Ob. A. Górski, przewodniczący KRS z art. 63 KRP.

 

Ob. Antoni Górski, Przewodniczący

Krajowa Rada Sądownicza

organ bardzo polityczny

przez ePUAP

PETYCJA SKARGA WNIOSKI

art. 63 obowiązującej w Polsce Konstytucji (KRP).

Dotyczy: K 1141 – 50/13, Notatka urzędowa z 9-10-2013, SSO Marek Skwarcow, [jest poniżej] zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego, Sąd Okręgowy w Gdańsku (dalej SOG).

Z mocą KRP, art.: 7 i 8 i 30 i 42 i art 231 K.k. (gdzie „i” jest spójnikiem logicznym, koniunkcją, iloczynem logicznym i prawdziwości zdań) ośmielam się uprzejmie wnosić i skarżyć do Ob. Przewodniczącego o niezgodnym z Konstytucją postępowaniu zastępcy rzecznika, SSO Ob. M. Skwarcow, i sędziów Sądu Rejonowego w Wejherowie (dalej SRW) tudzież SOG oraz oczekuję, że Ob. Przewodniczący podejmie odpowiednie czynności prawne, aby winni ponieśli stosowną karę, za postępowanie niezgodne z KRP, i w przyszłości nie dochodziło do podobnych sytuacji.

Wszystkie zwody prawnicze oraz politycy, chcą abyśmy szczególnie my (bydło, hołota, motłoch, pospólstwo, wataha) nie komentowali wyroków i postępowania sędziów i sądów i bezwzględnie podporządkowywali się ich orzeczeniom i w milczeniu, i z pokorą je przyjmowali. Jeżeli wszyscy jesteśmy równi wobec prawa (art. 32 KRP) to ta zasada w życiu nie jest powszechnie stosowana. Przykład. Mechanik samochodowy czy hydraulik na swoją usługę musi dać gwarancję, zaś zapłatę za wykonaną pracę otrzymuje po sprawdzeniu, że usługa została dobrze wykonana, natomiast w przypadku jej wadliwego wykonania, co może ujawnić się po czasie, możemy żądać naprawy lub zwrotu wpłaconych pieniędzy. Mecenas zaś bierze pieniądze z góry i nie daje żadnej gwarancji na swoją usługę. Dodatkowo mecenasy mają własne sądy, które stają po stronie swoich kolesiów, a mechanicy i hydraulicy, też usługodawcy, takich sądów nie mają, chociaż ich zawody są bardziej użyteczne i częściej z nimi mamy do czynienia niż z prawnikami. Przy tym, np. mechanikowi samochodowemu częściej powierzamy swoje życie, niż mecenasowi. Dlaczego więc mecenasy nie podlegają takim samym regułom prawnych jak my, bydło… ?

Dodatkowo ośmielam się niepokoić Ob. Przewodniczącego problemem braku spisu kart w aktach spraw sądowych. Już ładnych kilkanaście lat uprawiam sądowe pieniactwo, którego celem jest usunięcie z naszej nieruchomości wszelkich instalacji, które są tu bezprawnie. Nigdy z takim spisem akt nr kart sądowych nie zetknąłem się. Moja propozycja w tej sprawie przekazuję odrębnie.

Wypada również zapytać. Jeżeli zgodnie z zarządzeniem ministra od sprawiedliwości z 12-12-2003 r., w sprawie organizacji sekretariatów sądowych, w sądowym kwicie nie jest wymagany własnoręczny podpis, to dlaczego w takim kwicie stoi napisane: „Na zarządzenie sędziego Z upoważnienia Kierownika Sekretariatu, Staz Karolina Wasielewska”. Dowód całkiem świeżutkie „Wezwanie” SOG z 17-10 br. (zał. 1., tu nie ma) Dlaczego sędzia ukrywa się za plecami jakiejś Staz. Sądowa urzędniczka powinna biegle posługiwać się językiem polskim i wiedzieć, że w języku polskim nie ma wyrazu Staz. Proszę to zestawić z załączonym sądowym kwitem SRW jako zał. 2. [tu nie ma] i odpowiedzieć publicznie na proste pytania.

