SKB. Skarga na przewlekłość.

 

SKB = stan konstytucyjnego bezprawia.

Pod datą 7-12-2011 sporządziłem poniższe pismo.

P R E Z E S

Sąd Apelacyjny

ul. Nowe Ogrody 28/29

80 – 803 Gdańsk

SKARGA NA BEZCZYNNOŚĆ SĄDÓW

Z WNIOSKIEM O WYPŁATĘ ODSZKODOWANIA

Podmiot skargi: sady podległe apelacji gdańskie.

Wysokość żądania 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) zł.

Skarżący ośmiela się działać na podstawie obowiązującej w Polsce Konstytucji, art. 45 i 77 oraz Ustawa z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U. Z 2004, Nr 179, poz. 1843 + zmiany); wnoszę o:

 1. zasądzenie od Skarbu Państwa na rzecz skarżącego kwoty 250.000 zł. Średnio wypada prawie po 10.000 zł od sprawy;

 2. przeprowadzenie rozprawy w obecności skarżącego;

 3. zezwolenie skarżącemu na wykonywanie zdjęć z akt sprawy oraz nagrywanie dźwięku i obrazu z rozpraw sądowych.

Dodatkowo ośmielam się wnosić o stosowne pouczenie mnie co do konieczności wykonania dalszych czynności procesowych – art. 5 Kpc.

UZASADNIENIE

Ośmielam się wyjaśnić, że w wyniku prowadzonych działań dyskryminacyjnych przeciwko mojej najbliższej rodzinie i mnie osobiście, 30. 12. 2010 r. do prezes Sądu Rejonowego w Gdyni wysłałem 8 pozwów. Do dnia dzisiejszego żadna z tych spraw nie doczekała się jawnego procesu. W rezultacie mojej kwerulencji została namnożona liczba spraw w sądach apelacji gdańskiej, w:

 • Sąd Okręgowy, Gdańsk, I C: 185/11, 202/11, 243/11, 343/11, 560/11, 656/11, 664/11, 1293/11, 1295/11, 1297/11 i 1633/11;

 • Sąd Rejonowy Gdańsk – Południe, I C: 651/11, 778/11, 798/11, 937/11;

 • Sąd Rejonowy, Wejherowo, I C: 172/11, 173/11, 313/11, 363/11, 385/11, 485/11, 486/11 i 588/11.

Dołożyłem wszelkich starań aby nie pominąć żadnej sprawy.

W sytuacji tu opisanej wniesienie skargi do Sądu jest już dobrze udokumentowane i uzasadnione. Dodatkowe argument przekazuję e-mailem.

Na mocy Konstytucji i Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz orzeczeń właściwych trybunałów wnoszę jak wyżej.

Z poważaniem

Sporządziłem w 2 egzemplarzach, dla: Sądu, i a/a.

W odpowiedzi otrzymałem orzeczenia z Sądu Okręgowego w Gdańsku, przy tym Sąd Apelacyjny nie poinformował mnie o przekazaniu tam tych spraw.

Poniżej prezentuję treść tylko jednego z nich.

ODPIS

Sygn. akt III S 15/12

POSTANOWIENIE

Dnia 27 stycznia 2012 r.

Sąd Okręgowy w Gdańsku, III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie:

Przewodniczący: SSO Maria Becker -Rzeszewicz (spr)

Sędziowie: SSO Krzysztof Gajewski

p.o. SSO Leszek Jantowski

po rozpoznaniu w dniu 27 stycznia 2012 r.

na posiedzeniu niejawnym

sprawy ze skargi Zbigniewa Grabowskiego [mnie sędziowie nie wezwali przed swoje oblicza]

z udziałem Skarbu Państwa — Prezesa Sądu Rejonowego w Wejherowie

na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki w sprawie sygn. akt I C 313/11 prowadzonej przez Sąd Rejonowy

w Wejherowie

postanawia:

odrzucić skargę

Pieczęć okrągła sądu

z orłem w koronie

Na oryginale właściwe podpisy

Za zgodność

STARSZY SEKRETARZ SĄDOWY

Violetta Goyke

podpis nieczytelny

Druga kartka.

