21 postulatów z sierpnia 1980 r.

Z okazji XXXIII rocznicy podpisania „Porozumień sierpniowych 1980 r.” władców w Polsce z masami pracującymi (bydło, gawiedź, pospólstwo motłoch) wypada wszystkim przypomnieć te postulaty oraz skonfrontować je z dniem dzisiejszym. Podobno dzisiejsza władza ma korzenie „Solidarności”. W mojej ocenie postulat: zrealizowany, brak realizacji i wątpliwy

1. Zalegalizowanie niezależnych od partii i pracodawców związków zawodowych.

2. Zagwarantowanie prawa do strajku.

3. Przestrzeganie zagwarantowanej w Konstytucji PRL wolności słowa, druku i publikacji.

4. Przywrócenie do poprzednich praw ludzi zwolnionych z pracy po strajkach w 1970 i 1976 i studentów wydalonych z uczelni za przekonania, zniesienie represji za przekonania.

5. Podanie w środkach masowego przekazu informacji o utworzeniu MKS oraz opublikowanie jego żądań.

6. Podjęcie realnych działań wyprowadzających kraj z kryzysu.

7. Wypłacenie strajkującym zarobków za strajk, jak za urlop wypoczynkowy, z funduszu Centralnej Rady Związków Zawodowych (CRZZ).

8. Podniesienie zasadniczej płacy o 2 tys. zł.

9. Zagwarantowanie wzrostu płac równolegle do wzrostu cen.

10. Realizowanie pełnego zaopatrzenia rynku. Eksport wyłącznie nadwyżek.

11. Zniesienie cen komercyjnych oraz sprzedaży za dewizy w tzw. eksporcie wewnętrznym.

12. Wprowadzenie zasady doboru kadry kierowniczej na zasadach kwalifikacji, a nie przynależności partyjnej oraz zniesienie przywilejów Milicji Obywatelskiej, Służby Bezpieczeństwa i aparatu partyjnego.

13. Wprowadzenie bonów żywnościowych na mięso.

14. Obniżenie wieku emerytalnego – dla kobiet do 50 lat, dla mężczyzn do 55, lub zapewnienie emerytur po przepracowaniu w PRL 30 lat dla kobiet i 35 dla mężczyzn.

15. Zrównanie rent i emerytur starego portfela.

16. Poprawienie warunków pracy służby zdrowia.

17. Zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc w żłobkach i przedszkolach.

18. Wprowadzenie płatnych urlopów macierzyńskich przez 3 lata.

19. Skrócenie czasu oczekiwania na mieszkania.

20. Podniesienie diety z 40 do 100 złotych i dodatku za rozłąkę.

21. Wprowadzenie wszystkich wolnych sobót od pracy.

Bezludna… 6. Bóg cywilizacji.

– Panie Marcinie, jako bankier nie będzie pan na naszej wyspie pracował. Zajmie się pan wyłącznie naszymi pieniędzmi.

 

– Z przyjemnością, z jaką by to zrobił każ­dy bankier, żeby się przyczynić do wspólnego dobra.

 

– Zbudujemy panu odpowiednie mieszka­nie, które będzie odpowiadało godności bankiera. Czy w międzyczasie możemy pana ulokować w pomieszczeniu służącym nam do zebrań?

 

– Oczywiście, moi przyjaciele. Ale naj­pierw wynieśmy z łodzi ocalone przedmioty: prasę drukarską, papier i inne akcesoria, a przede wszystkim baryłkę, z którą zechciejcie obchodzić się ze szczególną ostrożnością.

 

Wyładowali wszystko, przy czym baryłka ich zaintrygowała.

 

– Ta baryłka – oświadczył Marcin – jest skarbem nie mającym sobie równego. Jest peł­na … złota!

Pełna złota! Zdawało się, że z pięciu ciał uleci pięć dusz! Na Wyspę Rozbitków wkro­czył bóg cywilizacji. Bóg żółty, zawsze ukryty ale potężny, straszny, którego obecność czy nieobecność, albo najmniejsze kaprysy mogą decydować o losie wszystkich narodów!

