400-lecie. Hołd ruski.

Tobardzo ważne zdarzenie historyczne było dokładnie i skrzętnieukrywane oraz niemal całkowicie wymazany z pamięci Polakównajpierw przez cenzurę rosyjską a potem przez cenzurękomunistyczną. O tym bardzo ważnym zdarzeniu historycznymdowiedziałem się niedawno z Radio Maryja. Prof. JózefSzaniawski opowiadał o tym fakcie historycznym. Byłoby więc zmojej strony nieelegancko, gdybym próbował opisywać jakdoszło do tego.

Zdumiewa,że tak ważny fakt historyczny i taka rocznica jest całkowiciepominięta przez oficjalne władze urzędujące w Polsce. To mówisamo za siebie. W tym miejscu jeszcze wypada przypomnieć, że w 600.rocznicę wiktorii pod Grunwaldem w stolicy Polski byłazorganizowana parada różnych przebierańców zkolorowymi piórkami…

Tuchciałbym tylko aby każdy, kto to zechce to przeczytać, zadałsobie proste pytania. Dlaczego Polska 600 i 400 lat temu była nie dopobicia? Dlaczego tak ważne rocznice są zbywane przez urzędującychw Polsce władców?

SKB. Bełkot o demokracji c. d.

SKB= stan konstytucyjnego bezprawia = zamordyzm.

Demokracja występuje w takim przypadku kiedy dosyć spora grupa ludzi dźwiga ciężar władzy pochodzących z wyborów, gdyż demokracja toforma rządów, w której władzę sprawuje społeczeństwo bezpośrednio lub przez swoich przedstawicieli. Dlatego demokrację często nazywa się ludowładztwem. W systemie który mieni się nazwą demokratyczny, uznaje się wolę większości obywateli jako źródło władzy i przyznaje się wszystkim obywatelom swobody i prawa polityczne zapewniające im udział w sprawowaniu władzy. Już w starożytnej Grecji wolni obywatele (wówczas byli niewolnicy) mieli wpływ i udział w podejmowaniu ważnych decyzji państwowych. Mogli zajmować stanowiska publiczne oraz mogli krytykować osoby sprawujące funkcje publiczne.

5.oszustwo, czyli bełkot o demokracji.

Obowiązującyw Polsce system wyborczy jest dowodem bełkotu o demokracji. Jeszcze nasi wybrańcy do Sejmu nie zostali zaprzysiężeni, a już rezygnują z mandatu posła. Pierwszy przejrzał, ocknął się i oprzytomniał marszałek województwa świętokrzyskiego Ob. Adam Jarubas, że władza jaką obecnie posiada jest większa, niż ta jaką będziemiał jako poseł. Ob. A. Jarubas w wyborach otrzymał prawie29.000 głosów. Teraz w miejsce Ob. A. Jarubasa w sejmowych ławach zasiądzie Ob. Marek Gos, dotychczas przewodniczący sejmiku województwa świętokrzyskiego, na którego głosowało nieco ponad 4.000 osób.

Drugi z władczego letargu przebudził się inny marszałek województwa lubelskiego, Ob. Krzysztof Hetman, na którego głosowało prawie 11.000 wyborców. Ob. K. Herman zrzekł się mandatu posła i w związku z tą rezygnacją, posłem będzie teraz Ob. Henryk Smolarz, który obecnie piastuje urząd przewodniczącego KRUS = Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Ob. H. Smolarzowi, zaufało nieco ponad 6.000 osób.

Obaj marszałkowie są z PSL = Polskie Stronnictwo Ludowe, gdzie szefem od dziesiątków lat jest, Ob. Waldemar Pawlak, obecnie wicepremier rządu w Polsce. Dopiero po wyborach zrozumieli czym jest władza jaką obecnie posiadają i co stracą, gdyby zostali posłami. Gdyby ktoś z wyborców poczuł się oszukany na podstawie art. 286 „Kodeksu Karnego”, który stanowi:

Kto,w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobędo niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem zapomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lubniezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania,

podlegakarze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

i złożył stosowne doniesie do prokuratury albo skierował sprawę do sądu, to osiągnie taki sam efekt, gdyby pisał na Berdyczów– miasto na Ukrainie.

6.oszustwo, czyli bełkot o demokracji.

Ob. Sławomir Kopyciński jest kolejnym, jeszcze nie zaprzysiężonym posłem, który nagle po potwierdzeniu jego wyboru do Sejmu przez Państwową Komisję Wyborczą zmienił swój sposób postrzegania otaczającej rzeczywistości i niuchnął, że jego miejsce jest w innym ugrupowaniu. Takich przechrzt i niewiernych w polski Sejmie jest spora gromadka. Każdy może mieć swojego „ulubieńca”. Moim „ulubieńcem” jest poseł PiS Ob. Jarosław Sellin, który jako członek PiS wstąpił do Polski Plus, by następnie powrócić do PiS.

Dlaczegotak jest? W Konstytucji, która obowiązuje w Polsce art. 104 stanowi:

Posłowie są przedstawicielami Narodu. Nie wiążą ich instrukcje wyborców.

7.oszustwo, czyli bełkot o demokracji.

Kolejnym przykładem oszustwa demokracji w Polsce jest Główny Urząd Statystyczny – GUS. Oto w minionym tygodniu, pod datą 21. 10. 2011 r. gruchnęła wiadomość, że dług publiczny w 2010 r., w Polsce, wyniósł 776 816 mln zł, co stanowi 54,9% PKB = produktu krajowego brutto. Wypada jeszcze dodać, że GUS jest centralnym organem administracji państwowej, który podlega bezpośredni Prezesowi Rady Ministrów, obecnie Ob. DonaldTusku. GUS zajmujący się zbieraniem informacji statystycznych. Trzeba jeszcze dodać, że całkiem niedawno Ob. D. Tusk dokonał wymiany prezes GUS.

