Brak kognicji WSA.

Kodeks postępowania administracyjnego nie obowiązuje Sądu Apelacyjnego w Warszawie a Wojewódzki Sąd Administracyjny nie ma kognicji*.

Oto treść odpisu postanowienia WSA w Warszawie.

Sygn. akt IV SAB/Wa 184/14

POSTANOWIENIE

Dnia 10 października 2014 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie:

Przewodniczący: Sędzia WSA Teresa Zyglewska

po rozpoznaniu w dniu 10 października 2014 r, na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Zbigniewa Grabowskiego

na bezczynność Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie w podjęciu czynności co do niewłaściwego działania administracji Sądu

postanawia: odrzucić skargę.

Pieczęć okrągła WSA

z godłem Polski

Na oryginale właściwy odpis

Za zgodność z oryginałem

Anna Nader podpis nieczytelny

specjalista

2

Sygn. akt IV SAB/Wa 184/14

UZASADNIENIE

Zbigniew Grabowski w piśmie z dnia 27 lipca 2014 r. złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na bezczynność Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Skarżący wniósł o podjęcie odpowiednich kroków, które spowodują, że otrzyma wreszcie wyrok, który 11 kwietnia 2014 r. „podobno” zapadł w sprawie sygn. akt I ACa 1355/13. Dołączył do skargi kserokopię protokołu rozprawy apelacyjnej przeprowadzonej w dniu 11 kwietnia 2014 r. przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie I Wydziałem Cywilnym.

W odpowiedzi na skargę Prezes Sądu Apelacyjnego w Warszawie wniósł o odrzucenie skargi ze względu na brak kognicji sądu administracyjnego.

W piśmie z dnia 11 września 2014 r., stanowiącym uzupełnienie skargi, Zbigniew Grabowski wniósł o pociągnięcie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie do odpowiedzialności dyscyplinarnej za bezczynność. Wskazał, że Prezes Sądu w sprawie skargi z dnia 27 lipca 2014 r., którą zbył milczeniem, dopuścił się obrazy art. 231 K.p.a. Skarżący, odnosząc się do odpowiedzi na skargę, stwierdził ponadto, że przedmiotem jego skargi jest niewłaściwe działanie administracji Sądu Apelacyjnego w Warszawie, za które odpowiada Prezes.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269 ze zm.), sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej oraz rozstrzyganie sporów kompetencyjnych i o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego, samorządowymi kolegiami odwoławczymi i między tymi organami a organami administracji rządowej. Wspomniana kontrola sprawowana jest pod względem legalności.

Stosownie natomiast do art. 3 § 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.), dalej powoływanej również jajko ppsa, sądy administracyjne sprawują kontrolę działalności administracji publicznej, która obejmuje m.in. orzekanie w sprawach skarg na:

1. decyzje administracyjne,

3

2. postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie albo kończące postępowanie, a także postanowienia rozstrzygające sprawę co do istoty,

3. postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, na które służy zażalenie,

4. inne akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa,

4a. pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane w indywidualnych sprawach,

5. oraz bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania w tych przypadkach.

Z bezczynnością organu mamy do czynienia wówczas, gdy organ zobowiązany do podjęcia czynności nie podejmuje jej w przewidzianym prawem terminie. Sądy administracyjne rozpatrują skargi na bezczynność organów wyłącznie w zakresie postępowań, które mogą zakończyć się wydaniem: decyzji administracyjnych, postanowień w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie albo kończących postępowanie, a także postanowień rozstrzygających sprawę co do istoty oraz postanowień w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, na które służy zażalenie, jak również pisemnych interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnych sprawach, bądź też wydaniem innych aktów lub podjęciem czynności z zakresu administracji publicznej dotyczących uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Z treści skargi Zbigniewa Grabowskiego z dnia 27 lipca 2014 r., uzupełnionej pismem z dnia 11 września 2014 r., wynika, że zarzuca on Prezesowi Sądu Apelacyjnego w Warszawie bezczynność w podjęciu czynności co do niewłaściwego działania administracji tego Sądu w zakresie czynności techniczno-organizacyjnych oraz zapewnienia właściwego toku wewnętrznego urzędowania Sądu. Skarżący powołuje się w szczególności na okoliczność niedoręczenia mu odpisu wyroku wydanego przez Sąd Apelacyjny w Warszawie. Podnosi, że Prezes Sądu Apelacyjnego w Warszawie przez zaniechanie, którego się dopuścił, naruszył art. 231 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Przedmiot zaskarżenia określony przez skarżącego w powyższy sposób powoduje, że wniesiona przez niego skarga podlega odrzuceniu. Sprawa wszczęta tą skargą nie jest bowiem objęta kognicją sądu administracyjnego.

