Protest wyborczy.

Gdańsk, dnia 9 stycznia 2015 r.

Sąd Okręgowy w Gdańsku XV Wydział Cywilny

ul. Nowe Ogrody 30-34, 80-803 Gdańsk

Biuro Obsługi Interesanta tel. 58 – 32-13-269 fax. 58 – 32-13-359

Sygn. akt XV Ns 451/14/B.M.

(w odpowiedzi należy zawsze podawać sygn. akt)

Pan

Zbigniew Grabowski

mój adres domowy

DORĘCZENIE

Sąd Okręgowy w Gdańsku XV Wydział Cywilny w sprawie z wniosku Zbigniewa Grabowskiegoz [za oryginałem] doręcza Panu odpis postanowienia z dnia 05.01.2015 roku.

Pouczenie

Zgodnie z art.394 § 4. Na orzeczenia sądu okręgowego, o których mowa w § 1 i 2 oraz art. 393, wnoszącym protest wyborczy, komisarzowi wyborczemu, przewodniczącemu właściwej komisji wyborczej lub jego zastępcy przysługuje, w ciągu 7 dni od daty doręczenia, zażalenie do właściwego sądu apelacyjnego. Sąd apelacyjny rozpoznaje sprawę w ciągu 30 dni; od postanowienia sądu nie przysługuje środek prawny.

Na zarządzenie Sędziego z up. Kierownika sekretariatu

St. Sekr. Sądowy Beata Szymzsak

Pismo nie wymaga podpisu własnoręcznego na podstawie § 19 ust. 4 zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej jako właściwie zatwierdzone w sądowym systemie teleinformatycznym.

* * * * * * * * * *

Sygn. akt XVNs 451/14

POSTANOWIENIE

Dnia 5 stycznia 2015 r.

Sąd Okręgowy w Gdańsku XV Wydział Cywilny w składzie następującym:

Przewodniczący

Sędziowie:

SSO Bożena Mathea

SSO Urszula Malak

SSO Dorota Majerska – Janowska

po rozpoznaniu w dniu 5 stycznia 2015 r. w Gdańsku na posiedzeniu niejawnym sprawy z protestu wyborczego Zbigniewa Grabowskiego przeciwko ważności wyborów postanawia: pozostawić protest bez dalszego biegu.

Pieczęć okrągła z godłem Polski

i napisem * SĄD OKRĘGOWY * 15 *

W GDAŃSKU

Na oryginale właściwe podpisy

Za zgodność z oryginałem

Sekretarz Sądu

Beata Szymzsak

podpis nieczytelny

UZASADNIENIE

W dniu 30 listopada 2014 r. Zbigniew Grabowski nadesłał drogą elektroniczną na adres mailowy Sądu Okręgowego w Gdańsku pismo z żądaniem unieważnienia wyborów przeprowadzonych 16 listopada 2014 r. z uwagi na dopuszczenie się do ustawowego podstępu przy sporządzaniu listy kandydujących, nadużyć przy obliczaniu głosów oraz podstępem wpływano na wyniki głosowania.

Wniesiony protest wyborczy należało pozostawić bez dalszego biegu.

Zgodnie z przepisem art. 82 §3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2011 r. nr 21 poz. 112 ze zm.) prawo wniesienia protestu wyborczego przysługuje wyborcy, którego nazwisko w dniu wyborów było umieszczone w spisie wyborców w jednym z obwodów głosowania. Natomiast art. 392 §1 i 2 Kodeksu wyborczego stanowi, że protest wyborczy wnosi się na piśmie do właściwego sądu okręgowego w terminie 14 dni od dnia wyborów, a wnoszący protest powinien sformułować w nim zarzuty oraz przedstawić lub wskazać dowody, na których opiera swoje zarzuty. Z powyższego jasno wynika, że protest wnosi się na piśmie, co oznacza, że inna forma protestu nie jest dopuszczalna.

