Sąd Najwyższy. Rozwiązać KWP.

Pod datą 14 września 2011 roku. Ośmieliłem się nagryzmolić pięć pozwów o identycznej treści. Tu prezentuję przeciwko Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.

Sąd Najwyższy

Plac Krasińskich 2/4/6

00 – 951 Warszawa

POZEW O ROZWIĄZANIE

Pozwana: Komenda Wojewódzka Policji.

ul. Okopowa 15, 80 – 819 Gdańsk.

Wartość przedmiotu sporu 1 (jeden) grosz.

Ośmielam się wnosić o orzeczenie prawomocnym wyrokiem sądowy o rozwiązaniu pozwanej jako organu władzy wykonawczej.

Pozew ośmielę się uzasadnić tym, że Sąd Rejonowy Gdańsk – Południe, w osobie SSR Aneta Arabas pod sygn. akt I C 826/11 orzekła iż pozwana nie posiada osobowości prawnej ani zdolności sądowej co jest nieusuwalne. Dowód: akta wymienionej sprawy.

Ośmielę się zauważyć, że tylko w państwach totalitarnych, lub zbliżonych do takiego sposobu sprawowania władzy w państwie, jest niemożliwie procesowanie się z jakimiś organem władzy. Tylko obywatele pomiędzy sobą mogą brać się za łby przed obliczem sądu.

Podstawa prawna, obowiązująca w Polsce Konstytucja:

preambuła oraz art. 1, 2, 7, 8, 9, 32, 45, 47, 77 i 193 a także verte.

Z poważaniem

W odpowiedzi otrzymałem pismo o treści.

Warszawa, dnia 22 września 2011 r.

Nadruk godła Polski

SĄD NAJWYŻSZY

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

ZESPÓŁ

DO SPRAW KORESPONDENCJI

PP.V. – 051 – 721 / 2011

Pan

Zbigniew Grabowski

[mój adres domowy]

Odpowiadając na Pana kolejne pismo z dnia 14.09.2011r, ( nr L 144 – L 148 ) uprzejmie informuję, iż treścią swą nie nawiązują one do kompetencji Sądu Najwyższego określanych przepisami kpc i ustawy z dnia 23 listopada 2002r, o Sądzie Najwyższym ( Dz. U Nr 240, poz. 2052 ze zmian.).

Sąd Najwyższy nie działa jako sąd I instancji.

Pozew ( art. 187 kpc ) – pismo procesowe wszczynające postępowanie sądowe składa się do sądu I instancji właściwej rzeczowo i miejscowo. Właściwość sądów regulują przepisy art. 15 – 46 kpc. Zwraca się nadesłane przy piśmie załączniki. – plik

Główny Specjalista

Ewa Bukowska

podpis nieczytelny

Moja odpowiedź.

P R E Z E S

Sąd Apelacyjny

ul. Nowe Ogrody 28/29

80 – 803 Gdańsk

WNIOSEK FORMALNY

Pismo Sądu Najwyższego PP.V.-051-721/2011, z 22. 09. 2011 r.

Główny specjalista, Ewa Bukowska. Doręczono 26. 09. 2011 r.

Ośmielam się niepokoić Ob. Prezesa, po raz kolejny zresztą, i wnoszę o nadanie moim czterem pozwom z 14. 09. 2011 (L: 145, 146, 147 i 148) właściwego biegu procesowego, jako że Sąd Najwyższy nie jest kompetentny w tych sprawach – dowód kopia tego pisma w załączeniu.

Ośmielę się jeszcze dodać, że również SSR Gdańsk – Południe, Katarzyna Fojuth, orzekła (IC 895/11) iż: Sąd Okręgowy w Gdańsku nie posiada, jako taki, osobowości prawnej. Także SSO w Gdańsku, Maria Kliszcz, orzekła (IC 656/11) identyczne.

