SKB. Sędziowska niepoczytalność.

SKB = stan konstytucyjnego bezprawia.

Oto kwity jakie ostatnio otrzymałem. Prezes Sądu Rejonowego Gdańsk – Południe, mgr Alicja Bogucka, tak oto mnie oświeca.

Problem art. 156 § 5 Kodeksu postępowania karnego (K.p.k.) wyjaśniłem we wcześniejszym wpisie. Wypada jeszcze zauważyć, że tenże K.p.k. nie przewiduje jakowegoś sądu odwoławczego. Każdy, kto zechce może sobie to sprawdzić, a do przeczytania są aż trzy art.: 25 i 26 i 27 tegoż K.p.k.

Wypada więc zapytać? Od kiedy to prokuratura jest sądem pierwszej instancji dla sądu rejonowego?

Niezależnie od powyższego Konstytucja stanowi:

  • Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. – art. 7.
  • Przepisy Konstytucji stosuje się bezpośrednio, chyba że Konstytucja stanowi inaczej. – art. 8. 2.
  • Postępowanie sądowe jest co najmniej dwuinstancyjne. – art. 176. 1.

Warto też zadać sobie pytanie. Kto i jak zostaje prezesem sądu?

Otóż prezesów sądów: rejonowych, okręgowy i apelacyjnych powołuje Minister Sprawiedliwości po zasięgnięciu opinii odpowiedniego kolegium, czyli bez zgody sędziów minister od sprawiedliwości nie powoła prezesa.

Przeto ośmielam się po raz kolejny zresztą, objaśnić że niepoczytalny(a), przez to należy rozumieć, że ktoś taki nie kuma tekstów pisanych.

SKB. Sędziowska niezawisłość? Cha! Cha! Cha!

SKB = stan konstytucyjnego bezprawia.

Oto kwity jakie ostatnio otrzymałem. Prezentuję je w kolejności płodzenia.

Ze zdumieniem stwierdzam, że w Kodeksie postępowania karnego, wedle zapisu na sejmowej stronie na dzień dzisiejszy, art. 156. § 5. nie istnieje. Tam stoi napisane, przy tym podkreślenie jest moje.

§ 5.1)Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, w toku postępowania przygotowawczego stronom, obrońcom, pełnomocnikom i przedstawicielom ustawowym udostępnia się akta, umożliwia sporządzanie odpisów i kserokopii oraz wydaje odpłatnie uwierzytelnione odpisy lub kserokopie tylko za zgodą prowadzącego postępowanie przygotowawcze. Za zgodą prokuratora akta w toku postępowania przygotowawczego mogą być w wyjątkowych wypadkach udostępnione innym osobom.

§ 5a. W toku postępowania przygotowawczego podejrzanemu i jego obrońcy udostępnia się akta sprawy w części zawierającej dowody wskazane we wniosku o zastosowanie albo przedłużenie tymczasowego aresztowania oraz wymienione w postanowieniu o zastosowaniu albo przedłużeniu tymczasowego aresztowania. Prokurator może odmówić zgody na udostępnienie akt w tej części tylko wówczas, gdy zachodzi uzasadniona obawa, że narażałoby to na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia pokrzywdzonego lub innego uczestnika postępowania, groziłoby zniszczeniem lub ukryciem dowodów albo tworzeniem dowodów fałszywych, groziłoby uniemożliwieniem ustalenia i ujęcia współsprawcy czynu zarzucanego podejrzanemu lub sprawców innych czynów ujawnionych w toku postępowania, ujawniałoby prowadzone czynności operacyjno-rozpoznawcze lub zagrażałoby utrudnieniem postępowania przygotowawczego w inny bezprawny sposób.

1) Utracił moc, na podstawie wyroku TK z dn. 3.06.2008 r., sygn. akt K 42/07 (Dz. U. Nr 100, poz. 648), w zakresie, w jakim umożliwia arbitralne wyłączenie jawności tych materiałów postępowania przygotowawczego, które uzasadniają wniosek prokuratora w przedmiocie tymczasowego aresztowania.