Czego dowodzi komunikat GUS o długu publicznym? Moim zdaniem obecny prezes GUS Ob. Janusz Witkowski zadziałał na zlecenie Ob. D.Tuska. Gdyby było inaczej, to ten komunikat ukazałby się grubo przed wyborami. No bo niby czemu to pospólstwo ma się denerwować przed wyborami, że statystyczna Polka czy Polak ma już ponad 20.000 zł długu? Ten komunikat może również dowodzić, że prezes GUS, Ob. J. Witkowski przez podległych sobie pracowników, ma bardzo poważne problemy z wykonywaniem prostych działań arytmetycznych. W państwowym urzędzie odliczenia zapewne zabrakło patyczków i Ob. J. Witkowski, w randze profesora (sic!) musiał wysłać umyślnych do roboty celem zastrugania i pokolorowania patyczków. Co jak widać po komunikacie udało się wreszcie wykonać w dniu 21. 10. 2011 r.

A na brytyjskim transatlantyku, Titatniku, który wyrżnął w górę lodową (14. 04. 1912 r.) i szybko nabierał wody, balowano. Dopiero kiedy sufit zaczął zamieniać się w podłogę, balujący zrozumieli, że to nie jest kolejna atrakcja rejsu…

Ale dlaczego tak jest!?

Już nasze praojce chciały tak aby: „Władza sądownicza nie możebyć wykonywaną ani przez władzę prawodawczą, ani przez Króla, lecz przez magistratury na ten koniec ustanowione i wybierane.” Bezstronna, niezawisła i niezależna władza sądownicza w Polsce to czysta fikcja, fantasmagoria i imaginacja czyli tak jak w tytule: Stan konstytucyjnego bezprawia. Bełkot o demokracji. Po raz kolejny powtórzę i będę to czynił jeszcze wielokrotnie.

Sędzią w Polsce, podobnie jak objęcie każdej innej funkcji publicznej (opłacanej z naszych pieniędzy, przez podatki) zawsze wiązało sięz okazywaną lojalnością wobec ludzi pełniących uprzednio lub aktualnie, obowiązki władzy wykonawczej, czyli rządzący naszym krajem.

Oto mam przed sobą kwit sądowy. Kwit, ponieważ trudno mi ten papier nazwać dokumentem. Z treści tego kwitu wynika, że sędziami zostają kobieciny, które na domiar tego nie odróżniają chłopa od baby.

Kwit ten został spłodzony w Wydziale Rodzinnym (sic!) Sądu Okręgowegow Gdańsku. Kwit ten ma sygn. akt: II Cz 247/11 z dnia 12. 08. 2011r. pod tytułem POSTANOWIENIE. Skład orzekający: „Przewodniczący:SSO Wiesława Kamińska – Krajka /spr./ sędziowie SSO Zofia Staszczyk SSO MałgorzataSobczak – Brodzka po rozpoznaniu w dniu 12.08.2011r. w Gdańsku na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku ZbigniewaGrabowskiego (…) w przedmiocie zażalenia wnioskodawcy z dnia 29.06.2011r. na postanowienie Sądu Rejonowego w Gdyni z dnia 06. 06.2011 r. postanawia: odrzucić zażalenie.” W uzasadnieniu w 3 zdaniu jest nagryzmolone: „Przewodniczący zarządzeniem z dnia 28.07.2011r. Wezwał powódkę… W dniu 11.08.2011r. Wnioskodawca…

Tak więc, zgodnie z orzeczeniem Sądu Okręgowego, i to rodzinnego(!), raz jestem powódką czyli babą, a w następnym zdaniu wnioskodawcą czyli chłopem. Transwestytą nie jestem. Od dziecka byłem i jestem osobnikiem ludzkim płci męskiej, dziś starym chłopem. Dźwigam siódmym krzyż życia.

To są właśnie skutki braku realizacji podstawowej zasady:

Wszelkawładza społeczności ludzkiej początek swój bierze z wolinarodu.”

PS

Moim zdaniem, Ob. Adam Jarubas i Ob. Krzysztof Hetman, powinni byli przedstawić jakiś kwit urzędowy, iż ich stan zdrowia, szczególnie psychiczny, nie budzi zastrzeżeń i umożliwia im pełnienie bardzo ważnych funkcji publicznych, za pieniądze podatnika. Niezależnie od tego stosowne czynniki polityczne tamtych województw winny wystąpić ze stosownym wnioskiem do odpowiednich organów państwa, coby zwykli obywatele nie musieli pisać na Berdyczów, wszak za swoje zajmowanie się polityką pobierają stosowne gaże z kasy podatników.

SKB=zamordyzm. PRP. SSR Marek Jankowski.

SKB= stan konstytucyjnego bezprawia = zamordyzm.

Wsprawie: premiera rządu w Polsce = PRP.

Sąd Rejonowy Gdańsk – Południe w osobie SSR Marek Jankowski w sprawie pod sygnaturą I C 937/11, Postanowienie z dnia 3. 10.2011 r. jako kolejna sędzina na tajnym posiedzeniu oświecił mnie, że premierowi rządu W Polsce nie przysługuje osobowość prawna ani zdolność sądowa.

Ototreść tego postanowienia.

Sygn.akt I C 937/1 1

POSTANOWIENIE

Dnia3 października 2011 r.

Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku Wydział I Cywilny w składzie:

Przewodniczący: SSR Marek Jankowski

po rozpoznaniu w dniu 3 października 201 1 r. w Gdańsku

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Zbigniewa Grabowskiego

przeciwkoPremierowi rządu w Polsce

postanawia:

odrzucićpozew.

Okrągłapieczęć Sądu

zgodłem w koronie

1

Naoryginale właściwy podpis

Zazgodność świadczy Sekretarz sądowy

bazgrołanonima

Uzasadnienie

     Zbigniew Grabowski wniósł pozew, w którym jako stronę pozwaną oznaczył „Premiera rządu w Polsce”.

