Irena Lipowicz = atrapa obrońcy, c. d. 4.

Ob. Irena Lipowicz, tytularny profesor od prawa ale bez daty urodzenia, aktualnie zajmuje urząd pod tytułem: Rzecznik Praw Obywatelskich. W Konstytucji, obowiązującej w Polsce stoi zapisane.

Artykuł 80.

Każdy ma prawo wystąpienia, na zasadach określonych w ustawie, do Rzecznika Praw Obywatelskich z wnioskiem o pomoc w ochronie swoich wolności lub praw naruszonych przez organy władzy publicznej.

Artykuł 208.

1. Rzecznik Praw Obywatelskich stoi na straży wolności i praw człowieka i obywatela określonych w Konstytucji i innych aktach normatywnych.

2. Zakres i sposób działania Rzecznika Praw Obywatelskich określa ustawa.

Mój wniosek dotyczy braku prawa do sądu w Polsce

i pod datą 17-09-2012 r. taką oto otrzymałem odpowiedź.

Nadruk godła Polski

BIURO

RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH

RPO-666203/-I/11/KM

00-090 Warszawa Al. Solidarności 77

Tel. centr. 22 551 77 00 Fax 22 827 64 53

Warszawa, 17 WRZ. 2012

Pan

Zbigniew Grabowski

[mój adres domowy]

Zespół Prawa Konstytucyjnego

i Międzynarodowego

Szanowny Panie!

     W odpowiedzi na pisma z dnia 7 oraz 10 września 2012 r., z upoważnienia Rzecznika Praw Obywatelskich, działając na podstawie przepisu art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2001, Nr 14, poz. 147 ze zm.), przedstawiam następujące wyjaśnienia.

     Do pism załączył Pan dokumenty, które wcześniej zostały przez Pana doręczone do Rzecznika. W pismach z dnia 22 maja, 23 lipca oraz 3 sierpnia 2012 r. Rzecznik odniósł się już do przedstawionych przez Pana kwestii. Jednocześnie uprzejmie informuję, że kolejne pisma do Rzecznika, przedstawiające te same wnioski i zarzuty, zostaną odłożone ad acta bez udzielania odpowiedzi.

Z poważaniem,

DYREKTOR ZESPOŁU

Mirosław Wróblewski

podpis nieczytelny

* * * * * * * * * *

Amen czyli koniec.