Wypada więc zauważyć – wedle danych w internecie – że przewodniczącą Wydziału II Sądu Rejonowego Gdańsk – Południe jest SSR Danuta Blank. Z powyższego wyraźnie widać, że przewodnicząca tego wydziału wstydzi się swojej funkcji. A w mojej ocenie obie niewiasty: SSR Danuta Blank i kierowniczka sekretariatu Roksana Wojciechowska są niepoczytalne, przez to należy rozumieć, że nie kumają tekstów pisanych.

Sędziowie w sprawach swojego urzędu są niezawiśli i podlegają tyko Konstytucji oraz ustawom. – art. 178. 1. Konstytucja III RP lub PRL Bis, jak kto woli.

 

SKB. Sąd, kabaret czy zamordyzm?

SKB = stan konstytucyjnego bezprawia.

Delator, a po naszemu, to: denuncjant, denuncjator, donosiciel, figurant, gumowe ucho, informator, kabel, kapuś, konfident, osobowe źródło informacji, szpicel, tajny współpracownik i wtyczka. Od początku mojego bloga tak właśnie pozwoliłem sobie nazwać to co wyczyniam tu pod własnym nazwiskiem.

Oto świeżutka sprawa, która dowodzi, że Konstytucję należy powiesić na gwoździku w ustronnym miejscu.

Mój pierwszy donos w tej sprawie pochodzi z 2006 r.

Nie będę opisywał sprawy bo nie o to mi chodzi. Główny problem to procedury. Wszystko trwało tak długo dlatego, że prokuratorzy „olewali” moją sprawę i systematycznie zbywano to milczeniem. Ale ja byłem uparty i dalej uprawiałem swoje pieniactwo (kwerulanctwo) i dzięki temu otrzymałem poniższy kwit z prokuratury.

Kiedy otrzymałem poniższy kwit z Sądu Rejonowego w Gdańsku w dniu 7 lutego 2013 r. udałem się z wizytą do tamtejszego sądu, gzie bez żadnych ceregieli jakaś niewiasta odmówiła mi wglądu w akta.

Bazgroł anonimowego sekretarza sadowego.

Owa kobieta stwierdziła, że dysponentem akt jest prokuratura i tylko ona może wyrazić zgodę na to, abym mógł tam zajrzeć. Podstawą jej twierdzenia jest art. 156. § 1 Kodeksu postępowania karnego. Tu więc cytuję za tym co jest dostępne przez internet na stronie Sejmu ISAP w sprawie tego kodeksu.

Opracowano na podstawie Dz. U. z 1997 r. Nr 89, poz. 555, z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 50, poz. 580, Nr 62, poz. 717, Nr 73, poz. 852, Nr 93, poz. 1027, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071, Nr 106, poz. 1149, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2003 r. Nr 17, poz. 155, Nr 111, poz. 1061, Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 51, poz. 514, Nr 69, poz. 626, Nr 93, poz. 889, Nr 240, poz. 2405, Nr 264, poz. 2641, z 2005 r. Nr 10, poz. 70, Nr 48, poz. 461, Nr 77, poz. 680, Nr 9 , poz. 821, Nr 141, poz. 1181, Nr 143, poz. 1203, Nr 163, poz. 1363, Nr 169, poz. 1416, Nr 178, poz. 1479, z 2006 r. Nr 15, poz. 118, Nr 66, poz. 467, Nr 95, poz.659, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 141, poz. 1009 i 1013, Nr 167, poz. 1192, Nr 226, poz. 1647 i 1648,