Interwencja Sądu Apelacyjnego jest bezsporna. Oczekuję, iż Ob. Prezes zastosuje art. 5 Kpc. [Sąd powinien udzielać stronom i uczestnikom postępowania występującym w sprawie bez adwokata lub radcy prawnego potrzebnych wskazówek co do czynności procesowych oraz pouczać ich o skutkach prawnych tych czynności i skutków zaniedbań.]

Podstawa prawna, obowiązująca w Polsce Konstytucja:

preambuła oraz art. 1, 2, 7, 8, 9, 32, 45, 47, 77 i 193 a także verte.

Z poważaniem

Załączników 5, opisanych w tekście; 9 kartek, 17 stron tekstu.

Wyłączyć ten Sąd.

 

21 listopada 2011 roku.

Za potwierdzeniem odbioru.

Zbigniew Grabowski – powód

P R E Z E S

Sąd Rejonowy Gdańsk Południe

ul. 3 Maja 9 A

80 – 802 Gdańsk

WYŁĄCZYĆ TEN SĄD

Pozwana: Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, o zapłatę.

Sygn. akt: I C 651/11, Wezwanie z 9. 11. 2011, na zarządzenie anonimowego

sędziego. Doręczono 15. 11. 2011 r.

Wstępna wartość przedmiotu sporu 1 (jeden) złoty.

Ponownie ośmielam się wnosić o unieważnienie wszelkich orzeczeń zapadłych przed tutejszym Sądem i skierowanie tej sprawy do jawnego i rzetelnego procesu sądowego.

Ponadto ośmielam się wnosić o wyłączenie tutejszego Sądu z rozpoznania tej sprawy. Ostanie Wezwanie jest dowodem, że w tym Sądzie panuje bałagan i SSR nie panują na aktami tej sprawy i ukrywają się za plecami sekretarzy sądowych.

Na mocy Konstytucji wnoszę jak wyżej.

Podstawa prawna, obowiązująca w Polsce Konstytucja:

preambuła oraz art. 1, 2, 7, 8, 30, 31, 32, 45, 77 i 193 a także verte.

Z poważaniem

PS Odpowiedzi na to nie otrzymałem.

Dowód formalizowania sprawy.

 

Oto treść kwitu sądowego.

Gdańsk, dnia 9 listopada 2011 r.

Pieczątka o treści

SĄD REJONOWY

Gdańak-Południe w Gdańsku

I Wydział Cywilny

80-802 Gdańsk, ul. 3 Maja 9A

Sygn. akt I C 651/11

(w odpowiedzi należy zawsze podać sygnaturę akt jw.)

Pan

Zbigniew Grabowski

[mój adres domowy]

W E Z W A N I E

Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku I Wydział Cywilny w sprawie

z powództwa Zbigniewa Grabowskiego

przeciwko Komendzie Wojewódzkiej Policji Gdańsk

o naprawienie szkody

wzywa do usunięcia braków zażalenia z dnia 24.10.2011 r.

poprzez:

– precyzyjne oznaczenie, jakie orzeczenia lub zarządzenia zaskarża (przez kogo wydane, w jakiej formie i jakiej dacie),

w terminie tygodniowym od daty doręczenia niniejszego wezwania pod rygorem odrzucenia zażalenia.

Sąd ponownie wzywa powoda do precyzyjnego wskazania, czy składa wniosek o wyłączenie sędziego, a jeśli tak – podanie imeinia [nie ma pomyłki] i nazwiska sędziego oraz przyczyny uzasadniającej wyłączenie – w terminie 7 dni pod rygorem zwrotu wniosku.

Na zarządzenie Sędziego

Sekretarz Sądowy

Iwona Dziarnowska

Pouczenie

Termin tygodniowy liczy się od daty doręczenia pisma sądu wzywającego do usunięcia braków pisma.

Jeżeli koniec terminu przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, termin upływa dnia następnego.

