SKB. NSA. Figę dostaniesz!

SKB = stan konstytucyjnego bezprawia.

W dniu dzisiejszym otrzymałem dwa identyczne w swojej treści

postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Oto treść tych dokumentów.

Naczelny Sąd Administracyjny

00-011 Warszawa

ul. Gabriela Piotra Boduena 3/5

Izba Ogólnoadministracyjna

WYDZIAŁ I

Dnia 20 września 2012 r.

Sygn. akt I OZ 666/12

[drugi dokument to sygn. akt I OZ 667/12]

W odpowiedzi należy podać

sygnaturę akt Sądu

Pan Zbigniew Grabowski

[mój adres domowy]

   Sekretariat Wydziału I Naczelnego Sądu Administracyjnego Izby Ogólnoadministracyjnej przesyła odpis postanowienia wraz uzasadnieniem z dnia 14 września 2012 r., sygn. akt I OZ 666/12 [+667/12] w sprawie z zażalenia Zbigniewa Grabowskiego na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 29 czerwca 2012 r. sygn. akt II SAB/Wa 112/12 [+ 113/12] o zwrocie uiszczonego wpisu sądowego w sprawie ze skargi Zbigniewa Grabowskiego o wznowienie postępowania sądowego w przedmiocie wniosku z dnia 12 lipca 2011 r. o udostępnienie informacji publicznej.

Załączone orzeczenie jest ostateczne i nie podlega zaskarżeniu.

Zał.:

1. odpis postanowienia.

Kierownik Sekretariatu

Z up.

Karolina Kubik

sekretarz sądowy

podpis nieczytelny

NSA/dor.1 – doręczenie odpisu orzeczenia w spr. „SK”, „Z”

Druga kartka.

Sygn. akt I OZ 666/12 [+ 667/12]

POSTANOWIENIE

Dnia 14 września 2012 r.

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie:

Przewodniczący Sędzia NSA Irena Kamińska (spr.)

po rozpoznaniu w dniu 14 września 2012 r.

na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej

zażalenia Zbigniewa Grabowskiego

na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2012 r. sygn. akt II SAB/Wa 112/12 [+ 113/12]

o zwrocie uiszczonego wpisu sądowego

w sprawie ze skargi Zbigniewa Grabowskiego

o wznowienie postępowania sądowego

zakończonego prawomocnym postanowieniem

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

z dnia 20 grudnia 2011 r. sygn. akt II SAB/Wa 306/11 [+ 307/11]

umarzającym postępowanie sądowe

w przedmiocie wniosku z dnia 12 lipca 2011 r. o udostępnienie informacji publicznej postanawia:

oddalić zażalenie.

Okrągła pieczęć sądowa

z godłem Polski

Na oryginale właściwy podpis

Za zgodność z oryginałem

Karolina Kubik

sekretarz sądowy

podpis nieczytelny

Trzecia kartka.

Sygn. akt I OZ 666/12

UZASADNIENIE

     Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 29 czerwca 2012 r. sygn. akt II SAB/Wa 112/12 [+ 113/12] po rozpoznaniu sprawy ze skargi Zbigniewa Grabowskiego o wznowienie postępowania sądowego zakończonego prawomocnym postanowieniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 grudnia 2011 r. sygn. akt II SAB/Wa 306/11 [+ 307/11] umarzającym postępowanie sądowe w przedmiocie wniosku z dnia 12 lipca 2011 r. o udostępnienie informacji publicznej: odrzucił skargę (pkt 1) oraz zwrócił Zbigniewowi Grabowskiemu uiszczony wpis sądowy w kwocie 100 zł (pkt 2).

     Zbigniew Grabowski wniósł do Naczelnego Sądu Administracyjnego zażalenie na powyższe postanowienie, zaskarżające je w części dotyczącej zwrotu uiszczonego wpisu sądowego od skargi. Wnosząc o jego uchylenie i przyznanie mu kosztów w wysokości nie mniejszej niż 1600 złotych stwierdził, że należny mu zwrot kosztów obejmuje m.in. opłaty za dostęp do Internetu, posiadanie sprawnego komputera z legalnym oprogramowaniem, drukarka, skaner, kopiarka i materiały eksploatacyjne do tych urządzeń, koszty przesyłek pocztowych i dojazdu do urzędu pocztowego.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

     Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

    Zgodnie z art. 232 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270) – dalej: P.p.s.a., Sąd z urzędu zwraca stronie cały uiszczony wpis od pisma odrzuconego lub cofniętego.

     Wyjaśnić należy, że zgodnie art. 199 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270) – dalej: P.p.s.a. strony ponoszą koszty postępowania związane ze swym udziałem w sprawie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Zwrot kosztów postępowania niezbędnych do celowego dochodzenia praw przysługuje skarżącemu od organu, który wydał zaskarżony akt lub podjął zaskarżoną czynność albo dopuścił się bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania, wyłącznie w razie uwzględnienia skargi przez sąd pierwszej instancji (art. 200). W myśl art. 205 § 1 omawianej ustawy procesowej do niezbędnych kosztów postępowania prowadzonego przez stronę osobiście lub przez pełnomocnika, który nie jest adwokatem lub radcą prawnym, zalicza się poniesione przez stronę koszty sądowe, koszty przejazdów do sądu strony lub pełnomocnika oraz równowartość zarobku utraconego wskutek

2

Trzecia kartka, druga strona.

