XXXIV-lecie 21 postulatów z 1980 r.

Z okazji XXXIV rocznicy podpisania „Porozumień sierpniowych 1980 r.” władców w Polsce z masami pracującymi (bydło, gawiedź, pospólstwo motłoch, wataha) wypada wszystkim przypomnieć te postulaty oraz skonfrontować je z dniem dzisiejszym. Podobno dzisiejsza władza ma korzenie „Solidarności”. W mojej ocenie postulat: zrealizowany, brak realizacji i wątpliwy.

1. Zalegalizowanie niezależnych od partii i pracodawców związków zawodowych.

2. Zagwarantowanie prawa do strajku.

3. Przestrzeganie zagwarantowanej w Konstytucji PRL wolności słowa, druku i publikacji.

4. Przywrócenie do poprzednich praw ludzi zwolnionych z pracy po strajkach w 1970 i 1976 i studentów wydalonych z uczelni za przekonania, zniesienie represji za przekonania.

5. Podanie w środkach masowego przekazu informacji o utworzeniu MKS oraz opublikowanie jego żądań.

6. Podjęcie realnych działań wyprowadzających kraj z kryzysu.

7. Wypłacenie strajkującym zarobków za strajk, jak za urlop wypoczynkowy, z funduszu Centralnej Rady Związków Zawodowych (CRZZ).

8. Podniesienie zasadniczej płacy o 2 tys. zł.

9. Zagwarantowanie wzrostu płac równolegle do wzrostu cen.

10. Realizowanie pełnego zaopatrzenia rynku. Eksport wyłącznie nadwyżek.

11. Zniesienie cen komercyjnych oraz sprzedaży za dewizy w tzw. eksporcie wewnętrznym.

12. Wprowadzenie zasady doboru kadry kierowniczej na zasadach kwalifikacji, a nie przynależności partyjnej oraz zniesienie przywilejów Milicji Obywatelskiej, Służby Bezpieczeństwa i aparatu partyjnego.

13. Wprowadzenie bonów żywnościowych na mięso.

14. Obniżenie wieku emerytalnego – dla kobiet do 50 lat, dla mężczyzn do 55, lub zapewnienie emerytur po przepracowaniu w PRL 30 lat dla kobiet i 35 dla mężczyzn.

15. Zrównanie rent i emerytur starego portfela.

16. Poprawienie warunków pracy służby zdrowia.

17. Zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc w żłobkach i przedszkolach.

18. Wprowadzenie płatnych urlopów macierzyńskich przez 3 lata.

19. Skrócenie czasu oczekiwania na mieszkania.

20. Podniesienie diety z 40 do 100 złotych i dodatku za rozłąkę.

21. Wprowadzenie wszystkich wolnych sobót od pracy.

Stanowisko RPO.

Listem zwykłym 18-08-2014 r. otrzymałem taką oto odpowiedź.

Nadruk godła Polski

BIURO

RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH

Warszawa, 2014-08-05

Zespól Prawa Cywilnego

IV.510.300.2014.SG

Sz. P.

Zbigniew Grabowski

mój adres domowy

Szanowny Panie,

W nawiązaniu do Pańskiego pisma [z 6-07-2014], uprzejmie informuję, że na podstawie art. 11 pkt 2 w zw. z art. 8 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 14, poz. 147 z późn. zm.), Rzecznik stwierdził brak podstaw do podejmowania przez niego dalszych działań przewidzianych w/w ustawą poza udzieleniem poniższych wyjaśnień.

Z załączonych dokumentów (pismo sędziego wizytatora z dnia 29.05.2014 r., Wiz-4100-292/14/C) wynika, że Pańska skarga dotycząca zastrzeżeń odnośnie pracy sekretariatu Sądu Apelacyjnego w Warszawie została rozpoznana, a podniesione w niej zastrzeżenia zostały częściowo uwzględnione. Jednocześnie w treści w/w pisma wyjaśniono Panu, że do opóźnienia w zakresie doręczenia Panu wyroku z uzasadnieniem doszło w związku ze złożonym przez Pana wnioskiem o wyłączenie sędziów oraz z koniecznością przeprowadzenia związanej z tym procedury.