Oddanie pisma procesowego w urzędzie pocztowym jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu. Ten sam skutek

wywołuje złożenie pisma przez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej, albo przez osobę pozbawiona wolności

w administracji zakładu karnego oraz członka załogi polskiego statku morskiego u kapitan statku.

Strony i ich przedstawiciele maja obowiązek zawiadomić sąd o każdej zmianie swojego miejsca zamieszkania.

W razie zaniedbania tego obowiązku pismo sądowe pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia,

chyba że nowy adres jest sądowi znany.

SSR Aneta Arabas oddala moje zażalenie.

Sygn. akt IC 651/11

P O S T A N O W I E N I E

Dnia 10 października 2011 r.

Sąd Rejonowy Gdańsk – Południe w Gdańsku, Wydział I Cywilny w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Aneta Arabas

po rozpoznaniu w dniu 10 października 2011r. w Gdańsku

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Zbigniewa Grabowskiego

przeciwko Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku

o zapłatę

postanawia:

odrzucić zażalenie powoda Zbigniewa Grabowskiego na postanowienie z dnia 30 czerwca 2011 r.

niewyraźna

Okrągła pieczęć Sądu

z godłem Polski

Na oryginale właściwy podpis

Za zgodność z oryginałem

Sekretarz Sądu

bazgroł anonima

     Powód Zbigniew Grabowski wniósł zażalenie na postanowienie z dnia 30 czerwca 2011 r. o odrzuceniu pozwu. Zarządzeniem z dnia 16 sierpnia 201 Ir. zobowiązano powoda do uiszczenia opłaty w wysokości 30 zł oraz do uzupełnienia braków formalnych zażalenia poprzez wskazanie wartości przedmiotu zaskarżenia oraz oświadczenie, czy powód domaga się zmiany, czy uchylenia zaskarżonego postanowienia – w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia zażalenia. Zobowiązanie do wykonania powyższego zarządzenia zostało doręczone skarżącemu w dniu 23 sierpnia 2011 r. W zakreślonym terminie powód nadesłał pismo procesowe, w którym wskazał wartość przedmiotu zaskarżenia i w którym wyraźnie oświadczył, iż nie uiści żadnej opłaty. W treści złożonego pisma powód nie wskazał, czy domaga się zmiany, czy uchylenia zaskarżonego postanowienia.

   Zgodnie z art. 394 § 3 kpc zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia ze wskazaniem w miarę potrzeby nowych faktów i dowodów. W myśl zaś art. 370 kpc w związku z art. 397 § 2 kpc, Sąd pierwszej instancji odrzuci na posiedzeniu niejawnym zażalenie wniesione po upływie przepisanego terminu, nieopłacone lub z innych przyczyn niedopuszczalne, jak również zażalenie, którego braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.

   W niniejszej sprawie skarżący w zakreślonym terminie nie opłacił wniesionego zażalenia, jak również nie uzupełnił wszystkich jego braków formalnych. Dlatego też na mocy cyt. przepisów orzeczono jak w sentencji.

niewyraźna

Okrągła pieczęć Sądu

z godłem Polski

Na oryginale właściwy podpis

Za zgodność z oryginałem

Sekretarz Sądu

bazgroł anonima

Pieczątka o treści.

od doręczenia postanowienia/zarządzenia służy

zażalenie. Zażalenie wnosi się do Sądu, który

wydał zaskarżone postanowienie/zarządzenie

w terminie jednego tygodnia od daty doręczenia

postanowienia/zarządzenia w dwóch egzemplarzach

Wraz z tym postanowieniem otrzymałem zarządzenie o treści.

Sygn. akt IC 651/11

ZARZĄDZENIE

Dnia 10 października 2011 r.

Sędzia Sądu Rejonowego Gdansk – Południe w Gdańsku Aneta Arabas

w sprawie z powództwa Zbigniewa Grabowskiego

przeciwko Komendzie Wojewódzkiej Policji w

Gdańsku o zapłatę

zarządza:

zwrot pisma z dnia 30 sierpnia 2011 r.

niewyraźna

Okrągła pieczęć Sądu

z godłem Polski

Na oryginale właściwy podpis

Za zgodność z oryginałem

Sekretarz Sądu

bazgroł anonima

Treść mojego pisma z 30-08-2011.

