SKB=zamordyzm. SO. SSR Monika Bakuła-Steinborn.

SKB= stan konstytucyjnego bezprawia = zamordyzm.

Wsprawie Sądu Okręgowego = SO.

Prezentujękolejny dokument potwierdzający SKB, który dowodzi tego, żesędziami u nas, w Polsce, zostają ludzie, którzy nierozumieją po co w cywilizowanym państwie są niezależne sądydziałające na podstawie prawa spisanego do czego zobowiązujeEuropejska Konwencja Praw Człowieka w art. 6, gdzie stoi tamnapisane między innymi: Każdy ma prawo do sprawiedliwego ipublicznego rozpatrzenia jego sprawy w rozsądnym terminie przezniezawisły i bezstronny sąd ustanowiony ustawą przy rozstrzyganiuo jego prawach i obowiązkach o charakterze cywilnym.

SądRejonowy w Gdańsk – Południe, w osobie SSR Monika Bakuła -Steinborn w sprawie pod sygnaturą I C 778/11 Postanowieniez dnia 17. 08. 2011 r. oświeciła mnie, że Sąd Okręgowy w Gdańskunie posiada osobowości prawnej i tym samym nie ma zdolnościsądowej.

Ototreść tego postanowienia.

Sygn.akt IC 798/11

POSTANOWIENIE

Dnia16 sierpnia 2011r.

SądRejonowy Gdańsk – Południe w Gdańsku Wydział T Cywilny

PrzewodniczącySSR Monika Bakuła – Steinborn

naposiedzeniu niejawnym

sprawyz powództwa Zbigniewa Grabowskiego

przeciwkoSądowi Okręgowemu w Gdańsku

ozapłatę

postanawia

odrzucićpozew.

Okrągłapieczęć Sądu

zgodłem w koronie

Naoryginale właściwy podpis

Zazgodność z oryginałem

świadczySekretarz Sądu

bazgrołanonia

Uzasadnienie

     PowódZbigniew Grabowski wniósł pozew przeciwko Sądowi Okręgowemuw Gdańsku o zapłatę kwoty 1 zł.

     ZdaniemSądu Sąd Okręgowy w Gdańsku jako jednostka organizacyjna nieposiada zdolności sądowej. Zgodnie bowiem z art. 64 k.p.c. zdolnośćsądowa przysługuje osobom fizycznym i prawnym oraz organizacjomspołecznym dopuszczonym do działania na podstawie odrębnychprzepisów, choćby nie posiadały osobowości prawnej. Wocenie Sądu Sąd Okręgowy w Gdańsku nie jest osobą prawną aniinną jednostką wyposażoną w zdolność sądową, czy teżorganizacją społeczną. Brak bowiem odrębnych przepisówprawnych, które by go w taką zdolność wyposażały.

     Procesnie może skutecznie toczyć się, jeżeli jedna ze stron nie mazdolności sądowej. W takim przypadku należy pozew odrzucić,jeżeli jest to brak, którego nie można uzupełnić zgodnie zprzepisami Kodeksu postępowania cywilnego. W niniejszej sprawie brakten nie może zostać uzupełniony.

     Sądpodziela bowiem pogląd Sądu Najwyższego, wyrażony w postanowieniuz dnia 24 września 2004 r., I CK 131/04, zgodnie z którymjedynym rozstrzygnięciem, jakie należy podjąć już we wstępnejfazie procesu jest odrzucenie pozwu na podstawie art. 199 § 1pkt 3 k.p.c. wobec nieusuwalnego pierwotnego braku zdolności sądowejwskazanej w pozwie strony pozwanej. Podkreślono przy tym, iżwykracza poza ramy obowiązku sądu orzekającego wynikającego zart. 5 k.p.c. informowanie powoda o istnieniu właściwego podmiotuposiadającego przymioty pozwalające na przeprowadzenie z jegoudziałem ważnego procesu. Skoro brak zdolności sądowej wodniesieniu do wskazanego jako strona pozwana Wojskowemu BiuruEmerytalnemu w Gdańsku jest brakiem nie dającym się uzupełnić,gdyż nie może ono uzyskać osobowości prawnej ani stać sięorganizacją społeczną, o jakiej mowa w art. 64 § 2 k.p.c., tonie może być zastosowany art. 70 k.p.c. Niezbędną przesłankąuzupełnienia braku zdolności sądowej w sytuacji przewidzianej wart. 70 k.p.c. jest zachowanie tożsamości strony, tj. takiego stanurzeczy, w którym po uzupełnieniu stroną pozostaje ten sampodmiot wskazany przez powoda. Przepis ten wyklucza wyeliminowaniejednostki pierwotnie wskazanej jako

Drugastrona dokumentu.

stronai wprowadzenie w to miejsce do procesu innego podmiotu posiadającegozdolność sądową. Zatem w sytuacji pozwania jednostkinieposiadającej zdolności sadowej, co do której brak ten niemoże zostać uzupełniony, odrzucenie pozwu nie może byćkwestionowane.

     Mającpowyższe na uwadze, na mocy art. 199 § 1 pkt 3 k.p.c. orzeczonojak w sentencji.

Okrągłapieczęć Sądu

zgodłem w koronie

Naoryginale właściwy podpis

Zazgodność z oryginałem

świadczySekretarz Sądu

bazgrołanonima

Oddoręczenia postanowienia/zarządzeniasłuży

zażalenie.Zażalenie wnosi się do Sądu, który

wydałzaskarżone postanowieni/ zarządzenie

wterminie jednego tygodnia od daty doręczenia

postanowienia/zarządzeniaw dwóch egzemplarza

** * * * * * * * *

OstemplowałemNIEPOCZYTALNOŚĆ

albowiem:Kodeks postępowania cywilnegomówi:

Art.67. § 1. Osoby prawne, inne jednostki organizacyjne orazorganizacje społeczne mające zdolność sądową dokonujączynności procesowych przez swoje organy albo przez osoby uprawnionedo działania w ich imieniu.

§2. Za Skarb Państwa podejmuje czynności procesowe organ państwowejjednostki organizacyjnej, z której działalnością wiążesię dochodzone roszczenie, lub organ jednostki nadrzędnej. Wzakresie określonym odrębną ustawą za Skarb Państwa czynnościprocesowe podejmuje Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa.

Mojaodpowiedź.

