SKB. Drugi dowód sędziowskiej samowolki.

SKB = stan konstytucyjnego bezprawia.

Dwa niżej przedstawione wywody (czytaj: wypoty, zobacz art. 54 Konstytucji) spłodzone przez:

 • zastępcę dyrektora zespołu w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, Ob. Anna Błaszczak;

 • rzecznika dyscyplinarnego Naczelnego Sądu Administracyjnego, sędzia NSA w st. s. Ob. Jerzy Chromicki,

są dowodem na to, że sędziowie za swoją samowolkę – czyli postępowanie tylko wedle własnej woli i własnego widzi mi się, nieliczenie się z nikim i z niczym, ignorowanie prawa; czyn będący wynikiem takiej postawy – nie ponoszą żadnej odpowiedzialności, zaś zaprezentowane wypoty nie są warte przysłowiowego funta kłaków.

Zarządzenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Sygn. akt II SAB/Wa 113/12

Warszawa, dnia 08 maja 2012

Sprawa ze skargi Zbigniewa Grabowskiego

O wznowienie postępowania sądowego

Zarządzenie

o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego

   Na podstawie art. 220 § 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 270)

wzywam stronę skarżącą – Zbigniewa Grabowskiego – do uiszczenia wpisu sądowego od skargi Zbigniewa Grabowskiego z dnia 19 marca 2012 r. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego prawomocnym postanowieniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 grudnia 2011 r., sygn. akt II SAB/Wa 307/11

w kwocie 100 złotych (słownie: sto złotych) stosownie do § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193).

   Wymienioną kwotę należy uiścić w kasie Sądu (kasa czynna: w godz. od 9:00 do 15:00, ostatni dzień miesiąca od 9:00 do 12:30) bądź na rachunek bankowy Sądu (konto 96101010100078102231000000) w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu, pod rygorem odrzucenia skargi.

Zastępca Przewodniczącego Wydziału II

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

/-/Sędzia Ewa Kwiecińska

Pieczęć sądu

z godłem * 2 *

Na oryginał właściwe podpisy

Za zgodność z oryginałem

Małgorzata Plichta

specjalista

podpis nieczytelny

WSA/zarz. 1a – zarządzenie o wpisie od: skargi, skargi kas., zażalenia, skargi o wznowienie postępowania

Żądaną kwotę wpłaciłem.

Treść mojej skargi.

Zbigniew Grabowski – skarżący

19 Marca 2012 roku.

Wojewódzki Sąd Administracyjny

ul. Jasna 2/4

00 – 013 Warszawa

SKARGA

O WZNOWIENIE POSTĘPOWANIA

Sygn. akt II SAB/Wa 307/11, Postanowienie z 20-12-2011, sędziowie: Eugeniusz Wasilewski, Danuta Kania i Janusz Walawski,

doręczono 16-01-2012.

Podmiot skargi: Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej (PRP).

Ośmielam się zaskarżyć powyższe orzeczenie zarzucając mu to, że jako skarżący, nie byłem należycie reprezentowany gdyż byłem pozbawiony bezpośredniej możności działania przed tutejszym Sądem i na tej podstawie wnoszę o:

 1. uchylenie tego Postanowienia w całości;

 2. wznowienie postępowania zakończonego Postanowieniem.

UZASADNIENIE

Ośmielam się wyjaśnić, że o zapadłym orzeczeniu w sprawie dowiedziałem się bezpośrednio z tutejszego Sądu listem poleconym za poświadczeniem odbioru, który odebrałem osobiście w dniu 16-01-2012.

Powyższemu Postanowieniu zarzucam niekonstytucyjność art. 8 i 45, precyzyjnie chodzi o jawność postępowania; oraz niezgodność z Europejską Konwencją Praw Człowieka, art. 6, dokładnie zarzucam tutejszemu Sądowi nierzetelność postępowania. Dodatkowo ośmielę się zauważyć, iż przymus adwokacki (Pouczenie, pkt 1.) przez złożenie skargi kasacyjnej do NSA jest również niekonstytucyjne, art. 32 i 47, tym bardziej, że adwokat w Polsce praktycznie za nic nie odpowiada, co w cudzym imieniu zrobi lub też nie zrobi.

Dodatkowo ośmielę się napomknąć, że Ob. Bronisław Maria Komorowski w dniu 10. 04. 2010 r. objął najwyższy urząd w Polsce „na gębę” i to bez jakiegokolwiek kwitu powołując się wyłącznie na zapisy konstytucyjne w art. 131. – dowodem są akta tutejszego Sądu II SAB/Wa 306/11. Na tej podstawie twierdzę, iż Ob. B. M. Komorowski objął najwyższy urząd w Polsce dnia 10-04-2010 r. nielegalnie.

Na mocy Konstytucji i EKPC wnoszę o jawny i rzetelny proces.

Z poważaniem

Odpowiedź organu.

Nadruk godła Polski

Warszawa, 26 kwietnia 2012 r.

KANCELARIA PREZYDENTA

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Biuro Prawa i Ustroju

BPU 16-90-11

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie

ul. Jasna 2/4

00-013 Warszawa

Skarżący:

Zbigniew Grabowski

[mój adres domowy]

Organ:

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

ul. Wiejska 10; 00-902 Warszawa

zastępowana przez

r. pr. Karolinę Pawlak- Litwińską,

Kancelaria Prezydenta RP

ul. Wiejska 10. 00-902 Warszawa

Syng. akt II SAB/Wa 112/12

Odpowiedź na skargę o wznowienie postępowania

Działając jako ustanowiony w sprawie pełnomocnik (pełnomocnictwo w załączeniu), wnoszę o oddalenie skargi o wznowienie postępowania.

2 – druga kartka dokumentu.

UZASADNIENIE

W dnu 20 grudnia 2011 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu sprawy ze skargi Zbigniewa Grabowskiego na bezczynność Kancelarii Prezydenta RP w przedmiocie wniosku o udostępnienie informacji publicznej postanowił umorzyć postępowanie sądowe, jako bezprzedmiotowe.

Skarżący zarzuca ww. orzeczeniu nieważność z uwagi na pozbawienie – zdaniem Skarżącego – możliwości bezpośredniego działania przed sądem i brak należytej reprezentacji.

W ocenie organu powyższe zarzuty są całkowicie bezzasadne.

Skarżący był prawidłowo powiadomiony o terminie rozprawy, jednak się na nią nie stawił. Skarżący złożył wprawdzie wniosek ..o wyznaczenie nowego terminu rozprawy”, nie uzasadnił jednak dostatecznie swojego wniosku. Zauważyć zaś należy, iż zgodnie z art. 99 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) sąd nawet na zgodny wniosek stron może odroczyć posiedzenie tylko z ważnej przyczyny.

Mając na uwadze powyższe, stwierdzić należy, iż pomimo że skarga Pana Zbigniewa Grabowskiego wskazuje na ustawowe podstawy wznowienia postępowania to jednak podstawy te nie są merytorycznie uzasadnione. Tym samym przedmiotowa skarga nie zasługuje na uwzględnienie.

Z tego względu wnoszę jak na wstępie.

Radca Prawny

Karolina Pawlak-Litwińska

podpis nieczytelny

Załączniki:

1) odpis odpowiedzi na skargę o wznowienie postępowania.

2) dokumenty stanowiące pełnomocnictwo.

