Odwołać wiceprezesa, SSO R. Terlecki, c.d. 2.

Prokurator Anna Czarnecka, z Prokuratury Generalnej zawiadomiła mnie pisemnie.

Oto treść tego pisma.

Nadruk

Godło Polski

Warszawa, dnia 20. 06. 2011r.

RZECZPOSPOLITA POLSKA

PROKURATURA GENERALNA

BIURO PROKURATORA GENERALNEGO

ul. Barska 28/30

02-315 WARSZAWA

PGVIIKo2 864/11

przekreślone

Ministerstwo Sprawiedliwości

Wydział Skarg i Wniosków

AL Ujazdowskie 11

00-950Warszawa

W załączeniu, uprzejmie przesyłam w ślad za wcześniejszymi pismami, kolejną korespondencję Pana Zbigniewa Grabowskiego nadesłaną drogą elektroniczną w dniu 15 czerwca 2011 r., w tym wniosek wymienionego z 12 czerwca 2011 r. „o odwołanie Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku”.

Zał. 3

Do wiadomości:

Pan Zbigniew Grabowski

[mój adres domowy]

Anna Czarnecka

prokurator

Prokuratury Okręgowej Warszawa Praga

w Warszawie

delegowany do Prokuratury Generalnej

podpis nieczytelny

 

Odwołać wiceprezesa, SSO R. Terlecki, c.d. 1.

Rzecznik Dyscyplinarny, SSA Marek Hibner, tak oto mnie oświecił. Wyjaśnię tylko, że wstąpiłem do Ministra Sprawiedliwości, Ob. Krzysztof Kwiatkowski, wszczął procedurę i odwołał wiceprezesa Sądu Okręgowego, SSO Rafał Terlecki, jako że ten Ob. nie rozumie co to jest Konstytucja i jaką funkcję ona pełni w systemie prawnym państwa.

Oto treść tego pisma.

Nadruk

Godło Polski

Warszawa, 22 czerwca 2011 r.

RZECZNIK DYSCYPLINARNY

SĘDZIÓW SĄDÓW POWSZECHNYCH

Nr RDSP7J5~58/ll

Pan

Zbigniew GRABOWSKI

[mój adres domowy]

W związku z pismem Pana z dnia 12 czerwca 2011 r. informuję, że zgodnie z treścią art 114 § l ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. Nr 98, póz. 1070 ze zm.) nie jest Pan uprawniony do składania wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego przeciwko sędziemu.

Jednocześnie informuję, że w oparciu o powyższe pismo oraz jego załączniki nie znajduję żadnych podstaw, aby z urzędu wszczynać postępowanie dyscyplinarne przeciwko wymienionemu w nim wiceprezesowi Sądu Okręgowego w Gdańsku.

RZECZNIK DYSCYPLINARNY

SSA Marek Hibner

podpis nieczytelny

* * * * * * * * * *

Wyjaśniam. Powodem mojego wniosku do Rzecznika Dyscyplinarnego było pisemne stwierdzenie stwierdzenie wiceprezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku, SSO Rafał Terlecki: „iż w wezwaniach sądowych do usunięcia braków formalnych pism procesowych nie zamieszcza się ani nazwiska sędziego, który wydał przedmiotowe zarządzenie, ani podstawy prawnej zobowiązania, bowiem taki obowiązek nie wynika z żadnych przepisów prawa.” Ponadto SSO Rafał Terlecki twierdzi: „iż dniem wniesienia pisma do Sądu nie jest dzień przesłania pisma do Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku ale dzień wpływu pisma do właściwego Sądu.” Przedstawiłem to już wcześniej. Tu po rak kolejny pytam?

Po co nam, Polkom i Polakom, takie sądy? Po co nam, Polkom i Polakom, tacy sędziowie?

SKB. Sędziowie zza pleców stażystów.

SKB = stan konstytucyjnego bezprawia = zamordyzm.

W ciągu ostatnich kilku dni z różnych sądów otrzymałem osiem listów poleconych za potwierdzeniem odbioru. Zaskoczyło mnie w tych listach to, że aż w trzech z nich napisano „Na zarządzenie Sędziego” anonima, bo w nie są tam wymienione nazwiska sędziów, podpisali stażyści. Początkowo miałem zamiar umieścić nazwiska tych osobników tutaj, ale ostatecznie zrezygnowałem z tego. Myślę, że są to ludzie młodzi a pojawienie się ich nazwisk w internecie, w niezbyt korzystnym świetle, może spowodować, że będą mieli już na początek zwichniętą karierę zawodową. Dałem więc im czas na opamiętanie.

Dwa pisma procesowe z datami 2. 06. br. i 21. 06. br. spłodzono w Sądzie Rejonowym w Wejherowie, w Wydziale I Cywilnym, w którym przewodniczącą jest SSR Marzena Majcher – Brulińska, piękne nazwisko sędziny sądowej. Zaś prezes tegoż sądu jest SSO dr Przemysław Banasik. Trzecie pismo powołano do życia pod datą 16. 06. br. w Sądzie Okręgowy w Gdańsku, w I Wydziale Cywilnym. Przewodniczącą owego wydziału jest SSO Alicja Jędrkowiak, a prezesem tegoż sądu jest mgr Ryszard Milewski. W tych pismach anonimowi sędziowie, zza pleców stażystów, zobowiązują mnie bez podania podstawy prawnej, między innymi do:

 • uiszczenia opłaty w kwocie 30 zł,

 • wykazania że wójt posiada zdolność sądową, ewentualnie sprecyzowania strony pozwanej,

 • sprecyzowania, czy wnosi Pan powództwo przeciwko Sądowi Okręgowemu w Gdańsku jako jednostce organizacyjnej Skarbu Państwa czy też osobnemu podmiotowi,

 • uiszczenie opłaty od pozwu w kwocie 50.001 zł (sic!),

 • wskazanie odowód [to nie jest moja pomyłka!] na poparcie przytoczonych okoliczności,

 • sprecyzowanie pozwanego – czy jest to osoba fizyczna,czy też wójt,

w terminie 7 dni pod rygorem zwrotu pozwu.

 

Proceder taki nazywam formalizowanie sprawy, albowiem takie postępowanie sądów, nazwane wezwaniem do uzupełnienia braków formalnych, ma na celu niedopuszczenie do jawnego procesu sądowego. Tym bardziej, że to formalizowanie wykonywane jest kilka razy po złożeniu pozwu. Z powyższego wykazu wynika, że już we wstępnej facie sędziowie formalizują sprawę (zza pleców stażystów!) i wzywają do usuwania braków, które powinny być powszechnie znane. No bo jakże to? Sąd Okręgowy nie jest organizacją Skarbu Państwa? Co ja mam tu wymyślać? Czy Sąd Okręgowy w Gdańsku, to prywatna organizacja mafijna? Taki sposób działanie jest sprzeczny z jednym, z podstawowych praw człowieka, które obowiązuje w cywilizowanym demokratycznym państwie prawa. Jest nim prawo do bezstronnego, niezależnego i niezawisłego sądu; który powołany jest na podstawie jasno i prosto opisanego prawa, zrozumiałego dla średnio zdolnego człowieka, który nabył umiejętność czytania ze zrozumieniem; oraz sądu działającego zgodnie z tym prawem. Prawo to winno obejmować trzy etapy:

 1. uruchomienie procedury przez sąd,

 2. procedura zgodna z wymogami sprawiedliwości i jawności,

 3. wiążące rozstrzygnięcie sprawy.

Wypada zatem postawić pytania. Po co nam, Polkom i Polakom, takie sądy? Po co nam, Polkom i Polakom, tacy sędziowie?

Ostemplowałem

NIEPOCZYTALNOŚĆ

SKB. Osobliwość w SR Gdynia.

SKB = stan konstytucyjnego bezprawia = zamordyzm.

Katarzyna Zielińska – Folik, sędzina sądu okręgowego (powszechnie stosowany skrót SSO) w Sądzie Rejonowym w Gdyni, działając wspólnie i w porozumieniu z kierownikiem tegoż sądu, Dominika Wales, zaskoczyły mnie w pismach procesowych osobliwościami; tu jako: dziw, fenomen, niezwykłość i oryginalność. Na czym polega owa cudaczność i dziwo?

Otóż obie niewiast, działając wspólnie i w porozumieniu, jak było napisane powyżej, poinformowały mnie, że sprawę przekazano zgodnie z właściwością miejscową do innego Sądu Rejonowego, jako że strona procesowa obecnie nie mieszka w Gdyni, lecz pod innym adresem. Przy tym podawane są dwie różne nazwy miejscowości zamieszkania, w: Łubiczu pod datą 6. 06. br. oraz Lubisz pod datą 2. 05. br. Sprawdzam w internecie, i nijak nie wyświetlają się takie miejscowości dla języka polskiego. Zatem wypada postawić pytania.

 1. Dlaczego to inny sąd może posiadać właściwość miejscową, skoro takich miejscowości w Polsce nie ma, a ostatnim miejscem zamieszkania strony pozwanej była Gdynia?

 2. Dlaczego bezkarnie można zmieniać miejsce zamieszkania skro wyrok Sądu Okręgowego nakazał informować drugą stronę procesową o pewnych zmianach?

 3. Dlaczego takie facetki robią kariery w polskich sądach?

Wypada tu jeszcze tylko dodać, że wedle informacji dostępnych w internecie, wydziałem w którym osądza SSO K. Zielińska – Folik, przewodniczącą jest SSR Mirosława Brodecka, natomiast prezesem Sądu Rejonowego w Gdyni jest SSO Piotr Matuszewski. W sprawie, pod datą 6. 05. br., dodatkowo wypowiadały się SSR: M. Wcisło – Szczygieł, J. Kurkowska i M. Grabda.

Ostemplowałem

NIEPOCZYTALNOŚĆ

SKB. SR Wejherowo. Pocałuj mnie…

SKB = stan konstytucyjnego bezprawia = zamordyzm.

Przedstawiłem kolejny dokument sądowy, który dowodzi iż sady w Polsce działają wedle własnego widzi mi się. Tym razem jest to dokument z Sądu Rejonowego w Wejherowie. Wyjaśnię tylko, że w tej sprawie orzekał SSR Grzegorz Kachel, który potrzymał stanowisko prokuratora z Wejherowa, Tadeusz Jezierski, iż czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego z art. 231 § 1 kk. Wypada jeszcze dodać, że wedle dostępnej informacji w internecie, prezesem Sądu Rejonowego w Wejherowie jest SSO dr Przemysław Banasik, zaś przewodniczącą II Wydziału tego sądu jest SSR Agnieszka Kokoszczyńska.

Oto treść dokumentu jaki otrzymałem.

Nadruk

Sąd Rejonowy w Wejherowie

ul. Sobieskiego 302

84-200 Wejherowo, tel./fax. 058 672-99-96

Pieczęć o treści

SĄD REJONOWY

Wydział II Karny

84-200 Wejherowo

ul. Sobieskiego 302

tel 058 672-99-96

-6-

Malunek czarno-biały 50 x 49 mm

Przedstawia kobietę w sukni i z zawiązanymi oczami.

W prawicy trzyma miecz skierowany w dół.

W lewicy trzyma uniesioną zrównoważoną wagę.

Sygn.akt II Kp 264/11

Wejherowo, dnia 01.06.2011r.

P. Zbigniew Grabowski

Sąd Rejonowy w Wejherowie Wydział II Karny informuje, iż wniesione przez Pana pismo zatytułowane „zażalenie” zostało złożone do akt sprawy. Wniesienie, bowiem środka odwoławczego od orzeczenia sądu odwoławczego wydanego na skutek odwołania nie wywołuje żadnych skutków prawnych, a przede wszystkim nie obliguje sądu do podjęcia jakichkolwiek czynności procesowych. W szczególności brak jest podstawy prawnej do wydania zarządzenia o odmowie przyjęcia środka odwoławczego przez prezesa Sądu odwoławczego (przewodniczącego wydziału) na odstawie art. 429 § l k.p.k.. Przepis ten jest, bowiem adresowany do organów sądu I instancji (por. postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 13.08,2007r, sygn. akt II AKz 379/07, KZS2007/9/46). Nadto poinformować skarżącego, że kolejne pisma do sprawy będą składane do akt bez informowania skarżącego.

Sekretarz sądowy

Bazgroł anonima

* * * * * * * * * *

Na dokumencie brakuje tylko odciśniętych ust piszącej lub piszącego, czyli pocałuj mnie w… No bo co mi zrobisz?

 

SKB. SO Gdańsk wedle widzi mi się.

 SKB = stan konstytucyjnego bezprawia = zamordyzm.

Poniżej przedstawiłem treść dwóch dokumentów, które dowodzą, że Sąd Okręgowy w Gdańsku postępuje wedle własnego widzi mi się. Proszę zwrócić uwagę na to, że od takiej samej czynności sądowej na zarządzenie sędziego, starszy sekretarz sadowy zobowiązuje mnie abym zapłacił raz 1120 zł a drugim razem 120 zł. Przeto po raz kolejny przypominam. Obowiązująca w Polsce Konstytucja stanowi.

Art. 7. Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa.

Art. 8. 1. Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Przepisy Konstytucji stosuje się bezpośrednio, chyba że Konstytucja stanowi inaczej.

Wypada jeszcze dodać, że wedle dostępnej informacji w internecie, prezesem Sądu Okręgowego jest mgr Ryszard Milewski zaś przewodniczącą I Wydziału tego sądu jest SSO Alicja Jędrkowiak.

Moim skromnym zdaniem wystąpiła oczywista i rażącą obraza przepisów prawa i uchybienie godności urzędu sędziego. I za to winna być sankcja karna, nie wykluczając złożenia urzędów przez wykonujących obowiązki sędziego.

Zamordyzm, albo też autorytaryzm, czyli stosowanie wobec kogoś brutalnego rygoru, rządy twardej ręki; despotyzm, tyrania.

Sąd Okręgowy nakazuje zapłacić 120 zł.

 SKB = stan konstytucyjnego bezprawia = zamordyzm.

Otrzymałem pismo z Sądu Okręgowego w Gdańsku priorytetowym listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, pismo poniższej treści

Gdańsk, dnia 1 czerwca 2011 r.

Sąd Okręgowy w Gdańsku

l Wydział Cywilny

ul. Nowe Ogrody 30-34

80-803 Gdańsk

tel. 58-32-13-210

fax. 58-32-13-217

Sygn. akt l C 560/11/Z

(w odpowiedzi należy zawsze podać sygnaturę akt jw.)

Pan

Zbigniew Grabowski

[mój adres domowy]

Sąd Okręgowy w Gdańsku l Wydział Cywilny w sprawie l C 560/11 z powództwa Zbigniewa Grabowskiego przeciwko Joannie Kaźmierowskiej – Sławskiej, zobowiązuje Pana do uzupełnienia w terminie tygodniowym braków wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie z dnia 29.04.2011 r. pod rygorem jego zwrotu przez uiszczenie opłaty w kwocie 120 zł.

W myśl przepisów procedury cywilnej nie jest dopuszczalne łączenie w jednym piśmie czynności procesowych w różnych sprawach toczących się nawet przed tym samym Sądem. W przypadku dalszego łączenia czynności procesowych w jednym piśmie – pomimo pouczenia – bieg zostanie nadany czynności procesowej tylko w jednej sprawie o niższej sygnaturze,

Opłatę należy uiścić w kasie tut. Sądu (pokój nr 105) lub też na konto : Sąd

Okręgowy w Gdańsku l Wydział Cywilny – NBP O/Okręgowy w Gdańsku numer:

38101011400066792231000000

Możliwe jest również uiszczenie opłaty w znakach opłaty sądowej jednak tylko do

kwoty 1.500 zł

Uiszczając opłatę zawsze należy podać sygnaturę akt sprawy.

Na zarządzenie Sędziego

Starszy Sekretarz Sadowy

Bożena Meyer

podpis nieczytelny

* * * * * * * * * *

Na drugiej stronie dokumentu jest Pouczenie. Wymieniono teksty w pięciu akapitach bez podania podstawy prawnej ani też nikt pod tym tekstem nie podpisał się, ani nie przyłożono żadnego stempla. Przeto po raz kolejny przypominam. Obowiązująca w Polsce Konstytucja stanowi.

Art. 7. Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa.

Art. 8. 1. Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Przepisy Konstytucji stosuje się bezpośrednio, chyba że Konstytucja stanowi inaczej.

Wypada jeszcze dodać, że wedle dostępnej informacji w internecie, prezesem Sądu Okręgowego jest mgr Ryszard Milewski zaś przewodniczącą jest SSO Alicja Jędrkowiak.

