Zbadać DNA Jaruzela.

Coraz częściej i coraz głośniej słychać, że Ob. Wojciech Jaruzelski, powszechnie zwany Jaruzelem, nie jest rodowitym Polakiem. Podobno w miejsce zmarłego prawdziwego Jaruzelskiego, po 1939 r. sowiety podstawiły innego człowieka, który wiernie im służył przez całe swoje dorosłe życie dochodząc do najwyższych funkcji w Polsce. Z tego powodu Jaruzel sam i na własne żądanie powinien umożliwić odpowiednim organom państwa zbadać jego własny kod genetyczny DNA, aby na tej podstawie łatwo stwierdzić, czy Jaruzel ma polskie pochodzenie a tym samym rozwiać te pogłoski.

Wypada tylko krótko wyjaśnić, że DNA to kwas o skomplikowanej budowie, występujący w każdej żywej komórce. W cząsteczce tego kwasu zawarta jest informacja o budowie danej komórki i jest ona przekazywana następnym pokoleniom komórek. Pełni rolę nośnika informacji genetycznej organizmów żywych. I każdy z nas ma swój jedyny i niepowtarzalny taki kod, który jednocześnie wskazuje czy pomiędzy poszczególnymi ludźmi jest jakieś pokrewieństwo.

 

Ustawa antykomunistyczna. Projekt.

22 lipca wielkie święto za PRL-u.

W hołdzie ofiarom Zbrodni Katyńskiej z 5 marca 1940 roku.

Wszelka władza w społeczności ludzkiej

początek swój bierze z woli narodu.

Z najstarszej Konstytucji Europy, 3 maja 1791 roku.

Zważywszy, że w XX wieku, głownie przez terytorium naszej Ojczyzny – Polska, przetoczyły się dwie najbardziej okrutne i wyniszczające nawały wojenne, w których my, jako Naród, ponieśliśmy największe straty: osobowe i materiale;

zważywszy, że w 1939 roku Polska to: 388 000 km˛ powierzchni i 35,1 milionów ludzi; a w 1946: 312 700 km˛ powierzchni, pozostało więc 80 % oraz 23,6 milionów ludzi, pozostało więc 67 %;

zważywszy, że Warszawa, została celowo i metodycznie ograbiona i zniszczona w 1944 przez Niemców przy biernej postawie aliantów;

zważywszy, że my, Naród Polski, który walczył na wszystkich frontach II Wojny Światowej, na lądzie i na morzu i w powietrzu, zachowaliśmy jedynie prawo do: własnego języka, okaleczonego godła – orła białego na czerwonym tle bez korony, barw narodowych i hymnu narodowego;

zważywszy, że Organizacja Narodów Zjednoczonych uchwaliła:

 • Powszechną Deklarację Praw Człowieka – 10-XII-1948 r.;

 • Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych – 19-XII-1966 r.;

 • Protokół fakultatywny do Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych – 16-XII-1966 r.;

 • Drugi Protokół fakultatywny do Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych w sprawie zniesienia kary śmierci – 29-XII-1989 r.;

 • Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych – 19-XII-1966 r.

My, Naród Polski, pragnąc przyjąć te międzynarodowe zobowiązania na siebie w postaci preambuły do tego aktu prawnego i jako obowiązujące doktryny prawne po wsze czasy; oraz biorąc pod uwagę, że każdy człowiek, ma obowiązki w stosunku do: innego człowieka, własnej społeczności, Narodu i wszystkich innych ludów, ustanawiamy prawo następującej treści.

Artykuł. 1. Podstawy NTPP.

1. 1. Powołujemy Narodowy Trybunał Państwa Polskiego – NTPP.

1. 2. NTPP wyrokuje o czerpaniu lub nie, korzyści w minionym czasie.

1. 3. Czerpanie korzyść odbyło się kosztem Narodu Polskiego i było znaczące.

1. 4. Osądzeniu podlega każdy kto zajmował stanowisko publiczne.

1. 5. Każdy, kto uzna to za stosowne, może wystąpić z pozwem.

1. 6. Prawomocny wyrok skutkuje przejęcie majątku „czerpiącego” przez Naród.

1. 7. Obowiązują jawne procedury „Kodeksu postępowania cywilnego”.

Artykuł. 2. Powiatowy NTPP.

2. 1. Powiatowy NTPP jest pierwszą instancją.

2. 2. Obszar jurysdykcji Powiatowego NTPP obejmuje powiat administracyjny.

2. 3. Siedzibą Powiatowego NTPP jest Sąd Rejonowy.

2. 4. Trybunał wydaje wyroki w składzie trzech trybunów i dwóch ławników.

2. 5. Trybun jest wybierany na podstawie własnej deklaracji do tej funkcji.