Czy SOG i SRW działają zgodnie z prawem?

Od kiedy sądy zaczną jednolicie funkcjonować podług opisanego prawa a nie wedle własnego widzi mi się sędziów?

No i od kiedy to kwit papierowy jest tożsamy z teleinformatycznym?

Bo w języku polskim tele- jest to pierwszy człon wyrazów złożonych i oznacza działającego, osiągalnego na odległość. Anonimowy sędzia, który to zarządził (zał. 1. tu nie ma) powinien przedstawić publicznie wiarygodny dokument, że legalnie ukończył szkołę podstawową i rozumie po polsku.

Natomiast SSO M. Skwarcow udowodnił, że nie rozumie na czym polega hierarchiczna struktura prawa oraz konstytucyjna ochrona godności człowieka i obywatela – art. 30 KRP. I najzwyczajniej naurągał mi, tym samym dowodząc, że pojęcie szacunku do drugiego człowieka jest temu osobnikowi całkowicie obce i nie rozumie on również i tego, na czym polega konstytucyjnie opisana prosto i jasno sędziowska niezawisłość w art.: 7 i 8 i 10 i 178 KRP. „Sędziowie… podlegają tylko Konstytucji i ustawom.” Tu nie jest potrzebny żaden prawniczy wywód. Niezależnie od tego, SSO M. Skwarcow udowodnił, że nie zapoznał się z aktami spraw, gdyż SSO Małgorzata Misiurna (SOG, sygn. akt XV C 1567/12) do dziś nie spowodowała doręczenia mi uwierzytelnionego protokołu z rozprawy w dniu 6-08-2013 r. Ponadto ośmielę się zauważyć, że wcześniej doręczone mi nagrania z różnych rozpraw sądowych i w różnych sądach nie rejestrują aktualnego czasu, np. z internetu. To powoduje, że takie sądowe nagranie nie jest wiarygodne. Dodatkowo SSR Marzena Majcher – Brulińska postępuje dokładnie tak samo (sygn. akt I Ns 231/130). Do dziś nie otrzymałem wiarygodnych protokołów z postępowania sądowego w dniach 16-04 i 27-06 br. Jak w tej sytuacji mam dochodzić swoich praw kiedy nie wiem co sędziowie zapisali o odbytej rozprawie? Ale tym samym twardo udowodniłem, że sędziowie: M. Misiurna, M. Majcher – Brulińska i M. Skwarcow, działając wspólnie i w porozumieniu, albo i bez, czynią to niezgodnie z art. 32 KRP i próbują doprowadzić mnie do obłędu łamiąc przy tym postępowanie sądowe opisane: ustawami, KRP i EKPC. Zaś niemożność doręczenia mi spisu nr kart akt sprawy dowodzi, że taka czynność przekracza możliwości intelektualne i organizacyjne sędziów.

Co się zaś tyczy samego SRW ośmielę się przedstawić tylko dwa dokumenty równie świeżutkie, niczym pieczywo prosto z piece.

Kwit SRW z 8-05-2013, zał. 2. [jest poniżej], i pytam. Z kim to ja mam się procesować i o co? Jest to pierwszy sądowy dokument w tej sprawie, zobacz art. 126 K.p.c. Skąd bierze się 2.000 zł? Ten kwit sądowy, to właściwie śmieć, i dodatkowo świadczący o tym, że sędzia wstydzi się tego co robi i nie podaje swojego nazwiska kryjąc się za jakąś nieczytelną bazgrołom. Ten sądowy śmieć dowodzi również i tego, że w SRW panuje kumoterstwo i zatrudnia się tam osoby, które nie nabył umiejętności posługiwania się komputerem i edytorem tekstu.