* * * * * * * * * *

Każdy kto ma chęć i cierpliwość może zapoznać się ze stanowiskiem WSA w Gdańsku w sprawie, między innymi Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. Po co to tu publikuję? Ano już są bardzo poważne i twarde dowody na to, że w Polsce grasuje seryjny samobójca. Pomimo iż jestem już facetem w sile wieku i lichego zdrowia, z takim zamiarem się nie noszę. To tak na wszelki wypadek, gdyby przypadkiem mojej rodzinie lub mi osobiście, coś się przytrafiło…

SKB. Pierwszy dowód sędziowskiej samowolki.

SKB = stan konstytucyjnego bezprawia.

Dwa niżej przedstawione wywody (czytaj: wypoty, art. 54 Konstytucji) spłodzone przez:

 • zastępcę dyrektora zespołu w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, Ob. Anna Błaszczak;

 • rzecznika dyscyplinarnego Naczelnego Sądu Administracyjnego, sędzia NSA w st. s. Ob. Jerzy Chromicki,

są dowodem na to, że sędziowie za swoją samowolkę; czyli postępowanie tylko wedle własnej woli i własnego widzi mi się, nieliczenie się z nikim i z niczym, ignorowanie prawa; czyn będący wynikiem takiej postawy; nie ponoszą żadnej odpowiedzialności, zaś zaprezentowane wypoty nie są warte przysłowiowego funta kłaków.

Zarządzenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Sygn. akt II SAB/Wa 112/12

Warszawa, dnia 08 maja 2012

Sprawa ze skargi Zbigniewa Grabowskiego

O wznowienie postępowania sądowego

Zarządzenie

o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego

Na podstawie art. 220 § 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 270)

wzywam stronę skarżącą – Zbigniewa Grabowskiego – do uiszczenia wpisu sądowego od skargi Zbigniewa Grabowskiego z dnia 19 marca 2012 r. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego prawomocnym postanowieniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 grudnia 2011 r., sygn. akt II SAB/Wa 306/11

w kwocie 100 złotych (słownie: sto złotych) stosownie do § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193).

Wymienioną kwotę należy uiścić w kasie Sądu (kasa czynna: w godz. od 9:00 do 15:00, ostatni dzień miesiąca od 9:00 do 12:30) bądź na rachunek bankowy Sądu (konto 96101010100078102231000000) w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu, pod rygorem odrzucenia skargi.

Zastępca Przewodniczącego Wydziału II

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

/-/Sędzia Ewa Kwiecińska

Pieczęć sądu

z godłem * 2 *

Na oryginał właściwe podpisy

Za zgodność z oryginałem

Małgorzata Plichta

specjalista

WSA/zarz. 1a – zarządzenie o wpisie od: skargi, skargi kas., zażalenia, skargi o wznowienie postępowania

Żądaną kwotę wpłaciłem.

Treść mojej skargi.

Zbigniew Grabowski – skarżący

19 Marca 2012 roku.

Wojewódzki Sąd Administracyjny

ul. Jasna 2/4

00 – 013 Warszawa

SKARGA

O WZNOWIENIE POSTĘPOWANIA

Sygn. akt II SAB/Wa 306/11, Postanowienie z 20-12-2011, sędziowie: Eugeniusz Wasilewski, Danuta Kania i Janusz Walawski,

doręczono 16-01-2012.

Podmiot skargi: Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej (PRP).

Ośmielam się zaskarżyć powyższe orzeczenie zarzucając mu to, że jako skarżący, nie byłem należycie reprezentowany gdyż byłem pozbawiony bezpośredniej możności działania przed tutejszym Sądem i na tej podstawie wnoszę o:

 1. uchylenie tego Postanowienia w całości;

 2. wznowienie postępowania zakończonego Postanowieniem.

UZASADNIENIE

Ośmielam się wyjaśnić, że o zapadłym orzeczeniu w sprawie dowiedziałem się bezpośrednio z tutejszego Sądu listem poleconym za poświadczeniem odbioru, który odebrałem osobiście w dniu 16-01-2012.

Powyższemu Postanowieniu zarzucam niekonstytucyjność art. 8 i 45, precyzyjnie chodzi o jawność postępowania; oraz niezgodność z Europejską Konwencją Praw Człowieka, art. 6, dokładnie zarzucam tutejszemu Sądowi nierzetelność postępowania. Dodatkowo ośmielę się zauważyć, iż przymus adwokacki (Pouczenie, pkt 1.) przez złożenie skargi kasacyjnej do NSA jest również niekonstytucyjne, art. 32 i 47, tym bardziej, że adwokat w Polsce praktycznie za nic nie odpowiada, co w cudzym imieniu zrobi lub też nie zrobi.

Dodatkowo ośmielę się napomknąć, że Ob. Bronisław Maria Komorowski w dniu 10. 04. 2010 r. objął najwyższy urząd w Polsce „na gębę” i to bez jakiegokolwiek kwitu powołując się wyłącznie na zapisy konstytucyjne w art. 131. – dowodem są akta tej sprawy. Na tej podstawie twierdzę, iż Ob. B. M. Komorowski objął najwyższy urząd w Polsce dnia 10-04-2010 r. nielegalnie.

Na mocy Konstytucji i EKPC wnoszę o jawny i rzetelny proces.

Z poważaniem

Odpowiedź organu.

Nadruk godła Polski

Warszawa, 26 kwietnia 2012 r.

KANCELARIA PREZYDENTA

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Biuro Prawa i Ustroju

BPU 16-90-11

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie

ul. Jasna 2/4

00-013 Warszawa

Skarżący:

Zbigniew Grabowski

[mój adres domowy]

Organ:

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

ul. Wiejska 10; 00-902 Warszawa

zastępowana przez

r. pr. Karolinę Pawlak- Litwińską,

Kancelaria Prezydenta RP

ul. Wiejska 10. 00-902 Warszawa

Syng. akt II SAB/Wa 112/12

Odpowiedź na skargę o wznowienie postępowania

Działając jako ustanowiony w sprawie pełnomocnik (pełnomocnictwo w załączeniu), wnoszę o oddalenie skargi o wznowienie postępowania.

2 – druga kartka dokumentu.

UZASADNIENIE

W dnu 20 grudnia 2011 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu sprawy ze skargi Zbigniewa Grabowskiego na bezczynność Kancelarii Prezydenta RP w przedmiocie wniosku o udostępnienie informacji publicznej postanowił umorzyć postępowanie sądowe, jako bezprzedmiotowe.

Skarżący zarzuca ww. orzeczeniu nieważność z uwagi na pozbawienie – zdaniem Skarżącego – możliwości bezpośredniego działania przed sądem i brak należytej reprezentacji.

W ocenie organu powyższe zarzuty są całkowicie bezzasadne.

Skarżący był prawidłowo powiadomiony o terminie rozprawy, jednak się na nią nie stawił. Skarżący złożył wprawdzie wniosek ..o wyznaczenie nowego terminu rozprawy”, nie uzasadnił jednak dostatecznie swojego wniosku. Zauważyć zaś należy, iż zgodnie z art. 99 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) sąd nawet na zgodny wniosek stron może odroczyć posiedzenie tylko z ważnej przyczyny.

