Skwierczenie na tuskowej patelni.

 

Patelnia jest to płaskie naczynie kuchenne z długą rączką, służące do przygotowywanie ciepłych potraw. Obsługa patelni nie jet raczej skomplikowana, ale wymaga pewnej minimalnej wiedzy o niej. Jeżeli patelnię będzie używać się nieumiejętnie, to miast ciepłej strawy można doznać nawet poważnej kontuzji przez pryskające z patelni składniki. Wówczas miast sympatycznego pitraszenia mamy do czynienia ze skwierczeniem i podskakiwaniem przygotowywanych składników potrawy. Tak dzieje się obecnie w rządzie pod batutą Ob. Donalda Franciszka Tuska. Ob. Premier kucharzy sobie na swoim rządzie tak jak ktoś, kto nie ma zielonego pojęcia o tym do czego służy patelnia.

– Rząd jest do rządzenia a patelnia do smażenia!

Oto wczoraj w wyniku nieumiejętnego używania patelni rządowej, podskoczył i wypadł z niej gen. Waldek. A jeszcze nie tak dawno dziarsko tej patelni trzymał się Grzechu, który wspólnie z Rychem i Zbychem pogrywali w godzinach służbowych w jakiegoś pokera czy czemuś tam podobnemu. Wówczas Grzechu to był gościu. Załapał się nawet na stołek prezydenta państwa. Dziś chyba jednak za wysoko podskoczył i niechybnie wyląduje całkiem poza kuchnią.

Pomódl się siostro i bracie za Ojczyznę.

 

Ksiądz dr Piotr Natanek, prosi aby 27. każdego miesiąca pomodlić się za Ojczyznę. Pójdź w tym dniu na mszę lub przynajmniej odmów jedno „Zdrowaś Mario” lub „Ojcze nasz”. Myślę, że w tym dniu winna być odśpiewana również „Rota” Marii Konopnickiej z 1908 r.

Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród,

Nie damy pogrześć mowy!

Polski my naród, polski lud,

Królewski szczep piastowy,

Nie damy by nas zniemczył wróg…

Tak nam dopomóż Bóg!

Do krwi ostatniej kropli z żył

Bronić będziemy Ducha,

Aż się rozpadnie w proch i w pył

Krzyżacka zawierucha.

Twierdzą nam będzie każdy próg…

Tak nam dopomóż Bóg!

Nie będzie Niemiec pluł nam w twarz,

Ni dzieci nam germanił.

Orężny wstanie hufiec nas,

Duch będzie nam hetmanił,

Pójdziem, gdy zabrzmi złoty róg…

Tak nam dopomóż Bóg!

Feliks Nowowiejski, muzyka.

Pierwsze wykonanie 15-07-1910 r.  w 500-lecie Bitwy pod Grunwaldem

podczas odsłonięcie pomnika Grunwaldzkiego w Krakowie.

SKB stanowisko KRS, sędzia Roman Kęska.

 

SKB = stan konstytucyjnego bezprawia.

Oto treść pisma jakie otrzymałem w odpowiedzi

PETYCJA SKARGA WNIOSKI

art. 63 obowiązującej w Polsce Konstytucji.

Skierowanej do Ob. Antoniego Górskiego, przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa.

Nadruk godła Polski

SZEF BIURA

KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA

Nr WP-0510-1149/13

Warszawa, 14.11.2013 r

Pan Zbigniew GRABOWSKI

mój adres domowy

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 27 października 2013 r., które nadesłał Pan pięciokrotnie na adres Krajowej Rady Sądownictwa, jak również do innych urzędów państwowych, w tym Archiwum Państwowego, Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Starostwa Powiatowego w Kartuzach, Urzędu Miasta Sopotu, Urzędu Miasta Rumii uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 186 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 16 lipca 1997 r. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.) Krajowa Rada Sądownictwa stoi na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów.