4

Otóż, zgodnie z art. 41 b ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 2013 r., poz. 427 ze zm.) organem właściwym do rozpatrzenia skargi lub wniosku, dotyczących działalności sądu, jest prezes sądu (§ 1). Jeżeli skarga lub wniosek dotyczą działalności sądu okręgowego i sądu rejonowego, organem właściwym do rozpatrzenia jest prezes sądu okręgowego. Jeżeli skarga lub wniosek dotyczą działalności sądu apelacyjnego i sądu okręgowego, organem właściwym do rozpatrzenia jest prezes sądu apelacyjnego (§ 2). Organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności prezesa sądu rejonowego jest prezes sądu okręgowego, działalności prezesa sądu okręgowego – prezes sądu apelacyjnego, a działalności prezesa sądu apelacyjnego – Krajowa Rada Sądownictwa (§ 3).

W orzecznictwie sądów administracyjnych ugruntowany jest prawidłowy pogląd, że czynności – niezależnie od formy – podejmowane w trybie właściwym dla rozpatrywania skarg i wniosków na działalność organów administracji (także właściwych organów sądów w zakresie ich działalności administracyjnej) nie mieszczą się w zakresie przedmiotowym objętym art. 3 ppsa i stąd nie podlegają kognicji sądu administracyjnego. Konsekwencją tego jest, że w tym postępowaniu nie przysługuje również skarga na bezczynność.

Skarga na działalność sądu apelacyjnego lub prezesa sądu apelacyjnego podlega rozpoznaniu zgodnie z powołanymi przepisami ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz rozporządzenia wykonawczego wydanego na podstawie art. 41e tej ustawy.

Zatem, ponieważ wywodzone przez skarżącego zaniechanie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie nie dotyczy żadnej z prawnych form działania administracji publicznej, co do której dopuszczalne jest wniesienie skargi na bezczynność, a kognicja sądu administracyjnego nie wynika w przedmiotowej sprawie także z przepisów szczególnych, to przedmiotowa skarga podlega odrzuceniu, jako niedopuszczalna.

W tym stanie rzeczy Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 w zw. z art. 58 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w postanowieniu.

Pieczęć okrągła WSA

z godłem Polski

Na oryginale właściwy odpis

Za zgodność z oryginałem

Anna Nader podpis nieczytelny

specjalista

*kognicja daw. rozpatrywanie sprawy, zwłaszcza sądowej; dochodzenie, śledztwo.

Co po prezesie D. F. Tusku?

Ob. Donald Franciszek Tusk, pełnił siedem lat najwyższą funkcję władzy wykonawczej w Polsce – Prezes Rady Ministrów. Oto moje krótkie podsumowanie.

  1. Nie rozliczona II Wojna Światowa. Chodzi o napaść na Polskę we wrześniu 1939 r. wspólnie i w porozumieniu: Niemców pod wodzą Adolfa Hitlera i Sowietów pod tyranem Józefem Stalinem. W wyniku tego została podpalona nie tylko Europa ale i cały nasz Świat. Następnie Hitler skoczył Stalinowi do gardła. Niemieccy naziści i sowieccy bolszewicy wymordowali dziesiątki milionów ludzi.

  2. Gloryfikacja bolszewickiego komunizmu. Przykładem jest pogrzeb gen. Wojciecha Jaruzelskiego z państwowymi honorami. Nadal stojące w Polsce bolszewickie pomniki wdzięczności, nazwy ulic, placów…

  3. Kolejki w: sądach, urzędach, po zdrowie i na autostradach, a kolej i poczta praktycznie w rozkładzie, ePUAP – elektroniczna platforma usług administracji publicznej nie jest zdatna do powszechnego użycia.

  4. Bezkarność: sędziów, prokuratorów, mecenasów i urzędników.

  5. Skreślone wszystkie obywatelskie projekty ustaw, w tym sztandarowa propozycja: jednomandatowe okręgi wyborcze do Sejmu.