SądOkręgowy

ul.Nowe Ogrody 30/34

80– 808 Gdańsk

POZEWO NAKAZANIE

zakazaniaprowadzenia wszelkiej działalności.

Pozwany:Sąd Okręgowy w Gdańsku,

ul.Nowe Ogrody 30/34, 80 – 803 Gdańsk.

Wartośćprzedmiotu sporu 1 (jeden) grosz.

Ośmielamsię wnosić o nakazanie zakazania prowadzenia wszelkiej działalnościprzez pozwanemu, albowiem Sąd Rejonowy Gdańsk – Południe, wosobie SSR Monika Bakuła – Steinborn, (sygn. akt I C 778/11) orzekłaże pozwany nie posiada zdolności sądowej.

Ośmielęsię zauważyć, że tylko w państwach totalitarnych, lub zbliżonychdo takiego sposobu sprawowania władzy w państwie, jest niemożliwieprocesowanie się z wybranymi organami władzy. Tylko obywatelapomiędzy sobą mogą brać się za łby przed obliczem sądu.

Podstawaprawna, obowiązująca w Polsce Konstytucja:

preambułaoraz art. 1, 2, 7, 8, 9, 32, 45, 47, 77 i 193 a także verte.

Zpoważaniem

mójpodpis nieczytelny

Drugastrona mojego pozwu.

POWSZECHNA DEKLARACJA PRAW CZŁOWIEKA

uchwalona10 grudnia 1948 roku w Paryżu na Trzeciej Sesji ZgromadzeniaOgólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych.

PREAMBUŁA

Zważywszy,że uznanie przyrodzonej godności oraz równych iniezbywalnych praw wszystkich członków wspólnotyludzkiej jest podstawą wolności, sprawiedliwości i pokoju naŚwiecie;

zważywszy,że brak poszanowania i pogarda dla praw człowieka doprowadziły doaktów barbarzyństwa, które wstrząsnęły sumieniemludzkości, a nadejście Świata, w którym ludzie będąkorzystać z wolności słowa i przekonań oraz wolności od strachui niedostatku, ogłoszono jako najwznioślejszy cel człowieka;

zważywszy,że istotne jest, aby prawa człowieka były chronione przez przepisyprawa, aby nie musiał – doprowadzony do ostateczności – uciekaćsię do buntu przeciw tyranii i uciskowi;

zważywszy,że konieczne jest popieranie rozwoju przyjaznych stosunkówmiędzy narodami;

zważywszy,że ludy Narodów Zjednoczonych potwierdziły w karcie swąwiarę w podstawowe prawa człowieka, w godność i wartość osobyludzkiej i w równe prawa mężczyzn i kobiet oraz dały wyrazswojej stanowczej woli popierania postępu społecznego i polepszeniawarunków życia w większej wolności;

zważywszy,że Państwa Członkowskie zobowiązały się we współpracy zOrganizacją Narodów Zjednoczonych do zapewnienia powszechnegoposzanowania i przestrzegania praw człowieka oraz podstawowychwolności,

zważywszy,że jednakowe pojmowanie tych praw i wolności ma ogromne znaczeniedla pełnej realizacji tego zobowiązania;

przetoZgromadzenie Ogólne ogłasza uroczyście niniejszą PowszechnąDeklarację Praw Człowieka jako wspólny najwyższy celwszystkich ludów i narodów, aby każda jednostka ikażdy organ społeczeństwa – zachowując stale w pamięcininiejszą Deklarację – dążyły poprzez nauczanie i wychowywaniedo coraz pełniejszego poszanowania tych praw i wolności, i abyzapewniły poprzez stopniowe kroki o zasięgu krajowym imiędzynarodowym ich powszechne i skuteczne uznanie i poszanowanie,zarówno wśród ludów samych państwczłonkowskich, jak i wśród terytoriów pod ichjurysdykcją.

Jestto pierwszy akt prawny ujmujący w kompleksowy

sposóbprawa jednostki w systemie ONZ.

SKB=zamordyzm. WBE. SSR Monika Bakuła-Steinborn.

SKB= stan konstytucyjnego bezprawia = zamordyzm.

Wsprawie Wojskowego Biura Emerytalnego = WBE.

Prezentujękolejny dokument potwierdzający SKB, który dowodzi tego, żesędziami u nas, w Polsce, zostają ludzie, którzy nierozumieją po co w cywilizowanym państwie są niezależne sądydziałające na podstawie prawa spisanego do czego zobowiązujeEuropejska Konwencja Praw Człowieka w art. 6, gdzie stoi tamnapisane między innymi: Każdy ma prawo do sprawiedliwego ipublicznego rozpatrzenia jego sprawy w rozsądnym terminie przezniezawisły i bezstronny sąd ustanowiony ustawą przy rozstrzyganiuo jego prawach i obowiązkach o charakterze cywilnym.

SądRejonowy w Gdańsk – Południe, w osobie SSR Monika Bakuła -Steinborn w sprawie pod sygnaturą I C 798/11 Postanowieniez dnia 16. 08. 2011 r. oświeciła mnie, że Wojskowe BiuroEmerytalne w Gdańsku nie posiada osobowości prawnej i tym samym niema zdolności sądowej.

Ototreść tego postanowienia.

Sygn.akt IC 798/11

POSTANOWIENIE

Dnia16 sierpnia 2011r.

SądRejonowy Gdańsk – Południe w Gdańsku Wydział T Cywilny

PrzewodniczącySSR Monika Bakuła – Steinborn

naposiedzeniu niejawnym

sprawyz powództwa Zbigniewa Grabowskiego

przeciwkoWojskowemu Biuru Emerytalnemu w Gdańsku

ozapłatę

postanawia

odrzucićpozew.

Okrągłapieczęć Sądu

zgodłem w koronie

Naoryginale właściwy podpis

Zazgodność z oryginałem

świadczySekretarz Sądu

bazgrołanonia

Uzasadnienie

     PowódZbigniew Grabowski wniósł pozew przeciwko Wojskowemu Biuru Emerytalnemu w Gdańsku o zapłatę zadośćuczynienia iodszkodowania w kwocie 1 zł.

    ZdaniemSądu Wojskowe Biuro Emerytalne jako jednostka organizacyjna nieposiada zdolności sądowej. Zgodnie bowiem z art. 64 k.p.c. zdolnośćsądowa przysługuje osobom fizycznym i prawnym oraz organizacjomspołecznym dopuszczonym do działania na podstawie odrębnychprzepisów, choćby nie posiadały osobowości prawnej. Wocenie Sądu Wojskowe Biuro Emerytalne w Gdańsku nie jest osobąprawną ani inną jednostką wyposażoną w zdolność sądową, czyteż organizacją społeczną. Brak bowiem odrębnych przepisówprawnych, które by go w taką zdolność wyposażały.