Jednocześnie informuję, że jeżeli w Pana ocenie w sprawie zachodzi przewlekłość postępowania, może Pan skorzystać ze środków prawnych w postaci skargi do prezesa sądu albo skargi na przewlekłość postępowania. Zgodnie z art. 41a § 1 w zw. z art. 41b § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 427 z późn. zm.) w zw. z § 32 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007 r. regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 259 z późn. zm.) przysługuje Panu prawo złożenia skargi. Skargi i wnioski rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie miesiąca od daty ich wpływu. Skargi w zakresie dotyczącym działalności sądów, w dziedzinie, w której sędziowie są niezawiśli, nie podlegają rozpatrzeniu w tym trybie.

________________________________________________________

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

Al. Solidarności 77 00-090 Warszawa

Teł. Centr. (+48 22) 55 17 700

Infolinia obywatelska 800 676 676

biurorzecznika@brpo.gov.pl, www.rpo.gov.pl

 Druga strona.

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U. z 2004 r., Nr 179, poz. 1843 z późn. zm.), dalej Ustawa o Skardze, strona może wnieść skargę o stwierdzenie, że w postępowaniu, którego skarga dotyczy, nastąpiło naruszenie jej prawa do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki, jeżeli postępowanie w tej sprawie trwa dłużej, niż to konieczne dla wyjaśnienia tych okoliczności faktycznych i prawnych, które są istotne dla rozstrzygnięcia sprawy. Samo wniesienie skargi nie przesądza jednak o jej zasadności, w tym zakresie decyzje podejmuje sąd orzekający. Na podstawie art. 5 ust. 1. i 2. oraz art. 7 Ustawy o Skardze, skargę o stwierdzenie, że w postępowaniu, którego skarga dotyczy, nastąpiła przewlekłość postępowania, wnosi się w toku postępowania w sprawie do sądu, przed którym toczy się dane postępowanie zaś sąd, do którego wniesiono skargę, przedstawia ją niezwłocznie sądowi właściwemu do jej rozpoznania wraz z aktami sprawy, w której toczy się postępowanie. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego, a ponadto powinna zawierać żądanie stwierdzenia przewlekłości postępowania w sprawie, której skarga dotyczy oraz przytoczenie okoliczności uzasadniających żądanie. Uwzględniając skargę, sąd na żądanie skarżącego przyznaje od Skarbu Państwa, sumę pieniężną w wysokości od 2.000 złotych do 20.000 złotych (art. 12 ust. 4 Ustawy o Skardze). Złożenie skargi na przewlekłość w powyższym trybie, co do zasady podlega stałej opłacie w wysokości 100 złotych. Informuję, że stosownie do dyspozycji ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 90, poz. 594 z późn. zm.) sąd może zwolnić stronę od kosztów sądowych w całości lub w części.

W ewentualnej dalszej korespondencji z Biurem Rzecznika w przedmiotowej sprawie proszę powoływać się na numer IV.510.300.2014.SG.

Z poważaniem,

Specjalista, Szymon Guzik

podpis nieczytelny

Wniosek o wykładnię wyroku.

P R E Z E S

Sąd Apelacyjny

Plac Krasińskich 2/4/6

00 – 207 Warszawa

Termin ogłoszenia wyroku 11-04-2014 r. doręczono 5-08-2014 r.

Wniosek o wyrok 12-04-2014 r. przez ePUAP.

WNIOSEK O WYKŁADNIĘ

Sygnatury akt:

1) I ACa 1335/13, Wyrok z 11-04-2014 r., SSA Małgorzata Rybicka-Pakuła,

SSA Jerzy Paszkowski, SSO Bogusława Jarmołowicz-Łochańska;

2) I ACz 1913/13, Postanowienie z 20-02-2014 r., SSSA Lidia Sularzucka,

SSA Marzena Miąskiewicz i SSA Jerzy Paszkowski;

3) Wiz-4100-292/14/C, pismo z 29-05-2014 r. z up. Prezesa, SSA Maciej Kowalski.

Pozwana TPSA. Data pozwu 25-03-2011 r.