 

– Złoto! Panie Marcinie, pan jest praw­dziwym, wielkim bankierem. O, wasza wyso­kość! O, czcigodny Marcinie! Najwyższy kapłanie boga, złota! A więc zechce pan przyjąć nasz hołd i przysięgę wierności!

 

– Tego złota starczyłoby dla całego kontynentu, moi przyjaciele. Ale złoto nie będzie krążyć. Trzeba je schować, gdyż jest ono duszą wszelkiego zdrowego pieniądza, a dusza zawsze jest niewidzialna. Wytłumaczę wam to wszystko przy wręczaniu pieniędzy.

 

* * * * * * * * * *

 

Całość i w kolorze można przeczytać na stronie:

http://michaeljournal.org/

 

Pod zakładką w języku polskim: Archiwum, 2010, nr 59. Tam również pod zakładką: Galeria można znaleźć dużo tekstów i rysunków na temat Kredytu społecznego.

 

To wszystko uzasadniania dlatego mamy: immunitety, trybunał stanu, niezależne od nas (gawiedź, pospólstwo, motłoch) sądy dla: sędziów, prokuratorów i komorników, a bankierzy zawsze znajdą jakiegoś: Napoleona, Lenina, Hitlera

 

Przeczytaj. Zapamiętaj. Przekaż dalej.

 

Bezludna… 5. Przybycie jeszcze jednego rozbitka.

Pewnego dnia wieczorem, gdy nasi przy­jaciele siedząc na wybrzeżu roztrząsali ten problem po raz chyba setny, spostrzegli na morzu szalupę z samotnym wioślarzem.

Pospieszyli mu na ratunek. Z jego mowy wywnioskowali, że jest Polakiem. Wyjawił im. że jest Europejczykiem, który jako jedyny uratował się z rozbitego statku. Podał swoje nazwisko: Marcin Golden.

Opisali mu swoje położenie na wyspie mó­wiąc: – Chociaż żyjemy z dala od cywilizacji, nie możemy się skarżyć. Ziemia daje dobre plony, las również przynosi nam korzyści. Jednego nam tylko brakuje: pieniędzy, które by nam ułatwiły wymianę naszych produk­tów.

– A więc błogosławcie przypadek, który mnie do was sprowadził – odrzekł Marcin.

– Jestem bankierem i pieniądz nie stanowi dla mnie żadnej tajemnicy. W krótkim czasie mogę ustanowić dla was system pieniężny, z którego będziecie zadowoleni. Będziecie mieli wtedy wszystko to, co mają cywilizowani ludzie.

Bankier!… Bankier!… Anioł, który by przybył prosto z Nieba nie wzbudziłby w nich większego szacunku. Czyż w krajach cywi­lizowanych nie przyzwyczaili się kłaniać bankierom, którzy sprawują kontrolę nad ruchem finansów?

 

 

Bezludna wyspa. Ekstaza złotem. 4z20.

4. Wielka trudność.

Nasi przyjaciele często zbierali się dla omówienia wielu spraw. W bardzo uprosz­czonym systemie gospodarczym, w jakim żyli i pracowali, jedno ich niepokoiło: że nie mają pieniędzy. Prosta wymiana produktów za pro­dukty jest niedogodna. Nie zawsze produkty do wymiany są równocześnie do dyspozycji. Na przykład za drzewo dostarczone rolnikowi zimą można zapłacić warzywami dopiero za sześć miesięcy.

Niejednokrotnie również zdarzało się, że jeden z nich dostarczał produktu dużych rozmiarów, za który chciałby otrzymać zapłatę drogą wymiany na szereg mniejszych artyku­łów wyprodukowanych przez różnych produ­centów w różnym czasie.

To wszystko komplikowało sprawy bizne­su i bardzo obciążało pamięć. Gdyby w obie­gu były pieniądze, każdy z nich sprzedawałby swoje towary za pieniądze. Po ich otrzymaniu kupowałby rzeczy jakie chce, kiedy chce i gdy są do kupienia.

