posłów, senatorów i przedstawicieli do organów samorządu terytorialnego, przysługuje wszystkim obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej, którzy najpóźniej w dniu głosowania mają osiemnaście lub więcej, lat jednakże z wyłączeniem tych, którzy prawomocnym orzeczeniem sądu są ubezwłasnowolnieni lub pozbawieni praw

Moje dodanie. Art. 62. Konstytucji.

 1. Obywatel polski ma prawo udziału w referendum oraz prawo wybierania Prezydenta Rzeczypospolitej, posłów, senatorów i przedstawicieli do organów samorządu terytorialnego, jeżeli najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat.

 2. Prawo udziału w referendum oraz prawo wybierania nie przysługuje osobom, które prawomocnym orzeczeniem sądowym są ubezwłasnowolnione lub pozbawione praw publicznych albo wyborczych.

Druga strona.

publicznych albo wyborczych (prawo wybierania lub tzw. czynne prawo wyborcze). Natomiast w art. 127 ust. 3 zdanie 1 wskazuje się, że Na Prezydenta Rzeczypospolitej może być wybrany obywatel polski, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 35 lat i korzysta z pełni praw wyborczych do Sejmu.”

Moje dodanie. Art. 127. Konstytucji.

 1. Prezydent Rzeczypospolitej jest wybierany przez Naród w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich i w głosowaniu tajnym.

 2. Prezydent Rzeczypospolitej jest wybierany na pięcioletnią kadencję i może być ponownie wybrany tylko raz.

 3. Na Prezydenta Rzeczypospolitej może być wybrany obywatel polski, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 35 lat i korzysta z pełni praw wyborczych do Sejmu. Kandydata zgłasza co najmniej 100 000 obywateli mających prawo wybierania do Sejmu.

 4. Na Prezydenta Rzeczypospolitej wybrany zostaje kandydat, który otrzymał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów. Jeżeli żaden z kandydatów nie uzyska wymaganej większości, czternastego dnia po pierwszym głosowaniu przeprowadza się ponowne głosowanie.

 5. W ponownym głosowaniu wyboru dokonuje się spośród dwóch kandydatów, którzy w pierwszym głosowaniu otrzymali kolejno największą liczbę głosów. Jeżeli którykolwiek z tych dwóch kandydatów wycofa zgodę na kandydowanie, utraci prawo wyborcze lub umrze, w jego miejsce do wyborów w ponownym głosowaniu dopuszcza się kandydata, który otrzymał kolejno największą liczbę głosów w pierwszym głosowaniu. W takim przypadku datę ponownego głosowania odracza się o dalszych 14 dni.

 6. Na Prezydenta Rzeczypospolitej wybrany zostaje kandydat, który w ponownym głosowaniu otrzymał więcej głosów.

 7. Zasady i tryb zgłaszania kandydatów i przeprowadzania wyborów oraz warunki ważności wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej określa ustawa.

Łączna interpretacja tych unormowań (znajdująca swe potwierdzenie w odpowiednich przepisach Kodeksu wyborczego) prowadzi do ustalenia, że spośród obywateli polskich, którzy w dniu wyborów na urząd Prezydenta RP będą mieli 35 lat lub więcej, nie mogą kandydować ci, którzy prawomocnym orzeczeniem sądu zostali ubezwłasnowolnieni albo pozbawieni praw publicznych, albo praw wyborczych.

Z odpowiednich unormowań prawnych wynika, że sądy wydające orzeczenia tego rodzaju zobowiązane są powiadamiać o ich treści także różne organy państwa, w tym właściwe w sprawach wyborczych, aby one, w ramach przysługujących im kompetencji, wykluczyły możliwość, by wyborach, w szczególności na urząd Prezydenta RP, kandydowały osoby prawomocnie ubezwłasnowolnione, pozbawione praw publicznych lub praw wyborczych.

Powyższa konstrukcja sprawia, że w obecnym stanie prawnym nie można żądać od osób gotowych kandydować na urząd Prezydenta RP, by poddawały się takim badaniom, w jakich zobowiązani są uczestniczyć kandydaci na sędziów, a także by przedstawiały zaświadczenia tego rodzaju, jakie władni są sporządzać lekarze medycyny pracy na podstawie badań przeprowadzonych przez siebie i przez innych specjalistów.

Rygorystyczna interpretacja Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mogłaby prowadzić też do ustalenia, że ewentualne stawianie osobom kandydującym na urząd Prezydenta RP szerszych wymagań formalnych niż określone wprost w Konstytucji powinno być poprzedzone odpowiednią zmianą jej unormowań.

Przyjmując, że użycie przez Pana potocznego stwierdzenia «osoba mająca „żółte papiery”» może być właściwe dla określenia osoby ubezwłasnowolnionej w odpowiednim postępowaniu sądowym w następstwie ustalenia, że jest niezdolna do kierowania swoim postępowaniem z powodu (wskutek) choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego rodzaju zaburzeń psychicznych, w szczególności pijaństwa lub narkomanii (por. art. 13 § 1 k.c.), czyni

Moje dodanie. Art. 13. Kodeksu cywilnego.

§ 1. Osoba, która ukończyła lat trzynaście, może być ubezwłasnowolniona całkowicie, jeżeli wskutek choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego rodzaju zaburzeń psychicznych, w szczególności pijaństwa lub narkomanii, nie jest w stanie kierować swym postępowaniem.

§ 2. Dla ubezwłasnowolnionego całkowicie ustanawia się opiekę, chyba że pozostaje on jeszcze pod władzą rodzicielską.

Trzecia strona.

usprawiedliwioną konkluzję, że w polskim systemie prawnym występują rozwiązania normatywne, które istotnie ograniczają ryzyko kandydowania na urząd Prezydenta RP osób niezdolnych w przedstawionym bezpośrednio powyżej znaczeniu.

Kończąc, informuję, że niniejsza odpowiedź po podpisaniu i zeskanowaniu jest przesyłana Panu wyłącznie na podany na wstępie adres poczty elektronicznej.

 

DYREKTOR

BIURA STUDIÓW l ANALIZ

Sądu Najwyższego

podpis nieczytelny

dr hab. Krzysztof Ślebzak

* * * * * * * * * *

Niech każdy sam sobie odpowie na trzy pytania.

Czy „żółte papiery” przynależą się tylko ubezwłasnowolnionym?

Z jakiego powodu ustawodawca nie stawia żadnych wymogów zdrowotnych kandydatom do władz w Polsce?

Dlaczego różne cudaki mogą ubiegać się o stolec prezydenta (jak kto woli) III RP lub PRL Bis?