Sygn. akt I OZ 666/12

stawiennictwa w sądzie. Suma kosztów przejazdu i równowartość utraconego zarobku nie może przekraczać wynagrodzenia jednego adwokata lub radcy prawnego.

     Skoro w rozpoznawanej sprawie Sąd pierwszej instancji skargi skarżącego nie uwzględnił, lecz w oparciu o art. 281 P.p.s.a. orzekł jej odrzuceniu, to zasadnie na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 tej ustawy orzekł również o zwrocie uiszczonego wpisu od skargi. Przepis art. 200 w zw. z art. 205 § 1 P.p.s.a., wbrew instancjom skarżącego, nie miał w tej sytuacji zastosowania.

     Mając powyższe na uwadze, Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 184 w zw. z art. 197 § 2 i art. 193 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w postanowieniu.

Okrągła pieczęć sądowa

z godłem Polski

Na oryginale właściwy podpis

Za zgodność z oryginałem

Karolina Kubik

sekretarz sądowy

podpis nieczytelny

3

* * * * * * * * * *

Źródło: Sejm RP, Internetowy system aktów prawnych.

Proszę sobie porównać podkreślenie powyżej z poniższym.

Dz.U. 2002 Nr 153 poz. 1270

USTAWA

z dnia 30 sierpnia 2002 r.

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Art. 200.

W razie uwzględnienia skargi przez sąd pierwszej instancji przysługuje skarżącemu od organu, który wydał zaskarżony akt lub podjął zaskarżoną czynność albo dopuścił się bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania, zwrot kosztów postępowania niezbędnych do celowego dochodzenia praw.

Art. 205.

§ 1. Do niezbędnych kosztów postępowania prowadzonego przez stronę osobiście lub przez pełnomocnika, który nie jest adwokatem lub radcą prawnym, zalicza się poniesione przez stronę koszty sądowe, koszty przejazdów do sądu strony lub pełnomocnika oraz równowartość zarobku utraconego wskutek stawiennictwa w sądzie. Suma kosztów przejazdu i równowartość utraconego zarobku nie może przekraczać wynagrodzenia jednego adwokata lub radcy prawnego.

Konstytucja III RP lub PRL Bis.

Art. 7.

Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa.

Art. 8.

  1. Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej.

  2. Przepisy Konstytucji stosuje się bezpośrednio, chyba że Konstytucja stanowi inaczej.

Art. 45.

  1. Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd.

  2. Wyłączenie jawności rozprawy może nastąpić ze względu na moralność, bezpieczeństwo państwa i porządek publiczny oraz ze względu na ochronę życia prywatnego stron lub inny ważny interes prywatny. Wyrok ogłaszany jest publicznie.

Ostemplowałem

NIEPOCZYTALNOŚĆ

Irena Lipowicz = atrapa obrońcy, c. d. 4.

Ob. Irena Lipowicz, tytularny profesor od prawa ale bez daty urodzenia, aktualnie zajmuje urząd pod tytułem: Rzecznik Praw Obywatelskich. W Konstytucji, obowiązującej w Polsce stoi zapisane.

Artykuł 80.

Każdy ma prawo wystąpienia, na zasadach określonych w ustawie, do Rzecznika Praw Obywatelskich z wnioskiem o pomoc w ochronie swoich wolności lub praw naruszonych przez organy władzy publicznej.

Artykuł 208.

1. Rzecznik Praw Obywatelskich stoi na straży wolności i praw człowieka i obywatela określonych w Konstytucji i innych aktach normatywnych.

2. Zakres i sposób działania Rzecznika Praw Obywatelskich określa ustawa.

Mój wniosek dotyczy braku prawa do sądu w Polsce

i pod datą 17-09-2012 r. taką oto otrzymałem odpowiedź.

Nadruk godła Polski

BIURO

RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH

RPO-666203/-I/11/KM

00-090 Warszawa Al. Solidarności 77

Tel. centr. 22 551 77 00 Fax 22 827 64 53

Warszawa, 17 WRZ. 2012

Pan

Zbigniew Grabowski

[mój adres domowy]

Zespół Prawa Konstytucyjnego

i Międzynarodowego

Szanowny Panie!

     W odpowiedzi na pisma z dnia 7 oraz 10 września 2012 r., z upoważnienia Rzecznika Praw Obywatelskich, działając na podstawie przepisu art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2001, Nr 14, poz. 147 ze zm.), przedstawiam następujące wyjaśnienia.

     Do pism załączył Pan dokumenty, które wcześniej zostały przez Pana doręczone do Rzecznika. W pismach z dnia 22 maja, 23 lipca oraz 3 sierpnia 2012 r. Rzecznik odniósł się już do przedstawionych przez Pana kwestii. Jednocześnie uprzejmie informuję, że kolejne pisma do Rzecznika, przedstawiające te same wnioski i zarzuty, zostaną odłożone ad acta bez udzielania odpowiedzi.

Z poważaniem,

DYREKTOR ZESPOŁU

Mirosław Wróblewski

podpis nieczytelny

* * * * * * * * * *

Amen czyli koniec.

Irena Lipowicz = atrapa obrońcy, c. d. 3.

Ob. Irena Lipowicz, tytularny profesor od prawa ale bez daty urodzenia, aktualnie zajmuje urząd pod tytułem: Rzecznik Praw Obywatelskich. W Konstytucji, obowiązującej w Polsce stoi zapisane.

Artykuł 80.