Procesnie może skutecznie toczyć się, jeżeli jedna ze stron nie mazdolności sądowej. W takim przypadku należy pozew odrzucić,jeżeli jest to brak, którego nie można uzupełnić zgodnie zprzepisami Kodeksu postępowania cywilnego. W niniejszej sprawie brakten nie może zostać uzupełniony.

     Sądpodziela bowiem pogląd Sądu Najwyższego, wyrażony w postanowieniuz dnia 24 września 2004 r., I CK 131/04, zgodnie z którymjedynym rozstrzygnięciem, jakie należy podjąć już we wstępnejfazie procesu jest odrzucenie pozwu na podstawie art. 199 § 1pkt 3 k.p.c. wobec nieusuwalnego pierwotnego braku zdolności sądowejwskazanej w pozwie strony pozwanej. Podkreślono przy tym, iżwykracza poza ramy obowiązku sądu orzekającego wynikającego zart. 5 k.p.c. informowanie powoda o istnieniu właściwego podmiotuposiadającego przymioty pozwalające na przeprowadzenie z jegoudziałem ważnego procesu. Skoro brak zdolności sądowej wodniesieniu do wskazanego jako strona pozwana Wojskowemu BiuruEmerytalnemu w Gdańsku jest brakiem nie dającym się uzupełnić,gdyż nie może ono uzyskać osobowości prawnej ani stać sięorganizacją społeczną, o jakiej mowa w art. 64 § 2 k.p.c., tonie może być zastosowany art. 70 k.p.c. Niezbędną przesłankąuzupełnienia braku zdolności sądowej w sytuacji przewidzianej wart. 70 k.p.c. jest zachowanie tożsamości strony, tj. takiego stanurzeczy, w którym po uzupełnieniu stroną pozostaje ten sampodmiot wskazany przez powoda. Przepis ten wyklucza wyeliminowanie

Drugastrona dokumentu.

jednostkipierwotnie wskazanej jako strona i wprowadzenie w to miejsce doprocesu innego podmiotu posiadającego zdolność sądową. Zatem wsytuacji pozwania jednostki nieposiadającej zdolności sadowej, codo której brak ten nie może zostać uzupełniony, odrzuceniepozwu nie może być kwestionowane.

     Mającpowyższe na uwadze, na mocy art. 199 § 1 pkt 3 k.p.c. orzeczonojak w sentencji.

Okrągłapieczęć Sądu

zgodłem w koronie

Naoryginale właściwy podpis

Zazgodność z oryginałem

świadczySekretarz Sądu

bazgrołanonima

Oddoręczenia postanowienia/zarządzeniasłuży

zażalenie.Zażalenie wnosi się do Sądu, który

wydałzaskarżone postanowieni/ zarządzenie

wterminie jednego tygodnia od daty doręczenia

postanowienia/zarządzeniaw dwóch egzemplarza

** * * * * * * * *

OstemplowałemNIEPOCZYTALNOŚĆ

Mojaodpowiedź.

SądOkręgowy

ul.Nowe Ogrody 30/34

80– 808 Gdańsk

POZEWO NAKAZANIE

PozwaneWojskowe Biuro Emerytalne,

ul.Do Studzienki 47, 80 – 227 Gdańsk.

Wartośćprzedmiotu sporu 1 (jeden) grosz.

Ośmielamsię wnosić o nakazanie zakazania prowadzenia wszelkiej działalnościprzez pozwanemu, albowiem Sąd Rejonowy Gdańsk – Południe, wosobie SSR Monika Bakuła – Steinborn, (sygn. akt I C 798/11) orzekłaże pozwane nie posiada zdolności sądowej.

Ośmielęsię zauważyć, że tylko w państwach totalitarnych, lub zbliżonychdo takiego sposobu sprawowania władzy w państwie, jest niemożliwieprocesowanie się z wybranymi organami władzy. Tylko obywatelapomiędzy sobą mogą brać się za łby przed obliczem sądu.

Podstawaprawna, obowiązująca w Polsce Konstytucja:

preambułaoraz art. 1, 2, 7, 8, 9, 32, 45, 47, 77 i 193 a także verte.

Zpoważaniem

mójpodpis nieczytelny

Drugastrona mojego pozwu.

POWSZECHNA DEKLARACJA PRAW CZŁOWIEKA

uchwalona10 grudnia 1948 roku w Paryżu na Trzeciej Sesji ZgromadzeniaOgólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych.

PREAMBUŁA

Zważywszy,że uznanie przyrodzonej godności oraz równych iniezbywalnych praw wszystkich członków wspólnotyludzkiej jest podstawą wolności, sprawiedliwości i pokoju naŚwiecie;

zważywszy,że brak poszanowania i pogarda dla praw człowieka doprowadziły doaktów barbarzyństwa, które wstrząsnęły sumieniemludzkości, a nadejście Świata, w którym ludzie będąkorzystać z wolności słowa i przekonań oraz wolności od strachui niedostatku, ogłoszono jako najwznioślejszy cel człowieka;

zważywszy,że istotne jest, aby prawa człowieka były chronione przez przepisyprawa, aby nie musiał – doprowadzony do ostateczności – uciekaćsię do buntu przeciw tyranii i uciskowi;

zważywszy,że konieczne jest popieranie rozwoju przyjaznych stosunkówmiędzy narodami;

zważywszy,że ludy Narodów Zjednoczonych potwierdziły w karcie swąwiarę w podstawowe prawa człowieka, w godność i wartość osobyludzkiej i w równe prawa mężczyzn i kobiet oraz dały wyrazswojej stanowczej woli popierania postępu społecznego i polepszeniawarunków życia w większej wolności;

zważywszy,że Państwa Członkowskie zobowiązały się we współpracy zOrganizacją Narodów Zjednoczonych do zapewnienia powszechnegoposzanowania i przestrzegania praw człowieka oraz podstawowychwolności,

zważywszy,że jednakowe pojmowanie tych praw i wolności ma ogromne znaczeniedla pełnej realizacji tego zobowiązania;

przetoZgromadzenie Ogólne ogłasza uroczyście niniejszą PowszechnąDeklarację Praw Człowieka jako wspólny najwyższy celwszystkich ludów i narodów, aby każda jednostka ikażdy organ społeczeństwa – zachowując stale w pamięcininiejszą Deklarację – dążyły poprzez nauczanie i wychowywaniedo coraz pełniejszego poszanowania tych praw i wolności, i abyzapewniły poprzez stopniowe kroki o zasięgu krajowym imiędzynarodowym ich powszechne i skuteczne uznanie i poszanowanie,zarówno wśród ludów samych państwczłonkowskich, jak i wśród terytoriów pod ichjurysdykcją.