Mocą Konstytucji: pomni gorzkich doświadczeń z czasów, gdy podstawowe wolności i prawa człowieka były w naszej Ojczyźnie łamane ośmielam się uprzejmie wnosić o wykładnię Wyroku w tej sprawie.

1. Czy nie jest istotnym i rażącym naruszeniem konstytucyjnej zasady:

a) legalizmu i bezpośredniości (art. 7 i 8 KRP) przez uchybienie prawu procesowemu w blasku i świetle art. 38 i 329 K.p.c.?

b) godności człowieka (art. 30 KRP) jeżeli sędziom obojętne jest to, czy powód nazywa się Grabowski czy też jakoś inaczej?

2. Czy to co jest zapisane np.: Sędziowie (…) podlegają tylko Konstytucji oraz ustawom. można bezczelnie gwałcić?

3. Jak należy liczyć biegnące terminy sądowe, jeżeli doręczony mi pisemny Wyrok nie jest dokumentem wiarygodnym. Problem przedstawiłem i dokładnie opisałem w piśmie „Reklamacja” z 6-08-2014 r.

Szacunek rodzi się tylko z prawości i szacunku. No bo

chyba jest jakaś różnica pomiędzy sądem a kabaretem.

Z poważaniem

 

Reklamacja do treści wyroku w SA Warszawa.

6 sierpnia 2014 roku.

P R E Z E S

Sąd Apelacyjny

Plac Krasińskich 2/4/6

00 – 207 Warszawa

przez ePUAP

 

Termin ogłoszenia wyroku 11-04-2014 r. Wniosek o wyro 12-042014 r.

Doręczono 5-08-2014 r. Vide art. 329 K.p.c.

REKLAMACJA

na treść wyroku doręczonego mi w dniu 5-08-2014 r.

Sygn akt: I ACa 1335/13 oraz Wiz-4100-292/14/C z 29-05-2014 r.,

z up. Prezesa, SSA Maciej Kowalski.

Pozwana TPSA.

1. Mocą Konstytucji: pomni gorzkich doświadczeń z czasów, gdy podstawowe wolności i prawa człowieka były w naszej Ojczyźnie łamane… i art.: 2, 7, 8, 45 i 178 ośmielam się uprzejmie wnosić do Ob. Prezesa o spowodowanie doręczenia mi kompletnego wyroku w tej sprawie, w terminie nie dłuższym niż 7 (siedem) dni, oraz wszczęcie odpowiednich czynności dyscyplinarnych wobec osób, które dopuściły się karygodnych zaniedbań w tej sprawie.

2. Doręczone mi dokumenty tutejszego Sądu w dniu wczorajszym dowodzą, że sędziowie, którzy orzekali w tej sprawie: SSA Małgorzata Rybicka-Pakuła, SSA Jerzy Paszkowski i SSO Bogusława Jarmołowicz-Łochańska oraz przewodnicząca I Wydziału Cywilnego SSA Lidia Sularzycka (dane z internetu) w ogóle nie czytali tego wyroku przed wysłaniem. Dokument ten ma elementarne braki formalne. Kartki połączone są zwykłym zszywaczem biurowym. Stempelek „Za zgodność” przyłożono tylko na 1 i na ostatniej (nr 7) stronie. Stron jest 8. Ten dokument ma dwie stron z nr 2 a nie ma strony 3. Gdyby dokument był czytany ze zrozumieniem przed wysyłką, to nie doszłoby do tak skandalicznej sytuacji.

3. Oczekuję zatem, że Ob. Prezes podejmie stosowne czynności aby w przyszłości nie dochodziło do podobnych sytuacji. Niezależnie od tego zwrócę się do innych organów państwa, aby nakazały wszystkim sądom w Polsce o sporządzanie wielostronicowych dokumentów w taki sposób, aby były one trwale połączone ze sobą i każda strona miała stempelek „Za zgodność” a strony numerowane, na przykład 1 z 6. Bez względu na to, uważam że każdy akapit powinien być numerowany aby umożliwić łatwiejsze odwoływanie się do tej treści.

Z poważaniem

Zbigniew Grabowski

Prezesem Sądu Apelacyjnego jest Krystyna Karolus-Franczyk – dane z internetu.