Każdy ma prawo wystąpienia, na zasadach określonych w ustawie, do Rzecznika Praw Obywatelskich z wnioskiem o pomoc w ochronie swoich wolności lub praw naruszonych przez organy władzy publicznej.

Artykuł 208.

1. Rzecznik Praw Obywatelskich stoi na straży wolności i praw człowieka i obywatela określonych w Konstytucji i innych aktach normatywnych.

2. Zakres i sposób działania Rzecznika Praw Obywatelskich określa ustawa.

Mój wniosek dotyczy braku prawa do sądu w Polsce

i pod datą 3-08-2012 r. taką oto otrzymałem odpowiedź.

Nadruk godła Polski

BIURO

RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH

RPO-666203/-I/11/KM

00-090 Warszawa Al. Solidarności 77

Tel. centr. 22 551 77 00 Fax 22 827 64 53

Warszawa, 03 SIE. 2012

Pan

Zbigniew Grabowski

[mój adres domowy]

Zespół Prawa Konstytucyjnego

i Międzynarodowego

Szanowny Panie!

     W odpowiedzi na pismo z dnia 24 lipca 2012 r., z upoważnienia Rzecznika Praw Obywatelskich, działając na podstawie przepisu art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2001, Nr 14, poz. 147 ze zm.), przedstawiam następujące wyjaśnienia.

     W sprawie podniesionej w skardze, dotyczącej zwolnienia z opłaty skarbowej jednostek samorządu terytorialnego, uprzejmie informuję, że Rzecznik nie podziela Pańskich zarzutów co do sprzeczności takiej regulacji z Konstytucją.

     W odniesieniu do kwestii włączenia się Rzecznika Praw Obywatelskich do wskazanych w skardze postępowań sądowych informuję, że z treści Pana skargi oraz dołączonych pism nie wynika, czego dokładnie dotyczą postępowania. Ponadto nie wskazał Pan, jakie okoliczności uzasadniają wzięcie udziału Rzecznika we wskazanych postępowaniach. Należy podkreślić, że Rzecznik nie realizuje swojego uprawnienia, polegającego na możliwości wzięcia udziału w postępowaniu sądowym, w każdej sprawie. Rzecznik Praw Obywatelskich podejmuje działania w sytuacjach, w których zachodzi podejrzenie, że doszło do naruszenia praw i wolności człowieka i obywatela określonych w Konstytucji oraz ustawach. Jednak z przewidzianych w przepisach środków działania Rzecznik powinien korzystać wyjątkowo na zasadzie subsydiarności,

Druga kartka dokumentu.

2

zwłaszcza wówczas gdy w sprawie istnieje konieczność rozstrzygnięcia zagadnienia prawnego budzącego wątpliwości z punktu widzenia ochrony praw i wolności albo gdy sprawa ma charakter precedensowy i jej rozstrzygnięcie będzie miało istotne znaczenie dla ukształtowania sytuacji prawnej innych obywateli. Ponadto Rzecznik nie zastępuje ani nie wyręcza obywateli w prowadzeniu ich spraw, a więc nie świadczy usług typowo adwokackich. Działania interwencyjne podejmuje dopiero wówczas, gdy wnioskodawca wykorzystał przysługujące mu przewidziane prawem środki działania i pomimo to w dalszym ciągu uważa, iż jego sprawa została załatwiona z naruszeniem praw i wolności.

Z poważaniem,

DYREKTOR ZESPOŁU

Mirosław Wróblewski

podpis nieczytelny

* * * * * * * * * *

Dokument dowodzi, że Ob. Irena Lipowicz, (tytularny profesor prawa!) nie odróżnia konstytucyjnej pomocy od pospolitego pouczenia, z którym mamy do czynie podczas: Kup Pan(i) cegłę! Powyższe stanowisko Ob. Ireny Lipowicz nie dziwi, jako że Ob. ta była członkiem Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego opracowującej Konstytucję z 1997 r.

Irena Lipowicz = atrapa obrońcy, c. d. 2.

Ob. Irena Lipowicz, tytularny profesor od prawa ale bez daty urodzenia, aktualnie zajmuje urząd pod tytułem: Rzecznik Praw Obywatelskich. W Konstytucji, obowiązującej w Polsce stoi zapisane.

Artykuł 80.

Każdy ma prawo wystąpienia, na zasadach określonych w ustawie, do Rzecznika Praw Obywatelskich z wnioskiem o pomoc w ochronie swoich wolności lub praw naruszonych przez organy władzy publicznej.

Artykuł 208.

1. Rzecznik Praw Obywatelskich stoi na straży wolności i praw człowieka i obywatela określonych w Konstytucji i innych aktach normatywnych.

2. Zakres i sposób działania Rzecznika Praw Obywatelskich określa ustawa.

Mój wniosek dotyczy braku prawa do sądu w Polsce

i pod datą 23-07-2012 r. taką oto otrzymałem odpowiedź.

Nadruk godła Polski

BIURO

RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH

RPO-666203/-I/11/KM

00-090 Warszawa Al. Solidarności 77

Tel. centr. 22 551 77 00 Fax 22 827 64 53

Warszawa, 23 LIP. 2012

Pan

Zbigniew Grabowski

[mój adres domowy]

Zespół Prawa Konstytucyjnego

i Międzynarodowego

Szanowny Panie!

     W odpowiedzi na skargę z dnia 26 czerwca 2012 r., z upoważnienia Rzecznika Praw Obywatelskich, działając na podstawie przepisu art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2001, Nr 14, poz. 147 ze zm.), przedstawiam następujące wyjaśnienia.