P R E Z E S

Sąd Rejonowy Gdańsk – Południe

ul. 3 Maja 9 A

80 – 802 Gdańsk

W N I O S E K F O R M A L N Y

Pozwana Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, o zapłatę.

Sygn. akt: I C 651/11, Wezwanie… z datą 17. 08. 2011 r., zarządził

anonimowy sędzia. Doręczono 23. 08. 2011 r.

Wstępna wartość przedmiotu sporu 1 (jeden) zł.

Ośmielam się wnosić o to, aby Ob. Prezes spowodował odwołanie sędziego, który do tej pory zajmuje się tą sprawą, jako że ta (ten) sędzia formalizuje sprawę. Przez formalizowanie sprawy należy rozumieć kolejne wzywanie do uzupełnienia braków formalnych bez podania podstawy prawnej tego wezwać. Na tej podstawie wnoszę o wyznaczenie do rozpoznania tej sprawy trzech sędziów zawodowych, albowiem: Organa władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. a Przepisy Konstytucji stosuje się bezpośrednio, oraz Ustawa nie może nikomu zamykać drogi sądowej dochodzenia naruszanych wolności i praw – z obowiązującej Konstytucji.

OŚWIADCZENIE

Ośmielam się oświadczyć, że nie uiszczę żądanej opłaty w kwocie 30 zł, jako że w piśmie sądowym nie podano żadnej podstawy prawnej.

Podstawa prawna, obowiązująca w Polsce Konstytucja:

preambuła oraz art. 1, 2, 7, 8, 9, 32, 45 i 47 a także verte.

Z poważaniem

Małgorzata Syguła do Haliny Żabowskiej.

Naczelnik III Wydziału Prokuratury Okręgowej W gdańsku, Ob. Małgorzata Syguła mój poniższy donos przekazała do Ob. Haliny Żabowskiej naczelnika Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.

Przypomnę tyko, że donosiłem na Komendanta Głównego Policji.

W związku z tym spłodziłem następujące zażalenie.

16 października 2011 roku.

Za potwierdzeniem odbioru.

Zbigniew Grabowski – skarżący

Prokuratura Apelacyjna

za pośrednictwem

Prokuratura Okręgowa

w Gdańsku

na adres: prokuratura@prokuratura.gda.pl

Z A Ż A L E N I E

Dotyczy: III Ko 1052/11 z 13. 10. 2011, naczelnik, Małgorzata Syguła.

Ośmielam się skarżyć na przekazanie tej sprawy do wyjaśnienia przez KWP w Gdańsku w osobie Ob. H. Żabowska. Twierdzę, że to ta Ob. winna jest temu, że w grudniową noc 2003 r. dokonano zamachu na moją rodzinę. I tylko cudem nasza chałupa wówczas nie wyleciała w powietrze a my wraz z nią. Teraz ta Ob. ma wyjaśnić kolejne działania policji na zlecenie jakiegoś bandyty? Jest to zwyczajna nieprzyzwoitość.

Ponadto zdumiewa mnie fakt, że Ob. M. Syguła ciągle jest naczelnikiem prokuratury, pomimo że już w 2002 r. napisała: Z uwagi na dużą ilość dokumentów przekazanych w dniu 4.01.2002r trudno obecnie prześledzić losy wskazanej przez Pana Przesyłki. – vide I Dsn 467/01/Ga.

Na tej podstawie nadal twierdzę, że policja z Szemudzie działała na zlecenie jakiegoś bandyty, zaś policja i prokuratura chronią swoich konfidentów, miast bronić nas zwykłych obywateli. Obok prezentuję dowód mojego twierdzenia.