z 2007 r. Nr 20, poz. 116, Nr 64, poz. 432, Nr 80, poz. 539, Nr 89, poz. 589, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 123, poz. 849, Nr 128, poz. 903, z 2008 r. Nr 27, poz. 162, Nr 100, poz. 648, Nr 107, poz. 686, Nr 123, poz. 802, Nr 182, poz. 1133, Nr 208, poz. 1308, Nr 214, poz. 1344, Nr 225, poz. 1485, Nr 234, poz. 1571, Nr 237, poz. 1651, z 2009 r. Nr 8, poz. 39, Nr 20, poz. 104, Nr 28, poz. 171, Nr 68, poz. 585, Nr 85, poz. 716, Nr 127, poz. 1051, Nr 144, poz. 1178, Nr 168, poz. 1323, Nr 178, poz. 1375, Nr 190, poz. 1474, Nr 206, poz. 1589, z 2010 r. Nr 7, poz. 46, Nr 98, poz. 626, Nr 106, poz. 669, Nr 122, poz. 826, Nr 125, poz. 842, Nr 182, poz. 1228, Nr 197, poz. 1307, z 2011 r. Nr 48, poz. 245 i 246, Nr 53, poz. 273, Nr 112, poz. 654, Nr 117, poz. 678, Nr 142, poz. 829, Nr 191, poz. 1135, Nr 217, poz. 1280, Nr 240, poz. 1430, 1431 i 1438, Nr 279, poz. 1645, z 2012 r. poz. 886, 1091, 1101, 1327, 1426, 1447, 1529.

Proszę zwrócić uwagę, że za obecnej rządowej koalicji, PO + PSL,

pod batutą Ob. Donalda F. Tuska, dokonano więcej modyfikacji

tego kodeksu niż w całym poprzednim okresie.

Natomiast art. 156. § 1. stanowi. Stronom, podmiotowi określonemu w art. 416, obrońcom, pełnomocnikom i przedstawicielom ustawowym udostępnia się akta sprawy sądowej i daje możność sporządzenia z nich odpisów. Za zgodą prezesa sądu akta te mogą być udostępnione również innym osobom.

Art. 416. § 1. W razie skazania oskarżonego sąd, uwzględniając wniosek prokuratora, zobowiązuje w wyroku podmiot, który uzyskał korzyść majątkową w warunkach określonych w art. 52 Kodeksu karnego, do jej zwrotu w całości lub w części na rzecz Skarbu Państwa. Uniewinniając oskarżonego albo skazując go za przestępstwo, które takiej korzyści nie przyniosło, lub umarzając postępowanie – sąd pozostawia wniosek prokuratora bez rozpoznania. § 2. Przed zakończeniem przewodu sądowego sąd przesłuchuje w charakterze świadka podmiot określony w art. 52 Kodeksu karnego. Jeżeli podmiotem tym nie jest osoba fizyczna, przesłuchuje się organ uprawniony do działania w jego imieniu. § 3. Osoba, o której mowa w § 2, może odmówić zeznań. § 4. Przepisy art. 72, 75, 87 i 89 stosuje się odpowiednio.

Wypada więc zauważyć – wedle danych w internecie – że przewodniczącą Wydziału II jest SSR Danuta Blank a kierownikiem sekretariatu jest Roksana Wojciechowska. Z tego też powodu w dniu 8-03-2013 r. za pośrednictwem ePUAP (elektroniczna platforma usług administracji publicznej) do Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku wysłałem pismo o treści:

 

Termin rozprawy 8 marca 2013 r.

SKARGA I WNIOSEK

Sygn. akt II Kp 1782/12, Sąd Rejonowy Gdańsk – Południe.

Ośmielam się skarżyć do Ob. Prezesa, jako że w dniu wczorajszym, w sekretariacie II Wydziału Karnego (pokój 53) odmówiono mi wglądu w akta jest sprawy. Urzędniczka sądowa powołała się przy tym na art. 156 § 1 K.p.k., twierdząc że dysponentem akt jest prokuratura i ona musi wyrazić zgodę na to, abym, jako pokrzywdzony, mógł tam zajrzeć. Cytuję ów przepis: Stronom, podmiotowi określonemu w art. 416, obrońcom, pełnomocnikom i przedstawicielom ustawowym udostępnia się akta sprawy sądowej i daje możność sporządzenia z nich odpisów. Za zgodą prezesa sądu akta te mogą być udostępnione również innym osobom. W związku z tym ośmielam się zapytać Ob. Prezesa. Od kiedy to pokrzywdzony nie jest stroną?