2. 6. Ławnikiem w Trybunale musi być dyplomowany prawnik.

2. 7. Ławników rekrutuje się z jawnego i publicznego konkursu na 4 lata.

Artykuł. 3. Wojewódzki NTPP.

3. 1. Wojewódzki NTPP jest instancją odwoławczą i ostateczną.

3. 2. Obszar jurysdykcji Wojewódzkiego NTPP obejmuje okręg sądowy.

3. 3. Siedzibą Wojewódzkiego NTPP jest Sąd Okręgowy.

3. 4. Trybunał wydaje wyroki w składzie pięciu trybunów i dwóch ławników.

3. 5. Trybun jest wybierany na podstawie własnej deklaracji do tej funkcji.

3. 6. Ławnikiem w Trybunale musi być dyplomowany prawnik z praktyką.

3. 7. Ławników rekrutuje się z jawnego i publicznego konkursu na 4 lata.

Artykuł. 4. Trybun.

4. 1. Trybunem może być tylko Polak, który ukończył 55 rok życia.

4. 2. Polakiem jest każdy, kto po 1918 roku nie wyrzekł się polskości.

4. 3. Trybunem w Powiatowy NTPP musi być przedstawicielem:

4. 3. 1. rolników, producentów żywności nie przetworzonej;

4. 3. 2. nie uzyskujący dochodów, szczególnie: bezdomny lub bezrobotny;

4. 3. 3. utrzymujących się z pobierania świadczenia za pracę.

4. 4. Trybunem w Wojewódzkim NTPP musi być przedstawiciel:

4. 4. 1. rolników, producentów żywności nie przetworzonej;

4. 4. 2. nie uzyskujący dochodów, szczególnie: bezdomny lub bezrobotny;

4. 4. 3. utrzymujących się z pobierania świadczenia za pracę;

4. 4. 4. utrzymujących się z pobierania świadczenia emerytalnego;

4. 4. 5. utrzymujących się z pracy na własny rachunek.

4. 5. Trybun jest wybierany: obowiązkowo, bezpośrednio, tajnie i równo.

4. 6. Kolejnym Trybunem jest ten, kto uzyskał najwięcej głosów wyborców.

4. 7. Kadencja Trybuna trwa 6 lat i ma on takie same prawa jak sędzia sądowy.

Artykuł 5. Wprowadzenie.

5. 1. Rzecznik Praw Obywatelskich sporządzi stosowne dokumenty.

5. 2. Uzyskuje moc prawną z chwilą opublikowania.

Š Zbigniew Grabowski. 5 marca 2004 roku.

Prezes NSA, prof. Roman Hauser – nie kumaty.

Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, prof. Roman Hauser, udowodnił mi, że jest nie kumaty (od kumać, czyli: czaić, ogarniać, pojmować, poznawać, przenikać, rozumieć) na czym polega konstytucyjne prawo pospólstwa do sądu opisane w Konstytucji III RP lub PRL Bis (jak kto woli) w art.: 45 i 78 i 176, przy tym celowo używam tu spójnika logicznego „i”. Prezes NSA, prof. R. Hauser, całkowicie pominął ten problem. Zaś prawo do takiej mojej wypowiedzi zapisano w art. 54 Konstytucji. Pismo prezesa, prof. R. Hausera, jednocześnie dowodzi dlaczego wszyscy sędziowie w Polsce, jak i wielu polityków i urzędników, twierdzi że wyroków sądowych nie wolno komentować. Po raz kolejny wyjaśniam więc, że sądy są władzą i z tego tytuł podlegają takiej samej krytyce jak każdy polityk.

Oto treść profesorskiego wypotu

w odpowiedzi na moją skargę, którą zamieściłem poniżej.

Nadruk godła Polski.

PREZES

NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO

Warszawa, dnia 4 lipca 2012 r.

L. Prez. Rd 16/12/1

Pan

Zbigniew Grabowski

[mój adres domowy]

    W związku z Pana pismem z dnia 26 czerwca 2012 r., zatytułowanym „Skarga na rzecznika dyscyplinarnego”, a dotyczącego stanowiska Rzecznika Dyscyplinarnego NSA wyrażonego w piśmie z dnia 13 czerwca 2012 r. o braku podstaw do podjęcia czynności dyscyplinarnych wobec sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku – Katarzyny Krzysztofowicz i Marioli Jaroszewskiej, uprzejmie informuję, że po zapoznaniu się z aktami spraw oraz z pismem Rzecznika Dyscyplinarnego z dnia 13 czerwca 2012 r., stwierdzam, że Rzecznik Dyscyplinarny NSA dokładnie zapoznał się z ww. aktami spraw WSA w Gdańsku, szczegółowo opisał czynności Sądu i trafnie przyjął, że Pana zarzuty dotyczą wyłącznie orzecznictwa i prawidłowo pouczył, że zarządzenia Przewodniczącego i orzeczenia wojewódzkich sądów administracyjnych podlegające zaskarżeniu, mogą być kontrolowane wyłącznie w drodze nadzoru sprawowanego przez Naczelny Sąd Administracyjny. [można składać skargi kasacyjne do NSA sporządzone przez najętego adwokata = przymus adwokacki]