  Pozew podlegał odrzuceniu, albowiem pozwanemu nie przysługuje zdolnośćsądowa (art. 199 § 1 pkt 3 k.p.c.).

     Według art. 64 k.p.c. każda osoba fizyczna i prawna ma zdolność występowania w procesie jako strona (§ 1). Zdolność sądowąmaj ą także organizacje społeczne dopuszczone do działania napodstawie obowiązujących przepisów, choćby nie posiadały osobowości prawnej. W oparciu o cytowane przepisy zdolność sądową definiuje się jako przymiot danego podmiotu (osoby fizycznej,jednostki organizacyjnej) pozwalający na przeprowadzenie z jego udziałem (jako strony, interwenienta ubocznego, uczestnika postępowania nieprocesowego, podmiotów postępowania egzekucyjnego, zabezpieczającego, upadłościowego i naprawczego) ważnego postępowania sądowego. Wyróżnia się cztery grupy podmiotów, którym przysługuje zdolność sądowa: po pierwsze, objęte wprost definicją z art. 64 § 1 i 2 k.p.c. (osoby fizyczne, osoby prawne, organizacje społeczne dopuszczone dodziałania na podstawie obowiązujących przepisów, choćby nie miały osobowości prawnej); po drugie, samodzielne – niebędące osobami prawnymi, a mające zdolność prawną (np. spółki handlowe osobowe, wspólnota mieszkaniowa, spółki kapitałowe w organizacji); po trzecie, niesamodzielne, którym przepisy szczególne przyznają samodzielną pozycję w postępowaniu sądowym (np. prokurator); i po czwarte, działające na podstawie przepisów w sprawach dotyczących określonych praw i obowiązków związanych z wydzieloną masa majątkową (np. wykonawca testamentu, kurator spadku, syndyk masy upadłości).

     Podmiot wskazany przez powoda po stronie pozwanej nie mieści się jednak wżadnej z ww. kategorii podmiotów, którym przysługuje zdolność sądowa. Nie przysługuje mu w szczególności osobowość prawna ani nie został dopuszczony do udziału jakostrona postępowania cywilnego na podstawie przepisów szczególnych.

    W konsekwencji pozew podlegał odrzuceniu, o czym orzeczono napodstawie art. 199 § 1 pkt 3 k.p.c. jak w sentencji.

Okrągłapieczęć Sądu

zgodłem w koronie

1

Naoryginale właściwy podpis

Zazgodność świadczy Sekretarz sądowy

bazgrołanonima

oddoręczenia postanowienia/zarządzeniasłuży

zażalenie.Zażalenie wnosi się do Sądu, który

wydałzaskarżone postanowieni/ zarządzenie,

wterminie jednego tygodnia od daty doręczenia

postanowienia/zarządzenia,wraz z odpisami w ilości

odpowiadającejliczbie osób uczestniczących w sprawie

** * * * * * * * *

Na mój chłopski rozum. Jeżeli ktoś nie posiada osobowości prawnej i zdolności sądowej, to jakim cudem jego działanie może mieć jakiekolwiek znaczenie prawne? Niezależnie od mojego poglądu na sprawę takie oto wypatrzyłem zdanie w „Kodeksie postępowaniacywilnego” (k.p.c.):

Dla strony nie mającej zdolności procesowej, która nie ma przedstawiciela ustawowego, jak również dla strony nie mającej organu powołanego do jej reprezentowania, sąd na wniosek strony przeciwnej ustanowi kuratora, jeżeli strona ta podejmuje przeciwko drugiej stronie czynność procesową nie cierpiącą zwłoki. Postanowienie sądu może zapaść na posiedzeniu niejawnym.

W tym miejscu wypada zadać pytanie.

Jaka jest różnica w Polsce pomiędzy: cyrkiem, kabaretem i sądem?

SKB. Bełkot o demokracji.

SKB= stan konstytucyjnego bezprawia = zamordyzm.

Demokracjawystępuje w takim przypadku kiedy dosyć spora grupa ludzi dźwigaciężar władzy pochodzących z wyborów, gdyż demokracja toforma rządów, w której władzę sprawuje społeczeństwobezpośrednio lub przez swoich przedstawicieli. Dlatego demokracjęczęsto nazywa się ludowładztwem. W systemie który mieni sięnazwą demokratyczny, uznaje się wolę większości obywateli jakoźródło władzy i przyznaje się wszystkim obywatelom swobodyi prawa polityczne zapewniające im udział w sprawowaniu władzy.Już w starożytnej Gracji wolni obywatele (wówczas byliniewolnicy) mieli wpływ i udział w podejmowaniu ważnych decyzjipaństwowych. Mogli zajmować stanowiska publiczne oraz moglikrytykować osoby sprawujące funkcje publiczne.

1. oszustwo, czyli bełkot o demokracji.

Zogłoszonych już oficjalnie wyników ostatnich wyborówdo Sejmu i Senatu, które odbyły się w ostatnią niedzielę,9. 10.2011 r., wynika, że większość Polek i Polakówpozostało w domach i do wyborów nie poszło. Jest toelegancki dowód oszukania demokracji, gdzie jak objaśniłempowyżej uznaje się wolę większości obywateli jako źródłowładzy. U nas, w Polsce, ostanie wybory wykazały, żemniejszość rządzi większością. Bo aby rządzić w Polsce, zwybrańców, wybranych przez mniejszość tworzony jest rząd.I do tego wystarczy mieć zwykłą większość (ponad 50 % czyli 231głosów) w Sejmie. Tym sposobem mamy, że znakomita mniejszość(poniżej 25 % poparcia społecznego) rządzi w Polsce.

2. oszustwo, czyli bełkot o demokracji.

Wszelkawładza społeczności ludzkiej początek swój bierze z wolinarodu.”