W związku z tym oczekuję, że Ob. Prezes podejmie czynności dyscyplinujące w stosunku do winnej osoby, a ponadto na koszt tejże osoby, zostaną wykonane kopie akt prokuratorskich tej sprawy i dostarczone mi w terminie prokuratorsko – sądowym (7 dni), abym mógł zapoznać się z tymi dokumentami przed rozprawą i żebym nie musiał mozolić się nad kolejną skargą.

Na mocy Konstytucji, art. 45 i 47 i 173 wnoszę jak wyżej.

Szacunek rodzi się tylko z szacunku. No bo chyba

jest jakaś różnica pomiędzy sądem a kabaretem.

Z poważaniem

 

W związku z tym, że Ob. Prezes Sądu Okręgowego w Gdańsku nie odpowiedziała mi, w dniu 25-02-2013 r. również za pośrednictwem ePUAP ośmieliłem się zwrócić do Sądu Apelacyjnego w Gdańsku i Sądu Najwyższego pismem o treści:

W związku z tym, że moja skarga z 8-02-br. na działalność sekretariatu II Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w Gdańsk – Południe nie został jeszcze rozpoznana, przeto ośmielam się przypomnieć, że według: Podział czynności prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku, pkt. 8 stanowi:

 

Zarządzanie zasobami ludzkimi, w szczególności wykonywanie czynności dotyczących spraw kadrowych: sędziów Sądu Okręgowego i sądów rejonowych, aplikantów sądowych, referendarzy sądowych i asystentów sędziów.

Ponadto obecnie mamy Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem 25.02 – 02.03. Zaś w mojej sprawie ma się odbyć rozprawa w dniu 8-03-2013 r. sygn. akt; II Kp 1782/12. Przypomnę tylko, że w dniu 7-02-2013 r. odmówiono mi wglądu w akta sprawy. Biorąc powyższe pod uwagę moją skargę kieruję do wyższych instancji. Dodatkowo przekazuję dokument, który dowodzi, że zbędne są niższe akty prawne do stosowania Konstytucji, jeżeli strażnik Konstytucji – prezydent, obejmuje swój urząd wyłącznie na jej podstawie. Dowodzi to tylko nadprodukcji prawa.

Z poważaniem

A oto odpowiedzi jakie otrzymałem w kolejności ich płodzenia.


Inkryminowane przestępstwo, moim zdaniem, zostało popełnione nie z art. 276 lecz z art. 284 § 2 (do 5 lat) lub 288 § 1 (również do 5 lat). Sąd nie uwolnił mec. Andrzeja Suchego od popełnianego przestępstwa.

Publikując powyższe, ogryzłem się jak bąk na końskim zadzie.

Sponiewierani i wyklęci.

1 marca NARODOWY DZIEŃ ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH, po raz trzeci.

Gen. broni Władysław Eugeniusz Sikorski

ur. 20 V 1881 r. zam. 4 VII 1943 r.

Prezes Rady Ministrów i Wódz Naczelny II RP.

Gen. W. Sikorski zginął 4 lipca 1943 – święto Niepodległości USA, w Gibraltarze. Po dzień dzisiejszy jest to terytorium zamorskie Wielkiej Brytanii. Premier rządu polskiego miał aż trzy pogrzeby!

  • 1943 r. na cmentarzu lotników polskich w Newark koło Nottingham.
  • 1993 r. po ekshumacji w Anglii pochowany w krypcie na Wawelu. Cytuję za Wikipedią. Ekshumację w Newark przeprowadzono po uzyskaniu stosownej zgody władz brytyjskich wyrażonych w nocie oficjalnej i w tajnym protokole oraz uzyskaniu zezwolenia wojewody małopolskiego na wwóz prochów ludzkich i pochowanie ich na terenie katedry na Wawelu. W obecności brytyjskiego lekarza sądowego, ekipy filmowej oraz przedstawicieli polskiego konsulatu (w polskiej delegacji nie uczestniczył ekspert z zakresu medycyny sądowej) wydobyto z grobu podwójną trumnę z ciałem generała Sikorskiego. Otwarcie trumny nastąpiło na terenie cmentarza w specjalnie w tym celu ustawionym namiocie. Po otwarciu drugiej trumny wyjęto z niej ciało owinięte w wojskowy koc. Świadczy to o tym, że zwłoki nie były ubrane w mundur wojskowy stosownie do ceremoniału w pogrzebach wojskowych, lecz zostało złożone do trumny w takim stanie, w jakim wydobyto je z wody. T. Kisielewski, Zabójcy, s. 258-259.

