Sądy tylko dla majętnych!

 

W skali Polski. Ob. Roman G. adwokat i były wicepremier w rządzie Kazimierza M. i Jarosława K., ostatnio, jak powszechnie się głosi, złożył jakieś pismo procesowe w imieniu Sławomira N. urzędującego ministra od czegoś tam. Ob. Sławomir N. domaga się od jednego z popularnych tygodników kwoty 30.000.000 (trzydzieści milionów) zł. Bo oto mamy do czynienia z dramatem człowieka, Sławomir N., który teraz z nikim nie może wymieniać się prezentami

W związku z tym wypada, aby Ob. Roman G. przedstawił jakiś kwit sądowy, którym wskazywałby ile to też mec. Roman G. wpłacił do kasy sądu. Mój wniosek jest o tyle zasadny, że dotyczy to osoby publicznej, Ob. Sławomir N., i dla każdego z nas może to być bardzo pouczające. W przeciwnym wypadku, jest to jakaś sztuczka adwokacka, której celem jest stałe istnienie Ob. Romana G. w mediach, jako jednego z czołowych adwokackich celebrytów, i który ostatnio bardzo mocno bryluje w polityce, zaś gwiazda innego mecenasa i robiącego w polityce, Ob. Rafał R., ostatnio bardzo mocno błyszczała a teraz już przygasła.

Mój przypadek. W tym tygodniu otrzymałem pismo z Sądu Rejonowego w Wejherowie (SRW), w który anonimowy sędzia w niewiadomej mi sprawie, wzywa mnie do wpłacenia kwoty 2.000 zł. Kiedy otworzyłem kopertę i zacząłem czytać treść pisma to już na początku jego treści doznałem znacznego wytrzeszczu obu gałek ocznych, ponieważ z treści tego sądowego kwitu nie wynika z kim to ja się procesuję. To odbieram jako klasyczną próbę wyłudzenia pieniędzy ode mnie, gdyż brak jest również i podstawy prawnej. Co więcej kwit ten dowodzi, że w SRW panuje zwyczajne kumoterstwo, gdyż kwit ten sporządziła osoba, która nie umie posługiwać się edytorem tekstu… Wszystko co zbędne winno być usunięte z treści tego kwitu, aby nie było wątpliwości co do tego jakie czynności ma wykonać adresat kwitu.

Biorąc powyższe zmuszony zostałem do podjęcia dalszych czynności prawnych.

Dla wątpiących cytuję fragment:

USTAWA z dnia 28 lipca 2005 r.

o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Art. 10. Opłatę należy uiścić przy wniesieniu do sądu pisma podlegającego opłacie.

Art. 11. Opłata jest stała, stosunkowa albo podstawowa.

Art. 12. Opłatę stałą pobiera się w sprawach o prawa niemajątkowe oraz we wskazanych w ustawie niektórych sprawach o prawa majątkowe, w wysokości jednakowej, niezależnie od wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia. Opłata stała nie może być niższa niż 30 złotych i wyższa niż 5 000 złotych.

Art. 13. 1. Opłatę stosunkową pobiera się w sprawach o prawa majątkowe; wynosi ona 5 % wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 złotych i nie więcej niż 100 000 złotych. 2. Opłata stosunkowa w sprawach o prawa majątkowe dochodzone w postępowaniu grupowym wynosi 2 % wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 złotych i nie więcej niż 100 000 złotych.

Art. 14. 1. Opłatę podstawową pobiera się w sprawach, w których przepisy nie przewidują opłaty stałej, stosunkowej lub tymczasowej. 2. (uchylony). 3. Opłata podstawowa wynosi 30 złotych i stanowi minimalną opłatę, którą strona jest obowiązana uiścić od pisma podlegającego opłacie, chyba że ustawa stanowi inaczej. 4. Pobranie od pisma opłaty podstawowej wyłącza pobranie innej opłaty. 5. Przepisów o opłacie podstawowej nie stosuje się w postępowaniu wieczystoksięgowym oraz w postępowaniu rejestrowym.

Powyższe za ISAP Sejmu.

Smoleńsk 10-IV-10. Deska samolotowa.

 

Nazwę „deska samolotowa” wymyślił mój wnuczek, który liczył sobie 2,5 roku. Wówczas to objaśniałem jemu jak to się dzieje, że samoloty z łatwością mogą trawić na lotnisko i bezpiecznie tam wylądować. Dla mnie od początku jasnym było, że katastrofa w dniu 10-IV-2010 r. nie była nieszczęśliwym wypadkiem, lecz celowym i świadomym działaniem, które spowodowało, że zginęło 96 osób, z dwoma prezydentami Polski: wówczas obecnego – prof. Lech Kaczyński i byłego, na uchodźstwie – Ryszard Kaczorowski.

 

Model lotniska z pasem startowym i podstawowymi jego urządzeniami jako zwykła deska boazeryjna o długości około 100 cm, gdzie zaznaczyłem:

 

 • czerwone pinezki i czerwona nitka – oś pasa startowego wyznacza magnetyczny kurs lądowania;

 • D – dalsza radiolatarnia prowadząca, 3.000 m od początku pasa startowego co z reguły odpowiada długości pasa startowego;

 • B – bliższa radiolatarnia prowadząca, 1.000 m od początku pasa startowego,

 • czarna nitka pokazuje kurs jaki wskazuje ARK na dalszą i bliższą, kiedy samolot zbliża się do pasa z lewej jego strony. Jeden koniec tej nitki należy zaczepić o pinezkę B a drugi na D.