Wszyscy zgodzili się, że system pieniężny byłby dogodny. Ale żaden z nich nie wiedział, jak go ustanowić. Nauczyli się produkować realne bogactwo: rzeczy. Ale zupełnie nie wie­dzieli jak wyprodukować pieniądz, odzwier­ciedlenie tego bogactwa.

Nie wiedzieli, w jaki sposób pieniądz po­wstaje i jak go stworzyć, gdy go nic ma i gdy zdecydowali się, że chcą go mieć. W ich sytu­acji na pewno wielu wykształconych ludzi by­łoby też w kłopocie podobnie jak wszystkie rządy były zakłopotane w okresie dziesięciu lat poprzedzających wojnę. Brakowało wów­czas jedynie pieniędzy i rządy były wobec te­go zagadnienia bezradne.

Bezludna wyspa. Ekstaza złotem. 3z20.

3. Prawdziwe bogactwo.

I nasi przyjaciele wzięli się do pracy.

Domy i meble są dziełem cieśli. Z począ­tku zadowalali się skromnym pożywieniem. Lecz wkrótce mogli zebrać plony z uprawia­nych przez siebie pól.

 

Z upływem czasu posiadłość rozbitków na wyspie wzbogacała się. Nie w złoto ani w banknoty lecz w realne bogactwo: w pożywie­nie, ubranie, mieszkania – w rzeczy odpowia­dające ich potrzebom.

 

Każdy z nich pracował w swojej dziedzi­nie. Wszelką nadwyżkę jaką ktoś wyprodu­kował wymieniał za nadwyżki produktów wy­tworzone przez pozostałych.

 

Życie na wyspie nie zawsze było łatwe, gdyż brakowało im wielu rzeczy, do których byli przyzwyczajeni w cywilizowanym świe­cie. Ale los ich mógłby być o wiele gorszy.

 

Zresztą już w Polsce poznali kryzys. Pamiętają jak musieli się ograniczać, podczas gdy sklepy w odległości dziesięciu kroków od ich domów były przepełnione towarami. Tutaj przynajmniej nie muszą patrzeć jak się psują produkty potrzebne do życia. I nie muszą obawiać się licytacji.

Tutaj mają prawo do korzystania z owoców swojej ciężkiej pracy.

A więc nasi rozbitkowie eksploatują wys­pę i wielbią Boga spodziewając się, że pewne­go dnia odnajdą swoich krewnych zachowa­wszy dwa wielkie dobra: życie i zdrowie.

 

Bezludna wyspa i ekstaza złotem. 2z20.

2. Opatrznościowa wyspa.

Nasi rozbitkowie poczuli, że wracają do życia, kiedy postawili stopy na lądzie.

Po osuszeniu się i rozgrzaniu zapragnęli poznać wyspę, na którą wyrzuciły ich fale z dala od cywilizacji. Nazwali ją „Wyspą roz­bitków”.

Po odbyciu krótkiego spaceru przekonali się, że wyspa nie jest pustynnym ugorem. Nie spotkali jednak żadnych ludzi. Natrafili nato­miast na nieliczne stado zdziczałego bydła, z czego mogli wnosić, że dawniej mieszkali tu ludzie.

 

Jakub zapewnił, że będzie tu można rozwi­nąć hodowlę bydła.

 

Paweł stwierdził, że wyspa w większej części nadaje się pod uprawę.

 

Henryk oczekiwał obfitych zbiorów z licz­nych drzew owocowych rosnących na wyspie.

 

Franciszka zainteresował przede wszyst­kim las z różnorodnym drzewostanem – jak dobrze byłoby ściąć drzewa i zbudować domy dla małej kolonii.

 

Tomasza najbardziej zainteresowała ska­lista część wyspy. Dostrzegł tu oznaki, które wskazywały na podłoże bogate w minerały. Tomasz był pewien, że mimo braku ulep­szonych narzędzi uda mu się wydobyć z rudy użyteczne metale.