  6. Godny podziwu rozrost: administracji i jej przywilejów (bajońskie pensje i odprawy) a dla pospólstwa wzrost podatków: VAT, śmieci i OFE czyli oszukani fenomenalnie emeryci, a same emerytury głodowe. Podniesiony wiek emerytalny i znacznie uszczuplony zasiłek pogrzebowy, przy stale rosnącym długu publiczny, który już dawno przekroczył 1 bilion (milion milionów) zł.

  7. Postępująca w Polsce germanizacja – praktycznie nie ma wydawców polskich gazet i rusyfikacja – całkowite energetyczne uzależnienie Polski od Rosji. W tym węgiel!

Każdy może sobie sam sporządzić taki lub podobny zestaw i ocenić działanie „swojego” polityka (polityczkę) do Sejmu, Senatu…

W czyim interesie on (ona) funkcjonuje?

Z up. Prezesa SA Warszawa, c.d.

SSA Maciej Kowalski, działając z up. Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie, potrzebował 30 dni na udzielenie mi wyjaśnień. To wynika z treści samego pisma. Wyjaśnię tylko, że 6-08-2014 r. za pośrednictwem ePUAP (elektroniczna platforma usług administracji publicznej, czyli internetowe biuro podawcze) przekazałem do Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie moją Reklamację. Pismo to, SSA Macieja Kowalskiego z up. Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie, dowodzi również i tego, że Prezes Sądu Apelacyjnego nie ma zielonego pojęcia o ePUAP, a składanie tam pism jest takie same jak złożenie jakichś kwitów w fizycznym biurze podawczy.

36. Z up. Prezesa SA Warszawa, 136. Z up. Prezesa SA Warszawa, 2

Termin ogłoszenia wyroku 11-04-2014 r. Doręczono 5-08-2014 r.

Vide art. 329 K.p.c.

REKLAMACJA

na treść wyroku doręczonego mi w dniu 5-08-2014 r.

Sygn akt: I ACa 1335/13 oraz Wiz-4100-292/14/C z 29-05-2014 r.,

z up. Prezesa, SSA Maciej Kowalski.

1. Mocą Konstytucji: pomni gorzkich doświadczeń z czasów, gdy podstawowe wolności i prawa człowieka były w naszej Ojczyźnie łamane… i art.: 2, 7, 8, 45 i 178 ośmielam się uprzejmie wnosić do Ob. Prezesa o spowodowanie doręczenia mi kompletnego wyroku w tej sprawie, w terminie nie dłuższym niż 7 (siedem) dni, oraz wszczęcie odpowiednich czynności dyscyplinarnych wobec osób, które dopuściły się karygodnych zaniedbań w tej sprawie.

2. Doręczone mi dokumenty tutejszego Sądu w dniu wczorajszym dowodzą, że sędziowie, którzy orzekali w tej sprawie: SSA Małgorzata Rybicka-Pakuła, SSA Jerzy Paszkowski i SSO Bogusława Jarmołowicz-Łochańska oraz przewodnicząca I Wydziału Cywilnego SSA Lidia Sularzycka (dane z internetu) w ogóle nie czytali tego wyroku przed wysłaniem. Dokument ten ma elementarne braki formalne. Kartki połączone są zwykłym zszywaczem biurowym. Stempelek „Za zgodność” przyłożono tylko na 1 i na ostatniej (nr 7) stronie. Stron jest 8. Ten dokument ma dwie stron z nr 2 a nie ma strony 3. Gdyby dokument był czytany ze zrozumieniem przed wysyłką, to nie doszłoby do tak skandalicznej sytuacji.

3. Oczekuję zatem, że Ob. Prezes podejmie stosowne czynności aby w przyszłości nie dochodziło do podobnych sytuacji. Niezależnie od tego zwrócę się do innych organów państwa, aby nakazały wszystkim sądom w Polsce o sporządzanie wielostronicowych dokumentów w taki sposób, aby były one trwale połączone ze sobą i każda strona miała stempelek „Za zgodność” a strony numerowane, na przykład 1 z 6. Bez względu na to, uważam że każdy akapit powinien być numerowany aby umożliwić łatwiejsze odwoływanie się do tej treści.