     W piśmie z dnia 27 czerwca 2012 r. powtarza Pan część zarzutów, które zostały już podniesione w poprzedniej skardze do Rzecznika. W tym zakresie podtrzymuję stanowisko wyrażone w piśmie z dnia 22 maja 2012 r. W ocenie Rzecznika orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 20 marca 2012 r. oraz z dnia 16 marca 2012 r. (sygn. akt. II SAB/Gd 71/11) są prawidłowe i z tego względu nie można zgodzić się z Pańską skargą na działalność sędziów WSA w Gdańsku.

    Rzecznik Praw Obywatelskich nie podziela wyrażonego w piśmie z dnia 26 czerwca 2012 r. zdania, że wprowadzenie przymusu adwokackiego oraz opłat sądowych jest niekonstytucyjne. Prawo do sądu zagwarantowane w przepisie art. 45 Konstytucji nie jest absolutne i może podlegać ograniczeniom. Zasadność jednak wprowadzania pewnych ograniczeń prawa do sądu, powinna podlegać ocenie z punktu widzenia przesłanek zawartych w art. 31 ust. 3 Konstytucji, który stanowi, że: „Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko

Druga kartka dokumentu.

2

w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.” Celem wprowadzenia obowiązkowego zastępstwa przez profesjonalnego pełnomocnika w sprawach przed „naczelnymi” sądami w kraju (skarga wniesiona do Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawach z zakresu prawa administracyjnego czy kasacja do Sądu Najwyższego w sprawach prawa cywilnego) jest profesjonalizacja wpływających do tych sądów skarg. Profesjonalny pełnomocnik z jednej strony weryfikuje zasadność wniesienia skargi w powyższych sprawach, co gwarantuje, że tylko w sprawach, w których istnieją okoliczności uzasadniające wszczęcie postępowania przed NSA czy SN, taka skarga zostanie wniesiona. Z drugiej strony udział profesjonalnego pełnomocnika jest gwarancją prawidłowego sporządzenia pisma procesowego, co jest bardzo istotne z uwagi na wysokie wymogi formalne pism w postępowaniach przed wyżej wymienionymi sądami.

     Wprowadzenie obowiązku uiszczania opłat sądowych także nie może być uznane za niezgodne z Konstytucją RP. Opłaty ograniczają ilość spraw w sądzie, gdyż obowiązek ich wniesienia powstrzymuje często obywateli przed inicjowaniem spraw błahych, czy takich, które mogą być rozwiązane bez pośrednictwa sądu. Jednocześnie wysokość opłat sądowych nie jest nadmierna, przez co nie można uznać, że stanowi przeszkodę do dochodzenia swoich praw w sądzie.

     Ponadto w każdej sprawie sądowej istnieje możliwość zwolnienia strony od opłat sądowych, a także ustanowienia bezpłatnego pełnomocnika przez sąd. Taka regulacja umożliwia weryfikację wniosków obywateli i gwarantuje, że osoby, które zostają zwolnione z opłat i uzyskują darmową pomoc adwokata czy radcy prawnego faktycznie nie były w stanie pokryć powyższych kosztów.

    W skardze do RPO podniósł Pan także sprawę wykonywania obowiązków Prezydenta RP przez Bronisława Komorowskiego po śmierci Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w dniu 10 kwietnia 2010 r. Nastąpiło to na podstawie przepisu art. 131 Konstytucji, który zobowiązuje Marszałka Sejmu do wykonywania obowiązków Prezydenta RP w przypadku m. in. śmierci Prezydenta. Z tego względu nie można podzielić Pańskiego

Trzecia kartka dokumentu.

3

zarzutu, że wykonywanie tych obowiązków przez Prezydenta Komorowskiego nastąpiło z naruszeniem prawa.

Z poważaniem

DYREKTOR ZESPOŁU

Mirosław Wróblewski

podpis nieczytelny

* * * * * * * * * *

Dokument dowodzi, że Ob. Irena Lipowicz, (tytularny profesor prawa!) nie odróżnia konstytucyjnej pomocy od pospolitego pouczenia, z którym mamy do czynie podczas: Kup Pan(i) cegłę! Powyższe stanowisko Ob. Ireny Lipowicz nie dziwi, jako że Ob. ta była członkiem Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego opracowującej Konstytucję z 1997 r.

Irena Lipowicz = atrapa obrońcy, c. d. 1.

Ob. Irena Lipowicz, tytularny profesor od prawa ale bez daty urodzenia, aktualnie zajmuje urząd pod tytułem: Rzecznik Praw Obywatelskich. W Konstytucji, obowiązującej w Polsce stoi zapisane.

Artykuł 80.

Każdy ma prawo wystąpienia, na zasadach określonych w ustawie, do Rzecznika Praw Obywatelskich z wnioskiem o pomoc w ochronie swoich wolności lub praw naruszonych przez organy władzy publicznej.

Artykuł 208.

1. Rzecznik Praw Obywatelskich stoi na straży wolności i praw człowieka i obywatela określonych w Konstytucji i innych aktach normatywnych.

2. Zakres i sposób działania Rzecznika Praw Obywatelskich określa ustawa.

Mój wniosek dotyczy braku prawa do sądu w Polsce

i pod datą 20-07-2012 r. taką oto otrzymałem odpowiedź.