Tozdanie jest na pierwszej stronie Sejmu III RP lub PRL Bis (jak ktowoli) w internecie, przy tym podkreślenie jest mojego autorstwa.Tylko że twórcy tej strony nie podali, iż jest to cytat zpolskiej Konstytucji 3 Maja 1791 roku. Takie szelmostwo masugerować, że autorami tych słów jest tenże Sejm, co jestoczywistym i rażącym nadużyciem. Wypada więc przytoczyć całyakapit w którym jest to zdanie.

V.Rząd, czyli oznaczenie władz publicznych.

Wszelkawładza w społeczności ludzkiej początek swój bierze z wolinarodu. Aby więc całość państw, wolność obywatelska i porządekspołeczności w równej wadze na zawsze zostawały, trzywładze rząd Narodu Polskiego składać powinny i z woli prawaniniejszego na zawsze składać będą, to jest: władza prawodawczaw stanach zgromadzonych, władza najwyższa wykonawcza w Królui Straży i władza sądownicza w jurysdykcjach, na ten koniecustanowionych lub ustanowić się mających.

Anieco dalej zapisano.

VIII.Władza Sądownicza.

Władzasądownicza nie może być wykonywaną ani przez władzęprawodawczą, ani przez Króla, lecz przez magistratury na tenkoniec ustanowione i wybierane.

Cytujęza:

USTAWA RZĄDOWA.

PRAWO UCHWALONE.

Dnia3 Maia, Roku 1791.

wWARSZAWIE

wDrukarni Uprzywileiowaney M. GröLLA

KsięgarzaNadwornego J. K. Mci.

Takto właśnie chcieli urządzić nasze praojce w Polsce ponad 240 lattemu. Co z tego wynikło? Znakomita większość Polek i Polakówodczuwa to po dzień dzisiejszy. Trójpodział władzy na:wykonawczą, ustawodawczą i sądowniczą z woli Narodu, w Polscejest czystą fikcją i imaginacją. Dowodów na to nie trzebaszukać daleko. Ot chociażby mój poprzedni tekst o BankuMillenium. Tu jako

3. oszustwo, czyli bełkot o demokracji.

Jakąwładzę reprezentuje Komisja Nadzoru Finansowego? Jest to jakiśorgan władzy, powołany przez inny organ, na który my,pospólstwo, nie mamy żadnego wpływu. Po co więc napierwszej stronie Sejmu (organ władzy ustawodawczej) w internecieanonimowa kancelaria tegoż organu nagryzmoliła zdanie:

Wszelkawładza społeczności ludzkiej początek swój bierze z wolinarodu.”?

4. oszustwo, czyli bełkot o demokracji.

KancelariaPrezydenta III RP lub PRL Bis (jak kto woli) w osobie dyrektora biuraprawnego i ustroju, Ob. Andrzej Dorsz, tak mnie oświecił iobjaśnił:

   „Wodpowiedzi na Pana wniosek o udostępnienie dokumentówpotwierdzających legalność wykonywania obowiązkówPrezydenta RP przez odpowiednio: Marszałków Sejmu i Senatu, wokresie od 10 kwietnia 2010 r. do czasu zaprzysiężenia PrezydentaRP Pana Bronisława Komorowskiego Biura Prawo i Ustroju KancelariiPrezydenta RP informuje, iż prawo polskie nie przewidujewydawania aktu potwierdzającego objęcie obowiązkówPrezydenta RP w trybie przewidzianym w art. 131 ust. 2 Konstytucji.

    Zgodniez przytoczonym przepisem Konstytucji w razie śmierci PrezydentaMarszałek Sejmu tymczasowo, do czasu wyboru nowego Prezydenta,przejmuje jego obowiązki. Jeżeli Marszałek Sejmu nie możewykonywać obowiązków Prezydenta RP, obowiązki te przejmujeMarszałek Senatu.

    Przejęcieobowiązków Prezydenta przez oba wskazane powyżej podmiotynastępuje w sposób samoistny z mocy samego prawa. Nieistnieją przepisy prawa przewidujące obowiązek wydania dokumentupotwierdzającego przejęcie obowiązków Prezydenta RP przezMarszałka Sejmu bądź Senatu.

    Wobecnie istnienia prawnego obowiązku wydania ww. dokumentu, w omawianejsytuacji, nie istnieje żaden dokument urzędowy potwierdzającyfakt przejęcia obowiązków zmarłego Prezydenta RP śp. LechaKaczyńskiego przez ówczesnego Marszałka Sejmu PanaBronisława Komorowskiego.

Całatreść pisma jest pod datą 1. 09. 2011.

Ico tu komentować? Nie można uzyskać odpowiedzi na proste pytania.

Októrej godzinie zmarł prezydent Polski, Ob. Lech AleksanderKaczyński?

Októrej godzinie objął urząd prezydenta w Polsce, Ob.Bronisław Maria Komorowski?

Takimto sposobem realizuje się sejmową dewizę i motto.

Wszelkawładza społeczności ludzkiej początek swój bierze z wolinarodu.”

Aledlaczego tak jest!?

Jużnasze praojce chciały tak aby: „Władza sądownicza nie możebyć wykonywaną ani przez władzę prawodawczą, ani przez Króla,lecz przez magistratury na ten koniec ustanowione i wybierane.”

Bezstronna,niezawisła i niezależna władza sądownicza w Polsce to czystafikcja, fantasmagoria i imaginacja czyli tak jak w tytule: Stankonstytucyjnego bezprawia. Bełkot o demokracji. Podam zupełnieświeżutki przykład z własnego doświadczenie mojego wojowaniaprzed sądami.