Sygn. akt III S 15/12

UZASADNIENIE

     Zbigniew Grabowski w dniu 7 grudnia 2011 r. wniósł skargę na przewlekłość postępowania w sprawie sygn. akt I C 313/11 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wejherowie z powództwa Zbigniewa Grabowskiego przeciwko Wójtowi Gminy … o zapłatę. Skarżący wniósł o zasądzenie od Skarbu Państwa kwoty 250.000 zł. tytułem odszkodowania.

     W uzasadnieniu skarżący wskazał, iż w dniu 30 grudnia 2010 r. wniósł do Sądu Rejonowego w Gdyni 8 pozwów, przy czym do dnia wniesienia skargi w żadnej z tych spraw nie został wyznaczony termin rozprawy. Nadto wskazał, iż w wyniku jego działań obecnie w sądach apelacji gdańskiej toczy się kilkanaście spraw, których sygnatury wskazał w skardze.

     Prezes Sądu Rejonowego w Wejherowie zgłosił swój udział w sprawie w charakterze strony 1 na podstawie art. 14 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki wniósł o odrzucenie skargi.

     W uzasadnieniu wskazał, iż skarga wniesiona przez skarżącego Zbigniewa Grabowskiego nie spełnia wymogów określonych w art. 6 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki. Zgodnie z powyższym przepisem skarga powinna czynić zadość wymogom przewidzianym dla pisma procesowego, a nadto zawierać żądanie stwierdzenia przewlekłości postępowania w sprawie, której skarga dotyczy i przytoczenie okoliczności uzasadniających żądanie. Brak w skardze żądania stwierdzenia przewlekłości postępowania lub okoliczności uzasadniających takie żądanie jest brakiem nieusuwalnym i powoduje odrzucenie skargi na podstawie art. 9 ust. l w/w ustawy.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

     Skarga Zbigniewa Grabowskiego o stwierdzenie przewlekłości postępowania w sprawie sygn. akt I C 313/11 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wejherowie podlega odrzuceniu na mocy

Trzecia kartka

art. 9 ust. l o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki ( Dz. U nr 179, póz. 1843).

     Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego. Natomiast w myśl art, 6 ust. 2 w/w ustawy skarga powinna nadto zawierać żądanie stwierdzenia przewlekłości postępowania w sprawie, której skarga dotyczy oraz przytoczenie okoliczności uzasadniających żądanie. Żądanie stwierdzenia przewlekłości w sprawie jest żądaniem procesowym, znaczenie tego żądania wyraża się w inicjowaniu postępowania przed sądem stwierdzającym przewlekłość. Natomiast przytoczenie okoliczności uzasadniających żądanie to wskazanie przesłanek przemawiających za słusznością skargi. Chodzi w nim o wykazanie istnienia przewlekłości oraz jej powodów.

     Zgodnie z art. 9 ust. l z dnia 17 czerwca 2004 r. skargę niespełniającą wymagań przewidzianych w art. 6 ust. 2 sąd właściwy do jej rozpoznania odrzuca bez wzywania do uzupełnienia braków.

     Także Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 5 czerwca 2007 r., III SPP 16/07 (OSNP 2008, nr 9-10, póz. 153) wskazał, iż brak w skardze żądania stwierdzenia przewlekłości postępowania lub okoliczności uzasadniających takie żądanie (art. ć ust. 2 ustawy z dmą 1~ czerwca 2004 r, o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki, Dz. U. Nr 179, póz. 1843) jest brakiem nieusuwalnym i powoduje odrzucenie skargi (art. 9 ust. l tej ustawy).