Jestto pierwszy akt prawny ujmujący w kompleksowy

sposóbprawa jednostki w systemie ONZ.

Odpowiedź do ETPC.

Wpiśmie przewodnim napisałem między innymi.

Ośmielamsię przekazać do rozpoznania przez ETPC:

  • Skargado ETPC z datą 22. 08. 2011 r., która sporządzonajest na 20 kartkach z 35 stronami tekstu;

  • Wniosekformalny, z datą 22. 08. 2011 r., który sporządzonyjest na 1 kartce z 2 stronami tekstu.

Razem21 kartek 37stron tekstu.

Dodatkowoośmielam się wyjaśnić, iż jest to moja trzecia skarga w tym rokua niebawem przedstawię kolejne, które dowodzą, że w Polsceprawo do sądu, na które składają się trzy element:uruchomienie procedury sądowej, jako organu: bezstronnego,niezależnego i niezawisłego; sprawiedliwość i jawność tejprocedury oraz wiążącego rozstrzygnięcia jest czystą fikcjąpomimo gwarancji konstytucyjnych, zaś sądy w Polsce nie działająna podstawie ustawy (vide art. 6 EKPC) lecz wedle własnego widzi misię. Natomiast Powszechna Deklaracja Praw Człowieka (verte), poponad 60 latach jej uchwalenia jest zbiorem pobożnych życzeń,nawet tu u nas, w Europie.

Ponadtoośmielę się zauważyć, iż pisma ETPC opatrywane są jakimiśmalunkami, przeto i ja swoje pisma ozdabiam.

Treściskargi ani tego czego ona dotyczy na tym etapie nie będę pisał.

Natomiasttreść mojego wniosku formalnego prezentuję poniżej.

PRZEWODNICZĄCY

EuropejskiegoTrybunału

PrawCzłowieka

Strasbourg

WNIOSEK FORMALNY

Skarganr 20414/11, Grabowski przeciwko Polsce.

ECHR-LPol11.006(CD) KKZ/KW/te

Ośmielamsię zwracać do Obywatela Przewodniczącego, na podstawie art. 43.Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (w skrócie ETPC), oskierowanie mojej sprawy do rozpatrzenia do Wielkiej Izby, gdyż Ob.M. Villiger nie uzasadnił swojej decyzji co sprzeczne jest z art.45. ETPC.

UZASADNIENIE

  1. Wymienionew piśmie art. 34 i 35 EKPC nie jest żadnym uzasadnieniemniedopuszczalności mojej skargi będącej przedmiotem tegopostępowa. Moja skarga jest skargą indywidualną i wyczerpałemwszystkie dostępne środki prawne w Polsce o unieważnienie wyborówprezydenta.

  2. Problemwyboru prezydenta w Polsce w 2010 r. z mojego punktu widzeniajeszcze nie został wyczerpany. Już 17. 07. 2010 r. na podstawieart. 61 Konstytucji zwróciłem się do Kancelarii PrezydentaRP o udostępnienie mi dokumentu na podstawie którego Ob.:Bronisław Maria Komorowski, Bogdan Michał Borusewicz i GrzegorzJuliusz Schetyna, objęli funkcję Prezydenta RP po tragicznejśmierci urzędującego Prezydenta RP, Ob. prof. Lech AleksanderKaczyński 10. 04. 2010 r. w Lasku Katyńskim pod Smoleńskiem.Ponieważ nie było odpowiedzi sprawę skierowałem do WojewódzkiegoSądu Administracyjnego w Warszewie, skąd otrzymałem pismo,którego kopię prezentuję drugostronnie.

  3. Po10 latach działania Europejskiego Trybunału, sporo Europejczykównie ma dostępu w języku ojczystym, do podstawowych dokumentówETPC: Regulaminu Trybunału, Praktyczny przewodnik w sprawiekryteriów dopuszczalności oraz Podręcznik na temateuropejskich przepisów dotyczących zakazu dyskryminacji.Ponadto ośmielę się zauważyć, że ETPC nie jest organem UniiEuropejskiej i ETPC nie powinien posługiwać się jej symbolami.

  4. PodobnoPolska od 1989 r. jest cywilizowanym demokratycznym państwem prawa.Przeczy temu rzeczywistość, czego dowodem jest ta sprawa. Zaścały system wymiaru sprawiedliwości oparty jest na tym costworzono w Polsce po 1944 r. Gdyby było inaczej epoka komunizmu wEuropie już dawno była by osądzona, zaś żyjący jeszcze gen.Ob. Wojciech Jaruzelski również dawno byłby osądzony, otchociażby za zbrodnie z Powstania Grudniowego 1970 r.

Totacy Ob. jak M. Villiger, są strażnikami status quo w Europie. Anam niepokornym i niepoprawnym politycznie, po prostu zamyka sięgębę, odmawiając dostępu do sądów i trybunałów.

Drugastorna mojego wniosku.

WojewódzkiSąd Administracyjny

wWarszawie

00-013Warszawa, ul. Jasna 2/4

WYDZIAŁVII

tel.(0-22) 553-70-70, 553-70-71, 553-78-86

Dnia 05 sierpnia 2011 r.

Sygn.akt VII KO/Wa 242/11

Wodpowiedzi należy podać

sygnaturęakt Sądu

PrezydentRzeczypospolitej Polskiej

ul.Krakowskie Przedmieście 48/50

00-071Warszawa

DORĘCZENIEODPISU SKARGI

     Wwykonaniu zarządzenia Przewodniczącej Wydziału z dnia 4 sierpnia2011r, sekretariat Wojewódzkiego Sądu Administracyjnegodoręcza Prezydentowi Rzeczpospolitej Polskiej oryginał skargiZbigniewa Grabowskiego na bezczynność Prezydenta RP z dnia 26 lipca2011 r.