A więc każdy z nich mógłby oddać się swoim ulubionym zajęciom na rzecz wspól­nego dobra. Wszyscy dziękowali Opatrzności za uratowanie ich z wielkiego niebezpie­czeństwa.

 

Bezludna wyspa. Ekstaza złotem. 1z20.

1. Uratowani z tonącego okrętu.

Statek uległ katastrofie wskutek eksplozji. Ludzie szukając ratunku chwytali się jego szczątków. Kiedy było już po wszystkim pię­ciorgu z nich udało się uratować. Dryfowali na prowizorycznej tratwie.

Rozbitkowie od wielu godzin obserwowali horyzont w nadziei, że może spostrzeże ich jakiś okręt. Czy tą prowizoryczną tratwą dop­łyną do jakiegoś gościnnego wybrzeża?

Wtem jeden z nich krzyknął: – Ziemia! Spójrzcie, ziemia! Właśnie tam dokąd spycha­ją nas fale!

W miarę zbliżania się do brzegu ich twarze rozpogadzały się.

Rozbitków było pięciu. Pięciu Polaków.

Franciszek jest cieślą. To on pierwszy zawołał: ziemia! Paweł jest rolnikiem. Jakub, doświadczony hodowca bydła. Henryk, ogro­dnik i Tomasz, mineralog.

Bezludna wyspa i ekstaza złotem. Wstęp.

Poznasz źródła: biedy, bezprawia i terroru w każdej postaci oraz dlaczego zapewnia się bezkarność ludziom sprawującym władze: ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, gdy przeczytasz w całości przypowieść, Ukryta tajemnica pieniądza, której autorem jest Autor Louis Even, 1885 – 1974. Na całość składa się 20 odcinków. Pozwoliłem sobie to opracować i umieścić na tym blogu pod powyższym tytułem. Dlatego też mamy: immunitety, trybunał stanu, niezależne od nas (gawiedź, pospólstwo, motłoch) sądy dla: sędziów, prokuratorów i komorników, a bankierzy zawsze znajdą jakiegoś: Napoleona, Lenina, Hitlera

Rysunek ze strony 8.

Pomóż nam dotrzeć do innych.

Pielgrzymi Św. Michała” jako organizacja niedo­chodowa (non-profit) wszelkie dotacje przeznaczają na druk czasopisma „Michael” i jego wydań promocyjnych w ośmiu językach. Nasze pisma nie opowiadają się za żadną partią polityczną ani grupą klasową lecz poświęcone są walce o poprawę bytu socjalnego z wykorzystaniem dobrobytu jaki dają nam surowce mineralne i nowoczesna produkcja. Naszym zadaniem jest uświadomienie ludzi aby wykształcić w nich poczucie odpowiedzialności do szerzenia prawdy i walki z niesprawiedliwością społeczną w obronie praw zarówno jednostki jak i rodziny.

Dziękujemy Wam za wszelką pomoc i modlitwę w naszej intencji. Bóg zapłać!

Dwumiesięcznik MICHAEL

Dla Tryumfu Niepokalanej

Dwumiesięcznik MICHAEL jest niezależny od jakichkolwiek partii politycznych, korporacji, instytucji, organizacji czy osób, jest pismem patriotów katolickich pracujących dla Królestwa Chrystusa i Maryi w duszach rodzin i narodów. Nie zamieszcza żadnych reklam i rozprowadzany jest w formie prenumeraty. Koszt prenumeraty pokrywa tylko koszty druku i przesyłki. Ukazuje się w wersjach językowych: polskiej, angielskiej, francuskiej, hiszpańskiej.

PRENUMERATĘ MOŻNA ROZPOCZĄĆ OD DOWOLNEGO MIESIĄCA

Prenumerata w Kanadzie i USA

Prenumerata w Kanadzie na 2 lata $10, na 4 lata $20. Czeki personalne lub czeki bankowe należy wystawić na „MICHAEL” i przesłać na poniższy adresy:

Canada:

Redakcja MICHAEL Journal

1101 Principale St, Rougemont QC, JOL 1M0

Tel.: (450) 469-2209; Fax: (450) 469-2601

Po polsku: (416) 452-6639

jacekmorawa@yahoo.ca

Prenumerata w USA na 1 rok $10, na 2 lata $20. Czeki personalne lub czeki bankowe należy wystawić na „MICHAEL” i przesłać na poniższy adresy:

USA:

Dwumiesięcznik MICHAEL Journal

P.O. Box 86, South Deerfield, MA 01373

Tel.: (416) 452-6639

Subskrypcja w Polsce i Europie

Subskrypcja na 1 rok 20 zł / 9 euro / $7, na 2 lata 40 zł /18 euro / $14. Można opłacać przekazem pocztowym, lub czekiem który należy przesłać na adres:

Polska: Dwumiesięcznik MICHAEL

ul. Traugutta 107/5, 50-419 Wrocław Tel.: (71) 343-6750

lub bezpośrednio na nasze konto bankowe, posługując się przekazem

bankowym:

Fundacja Pielgrzymów św. Michała

XVII O/Bank Zachodni WBK S.A.

09 1090 2529 0000 0006 3400 0467

Prenumerata w Australii i NZ

Prenumerata drogą morską: 1 rok – A$ 16, 2 lata – A$ 32; drogą lotniczą: 1 rok – A$ 32, 2 lata – A$ 64. Czeki personalne lub czeki bankowe należy wystawić na: Renata Stirrat i przesłać na adres:

MICHAEL Journal c/o Renata Stirrat

32 Dundee Ave, Holden Hill, SA 5088

Tel.: (08) 8261-0729

Prenumerata-prezent”

Zamawiając prenumeratę jako prezent dla kogoś, czynisz wspaniałomyślny gest i niespodziankę. Przyczyniasz się także do pogłębienia świadomości indywidualnej, rodzinnej i narodowej! Im więcej ludzi przeczyta nasze artykuły, tym więcej pozna prawdę. Na blankiecie lub zwykłej kartce papieru należy podać imię, nazwisko i adres osoby, która ma otrzymywać nasz dwumiesięcznik.

Poprzednie wydania MICHAELA

Istnieje możliwość nabycia poprzednich numerów MICHAELA w różnych językach. Cena każdego pojedynczego egzemplarza wynosi $3 / 5 zł, lub roczników: 1999-2002, 2003-2005, 2006-2008, 2009-2010 (format 30 cm x 42 cm), solidnie zszyte i pięknie oprawione zieloną dermą w cenie $50 /110 zł (koszt przesyłki wliczony).

Bezpłatne wydania MICHAELA

Ci, którzy chcieliby otrzymać dowolną ilość bezpłatnych wydań MICHAELA, aby rozprowadzić je w swoim otoczeniu, proszeni są o skontaktowanie się z naszymi biurami. Wydania te są bezpłatne, ale dotacje na pokrycie kosztów druku i wysyłki są mile widziane.

Złodzieje i przestępcy na rządowych posadach.

Wojewoda pomorski, którym jest Ob. Ryszard Stachurski od 4 lutego 2010 r jest pospolitym i zwyczajnym złodziejem. Jednak „Kodeks karny” (K.k.) nie przewiduje takiego czynu, więc dla nas: gawiedzi, pospólstwa i motłochu nie ma takiego przestępstwa. Ot taka sztuczka prawna z poziomu K.k. Za to, tenże K.k. przewiduje przywłaszczenie, w art. 284, podkreślenia moje:

§ 1. Kto przywłaszcza sobie cudzą rzecz ruchomą lub prawo majątkowe, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Kto przywłaszcza sobie powierzoną mu rzecz ruchomą, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 3. W wypadku mniejszej wagi lub przywłaszczenia rzeczy znalezionej, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

§ 4. Jeżeli przywłaszczenie nastąpiło na szkodę osoby najbliższej, ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Zaś wedle słownika języka polskiego: złodziej, to ten kto kradnie, kto dopuścił się kradzieży. Natomiast przestępca, to człowiek, który popełnił przestępstwo, podlegający odpowiedzialności karnej przed sądem.