Podstawa prawna, obowiązująca w Polsce Konstytucja:

preambuła oraz art. 1, 2, 7, 8, 9, 30, 31, 32, 61 a także PDPC.

Z poważaniem

Treść pisma KWP Gdańsk, której kopię dołączyłem.

Pismo otrzymałem listem zwykłym.

Gdańsk, dnia 04.10.2011r.

Pieczątka KWP

z godłem

L. dz. T.0151-175/11

Pan

Zbigniew Grabowski

[mój adres domowy]

W nawiązaniu do Pańskiego pisma z dnia 28.09.2011r. przesłanego za pośrednictwem KGP proszę o sprecyzowanie zarzutów kierowanych pod adresem funkcjonariuszy Policji. Informacje zawarte w treści pisma są ogólnikowe – brak opisu konkretnych „niewłaściwych”’ zachowań policjantów i dat zaistnienia konkretnych incydentów.

W tej sytuacji proszę o przesłanie do Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, ul. Okopowa 15, 80-819 Gdańsk pisma zawierającego te informacje.

Nadmieniam, że – zgodnie z § 8 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków – nie uzupełnienie braków, spowoduje pozostawienie skargi bez rozpoznania.

 

Wyk. w 2 egz.

1. egz. – adresat

2. egz. – a/a

ZASTĘPCA NACZELNIKA

WYDZIAŁU KONTROLI

KWP w Gdańsku

podinsp. Alicja Jeziorska

podpis nieczytelny

Proceder taki nazywam formalizowaniem sprawy,

Proceder taki nazywam formalizowaniem sprawy,

czyli wzywanie do uzupełnienia braków, których nie ma,

gdyż wszystko wcześniej opisałem.

Donos do prokuratury.

11 października 2011 roku.

Za potwierdzeniem odbioru.

Zbigniew Grabowski – donosiciel

Prokuratura Okręgowa

Wały Jagiellońskie 36

80 – 853 Gdańsk

na adres

prokuratura@prokuratura.gda.pl

D O N O S

Podmiot donosu: Komendant Główny Policji.

Ośmielam się niepokoić Wasz urząd, jako że Ob. gen. insp. A. Matejuk nie udzielił mi odpowiedzi na moją skargę z datą 31. 09. 2011 r. Miast tego przekazał ją do Ob. mł. insp. Halina Żabowska z KWP Gdańsk, co jest sprzeczne z gwarancjami konstytucyjnymi, art. 61.

Ośmielę się jeszcze wyjaśnić, że na skutek mojego donosu w 2003 r. ta sama Ob. H. Żabowska nic nie zrobił w tamtej sprawie. W wyniku tego, nocą z 28 na 29 XII 2003 r. dokonano zamachu na moją rodzinę – akta 2Ds 3636, PR Wejherowo. Tylko cudem nasza chałupa nie wyleciała w powietrze a my wraz z nią.

Na tej podstawie nadal twierdzę, że policja z (…) działała na zlecenie jakiegoś bandyty lub bandytów.

Podstawa prawna, obowiązująca w Polsce Konstytucja:

preambuła oraz art. 1, 2, 7, 8, 9, 30, 31, 32, 61 i 193

a także Powszechna Deklaracja Praw Człowieka.

Z poważaniem

Skarga do KGP.

Dnia 31 lipca 2011 roku.

Za potwierdzeniem odbioru.

Zbigniew Grabowski – skarżący

DO RĄK WŁASNYCH!

Ob. gen. insp. Andrzej Matejuk

Komendant Główny Policji

ul. Puławska 148/150

02 – 624 Warszawa

na adresy:

skargi.kgp@policja.gov.pl

korupcja-kgp@policja.gov.pl

SKARGA NA KPP WEJHEROWO

Pismo: ZD.0510-46/11, AC-S- 44/11 z 15. 09. 2011 r., komendant,

mł. insp. Krzysztof Lawer, doręczono listem zwykłym.