Pismo prezes SRW z 22-05-2013 jako zał. 3. [tu nie ma] jest czystą beletrystyką, bez podania podstawy prawnej. Do dziś nie doręczono mi również decyzji o odrębnej dekretacji spraw celem jej zaskarżenia.

Co się tyczy samego mojego procesowa z Gminą [autocenzura], to ośmielę się wyjaśnić, iż art. 199. § 1. 2) K.p.c. jednoznacznie mówi, że: „Sąd odrzuci pozew: jeżeli o to samo roszczenie pomiędzy tymi samymi stronami sprawa jest w toku”. Obecnie w SOG pod sygn. akt XV C 1567/12 toczy się proces, gdzie w pozwie pod datą 25-03-2011 napisałem m. in. „o usunięcie z mojej działki [autocenzura] wszelkich instalacji, które tam się znajdują”. Natomiast Gmina [autocenzura] chce zasiedzieć nieznaną część tej instalacji. A na naszej nieruchomości znajduje się około 90 m gminnego wodociągu o średnicach 90 i 50 mm. Ponadto proces zasiedzenia został prawomocnie przerwany przed Sądem w Gdyni pod sygn. akt I C 152/11 w dniu dniu 5-07-2011 r. i takie roszczenia Gminy są bezprawne. Wówczas reprezentował mnie adwokat z Gdyni, Paweł Przybyłowski. Ten mecenas tak bardzo był zaangażowany w inne sprawy, że nie stawił się na ostatnią rozprawę i „zapomniał” złożyć wniosek o zwrot kosztów procesowych. I co? Mam teraz pozywać mec. P. Przybyłowskiego przed sąd, bo nie wywiązał się on ze swojego obowiązku, a rada adwokacka zachowuje milczenie w tej sprawie? Tym samy to ja poniosłem wszystkie koszty procesowe a mec. P. Przybyłowski nabił sobie, zapewne po raz kolejny, swoją kabzę a ja ostatecznie utraciłem zaufanie do palestry i nie będę powierzał swoich spraw ludziom nieodpowiedzialnym i nieprzewidywalnym. Czy ja mam to sobie odpuścić biorąc powyższe pod uwagę?

Niezależnie od tego ośmielę się zauważyć, że zasiedzenie części nieruchomości, a w szczególności w zakresie przesyłania wody, prądu czy gazu jest niekonstytucyjne – art. 21 i 46 i 64 KRP, albowiem nie można przecież zasiedzieć, np. jednego pokoju mieszkania, gdyż mieszkanie takie utraci swoje pierwotne cech i charakter. Natomiast poglądy uczonych w prawie w tym temacie są bardzo różne i często sprzeczne.

Na mocy KRP art. 42 – vide załączone [już tu publikowałem] pismo kancelarii prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, strażnika tejże Konstytucji z 23-08-2011 r. Jest to jednocześnie dowód na to, że w Polsce mamy do czynienia z nadprodukcją prawa i orzecznictwa oraz nadinterpretacją i prawa i orzecznictwa w stosunku do nas (bydło, hołota, motłoch, pospólstwo, wataha) – wnoszę jak wyżej, albo tęż Konstytucję należy powiesić na gwoździku w publicznym ustronnym miejscu. Będzie z tego większy pożytek.

Aha! W związku z tym, że sędziowie namiętnie i z pasją używają skrótów SS., to wchodząc na salę sądową, lub innego pomieszczenia w sądzie, trzeba powiedzieć „dzień dobry” czy może jakoś inaczej?

Szacunek rodzi się tylko z szacunku. No bo chyba jest

jakaś różnica pomiędzy sądem, urzędem a kabaretem.

Z poważaniem

Ze względu na poruszoną problematykę moją Skargę i wniosek kieruję również do:

Rzecznik Praw Obywatelskich,

Minister Sprawiedliwości,

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego,

posłowie i senatorowie

wedle widzi mi się, art. 54 KRP.