Wymaganie formy pisemnej wyłącza zatem możliwość zastosowania art. 125 §2 i §21 k.p.c, z którego wynika, że tylko gdy przepis szczególny tak stanowi, pisma procesowe wnosi się na urzędowych formularzach lub drogą elektroniczną. Tymczasem Kodeks wyborczy nie wprowadził takich możliwości wnoszenia protestów przeciwko ważności wyborów ( por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 25.10.2011 r. III SW 70/11 ).

Biorąc powyższe pod uwagę i na mocy art. 393 §2 Kodeksu wyborczego należało protest wyborczy pozostawić bez dalszego biegu jako niespełniający warunków określnych [za oryginałem] w art. 392 Kodeksu wyborczego.

Pieczęć okrągła z godłem Polski

i napisem * SĄD OKRĘGOWY * 15 *

W GDAŃSKU

Na oryginale właściwe podpisy

Za zgodność z oryginałem

Sekretarz Sądu

Beata Szymzsak

podpis nieczytelny

* * * * * * * * * *

30 listopada 2014 roku.

PREZES SĄD OKRĘGOWY

ul. Nowe Ogrody 30/34

80 – 803 Gdańsk, przez ePUAP

PROTEST WYBORCZY

o unieważnienie wyborów przeprowadzonych 16 listopada 2014 r.

Mocą ducha prawa wynikającego z preambuły Konstytucji: pomni gorzkich doświadczeń z czasów, gdy podstawowe wolności i prawa człowieka były w naszej Ojczyźnie łamane, pragnąc na zawsze zagwarantować prawa obywatelskie oraz

Art. 1. Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli. Art. 2. Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej. Art. 4. 1. Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu. 2. Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio. Art. 8. 1. Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Przepisy Konstytucji stosuje się bezpośrednio, chyba że Konstytucja stanowi inaczej. Art. 10. 1. Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej opiera się na podziale i równowadze władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej i władzy sądowniczej. 2. Władzę ustawodawczą sprawują Sejm i Senat, władzę wykonawczą Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej i Rada Ministrów, a władzę sądowniczą sądy i trybunały. Art. 15. 1. Ustrój terytorialny Rzeczypospolitej Polskiej zapewnia decentralizację władzy publicznej. 2. Zasadniczy podział terytorialny państwa uwzględniający więzi społeczne, gospodarcze lub kulturowe i zapewniający jednostkom terytorialnym zdolność wykonywania zadań publicznych określa ustawa. Art. 32. 1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. 2. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. Art. 82. Obowiązkiem obywatela polskiego jest wierność Rzeczypospolitej Polskiej oraz troska o dobro wspólne.

ośmielam się uprzejmie wnosić o unieważnienie wyborów przeprowadzonych 16-11-2014 r. gdyż dopuszczono do się ustawowego:

– podstępu przy sporządzaniu listy kandydujących,

– nadużyć przy obliczaniu głosów,

oraz podstępem wpływano na wyniki głosowania.

UZASADNIENIE

1. Powołanie do Państwowej Komisji Wyborczej tylko sędziów po trzech z: Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego jest sprzeczne z Konstytucją, art.: 1, 2, 4, 8 i 10. Jest to więc celowe i świadome działanie organów władzy ustawodawczej i wykonawczej. Przy tym podanie się wszystkich członków PKW do dymisji dowodzi, że najważniejsze czynności: organizację i kontrolę wyborów oraz liczenie głosów, powierzono ludziom, którzy nie byli w stanie temu zadaniu sprostać. Członkowie PKW sponiewierali i zdeptali do cna naszą Ojczyznę również i na arenie międzynarodowej. Ich zwyczajne niechlujstwo wywołuje powszechny śmiech i kpiny. A członkowie PKW, największej rangi sędziwie, poczuli się urażeni. Do tej pory bowiem nawet największe orzecznicze farmazony stawały się „prawdą objawioną”, która nie podlega jakiejkolwiek krytyce i ocenie. A teraz, na stare lata, ludzie dworują sobie z nich i publicznie drwią z ich wyczynów i niekontrolowanych wypowiedzi. A dzieje się tak dlatego, że władza sądownicza w Polsce jest niekonstytucyjna (art. 4) i nie podlega żadnej kontroli społecznej. Stąd bierze się jej bezkarność.

