Stanowisko Ministra Sprawiedliwości.

Warszawa, dnia 28.07.2014 r.

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI

BIURO MINISTRA

WYDZIAŁ SKARG I WNIOSKÓW

BM III- 052-2254/2014/2

Pan

Zbigniew Grabowski

przez ePUAP

Odpowiadając na dwa pisma z dnia 6.07.2014r. z których jedno zostało określone jako „ wniosek skarga konstytucyjna” zaś drugie jako „skarga” dotycząca sprawy sygn. IACa 1335/13 Sądu Apelacyjnego w Warszawie uprzejmie informuję, co następuje:

Pierwsze z w/w pism przekazano do Prokuratury Generalnej, gdyż dotyczy ono działalności organów prokuratorskich.

Minister Sprawiedliwości nie sprawuje nad tymi organami żadnych funkcji nadzorczych jak też nie ingeruje w działalność tych organów i stąd też nie może ustosunkować się do jego treści..

Odnośnie zaś drugiej skargi dotyczącej wymienionej sprawy Sądu Apelacyjnego w Warszawie wyjaśniam, że z dniem 28 marca 2012r. ,weszła w życie ustawa z dnia 18 sierpnia 2011r. o zmianie ustawy – prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw / Dz. U. z dnia 27 września 2011r., Nr 203, poz.1192/, zmieniająca zakres uprawnień nadzorczych Ministra Sprawiedliwości nad administracyjną działalnością sądów powszechnych oraz sposób załatwiania skarg i wniosków.

Zgodnie z przepisami tej ustawy organem właściwym do rozpatrzenia skargi na działalność sądu jest prezes sądu a nie Ministerstwo Sprawiedliwości.

Stąd też przedmiotowe pismo przekazano Prezesowi Sądu Apelacyjnego.

Stamtąd też proszę oczekiwać informacji o sposobie rozpatrzenia sprawy.

Z upoważnienia

Dyrektora Biura Ministra

główny specjalista w Biurze Ministra

mgr Bernadetta Misiewicz

SKB. Niezaradny RPO?

SKB = stan konstytucyjnego bezprawia.

Dnia Poniedziałek, 21 Lipca 2014 11:47 Urszula Kulikowska <u.kulikowska@brpo.gov.pl> napisał(a) Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich.

Pan Zbigniew Grabowski

Szanowny Panie,

w nawiązaniu do Pana e-maila z dnia 15 lipca br., uprzejmie przesyłam w załączeniu odpowiedz.

Z poważaniem

Urszula Kulikowska-Przybysz

Z-ca Dyrektora Zespołu Informatyki

Niniejsza wiadomość jest własnością Biura Rzecznika Praw Obywatelskich i może zawierać informacje poufne i/lub chronione prawem. Każde nieautoryzowane kopiowanie, ujawnianie lub rozpowszechnianie załączonej informacji jest zabronione. Jeśli otrzymali Państwo tę wiadomość przez pomyłkę, prosimy o poinformowanie nadawcy i usunięcie jej z komputera.

Treść załącznika

Szanowny Panie,

w nawiązaniu do Pana pisma z dnia 15 lipca 2014 roku, nadesłanego do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich za pomocą skrzynki pocztowej, uprzejmie informuję, że Rzecznik Praw Obywatelskich nie odpowiada za sferę techniczną elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Poprawne działanie portalu leży w zakresie kompetencji Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

Jeżeli uważa Pan, że sprawa powinna być zbadana w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich pod kątem ewentualnego naruszenia praw i wolności obywatelskich, to zgodnie z art. 10 ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich, we wniosku należy podać imię, nazwisko, przedmiot sprawy, ale także adres korespondencyjny, którego niestety Pan nie podał.

Z poważaniem

Urszula Kulikowska-Przybysz

Zastępca Dyrektora Zespołu

Moja odpowiedź.

Rzecznik Praw Obywatelskich

Ośmielam się uprzejmie wyjaśnić, że domagam się wyłącznie tego, aby RPO podjął bardziej energiczne starania wobec władz, aby ePUAP zaczął normalnie funkcjonować – art. 49 Konstytucji, gdyż nawet do RPO nie ma  dostępu i ja mam o to się upominać? Kpiny? Jeżeli zaś niezbędnym elementem jest złożenie donosu do RPO i to w jego własnej sprawie, to po co nam (pospólstwo, gawiedź, motłoch, wataha) taki urząd i Konstytucja?

Natomiast umieszczanie w stopce informacji jest niekonstytucyjne – art. 54. RPO „produkuje” pisma z naszych codziennych podatków przy kupowaniu: chleba, ziemniaków, mleka…

Z poważaniem

Zbigniew Grabowski

LXX-lecie PKWN.

22 lipca to był wielkie święto za PRL-u. 22-07-1944 r. ogłoszono tak zwany Manifest Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego, który został powołany do życia dzień wcześniej przez Józefa Stalina – z domu jakoś inaczej. Manifest PKWN stwierdzał:

Podstawowe założenia konstytucji z 17 marca 1921 r. obowiązywać będą aż do zwołania wybranego w głosowaniu powszechnym, bezpośrednim, równym, tajnym i stosunkowym Sejmu Ustawodawczego, który uchwali, jako wyraziciel woli narodu, nową konstytucję.