Mając na uwadze powyższe, stwierdzić należy, iż pomimo że skarga Pana Zbigniewa Grabowskiego wskazuje na ustawowe podstawy wznowienia postępowania to jednak podstawy te nie są merytorycznie uzasadnione. Tym samym przedmiotowa skarga nie zasługuje na uwzględnienie.

Z tego względu wnoszę jak na wstępie.

Radca Prawny

Karolina Pawlak-Litwińska

podpis nieczytelny

Załączniki:

1) odpis odpowiedzi na skargę o wznowienie postępowania.

2) dokumenty stanowiące pełnomocnictwo.

* * * * * * * * * *

Każdy kto ma chęć i cierpliwość może zapoznać się ze stanowiskiem WSA w Gdańsku w sprawie, między innymi Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. Po co to tu publikuję? Ano już są bardzo poważne i twarde dowody na to, że w Polsce grasuje seryjny samobójca. Pomimo iż jestem już facetem w sile wieku i lichego zdrowia, z takim zamiarem się nie noszę. To tak na wszelki wypadek, gdyby przypadkiem mojej rodzinie lub mi osobiście, coś się przytrafiło…

Jerzy Chromicki od dyscypliny w NSA odpowiada.

Naczelny Sąd Administracyjny w osobie, Jerzy Chromicki, jako rzecznik dyscyplinarny tak oto mi odpowiada.

Nadruk godła Polski

NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY

00-011 Warszawa

ul. Gabriela Piotra Boduena 3/5

Warszawa, dnia 13 czerwca 2012 r.

L.Prez.Rd.-16/12

Pan

Zbigniew Grabowski

[mój adres domowy]

   W związku z Pana pismami adresowanymi do Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku:

 1. z dnia 2 maja 2012 r. dotyczącymi wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego i ukaranie sędzi K. Krzysztofowicz, „za to, że nie rozumie na czym polega prawo do sądu i nie przestrzega procedur sądowych i nie odróżnia skargi kasacyjnej opisanej w Dziale IV od wznowienia postępowania opisanego w dziale VII Ppsa”, w sprawie II SAG/Gd 76/11 , (błędnie podano oznaczenie sygnatury: powinno być „SAB”),

 2. również z dnia 2 maja 2012 r., dotyczącym wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego i ukaranie sędzi M. Jaroszewskiej, „za to, że nie rozumie na czym polega prawo do sądu i nie przestrzega procedur sądowych i nie odróżnia zażalenia opisanego w dziale IV od wznowienia postępowania opisanego w dziale VII Ppsa” w sprawie II SAG/Gd 71/11 (błędnie podano oznaczenie sygnatury: powinno być „SAB”). Wniósł Pan o unieważnienie postanowień z dnia 16.03.2012 r. (w pierwszej sprawie) z dnia 20.03.2012 r. (w drugiej sprawie),

2 [druga kartka dokumentu]

 1. z dnia 9 maja 2012 r., dotyczącego m. in. wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego i ukaranie sędzi Marioli Jaroszewskiej, „za to że pominęła mój wniosek o przywrócenie terminu z 16.06.2012 r. a doręczonego 18.04.2012 r.”, w sprawie II SAB/Gd 71/11, dotyczącej postanowienia z dnia 24.04.2012 r.

   Wnioski te Prezes WSA w Gdańsku pismem z dnia 17 maja 2012 r., znak 00-01/113/12 przekazał Prezesowi NSA, który pismem z dnia 23.05.2012 r., przekazał je Rzecznikowi Dyscyplinarnemu NSA. Akta sądowoadministracyjne w/w spraw zostały przekazane dnia 5 czerwca 2012 r. przy piśmie z dnia 31 maja 2012 r.

   Po zapoznaniu się z aktami spraw Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku – sygn. II SAB/Gd 71/11 i II SAB/Gd 76/11, stwierdzam co następuje:

   1. Akta sprawy II SAB/Gd 71/11 .

   W dniu 9 listopada 2011 r. wniósł Pan do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku wniosek o ukaranie Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku z powodu bezczynności Policji (k. 13). Również w piśmie z dnia 9 listopada 2011 r. wyjaśnił Pan, że podstawą Pana skarg jest art. 35 kpa (k. 5).

   Pismem z dnia 17 listopada 2011 r. Sąd przesłał Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku kopię Pana skargi na bezczynność z dnia 9 listopada 2011 r., informując o obowiązku przekazania skargi sądowi w terminie 30 dni (k. 6).

  Pismem z dnia 12.12.2011 r. KW Policji w Gdańsku udzieliła skarżącemu odpowiedzi,  wskazując, że właściwym trybem postępowania jest Dział VIII Kpa (k. 8).

   Zarządzeniem z dnia 02.01.2012 r. Przewodniczący Wydziału polecił pouczyć skarżącego o treści art. 46, art. 47, art. 70 § 1 i § 2 oraz art. 210 § 1 ppsa i doręczyć mu odpis odpowiedzi na skargę (k. 10).

   Pismem z dnia 2 stycznia 2012 r. wezwano skarżącego do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 100 zl (k. 17 i 44).

   Skarżący pismem z dnia 9 stycznia 2012 r. zwrócił się do Sądu z wnioskiem o „odroczenie mi uiszczenia wpisu sądowego, albowiem takie żądanie jest niezgodne z obowiązującą w Polsce konstytucją” (k. 45)

   Przewodniczący Wydziału pismem z dnia 17 stycznia 2012 r. nakazał zobowiązanie skarżącego do wyjaśnienia, czy jego pismo z dnia 9 stycznia 2012

3 [trzecia kartka dokumentu]

r. stanowi zażalenie na zarządzenie wzywające do uiszczenia wpisu, czy też stanowi wniosek o przyznanie prawa pomocy przez zwolnienie od kosztów sądowych (k. 46).

   W odpowiedzi skarżący pismem z dnia 2 lutego 2012 r., zatytułowanym: „Skarga konstytucyjna” wniósł o skierowanie sprawy do ponownego rozpoznania i przywrócenie terminu do udzielenia odpowiedzi na pismo z dnia 17 stycznia 2012 r. (k. 51).

   Zarządzeniem z dnia 15 lutego 2012 r. sędzia Mariola Jaroszewska pismo skarżącego z dnia 9 stycznia 2012 r. pozostawiła bez rozpoznania na podstawie art. 49 § 2 Ppsa (k. 57-58), z pouczeniem, że na to zarządzenie przysługuje zażalenie w terminie 7 dni od daty doręczenia zażalenia, a zażalenie złożone po upływie tego terminu zostanie odrzucone na podstawie art. 178 w zw. z art. 198 Ppsa (k. 60 i 61).

   Pismem z dnia 7 marca 2012 r. Zbigniew Grabowski wniósł „skargę o wznowienie postępowania na zarządzenie z dnia 15.02.2012 r. sygn. akt II SAB/Gd 71/11″, ze wskazaniem, że nie „nie był należycie reprezentowany, gdyż był pozbawiony bezpośredniej możności działania przed Sądem (k. 64 i pismo skarżącego z dnia 8 marca 2012 r. k. 63).

   Postanowieniem z dnia 20 marca 2012 r. WSA w Gdańsku w osobie sędziego M. Jaroszewskiej odrzucił zażalenie skarżącego z dnia 7 marca (nadane 9 marca) 2012 r. zatytułowane jako skarga o wznowienie postępowania na zarządzenie Przewodniczącego z dnia 15 lutego 2012 r., ponieważ zarządzenie skarżący otrzymał w dniu 23 lutego 2012 r., a zażalenie wniósł w dniu 9 marca 2012 r. , data stempla pocztowego w sprawie II SAB/Gd 76/11 k. 37 czyli po upływie terminu 7 dni do jego wniesienia (k. 67-68). Skarżący został pouczony, że na to postanowienie Sądu przysługuje zażalenie do NSA w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia, a zażalenie złożone po upływie tego terminu zostanie odrzucone na podstawie art. 178 w zw. z art. 197 § 2 Ppsa (k. 70 i 72).

   Następnie Sąd ustalił, że skarżący Zbigniew Grabowski nie uiścił wpisu sądowego od skargi w wysokości 100 zł (l. 75). i postanowieniem z dnia 24 kwietnia 2012 r. odrzucił skargę na podstawie art. 220 § 3 Ppsa (k. 76-77).

   Skarżący został pouczony, że na powyższe przysługuje skarga kasacyjna do NSA w terminie 30 dni od daty doręczenia orzeczenia z uzasadnieniem, a skarga kasacyjna powinna być sporządzona przez uprawnionego pełnomocnika -pod rygorem jej odrzucenia. Równocześnie został Pan pouczony, że może Pan

4 [czwarta kartka dokumentu]

wystąpić do Sądu o przyznanie prawa pomocy obejmującego zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie pełnomocnika z urzędu (k. 79 i k. 81).

   Akta niniejszej sprawy kończą się na karcie 82. Dalsze Pana pisma z dnia 2 i 9 maja 2012 r. obejmują opisane na wstępie wnioski o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych.

   Zarzut Pana, że sędzia M. Jaroszewska nie odróżnia zażalenia od wznowienia postępowania, połączony z wnioskiem o unieważnienie postanowienia z dnia 20 marca 2012 r. sygn. akt II SAB/Gd 71/11 – jest chybiony.

   Jak wskazano wyżej – został Pan pouczony o drodze zaskarżenia zarządzenia z dnia 15 lutego 2012 r. Swoje pismo z dnia 7 marca 2012 r. (k. 64), które zostało nadane w dniu 9 marca 2012 r., zostało przez Pana zatytułowane „Skarga o wznowienie postępowania”, ale kwestionował Pan w nim zarządzenie z dnia 15 lutego 2012 r. W praktyce sądowej powszechnie przyjmuje się, że nie uniemożliwia nadania biegu zażaleniu m. in. błędny tytuł pisma (por. B. Gruszczyński w: B. Dauter i in., Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Komentarz, wydanie II, Wolters Kluwer i Kantor Wydawniczy Zakamycze 2006 r, str. 463, teza 19).

   WSA w Warszawie postanowieniem z dnia 20 marca 2012 r. odrzucił zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego z dnia 15 lutego 2012 r., przyjmując, że Pana pismo z dnia 7 marca 2012 r. (nadane w dniu 9 marca 2012 r.) jest zażaleniem na zarządzenie Przewodniczącego z dnia 15 lutego 2012 r.

   Jeżeli celem Pana było zakwestionowanie zarządzenia Przewodniczącego z dnia 15 lutego 2012 r., należało postąpić zgodnie z pouczeniem Sądu, jakie otrzymał Pan przy doręczeniu odpisu postanowienia (k. 60 i 61 akt sprawy). Powinien Pan również wnieść zażalenie na postanowienie Sądu z dnia 20.03.2012 r. zgodnie z otrzymanym pouczeniem (k. 70 i 72 akt sprawy).

   Rzecznik Dyscyplinarny nie jest uprawniony do kontroli orzecznictwa wojewódzkich sądów administracyjnych, uprawnienie to przysługuje wyłącznie Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu (art. 3 § 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych).

   Dalszy Pana wniosek zawarty w piśmie z dnia 9 maja 2012 r. dotyczy postanowienia z dnia 24 kwietnia 2012 r. o odrzuceniu skargi z powodu nieuiszczenia wpisu sądowego, a formułujący zarzut, że sędzia M. Jaroszewska „pominęła wniosek o przywrócenie terminu z 16.06.2012 r. a doręczonego 18.04.2012 r.” jest niezrozumiały, ponieważ w aktach sprawy nie ma żadnego

5 [piąta kartka dokumentu]

dokumentu wniesionego przez Pana w kwietniu 2012 r., a w szczególności w dniu 18 kwietnia 2012 r.

   Zwraca uwagę, że w dacie sporządzenia pisma z dnia 9 maja 2012 r., nie mógł istnieć wniosek o przywrócenie terminu z „16.06.2012″.

   Jedyny wniosek zawierający w treści wyrazy o przywróceniu terminu, zawarty był w Pana piśmie z dnia 2 lutego 2012 r. (k. 51), zatytułowanym „skarga na niekonstytucyjność” i dotyczył wniosku o „przywrócenie terminu do udzielenia odpowiedzi na pismo (…) z dnia 17.01.2012 r.”, które zobowiązywało Pana do sprecyzowania w terminie 7 dni, czego dotyczy Pana pismo z dnia 9 stycznia 2012 r. Tyle, ze w uzasadnieniu tego wniosku zarzucił Pan Sądowi, wyłącznie, że niekonstytucyjne jest zmuszanie Pana do udzielania odpowiedzi w terminie 7 dni. O trybie wnoszenia środków odwoławczych został Pan pouczony przez Sąd – co dokładnie opisano wyżej.

   2. Akta sprawy II SAB/Gd 76/11.

   W dniu 9 listopada 2011 r. Zbigniew Grabowski wniósł skargę na bezczynność Rady Gminy […] w przedmiocie nie udzielania odpowiedzi na pisma z dnia 14.07.2011 r. i z dnia 26.08.2008 r., podania nieprawidłowego terminu sesji w zawiadomieniu z dnia 10.06.2011 r., poświadczenia nieprawdy w piśmie kierowanym do Wojewody Pomorskiego z dnia 16.08.2011 r., nie przesłania uzasadnienia do uchwały Gminy […] nr IX/72/2011 oraz protokołu z sesji Rady Gminy […] z dnia 30.06.2011 r.

   Rada Gminy […] wniosła o oddalenie skargi, stwierdzając, że podniesione zarzuty nie znajdują potwierdzenia w zebranym materiale dowodowym.

Kolejnym wnioskiem dnia 9 stycznia 2012 r. skarżący przedstawił drugi wniosek o ukaranie Rady Gminy […], ponieważ Gmina nie wywiązuje się ze swoich konstytucyjnych obowiązków, a w szczególności władze gminy nie były w stanie doprowadzić do przejezdności ul. […] w […].

   WSA w Gdańsku postanowieniem z dnia 10 lutego 2012 r., w osobie sędzi Katarzyny Krzysztofowicz, odrzucił skargę na bezczynność Rady Gminy […] w przedmiocie usunięcia wodociągu (k. 26-29), ponieważ Rada Gminy nie była w niniejszej sprawie zobowiązana do wydania jakiegokolwiek władczego rozstrzygnięcia administracyjnego. W przedmiocie usunięcia instalacji, jak również w przedmiocie doręczenia skarżącemu określonych w skardze

6 [szósta kartka dokumentu]

dokumentów dotyczących usunięcia tej instalacji, ponieważ zaskarżona bezczynność organu nie mieści się w granicach właściwości sądu administracyjnego wyznaczoną treścią art. 3 Ppsa.

