Narodowy Trybunał Państwa Polskiego. Projekt.

22 lipca wielkie święto za PRL-u.

Świętowano dzień uchwalenia Konstytucji,

którą podyktował Józef Wissarionowicz Stalin.

W hołdzie ofiarom Zbrodni Katyńskiej z 5 marca 1940 roku.

Wszelka władza w społeczności ludzkiej

początek swój bierze z woli narodu.

Z najstarszej Konstytucji Europy, 3 maja 1791 roku.

Zważywszy, że w XX wieku, głownie przez terytorium naszej Ojczyzny – Polska, przetoczyły się dwie najbardziej okrutne i wyniszczające nawały wojenne, w których my, jako Naród, ponieśliśmy największe straty: osobowe i materiale;

zważywszy, że w 1939 roku Polska to: 388 000 km² powierzchni i 35,1 milionów ludzi; a w 1946: 312 700 km² powierzchni, pozostało więc 80 % oraz 23,6 milionów ludzi, pozostało więc 67 %;

zważywszy, że Warszawa, została celowo i metodycznie ograbiona i zniszczona w 1944 przez Niemców przy biernej postawie aliantów;

zważywszy, że my, Naród Polski, który walczył na wszystkich frontach II Wojny Światowej, na lądzie i na morzu i w powietrzu, zachowaliśmy jedynie prawo do: własnego języka, okaleczonego godła – orła białego na czerwonym tle bez korony, barw narodowych i hymnu narodowego;

zważywszy, że Organizacja Narodów Zjednoczonych uchwaliła:

  • Powszechną Deklarację Praw Człowieka – 10-XII-1948 r.;

  • Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych – 19-XII-1966 r.;

  • Protokół fakultatywny do Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych – 16-XII-1966 r.;

  • Drugi Protokół fakultatywny do Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych w sprawie zniesienia kary śmierci – 29-XII-1989 r.;

  • Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych – 19-XII-1966 r.

My, Naród Polski, pragnąc przyjąć te międzynarodowe zobowiązania na siebie w postaci preambuły do tego aktu prawnego i jako obowiązujące doktryny prawne po wsze czasy; oraz biorąc pod uwagę, że każdy człowiek, ma obowiązki w stosunku do: innego człowieka, własnej społeczności, Narodu i wszystkich innych ludów, ustanawiamy prawo następującej treści.

Artykuł. 1. Podstawy NTPP.

1. 1. Powołujemy Narodowy Trybunał Państwa Polskiego – NTPP.

1. 2. NTPP wyrokuje o czerpaniu lub nie, korzyści w minionym czasie.

1. 3. Czerpanie korzyść odbyło się kosztem Narodu Polskiego i było znaczące.

1. 4. Osądzeniu podlega każdy kto zajmował stanowisko publiczne.

1. 5. Każdy, kto uzna to za stosowne, może wystąpić z pozwem.

1. 6. Prawomocny wyrok skutkuje przejęcie majątku „czerpiącego” przez Naród.

1. 7. Obowiązują jawne procedury „Kodeksu postępowania cywilnego”.

Artykuł. 2. Powiatowy NTPP.

2. 1. Powiatowy NTPP jest pierwszą instancją.

2. 2. Obszar jurysdykcji Powiatowego NTPP obejmuje powiat administracyjny.

2. 3. Siedzibą Powiatowego NTPP jest Sąd Rejonowy.

2. 4. Trybunał wydaje wyroki w składzie trzech trybunów i dwóch ławników.

2. 5. Trybun jest wybierany na podstawie własnej deklaracji do tej funkcji.

2. 6. Ławnikiem w Trybunale musi być dyplomowany prawnik.

2. 7. Ławników rekrutuje się z jawnego i publicznego konkursu na 4 lata.

Artykuł. 3. Wojewódzki NTPP.

3. 1. Wojewódzki NTPP jest instancją odwoławczą i ostateczną.

3. 2. Obszar jurysdykcji Wojewódzkiego NTPP obejmuje okręg sądowy.

3. 3. Siedzibą Wojewódzkiego NTPP jest Sąd Okręgowy.

3. 4. Trybunał wydaje wyroki w składzie pięciu trybunów i dwóch ławników.

3. 5. Trybun jest wybierany na podstawie własnej deklaracji do tej funkcji.

3. 6. Ławnikiem w Trybunale musi być dyplomowany prawnik z praktyką.

3. 7. Ławników rekrutuje się z jawnego i publicznego konkursu na 4 lata.

Artykuł. 4. Trybun.

4. 1. Trybunem może być tylko Polak, który ukończył 55 rok życia.

4. 2. Polakiem jest każdy, kto po 1918 roku nie wyrzekł się polskości.

4. 3. Trybunem w Powiatowy NTPP musi być przedstawicielem:

4. 3. 1. rolników, producentów żywności nie przetworzonej;

4. 3. 2. nie uzyskujący dochodów, szczególnie: bezdomny lub bezrobotny;

4. 3. 3. utrzymujących się z pobierania świadczenia za pracę.

4. 4. Trybunem w Wojewódzkim NTPP musi być przedstawiciel:

4. 4. 1. rolników, producentów żywności nie przetworzonej;

4. 4. 2. nie uzyskujący dochodów, szczególnie: bezdomny lub bezrobotny;

4. 4. 3. utrzymujących się z pobierania świadczenia za pracę;

4. 4. 4. utrzymujących się z pobierania świadczenia emerytalnego;

4. 4. 5. utrzymujących się z pracy na własny rachunek.

