SA o SSR Joanna Kaźmierowska-Sławska.

SA = Sąd Apelacyjny, Gdańsk.

SSR = sędzia Sądu Rejonowego, Gdynia.

W wyniku złożonego przeze mnie pozwu przeciwko Joanna Kaźmierowska – Sławska, pod datą 11. 04. 2011 r., w Sądzie Okręgowym w Gdańsku, o pozbawienie uprawnień sędziego Sądu Rejonowego, przy wartości przedmiotu sporu 1 (jeden) zł, oraz mojej pisaniny otrzymałem postanowienie o poniższej treści.

Odpis postanowienia

Sygn. akt I ACz 2079/11

POSTANOWIENIE

Dnia 12 grudnia 2011 r.

Sąd Apelacyjny w Gdańsku Wydział l Cywilny w składzie:

Przewodniczący:

Sędziowie:

SSĄ Andrzej Lewandowski (spr.)

SA Bogusława Sieruga

SA Katarzyna Przybylska

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym

w dniu 12 grudnia 2011 r.

sprawy z powództwa Zbigniewa Grabowskiego

przeciwko Joannie Kaźmierowskiej – Sławskiej

o pozbawienie prawa wykonywania zawodu

na skutek zażalenia powoda na postanowienie Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 1 sierpnia 2011 r. sygn. akt l C 560/11

postanawia:

uchylić zaskarżone postanowienie.

Na oryginale właściwe podpisy

Druga kartka 1 strona.

Sygn. akt l ACz 2079/11

Uzasadnienie

     Postanowieniem z dnia 29 kwietnia 2011 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku odrzucił pozew Zbigniewa Grabowskiego przeciwko Joannie Kaźmierowskiej – Sławskiej o pozbawienie prawa do wykonywania zawodu.

     Zażalenie na to postanowienie zostało odrzucone przez Sąd l instancji postanowieniem z dnia 27 czerwca 2011 r.

     Powód zaskarżył to orzeczenie, lecz postanowieniem z dnia 1 sierpnia 2011 r. jego zażalenie zostało odrzucone na podstawie art. 370 kpc w zw. z art. 397 § 2 kpc z uwagi na nieuiszczenie opłaty w wysokości 120 zł, mimo doręczenia wezwania w tym zakresie.

     W zażaleniu na to postanowienie powód zarzucił, że żądanie opłaty nie miało podstawy prawnej, wnosząc o uchylenie tego orzeczenia.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

      Zażalenie jest zasadne, choć z innych względów niż wskazał skarżący.

     Po doręczeniu powodowi wezwania do opłacenia zażalenia na postanowienie z dnia 27 czerwca 2011 r. (k. 24), wniósł on do Sądu Okręgowego pismo zatytułowane „oświadczeniem” (k. 25), w którym podniósł między innymi, że wartość przedmiotu sporu wynosi 1 zł, a zatem opłata w wysokości 120 zł nie ma podstawy prawnej i w sposób niedopuszczalny została ustalona wyłącznie według uznania Przewodniczącego. Powyższe jednoznacznie wskazuje, że powód nie zgadzał się z wymiarem tejże opłaty, wobec czego omawiane pismo, mimo odmiennego oznaczenia, należało zgodnie z jego treścią uznać za zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego z dnia 18 lipca 2011 r. (art. 130 § 1 zd. 2 kpc). Niedostrzeżenie tej okoliczności przez Sąd l instancji spowodowało, że wysokość opłaty nie została ustalona prawomocnie, wobec czego odrzucenie zażalenia na postanowienie z dnia 27 czerwca 2011 r. z powodu jej nieuiszczenia, było przedwczesne.

Druga kartka 2 strona.

     Z tych względów Sąd Apelacyjny, na podstawie art.386 § 1 kpc w zw. Z art. 397 § 2 kpc, uchylił zaskarżone postanowienie.

Niewyraźnie odciśnięta pieczęć

okrągła pieczęć sądu

Na oryginale właściwe podpisy

Za Zgodność

z up. podpis nieczytelny

Kierownik Sekretariatu

Ewa Przybyła

A to jest treść mojego pozwu.

11 kwietnia 2011 roku. L30.

Za potwierdzeniem odbioru.

Zbigniew Grabowski – powód.

[mój adres domowy]

Sąd Okręgowy

I Wydział Cywilny

ul. Nowe Ogrody 30/34

80 – 803 Gdańsk

P O Z E W

o pozbawienie uprawnień sędziego Sądu Rejonowego

ze skutkiem natychmiastowym.