     Zważyć należy, iż skarga o stwierdzenie przewlekłości postępowania wniesiona przez    Zbigniewa Grabowskiego nie spełnia wymogów formalnych, o których mowa w art. 6 ust. 2 w/w ustawy. W skardze o stwierdzenie przewlekłości postępowania skarżący ograniczył się jedynie do wskazania spraw toczących się przed Sądem Rejonowym Gdańsk — Południe w Gdańsku, Sądem Rejonowym w Wejherowie oraz Sadem Okręgowym w Gdańsku, w których jego zdaniem miała miejsce przewlekłość postępowania (w tym w sprawie sygn. akt I C 313/11) oraz wskazał, iż wnosi o zasądzenie od Skarbu Państwa kwoty 250.000 zł. Skarżący nie wyartykułował w skardze żądania stwierdzenia przewlekłości postępowania, ani też nie wskazał okoliczności uzasadniających takie żądanie. Wymaga podkreślenia, iż przytoczenie okoliczności uzasadniających skargę jest obowiązkiem skarżącego, który wymaga wskazania konkretnych czynności procesowych, których

Czwarta kartka.

sąd orzekający zaniechał lub które podjął wadliwie, a które wskazywałyby na doprowadzenie do przewlekłości postępowania. Natomiast skarżący w skardze ograniczył się jedynie do zakwestionowania ogólnego czasu trwania procesu.

     Z uwagi na fakt, iż powyższe braki określone w art. 6 ust. 2 ustawy z 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki nie podlegają uzupełnieniu Sąd Okręgowy odrzucił skargę na mocy art. 9 ust l ustawy z 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki.

Pieczęć okrągła sądu

z orłem w koronie

Na oryginale właściwe podpisy

Za zgodność

STARSZY SEKRETARZ SĄDOWY

Violetta Goyke

podpis nieczytelny

Sądowy kwit – cymesik.

 

– No bo co mi zrobisz!? No co?

– Szacunek rodzi się z szacunku. No bo chyba jest jakaś różnica pomiędzy sądem a kabaretem.

  
 

Urzędniki sądowe mozoliły się nad tym „dokumentem” ponad 2 miesiące od 3-01-2012 (data wpływu mojego pisma) do 7-03-2012, bowiem w tym dniu został on nadany w urzędzie pocztowym.

A taka była treść mojego wypotu.

27 grudnia 2011 roku.

Za potwierdzeniem odbioru.

Zbigniew Grabowski – powód i skarżący

P R E Z E S

Sąd Rejonowy

ul. 3 Maja 9A

80 – 802 Gdańsk

WNIOSEK i ZAŻALENIE

Sygn. akt – pozwanymi są; I C: 651/11 – Komendant Wojewódzki Policji;

778/11 – Sądu Okręgowego; 798/11 – Wojskowe Biuro Emerytalne; 826/11 – Wojewoda Pomorski; 895/11 – Sąd Okręgowy, 936/11 – Wojewoda Pomorski; 937/11 – Prezes Rady Ministrów.

Ośmielam się oświadczyć, że ostatnio doręczone mi pisma IC 651/11 z 14. 12. br. i IC 936/11 z 16. 12. br. dowodzą sądowego molestowania mnie, albowiem działania sędziów w tych sprawach były sprzeczne z art. 7. i 8. obowiązującej w Polsce Konstytucji.

Ośmielę się zauważyć, że jeżeli tutejszy Sąd w osobach SSR: Aneta Arabas (akta 651/11), Monika Bakuła – Steinborn (akta 778/11 i 798/11), Katarzyna Kazanecka – Kapała (akta 826/11 i 936/11), Katarzyna Fojuth (akta 895/11), Marek Jankowski (akta 937/11) orzekł, że wyżej wymienione organy władzy państwowej nie mają zdolności sądowej to zgodnie z art. 231 Kpa tutejszy Sąd powinien był przekazać te sprawy do właściwego organu. I nie byłoby wówczas tej całej pisaniny i dowodów sądowego molestowania mnie.

Na mocy Konstytucji wnoszę jak w pismach.

Z poważaniem

Sporządziłem w 15 egzemplarzach, po 2 do każdej sprawy i 1 a/a.

Mecenasy milczą.

 

W sprawie, którą opisałem jako Chamstwo w SR Wejherowo Pomorska Izba Adwokacka w Gdańsku zachowuje milczenie. Otrzymałem potwierdzenia, że tekst mój został odczytany przez członków wchodzących w skład zarządu tej organizacji uzurpującej sobie prawo do pierwszeństwa przed pospólstwem, albowiem posiadają status zawodów zaufania publicznego.