Pozwalam sobie nazwać Ob. Ryszarda Stachurskiego, zajmującego stolec rządowy (Konstytucja, art. 152. 1.: Przedstawicielem Rady Ministrów w województwie jest wojewoda.) złodziejem (czytaj: przywłaścicielem, zgodnie z K.k. § 1.). Wojewoda uzyskał takie uprawnienia na podstawie super- i specustawy, którą musiał podpisać miłościwie panujący nam prezydent III RP lub PRL Bis (jak kto woli) Ob. Bronisław Maria Komorowski. Wcześniej ta super- i specustawa „przeszła” większością głosów przez Sejm i Senat obecnej koalicji: PO, której wodzem był i jest Ob. Donald Franciszek Tusk i PSL do niedawna, wódz Ob. Waldemar Pawlak, a obecnie Janusz Piechociński. Ob. Ryszard Stachurski jest również i przestępcą (K.k. 231), albowiem „Kodeks postępowania administracyjnego” (K.p.a) nakazuje w art. 35 załatwiać sprawy nie później niż w ciągu miesiąca, a art. 231 K.p.a. mówi o tym, że sprawę należy przekazać właściwemu organowi zawiadamiając równocześnie skarżącego. Moja sprawa, owa kradzież nieruchomości na rozbudowę drogi, którą to inwestycję już zakończono, do dziś nie został załatwiona. Za zrabowaną rzecz do dziś nie otrzymałem ani jednego, nawet złamanego grosza.

Precyzując chodzi o realizację inwestycji pod nazwą „Rozbudowa drogi wojewódzkiej… stanowiącej dojazd do Trójmiasta”. Zgodnie z super- i specustawę z up. Wojewody Pomorskiego arch. Andrzej Kondracki, dyrektor Wydziały Infrastruktury, tak oto oświeca mnie w jednym z pism. W dniu 1 lipca 2011 r do Wojewody Pomorskiego wpłynął wniosek o wydanie decyzji w tej sprawie. We wniosku określono lokalizację inwestycji poprzez wskazanie działek, na których inwestycja będzie realizowana. Jednocześnie wniesiono o nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności oraz zatwierdzenie podziału nieruchomości gruntowych na postawie art. 11 f ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ( tj. z 2008 r., Nr 193, poz. 1194 z późn.zm), zwanej dalej „specustawą”.W dniu 15.07.2011 r. Wojewoda Pomorski zawiadomieniem nr…powiadomił, zgodnie z art. 11d specustawy strony o wszczęciu postępowania dla w/w inwestycji, w tym min. Skarżącego oraz w tym samym dniu Obwieszczeniem podano do publicznej wiadomości w sposób określony przepisami specustawy informację, że wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej… stanowiącej dojazd do Trójmiasta…Wojewoda Pomorski decyzją z dnia 29.09.2011 r. nr…, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Województwa Pomorskiego zezwolił na realizację inwestycji drogowej pn: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej… stanowiącej dojazd do Trójmiasta… o powyższym zawiadamiając podmioty, co do których obowiązek zawiadomienia o wydanej decyzji ciąży na organie na podstawie art.11f specustawy, w tym Skarżącego. Jednocześnie organ podał do publicznej wiadomości Obwieszczeniem, iż wydana została w dniu 29.09.2011 r. w/w decyzja. O wydaniu decyzji zawiadomiony został, w sposób wskazany powyżej, także Skarżący na adres wskazany w rejestrze gruntów… Wojewoda Pomorski przyznaje, iż Skarżący wielokrotnie zwracał się do tut. Organu z zapytaniem na jakiej podstawie prawnej część stanowiącej jego własność nieruchomości położonej… stała się własnością Województwa Pomorskiego oraz dlaczego nie doręczono mu decyzji na realizację inwestycji drogowej pn: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej… stanowiącej dojazd do Trójmiasta z dnia 29.09.2011 r., nr…(dwie skargi z dnia 29.12.2011 r. i skarga z dnia 25.01.2012r.). Jednakże wbrew twierdzeniom Skarżącego nie można postawić organowi – Wojewodzie Pomorskiemu – zarzutu bezczynności, bowiem organ każdorazowo podejmował czynności mające na celu wyjaśnienie skarżącemu: stanu prawnego, w oparciu o który wydana została decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej jak również przyczyn nie doręczenia Skarżącemu egzemplarza przedmiotowej decyzji. (…) Wyjaśniono nadto Skarżącemu, iż przejęte nieruchomości stają się z mocy prawa własnością odpowiednich jednostek samorządu terytorialnego, a za przejęte nieruchomości lub ich części przysługuje dotychczasowemu właścicielowi odszkodowanie, którego wysokość ustala organ, który wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.Czyli złodziej sam ustala cenę rzeczy skradzionej.