Plac Konstytucji 5, 81 – 969 Gdynia,

Joanna Kaźmierowska – Sławska.– pozwana.

Wartość przedmiotu sporu 1 (słownie jeden) zł.

Ośmielam się wnosić o:

 1. pozbawienie prawa wykonywania zawodu sędziego, Joanna Kaźmierowska – Sławska, ze skutkiem natychmiastowym;

 2. zasądzenie na moją rzecz kosztów procesu w minimalnej wysokości 1.000 (jeden tysiąc) zł.

UZASADNIENIE

SSR w Gdyni, Joanna Kaźmierowska – Sławska, orzekając w wytoczonej przez mnie sprawie, przeciwko Prokuraturze Rejonowej w Gdyni, pod sygn. akt I C 1466/10. W tej sprawie SSR J. Kaźmierowska – Sławska wydała dwa postanowienia, z datami: 10. 01. 2010 r. i 17. 03. 2011 r. Z treści postanowień wynika, że orzeczono w niemal rok wcześniej, niż ja złożyłem pozew. Tym samym SSR J. Kaźmierowska – Sławska, pisemnie udowodnił i wykazał, że w Polsce zbędne są sądy, albowiem w sądzie miesza się oraz nie odróżnia się, fikcji od rzeczywistości.

Dalsze pełnienie obowiązków sędziego Sądu Rejonowego, przez J. Kaźmierowską – Sławską może prowadzić tylko do podważania autorytetu, powagi, znaczenia i zaufania do państwa. Rezerwuję sobie również prawo do dokonywania kolejnych czynności prawnych.

Dowód: akta Sądu Rejonowego w Gdyni, o sygnaturze: I C 1466/10.

Podstawa prawna: Konstytucja RP:

preambuła oraz art.: 2, 7, 8, 9, 32, 45, 47, 77 i 78.

SA orzeka o SSR Marek Kapała.

SA = Sąd Apelacyjny, Gdańsk.

SSR = sędzia Sądu Rejonowego, Gdynia.

W wyniku złożonego przeze mnie pozwu przeciwko Markowi Kapała, pod datą 27. 12. 2010 r., w Sądzie Rejonowym w Gdyni, o pozbawienie uprawnień sędziego, przy wartości przedmiotu sporu 1 (jeden) zł, oraz mojej pisaniny otrzymałem postanowienie o poniższej treści.

Odpis postanowienia

Sygn. akt I ACz 2106/11

POSTANOWIENIE

Dnia 19 grudnia 2011 r.

Sąd Apelacyjny w Gdańsku Wydział l Cywilny w składzie:

Przewodniczący:

Sędziowie:

SSĄ Andrzej Lewandowski

SA Bogusława Sieruga (spr.)

SA Katarzyna Przybylska

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym

w dniu 19 grudnia 2011 r., w Gdańsku

sprawy z powództwa Zbigniewa Grabowskiego

przeciwko Markowi Kapale

o pozbawienie prawa wykonywania zawodu

na skutek zażalenia powoda na postanowienie Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 1 sierpnia 2011 r. sygn. akt l C 343/11

postanawia:

oddalić zażalenie.

Na oryginale właściwe podpisy

Druga kartka 1 strona.

I ACz 2106/11

UZASADNIENIE

     Postanowieniem z dnia 1 sierpnia 2011 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku odrzucił zażalenie powoda na postanowienie tegoż sądu z dnia 27 czerwca 2011 r. o odrzuceniu zażalenie powoda na postanowienie z dnia 29 kwietnia 2011 r. W uzasadnieniu Sąd Okręgowy wskazał, iż zarządzeniem z dnia 18 lipca 2011 r. wezwano powoda do uzupełnienia braków formalnych zażalenie poprzez uiszczenie opłaty w kwocie 1120 zł, w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia zażalenia. Powód potwierdził odbiór wezwania w dniu 22 lipca 2011 r. lecz pomimo upływu ustawowego terminu braki zażalenie nie zostały uzupełnione wobec czego Sąd Okręgowy na podstawie art. 370 kpc w zw. z art. 397 § 2 kpc odrzucił zażalenie powoda na postanowienie z dnia 27 czerwca 2011 r.

     Powyższe postanowienie zaskarżył powód i wniósł o „nadanie sprawie biegu jawnego procesu cywilnego”. Skarżący wskazał, że Sąd bezpodstawni żądał od niego zarządzeniem z dnia 18 lipca 2011 r. opłaty od zażalenia skoro wartość przedmiotu sporu w sprawie wynosi 1 zł.

     Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

      Zażalenie jest niezasadne.

     Powód w złożonym zażaleniu zakwestionował prawidłowość wezwania go zarządzeniem z dnia 18 lipca 2011 r. do uiszczenia opłaty od zażalenia na postanowienie tegoż sądu z dnia 27 czerwca 2011 r. o odrzuceniu zażalenie powoda na postanowienie z dnia 29 kwietnia 2011 r.

     Dla oceny zasadności podnoszonych zarzutów należało więc ustalić, czy opłata od zażalenia powoda z dnia 11 czerwca 2011 r. została przez Sąd I instancji ustalona prawidłowo. I tak stwierdzić należy, iż postanowieniem z dnia 29 kwietnia 2011 r. Sąd odrzucił pozew w zakresie żądania pozbawienia Marka Kapały prawa do wykonywania zawodu sędziego oraz umorzył postępowania w zakresie żądania zasądzenia od Marka Kapały kwoty 100.000 zł na rzecz Centrum Zdrowia Dziecka. Opłata od tej części pozwu została określona na kwotę 5600 zł. Powód od postanowienie z dnia 29 kwietnia 2011 r. złożył zażalenie po upływie siedmiodniowego terminu do jego wniesienia wraz z wnioskiem o przywrócenie mu terminu do złożenia zażalenia. Zażalenie podlegało opłacie w wysokości ustalonej na podstawie art.. 19 ust. 3 pkt.2 ustawy z dnia 25 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 167, póz. 1398 z późn. zm.) o kosztach sądowych w sprawach cywilnych – 1/5 opłaty od części pozwu, które dotyczyło skarżone postanowienie tj. w kwocie 1120 zł. Wobec nieopłacenia zażalenia,

Druga kartka 2 strona.

mimo wezwania powoda do usunięcia tego braku formalnego, zostało one odrzucone postanowieniem Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 27 czerwca 2011 r. Również na to postanowienie powód złożył zażalenie. Podlegało ono tożsamej opłacie jak jego zażalenie na postanowienia z dnia 29 kwietnia 2011 r. – 1120 zł. Powód nie opłacił zażalenia i w związku z tym na podstawie art. 130 § l kpc zarządzeniem z dnia 18 lipca 2011 r. wezwano go do uzupełnienia braków formalnych zażalenie poprzez uiszczenie opłaty w kwocie 1120 zł, w terminie 7 dni pod rygorem jego odrzucenia. Ponieważ powód zobowiązania nie wypełnił Sąd Okręgowy prawidłowo odrzucił jego zażalenie postanowieniem z dnia l sierpnia 2011 r., która to decyzja Sądu I instancji znajduje oparcie w art. 130 § 2 kpc.

     Nie ma zatem racji skrzący, iż Sąd nieprawidłowo wzywał go do uiszczania opłat o złożonych zażaleń.

     Mając powyższe na uwadze Sąd Apelacyjny na podstawie art. 385 kpc w zw. z art. 397 § 2 kpc oddalił zażalenie jako bezzasadne.

Niewyraźnie odciśnięta pieczęć

okrągła pieczęć sądu

Na oryginale właściwe podpisy

Za Zgodność

z up. podpis nieczytelny

Kierownik Sekretariatu

Ewa Przybyła

A to jest treść mojego pozwu.

Dnia 27 grudnia 2010 roku. K47.

Za potwierdzeniem odbioru.

Zbigniew Grabowski

[mój adres domowy]

Sąd Rejonowy

I Wydział Cywilny

Pl. Konstytucji 5

81 – 969 Gdynia

P O Z E W

o pozbawienie uprawnień sędziego Sądu Rejonowego ze skutkiem natychmiastowym. Plac Konstytucji 5, 81 – 969 Gdynia, Marek Kapała – pozwany.

Wartość przedmiotu sporu 1 (słownie jeden) zł.

Ośmielam się wnosić o:

 1. pozbawienie prawa wykonywania zawodu sędziego, Marka Kapałę, ze skutkiem natychmiastowym;

 2. zasądzenie od M. Kapała kwoty 100.000 (słownie sto tysięcy) zł na rzecz Centrum Zdrowia Dziecka;

 3. zasądzenie na moją rzecz kosztów procesu w wysokości nie mniej niż 1.000 (jeden tysiąc) zł.