Specjalista

AgnieszkaWasik

podpisnieczytelny

Załącznik:oryginał skargi z dnia 26.07.2011 r. z załącznikami + koperta.

Dowiadomości:

ZbigniewGrabowski

[mójadres domowy]

SKB=zamordyzm. SSR Aneta Arabas.

SKB = stan konstytucyjnego bezprawia = zamordyzm.

Prezentuje kolejny dokument potwierdzający SKB, oraz dowodzi tego, że sędziami u nas, w Polsce, zostają ludzie, którzy nie rozumieją po co w cywilizowanym państwie są niezależne sądy działające na podstawie prawa spisanego do czego zobowiązuje Europejska Konwencja Praw Człowieka w art. 6, gdzie stoi napisane między innymi: Każdy ma prawo do sprawiedliwego i publicznego rozpatrzenia jego sprawy w rozsądnym terminie przez niezawisły i bezstronny sąd ustanowiony ustawą przy rozstrzyganiu o jego prawach i obowiązkach o charakterze cywilnym.

Sąd Rejonowy w Gdańsk – Południe, w osobie SSR Aneta Arabas w sprawie pod sygnaturą I C 651/11 postanowienie z dnia 30. 06. 2011 r. oświeciła mnie, że Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku nie posiada osobowości prawnej i tym samym nie zdolności sądowej.

Oto treść tego postanowienia.

Sygn. akt IC 651/11

POSTANOWIENIE

Dnia 30 czerwca 2011r.

właściwy podpis godność z oryfpnaferu

Sąd Rejonowy Gdańsk – Południe w Gdańsku Wydział T Cywilny

w osobie SSR Anety Arabas

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Zbigniewa Grabowskiego

przeciwko Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku

o zapłatę

postanawia:

odrzucić pozew

Okrągła pieczęć Sądu

z godłem w koronie

Na oryginale właściwy podpis

Za zgodność z oryginałem

bazgroł anonimowego

Sekretarz Sądu

Uzasadnienie

     Pozwem z dnia 27.04.2011r. powód Zbigniew Grabowski wniósł o zasądzenie kwoty l zł tytułem odszkodowania i zadośćuczynienia. Jako stronę pozwaną powód wskazał Komendę Wojewódzką Policji w Gdańsku.

     Stosownie do treści art. 64 § l i 2 kpc zdolność sądową posiada każda osoba fizyczna i prawna oraz organizacje społeczne dopuszczone do działania na podstawie obowiązujących przepisów, choćby nie posiadały osobowości prawnej. Wskazana jako pozwana Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku nie posiada osobowości prawnej.

     Zgodnie z art. 199 § l pkt 3 kpc sąd odrzuci pozew jeżeli jedna ze stron nie ma zdolności sądowej. Po stronie pozwanej wystąpił pierwotny brak zdolności sądowej o nieusuwalnym charakterze.

     Mając na uwadze powyższe, Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia.

 

Okrągła pieczęć Sądu

z godłem w koronie

Na oryginale właściwy podpis

Za zgodność z oryginałem

bazgroł anonimowego

Sekretarz Sądu

od doręczenia postanowienia/zarządzenia służy

zażalenie. Zażalenie wnosi się do Sądu, który

wydał zaskarżone postanowieni/ zarządzenie

w terminie jednego tygodnia od daty doręczenia

postanowienia/zarządzenia w dwóch egzemplarza

* * * * * * * * * *

A oto treść mojego zażalenia.

Sąd Okręgowy przez

Sąd Rejonowy Gdańsk – Południe

ul. 3 Maja 9 A

80 – 802 Gdańsk

ZAŻALENIE

Sygn. akt: I C 651/11, z datą 30. 06. br., Postanowienie, SSR Aneta Arabas.

Doręczono dnia 2. 08. br.

Wstępna wartość przedmiotu sporu (w skrócie wwps) 1 (jeden) zł.

Ośmielam się zaskarżyć powyższe postanowienie i wnoszę o skierowanie sprawy do jawnego procesu sądowego.

UZASADNIENIE

Fakty powszechnie znane nie wymagają dowodu, z art. 228 kpc. Zaś art. 67 kpc stwierdza, że: Osoby prawne, inne jednostki organizacyjne oraz organizacje społeczne mające zdolność sądową oraz Za Skarb Państwa podejmuje czynności procesowe organ państwowej jednostki organizacyjnej. Powszechnie wiadomo, że Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku (w skrócie KWP) jest organem państwowym, natomiast do jej reprezentowania upoważniony jest komendant KWP. Inaczej KWP winna być natychmiast zamknięta, jako jednostka państwowa niezdolna do wykonywania jakichkolwiek czynności prawnych. Dodatkowo SSR Aneta Arabas pominęła w uzasadnieniu problem nawiązki, co dowodzi że SSR nieuważnie czytała mój pozew.

Ośmielę się zauważyć, że moim pierwotnym pozwem przeciwko KWP przy tej samej wwps 1 zł, który skierowałem do Sądu Rejonowego w Gdyni, w grudniu 2010 r., dotychczas zajmowali się: SSR Gdynia, Karolina Sarzyńska (sygn. I C 55/11); SSO Gdańsk: Ewa Karwowska i Krzysztof Solecki (sygn. I C 185/11); oraz SSO Gdańsk, Barbara Skrobańska (sygn. I C 651/11) i takiego problemu, że KWP nie posiada osobowości prawnej, sędziowie ci nie dopatrzyli się.

Z tych powodów, problem powinien być jednoznacznie wyjaśniony, a zażalenie jest niezbędne, albowiem dotychczasowe traktowanie mojego pozwu przez sędziów, jednoznacznie dowodzi formalizowania sprawy (szukanie braków formalnych), aby nie doprowadzić do jawnego procesu sądowego, co narusza moje podstawowe prawa konstytucyjne opisane w art.: 1, 2, 7, 8, 32, 45 i 77.

Z poważaniem

Sporządziłem w 3 egzemplarzach dla: Sądu, pozwanej KWP i a/a.

 

Portal Onet.pl skasował i zablokował!

No i stało się! Portal Onet.pl, 100 % własności TVN, niepoprawnym politycznie zamyka gębę i każe milczeć. Wybory coraz bliżej! Skasowano wszystkie moje wpisy na moim blogu

BARDZO POLITYCZNIE

Zbigniew Grabowski delator

Cywilizacja jest wtedy, kiedy żołnierze idą do cywila.