Nadruk godła Polski

BIURO

RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH

RPO-708064-IY/12/MK

00-090 Warszawa Al. Solidarności 77

Tel. centr. 22 551 77 00 Fax 22 827 64 53

Warszawa, 2012-07-20

Pan Zbigniew Grabowski

[mój adres domowy]

Zespół Prawa Cywilnego

    Szanowny Panie!

     Z upoważnienia Rzecznika Praw Obywatelskich, w odpowiedzi na Pana pismo przesłane drogą elektroniczną 12 lipca 2012 r. uprzejmie informuję, że nie sprecyzował Pan, jakiej formy interwencji oczekuje Pan od Rzecznika, zaś w przesłanych przez Pana skanach pism sądowych nie sposób dopatrzyć się łamania konstytucyjnych praw i wolności człowieka i obywatela. Żądania opłacenia pisma sądowego oraz złożenia oświadczenia majątkowego w przypadku wnioskowania o zwolnienie od kosztów sądowych mają oparcie w przepisach ustawy z 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2010 r., Nr 9090, poz. 594 ze zm.), w szczególności w art. 2 ust. 2, art. 3, art. 13 ust. 1, art. 100-102. Sędziowie nie mają obowiązku podpisywać wezwań, które są pismami sporządzanymi i wysyłanymi przez sekretariaty – sędziowie podpisują natomiast sentencje wyroków i postanowień, co ma swoje oparcie w przepisach m.in. ustawy z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r., Nr 43, poz. 296 ze zm.) – art. 324 §3.

     Z treścią ustaw może się Pan zapoznać na stronach Rządowego Centrum Legislacji (http://www.rcl.gov.pl/) bądź na sejmowej stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych (http: //isap.sejm.gov.pl/).

     W tej sytuacji, na podstawie art. 11 pkt 4 ustawy z 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2001 r., Nr 14, poz. 147 ze zm.) Rzecznik nie widzi podstaw do interweniowania w sprawie.

Z poważaniem

Michał Kubalski

Starszy specjalista

podpis nieczytelny

* * * * * * * * * *

Dokument dowodzi, że Ob. Irena Lipowicz, (tytularny profesor prawa!) nie odróżnia konstytucyjnej pomocy od pospolitego pouczenia, z którym mamy do czynie podczas: Kup Pan(i) cegłę! Powyższe stanowisko Ob. Ireny Lipowicz nie dziwi, jako że Ob. ta była członkiem Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego opracowującej Konstytucję z 1997 r.

Irena Lipowicz = atrapa obrońcy.

Ob. Irena Lipowicz, tytularny profesor od prawa ale bez daty urodzenia, aktualnie zajmuje urząd pod tytułem: Rzecznik Praw Obywatelskich. W Konstytucji, obowiązującej w Polsce stoi zapisane.

Artykuł 80.

Każdy ma prawo wystąpienia, na zasadach określonych w ustawie, do Rzecznika Praw Obywatelskich z wnioskiem o pomoc w ochronie swoich wolności lub praw naruszonych przez organy władzy publicznej.

Artykuł 208.

1. Rzecznik Praw Obywatelskich stoi na straży wolności i praw człowieka i obywatela określonych w Konstytucji i innych aktach normatywnych.

2. Zakres i sposób działania Rzecznika Praw Obywatelskich określa ustawa.

Mój wniosek dotyczy braku prawa do sądu w Polsce

i pod datą 22-05-2012 r. taką oto otrzymałem odpowiedź.

Nadruk godła Polski

BIURO

RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH

RPO-666203/-I/11/KM

Warszawa, 22 MAJ 2012

0-090 Warszawa Tel. centr. 22 551 77 00

Al. Solidarności 77 Fax 22 827 64 53

Pan

Zbigniew Grabowski

[mój adres domowy]

Zespół Prawa Konstytucyjnego

i Międzynarodowego

Szanowny Panie!

     W odpowiedzi na skargę z dnia 2 maja 2012 r., z upoważnienia Rzecznika Praw Obywatelskich, działając na podstawie przepisu art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2001, Nr 14, poz. 147 ze zm.), przedstawiam następujące wyjaśnienia.

     Rzecznik Praw Obywatelskich został powołany do kontroli działalności organów władzy publicznej. Podejmuje przewidziane przepisami działania w sytuacji, gdy zachodzi podejrzenie, że doszło do naruszenia konstytucyjnych praw i wolności człowieka i obywatela. Sądy administracyjne działają na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 2012 Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. 2011, Nr 76, poz. 409 ze zm. dalej: p.s.a.). W związku z tym orzeczenie sądu jest prawidłowe, jeżeli zostało wydane zgodnie z przepisami wyżej wymienionej ustawy. Należy też podkreślić, że Rzecznik Praw Obywatelskich działa zgodnie z zasadą subsydiarności, która oznacza, że Rzecznik nie zastępuje i nie wyręcza obywateli w prowadzeniu ich spraw. Działania interwencyjne są podejmowane dopiero wtedy, gdy wnioskodawca wykorzystał przysługujące mu prawem środki działania i mimo tego dalej uważa, że jego sprawa została załatwiona z naruszeniem wolności i praw.

Druga kartka dokumentu.