Kwitów urzędowych i sądowych w tej sprawie uzbierało mi się już sporo. Nie mieszczą się w jednym segregatorze, więc z konieczności muszę się skracać. Pod datą 26-04-2012 r. z up. Wojewody Pomorskiego, Sylwia Kałuża – Ruesta, z-ca dyrektora Wydziału Geodezji przysyła mi Postanowienie i objaśnia mnie, że przesuwa się termin zakończenia postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość do dnia 7 września 2012 r. Pod datą 10 września 2012 r. ta sama niewiasta, z up. Wojewody a jakże, postanawia wyznaczyć nowy termin załatwienia sprawy do dnia 31 stycznia 2013 r. W uzasadnieniu napisano: W związku z faktem, iż dopiero 7 września 2012 r. [po roku czasu!] możliwe było zawarcie umowy z rzeczoznawcą majątkowym na wykonanie operatu szacunkowego, niezbędnego na potrzeby niniejszego postępowania, zakończenie sprawy w uprzednio wskazanym terminie nie jest możliwe. Wypada dodać, iż stosowne kwity dla rzeczoznawców majątkowych wydają organa władzy państwowej. Pod datą 4 października 2012 r. znowu ta niewiasta, z up. Wojewody, wg rozdzielnika poinformowała, między innymi i mnie, że wreszcie udało się zebrać cały materiał dowodowy w sprawie. Otrzymałem również część „Wyciąg z operatu szacunkowego” gdzie rzeczoznawca majątkowy wycenił zrabowaną część naszej działki na prawie 7.000 zł po około 125 zł/m2. Zgodnie z pouczeniem złożyłem stosowne zastrzeżenia, między innymi nie zgodziłem się na wycenę, gdyż nieruchomość jest szczególnym rodzajem rzeczy i podlega zwykłemu obrotowi tak jak rzeczy ruchome. Niezależnie od tego ochrona własności ma gwarancje konstytucyjne w art. 21 i 46 i 64. W odpowiedzi Sławomir Kosakowski poinformował mnie , że wszystko jest legalne i zgodnie z obowiązującym prawem. Natomiast wypłata odszkodowania przez Zarząd Dróg Wojewódzkich nastąpi w ciągu 14 dni od kiedy decyzja stanie się prawomocna. Wreszcie, pod datą 25 stycznia 2013 r. z up. Wojewody, S. Kałuża – Ruesta, otrzymuję decyzję przyznającej odszkodowanie za zrabowaną część naszej działki. Stosownie do pouczenia spłodziłem odwołanie do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej pod datą 18 lutego 2013 r., które zostało odebrane dwa dni później. Tym sposobem, decyzja o wypłacie odszkodowania nie jest prawomocna. No ale czym to się różni od zbira, który w ciemny zaułku z gazrurką proponuje nam.

– Kup pan cegłę!