4. 5. Trybun jest wybierany: obowiązkowo, bezpośrednio, tajnie i równo.

4. 6. Kolejnym Trybunem jest ten, kto uzyskał najwięcej głosów wyborców.

4. 7. Kadencja Trybuna trwa 6 lat i ma on takie same prawa jak sędzia sądowy.

Artykuł 5. Wprowadzenie.

5. 1. Rzecznik Praw Obywatelskich sporządzi stosowne dokumenty.

5. 2. Uzyskuje moc prawną z chwilą opublikowania.

© Zbigniew Grabowski. 5 marca 2004 roku.

Nielegalne partie polityczne w Polsce.

Wszystkie partie polityczne III RP lub PRL Bis (jak kto woli) działają w Polsce nielegalnie! Już w art. 13. Konstytucji zapisano:

Zakazane jest istnienie partii politycznych i innych organizacji odwołujących się w swoich programach do totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu, a także tych, którychprogram lub działalność zakłada lub dopuszcza nienawiść rasową i narodowościową, stosowanie przemocy w celu zdobycia władzy lub wpływu na politykę państwa albo przewiduje utajnienie struktur lub członkostwa.

Zdanie to jest najeżone spójnikami lub, a wyraz ten wedle słownika języka polskiego to: „spójnik łączący zdania lub ich człony, wyrażający możliwą wymienność albo wzajemne wyłączanie się zdań równorzędnych albo części zdania; albo”. Zatem każdy może w dowolny sposób wybierać z tego zdania takie części jakie w danym momencie mogą być potrzebne, tak jak ja to zrobiłem powyżej poprzez wytłuszczenie.

Również każdy, kto zechce i zada sobie odrobinę trudu, może się sam o tym przekonać. Wystarczy wejść na stronę dowolnej partii. Powszechnie wiadomo, że każda partia polityczna zakładana jest po to, aby zdobyć władzę w państwie lub wpływać na politykę tego państwa. Zatem, zgodnie z art. 13 Konstytucji, członkostwo w jakiej partii nie może być utajniane. Troszeczkę pogrzebałem w internecie wśród największych partii i nigdzie nie ma listy członków. Warto w tym miejscu przypomnieć, że prof. Jerzy Przystawa (1939 – 2012), który w 1992 r. zainicjował Ruch Obywatelski na rzecz Jednomandatowych Okręgów Wyborczych opublikował na ten temat kilkanaście książek i broszur był również pierwszym inicjatorem deregulacji zawodu polityka, gdyż twierdził, że

POLITYK TO TEN KTO DZIELI PUBLICZNE PIENIĄDZE

I tu mamy odpowiedź na większość dręczących nas pytań. Skąd bierze się taki olbrzymi pęd ku władzy. Bo tam dzieli się rozdaje nasze zabrane nam pieniądze. I to każdego dnia! Ot, chociażby przez podatek VAT pobierany przy codziennych zakupach: chleba, mleka czy ziemniaków. W samym Elblągu, gdzie obecnie twa bijatyka o władzę, czyli skok na publiczną kasę, na radnych zgłosiło się kilkuset chętnych, po kilkudziesięciu na jedno miejsce. Proszę sobie wpisać do wyszukiwarki Elbląg i znaleźć tam jakieś partie polityczne. To samo dzieje się w każdym innym mieście, powiecie czy gminie. Nigdzie nie ma jawnej listy członków jakiejkolwiek partii. A ja, na ten przykład, chciałbym wiedzieć, kto w mojej: gminie, powiecie, województwie, czy państwie sięga po władzę, odpowiednio w: gminie, powiecie, województwie czy państwie. Gdyby to było jawne o wiele prostsze byłoby wybieranie. No bo byłoby wiadomo, kto sięga po władzę, czyli pcha się do szastanie naszym publicznym groszem, odpowiednio w: gminie, powiecie… Czy też są i tacy, którzy zapisani są do sięgania po władzę na wszystkie szczeble. Gdyby takie listy były jawne, i dostępne w każdej miejscowości na „urzędowych” stronach danej miejscowości, to każdy zainteresowany i to w bardzo prosty sposób mógłby sobie, bez wychodzenia z domu, mając komputer i dostęp do internetu, to sprawdzić. Łatwiej i prościej można byłoby „przyglądać się” sąsiadowi zza miedzy niż dajmy na to takiemu Ob. Leszkowi Millerowi, który jest posłem z mojego okręgu ale tu nie mieszka i nie ma go nigdzie jako członek jakiejś organizacji partyjnej najniższego szczebla.

Takim to sposobem mamy, jakąś Konstytucję, zasad której nikt w Polsce nie przestrzega. A już w preambule Konstytucji III RP lub PRL Bis (jak kto woli) zapisano:

pomni gorzkich doświadczeń z czasów, gdy podstawowe wolności i prawa człowieka były w naszej Ojczyźnie łamane, pragnąc na zawsze zagwarantować prawa obywatelskie, a działaniu instytucji publicznych zapewnić rzetelność i sprawność, w poczuciu odpowiedzialności przed Bogiem lub przed własnym sumieniem, ustanawiamy Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej jako prawa podstawowe dla państwa oparte na poszanowaniu wolności i sprawiedliwości, współdziałaniu władz, dialogu społecznym oraz na zasadzie pomocniczości umacniającej uprawnienia obywateli i ich wspólnot.