Kompetencje Krajowej Rady Sądownictwa są określone w Konstytucji oraz w ustawie z 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. nr 126, poz. 714 ze zm.). Do kompetencji Rady należy:

1) rozpatrywanie i ocena kandydatów do pełnienia urzędu na stanowiskach sędziów Sądu Najwyższego oraz stanowiskach sędziowskich w sądach powszechnych, sądach administracyjnych i sądach wojskowych;

 1. przedstawianie Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosków o powołanie sędziów w Sądzie Najwyższym, sądach powszechnych, sądach administracyjnych i sądach wojskowych;

 2. uchwalanie zbioru zasad etyki zawodowej sędziów i czuwanie nad ich przestrzeganiem;

 3. wypowiadanie się o stanie kadry sędziowskiej;

 4. wyrażanie stanowiska w sprawach dotyczących sądownictwa i sędziów, wniesionych pod jej obrady przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, inne organy władzy publicznej lub organy samorządu sędziowskiego;

 5. opiniowanie projektów aktów normatywnych dotyczących sądownictwa i sędziów, a także przedstawianie wniosków w tym zakresie;

Druga strona dokumentu.

 1. opiniowanie programów szkolenia w ramach aplikacji ogólnej i aplikacji sędziowskiej, zakresu i sposobu przeprowadzania konkursów na aplikację ogólną oraz egzaminów sędziowskich;

 2. opiniowanie rocznych harmonogramów działalności szkoleniowej w zakresie dotyczącym szkolenia i doskonalenia zawodowego sędziów i pracowników sądów.

Ponadto Rada wykonuje inne zadania określone w ustawach, a w szczególności:

 1. podejmuje uchwały w sprawach wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej aktów normatywnych w zakresie, w jakim dotyczą one niezależności sądów i niezawisłości sędziów;

 2. rozpatruje wnioski o przeniesienie sędziego w stan spoczynku;

 3. rozpatruje wystąpienia sędziów w stanie spoczynku o powrót na stanowisko sędziowskie;

 4. wybiera rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych i rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów wojskowych;

 5. wyraża opinię w sprawie powołania i odwołania prezesa albo wiceprezesa sądu powszechnego oraz prezesa albo zastępcy prezesa sądu wojskowego;

 6. zgłasza kandydata na stanowisko Prokuratora Generalnego;

 7. wskazuje trzech członków Rady Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury;

 8. wyraża opinię w sprawie powołania Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury;

 9. zgłasza dwóch kandydatów na członków Rady Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

Rada może również zarządzić przeprowadzenie:

 1. wizytacji sądu albo jego jednostki organizacyjnej;

 2. lustracji w sądzie;

 3. lustracji pracy sędziego, którego indywidualna sprawa podlega rozpatrzeniu przez Radę.

Rada jest także organem właściwym do rozpatrywania skarg dotyczących działalności prezesów sądów apelacyjnych (art. 41b § 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych, Dz. U. z 2013 poz. 427).

Trzecia strona dokumentu.

Wobec braku kompetencji Krajowa Rada Sądownictwa nie może uczynić zadość Pana żądaniu zgłoszonemu w skardze i pomóc Panu w przedstawionej sprawie.

Zwracam ponadto uwagę, że zbędnym było kilkukrotne nadsyłanie na adres Krajowej Rady Sądownictwa treści tego samego pisma, jak również przesyłanie takowego pisma do innych urzędów państwowych, które następnie przekazywały to pismo Radzie. Spowodowało to bowiem niepotrzebne powielenie akt w sprawie i w żaden sposób nie wpłynęło na sposób odpowiedzi Krajowej Rady Sądownictwa na Pana skargę.

 

Z poważaniem,

z upoważnienia Przewodniczącego

Krajowej Rady Sądownictwa

sędzia Roman Kęska

podpis nieczytelny

Konstytucja obowiązująca w Polsce, art. 63.

Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej. Tryb rozpatrywania petycji, wniosków i skarg określa ustawa.

Wniosek. Pisać na Berdyczów, miasto w Ukrainie. Ten sam skutek.

Sąd Okręgowy w Warszawie. Dowód niepoczytalności.

Wysłałem pocztą elektroniczną.

 

Ob. Bronisław Maria Komorowski

 

Prezydent III RP lub PRL Bis, jak kto woli.