Załączniki 4 wymienione i opisane w tekście.

+ Bezludna wyspa i ekstaza złotem.

+ Batożenie obywatela.

SKB. Sędziowska bezkarność. SSO Marek Skwarcow.

 

SKB = stan konstytucyjnego bezprawia.

Oto treść pisma jaką otrzymałem. Wytłuszczenie są mojego autorstwa.

SĄD OKRĘGOWY

w Gdańsku

ul. Nowe Ogrody 30/34

80 – 803 Gdańsk

tel. (58) 32-13-151, Regon 000321780

 

K. 1141 – 50/13

Gdańsk, dnia 09 października 2013 r.

Pan Zbigniew Grabowski

[mój adres domowy]

W związku z pismem z dnia 18 czerwca 2013 r. informuję, że po przeprowadzeniu czynności wyjaśniających w trybie art. 114 § 1 ustawy z dnia 27.07.2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. nr 98 z późn. zm.) nie znalazłem podstaw do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec sędziów orzekających w Sądzie Rejonowym w Wejherowie.

W załączeniu przesyłam odpis notatki urzędowej z poczynionych ustaleń.

 

zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego

w Sądzie Okręgowy w Gdańsku

SSO Marek Skwarcow

podpis nieczytelny

Druga kartka

K. 1141 – 50/13

Gdańsk, dnia 09 października 2013 r.

zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego

w Sądzie Okręgowym w Gdańsku

SSO Marek Skwarcow

Notatka urzędowa

W związku z pismem Zbigniewa Grabowskiego z dnia 18 czerwca 2013 r., zawierającym wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec sędziów orzekających w Sądzie Rejonowym w Wejherowie, zapoznałem się ze skargą, oraz aktami spraw: I Ns 231/13 i I Ns 671/13 Sądu Rejonowego w Wejherowie, XV C 1567/12 Sądu Okręgowego w Gdańsku

Wnioskodawca zarzucił sędziom orzekającym w jego sprawach, że działając wspólnie i w porozumieniu z pełnomocnikiem [Magdalena Pilichowska, Lion Group, Kancelarie Adwokatów i Radców Prawnych] Gminy [autocenzura] dążą do tego aby doprowadzić go do obłędu łamiąc jego konstytucyjne prawa bez przestrzegania procedur sądowych.

Dokonując lustracji akt postępowań zastępcza Rzecznika Dyscyplinarnego ustalił co następuje:

W sprawie I Ns 231/13 Sądu Rejonowego w Wejherowie prowadzonej przez sędzię Marzenę Majcher – Brulińską gmina [autocenzura] złożyła wniosek o stwierdzenie zasiedzenia służebności przesyłu sieci wodociągowej na nieruchomości należącej do Zbigniewa Grabowskiego. Na rozprawie w dniu 16 kwietnia 2013 r. sąd dopuścił dowód z opinii biegłego ds. geodezji. W tym tez dniu Zbigniew Grabowski złożył „pozew wzajemny” a następnie w toku dalszego postępowania wniosek o wyłączenie sędziego, uznając, że przewodnicząca składu jest stronnicza. Postanowieniem z dnia 13 września 2013 r. wniosek o wyłączenie sędzi został oddalony. Wobec złożenia przez Zbigniewa Grabowskiego pozwu wzajemnego, uznanego jako wniosek o zasiedzenie, zarządzeniem z dnia 25 kwietnia 2013 r upoważniony sędzia [anonimowy!] Sądu Rejonowego wyłączył w tej części żądanie, celem dokonania odrębnej dekretacji. Sprawa została zarejestrowana pod sygnaturą I Ns 671/13, wnioskodawca został wezwany do opłaty. Wobec upływu prawem

Trzecia kartka.

przepisanego terminu w dniu 08 lipca 2013 r. sędzia Marzena Majcher -Brulińska zarządził zwrócić wniosek, na które to zarządzenie wnioskodawca złożył zażalenie, a następnie w jednym z pism sformułował wniosek o zwolnienie od opłaty od zażalenia. W sprawie XV C 1567/12 Sądu Okręgowego w Gdańsku Zbigniew Grabowski jest natomiast powodem, domaga się zasądzenia kwoty 250.000 złotych tytułem odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości polegającego na ułożeniu kabla przez TP SA w 2000 r. usytuowania napowietrznej linii energetycznej i ustawienie słupów w 2002 r. zalewaniu nieruchomości przez wody opadowe i przebiegu gminnego wodociągu.

Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego po dokonaniu lustracji akt wskazanych postępowań nie stwierdza istnienia między sędziami orzekającymi w Sądzie Rejonowym w Wejherowie a radcą prawnym [Magdalena Pilichowska, Lion Group, Kancelarie Adwokatów i Radców Prawnych] reprezentującym Gminę [autocenzura] spisku, mającego na celu doprowadzenie wnioskodawcy do choroby psychicznej, czy też naruszenia jego konstytucyjnych praw. Istotny problem jaki się jawi prima facie, to taki, że Zbigniew Grabowski nie czyta należycie starannie, lub też nie rozumie treści rozstrzygnięć jakie zapadają w prowadzonych z jego udziałem spraw i nie przykłada właściwego znaczenia wysyłanym przez sąd zobowiązaniom do podjęcia przewidzianych w określonym terminie czynności. W konsekwencji, nie może on w sposób najbardziej dla niego korzystny reprezentować swoich interesów przed sądami. Co za tym idzie winien on rozważyć konieczność ustanowienia profesjonalnego pełnomocnika (adwokata lub radcy prawnego), lub w razie niemożliwości poniesienia kosztów jego ustanowienia zwrócić się do sądu o ustanowienie mu pełnomocnika z urzędu, który jego prawa w sposób należyty zabezpieczy.

W oparciu o powyżej wskazane okoliczności, nie ma więc podstaw do uznania, że w sprawach I Ns 231/13 i I Ns 671/13 Sądu Rejonowego w Wejherowie orzekający sędziowie dopuścili się przewinienia służbowego, czy też uchybienia godności urzędu w rozumieniu przepisu art. 107 z dnia 27.07.2001 r. ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. nr 98, poz. 1070 z późn. zm.), które mogłyby stanowić podstawę do podjęcia

Czwarta kartka.

czynności dyscyplinarnych wobec nich z inicjatywy zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego.

Mała pieczęć okrągła

Sąd Okręgowy

w Gdańsku

* 2 *

Za zgodność z oryginałem

Na oryginale właściwy podpis

STARSZY INSPEKTOR

Sądu Okręgowego w Gdańsku

Halina Szewczyk

podpis nieczytelny

A tak wygląda pierwszy kwit sądowy w sprawie.

Wypad zapytać. Z kim to ja miałem się procesować?

Dlaczego sędzia ukrywa się za jakimś bazgrołem?

Wypada również zauważyć, że opłata sądowa nie ma podstawy prawne. To tylko takie widzi mi się sądu.

Moja odpowiedź dla SSO M. Skwarcow.

Szanowny Obywatel

SSO Marek Skwarcow

ul. Nowe Ogrody 30/34

80 – 803 Gdańsk

WEZWANIE PRZEDPROCESOWE

Dotyczy: K 1141 – 50/13 z 9-10-2013, SSO Marek Skwarcow.

Działając z mocą KRP, art.: 7 i 8 i 47 oraz EKPC, art. 17 ośmielam się niepokoić Ob. SSO i wnoszę o udowodnienie mi, „że Zbigniew Grabowski nie czyta należycie starannie, lub też nie rozumie treści rozstrzygnięć jakie zapadają w prowadzonych z jego udziałem spraw i nie przykłada właściwego znaczenia wysyłanych przez sąd zobowiązaniom do podjęcie przewidzianych w określonym terminie czynności.” art. 6 K.p. Odpowiedzi oczekuję w terminie 7 (siedem) dni. Niezależnie od tego będę podejmował inne czynności prawne.