    Pan nie skorzystał z możliwości wnoszenia środków prawnych, mimo prawidłowych pouczeń. [nie będę powierzał swoich spraw prawniczym najemnikom, którzy za nic nie odpowiadają]

    Podzielam stanowisko Rzecznika Dyscyplinarnego NSA, że w badanych sprawach -przedstawionych w pismach z dnia 2 i 9 maja 2012 r., w których zarzucił Pan, że „nie rozumie na czym polega prawo do sądu i nie przestrzega procedur sądowych” oraz kolejno, że „nie odróżnia skargi kasacyjnej opisanej w Dziale IV od wznowienia postępowania opisanego w dziale VII P.p.s.a.” (w sprawie II SAB/Gd 76/11), oraz że „nie odróżnia zażalenia opisanego w dziale IV od wznowienia postępowania opisanego w dziale VII P.p.s.a.” (w sprawie II SAB/Gd 71/11), a także

ul. Gabriela Piotra Boduena 3/5, 00-011 Warszawa, tel.: 22 827 7943, fax: 22 827 6687, prezesnsa@nsa.gov.pl

Druga kartka dokumentu.

w tej samej sprawie, że sędzia „pominęła (…) wniosek o przywrócenie terminu, z dnia 16.06.2012 r. doręczonego dnia 18.04.2012 r., dotyczący postanowienia z dnia 24.04.2012 r.”-sędziowie nie dopuścili się żadnych przewinień służbowych ani nie uchybili godności urzędu, co jest podstawą odpowiedzialności dyscyplinarnej określonej w art. 107 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych, mającym zastosowanie na podstawie art. 29 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych.

    Pana dalsze zarzuty, że sędzia M. Jaroszewska i K. Krzysztofowicz „sprzeniewierzyły się konstytucyjnej niezawisłości”, „zamknęły drogę do jawnego i rzetelnego procesu”, „ustawowym obowiązkiem sędziego jest uczciwe pouczanie strony procesowej, jeżeli występuje bez adwokata”, „sądy w ogóle nie pouczają o możliwości wniesienia skargi o wznowienie postępowania bez obowiązkowego najmowania adwokata”, a „pouczają jedynie o tym, że do dalszego postępowania niezbędny jest adwokat – jest niekonstytucyjne” – nie znajduje żadnych podstaw, a formułowane przez Pana zarzuty albo są gołosłowne, albo mijają się z prawdą ponieważ był Pan dokładnie i wyczerpująco informowany w pouczeniach doręczonych Panu przez Sąd łącznie z przesyłanymi odpisami postanowień sądowych, co dokładnie opisano w piśmie Rzecznika Dyscyplinarnego z dnia 13 czerwca 2012 r.

    Dalszy Pana zarzut, że „opłaty sądowe są niekonstytucyjne (art. 77)”, ponieważ „Sądy żądają opłaty na podstawie rozporządzenia”, jest chybiony. [Konstytucja, Art. 77: 1. Każdy ma prawo do wynagrodzenia szkody, jaka została mu wyrządzona przez niezgodne z prawem działanie organu władzy publicznej. 2. Ustawa nie może nikomu zamykać drogi sądowej dochodzenia naruszonych wolności lub praw.]

    Przede wszystkim art. 77 Konstytucji RP nie dotyczy opłat sądowych. Kwestia powszechnie obowiązujących źródeł prawa jest regulowana w art. 87 ust. 1 Konstytucji. Zgodnie z art. 92 Konstytucji rozporządzenia są wydawane przez organy wskazane w Konstytucji na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie i w celu jej wykonania.

    Załączone przez Pana do skargi zarządzenia dotyczą wprawdzie innych spraw, ale jako podstawę prawną określenia wysokości wpisu istotnie powołują się na rozporządzenie. Rozporządzeniem tym jest akt normatywny Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. (czyli organu upoważnionego z art. 146 ust. 4 pkt 2 Konstytucji do wydawania rozporządzeń), wydany na podstawie upoważnienia ustawowego z art. 233 P.p.s.a. (co pozostaje w zgodności z art. 87 ust. 1 w zw. z art. 92 ust. 1 Konstytucji).