2. To samo dotyczy komisarzy wyborczych powoływanych w województwach i okręgach wyborczych. Były prezes tego Sądu, Ryszard Milewski, jest wspaniałym symbolem serwilizmu władzy sądowniczej wobec wykonawczej i sędziowskiej bezkarności.

3. Sejmiki wojewódzkie i rady powiatów są organami niekonstytucyjnymi a wybory do tych organów nie powinny być inne niż do rad gminy. Wszystkie wybory powinny odbywać się w jednomandatowych okręgach a udział w wyborach powinien być obowiązkowy. Zaś liczenie głosów, tak jak ich oddawanie, winno odbywać się pojedynczo a nie dzielenie na kupki, które były zliczona oddzielnie a wyniki sumowane. Obecny podział mandatów nie przekłada się wprost proporcjonalnie na odsetek uzyskanych przez komitet głosów. Ten stan jest niezgodny z Konstytucją, art.: 1, 2, 4, 8, 10, 15, 32 i 82.

4. Natomiast listy do głosowania z kandydatami powinny być sporządzane wedle alfabetu nazwisk a nie podług jakichś losowych numerów. Nie wszyscy kandydaci mają równy dostęp do publicznych pieniędzy, które są zarezerwowane wyłącznie dla partii politycznych, które przekroczyły progi w poprzednich wyborach w skali kraju. Tym samy jest to sprzeczne z Konstytucją, art. 1, 2, 4, 8 i 32.

5. Prezydent Bronisław Maria Komorowski 19-11 br. spotka się z: prezesem Trybunału Konstytucyjnego – Andrzej Rzepliński, pierwszym prezesem Sądu Najwyższego – Małgorzata Gersdorf oraz prezesem Naczelnego Sądu Administracyjnego – Roman Hauser, którzy wskazują członków PKW. A 24-11 br. B. M. Komorowski spotyka się z tzw. konstytucjonalistami: Prezesem Trybunału Konstytucyjnego Andrzejem Rzeplińskim, byłymi prezesami Trybunału Bohdanem Zdziennickim, Andrzejem Zollem, Jerzym Stępniem oraz sędzią TK w stanie spoczynku Ferdynandem Rymarzem. Tym sposobem, ludzie ci jako organy niekonstytucyjne, ale jako najwyższe autorytety i wiodący prym autorytety w dziedzinie stosowania prawa wywarli wpływ na liczenie głosów. No bo któż teraz z sędziów będzie śmiał stwierdzić, że wybory były źle: przygotowane przeprowadzone i policzone? Czy to nie są dowody odmętu i oparów szaleństwa prawnego i dowodem na to, że władcy w naszej Ojczyźnie dążą i nawołują do buntu i rokoszy?

Szacunek rodzi się tylko z atencji i prawości.

Z poważaniem, mój podpis

Bydło, pętaki, frajerzy i pajace.

Po hucznie obchodzonym czekoladowym i kotylionowym XXV leciu wolności od PRL-u i częściowo wolnych wyborów, co było rewelacyjnym i wyjątkowy w skali wolnego Świta, tylko strajk generalny może zakończyć, moim zdaniem, problem lekceważącego stosunku władców w Polsce do nas, pospolitych zjadaczy chleba. Czasami władzy w Polsce nazywają też nas: banda, chmara, ciżba, czereda, dzicz, gawiedź, hałastra, hołota, hurma, motłoch, pospólstwo, tałałajstwo, tłuszcza czy wataha, czy pajace jak miało to miejsce ostatnio w tak zwanych „negocjacjach władzy z górnikami”. Ale dlaczego tak jest u nas w Polsce?

Przedstawiam całkiem świeżutki dowód, na okoliczność, że funkcje władcze w Polsce powierza się ludziom, którzy nie rozumieją tego co podpisują. Natomiast winnych temu stanowi rzeczy wskazuje Konstytucja i ustawa, co przedstawiam poniżej. Każdy sam może ocenić, czy moja opinia o strajku generalnym jest uzasadniona. Oto wiceprezes Sądu Okręgowego w Gdańsku SSO Rafał Terlecki, wspiął się na wyżyny swoich możliwości intelektualnych i po miesiącu, od złożenia mojej skargi bezpośrednio w tym sądzie, spłodził kilka linijek poniższego pisma.

W. 158. SSR R. Terlecki

KONSTYTUCJA

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z 2 kwietnia 1997 roku, Dz. U. z 2-04-1997, Nr 78, poz. 483 + zm.

Z preambuły: pomni gorzkich doświadczeń z czasów, gdy podstawowe wolności i prawa człowieka były w naszej Ojczyźnie łamane, pragnąc na zawsze zagwarantować prawa obywatelskie, a działaniu instytucji publicznych zapewnić rzetelność i sprawność, w poczuciu odpowiedzialności przed Bogiem lub przed własnym sumieniem,ustanawiamy Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej jako prawa podstawowe dla państwa oparte na poszanowaniu wolności i sprawiedliwości, współdziałaniu władz, dialogu społecznym oraz na zasadzie pomocniczości umacniającej uprawnienia obywateli i ich wspólnot.

Art. 1. Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli. Art. 2. Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej. Art. 3. Rzeczpospolita Polska jest państwem jednolitym. Art. 4. 1. Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu. 2. Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio. Art. 10. 1. Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej opiera się na podziale i równowadze władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej i władzy sądowniczej. 2. Władzę ustawodawczą sprawują Sejm i Senat, władzę wykonawczą Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej i Rada Ministrów, a władzę sądowniczą sądy i trybunały.

PRAWO O USTROJU SĄDÓW POWSZECHNYCH

ustawa z dnia 27-07-2001 r., Dz. U. 2001 Nr 98 poz. 1070 + zm.

Art. 23. § 1. Prezesa sądu apelacyjnego powołuje Minister Sprawiedliwości spośród sędziów sądu apelacyjnego, po zasięgnięciu opinii zgromadzenia ogólnego sędziów apelacji. § 2. Minister Sprawiedliwości przedstawia zgromadzeniu ogólnemu kandydata na prezesa, w celu wydania opinii. § 3. Jeżeli opinia nie zostanie wydana w terminie dwóch miesięcy od dnia przed-stawienia kandydata, Minister Sprawiedliwości może powołać prezesa sądu apelacyjnego bez opinii. § 4. W razie wydania przez zgromadzenie ogólne negatywnej opinii o kandydacie, Minister Sprawiedliwości może go powołać po uzyskaniu pozytywnej opinii Krajowej Rady Sądownictwa. Negatywna opinia Krajowej Rady Sądownictwa jest dla Ministra Sprawiedliwości wiążąca. § 5. Jeżeli Krajowa Rada Sądownictwa w terminie trzydziestu dni od dnia przed-stawienia przez Ministra Sprawiedliwości zamiaru powołania prezesa, mimo negatywnej opinii zgromadzenia ogólnego, nie wyda opinii, uważa się, że opinia jest pozytywna. § 6. Wiceprezesa sądu apelacyjnego powołuje Minister Sprawiedliwości spośród sędziów danego sądu apelacyjnego, na wniosek prezesa tego sądu i po zasięgnięciu opinii kolegium tego sądu.

Art. 24. § 1. Prezesa sądu okręgowego powołuje Minister Sprawiedliwości spośród sędziów sądu okręgowego albo sądu apelacyjnego, po zasięgnięciu opinii zgromadzenia ogólnego sędziów okręgu i opinii prezesa przełożonego sądu apelacyjnego. § 2. Do powołania prezesa sądu okręgowego stosuje się odpowiednio przepisy art. 23 § 2–5. § 3. Wiceprezesa sądu okręgowego powołuje Minister Sprawiedliwości spośród sędziów danego sądu okręgowego, na wniosek prezesa tego sądu, po zasięgnięciu opinii kolegium tego sądu i opinii prezesa przełożonego sądu apelacyjnego.