    Prezydentem III RP lub PRL Bis (jak kto woli) wówczas był Lech Wałęsa, a premierem była Hanna Suchocka.

  • 2008 r. ponowny pochówek na Wawelu, po ekshumacji i sekcji zwłok.

Rotmistrz Witold Pilecki

ur. 13 V 1901 r. zam. 25 V 1948 r.

Powszechnie uznawany za najodważniejszego człowieka.

Cytuję za IPN. 15 marca 1948 r. w południe ogłoszono wyrok: W. Pilecki, M. Szelągowska i T. Płużański zostali skazani na karę śmierci, M. Sieradzki na dożywocie, a pozostali na kilkanaście lat więzienia. W uzasadnieniu wyroków śmierci sąd wojskowy podał: „dopuścili się najcięższej zbrodni stanu i zdrady narodu, cechowało ich wyjątkowe napięcie złej woli, przejawiali nienawiść do Polski Ludowej i reform społecznych, zaprzedali się obcemu wywiadowi i wykazali szczególną gorliwość w akcji szpiegowskiej”. Można zauważyć, że to uzasadnienie potwierdza polityczny i propagandowy charakter procesu u wyroku.

Skarga rewizyjna jaką złożyli obrońcy oskarżonych przyczyniła się do zmiany kary śmierci Marii Szelągowskiej na dożywocie – tylko ze względu na jej płeć. Karę śmierci zamieniono na dożywocie także Tadeuszowi Płużańskiemu. Prośby o ułaskawienie skierowane do prezydenta Bolesław Bieruta przez obrońcę, przez przyjaciół oświęcimskich i przez Marię, żonę Pileckiego zostały odrzucone.

25 maja 1948 r. o godz. 21.30 w obecności Wiceprokuratora Naczelnej Prokuratury Wojska Polskiego mjr S. Cypryszewskiego, Naczelnika więzienia Mokotowskiego – por. Ryszarda Mońko, lekarza por. dr lek. Kazimierza Jezierskiego, duchownego – ks. kpt. Wincentego Martusiewicza rozstrzelano Witolda Pileckiego, a ciało potajemnie pogrzebano prawdopodobnie na tzw. „Łączce” dziś kwatera „Ł” cmentarza Powązkowskiego.

Do dziś nie odnaleziono miejsca pochówku rotmistrza W. Pileckiego.

Sierżant Józef Franczak.

ur. 17 III 1918 r. zam. 21 X 1963 r.

Ostatni niezłomny partyzant II RP.

Jego ostatnie chwile według raportu SB wyglądały następująco: Okrążenia zabudowań dokonano z podjazdu przez grupę operacyjną ZOMO składającą się z 35 funkcjonariuszy doprowadzonych do meliny przez dwóch oficerów Służby Bezpieczeństwa. Z chwilą okrążenia zabudowań Franczak wyszedł ze stodoły, pozorując gospodarza rozważał możliwość wyjścia z obstawy, a gdy został wezwany do (nieczytelne) chwycił za broń – pistolet, z którego oddał kilka strzałów. W tej sytuacji grupa likwidacyjna ZOMO przystąpiła do likwidacji. Franczak mimo wzywania go do zdania się podjął obronę i wykorzystując słabe punkty obstawy pod osłoną zabudowań wycofał się około 300 m od meliny, gdzie podczas wymiany strzałów został śmiertelnie ranny i po kilku minutach zmarł.

Rodzinie oddano zwłoki pozbawione głowy.

Zadumaj się nad naszą historią.

Pomyśl chwilę o zamordowanych.

Było ich dziesiątki, lub setki tysięcy…