    Dalsze pana postulaty dotyczące przymusu adwokackiego i charakteru pomocy prawnej – nie należą do moich kompetencji. [kolejny dowód nieznajomości przez prof. R. Hausera Konstytucji, art. 193: Każdy sąd może przedstawić Trybunałowi Konstytucyjnemu pytanie prawne co do zgodności aktu normatywnego z Konstytucją…]

     Mając na uwadze wyżej podniesione okoliczności – nie znajduję żadnych podstaw do nakazania Rzecznikowi Dyscyplinarnemu prowadzenia postępowania dyscyplinarnego wobec wskazanych sędziów.

2

Trzecia kartka dokumentu.

   Dodatkowo Pana informuję, że postępowanie dyscyplinarne nie jest ani postępowaniem sądowoadministracyjnym, ani skargowym w rozumieniu Działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego. Postępowanie to jest regulowane przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych i przepisami Kodeksu postępowania karnego.

PREZES

Naczelnego Sądu Administracyjnego

prof. Roman Hauser

podpis nieczytelny

3

* * * * * * * * * *

Zdumiewające! Zarówno prezes jak i rzecznik dyscyplinarny NSA mozolą się nad udzieleniem mi bardzo obszernych wypowiedzi, a ja dowiaduję się dopiero teraz, że postępowanie dyscyplinarne wobec sędziów toczy się wedle Kodeksu postępowania karnego. Dlatego jest to zdumiewające, bo nikt mnie o tym wcześniej nie poinformował. Uniemożliwiono mi również działać jako oskarżycie posiłkowy. I to we własnej sprawie!

Kolejna skarga do NSA.

 

26 czerwca 2012 roku.

Za potwierdzeniem odbioru.

Zbigniew Grabowski – skarżący

[mój adres domowy]

Naczelny Sąd Administracyjny

ul. Gabriela Piotra Boduena 3/5

00 – 011 Warszawa

S K A R G A

Dotyczy: L.Prez. Rd. – 16/12, z 13-06-2012,

sędzia NSA w st. s. Jerzy Chromicki.

Ośmielam się działać na podstawie obowiązującej w Polsce Konstytucji, art. 61, jako że nie zgadzam się z przedstawionym wywodem zaprezentowanym przez rzecznika dyscyplinarnego i podtrzymuję swój wniosek o wszczęcie procedury, której celem będzie doprowadzenie do ukarania sędziów, którzy orzekali w moich sprawach w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gdańsku: Mariola Jaroszewska i Katarzyna Krzysztofowicz.

UZASADNIENIE

Ośmielę się wyjaśnić, iż z wykształcenia jestem elektronikiem, a cała elektronika, między innymi: komputery, telewizory, telefony… funkcjonuje bezbłędnie, gdyż działa głównie na dwóch funkcjach logicznych: koniunkcja albo funktor prawdziwości, który mówi że zdanie złożone z dwu lub więcej zdań połączonych spójnikiem i jest prawdziwe wtedy (i tylko wtedy!), gdy każde ze zdań składowych jest prawdziwe, inaczej iloczyn logiczny oraz alternatywa, która mówi że zdanie złożone współrzędnie wówczas jest prawdziwe, gdy choćby jedno ze zdań składowych jest prawdziwe, inaczej suma logiczna. A to wszystko w oparciu o: 1 = prawda czyli jest prąd lub napięcie i 0 = fałsz, brak prądu lub napięcia. Sprawowanie władzy sądowniczej w Polsce tak nie działa. Co niniejszym tu dowodzę i wykazuję.

Sędziny: M. Jaroszewska i K. Krzysztofowicz sprzeniewierzyły się konstytucyjnej niezawisłości (art.: 7 i 8 i 178.1). O zamknięciu mi drogi do jawnego i rzetelnego procesu (art. 45 Konstytucji) już wcześniej pisałem. Ponieważ sędziowie wielkim łukiem omijają i zbywają milczeniem ten problem, więc wyjaśniam (na podstawie podręcznika akademickiego o prawach człowieka i ich ochrona), że na prawo do sądu składają się cztery elementy: 1) wszczęcie procedury i 2) jawność postępowania i 3) wyrokowanie i 4) możliwość zaskarżenia orzeczenia. Przy tym celowo używam tu spójnika logicznego „i”. Ponadto ustawowym obowiązkiem sędziego jest uczciwe pouczanie strony procesowej, jeżeli występuje bez adwokata (art. 6 Ppsa) o przysługującej jej prawach. Zarówno sądy administracyjne jak i powszechne w ogóle nie pouczają o możliwości wniesienia skargi o wznowienie postępowania bez obowiązkowego najmowania adwokata. Sądy pouczają jedynie o tym, że do dalszego postępowania jest niezbędny adwokat co jest niekonstytucyjne, art.: 2 i 32 i 47 i 78 i 176. Uważam, że pomoc prawna winna być udzielana bez udziału sądów przez organ państwowy, a kryteria jasno i prosto określone.