   Odpis tego postanowienia został doręczony skarżącemu w dniu 20.02.2012 r. (k. 33), z pouczeniem, że na powyższe postanowienie przysługuje skarga kasacyjna do NSA w terminie 30 dni od daty doręczenia orzeczenia z uzasadnieniem, przy czym skarga kasacyjna powinna być sporządzona przez właściwego pełnomocnika. Sąd pouczył również skarżącego, że może on wystąpić o przyznanie prawa pomocy obejmującego zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie właściwego pełnomocnika (k. 32-33).

   Skarżący Zbigniew Grabowski pismem z dnia 7 marca 2012 r. (data stempla pocztowego), wniósł „skargę o wznowienie postępowania” od postanowienia z dnia 10 lutego 2012 r. sygn. akt II SAB/Gd 76/11, którym Sąd odrzucił skargę w przedmiocie usunięcia wodociągu. Wyżej w pkt 1 dot. sprawy II SAB/Gd 71/11, wskazano, że błędny tytuł pisma nie stoi na przeszkodzie właściwemu zakwalifikowaniu pisma, zwłaszcza, że wniósł Pan o uchylenie przedmiotowego postanowienia w całości.

   Jak wskazano wyżej został Pan pouczony, że środkiem zaskarżenia jest skarga kasacyjna. Tak też ocenione zostało Pana pismo z dnia 7 marca 2012 r., które ponadto wniesione zostało w terminie przewidzianym dla skargi kasacyjnej (k. 38). Dlatego też Pana zarzut, że sędzia K. Krzysztofowicz nie odróżnia skargi kasacyjnej od wznowienia postępowania – jest bezpodstawny.

   WSA w Gdańsku postanowieniem z dnia 16 marca 2012 r. odrzucił Pana pismo z dnia 7 marca 2012 r. (nadane w dniu 9 marca 2012 r.) nazwane „skarga o wznowienie postępowania”, uznając, że w rzeczy samej, stanowi ono skargę kasacyjną od postanowienia z dnia 10 lutego 2012 r. Stanowisko to Sąd starannie uzasadnił (k. 39-40), a doręczając Panu odpis postanowienia z uzasadnieniem, pouczył Pana o możliwości wniesienia zażalenia na to postanowienie (k. 42). Odpis postanowienia z uzasadnieniem i pouczeniem otrzymał Pan w dniu 23 marca 2012 r. (k. 45). Ponieważ nie wniósł Pan zażalenia od tego postanowienia – postanowienie z dnia 10 lutego 2012 r. stało się prawomocne.

   Jeżeli celem Pana było zakwestionowanie postanowienia Sądu z dnia 10 lutego 2012 r. należało postąpić zgodnie z pouczeniem, jakie otrzymał Pan przy doręczeniu odpisu tego postanowienia (k. 32 i 33 akt sprawy). Powinien Pan

7 [siódma kartka dokumentu]

również wnieść zażalenie do Naczelnego Sądu Administracyjnego na postanowienie Sądu z dnia 16 marca 2012 r., zgodnie z otrzymanym pouczeniem (k. 42 i 45).

   Jak wskazano wyżej (pkt 1) Rzecznik Dyscyplinarny nie jest uprawniony do kontroli orzecznictwa wojewódzkich sądów administracyjnych, ponieważ uprawnienie to przysługuje wyłącznie Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu, zgodnie z art. 3 § 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych.

 

   3. Reasumując, zarzuty podniesione przez Pana dotyczą wyłącznie orzecznictwa, a sędziowie w tym zakresie są niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji oraz ustawom (art. 178 Konstytucji RP i art. 4 Pusa).

   Orzeczenia wojewódzkich sądów administracyjnych podlegające zaskarżeniu i zarządzenia Przewodniczącego mogą być wyłącznie kontrolowane w drodze nadzoru judykacyjnego sprawowanego przez Naczelny Sąd Administracyjny (art. 3 § 2 Pusa).

   Sędzia może odpowiadać dyscyplinarnie za przewinienia służbowe i uchybienia godności urzędu (art. 107 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. -Prawo o ustroju sądów powszechnych w zw. z art. 29 Pusa).

   W badanych sprawach takie uchybienia nie występują, wobec czego nie znajduję podstaw do podjęcia czynności dyscyplinarnych wobec wskazanych sędziów (art. 114 § 1 usp w zw. z art. 29 Pusa).

Rzecznik Dyscyplinarny

Naczelnego Sądu Administracyjnego

sędzia NSA w st. s. Jerzy Chromicki

podpis nieczytelny

* * * * * * * * * *

Mój komentarz. Ob. Jerzy Chromicki w ogóle nie odniósł się do mojego konstytucyjnego prawa do sądu, które zostało ewidentnie złamane.

Anna Błaszczak odpowiada jako RPO.

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich w osobie zastępca dyrektora zespołu prawa konstytucyjnego i międzynarodowego, Anna Błaszczak, tak mnie oświeca w piśmie z datą 22-05-2012. Oto treść tego dokumentu.

Nadruk godła Polski

BIURO

RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH

RPO-666203/-I/11/KM

Warszawa, 22 MAJ 2012

0-090 Warszawa Tel. centr. 22 551 77 00

Al. Solidarności 77 Fax 22 827 64 53

Pan

Zbigniew Grabowski

[mój adres domowy]

Zespół Prawa Konstytucyjnego

i Międzynarodowego

Szanowny Panie!

W odpowiedzi na skargę z dnia 2 maja 2012 r., z upoważnienia Rzecznika Praw Obywatelskich, działając na podstawie przepisu art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2001, Nr 14, poz. 147 ze zm.), przedstawiam następujące wyjaśnienia.

Rzecznik Praw Obywatelskich został powołany do kontroli działalności organów władzy publicznej. Podejmuje przewidziane przepisami działania w sytuacji, gdy zachodzi podejrzenie, że doszło do naruszenia konstytucyjnych praw i wolności człowieka i obywatela. Sądy administracyjne działają na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 2012 Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. 2011, Nr 76, poz. 409 ze zm. dalej: p.s.a.). W związku z tym orzeczenie sądu jest prawidłowe, jeżeli zostało wydane zgodnie z przepisami wyżej wymienionej ustawy. Należy też podkreślić, że Rzecznik Praw Obywatelskich działa zgodnie z zasadą subsydiarności, która oznacza, że Rzecznik nie zastępuje i nie wyręcza obywateli w prowadzeniu ich spraw. Działania interwencyjne są podejmowane dopiero wtedy, gdy wnioskodawca wykorzystał przysługujące mu prawem środki działania i mimo tego dalej uważa, że jego sprawa została załatwiona z naruszeniem wolności i praw.

Druga kartka dokumentu.