Uniżenie pokornie i z pyskiem przy matce ziemi, na podstawie obowiązującej w Polsce Konstytucji, ośmielam się żądać aby Ob. Komendant, zechciał mnie objaśnić i wyprowadzić z błędu, że komendant KPP w Wejherowie Ob. K. Lawer, działał na zlecenie organów państwa, z podaniem: funkcji, imienia i nazwiska a nie na na zlecenie bandyty.

Ponadto ośmielę się objaśnić Ob., że w obowiązującej Konstytucji stoi napisane: Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. oraz Przepisy Konstytucji stosuje się bezpośrednio.

Gliny” winny o tym wiedzieć i powinny postępować podług prawa a nie wedle własnego widzi mi się i ukrywać bandytów za tajną „pomocą prawną”.

Rezerwuję sobie prawa do dalszych czynności.

Podstawa prawna, obowiązująca w Polsce Konstytucja:

preambuła oraz art. 1, 2, 7, 8, 30, 31, 32, 61 i 193 a także verte.

Jako drugą stronę umieściłem.

POWSZECHNA DEKLARACJA PRAW CZŁOWIEKA

uchwalona 10 grudnia 1948 roku w Paryżu

na Trzeciej Sesji Zgromadzenia Ogólnego

Organizacji Narodów Zjednoczonych.

PREAMBUŁA

Zważywszy, że uznanie przyrodzonej godności oraz równych i niezbywalnych praw wszystkich członków wspólnoty ludzkiej jest podstawą wolności, sprawiedliwości i pokoju na Świecie;

zważywszy, że brak poszanowania i pogarda dla praw człowieka doprowadziły do aktów barbarzyństwa, które wstrząsnęły sumieniem ludzkości, a nadejście Świata, w którym ludzie będą korzystać z wolności słowa i przekonań oraz wolności od strachu i niedostatku, ogłoszono jako najwznioślejszy cel człowieka;

zważywszy, że istotne jest, aby prawa człowieka były chronione przez przepisy prawa, aby nie musiał – doprowadzony do ostateczności – uciekać się do buntu przeciw tyranii i uciskowi;

zważywszy, że konieczne jest popieranie rozwoju przyjaznych stosunków między narodami;

zważywszy, że ludy Narodów Zjednoczonych potwierdziły w karcie swą wiarę w podstawowe prawa człowieka, w godność i wartość osoby ludzkiej i w równe prawa mężczyzn i kobiet oraz dały wyraz swojej stanowczej woli popierania postępu społecznego i polepszenia warunków życia w większej wolności;

zważywszy, że Państwa Członkowskie zobowiązały się we współpracy z Organizacją Narodów Zjednoczonych do zapewnienia powszechnego poszanowania i przestrzegania praw człowieka oraz podstawowych wolności,

zważywszy, że jednakowe pojmowanie tych praw i wolności ma ogromne znaczenie dla pełnej realizacji tego zobowiązania;

przeto Zgromadzenie Ogólne ogłasza uroczyście niniejszą Powszechną Deklarację Praw Człowieka jako wspólny najwyższy cel wszystkich ludów i narodów, aby każda jednostka i każdy organ społeczeństwa – zachowując stale w pamięci niniejszą Deklarację – dążyły poprzez nauczanie i wychowywanie do coraz pełniejszego poszanowania tych praw i wolności, i aby zapewniły poprzez stopniowe kroki o zasięgu krajowym i międzynarodowym ich powszechne i skuteczne uznanie i poszanowanie, zarówno wśród ludów samych państw członkowskich, jak i wśród terytoriów pod ich jurysdykcją.

Jest to pierwszy akt prawny ujmujący w kompleksowy

sposób prawa jednostki w systemie ONZ

Pałowanie z Matką Bożą w klapie.