W tym samym czasie minister od publicznych pieniędzy, między innymi z naszego chleba powszedniego, Ob. Jan Antony Vincent – Rostowski, oficjalnie przyznaje (chyba po raz piaty!), że zwyczajnie po ludzku pomylił się i w tym roku zabraknie mu ponad 50 miliardów (50.000.000.000) zł aby mógł „domknąć” budżet państwa, to znaczy, brakuje pieniążków głównie na urzędnicze pensje i nagrody. Milczeniem zbywa się należności za rządową kradzież, jak ma to miejsce w moim przypadku.

Z powodów wyżej przedstawionych pozwalam sobie nazywać Wojewodę Pomorskiego, Ob. Ryszard Stachurski, złodziejem i przestępcą na rządowej posadzie. To, jak by na to nie patrzeć, jest publicznym oskarżeniem. Tylko patrzeć jak zjawią się u mnie organa wymiaru sprawiedliwości i zrobią co trzeba…

Niezależnie od tego oświadczam, że nie mam zamiaru popełniać samobójstwa, ot chociażby z tego powodu, który zamierzam doprowadzić do końca. Musiałem to napisać, bo u nas, w Polsce, od lat grasuje seryjny samobója, który dopada tych, którzy upominają się o swoje prawa. Ta sprawa, a takich jest sporo w Polsce, nasuwa mi takie oto spostrzeżenie. Niech ktoś z nas (gawiedź, motłoch, pospólstwo) uda się do jakiegoś obiektu handlowego i działając w pomroczności jasnej albo pod wpływem nieodpartego impulsu i zaprzychoduje sobie jakiś towar, którego wartość wynosi około dwie średnie pensje w Polsce. Co będzie się działo, kończyć nie muszę…

– Noo taak. Względem Konstytucji wszyscy jesteśmy równi…

Mówił dziad do obrazu.

Ministrem od sprawiedliwości obecnie jest Ob. Marek Biernacki, który jest wybrańcem do Sejmu w okręgu Gdynia – Słupsk, gdzie mieszkam. Poniżej prezentuję dwie odpowiedzi z tegoż ministerium. Dodam tylko, że niemal identyczne pisma otrzymuję od dawna. Od czasów kiedy w tym ministerium przesiadywali między innymi: Ob. Grzegorz Kurczuk i Ob. Zbigniew Ziobro praktycznie nic się nie zmieniło. Z tego też powodu pozwoliłem sobie na zaprezentowanie tych ministerialnych kwitów, a tytuł jest moim stosunkiem do tego.

Kwit podpisała: Główny specjalista w biurze ministra

mgr Irena Kozłowska

Kwit podpisała: zastępca dyrektora

Departamentu Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości

Iwona Łapińska

Wyjaśnię tylko, że ośmieliłem się, po raz już nie wiem który, zwrócić się również do kolejnego ministra od sprawiedliwości z czterema donosami przedstawiając skandy odpowiednich dokumentów, które otrzymałem w ciągu kilku ostatnich miesięcy. W sposób następujący.

Z mocą Konstytucji, art.: 7 i 8 i 42 i art 231 Kodeksu karnego i art. 114 § 1. Ustawy o sądach powszechnych, gdzie „i” jest spójnikiem logicznym koniunkcji (prawdziwości) zdań i niepokoję Ob. Ministra swoją skargą oraz przedstawiam dowody na to, że w Polsce sprawowanie władzy sądowniczej powierza się ludziom, którzy nie są przygotowani organizacyjnie i intelektualnie do tego. (…) Biorąc powyższe pod uwagę, oczekuję że Ob. Minister, zgodnie z ustawowym obowiązkiem zażąda od rzecznika dyscyplinarnego (art. 114 § 1. Ustawy o sądach powszechnych)podjęcia czynności dyscyplinarnych w stosunku do w/w SSO, jak również i w stosunku do prezesów Sądu Okręgowego w Gdańsku i Warszawie, jako że w powyższych sprawach zachowują po dzień dzisiejszy głębokie i tajemnicze milczenie, podczas gdy ja za każdym razem mam 7 (siedem!) dni na przedstawienie swojego stanowiska.

– No bo mi zrobisz? No co?!