2

W odpowiedzi na Pana skargę, dotyczącą postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 16 marca 2012 r. (II SAB/Gd 76/11), uprzejmie informuję, że w ocenie Rzecznika postanowienie Sądu zostało wydane zgodnie z przepisami prawa. Skarga o wznowienie postępowania została uregulowana przepisami art. 270-285 p.s.a. W szczególności należy zauważyć, że skarga przysługuje na prawomocne orzeczenie sądu, czyli takie, od którego nie przysługują inne środki odwoławcze. Od wydanego postanowienia z dnia 16 marca 2012 r. wniósł Pan skargę o wznowienie postępowania w terminie, w którym nie minął czas na wniesienie skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Z tego względu, w ocenie Rzecznika, Sąd prawidłowo potraktował Pana pismo jako „skargę kasacyjną”, a nie „skargę o wznowienie postępowania”. Taka skarga musiała zostać odrzucona przez Sąd z uwagi na obowiązkowe zastępstwo profesjonalnego pełnomocnika w postępowaniu przed NSA. Należy podkreślić, że uprawnionym organem do kontroli orzeczeń Wojewódzkich Sądów Administracyjnych jest Naczelny Sąd Administracyjny. W sytuacji więc, gdy nie zgadzał się Pan z orzeczenie WSA z dnia 10 lutego 2012 r. przysługiwało Panu wniesienie skargi kasacyjnej do NSA.

Odnosząc się do drugiego zaskarżonego postanowienia WSA w Gdańsku z dnia 20 marca 2012 r. (II SAB/Gd 71/11), dotyczącego odrzucenia zażalenia na zarządzenie Przewodniczącego z dnia 15 lutego 2012 r, informuję, że jeżeli na dane zarządzenie Przewodniczącego przysługuje zażalenie, to można je wnieść , zgodnie z przepisem art. 194 § 2 p.s.a., w terminie 7 dni. Z uwagi na przekroczenie tego terminu, zażalenie podlegało odrzuceniu przez Sąd.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że skarga o wznowienia postępowania jest szczególną procedurą podważania prawomocnych orzeczeń i może być wniesiona tylko w wyjątkowych sytuacjach, gdy występują przesłanki określone w przepisach art. 271-274 p.s.a. W szczególności nie przysługuje ta skarga na orzeczenie nieprawomocne, czyli takie, na które służą stronie środki odwoławcze. Skarga o wznowienie postępowania służy wyłącznie zaskarżaniu orzeczeń sądowych, czyli wyroków oraz postanowień, nie przysługuje więc na zarządzenia Przewodniczącego.

W związku z powyższym, uprawnionym organem do kontroli opisanych w Pana skardze do Rzecznika orzeczeń WSA w Gdańsku był Naczelny Sąd Administracyjny.

Trzecia kartka dokumentu.

3

W obu postępowaniach sądowych, nie doszło, w ocenie Rzecznika, do naruszenia konstytucyjnych praw i wolności i z tego względu uprzejmie informuję, że Rzecznik nie podejmie działań w przedstawionych sprawach.

Z poważaniem,

ZASTĘPCA DYREKTORA

ZESPOŁU

Anna Błaszczak

podpis czytelny

* * * * * * * * * *

Mój komentarz. Przymus adwokacki do wnoszenia kasacji jest sprzeczny z Konstytucją i tym problemem winien zająć się RPO nie zaś pouczaniem mnie. Sądy bowiem bardzo powszechnie wykorzystują przymus adwokacki do zamykania sprawy przez formalizowanie jej, czyli wzywanie do pisemnego uzasadnienia tego co jest napisane, zamiast, na ten przykład, wezwać obywatela aby go wysłuchać o co mu tak naprawdę chodzi, jeżeli sędzia nie rozumie treści przedstawionego pisma. Natomiast w mojej ocenie, Ob. Anna Błaszczak nie rozumie jaką rolę w państwie pełni Konstytucja i po co jest RPO. Te pięć artykułów, które prezentuję poniżej są tego niezbitym dowodem.

Art. 8.

 1. Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. Przepisy Konstytucji stosuje się bezpośrednio, chyba że Konstytucja stanowi inaczej.

Art. 45.

 1. Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd.

 2. Wyłączenie jawności rozprawy może nastąpić ze względu na moralność, bezpieczeństwo państwa i porządek publiczny oraz ze względu na ochronę życia prywatnego stron lub inny ważny interes prywatny. Wyrok ogłaszany jest publicznie.

Art. 47.

Każdy ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym.

Art. 80.

Każdy ma prawo wystąpienia, na zasadach określonych w ustawie, do Rzecznika Praw Obywatelskich z wnioskiem o pomoc w ochronie swoich wolności lub praw naruszonych przez organy władzy publicznej.

Art. 208.

 1. Rzecznik Praw Obywatelskich stoi na straży wolności i praw człowieka i obywatela określonych w Konstytucji oraz w innych aktach normatywnych.

 2. Zakres i sposób działania Rzecznika Praw Obywatelskich określa ustawa.

Prezes WSA Zdzisława Kostka odpowiada.

Nadruk godła

Polski

Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

w Gdańsku

al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk

tel. 58 52-44-360; fax 58 52-44-371, e-mail: wsa@wsa.gdansk.pl

Gdańsk, dnia 17 maja 2012 r.

OO-01/113/12

Pan Zbigniew Grabowski

[mój adres domowy]

W odpowiedzi na dwa pisma z dnia 2 i jedno 9 maja 2012 r., dotyczące unieważnienia postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 16 marca 2012 r., wydanego w sprawie II SAB/Gd 76/11, oraz postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 20 marca 2012 r., wydanego w sprawie II SAB/Gd 71/11, a także wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku Marioli Jaroszewskiej i Katarzyny Krzysztofowicz wyjaśniam, co następuje.

Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego nie posiada uprawnień do unieważniania, uchylania lub zmieniania orzeczeń sądu, którym kieruje. Wobec tego w tym zakresie Pana skargi nie zostaną rozpatrzone.

Natomiast wnioski o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, zgodnie z art. 41 d ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. nr 98, poz. 1070 ze zm.) w związku z art. 29 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. nr 153, poz. 1269 ze zm.), zostaną niezwłocznie przedstawione Rzecznikowi Dyscyplinarnemu Naczelnego Sądu Administracyjnego.

PREZES

Sędzia NSA Zdzisław Kostka

podpis nieczytelny

NIP: 957-05-37-931

REGON: 192985030

KONTO: NBP O/O Gdańsk

29 1010 1140 0071 0022 3100 0000

 

Wniosek do RPO i KRS oraz prezesa WSA.

Pod datą 1-05-2012 r. spłodziłem poniższe pismo.

P R E Z E S

Wojewódzki Sąd Administracyjny

Aleja Zwycięstwa 16/17

0 — 819 Gdańsk

WNIOSEK FORMALNY

Sygn. akt II SAG/Gd71/11, Postanowienie z 20-03-2012, doręczone

26-03-2012, sędzia WSA Mariola Jaroszewska.

Pozwany organ: Komenda Wojewódzki Policji, Gdańsk (KWP)

Ośmielam się wnosić o unieważnienie tego Postanowienia i skierować tę sprawę do jawnego procesu sądowego. Dodatkowo ośmielam się wnosić o to, aby Ob. Prezes wszczął procedurę, w wyniku której sędzina M. Jaroszewska stanie przed właściwym organem państwa, który posiada uprawnienia do dyscyplinarnego karnie sędziów, ze złożeniem sędziowskiego stolca włącznie, za to, że sędzina M. Jaroszewska nie rozumie na czym polega prawo do sądu i nie przestrzega procedur sądowych i nie odróżnia Zażalenia opisanego w Dziale IV od Wznowienia postępowania opisanego w dziale VII p.p.s.a. o co zabiegam.