Obecnie blokują mi możliwość dokonywania jakichkolwiek wpisów.

Wszystkie moje wpisy, nad którymi z mozołem pracowałem od 2007 roku, zniknęły jak za dotknięciem czarodziejskim różdżki. W tym czasie umieściłem grubo ponad kilkaset różnych wpisów. A na moim blogu miałem zaszczyt być odwiedzany i gościć ponad 80.000 czytelników. Wszystkim, co mnie odwiedzili, serdecznie dziękuję. To była dla mnie zachęta do dalszej pracy i dzielenie się z Państwem moim doświadczeniem życiowym i spostrzeżeniami.

Po wysłaniu poniższej informacji mój blog znowu ożył.

Na adresy:

blog@portal.onet.pl

pomoc@portal.onet.pl

admin@blog.pl


Witam Jaśnie Wielmożnych Obywatelów (JOW).

Ośmielam się zapytać JOW dlaczego z mojego bloga z dniem wczorajszym 10. 04. 2011 r. zniknęły wszystkie moje wpisy, które umieszczałem od 2007 roku?

Czyżby moja pisanina była zagrożeniem dla Waszej firmy?

Ponadto wypada również zapytać, dlaczego poznikały wszelkie adresy e-mail do Waszych właścicieli i redaktorów?

O godz. 11.14 otrzymałem następującą odpowiedź.

Witamy,

Uprzejmie informujemy, że chwilowa niedostępność wpisów jest związana z awarią serwerów OnetBlog, która jest obecnie usuwana przez nasz Dział Techniczny.

O usunięciu usterki zostanie Pan poinformowany w osobnej wiadomości.

Pozdrawiamy,

BOK OnetBlog

* * * * * * * * * *

Wypada jeszcze dodać, że właścicielem, w 100 %, portalu onet.pl jest TVN.

Organem zarządzającym Spółki Grupa Onet.pl S.A. jest Zarząd, który funkcjonuje w składzie:

Jan Łukasz Wejchert – Prezes Zarządu

Robert Bednarski – Wiceprezes Zarządu

Paweł Leżański – Członek Zarządu

Maciej Kossowski – Członek Zarządu

Organem nadzorczym Spółki Grupa Onet.pl S.A. jest Rada Nadzorcza, która funkcjonuje w składzie:

Piotr Walter – Członek Rady Nadzorczej

Markus Tellenbach – Przewodniczący Rady Nadzorczej

John Driscoll – Członek Rady Nadzorczej

Wojciech Kostrzewa – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Markus Sieger – Członek Rady Nadzorczej

Żaden z tych JOW nie ma własnego adresu e-mail. Jedyny adres to:

Grupa Onet.pl SA
Relacje Korporacyjne

Małgorzata Lazar

Kontakt (brak e-mail)

ul. G. Zapolskiej 44

30-126 Kraków

tel.: +48 12 277-4000

fax: +48 12 277-4002

Zarząd TVN

Markus Tellenbach Prezes Zarządu TVN, Dyrektor Generalny Grupy TVN

Piotr Walter Wiceprezes Zarządu ds. Telewizji, Dyrektor Generalny TVN

Łukasz Wejchert Wiceprezes ds. Online, Prezes Zarządu Onet

John Driscoll Członek Zarządu, CFO

Żaden z tych JOW nie ma własnego adresu e-mail. Nie ma też podanego żadnego takiego adresu do tegoż zarządu.

Adres Centrali TVN S.A.

02-952 Warszawa

ul. Wiertnicza 166

Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000213007 kapitał zakładowy: 68.668.790,40, w pełni wpłacony. NIP 9510057883

Recepcja główna TVN (22) 8566060

Dział Współpracy z Widzami: tel: (22) 856 61 61 widzowie@tvn.pl


O godz. 13.50 otrzymałem e-maila następującej treści:

[Zgłoszenie 01292970] – Skasowane moje wpisy […]

Witamy,

Uprzejmie informujemy, że występujące w ostatnich dniach problemy z funkcjonowaniem serwisu OnetBlog związane były z awarią, o której usunięcie zadbał już nasz Dział Techniczny. Obecnie wszystkie zgłaszane problemy nie powinny już występować. Najmocniej przepraszamy za utrudnienia.

Pozdrawiamy,

BOK OnetBlog

Tandem Tusk – Miller, bredzi. Trzy dowody.

Ob. Donald Franciszek Tusk i Ob. Jerzy Miller bredzą w sprawie katastrofy w Lasku Katyński pod Smoleńskiem = Katyń Dwa. Przedstawię tylko trzy dowody: podstawa prawne, zmyła radiokompasu i ignoranty piloty.

1. dowód. Podstawa prawna.

Ogłoszony i opublikowany tydzień temu Raport Końcowy pod przewodniczącym ministrem, między innymi od bezpieczeństwa rządowego, Ob. Jerzego Millera, w skrócie KRM, już na samym początku bredzi, gdyż już na pierwszej stronie RKM stoi napisane, że: Działając na podstawie ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze art. 140 i rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie organizacji oraz zasad funkcjonowania Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego… Brakuje tu dzienników ustaw gdzie i kiedy to było opublikowane, po to aby ktoś taki jak ja, zainteresowany problemem, mógł sobie to sprawdzić. Po drugie. Ob. D. F. Tusk publicznie ogłosił przed kamerami TV, że to on osobiście podjął decyzję, aby dochodzenie w tej sprawie prowadzone było na podstawie jakiegoś załącznika nr 13 do jakieś umowy międzynarodowej, podobno ratyfikowanej prze Polskę. Dlaczego tej podstawy prawnej nie opublikowano w KRM? Czyżby ta międzynarodowa umowa, na którą powoływał się Ob. D. F. Tusk, to jakiś blef i ściema?

2. dowód. Wielka zmyła radiokompasu.

