Kwit zdrowotności i „żółte papiery”.

Każdy pretendent do stolca prezydenta III RP lub PRL Bis (jak kto woli) powinien przedstawić kwit, że jest zdrowy na ciele i umyśle. Zaświadczenie powinien wystawić wysokospecjalistyczny zakład medyczny specjalizujący się w medycynie pracy jak ma to miejsce w przypadku sędziów. Przecież mamy prawo do tego, aby osądzali nasze sprawy ludzie zdrowi i w pełni sił: fizycznych, umysłowych, intelektualnych i psychicznych. Stosowne rozporządzenie w tej materii wydał minister od sprawiedliwości pod datą 19-09-2014 r. (Dz.U. 2014 poz. 1293.) w sprawie badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu sędziego. Tam stoi napisane:

  § 3. 1. Badania psychologiczne kandydata obejmują wywiad bezpośredni i obserwację kandydata, z zastosowaniem narzędzi diagnostycznych. 2. Na podstawie wyników badań, o których mowa w ust. 1, psycholog uprawniony określa i opisuje cechy osobowości kandydata w zakresie umiejętności poznawczych i społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem zdolności do samodzielnego oceniania sytuacji i podejmowania decyzji oraz odporności na stres. 3. Badania psychologiczne kandydata psycholog uprawniony przeprowadza osobiście.

§ 4. 1. Lekarz uprawniony na podstawie wyników badań, o których mowa w § 2, wydaje zaświadczenie o zdolności kandydata do pełnienia obowiązków sędziego, w zakresie dotyczącym stanu zdrowia, zwane dalej „zaświadczeniem lekarskim”. 2. Zaświadczenie lekarskie wraz z wynikami badań specjalistycznych i pomocniczych wydaje się kandydatowi.

Zdumiewające jest to, że kandydaci na prezydenta w Polsce nie muszą poddać się żadnym badaniom, które stwierdzałyby jego zdolność do pełnienia tej najważniejszej funkcji w państwie. Ustawodawca, w tym i Ob. Bronisław Maria Komorowski w Kodeksie wyborczy (w art.: 11 i 296 do 306) zadbali o to, by w tej materii nie stawia żadnych wymagań zdrowotnych kandydatom na prezydenta.

  Kodeks wyborczy, Art. 11. § 1. Prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze) ma:

1) w wyborach do Sejmu – obywatel polski mający prawo wybierania w tych wyborach, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 21 lat;

2) w wyborach do Senatu – obywatel polski mający prawo wybierania w tych wyborach, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 30 lat;

3) w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej – obywatel polski, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 35 lat i korzysta z pełni praw wyborczych do Sejmu;

§ 2. Nie ma prawa wybieralności w wyborach osoba:

1) skazana prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

2) wobec której wydano prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające utratę prawa wybieralności, o którym mowa w art. 21a ust. 2a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.).

§ 3. Prawa wybieralności nie ma obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim, pozbawiony prawa wybieralności w państwie członkowskim Unii Europejskiej, którego jest obywatelem.

Moim zdaniem, każdy aspirant na kandydata do prezydenckiego stolca w Polsce, powinien dobrowolnie poddać się takim badaniom jak pretendent na sędziego, skoro ustawodawca to pominął. Powinno to zresztą dotyczyć każdego kto ubiega się o państwową posadę, a w szczególności: prokuratora, radnego, wójta, burmistrza, prezydenta miasta, posła, senatora itp. Jeżeli kandydat na kandydata nie ma praktycznie żadnego obowiązku przedstawienia jakichkolwiek zaświadczeń lekarskich, to każda osoba po zarejestrowaniu swojego komitetu wyborczego powinna dobrowolnie w terminie nie dłuższym niż 7 dni (albo bezzwłocznie) złożyć w PKW w odpowiednio zabezpieczonej kopercie zaświadczenie o swojej zdrowotności, iż nadaje się na stanowisko sędziego, zgodnie z wyżej przytoczonym rozporządzeniem. Czy w tej kwestii nie powinien wypowiedzieć się Rzecznik Praw Obywatelskich? A inni specjaliści tak zwani konstytucjonaliści?