Ośmielę się jeszcze podnieć problem przymusu adwokackiego. Jest to jednoznacznie niekonstytucyjne, art.: 2 i 8 i 32 i 47. Wyjaśnię, że w WSA Warszawa, pod sygn. akt II KO/Wa 318/11 „leżakuje” mój wniosek, z treści którego jednoznacznie wynika, że adwokat w Polsce za nic nie odpowiada. Z tego powodu zmuszanie mnie (por. art. 6 Ppsa) do korzystania z zawodowego wykształconego najemnika prawa, często nieudacznika, jest upokarzające.

Na stronach 3 i 4 mojej skargi przedstawiam dowody [są to dwa zarządzenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, Warszawa, II SAB/Wa 112/12 i 113/12, w których sędzina Ewa Kwiecińska, jako zastępca przewodniczącego Wydziału II wezwała mnie do uiszczenia wpisu sądowego o wznowienie postępowania, w kwocie 100 zł], że sędziny: M. Jaroszewska i K. Krzysztofowicz sprzeniewierzyły się niezawisłości sędziowskiej. Przecież nie może być tak, że taka sama procedura sądowa może być różnie interpretowana, zaś Ob. J. Chromicki robi ze mnie durnia i twierdzi (str. 4), że moja „Skarga o wznowienie postępowania” to błędny tytuł pisma przy tym powołuje się na jakiś komentarze – to aberracja.

I jeszcze jedna kwestia. Opłaty sądowe. Są niekonstytucyjne, art. 77. Zapisy te są proste i jednoznaczne. I wyjaśnię, że nie chodzi mi o opłatę w wysokości 100 zł, co udowodniłem w sprawach przedstawionych na str. 3 i 4. Zapłaciłem. Sądy żądają opłaty na podstawie rozporządzenia!

Jednocześnie ośmielę się napomknąć, po raz kolejny, że Ob. Bronisław Maria Komorowski w dniu 10. 04. 2010 r. objął najwyższy urząd w Polsce „na gębę” i to bez jakiegokolwiek kwitu powołując się wyłącznie na zapisy konstytucyjne w art. 131 – vide Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie sygn. akt II SAB/Wa 306/11. A ponadto Sąd Najwyższy wielokrotnie zwracał uwagę, że jeżeli strona procesowa twierdzi, iż jakiś przepis jest niekonstytucyjny, to Sąd ma obowiązek zbadać tę sprawę, vide: Wyrok z dnia 16 kwietnia 2004 r., I CK 291/03 oraz Zasadnicze powody rozstrzygnięcia w sprawach III SW 168/11 i III SW 169/11.

Jak wspomniałem na początku uzasadnienia, z wykształcenia jestem „robolem” (żyje wyłącznie z własnej pracy) o stosunkowo wysokich kwalifikacjach zawodowych. I w mojej ocenie, jako takiego właśnie „robola”, nie muszę znać olbrzymiej ilości aktów prawnych, które bardzo często wzajemnie wykluczają się na tym samym poziomie ważności. Dla mnie podstawowym aktem prawnym jest obowiązująca Konstytucja, gdzie jednoznacznie zapisano, iż jest ona najwyższym aktem prawnym w Polsce. Pod względem logicznym jest to zbiór zdań z których każde jest prawdziwe i każdy, taki jak ja, może w sposób dowolny budować alternatywy i koniunkcje. Natomiast waszą rolą, wykształconych prawników (też „roboli”), którzy dobrowolnie wstąpili do władzy sądowniczej, aby rozstrzygać ludzkie problemy, podstawowym obowiązek jest udowodnić i wykazać mi, że jestem w błędzie. Dlatego zdumiewa mnie fakt, że sędziwie w tym, Ob. J. Chromicki, człowiek zapewne nie młody i z dużym doświadczeniem życiowym omijają zapisy Konstytucji.

Mając powyższe na uwadze wnoszę jak na wstępie.

Z poważaniem

mój podpis

Zgodnie z art. 8 Ppsa wnoszę o wzięcie udziału w sprawie:

 • Rzecznik Praw Obywatelskich na adres e-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl

 • Prokurator Generalny przez ePUAPP

Niezależnie od tego moją skargę kieruję do przewodniczących:

 • sejmowej komisji praw człowieka na adres: ryszard.kalisz@sejm.pl

 • senackiej komisji praw człowieka, na adres: senator@sewerynski.pl

SKB. Posłowie milczą na temat KWP.

 

SKB = stan konstytucyjnego bezprawia.

