Pozwana KWP. SSO Krzysztof Solecki.

 W sprawie mojego pozwu przeciwko KWP w Gdańsku pod sygn. akt I C185/11 wypowiedział się też SSO Krzysztof Solecki. Wcześniej Sąd Okręgowy w Gdańsku na zarządzenie anonimowego sędziego, pod datą 16-06-2011 wezwał mnie tym razem, abym uiścił opłatę w kwocie 10.001 zł. Przypomnę, że poprzednio było to 50.001 zł. Anonimowy sędzia i tym razem nie podał podstawy prawnej tego żądania. I jest to twardy dowód tego, że sędziowie w Polsce postępują wedle własnego widzi mi się. Na to wezwanie do uiszczenia kwoty 10.001zł odpowiedziałem pod datą 29-06-2011.

OŚWIADCZENIE

Sygn. akt: I C 185/11/Z, Wezwanie z datą 16. 06. br., na zarządzenie anonimowego sędziego. Doręczono 22. 06. br.

Ośmielam się oświadczyć, że nie uiszczę żądanej opłaty w kwocie 10.001 zł, jako że w piśmie sądowym nie podano żadnej podstawy prawnej, albowiem „Organa władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa.” i „Ustawa nie może nikomu zamykać drogi sądowej dochodzenia naruszanych wolności i praw.” z obowiązującej Konstytucji w Polsce. Te stwierdzenia jednoznacznie dowodzą, że sąd jako organ władzy publicznej nie może działać wedle własnego widzi mi się.

Pozwaną jest Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku.

Z poważaniem

Odpowiedzią było postanowienie o poniższej treści.

Sygn. akt I C 185/11

P O S T A N O W I E N I E

Dnia 7 lipca 2011 r.

Sąd Okręgowy w Gdańsku I Wydział Cywilny

w składzie: Przewodniczący SSO Krzysztof Solecki

po rozpoznaniu w dniu 7 lipca 2011 r. w Gdańsku

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Zbigniewa Grabowskiego

przeciwko Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku

o zapłatę

odrzucić zażalenie powoda na zarządzenie z dnia 8 kwietnia 2011 r.

Okrągła pieczęć sądu

z godłem Polski * 1 *

Na oryginale właściwy podpis

Za zgodność z oryginałem

St. Sekretarz Sądu Bożena Mejer

podpis nieczytelny

Zarządzeniem z dnia 16 czerwca 2011 r. wezwano powoda do uzupełnienia braków formalnych zażalenia poprzez uiszczenie opłaty w kwocie 10.001 zł, w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia zażalenia.

Powód potwierdził odbiór wezwania w dniu 22 czerwca 2011 r., lecz pomimo upływu ustawowego terminu braki zażalenia nie zostały uzupełnione. Zgodnie zaś z treścią art. 370 kpc w zw. z art. 397 § 2 kpc Sąd pierwszej instancji odrzuci na posiedzeniu niejawnym zażalenie , jak również zażalenie, którego braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji postanowienia.

postanawia

Okrągła pieczęć sądu

z godłem Polski * 1 *

Na oryginale właściwy podpis

Za zgodność z oryginałem

St. Sekretarz Sądu Bożena Mejer

podpis nieczytelny

Niezależnie od tego wcześniej, pod datą 27-04-2011 r. skierowałem do Sądu Okręgowego w Gdańsku identyczny pozew przeciw KWP w Gdańsku jak pod datą 29-12-2010 r. z tym, że pominąłem żądanie zasądzenia od KWP kwoty 1.000.000,00 (jeden milion) zł na rzecz Centrum Zdrowia Dziecka.

W rezultacie otrzymałem postanowienie poniższej treści.

Sygn. akt IC 651/11

P O S T A N O W I E N I E

Dnia 13 maja 2011 r.

Sąd Okręgowy w Gdańsku I Wydział Cywilny

w składzie: Przewodniczący SSO Barbara Skrobańska

po rozpoznaniu w dniu 13 maja 2011 r. w Gdańsku

na posiedzeniu niejawnym sprawy

z powództwa Zbigniewa Grabowskiego

przeciwko Skarbowi Państwa – Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku

o zapłatę postanawia

stwierdzić swą niewłaściwość i przekazać sprawę Sądowi Rejonowemu Gdańsk – Południe w Gdańsku według właściwości.

Okrągła pieczęć sądu

z godłem Polski * 1 *

Na oryginale właściwy podpis

Za zgodność z oryginałem

Sekretarz Sądu

nieczytelny podpis anonima

   W pozwie datowanym na dzień 27 kwietnia 2011 r. powód Zbigniew Grabowski domagał się od pozwanego Skarbu Państwa – Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku zapłaty odszkodowania i zadośćuczynienia w kwocie 1 zł oraz zasądzenia od pozwanego kosztów procesu w wysokości nie mniejszej niż 1.000 zł.

   Na podstawie przepisu art. 17 pkt 4 k.p.c. do właściwości sądów okręgowych należą sprawy o prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu sporu przewyższa siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych. Zgodnie z przepisem art. 200 § 1 k.p.c. Sąd, który stwierdzi swą niewłaściwość przekaże sprawę Sądowi właściwemu. Postanowienie sądu może zapaść na posiedzeniu niejawnym.

  Biorąc pod uwagę fakt, iż tutejszy Sąd nie jest właściwy rzeczowo do rozpoznania niniejszej sprawy, z uwagi na wysokość dochodzonego przez powoda roszczenia, Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia – na podstawie przepisów art. 200 § 1 k.p.c. w zw. z art. 17 pkt 4 k.p.c.

Okrągła pieczęć sądu

z godłem Polski * 1 *

Na oryginale właściwy podpis

Za zgodność z oryginałem

Sekretarz Sądu

nieczytelny podpis anonima

Pieczątka o treści.

Od doręczenia postanowienia (zarządzenia) służy

zażalenie. Zażalenie wnosi się do Sądu, który wydał

zaskarżone postanowienie (zarządzenie) w nieprzekra-

czalnym terminie tygodniowym od doręczenia odpisu

postanowienia(zarządzenia). Nadanie zażalenia

na pocztę jest równoznaczne z wniesieniem go do Sądu.