UZASADNIENIE

 1. SSR M. Kapała w postanowieniu tegoż sądu, w sprawie o sygn. akt: II Kp 591/10 z dnia 22. 12. 2010 r. napisał, że moja mozolna pisanina w tej sprawie jest jedynie wyrazem polemiki. Ośmielam się nie zgodzić z tą asercją. Ponadto stwierdził, że: niewykonywanie wyroków sądów cywilnych w rozpatrywanym zakresie, jakkolwiek karygodne, nie wyczerpuje znamion przestępstwa. Tym samym SSR M. Kapała pisemnie udowodnił i wykazał, że w Polsce zbędne są sądy cywile, jako że nie ma obowiązku wykonywania wyroku i tym samym należy doprowadzić do ich (sądów) rozwiązania, albowiem czyny takie nie zawierają czynu zabronionego. Ano zobaczymy.

 2. W przytoczonym powyżej postanowieniu wystąpiła obraza przepisów Konstytucji RP art. 78: Każda ze stron ma prawo do zaskarżenia orzeczeń i decyzji wydanych w pierwszej instancji. Tymczasem sekretarz sądowy, Ob. Kinga Pazdro, napisała: Na postanowienie nie przysługuje prawo wniesienia zażalenia bez podania podstawy prawnej.

 3. SSR M. Kapała nie zauważył, że prokurator Sławomir Dzięcielski, uniemożliwiła mi działań jako oskarżycielowi posiłkowemu, ani też prokurator ten nie zebrała żadnych dowodów poza własnymi wypocinami.

Dalsze pełnienie obowiązków sędziego Sądu Rejonowego, przez M. Kapałę może prowadzić tylko i wyłącznie do podważania autorytetu, powagi, znaczenia i zaufania do państwa. Rezerwuję sobie również prawo do dokonywania kolejnych czynności prawnych w tej sprawie.

Dowód: akta sądowe tegoż sądu o sygnaturze: II Kp 591/10 oraz akta prokuratury w Gdyni o sygnaturze 3 Ds 208/10.

Podstawa prawna: Konstytucja RP:

preambuła oraz art.: 2, 7, 8, 9, 32, 45, 47, 77 i 78.

Koniec darmowego reklamowania M. Gessler.

– Jam to uczynił, nie chwaląc się – mawiał Onufry Zagłoba.

Z Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji pocztą elektroniczną otrzymałem dokument, który podpisała Dyrektor Departamentu Prezydialnego Anna Szydłowska – Żurawska. Wypada tu tylko dodać, że audycję pod tytułem „ Śniadanie w Trójce – Salon Polityczny” prowadzi redaktorka Beata Michniewicz. Z uwagi na małą rozdzielczość tego dokumentu mogę tu zaprezentować tylko jego treść, przy tym staram się oddać jak najlepiej formę i kolory tego dokumentu zaś treść jest ta dokładnie taka sama.

KRRiT

Krajowa Rada

Radiofonii i Telewizji

Warszawa, 30 grudnia 2011 r.

WSW-051-913/2011/9

Pan

Zbigniew Grabowski

     W odpowiedzi na skargę dotyczącą sponsorowania audycji pt. „Śniadanie w Trójce -Salon Polityczny”, nadawanej w Programie III Polskiego Radia SA uprzejmie informuje, że w ramach postępowania, przeprowadzonego w tej sprawie w oparciu o dokumentacje przekazaną przez Zarząd Polskiego Radia SA, stanowisko zajął Departament Monitoringu w Biurze Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

     W opinii Departamentu Monitoringu nadawca, poprzez informowanie o poczęstunku ufundowanym dla uczestników „Śniadania” przez restauracje p. Magdaleny Gessler naruszył art. 17 ust. 7 pkt 2 ustawy z 29 grudnia 1992 roku o radiofonii i telewizji, który zakazuje sponsorowania audycji publicystycznych o treści społeczno – politycznej. W związku ze stwierdzeniem ww. naruszenia w stosunku do nadawcy podjęte zostaną działania dyscyplinujące.

     Dziękując Panu za przekazany sygnał proszę o przyjęcie powyższych wyjaśnień.

Z poważaniem

podpis nieczytelny

Anna Szydłowska – Żurawska

Dyrektor Departamentu Prezydialnego

Departament Prezydialny

Skwer Karci, S. Wyszyńskiego 9, 01-015 Warszawa

tel. 22 597 3037 fax. 22 597 3148

Walenie łbem w mur.