2

W odpowiedzi na Pana skargę, dotyczącą postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 16 marca 2012 r. (II SAB/Gd 76/11), uprzejmie informuję, że w ocenie Rzecznika postanowienie Sądu zostało wydane zgodnie z przepisami prawa. Skarga o wznowienie postępowania została uregulowana przepisami art. 270-285 p.s.a. W szczególności należy zauważyć, że skarga przysługuje na prawomocne orzeczenie sądu, czyli takie, od którego nie przysługują inne środki odwoławcze. Od wydanego postanowienia z dnia 16 marca 2012 r. wniósł Pan skargę o wznowienie postępowania w terminie, w którym nie minął czas na wniesienie skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Z tego względu, w ocenie Rzecznika, Sąd prawidłowo potraktował Pana pismo jako „skargę kasacyjną”, a nie „skargę o wznowienie postępowania”. Taka skarga musiała zostać odrzucona przez Sąd z uwagi na obowiązkowe zastępstwo profesjonalnego pełnomocnika w postępowaniu przed NSA. Należy podkreślić, że uprawnionym organem do kontroli orzeczeń Wojewódzkich Sądów Administracyjnych jest Naczelny Sąd Administracyjny. W sytuacji więc, gdy nie zgadzał się Pan z orzeczenie WSA z dnia 10 lutego 2012 r. przysługiwało Panu wniesienie skargi kasacyjnej do NSA.

     Odnosząc się do drugiego zaskarżonego postanowienia WSA w Gdańsku z dnia 20 marca 2012 r. (II SAB/Gd 71/11), dotyczącego odrzucenia zażalenia na zarządzenie Przewodniczącego z dnia 15 lutego 2012 r, informuję, że jeżeli na dane zarządzenie Przewodniczącego przysługuje zażalenie, to można je wnieść , zgodnie z przepisem art. 194 § 2 p.s.a., w terminie 7 dni. Z uwagi na przekroczenie tego terminu, zażalenie podlegało odrzuceniu przez Sąd.

     Jednocześnie uprzejmie informuję, że skarga o wznowienia postępowania jest szczególną procedurą podważania prawomocnych orzeczeń i może być wniesiona tylko w wyjątkowych sytuacjach, gdy występują przesłanki określone w przepisach art. 271-274 p.s.a. W szczególności nie przysługuje ta skarga na orzeczenie nieprawomocne, czyli takie, na które służą stronie środki odwoławcze. Skarga o wznowienie postępowania służy wyłącznie zaskarżaniu orzeczeń sądowych, czyli wyroków oraz postanowień, nie przysługuje więc na zarządzenia Przewodniczącego.

W związku z powyższym, uprawnionym organem do kontroli opisanych w Pana skardze do Rzecznika orzeczeń WSA w Gdańsku był Naczelny Sąd Administracyjny.

Trzecia kartka dokumentu.

3

W obu postępowaniach sądowych, nie doszło, w ocenie Rzecznika, do naruszenia konstytucyjnych praw i wolności i z tego względu uprzejmie informuję, że Rzecznik nie podejmie działań w przedstawionych sprawach.

Z poważaniem,

ZASTĘPCA DYREKTORA

ZESPOŁU

Anna Błaszczak

podpis czytelny

* * * * * * * * * *

Mój komentarz. Przymus adwokacki do wnoszenia kasacji jest sprzeczny z Konstytucją i tym problemem winien zająć się RPO nie zaś pouczaniem mnie. Sądy bowiem bardzo powszechnie wykorzystują przymus adwokacki do zamykania sprawy przez formalizowanie jej, czyli wzywanie do pisemnego uzasadnienia tego co jest napisane, zamiast, na ten przykład, wezwać obywatela aby go wysłuchać o co mu tak naprawdę chodzi, jeżeli sędzia nie rozumie treści przedstawionego pisma. Natomiast w mojej ocenie, Ob. Anna Błaszczak nie rozumie jaką rolę w państwie pełni Konstytucja i po co jest RPO. Te pięć artykułów, dwa na początku tekstu i trzy poniższe poniżej są tego niezbitym dowodem.

Art. 8.

  1. Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej.

  2. Przepisy Konstytucji stosuje się bezpośrednio, chyba że Konstytucja stanowi inaczej.

Art. 45.

  1. Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd.

  2. Wyłączenie jawności rozprawy może nastąpić ze względu na moralność, bezpieczeństwo państwa i porządek publiczny oraz ze względu na ochronę życia prywatnego stron lub inny ważny interes prywatny. Wyrok ogłaszany jest publicznie.

Art. 47.

Każdy ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym.

Dokument dowodzi, że Ob. Irena Lipowicz, (tytularny profesor prawa!) nie odróżnia konstytucyjnej pomocy od pospolitego pouczenia, z którym mamy do czynie podczas: Kup Pan(i) cegłę! Powyższe stanowisko Ob. Ireny Lipowicz nie dziwi, jako że Ob. ta była członkiem Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego opracowującej Konstytucję z 1997 r.

Prezes SO Toruń, Jakub Sobierajski – widzi mi się.

 

Prezes Sądu Okręgowego w Toruniu, Jakub Sobierajski, tak oto mnie oświecił.

PREZES

SĄDU OKRĘGOWEGO

w TORUNIU

87-100 Toruń, ul. Piekary 51

tel.centr. (56) 61-05-600

fax (56) 655-57-06 skr. Poczt. 185

REGON 000571493

Toruń, 24 sierpnia 2012 r.

VII W 051-13/12

Pan

Zbigniew Grabowski

[mój adres domowy]

     W odpowiedzi na Pana skargę z dnia 12 lipca 2012 r. uzupełnioną wyjaśnieniem z dnia 8 sierpnia 2012 r. uprzejmie zauważam, iż dotyczy ona w swej materii kwestii niewłaściwego postępowania sądu dotyczącego sposobu i formy wezwań do uzupełnienia braków formalnych wniesionego pozwu .