Sędziąw Polsce, podobnie jak objęcie każdej innej funkcji publicznej(opłacanej z naszych pieniędzy, przez podatki) zawsze wiązało sięz okazywaną lojalnością wobec ludzi pełniących uprzednio lubaktualnie, obowiązki władzy wykonawczej, czyli rządzący naszymkrajem. Gdyby ktoś miał jakieś wątpliwości, to wyjaśniam, iżobecnie najważniejszym obywatelem tej władzy jest Ob. DonaldFranciszek Tusk. Niepodważalnym dowodem mojego twierdzenia jestfakt, że za śmiertelne ofiary Powstania Grudniowego 1970 dodziś nikt nie odpowiedział przed żadnym sądem czy trybunałem.Dlaczego?

Anodlatego że sędzią (sędziną) w Polsce zostaje się nie dlatego,że ma się dużą wiedzę prawną i spore doświadczenie życiowe,lecz dlatego, że wszelkimi sposobami i metodami czyni się wszystko(nawet wbrew oczywistości!) aby tylko bronić ludzi lojalniezwiązanych z poprzednimi władcami Polski. I aby obronić ich prawnabytych w postaci przywilejów i majątków. Dlategojedni wygrywają wszystkie procesy a inni nic nie wskórająprzed obliczem władzy sądowniczej. Do nich zalicza się mojanajbliższa rodzina oraz moja skromna osoba. Dowód na to niemuszę szukać długo.

Otomam przed sobą kwit sądowy. Kwit, ponieważ trudno mi ten papiernazwać dokumentem. Z treści tego kwitu wynika, że sędziamizostają proste kobieciny, które na domiar tego nie odróżniająchłopa od baby.

Kwitten został spłodzony w Wydziale Rodzinnym (sic!) Sądu Okręgowegow Gdańsku. Kwit ten ma sygn. akt: II Cz 247/11 z dnia 12. 08. 2011r. pod tytułem POSTANOWIENIE. Skład orzekający: „Przewodniczący:SSO Wiesława Kamińska – Krajka /spr./sędziowie SSO Zofia Staszczyk SSO MałgorzataSobczak – Brodzka po rozpoznaniu w dniu 12.08.2011r. wGdańsku na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku ZbigniewaGrabowskiego (…) w przedmiocie zażalenia wnioskodawcy z dnia29.06.2011r. na postanowienie Sądu Rejonowego w Gdyni z dnia 06. 06.2011 r. postanawia: odrzucić zażalenie.”W uzasadnieniu w 3 zdaniu jest nagryzmolone: „Przewodniczącyzarządzeniem z dnia 28.07.2011r. Wezwał powódkę… W dniu11.08.2011r. Wnioskodawca…

Takwięc, zgodnie z orzeczeniem Sądu Okręgowego, i to rodzinnego(!),raz jestem powódką czyli babą, a w następnym zdaniuwnioskodawcą czyli chłopem. Transwestytą nie jestem. Oddziecka byłem i jestem osobnikiem ludzkim płci męskiej, dziśstarym chłopem. Dźwigam siódmym krzyż życia.

Tosą właśnie skutki braku realizacji podstawowej zasady:

Wszelkawładza społeczności ludzkiej początek swój bierze z wolinarodu.”

SKB. KNF. Skarga na Bank Millenium.

SKB= stan konstytucyjnego bezprawia = zamordyzm.

KNF= Komisja Nadzoru Finansowego.

Mamprzed nosem dokument KNF. Dokument ten dowodzi, że KNF nie jest dlanas, pospólstwa. Pisząc do KNF to to samo co pisać naBerdyczów. Dokument dowodzi, że KNF jest organemadministracyjnym państwa, który broni wyłącznie instytucjifinansowych przed ich wzajemnym oddziaływaniem.

Ototreść tego dokumentu, przy tym podkreślenia są moje.

Nadruk

godłaPolski

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Warszawa,dnia 26. 09 2011 r.

L.dz. DOK/WS/736/2284/ 2 /11/AC

(przyudzielaniu odpowiedzi prosimy powołać się na ww. sygn.)

Pan

[autocenzura]

   DepartamentOchrony Klientów Urzędu Komisji Nadzoru Finansowegoinformuje, iż do Urzędu wpłynęła Pana korespondencja z dnia05.09.2011r. zawierająca uwagi dotyczące działalności podmiotupodlegającego nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

  Wyjaśnićnależy, że czynności podejmowane przez organ nadzoru w związku zotrzymywanymi skargami koncentrują się w szczególności naidentyfikacji problemów mogących rodzić negatywnekonsekwencje dla szerokiego grona odbiorców usługfinansowych. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wdziałalności podmiotu nadzorowanego wskazujących na stosowaniepraktyk naruszających przepisy prawa lub interesy klientów,zgromadzone informacje stanowią podstawę do podejmowaniaodpowiednich systemowych działań nadzorczych, mających na celuwyeliminowanie tych praktyk oraz odpowiednie kształtowanie rynku wprzyszłości.

   Wtym miejscu należy wskazać, że wszelkie sygnały dotyczącefunkcjonowania rynku finansowego zamieszczane są w wewnętrznychrejestrach prowadzonych przez UKNF i służą do analizy oraz ocenypoprawności działania podmiotów nadzorowanych. Przesłanewystąpienie traktowane jest jako sygnał o dostrzeżonychnieprawidłowościach i poddane zostanie weryfikacji pod kątemkompetencji Komisji Nadzoru Finansowego.

     Podkreślićjednocześnie należy, że Komisja Nadzoru Finansowego, jako organadministracji publicznej może podejmować wobec podmiotównadzorowanych działania mające charakter sankcji administracyjnych,nie posiada natomiast kompetencji do władczej ingerencji w sprawachindywidualnych w zakresie dotyczącym rozstrzygania sporówcywilnoprawnych zaistniałych pomiędzy uczestnikami rynkufinansowego.