Posłowie są przedstawicielami Narodu. Tak jest zapisane w Konstytucji III RP lub PRL Bis (jak kto woli). Niezależnie od tego każdy poseł na utrzymanie swojego biura co miesiąc pobiera z naszych podatków ponad 10.000 zł. Mając to na uwadze zwróciłem się z problemem uznania przez sędzinę Sądu Rejonowego w Gdańsku, Ob. Aneta Arabas, że Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku jest ubezwłasnowolniona, to znaczy nie posiada osobowości prawnej i zdolności występowania przed sądami.

Żaden poseł czy posłana nie odpowiedział na moje pismo o treści. Dodam jeszcze, że adresy e-mail pochodzą ze internetowej strony Sejmu.

Ob. Ryszard Kalisz

Przewodniczący Sejmowej Komisji

Sprawiedliwości i Praw Człowieka

Ryszard.Kalisz@sejm.pl

i

Ob. Stanisław Piotrowicz

zastępca przewodniczącego jak wyżej

Stanislaw.Piotrowicz@sejm.pl

oraz posłowie okręgu wyborczego nr 26 – Gdynia:

Arciszewska-Mielewczyk Dorota: Dorota.Arciszewska-Mielewczyk@sejm.pl

Aziewicz Tadeusz – Tadeusz.Aziewicz@sejm.pl

Biedroń Robert – Robert.Biedron@sejm.pl

Biernacki Marek – Marek.Biernacki@sejm.pl

Budnik Jerzy – Jerzy.Budnik@sejm.pl

Hoppe Teresa – Teresa.Hoppe@sejm.pl

Kłosin Krystyna – Krystyna.Klosin@sejm.pl

Konwiński Zbigniew – Zbigniew.Konwinski@sejm.pl

Lamczyk Stanisław – Stanislaw.Lamczyk@sejm.pl

Miller Leszek – Leszek.Miller@sejm.pl

Plocke Kazimierz – kazimierz@plocke.pl

Sellin Jarosław – Jaroslaw.Sellin@sejm.pl

Szczypińska Jolanta – Jolanta.Szczypinska@sejm.pl

Śniadek Janusz – Janusz.Sniadek@sejm.pl

Ośmielam się przedstawić Państwu, na przykładzie sędziny z Gdańska, Ob. Aneta Arabas, dowód na to, że sędzia w Polsce nie ponosi żadnej odpowiedzialności za to co robi. SSR A. Arabas ubezwłasnowolniła KWP w Gdańsku, co prezentuję w załączniku.

Wyjaśnię, że wcześniej Sąd Okręgowy w Gdańsku, na zarządzenie anonimowego sędziego i sekretarza sądowego, pod sygn. akt I C 185/11/V z dnia 14-05-2011domagał się opłaty sądowej w kwocie 50.001 zł oraz 10.001 zł pod datą 16-06-2011 r.

I to jest dowód na to, że sądy w Polsce są po to aby wyciągać od Polek i Polaków niemałe pieniądze nie dając w zamian niczego. Nawet konstytucyjnej gwarancji dostępu do sądu.

W związku z powyższym oczekuję, że Państwo podejmą stosowne kroki i publicznie zostanie wyjaśnione, dlaczego tacy ludzie jak Ob. A. Arabas zostają sędziami w Polsce. Ponadto oczekuję, że ja nie będę musiał cokolwiek dowodzić. Swoje, sporym wysiłkiem umysłowym, fizycznym i finansowym zrobiłem. Mogę, co najwyżej, wskazać jeszcze inne sygnatury akt tej sprawy. Jestem bardzo lichego zdrowia i słusznego wieku.

Smoleńsk 10-IV-10. Deska samolotowa.

Nazwę „deska samolotowa” wymyślił mój wnuczek, który liczy sobie już 2,5 roku. Wówczas to objaśniałem jemu jak to się dzieje, że samoloty z łatwością mogą trawić na lotnisko i bezpiecznie tam wylądować. Dla mnie od początku jasnym było, że katastrofa w dniu 10-IV-2010 r. nie była nieszczęśliwym wypadkiem, lecz celowym i świadomym działaniem, które spowodowało, że zginęło 96 osób, z dwoma prezydentami Polski: obecnego – prof. Lech Kaczyński i byłego, na uchodźstwie – Ryszard Kaczorowski.