Dzięki takiej postawię Sądu, utwierdzony zostałem w przekonaniu, że policja działa na zlecenie bandyty, a sędzina M. Jaroszewska broni tego stanu rzeczy. Bandyci już raz podpalił naszą chałupę i tylko cudem nie wylecieliśmy w powietrze wraz z nią. A policja nie wykryła sprawców mimo twardych dowodów.

Jeszcze raz podkreślam, że przymus adwokaci jest niekonstytucyjny. Jako że adwokat w Polsce nie ponosi żadnej odpowiedzialności i nie zapewnia żadnego profesjonalizmu. Ostatnio udowodnił mi to mec. Paweł Przybyłowski z Gdyni. Poniosłem stosowne koszty (bez pokwitowania) a mec. nie umiał napisać pozwów.

Dodatkowo ośmielę się napomknąć, że Ob. Bronisław Maria Komorowski w dniu 10. 04. 2010 r. objął najwyższy urząd w Polsce „na gębę” i to bez jakiegokolwiek kwitu – akta WSA Warszawa, II SAB/Wa 306/11 – powołując się wyłącznie na zapisy konstytucyjne w art. 131.

Na mocy Konstytucji i EKPC wnoszę o jawny i rzetelny proces.

Szacunek rodzi się tylko z szacunku. No bo chyba

jest jakaś różnica pomiędzy sądem a kabaretem.

Z poważaniem

Wniosek kieruję również do:

1. Rzecznik Praw Obywatelskich, na adres: biurorzecznika@brpo.gov.pl

2. Krajowa Rada Sądownictwa, na adres: biuro@krs.gov.pl

Sędzina Mariola Jaroszewska postanawia.

W dniu 26-03-2012 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku doręczył mi postanowienie spłodzone pod przewodniczącym sędzią WSA Mariola Jaroszewska o poniższej treści.

Sygn. akt II SAB/Gd 71/11

POSTANOWIENIE

Dnia 20 marca 2012 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku

w składzie:

Przewodniczący Sędzia WSA Mariola Jaroszewska

po rozpoznaniu w dniu 20 marca 2012 r.

na posiedzeniu niejawnym sprawy

ze skargi Zbigniewa Grabowskiego

na bezczynność Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku

w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

postanawia

odrzucić zażalenie skarżącego na zarządzenie Przewodniczącego z dnia 15 lutego 2012 r., sygn. akt II SAB/Gd 71/11.

Pieczęć okrągła

WSA z godłem

* 1 *

Na oryginale właściwe podpisy

Za zgodność

STARSZY

SEKRETARZ SĄDOWY

Anna Rusajczyk

podpis nieczytelny

Druga strona dokumentu.

Sygn. akt II SAB/Gd 71/11

Uzasadnienie

Zarządzeniem Przewodniczącego z dnia 15 lutego 2012 r. sygn. akt II SAB/Gd 71/11 pozostawiono pismo Zbigniewa Grabowskiego z dnia 9 stycznia 2012 r. bez rozpoznania.

Odpis powyższego zarządzenia doręczono skarżącemu w dniu 23 lutego 2012 r. (vide: zwrotne potwierdzenie odbioru karta 61 akt sądowych).

W dniu 9 marca 2012 r. (data stempla pocztowego) skarżący wniósł zażalenie na powyższe zarządzenie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku zważył, co następuje:

   Zgodnie z treścią art. 194 § 2 w zw. z art. 198 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) – dalej p.p.s.a., zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego wnosi się w terminie 7 dni od doręczenia tego zarządzenia.

   W niniejszej sprawie zarządzenie Przewodniczącego z dnia 15 lutego 2012 r. zostało doręczone skarżącemu w dniu 23 lutego 2012 r., a zatem termin do wniesienia zażalenia na to zarządzenie upływał dla skarżącego w dniu 1 marca 2012 r. Tymczasem skarżący wniósł zażalenie dopiero w dniu 9 marca 2012 r. a zatem po upływie terminu do jego wniesienia.

   Zgodnie z treścią art. 178 w zw. z art. 197 § 2 p.p.s.a. zażalenie wniesione po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalne wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym.

   Z tych też względów, na podstawie art. 178 w zw. z art. 197 § 2 w zw. z art. 198 p.p.s.a., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku orzekł jak w sentencji postanowienia.

Pieczęć okrągła

WSA z godłem

* 1 *

Na oryginale właściwe podpisy

Za zgodność

STARSZY

SEKRETARZ SĄDOWY

Anna Rusajczyk

podpis nieczytelny

* * * * * * * * * *

Mój komentarz. Z powyższego widać, że sędzina Mariola Jaroszewska w żaden sposób nie odniosła się do mojego wniosku o przywrócenie terminu. Przynajmniej dla mnie, problem jest bardzo poważny. Ja, jako nie prawnik, mam za każdym razem aż 7 dni na zajęcie jakiegoś stanowiska, w problemie który wykombinował sobie sędzia. W tym wypadku mój wniosek z 11-01-2012 (tu pod datą 5-06-2012) gdzie wnosiłem o zbadanie zgodności żądania opłaty z Konstytucją, art. 2, 45 i 77. Sędzina Mariola Jaroszewska też nie zajęła, jak do tej pory, stanowiska w sprawie mojej skargi o wznowieni postępowania, a która jest poniżej.

Skarga o wznowienie postępowania.

7 marca 2012 roku. Ł60.

Zbigniew Grabowski – skarżący

Za potwierdzeniem odbioru.

Wojewódzki Sąd Administracyjny

Aleja Zwycięstwa 16/17

80 – 819 Gdańsk

SKARGA

O WZNOWIENIE POSTĘPOWANIA

Sygn. akt II SAG/Gd71/11, Zarządzenie z 15-02-2012, doręczone 23-02-2012,

sędzia Mariola Jaroszewska.

Pozwany organ: Komendant Wojewódzki Policji, Gdańsk (KWP).

Ośmielam się zaskarżyć powyższe orzeczenie zarzucając mu to, że jako skarżący, nie byłem należycie reprezentowany gdyż byłem pozbawiony bezpośredniej możności działania przed tutejszym Sądem i na tej podstawie wnoszę o:

 1. wznowienie postępowania zakończonego Zarządzeniem;

 2. uchylenie tego Zarządzenia w całości;

 3. zasądzenie od KWP dla mnie poniesionych kosztów procesowych w wysokości nie mniej niż 1.000 (jeden tysiąc) zł.

UZASADNIENIE

Ośmielam się wyjaśnić, że o zapadłym orzeczeniu w sprawie dowiedziałem się bezpośrednio z tutejszego Sądu listem poleconym za poświadczeniem odbioru, który odebrałem osobiście w dniu 23-02-2012. Natomiast Sąd Rejonowy w Gdańsku, w osobie SSR Aneta Arabas, pod sygn. akt I C 651/11 – verte – orzekła, iż KWP nie ma osobowości prawnej.

Powyższemu Zarządzeniu zarzucam niekonstytucyjność art. 8 i 45, precyzyjnie chodzi o jawność postępowania; oraz niezgodność z Europejską Konwencją Praw Człowieka, art. 6, dokładnie zarzucam tutejszemu Sądowi nierzetelność postępowania. Dodatkowo ośmielę się zauważyć, iż przymus adwokacki (Pouczenie, pkt 1.) przez złożenie skargi kasacyjnej do NSA jest również niekonstytucyjne, art. 32 i 47, tym bardziej, że adwokat w Polsce praktycznie za nic nie odpowiada, co w cudzym imieniu zrobi lub też nie zrobi.