W Polsce stworzono taki system prawny, w którym przeciętna Polka czy Polak, który nie ma znajomości w kręgach zbliżonych do władców państwa dochodzi do przekonania, że załatwienie najprostszej sprawy jest owym staropolskim przysłowiowym waleniem łbem w mur. Każdy kto próbował cokolwiek i gdziekolwiek załatwić dochodzi również do takiego przekonania. Zawsze znajduje się jakiś kruczek prawny, zawiadomienie lub sposób, w którym delikwent czy petent zostaje ze stertą papierów, z których jednoznacznie wynika, że praktycznie niczego nie udało się dokonać, ani wskórać czy załatwić. Tak zawsze dzieje się kiedy Polka czy Polak bezskutecznie zwraca się w swojej sprawie zgodnie z przepisami i pouczeniem i którzy nie mają jakichś koneksja z ludźmi sprawującymi władzę w Polsce.
W minionym, 2011 roku, zawziąłem się aby doprowadzić kilka spraw do końca zgodnie z moimi oczekiwaniami, i że jednak można coś załatwić. Trzeba tylko poświęcić takim sprawom bardzo dużo czasu, którego każdy kto pracuje, lub zajmuje się własnymi dziećmi czy wnukami, praktycznie nie ma a mi, póki co, udaje się jednak jak to wszystko połączyć. Tym mogą zajmować się zawodowcy, po mojemu mecenasiki, którzy za swoją robotę każą sobie słono płacić, przy tym nie ponosząc żadnej odpowiedzialności za to co zrobią albo nie zrobią w sprawie, którą powierzy się takiemu komuś, kto świadczy powszechne usługi dla ludności w zakresie przestrzegania i stosowania prawa. A na przykład taki hydraulik czy mechanik samochodowy, którzy też świadczą powszechne usługi dla ludności muszą udzielać gwarancji na swoje usługi. Mamy konstytucyjną gwarancję, że „Wszyscy są wobec prawa równi” – z art. 32 obowiązującej w Polsce Konstytucji, i tu podałem przykład, że mecenasików postawiono ponad prawem, bo oni mają własne sądy gdzie sami osądzają siebie nawzajem i to za własne usługi, a takiego przywileju nie mają ani hydraulicy ani mechanicy samochodowi czy inne zawody, których podstawową działalnością jest świadczenie usług dla ludności. Dodatkowym przywilejem mecenasików jest ustawowy przymus adwokacki, którego tu nie będę opisywał ani wyjaśniał.
Biorąc ten stan rzeczy pod uwagę, jak wspomniałem wyżej, w 2011 roku, zawziąłem się i postanowiłem doprowadzić kilka spraw do końca. W wyniku tego, głównie do różnych sądów i różnych szczebli wysłałem blisko 300 różnego rodzaju, rozmiaru i objętości pism. Proceder taki nazywa się pieniactwem, a ja to określam jako pisanina. Z samej liczy (300) widać, że jest to sporo, tym bardziej, że rok kalendarzowy ma 365 dni. A jeżeli uwzględnić jeszcze to co ja gryzmolę tu na blogu, to jak nic wychodzi, że dziennie płodzę co najmniej jedno pismo. Raz lepiej, raz gorzej. Tak jak jest w naszym codziennym życiu. Dzięki takiemu postępowaniu, w ciągu ostatnich dwóch miesięcy (grudzień 2011 i styczeń 2012) otrzymałem dokładnie 100 (sto!) listów poleconych, najczęściej za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Natomiast tylko w samy styczniu do 20. 01. odebrałem 42 takie listy. Samo czytanie i odpowiednie opisywanie i kompletowanie tematycznie zajmuje sporo czasu. Ale dzięki temu udaje się coś załatwić i to nie tylko dla mnie czy mojej rodziny. Już od lat próbuję część dokumentów, które otrzymuję upowszechnić. To też zabiera nieco czasu, aby zgodnie z możliwościami i wymogami technicznymi tego bloga umieścić tam jakiś dokument. Z tego co tu napisałem roboty mam na długo, oby tylko sił i zdrowia starczyło abym mógł publikować nie tylko dokumenty ale i sposoby jak to robić, aby jakiś organ władzy w Polsce zmusić do odpowiedzi i działania. Przeglądałem też stare dokumenty. Myślałem też o tym aby to przekazać jakiejś uczelni, ale doszedłem do wniosku, że tego jest za dużo i dlatego rozpocząłem systematyczne i trwałe niszczenie mojej starej dokumentacji, gdyż jest tego za dużo. Jednocześnie starannie segreguję to, aby najważniejsze rzeczy pozostały po mnie dla potomności jako dowód, że jednak coś udało mi się załatwić i to nie tylko dla siebie. A po za tym trzeba mieć jeszcze czas aby te wszystkie gryzmolenia moje i cudze przeczytać.
Swoim postępowaniem chcę pokazać i udowadniam, że proste walenie łbem w mur jest: nie logiczne, bez sensu i nietrafne oraz dowodzi braków w prawidłowym i rozsądnym myśleniu. Dlatego zalecam, aby po cofnięciu się, dla nabrania rozpędu przed walnięciem w jakiś mur, spokojnie rozejrzeć się a nawet przespać się. Z nieco większej odległości fizycznej i przestrzeni czasowej można dostrzec, że z lewej albo z prawej strony, jest jakaś furteczka i nie trzeba walić łbem w ten mur. Trzeba tylko pokonać te przeszkody, które prowadzą do tej furteczki. I moje działanie polega właśnie na szukaniu takiej furteczki. I dosyć często to mi się udaje.
Gdyby ktoś z Państw zechciał mieć jakiś dokument, który otrzymałem to mogę go przekazać ale tylko przez internet. W tym celu należy podać jakiś adres e-mail. Z reguły staram się odpowiadać na wszystkie e-maile, z tym że nie upubliczniam dokumentów w których występują inne osoby fizyczne, natomiast mój adres domowy usuwam z oczywistych względów.

5 marca – edukacyjny dzień dla Ojczyzny.

Ośmielamsię zaproponować aby co roku, dzień 5 marca był Edukacyjnymdniem dla Ojczyzny celem uczczenia początku ZbrodniKatyńskiej. Wypada tylko przypomnieć, że 5 marca 1940 roku,sam Józef Wissarionowicz Stalin podpisał wyrok na polskichjeńców wojennych. Ponieważ II Wojna Światowa po dzieńdzisiejszy nie została rozliczona, a Europa nie ma traktatupokojowego, przeto uważam, że należy o tym wszystkim nauczać iprzypominać, gdyż zaniedbania są olbrzymie.

Cóżwięc należało by robić w ów „Edukacyjny dzień dlaOjczyzny”? Przede wszystkim, moim zdaniem, należało byupowszechniać historię oraz nawoływać do WywołaniaKonstytuanty, głownie przez rozsyłanie ulotek, aby zwrócićuwagę jak największej liczbie Polek i Polaków, że nie wolnonam uciekać od historii, gdyż nie wyciąganie wniosków zwłasnej przeszłości prowadzi do brnięcia i życiu w kłamstwie ado władzy w Polsce dochodzą ludzie, którzy nie mają do tegopraw moralnych.

Moimzdaniem, jeżeli nie „Wywołamy Konstytuanty”, czyli nie uda sięwygrać wyborów co najmniej 2/3 głosów w Sejmie iSenacie, to w Polsce nie uda się obalić hitleryzmu i stalinizmuoraz rządów spadkobierców Jaruzelskiego i Kiszczaka.No chyba, że poleje się krew…

Takiegorozwiązania jestem zdecydowanym przeciwnikiem. A nie tylko w Polscejest sporo różnego rodzaju sił, które chciałybywłaśnie takiego rozwiązania. Jestem gorącym zwolennikiemewolucyjnych przemian życia naszego Narodu. Już dosyć krwiprzelali nasi przodkowie. Dlatego uważam, że każdy powinien torobić (nawoływać do „Wywołania Konstytuanty”) w miarę sił imożliwości. Tylko tą drogą ludzie mogą się skrzyknąć iewentualnie podjąć wspólne działania. Trzeba nieustannieteż przypominać, że inni członkowie Obozu socjalistycznegojuż dawno rozliczyli się z komunistycznymi zbrodniarzami, naprzykład: Czesi, Rumuni czy Węgrzy.

Wsprawie „Wywołania Konstytuanty” powiem krótko. Woląnaszych przodków zapisaną w „Konstytucji 3 Maja 1791”było to, aby co 25 lat był zwoływany Sejm: „konstytucyjnyekstraordynaryjny podług osobnego o nim prawa opisu.” Minęłowięc ponad 220 lat a takowego Sejmu jak nie było tak nie ma.Najwyższa więc pora, aby Naród upomniał się o takowyekstraordynaryjny Sejm. Propozycję mojej ulotki można znaleźć wmoim blogu. Zaś nieodłącznym elementem jest mój pomysł na:Ustawa antykomunistyczna aby ten okres w życiu naszego Naroduzostał ostatecznie rozliczony. Pozwoliłem sobie na umieszczenietego tekstu pod wcześniejszą datą.

Myślęteż, że w Polsce nie powinno być prokuratorów. Ich miejscepowinien zająć sędzia pokoju pochodzący z bezpośredniegowyboru. Taki sędzia powinien mieć uprawnienia obecnego prokuratorai sędziego, przy tym sędzia pokoju powinien być w każdym kasztelu(obszar jednego gimnazjum czy parafii) i rozstrzygać wszelkie sporyw nim powstające. Z cała pewnością będzie to nas o wiele mniejkosztowało i będzie spokojniej w kasztelu.

Oczekuję,doskonalenia i upowszechnienia tego pomysłu, gdyż niezbędna jestwielka mobilizacja prawych oraz uczciwych Polek i Polaków.Musimy zdobyć 2/3 głosów Sejmu i Senatu aby „WywołaćKonstytuantę”.

Ustawa antykomunistyczna – projekt.

W hołdzie poległym ofiarom Zbrodni Katyńskiej z 5 marca 1940 roku.

Wszelka władza w społeczności ludzkiej

początek swój bierze z woli narodu.”

Z najstarszej Konstytucji Europy, 3 maja 1791 roku.

Zważywszy, że w XX wieku, głownie przez terytorium naszej Ojczyzny – Polska, przetoczyły się dwie najbardziej okrutne i wyniszczające nawały wojenne, w których my, jako Naród, ponieśliśmy największe straty: osobowe i materiale;

zważywszy, że w 1939 roku Polska to: 388 000 km² powierzchni i 35,1milionów ludzi; a w 1946: 312 700 km² powierzchni, pozostało więc 80 % oraz 23,6 milionów ludzi, pozostałowięc 67 %;

zważywszy, że Warszawa, została celowo i metodycznie ograbiona i zniszczona w 1944 przez Niemców przy biernej postawie aliantów;

zważywszy, że my, Naród Polski, który walczył na wszystkich frontach II Wojny Światowej, na lądzie i na morzu i w powietrzu, zachowaliśmy jedynie prawo do: własnego języka, okaleczonego godła – orła białego na czerwonym tle bez korony, barw narodowych i hymnu narodowego;

zważywszy, że Organizacja Narodów Zjednoczonych uchwaliła:

 • PowszechnąDeklarację Praw Człowieka – 10 grudnia 1948 roku;

 • MiędzynarodowyPakt Praw Obywatelskich i Politycznych – 19 grudnia 1966 r.ogłoszony w Dz. U. z 29 grudnia 1977 r. Nr 38, poz. 167;

 • Protokółfakultatywny do Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich iPolitycznych – 16 grudnia 1966 r. ogłoszony w Dz. U. z 1994 r. Nr23 poz. 80;

 • DrugiProtokół fakultatywny do Międzynarodowego Paktu PrawObywatelskich i Politycznych w sprawie zniesienia kary śmierci – 29grudnia 1989 r.

 • MiędzynarodowyPakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych – 19 grudnia1966 r. ogłoszony w Dz. U. z 29 grudnia 1977 r. Nr 38, poz. 169.

My, Naród Polski, pragnąc przyjąć te międzynarodowe zobowiązania na siebie w postaci preambuły do tego aktu prawnego i jako obowiązujące doktryny prawne po wsze czasy; oraz biorąc pod uwagę, że każdy człowiek, ma obowiązki w stosunku do: innego człowieka, własnej społeczności, Narodu i wszystkich innych ludów, ustanawiamy prawo następującej treści.

Artykuł.1. Podstawy NTPP.

1.1. Powołujemy Narodowy Trybunał Państwa Polskiego – NTPP.

1.2. NTPP wyrokuje o czerpaniu lub nie, korzyści w minionym czasie.

1.3. Czerpanie korzyść odbyło się kosztem Narodu Polskiego i było znaczące.

1.4. Osądzeniu podlega każdy kto zajmował stanowisko publiczne.

1.5. Każdy, kto uzna to za stosowne, może wystąpić z pozwem.

1.6. Prawomocny wyrok skutkuje przejęcie majątku „czerpiącego” przez Naród.

1.7. Obowiązują jawne procedury „Kodeksu postępowania cywilnego”.

Artykuł.2. Powiatowy NTPP.

2.1. Powiatowy NTPP jest pierwszą instancją.

2.2. Obszar jurysdykcji Powiatowego NTPP obejmuje powiat administracyjny.

2.3. Siedzibą Powiatowego NTPP jest Sąd Rejonowy.

2.4. Trybunał wydaje wyroki w składzie trzech trybunów i dwóch ławników.

2.5. Trybun jest wybierany na podstawie własnej deklaracji do tej funkcji.

2.6. Ławnikiem w Trybunale musi być dyplomowany prawnik.