Jak powszechnie wiadomo nowa konstytucja została uchwalona 22 lipca 1952 r. Nie trudno więc policzyć, że władcy PRL-u potrzebowali aż 8 lat aby uchwalić nową konstytucję.

Podobno 4-06-1989 r. odzyskaliśmy niepodległość spod sowieckiej zależności. Z tej okazji nie został ogłoszony żaden manifest, ani też nie było takiej zapowiedzi jak w manifeście PKWN. Nowa Konstytucja III RP lub PRL Bis (jak kto woli) powstała dopiero po 8 latach. Rządzący Polską jakoś zapomnieli, że w 1991 r. będzie 200-tna rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Warto w tym miejscu odwołać się do zapisów tamtej Konstytucji. A tam zapisano:

VI. Seym, czyli Władza Prawodawcza:

Zapobiegając z jednej strony gwałtownym i częstym odmianom Konstytucyi narodowej, z drugiej uznając potrzebę wydoskonalenia onej po doświadczeniu jej skutków co do pomyślności publicznej, porę i czas rewizyi i poprawy Konstytucyi co lat dwadzieścia pięć naznaczamy, chcąc mieć takowy sejm konstytucyjny ekstraordynaryjnym podług osobnego o nim prawa opisu.

Od uchwalenia Konstytucji 3 Maja minęło już 223 lata i takowego sejmu konstytucyjnego, ekstraordynaryjnego podług osobnego o nim prawa opisu, jak nie ma, tak i zapewne za mojego żywota już nie będzie. Mimo to niezmiennie nawołuję do: Wywołać konstytuantę. Niezależnie od warto się nad tym zastanowić i poszukać odpowiedzi na pytanie. Dlaczego to tak jest, że systematycznie pojawiają się jakieś grupy, które bez powszechnej dysputy chcą narzucić nam Polkom i Polakom swoją Konstytucję?

Skarga do RPO i Ministra Sprawiedliwości.

RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH

Aleja Solidarności 77

00 – 090 Warszawa

oraz

MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI

Aleje Ujazdowskie 11

00 – 950 Warszawa

przez ePUAP

SKARGA

Dotyczy: Sąd Apelacyjny: I ACa 1335/13, protokół z 11-04-2014

oraz Wiz—4100-292/14/C z 29-05-2014 r.

Mocą Konstytucji: pomni gorzkich doświadczeń z czasów, gdy podstawowe wolności i prawa człowieka były w naszej Ojczyźnie łamane oraz art.: 7, 8, 63 i 80 ośmielam się uprzejmie wnosić o podjęcie odpowiednich kroków, które spowodują, żeby do podobnych okoliczności więcej nie dochodziło. Mój przypadek dowodzi również i tego, że w polskich sądach nie obowiązuje starożytna zasada: To co jest napisane nie podlega interpretacji. I stąd bierze się rozkład naszego państwa, który jest już widoczny gołym okiem. Zaś Konstytucja jest aktem prawnym, który nie przedstawia sobą żadnej wartości.

Na dalszych stronach prezentuję rzeczony protokół z rozprawy, która podobno miała miejsce w 11-04-2014 r. Proszę zwrócić uwagę na to, że troje sędziów nie ogłosiło żadnego wyroku, bo w protokole nie ujawniono jego treści. To samo dotyczy kosztów postępowania sądowego. Sędzia sprawozdawca niczego ustnie nie podał. Z kolei pismo, które podpisał: Z up. Prezesa Sądu Apelacyjnego, SSA Maciej Kowalski stwierdza, że w tamtejszym Sądzie występują poważne nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu. Niezależnie od tego ośmielę się zwrócić uwagę na fakt, że do dziś nie otrzymałem pisemnego uzasadnienia, podobno prawomocnego już wyroku – art. 329 K.p.c. Oddzielnym problemem jest brak spisu numerów akt sprawy. To dowodzi, że sądy mogą w sposób dowolny je konfigurować co prezentuję w załączonych stanowiskach. To jest ewidentnie niekonstytucyjne – art. 187 KRP i art. 6 EKPC.

Ośmielę się również podnieś problem tworzenia i publikowania prawa. Proszę porównać jak wygląda Kodeks cywilny prezentowany przez Sejm na ISAP a moją propozycję. Prawo nie może być wiedzą kabalistyczną. Moja propozycja powoduje, że każdy kto zada sobie odrobinę trudu, będzie wiedział skąd wzięły się jakiś zapisy i czyich broni interesów. A kiedy procesy trwają latami, łatwo będzie ustalić jakie zapisy K.c. były na początku tego procesu – art. 3 K.c. Dzięki komputerom i internetowi dziś jest to bardzo proste, cbdu.

Szacunek rodzi się tylko z prawości szacunku. No bo chyba

jest jakaś różnica pomiędzy sądem, urzędem a kabaretem.

Z poważaniem