   Zpowyższego względu istotne jest, aby zastrzeżenia dotyczącefunkcjonowania danego podmiotu kierowane były przez klientabezpośrednio do tego podmiotu i z tym podmiotem wyjaśniane. Wprzypadku potrzeby uzyskania dodatkowej pomocy istnieje możliwośćskontaktowania się z organizacją konsumencką lub powiatowym(miejskim) rzecznikiem konsumenta, którzy zajmują sięudzielaniem porad prawnych konsumentom w

__________________________________________________________________

00-950Warszawa, Pl. Powstańców Warszawy l, tel. (+48 22) 262 50 00,taks (+48 22) 262 51 11, www.knf.gov.pl

Drugastrona dokumentu.

sporachz przedsiębiorcami. Dane teleadresowe organizacji konsumenckichznajdują się na stronie internatowej Urzędu Ochrony Konkurencji iKonsumentów (www.uokik.gov.pl).

   Wyjaśnieniawymaga także fakt, iż w przypadku zaistnienia sporu cywilnoprawnegoorganem właściwym do jego rozpoznania, poprzez weryfikacjęstanowiska podmiotu nadzorowanego oraz wydanie wiążącegorozstrzygnięcia, jest właściwy miejscowo i rzeczowo sądpowszechny.

  Sprawao charakterze sporu cywilnoprawnego powstała pomiędzy podmiotemnadzorowanym a jego klientem może zostać także skierowana do SąduPolubownego przy KNF. Warunkiem koniecznym jest wyrażenie zgodyprzez obie strony sporu na postępowanie przed Sądem Polubownym.Sąd Polubowny w zakresie orzekania jest organem niezależnym od KNF.

  Funkcjonowanieprzy KNF niezależnego podmiotu dedykowanego do polubownegorozwiązywania sporów może być skuteczną alternatywą dladługotrwałego postępowania przed sądami powszechnymi, zarównoz punktu widzenia czasu trwania postępowania, jak i z punktuwidzenia kosztów postępowania sądowego. Należy podkreślić,że wyrok Sądu Polubownego oraz ugoda przed nim zawarta mają, pozatwierdzeniu przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechnywskazany przez przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodekspostępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43, póz. 296 zpóźno zm.), moc prawną na równi z wyrokiem sądupowszechnego.

    Wzałączeniu przekazuję informację na temat postępowania przedSądem Polubownym przy KNF.

NACZELNIK

WYDZIAŁU SKARG

DepartamentOchrony Klientów

podpisnieczytelny

SylwiaZaremba-Janukowicz

Uprzejmieinformujemy, że w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego posiadającymswoją siedzibę przy Pl. Powstańców Warszawy l, 00 – 950Warszawa przetwarzane są Pani/Pana dane osobowe w zbiorze danych „Rejestr Skarg”, które mogą zostać wykorzystane w celupodjęcia czynności nadzorczych wobec podmiotów podlegającychnadzorowi KNF, Podanie danych jest dobrowolne. Administratorem danychw rozumieniu art, 7 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. oochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, póz. 926 zpóźn. zm.) jest Komisja Nadzoru Finansowego. Jednocześnieuprzejmie informujemy, iż ma Pani/Pan prawo dostępu do treściswoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

** * * * * * * * *

Zsądami polubownymi jest tak, że na taką procedurę musi zgodzićsię druga strona. Z reguły nie ma takiej zgody i wówczascała nasza pisanina wyląduje w koszu. O tej „drobnej”niedogodności zapomniała napisać Ob. naczelnik – SylwiaZaremba – Janukowicz. Aby więc dochodzić swoich praw za to,że Bank Millenium ogołociłwspólne konto, na polecenie komornika rewirowego z Wejherowa –Edmund Fudalewski – do zera, nie zostawiając z bieżącegowpływu nawet złotówki na „życie” współwłaścicielompozostała więc kosztowna i długotrwała procedura przed sądempowszechnym bez żadnej gwarancji, że szkoda zostanie naprawiona, asprawca poniesie „zasłużoną” karę.

Wsporze z Bankiem Millenium radzę pisaćna Berdyczów.

Czas wyborów – czas powstań narodowych.

  

Kokarda biało – czerwona.

Pochodzenie. Flaga państwowa jest to symbol: wolności, niepodległości, samodzielność i suwerenności. Dlatego powstanie naszych barw narodowych wymaga krótkiego wprowadzenia. Albowiem wypada wiedzieć jakie jest pochodzenie naszej flagi państwowej oraz występowanie barw na: flagach, chorągwiach, sztandarach i kokardach. Nasze barwy narodowe są pochodzenia heraldycznego. A heraldyka jest nauką pomocniczą historii. Bada początki, rozwój, znaczenie prawne oraz zasady i prawidłowości stosowane w kształtowaniu plastycznym herbów. Natomiast herbem nazywamy ustalone według reguł oznaki: osób, rodzin, korporacji, miast, prowincji lub państw. Godło natomiast, to zasadniczy element herbu. Głównymi elementami herbu są: tarcza z godłem, oraz wieńczący ją hełm z klejnotami. Do tworzenia herbów używano barw heraldycznych, które nazywa się tynkturami. Barwy te są czyste i nasycone. Te kolory to: czerwony, niebieski, zielony i czarny; oraz dwa metale: złoto i srebro, które oddawano kolorami żółtym i białym. Ukształtowała się również hierarchiczna symbolika barw. Najwyżej ceniono złoto, jako symbol światła a z cnót – szlachetność, otuchę (nadzieja) i wzniosłość. Srebro oznacza wodę, a także czystość i niepokalanie. Czerwień następowała po metalach. Jest symbolem ognia, a oznacza odwagę i waleczność. Błękit, to powietrze oraz piękność i pochwała. Czerń, to ziemia ale i żałoba oraz bogactwo. Zieleń, to miłość, honor i dworskość. Nasza flaga narodowa jest oparta na barwach herbu państwowego: biały orzeł w czerwonym polu. Biały pas jako górny, oznacza orła; zaś czerwony pas jako dolny, to pole tarczy herbowej.