Dodatkowo wnoszę o doręczenie mi spis kart akt tej sprawy, art. 61 KRP.

Na mocy KRP i EKPC wnoszę jak wyżej – verte.

Z poważaniem

KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (KRP)

W trosce o byt i przyszłość naszej Ojczyzny, odzyskawszy w 1989 roku możliwość suwerennego i demokratycznego stanowienia o Jej losie, my, Naród Polski – wszyscy obywatele Rzeczypospolitej, zarówno wierzący w Boga będącego źródłem prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna, jak i nie podzielający tej wiary, a te uniwersalne wartości wywodzący z innych źródeł, równi w prawach i w powinnościach wobec dobra wspólnego – Polski, wdzięczni naszym przodkom za ich pracę, za walkę o niepodległość okupioną ogromnymi ofiarami, za kulturę zakorzenioną w chrześcijańskim dziedzictwie Narodu i ogólnoludzkich wartościach, nawiązując do najlepszych tradycji Pierwszej i Drugiej Rzeczypospolitej,

zobowiązani, by przekazać przyszłym pokoleniom wszystko, co cenne z ponad tysiącletniego dorobku, złączeni więzami wspólnoty z naszymi rodakami rozsianymi po świecie, świadomi potrzeby współpracy ze wszystkimi krajami dla dobra Rodziny Ludzkiej,

pomni gorzkich doświadczeń z czasów, gdy podstawowe wolności i prawa człowieka były w naszej Ojczyźnie łamane, pragnąc na zawsze zagwarantować prawa obywatelskie, a działaniu instytucji publicznych zapewnić rzetelność i sprawność, w poczuciu odpowiedzialności przed Bogiem lub przed własnym sumieniem,

ustanawiamy Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej jako prawa podstawowe dla państwa oparte na poszanowaniu wolności i sprawiedliwości, współdziałaniu władz, dialogu społecznym oraz na zasadzie pomocniczości umacniającej uprawnienia obywateli i ich wspólnot.

Wszystkich, którzy dla dobra Trzeciej Rzeczypospolitej tę Konstytucję będą stosowali, wzywamy, aby czynili to, dbając o zachowanie przyrodzonej godności człowieka, jego prawa do wolności i obowiązku solidarności z innymi, a poszanowanie tych zasad mieli za niewzruszoną podstawę Rzeczypospolitej Polskiej.

EUROPEJSKA KONWENCJA PRAW CZŁOWIEKA (EKPC)

Rządy Państw – Sygnatariuszy niniejszej Konwencji, członkowie Rady Europy,

zważywszy na Powszechną Deklarację Praw Człowieka, uchwaloną 10 grudnia 1948 r. przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych;

zważywszy, że owa Deklaracja zmierza do zapewnienia powszechnego i efektywnego stosowania zawartych w niej praw;

zważywszy, że celem Rady Europy jest osiągnięcie większej jedności jej członków i że jednym ze sposobów osiągnięcia tego celu jest ochrona oraz rozwój praw człowieka i podstawowych wolności;

potwierdzając swoją głęboką wiarę w te podstawowe wolności, które są fundamentem sprawiedliwości i pokoju na świecie i których zachowanie opiera się głównie z jednej strony na rzeczywiście demokratycznym ustroju politycznym, a z drugiej – na jednolitym pojmowaniu i wspólnym poszanowaniu praw człowieka, do których się one odwołują;

zdecydowane jako Rządy państw europejskich, działających w tym samym duchu i posiadających wspólne dziedzictwo ideałów i tradycji politycznych, poszanowania wolności i rządów prawa, podjąć pierwsze kroki w celu zbiorowego zagwarantowania niektórych praw wymienionych w Powszechnej Deklaracji,

uzgodniły, co następuje: