Sędziowska nieodpowiedzialność.

 

Ostatnie trzy sprawy sądowe wstrząsnęły naszą opinią publiczną. Sporo Polek i Polaków przeżyło szok i zostali wprawieni w osłupienie.

Pierwsza sprawa.Stanisław Kociołek, zwany Katem Trójmiasta, były wicepremier rządu PRL nie jest winny masakry robotników na Wybrzeżu w grudniu 1970 r. S. Kociołek wystąpił wówczas w lokalnej telewizji ze słynnym apelem o powrót robotników do pracy. W „Czarny czwartek”, 17-XII-1970 r. w Gdyni, Ludowe Wojsko Polskie (LWP) pod ministrem Wojciechem Jaruzelskim, otworzyło ogień z ostrej amunicji do robotników, którzy tego dnia pomostem nad torami kolejowymi szli do pracy, by zarobić na chleb dla siebie i swojej rodziny… Gen. armii Wojciech Jaruzelski ukrywa się za swoją chorobą, dając tym samym dowód i przykład, czym jest honor, godność i odpowiedzialność dla ministra, generał LWP czy też premiera. Orzekał pięcioosobowy skład Sądu Okręgowego w Warszawie . Przewodniczącym był Wojciech Małek, zaś dwoje ławników złożyło zdanie odrębne co do winy Kociołka. Wyrok zapadł po 18 latach „pochylania się” nad sprawą i „roztrząsania dowodów” w dniu 19-IV-2012 r.

Druga sprawa. Mirosław Karapyta, marszałek województwa podkarpackiego, został aresztowany. Prokuratorzy postawili marszałkowi siedem ciężkich zarzutów, między innymi: brania łapówek, powoływania się na wpływy i wymuszania na kobietach „zaspokajania potrzeb seksualnych”. Decyzją sądu M. Karapyta został zamknięty za kratami. Jednak sędzina orzekła, że M. Karapyta może odzyskać wolność po wpłaceniu 60 tys. zł. Następnego dnia M. Karapyta, jak gdyby nigdy nic, wsiadł w służbową limuzynę i pojechał do pracy! Jednoosobowo orzekała sędzina Sąd Rejonowy w Lublinie Katarzyna Gałus. Działo się w dniach 24 i 25-IV-2013 r.

Trzecia jeszcze ciepła sprawa.Beata Sawicka, była posłanka Platformy Obywatelskiej i Mirosław Wądołowski, burmistrz Helu, są niewinni, ale ponoszą winę moralną, za to że 2007 r. przyjmowali łapówki. Tu zacytuję za słownikiem języka polskiego: moralność jest to zespół dominujących w danej epoce historycznej i środowisku (społeczeństwie, klasie, grupie społecznej) ocen, norm i zasad określających zakres poglądów i zachowań uważanych w tej grupie za właściwe; postępowanie według tych norm. Orzekł skład trzech sędziów zawodowych Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Przewodniczącym był Paweł Rysiński. Wyrok zapadł w dniu 26-IV-2013 r.

Te trzy sprawy miały miejsce w ciągu ostatnich siedmiu dni i dotyczą gównie osób, które sprawowały lub sprawuje władzę w Polsce. Dla mnie jest to „elegancki” dowód na to, że sprawowanie władzy w Polsce opiera się głównie na kumoterstwie. To zaś polega na wzajemnym popieraniu się grup należących do władzy: wykonawczej, ustawodawczej i sądowniczej, i których intencją często jest dla osiągnięcie nieuczciwych celów (zdobycie i posiadanie władzy) lub korzyści materialnych, nie opierające się przy tym na obiektywnym kryterium oceny wartości. Ale dlaczego tak się dzieje?

Powodem jest nie przestrzeganie obowiązującej Konstytucji III RP lub PRL Bis, jak kto woli. W art. 4 tejże Konstytucji stoi napisane. 1. Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu. 2. Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio. Proszę sobie te zapisy przyłożyć do naszego sądownictwa. My, jako Naród, nie mamy praktycznie żadnego wpływu na sądy. Są one całkowicie uzależnione od władzy wykonawczej. Najlepszym przykładem jest były prezes Sądu Okręgowe w Gdańsku Ryszard Milewski. R. Milewski straci swoje stanowisko prezesa po tym jak deklarował pełną uległość i dyspozycyjność wobec podającego się za urzędnika kancelarii premiera w wielkim oszustwie (ponad 10.000 poszkodowanych) urządzonym przez młodą małżeńską parę przez własną firmę Amber Gold = bursztyn złoty. Cały czas mam włączoną komórkę i czekam na telefon – deklarował wówczas R. Milewski. Krajowa Rada Sądownicza na wniosek ministra od sprawiedliwości, nie z własnej inicjatywy(!!!) łaskawie zgodziła się na odwołanie R. Milewskiego z funkcji prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku. Nastąpiło to w dniu 27-IX- 2012 r. Obecnie R. Milewski jest sędzią V Wydziału Karnego Odwoławczego Sądu Okręgowego w Gdańsku. Natomiast obowiązki prezesa Sądu Okręgowego, przez pół roku, pełniła Alina Miłosz – Kloczkowska. Obecnie prezesem Sadu Okręgowego w Gdańsku jest dr Przemysław Banasik. Wcześniej był prezesem Sądu Rejonowego w Wejherowie z funkcji tej został odwołany 17-III-2013 r.

Dlaczego ta cała „zabawa” w powoływanie prezesów sądu jest niekonstytucyjne? Proszę jaszcze raz przeczytać art. 4 Konstytucji III RP lub PRL Bis, jak kto woli. Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio. Jaki sposób my, Naród, mamy wpływ na sędziów? Powyższe dowodzi, że żaden. To oni, rządzący Polską, sami siebie wybierają i odwołują. Zgodnie ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. „Prawo o ustroju sądów powszechnych” prezesów sądów apelacyjnych (art. 23) i okręgowych (art. 24) powołuje minister od sprawiedliwości po zasięgnięciu opinii odpowiedniego zgromadzenia ogólnego sędziów. Zatem R. Milewski nie mógł być powołany na prezesa Sądu Okręgowe w Gdańsku bez zgody swoich kolesiów po fachu. Tak to właśnie funkcjonuje. My, Naród Polski, nie mamy żadnego wpływu na wykonywanie i sprawowanie władzy sadowniczej.

Jestem niepoprawnym marzycielem. Marzy mi się, aby u nas, w Polsce, był ustanowiony urząd sędziego pokoju. Pomysł nie jest mój a urząd taki jest w wielu państwach a i w II Rzeczpospolitej również funkcjonował. Natomiast prezesów sądów, wszystkich szczebli, wybierał Narów w tajnych i obowiązkowych wyborach, a w sądach obowiązywał precedens. Wówczas wszyscy winni wymienieni powyżej w trzech sprawach już dawno byliby sprawiedliwie osądzeni.

Ustawa antykomunistyczna.

 

W hołdzie ofiarom Zbrodni Katyńskiej z 5 marca 1940 roku,

 

a ujawnionej 13 kwietnia 1943 roku.

 

Wszelka władza w społeczności ludzkiej początek swój bierze z woli narodu.” Prawo Uchwalone. Dnia 3. Maia, roku 1791. Najstarsza Konstytucja Europy.

Zważywszy, że w XX wieku, głownie przez terytorium naszej Ojczyzny – Polska, przetoczyły się dwie najbardziej okrutne i wyniszczające nawały wojenne, w których my, jako Naród, ponieśliśmy największe straty: osobowe i materiale;

zważywszy, że w 1939 roku Polska to: 388 000 km² powierzchni i 35,1 milionów ludzi; a w 1946: 312 700 km² powierzchni, pozostało więc 80 % oraz 23,6 milionów ludzi, pozostało więc 67 %;

 

zważywszy, że nasza stolica – Warszawa, została celowo i metodycznie ograbiona i zniszczona w 1944 przez Niemców przy biernej postawie aliantów;

 

zważywszy, że my, Naród Polski, który walczył na wszystkich frontach europejskiego teatru działań II Wojny Światowej, zachowaliśmy jedynie prawo do: własnego języka po praojcach, okaleczonego godła – orła białego na czerwonym tle bez korony, barw narodowych i hymnu narodowego;

 

zważywszy, że Organizacja Narodów Zjednoczonych uchwaliła:

Powszechną Deklarację Praw Człowieka – 10 grudnia 1948 roku;

Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych – 19 grudnia 1966 r. ogłoszony w –

– Dzienniku Ustaw, z 29 grudnia 1977 r. Nr 38, poz. 167;

– Protokół fakultatywny do Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych – 16 grudnia 1966 r. ogłoszony w Dz. U. z 1994 r. Nr 23 poz. 80;

– Drugi Protokół fakultatywny do Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych w sprawie zniesienia kary śmierci – 29 grudnia 1989 r.

– Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych – 19 grudnia 1966 r. ogłoszony w Dz. U. z 29 grudnia 1977 r. Nr 38, poz. 169.

 

My, Naród Polski, pragnąc przyjąć te międzynarodowe zobowiązania na siebie w postaci preambuły do tego aktu prawnego i jako obowiązujące doktryny prawne po wsze czasy; oraz biorąc pod uwagę, że każdy człowiek, ma obowiązki w stosunku do: innego człowieka, własnej społeczności, Narodu i wszystkich innych ludów, ustanawiamy prawo następującej treści.

 

Artykuł. 1. NTPP.

 

1. 1. Powołujemy Narodowy Trybunał Państwa Polskiego – NTPP.

 

1. 2. NTPP wyrokuje o czerpaniu lub nie, korzyści w minionym czasie.

 

1. 3. Czerpanie korzyść odbyło się kosztem Narodu Polskiego i było znaczące.

 

1. 4. Osądzeniu podlega każdy kto zajmował stanowisko publiczne.

 

1. 5. Każdy, kto uzna to za stosowne, może wystąpić z pozwem.

 

1. 6. Prawomocny wyrok skutkuje przejęcie majątku „czerpiącego” przez Naród.

 

1. 7. Obowiązują jawne procedury „Kodeksu postępowania cywilnego”.

 

Artykuł. 2. Powiatowy NTPP.

 

2. 1. Powiatowy NTPP jest pierwszą instancją.

 

2. 2. Obszar jurysdykcji Powiatowego NTPP obejmuje powiat administracyjny.

 

2. 3. Siedzibą Powiatowego NTPP jest Sąd Rejonowy.

 

2. 4. Trybunał wydaje wyroki w składzie trzech trybunów i dwóch ławników.

 

2. 5. Trybun jest wybierany na podstawie własnej deklaracji do tej funkcji.

 

2. 6. Ławnikiem w Trybunale musi być dyplomowany prawnik.

 

2. 7. Ławników rekrutuje się z jawnego i publicznego konkursu na 4 lata.

 

Artykuł. 3. Wojewódzki NTPP.

 

3. 1. Wojewódzki NTPP jest instancją odwoławczą i ostateczną.

 

3. 2. Obszar jurysdykcji Wojewódzkiego NTPP obejmuje okręg sądowy.

 

3. 3. Siedzibą Wojewódzkiego NTPP jest Sąd Okręgowy.

 

3. 4. Trybunał wydaje wyroki w składzie pięciu trybunów i dwóch ławników.

 

3. 5. Trybun jest wybierany na podstawie własnej deklaracji do tej funkcji.

 

3. 6. Ławnikiem w Trybunale musi być dyplomowany prawnik z praktyką.

 

3. 7. Ławników rekrutuje się z jawnego i publicznego konkursu na 4 lata.

 

Artykuł. 4. Trybun.

 

4. 1. Trybunem może być tylko Polak, który ukończył 55 rok życia.

 

4. 2. Polakiem jest każdy, kto po 1918 roku nie wyrzekł się polskości.

 

4. 3. Trybunem w Powiatowy NTPP musi być przedstawicielem:

 

4. 3. 1. rolników, producentów żywności nie przetworzonej;

 

4. 3. 2. nie uzyskujący dochodów, szczególnie: bezdomny lub bezrobotny;

 

4. 3. 3. utrzymujących się z pobierania świadczenia za pracę.

 

4. 4. Trybunem w Wojewódzkim NTPP musi być przedstawiciel:

 

4. 4. 1. rolników, producentów żywności nie przetworzonej;

 

4. 4. 2. nie uzyskujący dochodów, szczególnie: bezdomny lub bezrobotny;

 

4. 4. 3. utrzymujących się z pobierania świadczenia za pracę;

 

4. 4. 4. utrzymujących się z pobierania świadczenia emerytalnego;

 

4. 4. 5. utrzymujących się z pracy na własny rachunek.

 

4. 5. Trybun jest wybierany: obowiązkowo, bezpośrednio, tajnie i równo.

 

4. 6. Kolejnym Trybunem jest ten, kto uzyskał najwięcej głosów wyborców.

 

4. 7. Kadencja Trybuna trwa 6 lat i ma on takie same prawa jak sędzia sądowy.

 

Artykuł 5. Wprowadzenie.

 

5. 1. Rzecznik Praw Obywatelskich sporządzi stosowne dokumenty.

 

5. 2. Uzyskuje moc prawną z chwilą opublikowania.

 

 

OFE = oszukali fenomenalnie emerytów.

 

Oszukali fenomenalnie emerytów, czyli świnie u koryta władzy. Same się nażrą do syta, a innych nie dopuszczą. Problem w tym, że do tego koryta ktoś musi to jedzonko włożyć. Koryto władzy i dostęp do niego nie wymaga żadnego komentarza. Natomiast jedzonko do owego koryta wkładamy my wszyscy, ot chociażby przez codzienne zakupy: chleba, ziemniaków, mleka… Wszystko to jest obłożone podatkami. Więc każdy, przez codzienne zakupy, wspiera sprawujących władzę w Polsce. Dlatego myślę, że najskuteczniejszą „walką” z władcami Polski jest ograniczenie się do zakupów naprawdę niezbędnych. Wychodzenie na ulice okazuje się mało skuteczne. Ludzie pokrzyczą, pomachają flagami, poniosą jakieś plakaty i transparenty no i rozejdą się do domów. Później kogoś zwolnią z pracy… Historia uczy, że bicie i to bicie bezpośrednio po kieszeni daje najlepsze rezultaty. Metoda ta z wielką skutecznością stosowana jest przez bogate państwa…

 

Na przykładzie OFE ewidentnie widać, że zmuszani jesteśmy do wspierana durniów i nieuków. Każdy ekspert, nawet z tytułem prof., który próbuje udowodnić, że OFE to wspaniałe rozwiązanie. Twierdzę iż jest durniem i nieukiem. W związku z tym, że temat wraca jak bumerang, przeto ośmielę się przypomnieć, że już dwa lata temu w marcu 2011 r. tu na tym blogu pozwoliłem sobie umieścić poniższe teksty. Może to wszystko jest przydługie, ale każdy musi sobie uświadomić, że na emeryturę trzeba długo pracować. Nie masz czasu, żeby zająć się własnymi sprawami, wolisz kolorowe obrazki w: TV, piwo i chipsy, albo potańcówki, to potem nie biadol i nie skowycz, że jest ci źle.

 

Tu jeszcze tylko trzeba dodać. OFE wprowadziły rządy solidaruchów pod batutą prof. Jerzego Buzka, a którym dyrygował dr Marian Krzaklewski.

 

W tym czasie prezydentami w Polsce byli:

 

omc = o mało co, mgr Aleksander Kwaśniewski,

 

Lech Kaczyński,

 

Bronisław Komorowski,

 

Bogdan Borusewicz, tylko 8-07-2010 r.,

 

Grzegorz Schetyna, od 8-07-20110 do 8-08-2010 r.

 

Bronisław Komorowski.

 

Po Ob. Jerzym Buzku, premierami w Polsce byli:

 

Leszek Miller,

 

Marek Belka,

 

Kazimierz Marcinkiewicz,

 

Jarosław Kaczyński,

 

Donald Tusk.

 

Zaś stolec Rzecznika Praw Obywatelski zajmowali:

 

Adam Zieliński,

 

Andrzej Zoll,

 

Janusz Kochanowski,

 

Stanisław Trociuk,

 

Irena Lipowicz.

 

Natomiast stolec Prokuratora Generalnego:

 

Leszek Kubicki,

 

Hanna Suchocka,

 

Lech Kaczyński,

 

Stanisław Iwanicki,

 

Barbara Piwnik,

 

Grzegorz Kurczuk,

 

Marek Sadowski,

 

Andrzej Kalwas,

 

Zbigniew Ziobro,

 

Zbigniew Ćwiąkalski,

 

Krzysztof Kwiatkowski,

 

Andrzej Seremet.

 

A stolec Ministra Sprawiedliwości wypełniali ci co zajmowali stolec Prokuratora Generalnego z listy powyżej, oraz:

 

Jerzy Buzek,

 

Jarosław Kaczyński,

 

Donald Tusk,

 

Andrzej Czuma.

 

Dlaczego żadna(y) z tych obywatelek i obywateli nic nie zrobili aby cokolwiek poprawić w OFE lub je zlikwidować? Przez kilkanaście lat nikt niczego w tym temacie nie zrobił. Jeżeli nie rozumiesz dlaczego? To musisz zacząć czytać to jeszcze raz od początku i spróbuj myśleć samodzielnie. A dlaczego zajmuję się tym problemem? Bo, jak przystało na porządnego Polaka, mam dzieci i wnuki i żyję w tym samy związku już ponad 40 lat.

 

 

OFE = oszukali fenomenalnie emerytów.

 

Napisałem 23-03-2011 r.

 

OFE powszechnie nazywane jest otwarte fundusze emerytalne, dla mnie natomiast jest to co napisałem w tytule. Nie będę rozwodził się na ten temat, bo już nie tylko morze lecz cały ocean atramentu i tuszu wylano na ten temat. W temacie emerytury, chciałbym zwrócić uwagę na to, że w znakomitej większości CDPPUZSS (patrz lewa ramka) funkcjonuje system solidarności społecznej. Na czy to polega też nie będę tłumaczył. U nas, w Polsce, wielcy cwaniacy wymyślili 11 lat system kapitałowy, w temacie emerytury dla Polaków. I niemal wszyscy: postkomuna czyli komuchy i solidaruchy, bronią tego jak broni się niepodległości.

 

Dlaczego wielcy cwaniacy? W jednym z najbiedniejszych państw Europy zmuszono Polki i Polaków do oszczędzania na swoją emeryturę. Poza wszelką kontrolą społeczną. Jak ostatnio dowiedziałem się jeden z OFE zarobił przez 11 lat dla przyszłych emerytów aż mniej niż 1 grosz (sic!) w ciągu roku, pobierając przy tym niemal 10 groszy od każdej złotówki wpłacanej do OFE. Właśnie na tym polega owo fenomenalne oszustwo. Cwaniaki bogacą się kosztem biedoty. Aby takie coś wymyślić, to naprawę trzeba mieć łeb 6 na 9 i być pozbawionym wszelkich skrupułów etycznych. Tylko nieliczne głosy uczciwych ekonomistów, których głos jakoś nie może przebić się do opinii publicznej, twierdzą że dzisiejsi 40-latkowie i młodsi, gdy przyjdzie ich czas przejścia na emeryturę, to otrzymają nie więcej niż 40 % swoich poborów.

 

Proszę jeszcze tylko spokojnie obejrzeć sobie jak wygląda PKB na jednego mieszkańca w Europie. Dane za Eurostat w 2007 r.:

 

 1. Luksemburg (LU) 65.700;

 2. Irlandia (IE) 34.200;

 3. Niderlandy (NL) 30.700;

 4. Austria (AT) 30.000;

 5. Dania (DK) 29.600;

 6. Belgia (BE) 28.200;

 7. Zjednoczone Królestwo (UK) 27.800;

 8. Szwecja (SE) 29.300;

 9. Finlandia (FI) 27.500;

 10. Niemcy (DE) 26.900;

 11. Francja (FR) 26.300;

 12. Włochy (IT) 24.300;

 13. Hiszpania (ES) 24.700;

 14. EU-27 23.500;

 15. Cypr (CY) 21.600;

 16. Grecja (EL) 22.900;

 17. Słowenia (SI) 20.700;

 18. Republika Czeska (CZ) 18.500;

 19. Portugalia (PT) 17.500;

 20. Malta (MT) 18.100;

 21. Węgry (HU) 15.300;

 22. Estonia (EE) 16.100;

 23. Słowacja (SK) 15.000;

 24. Litwa (LT) 13.200;

 25. Polska (PL) 12.300;

 26. Łotwa (LV) 12.600;

 27. Rumunia (RO) 9.100;

 28. Bułgaria (BG) 8.600 ;

 

A w USA ten wskaźnik wynosi 37.300. Polska ze swoim dochodami 12.300 na mieszkańca, ma blisko trzy razy mniejsze dochody niż najbogatsi w Europie i w USA. I to u nas, w Polsce, blisko 1/3 rodzin bieduje, a prawie co 5-te dziecko chodzi niedożywione.

 

To nie jest moje ostatnie zdanie w tej sprawie. Mam inną propozycję rozwiązania problemu emerytur, która jest zgodna z obecnie obowiązująca w Polsce Konstytucją. W artykule 20 zapisano: Społeczna gospodarka rynkowa oparta na wolności działalności gospodarczej, własności prywatnej oraz solidarności, dialogu i współpracy partnerów społecznych stanowi podstawę ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej.

 

OFE są sprzeczne z tym zapisem. I aż dziw bierze, że w Polsce jest tylu strażników porządku konstytucyjnego, ale tego, jakoś nikt nie chce zauważyć. OFE są zaprzeczeniem wolności działalności gospodarczej. OFE jest przymusem ekonomicznym i nie ma nic wspólnego z solidarnością społeczną.

 

 

OFE. Nie konstytucyjne!

 

Napisałem 27-03-2011 r.

 

Idą wybory! Już na jesieni. Trzeba przyglądać się naszym wybrańcom, czyli posłom i senatorom. Jak oni głosowali i głosują w Sejmie i Senacie. Niech potem nikt nie biadoli i nie skowycze, że po raz kolejny został oszukany. Dlatego wracam do OFE, czyli oszukali fenomenalnie (niezwykłe, nadzwyczajnie, zadziwiająco i wyjątkowo) emerytów. I to wszystkich! Oczywiście chodzi o tak zwane otwarte fundusze emerytalne.

 

Dlaczego rządząca obecnie w Polsce ekipa, pod batutami: Ob. Tuska i Ob. Pawlaka w takim ekspresowym tempie wprowadzają zmiany w OFE? Ano dlatego, że Polska jest już praktycznie bankrutem i brakuje pieniędzy na bieżące emerytury, reny i zasiłki chorobowe. A skierowanie pieniędzy do ZUS z OFE jest najprostszym i najszybszym sposobem pozyskania sporego grosza, bez narażanie się tym, co zgromadzili olbrzymie majątki dzięki OFE. Jeżeli nadal będziemy wybierać posłów i senatorów tak jak do tej pory, to my, Polki i Polacy, zawsze będziemy gołodupcami i zawsze będziemy świecić naszymi gołymi tyłkami przed innymi nacjami. Dlatego obowiązkowo trzeba i należy patrzeć na to co wyrabiają nasi wybrańcy i jak głosują nad poszczególnym aktami prawnymi i jak zatwierdzają poczynani Ob. Tuska i Ob. Pawlaka. A znaleźć ich (posłów czy senatorów z naszego okręgu) dziś nie jest żadnym problemem dzięki internetowi. Trzeba tylko odrobinę chęci i dobrej woli aby samemu pilnować własnej przyszłości oraz dbać o własne dzieci i wnuki. Jeżeli tego nie robisz jeden z drugim, jedna z drugą, to nie biadol, nie lamentuj i nie skarż się, że wszystko jest po 5 zł: chleb, cukier i benzyna. A niebawem będzie również i podatek od pierdnięcia. Za marnowanie energii. Kto jest za takim stanem prawnym w Polsce, ten nich głosuje na pomarańczowych, którym przewodzi Ob. Tusk; i na zielono – czerwonych, którym przewodzi Ob. Pawlak. Oba ugrupowania z czerwoną pięcioramienną gwiazdą w tle.

 

Ob. Tusk i Ob. Pawlak aby zdobyć społeczne poparcie, zatrudnili w urzędach państwowych i samorządowych, armię ludzi przekraczającą 100.000. Ponad 100.000 urzędników! Licząc bardzo skromnie po 1.000,00 zł miesięcznie dla każdego urzędnika, mamy 100.000.000,00 zł miesięcznie. Licząc skromnie! Ale pobory urzędnika są wyższe. Trzeba również doliczyć jakieś: krzesełko, biuro, pieczęć, papiery, wychodek, dach na głową, furę i komórę. To jest skala społecznego poparcia. Jak nic trzeba na to wydać minimum 500.000.000,00 zł i właśnie dlatego brakuje pieniędzy na wypłacanie bieżących emerytur, rent i różnego rodzaju zasiłków. A taka Ob. Julia Pitera, piastująca urząd ministra pochłania rocznie tylko na siebie, około 1.000.000, 00 zł. I rzez trzy lata nie wykryła ani jednej afery. A co!

 

Powtarzam, bo kilka dni temu o tym napisałem. Wprowadzenie obecnych zmian w OFE, jest sprzeczne z obecnie obowiązującą w Polsce Konstytucją. W artykule 20 zapisano: Społeczna gospodarka rynkowa oparta na wolności działalności gospodarczej, własności prywatnej oraz solidarności, dialogu i współpracy partnerów społecznych stanowi podstawę ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej. Powtarzam jeszcze raz za Konstytucją: Społeczna gospodarka rynkowa oparta na wolności działalności gospodarczej… oraz solidarności. To jest zapisane na początku Konstytucji, która liczy sobie 243 artykuły. Co to jest i na czym polega wolność i solidarność, to ja tego tu tłumaczył nie będę, ale myślę sobie, że wszyscy zasługujemy na jednakowe traktowania z pewną Julką, której nic nie robienie wyceniono na 1 mln zł rocznie. Zmuszanie do obowiązkowego należenia do OFE (firmy prywatne!) jest jednoznacznie sprzeczne z obowiązującą Konstytucja w Polsce i to dokładnie z art. 20 przy tym należy zawsze dodatkowo powoływać się jeszcze na art.: 2 [państwo prawne urzeczywistniające zasadę sprawiedliwości społecznej] i 8 [Konstytucję stosuje się bezpośrednio]. I do tego nie jest potrzebna żadna ekspertyza jakiegoś prawnika konstytucjonalisty. Konstytucja jest przede wszystkim dla nas, zwykłych zjadaczy chleba i nasza interpretacja jej zapisów może podlegać tylko osądowi przez niezależne sądy i trybunały w Polsce i w Europie, jeżeli tylko zechcemy „bawić się” w sprawiedliwość. Każdy więc może postąpić zgodnie z własnym sumieniem.

 

Dodam tylko, że do Trybunału Konstytucyjnego w Polsce skargę może złożyć każdy, kto jest adwokatem. Natomiast my, zwykli zjadacze chleba czyli pospólstwo, skargę taką możemy złożyć tylko przez adwokata. Tymczasem skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPC) w Strasburgu może złożyć każdy sam i bezpośrednio. Zachęcam wszystkich do korzystania z tej możliwości. Nie ma żadnych problemów ze znalezieniem odpowiednich adresów i druków, aby złożyć skargę do ETPC. Tylko patrzeć, jak rządzący nakażą nam obowiązkowo grać w totolotka lub inną grę hazardową. Bo to jest tak samo ryzykowne przedsięwzięcie, którego wynik zależy wyłącznie od przypadku, jak tak zwane inwestowanie na giełdzie, które jest powszechnie nazywane grą, a nie uczciwym inwestowaniem. Więc jak jest różnica pomiędzy grą w totolotka a grą na giełdzie? Można tylko stracić. Ktoś jednak zarabia nie uczestniczą w tej grze. Jak podają niektóre źródła w ubiegłym roku OFE straciły na giełdowej grze kilkadziesiąt miliardów (miliard to tysiąc milionów, czyli 1.000.000.000,00) zł. I co? Ano nic! Nikomu włos z głowy nawet nie spadł. Nikt nie stanął przed sądem. Nikt nie oddał ni jednej złotówki. Nikt nie został pozbawiony majątku, za nieudolne zarządzanie funduszami emerytalnymi, czyli okradnięcie miliony Polek i Polaków. I to jest powód, dla którego tą sprawa powinni zająć się prokuratory. Podobno są niezależni od rządzących.

 

Dlaczego OFE jest fenomenalnym oszustwem? Po pierwsze, jest to sprzeczne z obecnie obowiązująca Konstytucją w Polsce, a po drugie, jest mrzonką opartą na ideologi komunistycznej, albowiem twórcy OFE obiecywali wspaniałe emerytury, które umożliwią spędzenia reszty życia pod palmami. Natomiast komuniści obiecywali ludziom raj na Ziemi. To dowodzi, że widmo komunizmu krąży po Europie i to już od początków XIX wieku, a w Polsce nie tylko zagnieździła się ta idea, ale te gałązki ze zbudowanego gniazda zapuściły potężne korzenie. Proszę spojrzeć tylko na rodowody twórców i obrońców OFE. To komuniści zawsze twierdzili, że wiedzą jak zbudować raj na Ziemii, tylko trzeba uciszyć i wyeliminować przeciwników, którzy nie pozwalają budować tego raju proletariackim elitom.

 

A dlaczego obecnie wrze w całej Północnej Afryce?

 

 

OFE. Prosty dowód oszustwa.

 

Napisałem 4-04-2011 r.

 

Idą wybory! Już na jesieni. Trzeba przyglądać się naszym wybrańcom, czyli posłom i senatorom. Jak oni głosowali i głosują w Sejmie i Senacie. Niech potem nikt nie biadoli i nie skowycze, że po raz kolejny został oszukany.

 

Obiecanie komuś, że za 20, 30 lat, lub nawet i więcej, będzie miał przyzwoitą emeryturę, jest taką samą mrzonką i urojeniem, jak komunistyczny raj na Ziemii. Oto dowód, że tak nie jest i być nie może.

 

Przez większość mojego życia zajmowałem się techniką i jako robol posiadam najwyższe kwalifikacje zawodowe. Technika ma to do siebie, że musi na co dzień obcować z matematyką. Bazując na tych założeniach proponuję następujący tok rozumowania.

 

Załóżmy, że emeryt potrzebuje na swoje bieżące wydatki 1.000,00 (jeden tysiąc) zł. Uczciwie pracował całe życie, ma jakiś dach nad głową, niezbędny przecież w naszej strefie klimatycznej. Ma też gdzie ugotować sobie strawę, oraz ma gdzie położyć głowę by odpocząć. Nie musi wiec na nic oszczędzać, aby teraz na stare lata, żyć bez obaw o swoją wypłatę, to na jego emerytalnym koncie kapitałowym powinna być kwota, którą bardzo łatwo jest wyliczyć.

 

Banki obecnie oferują 5 % zysku od kapitału w skali roku. Przy takim oprocentowaniu, aby otrzymać 1.000,00 zł trzeba mieć 240.000,00 zł. Tak, tak! Trzeba mieć bez mała ćwierć miliona złotych w jakimś banku i modlić się aby on nie zbankrutował, albo trzeba to rozłożyć po kilku bankach. A teraz ten nasz kapitał podzielmy przez 40 lat pracy (240.000,00 zł : 40 lat) co daje kwotę 6.000,00 zł w ciągu roku. Po podzieleniu przez 12 miesięcy (6.000,00 zł : 12) wychodzi 500,00 zł miesięcznie. 500,00 zł miesięcznie powinno być gromadzone na kapitałowym koncie każdego emeryta wliczając w to składkę oraz wszelki procenty i zyski z obracania tej składki w ciągu miesiąca. Niech każdy to sobie uświadomi! Przez 40 lat trzeba płacić składki i zarabiać na nich łącznie 500,00 zł miesięcznie, aby od tak zgromadzonego kapitału otrzymywać emeryturę w wysokości 1.000,00 zł na bieżące wydatki, jeżeli banki lub inne instytucje finansowe będą wypłacały 5 % od zgromadzonego kapitału. Natomiast nasz zgromadzony w ten sposób kapitał, po naszej śmierci, będą mogły dziedziczyć nasze dzieci lub wnuki, bo on (ten kapitał) nie powinien maleć. Taki stan powinien być osiągnięty za 30 lat! Tak obiecywali twórcy OFE. Emerytury pod palmami! Jak tu to pokrótce wykazałem to czysta fantasmagoria i taka sam iluzja jak komunistyczny raj na Ziemi. Szkoda, że miliony ludzi dało się oszukać w tak prymitywny sposób.

 

Aby jeszcze „dobić” wątpiących, liczmy dalej. Za średniej wielkości mieszkanie w Polsce trzeba by zapłacić około 200.000,00 zł, wedle ideologii: czerwonych, pomarańczowych, zielonych i innych, którzy twierdzą, że każdy musi mieć własne lokum. Ile lat trzeba pracować na takie mieszkanie? Znowu załóżmy, że 20 lat. Wychodzi (200.000,00 zł : 20 lat) więc 10.000,00 zł rocznie. A to podzielone przez 12 miesięcy (10.000,00 zł : 12) daje 833,33 zł netto! A przecież kredytodawca, z reguły bank, nie daje pożyczek darmo. Jak obserwuję oferty kredytowe, to całkowita skala oprocentowania, prowizjami i wszelkimi innymi wymyślnym cudami, wynosi przeciętnie 20 % w skali roku. Przy tym w pierwszej kolejności trzeba spłacić owe odsetki, a dopiero później spłaca się pożyczkę, czyli należność główną. To taki finansowy majstersztyk. Jeżeli więc doliczymy te 20 %; to minimalna rata za mieszkanie, które chcemy spłacić w ciągu 20 lat, o początkowej wartości 200.000,00 zł, to trzeba się liczyć z ratą sporo ponad 1.000,00 zł miesięcznie. Na bieżące wydatki liczenie 1.000,00 zł miesięcznie dla młodych ludzi, to zdecydowanie za mało. Przyjmujemy zatem 1.500,00 zł. Zsumujmy teraz to co tak pobieżnie wyliczyłem:

bieżące koszty utrzymania … 1.500, 00 zł;

spłata mieszkania, min. ……. 1.000, 00 zł;

Razem, min. 2.500,00 zł. Netto!

 

Trzeba jeszcze doliczyć do tego podatki, ubezpieczenie zdrowotne i składki ZUS, w tym owe 500,00 zł na naszą przyszła emeryturę. I z tego prostego, bardzo pobieżnego i bardzo przybliżonego wyliczenia wyjdzie, że kto obecnie zarabia mniej niż 4.000 zł miesięcznie, ten nie będzie miał: ani mieszkania, ani emerytury. Kto nie wierzy, to niech sam to sprawdzi. Wystarczy kartka papieru i znajomość arytmetyki. Przy tym pomocny może być najprostszy kalkulator z funkcjami: dodaj, odejmij, pomnóż i podziel. Ja tu tylko przedstawiłem mój tok rozumowania, który każdy kto zechce, może przyjąć inny.

 

OFE to była i jest rewolucja emerytalna. A każda rewolucja ma to do siebie, że wielu traci a niewielu zyskuje. Dlatego spytam. Dlaczego Niemcy nie robią u siebie takich rewolucji jak ma to systematyczne miejsce w Polsce i to w różnych dziedzinach życia, w tym emerytalna rewolta? Bo Niemcy mają, jak na razie, dość rewolucyjnych zmian po rządach Adolfa Hitlera. Teraz Niemcy robią zmiany ewolucyjne. Ja również jestem za zmianami ewolucyjnymi, bo te wymagają szerokiej dysputy i dywagacji, a ja jestem zdecydowanym przeciwnikiem wszelkich rewolucji, bo to jest narzucanie większości swojego zdania i stylu życia przez mniejszość, jak ma to miejsce obecnie w Polsce. Co też jest bardzo łatwo, przy pomocy arytmetyki, udowodnić.

 

Myślę, że mam sposób na rozwiązanie podstawowych problemów w Polsce. Muszę to tylko przedstawić i będzie można o tym podyskutować. Oczywiście, kto zechce i to bez mojego udziału. Ale to za jakiś czas. Mam sporo innych spraw, o których tu w ogóle nie pisałem i jak na razie, nie będę pisał. Myślę też, że jeszcze wielu ludzi pamięta o książeczkach mieszkaniowych, w wówczas, Powszechnej Kasie Oszczędności, a dziś przemianowanej na bank. Też dokonano rewolucyjnych zmian po to, aby władzy w Polsce, okradli oszczędzających. Miast mieszkań, za lata oszczędzania, po denominacji, zostali z groszami. A miało być tak pięknie. Oszczędności miały być przeliczane, na aktualną cenę metra kwadratowego.

 

Podsumuję. Durniem będzie każdy, kto znowu uwierzy władcom w Polsce.

 

PS Przykład Cypru dowodzi, że banki przestały być instytucjami zaufania publicznego. Ważniejsze jest granie (sprawdź czym jest ruletka) przy pomocy instrumentów finansowych, na przykład OFE-ami.

 

Tuskowe kłamstwo.

 

Ob. Donald F. Tusk, urzędujący premier w Polsce, po raz kolejny bezczelnie skłamał. Wczoraj ogłosił swój dorobek za ostatnie 500 dni jego rządzenia. Czyste i butne łgarstwo. Ob. D. F. Tusk przecież rządzi od 2007 r. czyli cztery lata i owe 500 dni. A to znaczy, że Ob. D. F. Tusk rządzi w Polsce już (364 dni x 4 lata) 1 456 dni. Doliczamy owe 500 dni i mamy 1956 dni. Uwzględniając, że rok 2008 i 2012 to lata przestępne, trzeba dodać 2 dni. Więc mamy 1958 dni. Zatem za 42 dni (za 6 tygodni x 7 dni), czyli 15 maja 2013 r. Ob. D. F. Tusk będzie miał wielkie świętowanie. 2000 dni u władzy!