Godłem Rzeczypospolitej Polskiej jest wizerunek

orła białego w koronie w czerwonym polu.”

Art. 28. 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej.

To błąd i dowód nieznajomości języka polskiego.

Historia. W XIX w. wybuchły w naszej Ojczyźnie dwa wielkie powstania narodowe. Były one wielkimi zrywami sił patriotycznych w dążeniu do odzyskania wolności, równości i niepodległości. Hasła takie były umieszczane na sztandarach i pieczęciach powstańczych. Powstania były aktem przeciw: bezprawiu, upodleniu, zdradzie, notorycznemu gwałceniu praw, oraz rozwielmożnieniu się w: wojsku, szkołach i urzędach szpiegostwa i donosicielstwa. Gdyż nasi dawni sąsiedzi a wówczas zaborcy, stosowali od dziesiątków lat trzypunktową zasadę. 1. Szargać świętości. 2. Komplikować sprawy. 3. Nagradzać kanalie. Wszystko to pobudzało patriotów do aktywnych działań i chwytania za broń. Powstanie Listopadowe wybuchło 29 XI 1830 r. na skutek przygotowań cara do użycia armii Królestwa Polskiego w państwach Europy zachodniej, aby stłumić tamtejsze bunty. Podczas tego powstania, po raz pierwszy w naszych dziejach, jako znaku rozpoznawczego, powstańcy użyli kokardy biało – czerwonej. Była ona zgodna z prawidłami heraldyki i naszymi obyczajami oraz tradycjami. Kokarda jest więc czysto narodowa. Przyjęła się ona powszechnie. Noszona była na kapeluszach i czapkach. Ze zrozumiałych względów najwcześniej wprowadzono ją w wojsku. Powstanie skończyło się poddaniem twierdz: Modlin – 9 X i Zamość – 21 X 1831 r. Dlatego car nie mógł udzielić pomocy zachodowi. I to my, Naród Polski, po raz kolejny pomogliśmy Europie. Dlatego emigranci zPolski byli przyjmowani w Europie jako szermierze wolności. Powstanie Styczniowe wybuchło 22 I 1863 r. i było odpowiedzią na przygotowywaną „brankę” młodzieży polskiej do armii carskiej. To powstanie zakończyło się 23 V 1865 r. Jest to dzień, w którym został stracony ostatni powstaniec, ksiądz Stanisława Brzóska, naczelny kapelan i generał. Rezultatem Powstania Styczniowego był prawdziwy „wybuch” Polski w 1918 r. Ku zaskoczeniu całej Europy. Jeżeli uważnie przyjrzymy się obrazom i rysunkom z okresu powstań, to bez trudu zauważyć można na piersiach powstańców kokardy biało – czerwone, z białym orłem na czerwonym tle.

Wykonanie. Kokardę biało – czerwoną wykonujemy ze wstążek. Z metra otrzymamy 4 kokardy. Najlepiej nadają się wstążki o 4 cm szerokości. Każdą ze wstążek należy złożyć wzdłuż na pół, warstwą matową do środka. Żeby wstążki pozostały złożone, dobrze jest je zaprasować niezbyt gorącym żelazkiem. Wykonane są one przeważnie z tworzyw sztucznych, więc łatwo mogą się przypalić i przylgnąć do żelazka. Otrzymaliśmy dwie podwójne wstążki jednakowej szerokości. Następnie białą wstążkę wsuwamy do czerwonej. Teraz obie połączone wstążki należy przeszyć wzdłuż ręcznie lub na maszynie. Tę czynność należy wykonać starannie. Jako że biały pasek powinien być o szerokości 1 cm a czerwony 2 cm. Po zszyciu powstał jeden pasek biało –czerwony o szerokości 3 cm. Na jedną kokardkę potrzebne jest 25 cm tego paska. Po odcięciu, końce trzeba przypalić nad ogniem zapalniczki lub świeczki. Zapobiega to późniejszemu strzępieniu się materiałów. Teraz przez czerwony pasek należy przeciągnąć plastykową opaskę zaciskową zaopatrzoną w samo zatrzask. Opaski takie używane są do mocowania, np. przewodów. Teraz wolno ściągamy opaskę na pierwszy ząbek. Tak powstało biało – czerwone kółko. Przedostatecznym ściągnięciem, do wnętrza tego kółka trzebawłożyć długopis. Zapobiegnie to zbyt mocnemu ściśnięciukokardy w samym środku.  Formujemy fałdki kokardy i zszywamy. Teraz przyszywamy agrafkę z brzydszej strony kokardy. W sklepie jubilerskim kupujemy srebrnego orzełka o średnicy około 2 cm. Orzełek mocujemy na środku kokardy w czerwonym polu. Gotowe.

Zastosowanie. Uchwała sejmowa z 7 lutego 1831 r. brzmi: „Izba senatorska i poselska po wysłuchaniu wniosków komisji sejmowych i zważywszy potrzebę nadania jednolitej oznaki, pod którą winni łączyć się Polacy, postanowiły i stanowią: Art. 1. Kokardę narodową stanowić będą kolory herbu Królestw Polskiego i W. X. Litewskiego, to jest kolor biały z czerwonym. Art. 2. Wszyscy Polacy, a mianowicie Woysko Polskie, te kolory nosić mają w miejscu, gdzie takowe oznaki dotąd noszonymi były.”

Źródło:S. Russocki, S. K. Kuczyński, J. Willaume

Godło,barwy i hymn Rzeczypospolitej”.

Napisałemw sierpniu 2005 r. pod tytułem:

Biało– czerwona kokarda, czas powstań narodowych.

SKB=zamordyzm. SO. SSO Maria Kliszcz.

SKB= stan konstytucyjnego bezprawia = zamordyzm.

Wsprawie Sądu Okręgowego = SO.