Chamstwo wyklucza zaufanie publiczne, natomiast milczenie tylko potwierdza zaistniałą sytuację, atoli terminy prokuratorskie i sądowe pieczętują ten stan rzeczy.

 

Edukacyjny dzień dla Ojczyzny.

 

Ośmielam się zaproponować aby co roku, dzień 5 marca był Edukacyjnym dniem dla Ojczyzny celem uczczenia początku Zbrodni Katyńskiej. Wypada tylko przypomnieć, że 5 marca 1940 roku, sam Józef Wissarionowicz Stalin podpisał wyrok na polskich jeńców wojennych. Ponieważ II Wojna Światowa po dzień dzisiejszy nie została rozliczona, a Europa nie ma traktatu pokojowego, przeto uważam, że należy o tym wszystkim nauczać i przypominać, gdyż zaniedbania są olbrzymie.

Niewiarygodna władza w Polsce.

 

Afera z tak zwaną solą przemysłową, o której jest ostatnio bardzo głośno, oraz katastrofa kolejowa na Śląsku są dowodem, że władcy w Polsce całkowicie utracili swoją wiarygodność. Jest rzeczą wprost kuriozalną, że przez ponad 10 lat odpad przemysłowy sprzedawany jest jako pełnowartościowy produkt spożywczy. Gdzie były jakieś organa kontroli? A katastrofa kolejowa wydarzyła się na świeżo oddanej głównej magistrali kolejowej gdzie niedawno była również podobna katastrofa. O jaki nowoczesności tej magistrali można mówić, jeżeli zderzają się czołowo dwa pociągi pędzące z maksymalną dopuszczalną prędkością dla tego szlaku drogowego? Gdzie były i są jakieś organa kontrole państwa?

Proszę tylko zwrócić uwagę na fakt, że w samej tylko Warszawie, armia urzędników państwowych przekracza liczbę czynnych żołnierzy zawodowych w Polsce. Każdy kto zada sobie nieco trudu i poszpera troszkę w internecie to sam, na własne gały może się o tym przekonać.

Najważniejsze jednak pytanie to: dlaczego to tak właśnie jest?

Ano dlatego, że w Polsce praktycznie nie ma bezstronnych, niezawisłych i niezależnych sądów. Co wykazałem w poprzednich moich wpisach.

 

SKB. Sądowy zamordyzm.

 

SKB = stan konstytucyjnego bezprawia.

– No bo co mi zrobisz!? – sędzia sądu w Polsce.

W wyniku mojego kwerulanctwa (pieniactwa) ośmieliłem się sporządzić pozwy cywile przeciwko:

 • Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Gdańsku – KWP;

 • Prezesowi Rady Ministrów – PRM za Wojewodę Pomorskiego;

 • Prezesowi Sądu Okręgowego w Gdańsku – SO;

 • Wojewodzie Pomorskiemu – WP;

 • Wojskowemu Biuru Emerytalnemu w Gdańsku – WBE;

 • Wójtowi Gminy na Wybrzeżu – WG.

W odpowiedzi otrzymałem orzeczenia sądowe, w których napisano, że te organy władzy w Polsce nie posiadają osobowości prawnej oraz zdolności sądowej i zgodnie z art. 199 § 1 pkt 3 kpc sądy odrzuciły moje pozwy, gdyż po stronie pozwanej wystąpił pierwotny brak zdolności sądowej o nieusuwalnym charakterze. W sprawach wypowiadali się sędziowie sądów rejonowych w Gdańsku: Aneta Arabas o KWP, PRM, WBE, WP i SO, , Monika Bakuła – Steinborn o WBE, SO; Piotr Daniszewski o KWP i SO, Katarzyna Fojuth o SO i WP, Marek Jankowski o PRM, Maria Kliszcz o WG, Katarzyna Kazanecka – Kapała o WP, Urszula Malak o WG, Barbara Rączka – Sekścińska; w Wejherowie Patryk Sobol o WG i w Warszawie: Adam Mitkiewicz i Dorota Walczyk o PRM. Pomijam tu nazwiska głównie sekretarek sądowych za plecami których ukrywali się sędziowie.