Jak już wcześniej wspominałem uczyłem się w wojskowej szkole, aby następnie latać wokół samolotów „po radiu” i mieć prawo (po zdaniu odpowiednich egzaminów) do samodzielnego podpisywania zgody na start samolotu „po radiu”. Już od dziesiątków lat każdy samolot był wyposażany w urządzenie, które nazywa się automatyczny radiokompas (w skrócie ARK). ARK wchodził w system układu ślepego lądowania (USL), co umożliwiało lądowanie samolotem nawet w trudnych warunkach. System USL został wprowadzony podczas Drugiej Wojny Światowej. W skład tego systemu wchodzą między innymi: radiolatarnia dalsza i bliższa, radary pionowe i poziome ustawione w kierunku lądujących samolotów oraz oświetlenie przed pasem startowym i samego pasa. Za moich czasów, ponad 40 lat temu, wszystko było ruskie. Nawet torbę na narzędzia dla mechanika kazano nazywać sumka. Dodatkowo na lotnisku były dwie krasule. To takie pojazdy pomalowane w biało – czarną szachownicę. Jedna była dla kierownika lotów, którym był zawsze bardzo doświadczony pilot, a druga krasula była nasza, personelu technicznego. Nasza to była zwyczajna buda na kółkach, gdzie zamontowany był odbiornik radiowych i wzmacniacz z głośnikiem na zewnątrz, aby można było słuchać rozmów pilotów przez radio. W ten sposób my, personel techniczny, wiedzieliśmy kiedy i który samolot podchodzi do lądowania i odpowiednia ekipa przygotowywała się do odtworzenia gotowości samolotu do następnego wylotu: paliwo, tlen, amunicja…

ARK to zwykły odbiornik fal radiowych, z tym że ARK mają dwie anteny: prostą i ramową. Dzięki temu po wybraniu jakiejś stacji radiowej można nie tylko jej słuchać ale i zobaczyć na wskaźniku z jakiego kierunku ta stacja nadaje swój sygnał. Moc nadawanego sygnału oraz długość fali z danej stacji radiowej warunkuje zasięg, na przykład: Warszawę (dawny nadajnik w Gąbinie. Była to doskonała radiolatarnia przy dłuższych przelotach. Był to jednocześnie najwyższy maszt na Ziemi) z pierwszym programem na długiej fali słychać było nie tylko w Europie. Za moich czasów były to jeszcze urządzenia lampowe, mimo to, działały bezbłędnie, dzięki systematycznym przeglądom i wymiany niesprawnych część, na przykład: lamp elektronicznych, których emisja była poniżej 50 % bezwzględnie musiały być wymienione na nowe po uprzedni wyżarzaniu, do czego służyły odpowiednie przyrządy. Jeżeli były wątpliwości co do prawidłowych wskazań ARK, to trzeba było wykonać kompensację wskazań. Wówczas „kręciło się” się samolotem na płycie lotniska z wybraną stacją, najczęściej Warszawa, i sprawdzało prawidłowość wskazań ARK i busoli. Piloci z nawigatorami robili swoje, a my technicy swoje. To było bardzo pracochłonna czynność, a czasami padał deszcz i trzeba było leżeć pod samolotem aby mieć dostęp do anteny ramowej, gdzie kręcąc odpowiednimi śrubkami ustawiało się taki kurs na ARK jaki życzyli sobie piloci. Trzeba było więc kilka razy wyjmować tę antenę. Ten problem częściej występował na MiG-ach, a na Ił-ach praktycznie go nie było. A zimą było jeszcze gorzej, bo palce marzły a nie dało się tego zrobić gołymi palcami. A w tamtych czasach gotowość bojowa jednostki bojowej musiała być na poziomie 70 %, sprzętu i personelu: latającego i technicznego.

Dzięki ARK można więc trafić na lotnisko bezbłędnie, bez znajomości map, położenia względem gwiazd, rzek i takich tam innych ukształtowań terenu. No i za moich czasów, gdy latałem wokół samolotów, nie było też tylu satelitów co obecnie, ani jakiegoś GPS, który pokazuje położenie w ternie z dokładnością nawet do centymetrów. Każde lotnisko było wyposażone w dwie radiolatarnie. Dalszą DRL oraz bliższą BRL, co przedstawiłem na poniższym prowizorycznym rysunku. Zaś każdy odbiornik ARK miał przełącznik dalsza – bliższa, ręczy.

* miejsce katastrofy

#<————–6,3 km———–—->#< 1 km >==========

DRL                                                 BRL                pas startowy

Proporcje nie zostały zachowane.

Aby trafić w pas startowy wystarczy utrzymywać kurs 0 według ARK z użyciem przełącznika dalsza – bliższa przed zbliżaniem się do DRL. Nowsze system mają trzy radiolatarnie, w odległości 1, 3 i 6 km licząc od początku pasa startowego. Ale w Smoleńsku takiego systemu nie było. Były tylko dwie radiolatarnie.

Wskaźnik ARK w każdym samolocie jest jednym z głównych wskaźników i znajduje się na głównym pulpicie (tablica przyrządów) przed nosem pilota. Samolot TU-154M był wyposażony w system odbiorników radiokompasu. RKM prezentuje to na str. 42, fot. 3. Jako 15. zaznaczono wskaźnik RMI, który wyświetla wskazania ARK oraz kurs samolotu. Natomiast na pulpicie nawigatora, str. 44, fot. 4, nr 3. jest wskaźnik kursu samolotu USz [przy tym w wykazie skrótów nie wyjaśniono co to znaczy USz, a najbliższy wymieniony skrót to USL] jako element układu kursowego TKS-2P [wykaz skrótów też nie obejmuje tego].Taki sam wskaźnik RMI, jak u pierwszego pilota, jest i na pulpicie drugiego pilota pod nr 11., str. 45, fot. 5. Brak opisu wszystkich skrótów w ich wykazie na początku RKM a występujących w tekście dowodzi, że RKM sporządzono wyjątkowo niechlujnie. Nazwiska członków komisji, z ich tytułami i stopniami wojskowymi, wymienione są na str. 11 i 12 RKM.