 

Człowieku! Opamiętaj się! Co i komu podpisujesz.

 

Niezależnie od tego ośmielam się powoływać na Konstytucję, jako że Ob. Bronisław Maria Komorowski obejmując urząd Prezydenta Rzeczpospolitej w dniu 10 kwietnia 2010 roku dokonał tego z mocy samego prawa przewidzianego w art. 131 ust. 2 Konstytucji, przy tym stwierdzono, że: „Nie istnieją przepisy prawa przewidujące obowiązek wydania dokumentu potwierdzającego przejęcie obowiązków Prezydenta RP przez Marszałka Sejmu bądź Senatu.” – pismo Kancelarii Prezydenta RP z dnia 23-08-2011 r., BPU 060-134-10, adresowane do mnie – dowód w załączeniu. Wypada tu jeszcze tylko dodać, że Prezydent RP jest strażnikiem Konstytucji co zapisano w art. 126 Konstytucji.

 

Zatem bezdyskusyjnym jest to, że stosowanie Konstytucji nie wymaga żadnego innego aktu prawnego a nawet jego pisemnego potwierdzenia. To jednocześnie dowodzi, że w Polsce mamy do czynienia z: nadprodukcją prawa i orzecznictwa oraz z nadinterpretacją i prawa i orzecznictwa w stosunku do nas (bydło, hołota, gawiedź, motłoch, pospólstwo, wataha) – wnoszę jak wcześniej, albo tęż Konstytucję należy powiesić na gwoździku w publicznym ustronnym miejscu. Będzie z tego większy pożytek.

 

Szacunek rodzi się tylko z szacunku. No bo chyba jest

 

jakaś różnica pomiędzy sądem, urzędem a kabaretem.

 

Z poważaniem

____________________________

Ob. Antoni Rzepliński – Prezes Trybunału Konstytucyjnego

 

Ob. Antoni Górski – Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa

 

Ob. Irena Lipowicz – Rzecznik Praw Obywatelskich

 

Ob. Marek Biernacki – Minister Sprawiedliwości

 

Ob. Prządka Stanisława – Przewodnicząca Sejmowej Komisji Praw Człowieka

 

Ob. Michał Seweryński – Przewodniczący Senackiej Komisji Praw Człowieka

 

Ośmielam przedstawić dowód niepoczytalności kierownika Sądu Okręgowego w Warszawie, Ob. Iwona Jankowska. Jest to odpowiedź na moją poniższą PETYCJA… Ten sądowy „dokument” mówi o zdarzeniu przyszłym, z 13 grudnia 2013 r. , a więc niepewnym. Przeto pytam.

 

Dlaczego w sądach zatrudnia się ludzi, którzy są niepoczytalni. To znaczy nie wiedzą co podpisują. Nie jest pierwszy przypadek i dlatego oczekuję, że zostaną podjęte przez Obywateli i Obywateli stosowne czynności aby w przyszłości nie dochodziło do podobnych zdarzeń. Zupełnie innej treści jest drugie pismo z Sądu w Gdańsku.

 

Niezależnie  od tego oczekuję publicznej odpowiedzi. Jak to ma się do Konstytucji, art. 178. 1. Sędziowie w sprawowaniu swojego urzędu są niezawiśli i podlegają   t y l k o Konstytucji oraz ustawom. Wedle mojego rozumowania owo rozporządzenie ministerium sprawiedliwości jest niekonstytucyjne (vide art. 10) i wszystkie sprawy winny być unieważnione od 2003 albo i wcześniejsze. Zaś do czasu rozstrzygnięcia tej kwestii uważam, że we wszystkich sądach w Polsce, na drzwiach wejściowych, należy wywiesić kartki o treści:

 

Z   PRZYCZYN  FORMALNYCH

 

NIECZYNNE   DO   ODWOŁANIA

 

albo wszyscy sędziowie orzekający, od co najmniej 2003 r., winni publicznie przedstawić dowody na to, że legalnie ukończyli szkołę podstawową, co może świadczyć o tym, że rozumieją teksty pisane w języku polskim.

 

Z poważaniem