SOw osobie SSO Maria Kliszcz w sprawie pod sygnaturą I C656/11, Postanowienie z dnia 17. 08. 2011 r. jako kolejnasędzina oświeciła mnie, że SO, i to we własnej sprawie jako SO(sic!): nie jest osobą fizyczną ani prawną, stąd też nieposiada zdolności sądowej.

Ototreść tego postanowienia.

Sygn.akt I C 656/11

PO S T A N O W I E N I E

Dnia17 sierpnia 2011 roku

SądOkręgowy w Gdańsku I Wydział Cywilny

wskładzie następującym:

Przewodniczący:Maria Kliszcz

porozpoznaniu w dniu 17 sierpnia 2011 roku w Gdańsku

naposiedzeniu niejawnym

sprawyz powództwa Zbigniewa Grabowskiego

przeciwkoSądowi Okręgowemu w Gdańsku

ozapłatę

po s t a n a w i a:

odrzucićpozew

Okrągłapieczęć Sądu

zgodłem w koronie

1

Zagodność z oryginałem

SekretarzSądu

Staż.Paulina Podjacka

podpisnieczytelny

Uz a s a d n i e n i e

     PowódZbigniew Grabowski wniósł przeciwko Sądowi Okręgowemu wGdańsku o zasądzenie od pozwanego kwoty 1.000.000 zł na rzeczCentrum Zdrowia Dziecka, zasądzenie od pozwanego na rzecz powodakwoty 1 zł tytułem odszkodowania i zadośćuczynienia orazzasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kwoty nie mniejszej niż1.000 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

     Zarządzeniemz dnia 15 czerwca 2011 roku powód został wezwany dosprecyzowania, czy wnosi powództwo przeciwko SądowiOkręgowemu w Gdańsku jako jednostce organizacyjnej Skarbu Państwa,czy też jako osobnemu podmiotowi – w terminie 7 dni pod i rygoremodrzucenia pozwu. Wezwanie zostało prawidłowo doręczone powodowi wdniu 22 czerwca 2011 roku, a termin na jego wykonanie upłynął wdniu 29 czerwca 2011 roku. Do. chwili obecnej zarządzenie niezostało wykonane.

     Zgodniez art. 199 § 1 pkt 3 k.p.c,.Sąd odrzuci pozew, jeżeli jedna zestron nie ma zdolności sądowej.

     Zgodniez treścią art. 64 k.c. każda osoba fizyczna i prawna ma zdolnośćwystępowania w procesie jako strona (zdolność sądowa). Wskazanyprzez powoda jako strona pozwana Sąd Okręgowy w Gdańsku nie jestosobą fizyczną ani prawną, stąd też nie posiada zdolnościsądowej. W myśl zaś art. 199 § 1 pkt 3 k.p.c. sąd odrzucipozew jeżeli jedna ze stron nie ma zdolności sądowej. Wkonsekwencji pozew wobec pozwanego Sądu Okręgowego w Gdańskunależało odrzucić.

     Mającpowyższe na uwadze, Sąd, na mocy art. 199 § 1 pkt 3 k.p.c.,odrzucił pozew

Okrągłapieczęć Sądu

zgodłem w koronie

1

Zagodność z oryginałem

SekretarzSądu

Staż.Paulina Podjacka

podpisnieczytelny

Palikotnik = rodzaj ozdobnika.

Palikotnikto rodzaj ozdobnika noszonego na samym czubku głowy zgumką pod brodą. Palikotnik to sztuczny męski członek owyglądzie i wielkości dopasowany indywidualnie wedle własnegoupodobania i zaopatrzy w gumkę do mocowania pod brodą, albokolorową wstążką z kokardą. Palikotniknosi się na czubku głowy w sposób najbardziej widoczny, gdyżuzewnętrznia głoszone i lansowane poglądy oraz stosunek noszącegodo otaczającej rzeczywistości. Palikotnik,to termin, który wywodzi się od nazwiska znanego polityka zlubelskiego wielbionego przez znakomitą większość publikatorów.To poseł Platformy Obywatelskiej z szefem, Ob. Donald FranciszekTusk, pierwszy publicznie pokazał się ze sztucznym penisem, któregodziarsko dzierżył w ręku, nadając jednocześnie swojemu występowiodpowiedni rozgłos, tak aby jak najwięcej ludzi mogło obejrzećsobie ten spektakl i aby wszyscy oglądający jasno i jednoznaczniezrozumieli jakie przesłanie prezentuje ów poseł.

http://www.gover.pl/userfiles/publikacje/palikot_dildos_large_2-large.jpg

Posełten nieco później został wybranym szefem partii naLubelszczyźnie a obecnie kandyduje z własnego ugrupowania do Sejmu.Dowodzi to tego, że poglądy oraz sposób ich prezentacjiprzez tego posła, znalazły bardzo gorliwych zwolenników.Teraz każdy czciciel i wyznawca, takiego sposobu działania,powinien samodzielnie zaopatrzyć się w palikotnik i nosić go,zgodnie z popieranymi poglądami i sposobami działania, na samymczubku głowy z wysoko podniesioną głową i z wielką dumąkomunikować wszem i wobec o własnych poglądach i funkcjonowaniu wsposób jak najbardziej widoczny bez zbędnego gadulstwa.

Eleganckimuzupełnieniem takiego wibratora jest świński ryj noszony z przodu,na piesiach, na gustownych i kolorowych szelkach. I to bez żadnychśmichów i chichów.

Tegorodzaju ozdobniki weszły na rynek i ciszą się wielkim poparciemspołecznym pod rządami obecnej ekipy władców w Polsce,których najważniejszym szefem jest Ob. Donald FranciszekTusku.

Publicznaprezentacja palikotnika:

http://fakty.interia.pl/galerie/galeria/komorowski-w-londynie/zdjecie/duze,1275743,2

http://fakty.interia.pl/galerie/galeria/komorowski-w-londynie/zdjecie/duze,1275745,1