Wypada tu przypomnieć, że kiedy powszechnie twierdzono, że doszło do fałszowania wyborów samorządowych w 2014 r. prezydent państwa, Ob. B. M. Komorowski, 19-11-2014 r. spotka się z: prezesem Trybunału Konstytucyjnego – Andrzej Rzepliński, pierwszym prezesem Sądu Najwyższego – Małgorzata Gersdorf oraz prezesem Naczelnego Sądu Administracyjnego – Roman Hauser. Następnie 24-11-2014 br. Ob. B. M. Komorowski spotyka się z: Prezesem Trybunału Konstytucyjnego Andrzejem Rzeplińskim, byłymi prezesami Trybunału Bohdanem Zdziennickim, Andrzejem Zollem, Jerzym Stępniem oraz sędzią TK w stanie spoczynku Ferdynandem Rymarzem. Obywatele ci wspólnie orzekają, że wybory odbyły się zgodnie z obowiązującym prawem i nie może być mowy o jakimkolwiek fałszerstwie. A po wyborach, których do dziś nie obliczono na Śląsku, komplet niewiniątek z PKW w całości podaje się do dymisji.

Kandydat badanie lekarskie powinien wykonać dobrowolnie i za własne pieniądze. Natomiast zaświadczenie powinno być odpowiednio zabezpieczone w kopercie. Samą kopertę z zaświadczeniem kandydat powinien złożyć w PKW w obecności innego kandydata, który na zabezpieczonej kopercie powinien dodać swój podpis lub inne widoczne zabezpieczenie, na co obaj otrzymają stosowne pokwitowanie z PKW. Ma to na celu uchronić kopertę przed jej otwarciem przez osoby nieupoważnione, albo i nawet i przed jej zamianą. Dopiero po złożeniu takiego zaświadczenia w PKW, kandydat na kandydata może przystąpić do zbierania 100.000 podpisów. Po stwierdzeniu przez PKW, że kandydat na kandydata zebrał owe 100.000 podpisów przewodniczący PKW w obecności już wszystkich kandydatów i członków PKW publicznie prezentuje zawartość koperty, zaś kopie zaświadczeń umieszczane są tego samego dnia w internecie na stronach PKW. O tych, którzy takiego zaświadczenie nie złożyli informuje się, że kandydat nie złożył żadnego zaświadczenia. Koperty z zaświadczeniami tych co nie uzyskali 100.000 podpisów są niszczone (palone) w obecności wszystkich kandydatów i członków PKW.

Stosowne rozporządzenie powinien wydać uprawniony organ. Powinna to być PKW wzorując się na powyższym rozporządzeniu. Że co? Brak podstawy prawnej? No to kandydaci na kandydat sami z winni to uczynić dając świadectwo swojej zdrowotności i przydatności do pełnienia najwyższego urzędu w państwie. Dobrowolnie! Nie pod przymusem. No niby skąd my, wyborcy, mamy wiedzieć, że kandydat na kandydata jest zdrowy i w pełni sił: fizycznych, umysłowych, intelektualnych i psychicznych? Ustawodawca skromnie pominął ten problem w Kodeksie wyborczym z 5-01-2011 r. Podobno wszystkie siły polityczne w Sejmie głosowały za taką wersją tej ustawy i nikt jej nie zaskarżył pod tym względem do Trybunału Konstytucyjnego. Pomimo konstytucyjnego ostrzeżenia w preambule:

 

pomni gorzkich doświadczeń z czasów, gdy podstawowe wolności i prawa człowieka były w naszej Ojczyźnie łamane, pragnąc na zawsze zagwarantować prawa obywatelskie, a działaniu instytucji publicznych zapewnić rzetelność i sprawność, w poczuciu odpowiedzialności przed Bogiem lub przed własnym sumieniem, ustanawiamy Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej jako prawa podstawowe dla państwa oparte na poszanowaniu wolności i sprawiedliwości, współdziałaniu władz, dialogu społecznym oraz na zasadzie pomocniczości umacniającej uprawnienia obywateli i ich wspólnot.

Czy w tej sytuacji prezydentem III RP lub PRL Bis (jak kto woli) przypadkiem nie może zostać ktoś kto ma „żółte papiery”?

Skarga na przewlekłość.

SĄD NAJWYŻSZY

w Warszawie za pośrednictwem

Sąd Apelacyjny

ul. Nowe Ogrody 28/29

80 – 803 Gdańsk

S K A R G A

na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki.