Z powyższego mojego prowizorycznego rysunku wyraźnie widać, że aby „usiąść” na pasie trzeba mieć kurs 0 według ARK, dla DRL i BRL i przelecieć nad obiema radiolatarniami na odpowiedniej wysokości. Zaś moment przelotu nad radiolatarnią jest dodatkowo sygnalizowany, dzięki odpowiedniej dodatkowej wiązce radiowej wysyłanej w górę, co zaprezentowana na str. 3 Załącznika do RKM zwany markerem. Oba markery są wyraźnie zaznaczone. Jak wyjaśniono w RKM, załoga TU-154M nie chciała lądować lecz tylko wykonać próbne podejście do lądowania. RKM str. 59 rys. 8 i 9 jednoznacznie wskazuje, że TU-154M z prezydentem III RP i 95 innymi Polakami leciał kursem równoległym do pasa startowego, przy tym załoga TU-154M otrzymywała z ziemi potwierdzenie, że są na kursie. To samo jest na str. 2 Załącznika. Zaś zderzenie z ziemią nastąpiło między BRL a progiem pasa startowego w odległości 105 m w lewo od pasa startowego. Wypada również zwrócić uwagę na to, że wykonując próbne podejście, zgodnie z elementarnymi zasadami latania samolotami, żaden pilot nie zniży się poniżej 100 m przed dolotem do DRL, w tym wypadku ponad 7 km od początku pasa startowego, jeżeli wskaźnik ARK dla bliższej i dalszej nie będzie pokazywał kurs 0. Proszę sobie uzmysłowić, że przy prędkości 400 km/h samolot w ciągu 1 sek. (400.000 m : 3.600 sek.) pokonuje ponad 111 m. Dolatując do DRL (7 km) ma więc (7.000 m : 111 m/sek) ponad 60 sek (do początku pasa startowego) na to, aby odpowiednio zareagować, na przykład: zwiększyć moc silników i wznieść się celem opuszczenia terenu lotniska. Za moich czasów, kiedy nie był odebrany sygnał markera DRL, to pilot automatycznie musiał odejść na drugi krąg i wykonać kolejne podejście do lądowania. Jakim cudem załoga TU-154M miała sygnał markera DRL, kiedy w rzeczywistości była obok DRL?

Moim zdaniem, to co przedstawiono w raporcie na str. 59 rys. 8 i 9 dowodzi, że sygnały USL dla ARK były fałszywe, lub praca ARK została zakłócona. Innego wytłumaczenia tej sytuacji nie ma. No bo jakże to. Trzech ludzi: dowódca, drugi pilot i nawigator nie widzieli na wskaźnikach ARK, że nie są na kursie przed dolotem do DRL?

Dlatego twierdzę, faktami popartymi w RKM, że Ob. Donald Franciszek Tusk i Ob. Jerzy Miller bredzą twierdząc, że do katastrofy doprowadziła załoga, gdyż nie wiedzieli co to jest i jak działa system USL, którego podstawowym elementem zamontowanym w samolocie jest ARK.

3. dowód. Piloty ignoranty.

Słynny smoleński jar, który spowodował katastrofę gdyż załoga leciała według radiowysokościomierza jest ewidentną niedorzecznością. Proszę sobie zerknąć do Załącznika RKM na str. 3. Tam widać, że pomiędzy DRL a pasem startowym są dwa jary o podobnej głębokości. Patrząc od pasa startowego, pierwszy jest w odległości około 1000 do 2200 m a drugie zagłębienie ternu występuje w odległości około 3.900 do 5.200 m. TU-154M przelatując na drugim zagłębieniem licząc od pasa startowego, a pierwszy dla załogi, to radiowysokościomierz pokazywał znaczne zmiany wysokości lotu. W tym samym czasie wysokościomierz barometryczny i wariometr (służy do wskazywania prędkości wznoszenia lub opadania) nie wskazywały tak poważnych zmian w locie, jak mógł to pokazywać radiowysokościomierz. Wysokościomierze, prędkościomierze i wariometry są podstawowymi przyrządami pokładowymi każdego obiektu latającego, które podają informację o tym, czy lot takiego obiektu odbywa się z zachowaniem minimum bezpieczeństwa dla danego obiektu. Autorzy RKM twierdząc, że załoga TU-154M wykonując próbne podejście do lądowania robiła to na podstawie radiowysokościomierza dowiedli, że nie znają podstawowych zasad bezpiecznego latania czymkolwiek. Jeżeli autorzy RKM twierdzą, że personel latający w Polsce jest źle szkolony, to powinno dojść do natychmiastowego zamknięcia słynnej Szkoły Orląt w Dęblinie, gdyż uczą tam personel latający dla potrzeb wojska latania samolotami niezgodnego z elementarnymi zasadami latania, zaś wszyscy wojskowi piloci powinni być zawieszeni w wykonywaniu lotów, dopóki nie potwierdzą swoich zdolności do latania samolotami odpowiednimi egzaminami. Likwidacja 36 rządowego Specpułku jest zwyczajnym mydleniem oczu, aby ukryć prawdziwych winowajców katastrofy z 10. 04. 2010, powszechnie nazywanym Katyń Dwa. Tu tandem Tusk – Miller postąpił zgodnie z bardzo starym polskim przysłowiem ludowym:

Kowal zawinił. Cygana powiesili.

Jeszcze jedna uwaga. Za moich czasów, kiedy latałem wokół samolotów, po każdym poważniejszym wypadku lub awarii jakiegoś urządzenia podczas lotu, sporządzało się odpowiednia notatkę dla Instytutu Techniki Wojsk Lotniczych. Wówczas były wydawane specjalne biuletyny, na podstawie których były, między innymi: wstrzymujące loty danego typu samolotów, dopóki nie sprawdzono i nie usunięto przyczyny, które spowodowały awarię. Czynność taką należało udokumentować odpowiednim wpisami do książek pokładowych, którą każda specjalność (płatowiec, silnik, osprzęt, radio…) miała oddzielnie. Szczególnie wówczas, kiedy doszło do śmiertelnego wypadku. Tak było ponad 40 lat temu! A tu, po Katyniu Dwa, druga ocalała Tutka (TU-154M z numerem bocznym 102) latała sobie bez problemów. A jeden minister dokonał nawet bohaterskiego wyczynu i nawet poleciał tą Tutką. Chciał tym samy udowodnić, nam, gminowi i pospólstwu, że ta Tutka jest bezpieczna i można nią latać, gdyż kilaka miesięcy wcześniej rząd Ob. D. F. Tuska, wdał kilkadziesiąt milionów złotych, pochodzących z naszych podatków pospólsta, na remont obu Tutek. Blisko półtora roku, tandem Tusk – Miller, potrzebował na to, aby stwierdzić, że ocalała Tutka nie nadaje się do dalszego bezpiecznego wożenia ich tyłków i dlatego należy ją zezłomować lub podjąć próbę jej sprzedaży. Bo być może będą chętni na jej kupno…

Bredzić, przez to należy rozumieć: mówić głupstwa, bzdury, niedorzeczności, opowiadać o rzeczach i sprawach nieważnych; pleść, bajać; mówić w gorączce lub we śnie wyrazy albo zdania bez sensu i związku; majaczyć.