  

Model lotniska z pasem startowym i podstawowymi jego urządzeniami jako zwykła deska boazeryjna o długości około 100 cm, gdzie zaznaczyłem:

 • czerwone pinezki i czerwona nitka – oś pasa startowego (kurs lądowania),

 • D – dalsza radiolatarnia prowadząca, 3.000 m od początku pasa startowego, za moich czasów, 40 lat temu,

 • B – bliższa radiolatarnia prowadząca, 1.000 m od początku pasa startowego,

 • czarna nitka pokazuje kurs na dalszą i bliższą, kiedy samolot zbliża się do pasa z lewej jego strony,

 • X – marynarz (Lotnictwo Morskie) z lornetą, „na oku”, który obserwował lądujące samoloty. Jego obowiązkiem było patrzeć, czy podchodzący do lądowania samolot ma wysunięte podwozie i informować o tym kierownika lotów,

 • K – kierownik lotów,

 • P – najdalsze miejsce przyziemienia samolotu gwarantujące zatrzymanie go przed końcem pasa startowego,

 • linijka (30 cm) odpowiada długości pasa startowego 3.000 m, przy tym szerokość linijki jest większa od rzeczywistej szerokości pasa.

Wpadłem na pomysł aby tę sprawę wyjaśnić w miarę prosto, aby każdy mógł to sobie uzmysłowić. A rzecz dotyczy katastrofy w Lasku katyńskim (Katyń dwa), która miała miejsce 10 kwietnia 2010roku. Jak już wcześniej wspominałem, że uczyłem się trzy lata w wojskowej szkole, aby następnie latać wokół samolotów „po radiu” i mieć prawo (po zdaniu odpowiednich egzaminów) do samodzielnego podpisywania zgody na start samolotu „po radiu”. Natomiast służbę pełniłem w Lotnictwie Morskim w jednostce rozpoznawczej. Obsługiwałem między innymi samoloty: UtMiG 15 art i Ił – 28. W tej sprawie również coś napisałem wcześniej, Tandem Tusk – Miller bredzi, po opublikowaniu tak zwanego Raportu końcowego Millera (RKM) w sierpniu 2011 r. więc tu nie będę tego powtarzał. Zdumiewa tylko fakt, że RKM nie jest już prezentowany na stronach ministerstwa, którym niedawno władał Ob. Jerzy Miller, główny autor RKM, ale nie ma problemu z dotarciem do tego dokumentu i wszystkich jego załączników. Aby do tego dotrzeć trzeba zadać sobie nieco trudu.

Kto chce może sobie odszukać tak zwany stenogramy MAK udostępnione przez MSWiA w dniu 1-06-2010 r. oraz to co zapisano w w RKM załącznik 8. Wybrałem tylko to, co według mnie jest najważniejsze, że załoga samolotu TU -154 M nr boczy 101, była celowo i świadomie oraz bez żadnego owijania w bawełnę wprowadzana w błąd co co kursu tego samolotu przez personel naziemny lotniska.

10 km do pasa startowego.

8:39:08,7 – kontroler ruchu lotniczego – 101-y, odległość 10, wejście na ścieżkę.

6 km do pasa startowego.

8:39:49,9 – kontroler ruchu lotniczego – Podchodzicie do dalszej, na kursie i ścieżce, odległość 6.

8:39:50,2 – Sygnał dźwiękowy, F=845 Hz. Dalsza prowadzącej.

4 km do pasa startowego.

8:40:13,5 – kontroler ruchu lotniczego – 4 na kursie i ścieżce.

:40:16,7 – dowódca statku powietrznego – Na kursie i ścieżce.

3 km do pasa startowego.

8:40:26,6 – kontroler ruchu lotniczego – 3 na kursie i ścieżce.

2 km do pasa startowego.

8:40:38,7 – kontroler ruchu lotniczego – 2 na kursie i ścieżce.

Proszę zwrócić uwagę na to, że kontroler ruchu lotniczego aż 4 razy powtarzał; jesteście na kursie i na ścieżce. Gdyby to była prawda samolot roztrzaskałby się na pasie startowym a nie obok niego. Mój model służy do przedstawienia prostego dowodu na tę okoliczność.

Już od dziesiątków lat każdy samolot był wyposażany w urządzenie, które nazywa się automatyczny radiokompas (w skrócie ARK). ARK wchodził w system układu ślepego lądowania (USL), co umożliwiało lądowanie samolotem nawet w trudnych warunkach. System USL został wprowadzony podczas Drugiej Wojny Światowej. W skład tego systemu wchodzą między innymi: radiolatarnia dalsza (na zdjęciu jako D) i bliższa (na zdjęciu jako B), radary pionowe i poziome ustawione w kierunku lądujących samolotów oraz oświetlenie przed pasem startowym i samego pasa. Za moich czasów, w wojsku, ponad 40 lat temu (lata 70-te XX w.), wszystko było ruskie. Nawet torbę na narzędzia dla mechanika kazano nazywać sumka.