     Otóż kwestie te regulowane są przepisami postępowania cywilnego i zastrzeżone są do wyłącznej kompetencji sądu w granicach jego działalności w dziedzinie, w której sędziowie są niezawisłości. Stąd też mając na uwadze treść obecnie obowiązującego przepisu art. 41 a ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 2001 r., Nr 98, poz. 1070 ze zm.) skarga Pana nie podlega mojemu rozpatrzeniu w trybie skargi na działalność sądu.

     Jedynie na marginesie pragnę zauważyć, iż ustawodawca tak skonstruował tryb postępowania przed sądem, iż jest on nacechowany swego rodzaju formalizmem, na straży którego stoi sąd i zatrudnieni tam urzędnicy. Stąd też wzywanie do uzupełnienia braków formalnych pism procesowych nie jest wynikiem złej czy dobrej woli sędziów orzekających w sądach, czy też pracowników wykonujących polecenia sędziów, ale nakazem ustawowym.

     Wskazywanie podstawy prawnej jest wskazane przy wydaniu decyzji kończącej postępowanie. Ponadto w razie wątpliwości można zawsze zwrócić się do sądu o wskazanie podstawy prawnej decyzji, która podjęta została na zarządzenie sędziego. Sama Konstytucja natomiast, jako ustawa zasadnicza, jest wprawdzie źródłem prawa, ale sądy mają obowiązek stosować także prawo niższej rangi, tj. ustaw zwykłych jaki i aktów niższego rzędu, które są emanacją Konstytucji i uściślają zapisane w niej prawa i obowiązki obywateli. Nie ma przy tym potrzeby ani konieczności badania przez sądy zgodności obowiązujących przepisów z Konstytucją, w każdej sytuacji, kiedy dany przepis wielokrotnie stosowany jest w swojej wykładni powszechnie akceptowany przez orzeczenia sądów i naukę, a krytykowany przez obywatela, któremu określona norma nie podoba się z takich, czy innych względów. Zwrócenie się do Trybunału

Druga kartka dokumentu.

Konstytucyjnego przez sądy o zbadanie, czy dany przepis jest zgodny z Konstytucją, jest jedynie prawem, a nie obowiązkiem sądu, a ponadto musi on dotyczyć sytuacji wyjątkowej kiedy istnieją uzasadnione wątpliwości co do jego konstytucyjności, wymagające pogłębionej analizy i uzasadnienia stanowiska prawnego, że tak właśnie jest.

     Mając na uwadze powyższe okoliczności skarga Pana nie podlegała rozpatrzeniu.

PREZES

Jarosław Sobierajski

Prezes Sądu Okręgowego

podpis nieczytelny

WJ

Moje pisma.

12 lipca 2012 roku.

Zbigniew Grabowski – powód

Sąd Okręgowy

ul. Piekary 51

87 – 100 Toruń

SKARGA KONSTYTUCYJNA art. 63.

Pozwany: Prezes Sądu Okręgowego, adres jak powyżej.

Sygn. akt IC 977/12, pismo z 2-07-2012 r. na zarządzenie anonimowego sędziego, z up. Kierownika sekretariatu, sekretarz sądowy, Magdalena Konczewska. Doręczono 29-06-2012 r.

Wartość dochodzonego roszczenia 1.000.000 (jeden milion) zł.

Ośmielam się skarżyć do Ob. Prezesa, jako że sędzia lub sędziowie zajmujący się dotychczas tą sprawą nie przestrzegają zapisów konstytucyjnych i dlatego wnoszę o desygnowanie do rozpoznania tej sprawy trzech sędziów zawodowych oraz wyznaczenie wreszcie terminu pierwszej rozprawy, jako że powyższe pismo jest niezgodne z Konstytucją, art.: 2 i 7 i 8 i 32 i 51. Brakuje tam podstawy prawnej. Proceder taki nazywam formalizowanie sprawy, to znaczy wielokrotne wzywanie strony do uzupełniania jakichś wyimaginowanych braków formalnych bezprawnie. Niezależnie od tego wyzywam Rzecznika Praw Obywatelskich, zgodnie z art. 80 i 208 Konstytucji, do udzielenia mi stosownej pomocy.

Ośmielam się wyjaśnić (na podstawie podręcznika akademickiego o prawach człowieka i ich ochrona), że na prawo do sądu składają się: 1) wszczęcie procedury i 2) jawność postępowania i 3) wyrokowanie i 4) możliwość zaskarżenia orzeczenia. Ponadto ustawowym obowiązkiem sędziów z imienia i nazwiska, nie zaś urzędników sądowych, jest pouczanie strony procesowej, jeżeli występuje bez adwokata.

Ośmielam się wyjaśnić, że dla mnie podstawowym aktem prawnym jest Konstytucja, gdzie jednoznacznie zapisano, iż jest ona najwyższym aktem prawnym w Polsce. Pod względem logicznym jest to zbiór zdań, z których każde jest prawdziwe (nikt tego nie podważa) i każdy, taki jak ja, może w sposób dowolny budować alternatywy i koniunkcje. Z tego też powodu celowo używam tu spójnika logicznego „i”. Natomiast waszą rolą, wykształconych prawników, którzy dobrowolnie wstąpili do władzy sądowniczej, aby rozstrzygać ludzkie problemy, podstawowym obowiązkiem jest udowodnić i wykazać mi, że jestem w błędzie. Nie zaś formalizować sprawę, aby zablokować jawne procesowanie, przy tym za każdym razem mam odpowiadać w terminie 7 dni (bez podania podstawy prawnej) podczas gdy sędziowie miesiącami rozmyślają nad każdą moją odpowiedzią. Z tego powodu przedstawiam ponownie mój pozew, aby nie było wątpliwości o co mi idzie.