Dodatkowo ośmielę się napomknąć, że Ob. Bronisław Maria Komorowski w dniu 10. 04. 2010 r. objął najwyższy urząd w Polsce „na gębę” i to bez jakiegokolwiek kwitu – akta WSA Warszawa, II SAB/Wa 306/11 – powołując się wyłącznie na zapisy konstytucyjne w art. 131.

Na mocy Konstytucji i EKPC wnoszę o jawny i rzetelny proces.

Szacunek rodzi się tylko z szacunku. No bo

chyba jest jakaś różnica pomiędzy sądem a kabaretem.

Z poważaniem

Treść postanowienia SSR Anety Arabas.

Sygn. akt IC 651/11

POSTANOWIENIE

Dnia 30 czerwca 2011r.

Sąd Rejonowy Gdańsk – Południe w Gdańsku Wydział I Cywilny

w osobie SSR Anety Arabas

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Zbigniewa Grabowskiego

przeciwko Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku

o zapłatę

postanawia:

odrzucić pozew

Okrągła pieczęć Sądu

z godłem Polski * 1 *

Na oryginale właściwy podpis

Za zgodność z oryginałem

Sekretarz Sądu

bazgroł anonima

Uzasadnienie

Pozwem z dnia 27.04.2011r. powód Zbigniew Grabowski wniósł o zasądzenie kwoty 1 zł tytułem odszkodowania i zadośćuczynienia. Jako stronę pozwaną powód wskazał Komendę Wojewódzką Policji w Gdańsku.

Stosownie do treści art. 64 § 1 i 2 kpc zdolność sądową posiada każda osoba fizyczna i prawna oraz organizacje społeczne dopuszczone do działania na podstawie obowiązujących przepisów, choćby nie posiadały osobowości prawnej. Wskazana jako pozwana Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku nie posiada osobowości prawnej.

Zgodnie z art. 199 § 1 pkt 3 kpc sąd odrzuci pozew jeżeli jedna ze stron nie ma zdolności sądowej. Po stronie pozwanej wystąpił pierwotny brak zdolności sądowej o nieusuwalnym charakterze.

Mając na uwadze powyższe, Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia.

Okrągła pieczęć Sądu

z godłem Polski * 1 *

Na oryginale właściwy podpis

Za zgodność z oryginałem

Sekretarz Sądu

bazgroł anonima

Pieczątka o treści.

od doręczenia postanowienia/zarządzenia służy

zażalenie. Zażalenie wnosi się do Sądu, który

wydał zaskarżone postanowienie/zarządzenie

w terminie jednego tygodnia od daty doręczenia

postanowienia/zarządzenia w dwóch egzemplarzach

Sędzina Mariola Jaroszewska zarządza.

W dniu 23-02-2012 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku doręczył mi zarządzenie spłodzone pod przewodnictwem sędziny Marioli Jaroszewskiej o poniższej treści.

Sygn. akt II SAB/Gd 71/11

ODPIS

ZARZĄDZENIE

Dnia 15 lutego 2012 r.

Przewodniczący Sędzia WSA Mariola Jaroszewska

po rozpoznaniu w dniu 15 lutego 2012 r.

na posiedzeniu niejawnym

sprawy ze skargi Zbigniewa Grabowskiego

na bezczynność Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku

w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

zarządza

pozostawić pismo skarżącego z dnia 9 stycznia 2012 r. bez rozpoznania.

Pieczęć okrągła

sądu z godłem

* 1 *

Na oryginale właściwe podpisy

Za zgodność

STARSZY

SEKRETARZ SĄDOWY

Agnieszka Pazdykiewicz

podpis czytelny

Druga strona dokumentu.

Sygn. akt II SAB/Gd 71/11

UZASADNIENIE

Zbigniew Grabowski wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargę na bezczynność Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku w przedmiocie udzielenia informacji publicznej.

Zgodnie z zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 2 stycznia 2012 r., skarżący wezwany został do uiszczenia, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego wezwania, wpisu sądowego w wysokości 100 zł.

Pismem z dnia 9 stycznia 2012 r. skarżący zwrócił się do Sądu o odroczenie uiszczenia wpisu sądowego do czasu rozpoznania wniosku. W ocenie skarżącego żądanie uiszczenia wpisu jest bowiem niezgodne z art. 2, art. 45 i art. 77 obowiązującej w Polsce Konstytucji.

Zgodnie z zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 17 stycznia 2012 r. wezwano skarżącego do sprecyzowania rodzaju pisma z dnia 9 stycznia 2012 r. poprzez wskazanie czy stanowi ono zażalenie na zarządzenie wzywające go do uiszczenia wpisu czy też wniosek o przyznanie prawa pomocy przez zwolnienie od kosztów sądowych. W wezwaniu zakreślono termin 7 dni na udzielenie odpowiedzi, pod rygorem pozostawienia pisma z dnia 9 stycznia 2012 r. bez rozpoznania. Jednocześnie poinformowano skarżącego, że Sąd nie ma możliwości „odroczenia uiszczenia” wpisu sądowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

W odpowiedzi, pismem z dnia 2 lutego 2012 r., skarżący wniósł o skierowanie sprawy do ponownego rozpoznania i o przywrócenie terminu na udzielenie odpowiedzi na pismo z dnia 17 stycznia 2012 r.

Stosownie do treści art. 49 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, ze zm.), dalej p.p.s.a., jeżeli pismo strony nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, przewodniczący wzywa stronę o jego uzupełnienie lub poprawienie w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania, chyba że ustawa stanowi inaczej. Zgodnie z § 2 cytowanego przepisu, jeżeli strona nie uzupełniła lub nie poprawiła pisma w terminie, przewodniczący zarządza pozostawienie pisma bez rozpoznania.

W przedmiotowej sprawie, wobec niejasnej treści pisma skarżącego z dnia 9 stycznia 2012 r., przy jednoczesnym braku sprecyzowania na wezwanie Sądu

Druga kartka, trzecia strona dokumentu.

Sygn. akt II SAB/Gd 71/11

charakteru wniosków i żądań w nim zawartych, na podstawie art. 49 § 2 p.p.s.a., zarządzono pozostawienie przedmiotowego pisma bez rozpoznania.

Pieczęć okrągła

sądu z godłem

* 1 *

Na oryginale właściwe podpisy

Za zgodność

STARSZY

SEKRETARZ SĄDOWY

Agnieszka Pazdykiewicz

podpis czytelny

* * * * * * * * * *

Mój komentarz. Sędzina M. Jaroszewska udowodniła, że nie wie co to jest Konstytucja i jakie jest jej miejsce w systemie prawnym państwa, gdzie mamy do czynienia z Konstytucją. Już sam początek tego wypotu tego dowodzi: na posiedzeniu niejawnym. Tymczasem w Konstytucji w art. 45 zapisano:

1. Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd.

2. Wyłączenie jawności rozprawy może nastąpić ze względu na moralność, bezpieczeństwo państwa i porządek publiczny oraz ze względu na ochronę życia prywatnego stron lub inny ważny interes prywatny. Wyrok ogłaszany jest publicznie.