 • obserwator z lornetą, „na oku”, który patrzy czy lądujący samolot podchodzi do lądowania samolot ma wysunięte podwozie;

 • K – kierownik lotów w specjalnym samochodzie pomalowany w bioło czarne kwadraty,

 • P – najdalsze miejsce przyziemienia samolotu gwarantujące zatrzymanie go przed końcem pasa startowego,

 • linijka (30 cm) odpowiada długości pasa startowego 3.000 m, przy tym szerokość linijki jest znacznie większa od rzeczywistej szerokości pasa.

 

 

Wpadłem na pomysł aby tę sprawę wyjaśnić w miarę prosto, aby każdy, kto zechce, mógł to sobie samodzielnie sprawdzić i uzmysłowić, jak działa automatyczny radiokompas, w skrócie ARK. Urządzenie, które są zainstalowane w samolotach. Obecnie nawet trzy komplety. ARK wchodził w system układu ślepego lądowania (USL), co umożliwiało lądowanie samolotem nawet i w trudnych warunkach, na przykład podczas mgły. Czego niejednokrotnie byłem świadkiem ponad 40 lat temu.

 

System USL został wprowadzony podczas Drugiej Wojny Światowej. W skład tego systemu wchodzą między innymi: radiolatarnia dalsza (na zdjęciu jako D) i bliższa (na zdjęciu jako B). Obecnie stawia się aż trzy takie radiolatarnie. W odległości 1, 3 i 6 km licząc od początku pasa startowego. Ale w Smoleńsku takiego systemu nie było.

 

ARK to zwykły odbiornik fal radiowych, z tym że ARK mają dwie anteny: prostą i ramową. Dzięki temu po wybraniu jakiejś stacji radiowej można nie tylko jej słuchać ale i zobaczyć na wskaźniku z jakiego kierunku ta stacja nadaje swój sygnał. Moc nadawanego sygnału oraz długość fali z danej stacji radiowej warunkuje zasięg. Dzięki ARK można więc trafić na lotnisko bezbłędnie, bez znajomości map, położenia względem gwiazd, rzek i takich tam innych ukształtowań terenu. No i za moich czasów, gdy latałem wokół samolotów, nie było też tylu satelitów co obecnie, ani jakiegoś GPS, który pokazuje położenie w ternie z dokładnością nawet do centymetrów.

 

Każde lotnisko było wyposażone w dwie radiolatarnie. Dalszą w odległości 3.000 m i bliższą w odległości 1.000 m licząc od początku pasa startowego. Zaś każdy odbiornik ARK miał przełącznik dalsza – bliższa, ręczy. Aby trafić w pas startowy wystarczyło utrzymywać kurs 0 według ARK z użyciem przełącznika dalsza – bliższa przed zbliżaniem się do lotniska. Wypad jeszcze dodać, że wskaźnik ARK, w każdym samolocie, jest jednym z głównych wskaźników i znajduje się na głównym pulpicie (tablica przyrządów) przed nosem pilota.

 

Z powyższego mojego prowizorycznego modelu wyraźnie widać, że aby znaleźć się w osi pasa startowego trzeba mieć kurs 0 według ARK, dla dalszej (zaznaczone jako D) i bliższej (zaznaczone jako B). Jest więc niemożliwością, aby piloci znający elementarne zasady latania, przy dolocie do lotniska, znaleźli się poza osią pasa startowego według wskazań ARK. Powodem tego, że samolot TU-154M, przy dolocie do lotniska, nie był w osi pasa mogło być:

 

 • zagłuszanie sygnałów elektronicznych;

 • źle ustawione radiolatarnie dalsza i bliższa, poza osią pasa startowego.

 

Szczątki samolotu znajdowały się między B (bliższą radiolatarnią prowadzącą) a progiem pasa startowego w odległości około 100 m w lewo od pasa startowego.

 

Dlaczego więc kierownik lotów twierdził, że Tutka jest na kursie i na ścieżce już od 10 kilometra przed pasem startowym?

 

 

Wywołac konstytuante.

Podstawowe założenia do dyskusji Narodu nad nową Konstytucją.

 

Nazwa państwa.

 

Polska

 

Rzeczpospolita Narodu

 

 

1.

Bogactwa naturalne występujące w: geosferze, biosferze i atmosferze są własnością Narodu. Jest to „pożyczka” od naszych jeszcze nie narodzonych wnuczków, ale zapłacona krwią naszych praprzodków w walce o niepodległość.

2.

Dziedzictwem Narodowym jest: nasza historia, kultura i język ojczysty. Podlegają one powszechnej ochronie.

3.

Ustrój państwa opiera się na podziale i równowadze czterech władz:

 1. ustawodawcza – stanowi prawa;

 2. wykonawcza – rządzi i egzekwuje prawa;

 3. sądownicza – rozstrzyga spory w oparciu o precedens;

 4. informatyczna – zabezpiecza, składuje i udostępnia informacje.

4.

Prawo tworzy się na podstawie pięciu pewnikach Obytka (obywatel tego kraju):

 1. życie jest najwyższą wartością;

 2. wolność jest przypisana do życia;

 3. czas i natura tworzą prawo;

 4. rodzina jest gwarancją trwania;

 5. praca jest źródłem dobrobytu.

5.

Każdy ma prawo do prawnej obrony na równych prawach.

6.

Podstawową jednostką samorządu terytorialnego jest kasztel, który obejmuje obszar jednego gimnazjum. Zaś państwo podzielone jest na powiaty i województwa.

7.

*W obowiązkowych i tajnych wyborach, w okręgach jednomandatowych, wybierani są: kasztelan, sędzia pokoju, starosta, prezes sądu, radny, poseł, senator, komisarz wyborczy, powiatowy: lekarz i kurator. Przy tym każdy wyborca ma prawo zgłosić tylko jednego kandydata do każdej funkcji. Przywilej ten powinien być odebrany politykom.

 

© Zbigniew Grabowski. 23 lutego 2006.

 

* Zmodyfikowałem 8. 01. 2012.