Mając powyższe na uwadze, na mocy Konstytucji, wnoszę jak wyżej.

Szacunek rodzi się tylko z szacunku. No bo chyba

jest jakaś różnica pomiędzy sądem a kabaretem.

Z poważaniem.

8 sierpnia 2012 roku.

Zbigniew Grabowski – powód

PREZES

Sąd Okręgowy

ul. Piekary 51

87 – 100 Toruń

WYJAŚNIENIE

Pozwany: Prezes Sądu Okręgowego, adres jak powyżej.

Sygn. akt IC 977/12, pismo z 30-07-2012 r. SSO Zofia Mądraszewska. Doręczono 2-08-2012 r.

Wartość dochodzonego roszczenia 10.000.000 (dziesięć milion) zł.

Ośmielam się wyjaśnić, że moje poprzednie pismo Skarga Konstytucyjna z datą 12-07-2012 r. (błędnie wpisałem 1 miast 10 milionów) jest skargą do Ob. Prezesa z tytułu ustawowego (o ustroju sądów powszechnych) administrowania i nadzoru prezesa nad Sądem Okręgowym i Sądami Rejonowymi. Dokładnie chodzi o to, że głównie sekretarki sądowe wzywają mnie do uzupełniania braków formalnych wedle własnego widzi się, jako że w pismach nie są podawane podstawy prawne tych żądań – vide: Wezwanie… z 23-05-2012, pismo z 2-07-2012 r. Jest to niekonstytucyjne art. 7. tym bardziej, że w kolejnych pismach już pojawia się nazwisko, np. Zarządzenie z 11-06-2012, SSO Irena Mleczko oraz znajduje się podstawa prawna aby odrzucić mój pozew. Ośmielę się zauważyć, że: „Ustawa nie może nikomu zamykać drogi sądowej dochodzenia naruszanych wolności lub praw.” art. 77. 2. Konstytucji. Dodatkowy problem to nakazywanie mi udzielania odpowiedzi w terminie 7 dni, podczas gdy sąd zastanawia się miesiącami, co tu wymyślić aby nie doszło do rozprawy sądowej. To również jest niekonstytucyjne, art. 30 i 32. Przy tym Sąd Najwyższy wielokrotnie zwracał uwagę na to, że rozumienie (wykładnia) Konstytucji nie może być dokonywane poprzez treść norm ustawowych. Odwrotnie bezwzględnie należy stosować pro konstytucyjną wykładnię norm ustawowych; a ponadto, gdy strona podnosi istnienie niezgodności pomiędzy przepisem ustawy a Konstytucją, sąd rozpoznający sprawę ma obowiązek zbadać, czy wskazany przepis jest zgodny z Konstytucją, gdyż każdy sąd może zwrócić się do Trybunału Konstytucyjnego, art. 193.

W sprawie pozwu. Ośmielam się uprzejmie wyjaśnić, że są one wynikiem tego, że Sąd Rejonowy w Toruniu uniemożliwił mi obrony praw mojego wnuczka. Dlatego biorąc powyższe pod uwagę ponownie dołączam mój pozew z nową datą.

Mając powyższe na uwadze, na mocy Konstytucji, wnoszę jak wyżej, jako że nikt nie może być sędzią we własnej sprawie.

Szacunek rodzi się tylko z szacunku. No bo chyba

jest jakaś różnica pomiędzy sądem a kabaretem.

Z poważaniem

1 IX Światowy dzień Polaka.

Nie ja to wymyśliłem, aby 1 wrzesień był Światowym Dniem Polaka, ale pomysł bardzo mi się podoba i jestem całym sercem za tym. Trzeba stale przypominać, tu u nas, w Polsce, oraz Niemcom, Anglikom i Francuzom a w szczególności i w całej Europie. Jak doszło do wybuchu II Wojny Światowej 1 i 17 IX 1939 r. Dlaczego Niemcy za wywołanie wojny praktycznie nic nie zapłaciły Polsce. Miast rzetelnego nauczania historii w szkołach mamy celebry z najwyższymi dygnitarzami i dostojnikami państwa oraz sianie zamętu wokół tego gdzie rozpoczęła się napaść Niemców na Polskę. Bomby i pociski artyleryjskie posypały się bladym świtem niemal na całą Polskę.

Gruzja jest tylko kolejnym dowodem, że Europa nie ma traktatu pokojowego od zakończenia II Wojny Światowej w 1945 r. Demony wojny systematycznie wypuszczane są na wolność: mordując, paląc, grabiąc i niszcząc dorobek niejednego ludzkiego życia. Bogate kraje Europy tylko cichutko tupią nogami, jak dziecko, które domaga się czegoś i swoją bezsilność okazuje owym tupaniem. Dlatego stale należy zadawać pytania.

Dlaczego Europa nie ma Traktatu Pokojowego? Kto ma stać na straży takiego pokoju w Europie, jeżeli dwa państwa: Turcja i Grecja, należące do tego samego paktu wojskowego NATO, są praktycznie w stanie wojny o Cypr?