Na orzeczenia zgodnie z pouczeniami składałem zażalenia i pozwy o rozwiązanie tych organów władzy w Polsce. No bo jak to? Jeżeli jakiś organ władzy nie ma osobowości prawnej i zdolności sądowej, to jak takie cóś może funkcjonować i na dodatek wydawać jeszcze jakieś decyzje w stosunku do zwykłego obywatela?

Pod datą 6-02-2012 do Sądu Rejonowego w Gdańsku – Południe wysłałem:

Wniosek o wyrok.

Sygnatury akt, IC:

651/11, pozwany Komendant Wojewódzki Policji, Gdańsk;

778/11, pozwany Sąd Okręgowy, Gdańsk;

798/11, pozwane Wojskowe Biuro Emerytalne, Gdańsk;

826/11, pozwany Wojewoda Pomorski;

895/11, pozwany Sąd Okręgowy, Gdańsk;

936/11, pozwany Wojewoda Pomorski;

937/11, pozwany Premier w miejsce Wojewody Pomorskiego.

Wstępna wartość przedmiotu sporu 1 złoty, lub 1 grosz.

Ośmielam się wnosić o sporządzenie i skuteczne doręczeni mi wyroku w sprawie z pisemnym uzasadnieniem.

Na mocy Konstytucji wnoszę jak wyżej.

Szacunek rodzi się tyko z szacunku, no bo

chyba są różnice między sądem i kabaretem.

Z poważaniem

Załączników 6, do każdej wymienionej sprawy.

W odpowiedzi otrzymałem pismo o poniższej treści.

Gdańsk, dnia 13 lutego 2012 r.

Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku

Wydział I Cywilny

ul, 3 maja 9A

80-802 GDAŃSK

Ldz 154/12

Pan Zbigniew Grabowski

[mój adres domowy]

Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku I Wydział Cywilny w związku z pismem z dnia 10 lutego 2012r. zobowiązuje Pana do wskazania sygnatury akt sprawy , której dotyczy wniosek z dnia 06 lutego 2012r. , gdyż wskazanie wielu sygnatur uniemożliwia nadanie mu biegu – w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia wniosku bez biegu.

Na zarządzeni Sędziego

st sekr D. Nowak

podpis nieczytelny

Ja zaś pod datą 27-02-2012 odpisałem.

WYJAŚNIENIE

Dotyczy: Ldz 154/12 z 13-02-2012, zarządził anonimowy sędzia.

Sygn. akt, IC: 651/11, 778/11, 798/11, 826/11, 895/11, 936/11 i 937/11, którymi zajmowali się między innymi SSR: Aneta Arabas, Monika Bakuła – Steinborn, Katarzyna Fojuth, Katarzyna Kazanecka – Kapała i Marek Jankowski.

Ośmielam się wyjaśnić, w moim piśmie z datą 6-02-2012 a doręczonym 10-02-212 wnosiłem o sporządzenie i skuteczne doręczeni mi wyroku w sprawie z pisemnym uzasadnieniem. Zaś u dołu kartki napisałem, Załączników 6, do każdej wymienionej sprawy. Chodzi mi szczególnie o to, żeby SSR usiedli razem i bez drapania się po głowach sporządzili wyroki na piśmie. Z tego powodu powyższe pismo (Ldz) jest dowodem formalizowania* spraw, aby nie wydać wyroków w sprawach.

Na mocy Konstytucji wnoszę jak wyżej.

Szacunek rodzi się tyko z szacunku, no bo

chyba są różnice między sądem i kabaretem.

Z poważaniem

*formalizować, w tym przypadku chodzi o furt notoryczne wyzywanie do usuwania jakichś braków lub wyjaśnień.

 

Prezes SRG mg Alicja Bogucka odpowiada.

 

SRG = Sąd Rejonowy Gdańsk – Południe.

Pod datą 16-01-2012 ośmieliłem się napisać do prezesa SRG.

P R E Z E S

Sąd Rejonowy

Gdańsk Południe

ul. 3 Maja 9 A

80 – 802 Gdańsk

SKARGA NA NIEKONSTYTUCYJNOŚĆ

Pozwany organ: Wojewoda Pomorski, o zakazanie.