W minionym tygodniu Ob. Lech Wałęsa wzniósł się na szczyty swoich możliwości intelektualnych i aby zabłysnąć w mediach zaproponował, aby każdy kto sprzeciwia się władzy został należycie i z cała starannością oraz porządnie spałowany. Część dziennikarzy piała z zachwytu nad poezją tej wypowiedzi. Bo to wiedzie, rozumiecie autor co innego miał na myśli. Tylko nikt jakoś nie zauważył, że Ob. L. Wałęsa wypowiadał te swoje kolejne złote myśli z wpiętą Matką Boską w klapę swojej marynarki. To też takie poetyckie. A co!

W tym samym czasie na bramę Stoczni Gdańskiej powróciło nazwisko największego zbrodniarza W. Lenina, z domu jakoś inaczej. Nie oznaczono jednak na murze, okalającym dawną stocznię, słynnego miejsca, w którym to miejscu Ob. L. Wałęsa przeskoczył mur tej stoczni i sam, własnymi gołymi pięściami, obalił komunizm nie tylko w Polsce… Tymczasem sprawca zbrodni z grudnia 1970r. dokonanej nie tylko na tej stoczni, Jaruzel (czytaj gen. Wojciech Jaruzelski) wraz innymi władcami PRL-u po dzień dzisiejszy nie zostali osądzeni.

Tak. Zasługujemy na solidne pałowanie.

SSR Aneta Arabas. KWP ubezwłasnowolniona.

Ubezwłasnowolnić w języku prawników oznacza pozbawić kogoś całkowicie lub częściowo zdolności do czynności prawnych, zwykle z powodu jego choroby psychicznej, alkoholizmu lub narkomanii.

Z powodu wadliwego działania mojego blaga została zablokowana skromniutka możliwość prezentowania oryginalnych dokumentów przeto muszę je przedstawiać w formie odpisu co niniejszym czynię. Oryginały o wiele mocniej przemawiają do naszej wyobraźni. I to jest jeszcze jeden powód aby gdzie indziej prezentować swoje doświadczenie życiowe.

Ale póki co. Oto treść sądowego kwitu.

Sygn. akt IC 651/11

POSTANOWIENIE

Dnia 30 czerwca 2011r.

Sąd Rejonowy Gdańsk – Południe w Gdańsku Wydział I Cywilny

w osobie SSR Anety Arabas

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Zbigniewa Grabowskiego

przeciwko Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku

o zapłatę

postanawia:

odrzucić pozew

Okrągła pieczęć Sądu

z godłem Polski * 1 *

Na oryginale właściwy podpis

Za zgodność z oryginałem

Sekretarz Sądu

bazgroł anonima

Uzasadnienie

Pozwem z dnia 27.04.2011r. powód Zbigniew Grabowski wniósł o zasądzenie kwoty 1 zł tytułem odszkodowania i zadośćuczynienia. Jako stronę pozwaną powód wskazał Komendę Wojewódzką Policji w Gdańsku.

Stosownie do treści art. 64 § 1 i 2 kpc zdolność sądową posiada każda osoba fizyczna i prawna oraz organizacje społeczne dopuszczone do działania na podstawie obowiązujących przepisów, choćby nie posiadały osobowości prawnej. Wskazana jako pozwana Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku nie posiada osobowości prawnej.

Zgodnie z art. 199 § 1 pkt 3 kpc sąd odrzuci pozew jeżeli jedna ze stron nie ma zdolności sądowej. Po stronie pozwanej wystąpił pierwotny brak zdolności sądowej o nieusuwalnym charakterze.

Mając na uwadze powyższe, Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia.

Okrągła pieczęć Sądu

z godłem Polski * 1 *

Na oryginale właściwy podpis

Za zgodność z oryginałem

Sekretarz Sądu

bazgroł anonima

Pieczątka o treści.

od doręczenia postanowienia/zarządzenia służy

zażalenie. Zażalenie wnosi się do Sądu, który

wydał zaskarżone postanowienie/zarządzenie

w terminie jednego tygodnia od daty doręczenia

postanowienia/zarządzenia w dwóch egzemplarzach