Na lotnisku były dwie krasule. To takie pojazdy całe pomalowane w biało – czarną szachownicę. Jedna krasula (na zdjęciu jako K) była dla kierownika lotów, którym był zawsze bardzo doświadczony pilot. Podczas lotów ta krasula zawsze był ustawiana na początku pasa. Druga krasula była nasza, personelu technicznego. Osobiście stawiałem ją na stoisku przy samolotach. Nasza to była zwyczajna buda na kółkach, gdzie zamontowany był odbiornik radiowych i wzmacniacz z głośnikiem na zewnątrz, aby można było słuchać rozmów pilotów przez radio. W ten sposób my, personel techniczny, wiedzieliśmy kiedy i który samolot podchodzi do lądowania i odpowiednia ekipa przygotowywała się do odtworzenia gotowości samolotu do następnego wylotu: paliwo, tlen, amunicja…

ARK to zwykły odbiornik fal radiowych, z tym że ARK mają dwie anteny: prostą i ramową. Dzięki temu po wybraniu jakiejś stacji radiowej można nie tylko jej słuchać ale i zobaczyć na wskaźniku z jakiego kierunku ta stacja nadaje swój sygnał. Moc nadawanego sygnału oraz długość fali z danej stacji radiowej warunkuje zasięg, na przykład: Warszawę (dawny nadajnik w Gąbinie. Była to doskonała radiolatarnia przy dłuższych przelotach. Był to jednocześnie najwyższy maszt na Ziemi) z pierwszym programem na długiej fali słychać było nie tylko w Europie. Za moich czasów ARK były to jeszcze urządzenia lampowe, zaś nowsze były na tranzystorach, mimo to działały bezbłędnie. Dzięki systematycznym przeglądom i wymiany niesprawnych część, na przykład: lamp elektronicznych, których emisja była poniżej 50 % bezwzględnie musiały być wymienione na nowe po uprzedni wyżarzaniu, do czego służyły odpowiednie przyrządy. Jeżeli były wątpliwości co do prawidłowych wskazań ARK, to trzeba było wykonać kompensację wskazań. Wówczas „kręciło się” się samolotem na płycie lotniska z wybraną stacją, najczęściej Warszawa, i sprawdzało prawidłowość wskazań ARK i busoli. Piloci z nawigatorami robili swoje, a my technicy swoje. To było bardzo pracochłonna czynność, a czasami padał deszcz i trzeba było leżeć pod samolotem aby mieć dostęp do anteny ramowej, gdzie kręcąc odpowiednimi śrubkami ustawiało się taki kurs na ARK jaki życzyli sobie piloci. Trzeba było więc kilka razy wyjmować tę antenę. Ten problem częściej występował na MiG-ach, a na Ił-ach praktycznie go nie było. A zimą było jeszcze gorzej, bo palce marzły a nie dało się tego zrobić gołymi palcami. A w tamtych czasach gotowość bojowa jednostki bojowej musiała być na poziomie 70 %, sprzętu i personelu: latającego i technicznego.

Dzięki ARK można więc trafić na lotnisko bezbłędnie, bez znajomości map, położenia względem gwiazd, rzek i takich tam innych ukształtowań terenu. No i za moich czasów, gdy latałem wokół samolotów, nie było też tylu satelitów co obecnie, ani jakiegoś GPS, który pokazuje położenie w ternie z dokładnością nawet do centymetrów. Każde lotnisko było wyposażone w dwie radiolatarnie. Dalszą w odległości 3.000 m i bliższą w odległości 1.000 m licząc od początku pasa startowego. Zaś każdy odbiornik ARK miał przełącznik dalsza – bliższa, ręczy. Aby trafić w pas startowy wystarczy utrzymywać kurs 0 według ARK z użyciem przełącznika dalsza – bliższa przed zbliżaniem się do lotniska. Nowsze system mają trzy radiolatarnie, w odległości 1, 3 i 6 km licząc od początku pasa startowego. Ale w Smoleńsku takiego systemu nie było. Były tylko dwie radiolatarnie. Natomiast wskaźnik ARK w każdym samolocie jest jednym z głównych wskaźników i znajduje się na głównym pulpicie (tablica przyrządów) przed nosem pilota. Samolot TU-154M był wyposażony w system odbiorników radiokompasu.

Z powyższego mojego prowizorycznego modelu wyraźnie widać, że aby „usiąść” na pasie trzeba mieć kurs 0 według ARK, dla dalszej (zaznaczone jako D) bliższej (zaznaczone jako B). Dodatkowo trzeba przelecieć nad obiema radiolatarniami na odpowiedniej wysokości. Zaś moment przelotu nad radiolatarnią jest dodatkowo sygnalizowany, dzięki odpowiedniej dodatkowej wiązce radiowej wysyłanej w górę zwanej radio markerem.