Sygn. akt I C 936/11, Postanowienie z 2. 01. 2012, SSR Aneta Arabas.

Doręczono 11. 01. 2012.

Wstępna wartość przedmiotu sporu 1 grosz.

Ośmielam się po raz kolejny wnosić o wyznaczenie wreszcie terminu rozprawy w sprawie z wyłączeniem SSR: Aneta Arabas i Katarzyna Kazanecka – Kapała, gdyż osoby ta nie rozumieją co to jest Konstytucja i jakie jest jej miejsce w systemie prawnym państwa konstytucyjnego – art. 2, 7, 8, 32 i 45 a dowodzi tego liczba kartek sprawy. Ja zasię nie będę w „koło Macieju” i jak „grochem o ścianę” powtarzał to samo jak mantrę. To samo zarzucam prezesowi tutejszego sądu, mgr Alicja Bogucka, która nie podejmuje żadnych decyzji i umożliwia ukrywanie się sędziów za plecami stażystów i sekretarek bez podawania podstaw prawnych licznych wezwań do usuwania braków formalnych. To jest niekonstytucyjne – vide wyrok Sądu Najwyższego z 16. 04. 2004, I CK 291/03.

Na mocy Konstytucji wnoszę jak wyżej.

Szacunek rodzi się tyko z szacunku, no bo

chyba są różnice między sądem i kabaretem.

Z poważaniem

Załącznik 4 dla: pozwanego oraz wymienionych sędziów.

W odpowiedzi otrzymałem pismo o treści.

Prezes Sądu Rejonowego

Gdańsk – Południe

w Gdańsku

ul. Nowe Ogrody 30

80-830 Gdańsk

Gdańsk, dnia 25 stycznia 2012 rok

Adm. 4010-120/11

Pan

Zbigniew Grabowski

[mój adres domowy]

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 16 stycznia 2012 roku zatytułowane „skarga na niekonstytucyjność” pragnę uprzejmie poinformować, iż postępowanie w sprawie IC 936/11 prowadzone jest zgodnie z obowiązującymi przepisami, a czynności podejmowane są niezwłocznie.

Dodatkowo wyjaśniam, co następuje:

W dniu 08.09.2011 roku złożył Pan pozew o „zakazanie pozwanemu – Wojewodzie Pomorskiemu prowadzenia wszelkiej działalności”. Postawieniem z dnia 06 października 2011 roku Sąd odrzuci pozew. Postanowieniem z dnia 02.01.2012 roku odrzucono Pana zażalenie na postanowienie z dnia 06.10.2011 roku. Zarządzeniem z dnia 10.01.2012 roku wykonanym w dniu 17 stycznia 2012 roku zobowiązano Pana do wskazania, czy nadesłane przez Pana pismo noszące datę 27 grudnia 2011 roku stanowi zażalenie na postanowienie z dnia 02 stycznia 2012 roku, czy też na inne orzeczenie – a jeśli tak, to na jakie, czy też pismo to ma inny charakter – w terminie 7 dni pod rygorem zwrotu pisma.

Ustosunkowując się do treści zawartej w piśmie z dnia 16 stycznia 2012 roku należy wskazać, iż nie zawiera ono treści mającej znaczenie dla toku postępowania w sprawie. W zakresie Pana wniosku o wyznaczenie terminu rozprawy, powyższy wniosek jest niezasadny, gdyż pozew w przedmiotowej sprawie został odrzucony, podobnie jak zażalenie na powyższe postanowienie. Trudno natomiast odnieść się Pana twierdzeń o

Druga kartka.

niekonstytucyjności” postępowania, „chowania się Sędziów za plecami stażystów i sekretarzy” oraz powtarzania przez Pana twierdzeń „jak grochem o ścianę”, gdyż nie odnoszą się one do konkretnych orzeczeń lub zobowiązań wydanych w toku postępowania.

żk

P R E Z E S

Sądu Rejonowego

Gdańsk – Południe

w Gdańsku

mgr Alicja Bogucka

podpis nieczytelny