2.7. Ławników rekrutuje się z jawnego i publicznego konkursu na 4 lata.

Artykuł.3. Wojewódzki NTPP.

3.1. Wojewódzki NTPP jest instancją odwoławczą i ostateczną.

3.2. Obszar jurysdykcji Wojewódzkiego NTPP obejmuje okręgsądowy.

3.3. Siedzibą Wojewódzkiego NTPP jest Sąd Okręgowy.

3.4. Trybunał wydaje wyroki w składzie pięciu trybunów idwóch ławników.

3.5. Trybun jest wybierany na podstawie własnej deklaracji do tejfunkcji.

3.6. Ławnikiem w Trybunale musi być dyplomowany prawnik z praktyką.

3.7. Ławników rekrutuje się z jawnego i publicznego konkursuna 4 lata.

Artykuł.4. Trybun.

4.1. Trybunem może być tylko Polak, który ukończył 55 rokżycia.

4.2. Polakiem jest każdy, kto po 1918 roku nie wyrzekł się polskości.

4.3. Trybunem w Powiatowy NTPP musi być przedstawicielem:

4.3. 1. rolników, producentów żywności nieprzetworzonej;

4.3. 2. nie uzyskujący dochodów, szczególnie: bezdomny lub bezrobotny;

4.3. 3. utrzymujących się z pobierania świadczenia za pracę.

4.4. Trybunem w Wojewódzkim NTPP musi być przedstawiciel:

4.4. 1. rolników, producentów żywności nieprzetworzonej;

4.4. 2. nie uzyskujący dochodów, szczególnie: bezdomny lub bezrobotny;

4.4. 3. utrzymujących się z pobierania świadczenia za pracę;

4.4. 4. utrzymujących się z pobierania świadczenia emerytalnego;

4.4. 5. utrzymujących się z pracy na własny rachunek.

4.5. Trybun jest wybierany: obowiązkowo, bezpośrednio, tajnie i równo.

4.6. Kolejnym Trybunem jest ten, kto uzyskał najwięcej głosów wyborców.

4.7. Kadencja Trybuna trwa 6 lat i ma on takie same prawa jak sędzia sądowy.

Artykuł5. Wprowadzenie.

5.1. Rzecznik Praw Obywatelskich sporządzi stosowne dokumenty.

5.2. Uzyskuje moc prawną z chwilą opublikowania.

5 marca 2004 roku.

Kwit z ETPC.

ETPC= Europejski Trybunał Praw Człowieka.

Zwykłym listem z ETPC otrzymałem kwit, gdzie na kopercie umieszczony jest stempel pocztowy o treści:

ECONOMY

Ifundaliverable, please

returnto:

CCInternational

SPILYS 00300999

CH-8010ZURICH MULLIGEN

Switzerland

P.P.

SwissPost

CH-8010Zurich

Mulligen

0048

Dodatkowo na kopercie są malunki, których nie będę tu prezentował. Tylko opisowo. Jest tam jakaś figura geometryczna a obok niebieski prostokąt z 12 żółtymi gwiazdkami z zamaszystą literką enapisaną jakby ręcznie. Malunki te można sobie obejrzeć na pierwszej stronie www.echr.coe.int

U dołu koperty z lewej strony jest napis F-67075 Strasbourg cedex

Atak oto wygląda ten kwit z ETPC.

    

_________________________________________________

Pominąłemdolną część kwitu z adresem i malunkiem.

Proszęzwrócić uwagę na tempo. Moja skarga został uznana zawniesioną 22. 08. 2011 r. i już została rozsądzona jednoosobowoprzez Ob. I. Berro – Lefèvre. Przed chwiląsprawdziłem w wykazie sędziów ETPC. Tego Ob. tam nie ma… 

Więc co ja tu mam komentować i po co?

Koniec starego. Idzie nowe!

Koniecstarego roku! I oto mamy nowy 2012, rok przestępny, czyli dłuższyo jeden dzień. I już to jest powodem do uśmiechu.

Wszystkim,którzy tu zajrzą i posiedli zdolność rozumienia teksu tuspłodzonego, oraz bez względu na: kolor, długość, sprężystość,et cetera, et cetera… włosów na głowie; życzę: wszelkiejpomyślności, dużo zdrowia i oby każdy dzień zaczynał się ikończył uśmiechem.