Sygn. akt: I S 722/14, Sąd Apelacyjny, Gdańsk; oraz pisma Sądu Okręgowego:

Adm. 550-17/14, z 18-09-2014 r., wiceprezes SSO Rafał Terlecki i

X Wiz. -4101-680/14, z 29-12-2014 r., wiceprezes, SSO Rafał Terlecki.

Mocą ducha prawa wynikającego z preambuły Konstytucji: pomni gorzkich doświadczeń z czasów, gdy podstawowe wolności i prawa człowieka były w naszej Ojczyźnie łamane, pragnąc na zawsze zagwarantować prawa obywatelskie oraz:

Art. 7. Organy władzy publicznej działają na na podstawie i w granicach prawa. Art. 8. 1. Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Przepisy Konstytucji stosuje się bezpośrednio, chyba że Konstytucja stanowi inaczej. Art. 45. 1. Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd. 2. Wyłączenie jawności rozprawy może nastąpić ze względu na moralność, bezpieczeństwo państwa i porządek publiczny oraz ze względu na ochronę życia prywatnego stron lub inny ważny interes prywatny. Wyrok ogłaszany jest publicznie. Art. 47. Każdy ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim życiu.

Nadto: K.c. Art. 112. Termin oznaczony w tygodniach, miesiącach lub latach kończy sięz upływem dnia,który nazwą lub datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było – w ostatnim dniu tego miesiąca. Jednakże przy obliczaniu wieku osoby fizycznej termin upływa z początkiem ostatniego dnia.

Tudzież:Ustawa o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w (…) postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki” (Dz. U. z 2004 r., Nr 179, poz. 1843 + zm.) Art. 11. Sąd wydaje orzeczenie w terminie dwóch miesięcy, licząc od daty złożenia skargi.

Ośmielam się uprzejmie żądać stwierdzenie przewlekłość postępowania w sprawie i na tej podstawie zasądzenie na moją rzecz kwoty 20.000 (dwadzieścia tysięcy) zł. Przy tym, jeżeli kwota ta ma być mniejsza od 5.000 (pięć tysięcy) zł, wnoszę o uwzględnienie i powiększenie tej należności o podatek dochodowy, który dla mnie wynosi 18%.

UZASADNIENIE

Kopia potwierdzenia odbioru listu, w Sądzie Okręgowym w dniu 2014-09-16.

Nie ulega żadnej wątpliwości w świetle wyżej przytoczonego faktu i aktów prawnych, że w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku w tej sprawie, doszło do obrazy konstytucyjnej zasady legalizmu oraz zostały pokalane zapisy ustawowe. Z tego powodu moja żądanie jest całkowicie uzasadnione. Należy zwrócić również uwagę na fakt, że wprowadzony niedawno przymus adwokacki (art. 871 K.p.c.) do występowania przed Sądem Najwyższym jest niekonstytucyjny – art 47. Mecenas w Polsce praktycznie nie odpowiada przed nikim. Dowodem jest pismo Pomorskiej Izby Adwokackie z 2012 r. Do dziś nic nie zostało wyjaśnione.

Wypada zauważyć, że ustrojodawca negatywnie ocenia miniony okres słowami preambuły: pomni gorzkich doświadczeń… I to na ustawodawcy w trakcie realizacji i rozwijania postanowień konstytucyjnych, jak i w trakcie uchwalania ustaw nie służących bezpośrednio temu celowi, spoczywa obowiązek wprowadzania rozwiązań uwzględniających te oceny ustrojodawcy. Zaś sądy, stosując prawo, powinny w jego interpretacji brać pod uwagę diagnozę i imponderabilia zawarte w słowach: pomni gorzkich doświadczeń…

Natomiast ile warte są powyższe słowa przesądzi kwota zasądzona na moją rzecz, która jest ustawowo ograniczona. Ośmielę się również zapytać. Jak długo jeszcze Konstytucja będzie pozostawała aktem prawnym bez żadnej wartości dla nas, pospolitych zjadaczy chleba?

Mocą Konstytucji i przywołanych ustaw wnoszę jak wyżej.

Szacunek rodzi się tylko z atencji i prawości.

Z poważaniem