Wyjaśnię jeszcze, że pozew przeciwko SSR w Gdyni Joannie Kaźmierowskiej – Sławskiej, pod datą 11. 04.2010 r. złożyłem w Sądzie Okręgowy w Gdańsku r. Ośmieliłem się wnosić o pozbawienie prawa wykonywania zawodu sędziego. SSR J. Kaźmierowska – Sławska, orzekała w wytoczonej przez mnie sprawie, przeciwko Prokuraturze Rejonowej w Gdyni, pod sygn. akt I C 1466/10. W tej sprawie SSR J. Kaźmierowska – Sławska wydała dwa postanowienia, z datami: 10. 01. 2010 r. i 17. 03. 2011 r. Z treści postanowień wynika, że orzeczono w niemal rok wcześniej, niż ja złożyłem pozew. Tym samym SSR J. Kaźmierowska – Sławska, pisemnie udowodnił i wykazał, że w Polsce zbędne są sądy, albowiem w sądzie miesza się oraz nie odróżnia się, fikcji od rzeczywistości. Zaś dalsze pełnienie obowiązków sędziego Sądu Rejonowego, przez J. Kaźmierowską – Sławską może prowadzić tylko do podważania autorytetu, powagi, znaczenia i zaufania do państwa.

Zamordyzm, albo też autorytaryzm, czyli stosowanie wobec kogoś brutalnego rygoru, rządy twardej ręki; despotyzm, tyrania.

Sąd Okręgowy nakazuje zapłacić 1120 zł.

 SKB = stan konstytucyjnego bezprawia = zamordyzm.

Otrzymałem pismo z Sądu Okręgowego w Gdańsku priorytetowym listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, pismo poniższej treści

Gdańsk, dnia 1 czerwca 2011 r.

Sąd Okręgowy w Gdańsku

l Wydział Cywilny

ul. Nowe Ogrody 30-34

80-803 Gdańsk

tel. 58-32-13-210

fax. 58-32-13-217

Sygn. akt l C 343/11/Z

(w odpowiedzi należy zawsze podać sygnaturę akt jw.)

Pan

Zbigniew Grabowski

[mój adres domowy]

Sąd Okręgowy w Gdańsku l Wydział Cywilny w sprawie l C 343/11 z powództwa Zbigniewa Grabowskiego przeciwko Markowi Kapał, zobowiązuje Pana do uzupełnienia w terminie tygodniowym braków wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie z dnia 29.04.2011 r. pod rygorem jego zwrotu przez uiszczenie opłaty w kwocie 1120 zł.

W myśl przepisów procedury cywilnej nie jest dopuszczalne łączenie w jednym piśmie czynności procesowych w różnych sprawach toczących się nawet przed tym samym Sądem. W przypadku dalszego łączenia czynności procesowych w jednym piśmie – pomimo pouczenia – bieg zostanie nadany czynności procesowej tylko w jednej sprawie o niższej sygnaturze,

Opłatę należy uiścić w kasie tut. Sądu (pokój nr 105) lub też na konto : Sąd

Okręgowy w Gdańsku l Wydział Cywilny – NBP O/Okręgowy w Gdańsku numer:

38101011400066792231000000

Możliwe jest również uiszczenie opłaty w znakach opłaty sądowej jednak tylko do

kwoty 1.500 zł

Uiszczając opłatę zawsze należy podać sygnaturę akt sprawy.

Na zarządzenie Sędziego

Starszy Sekretarz Sadowy

Bożena Meyer

podpis nieczytelny

* * * * * * * * * *

Na drugiej stronie dokumentu jest Pouczenie. Wymieniono teksty w pięciu akapitach bez podania podstawy prawnej ani też nikt pod tym tekstem nie podpisał się, ani nie przyłożono żadnego stempla. Przeto po raz kolejny przypominam. Obowiązująca w Polsce Konstytucja stanowi.

Art. 7. Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa.

Art. 8. 1. Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Przepisy Konstytucji stosuje się bezpośrednio, chyba że Konstytucja stanowi inaczej.

Wypada jeszcze dodać, że wedle dostępnej informacji w internecie, prezesem Sądu Okręgowego jest mgr Ryszard Milewski zaś przewodniczącą jest SSO Alicja Jędrkowiak.

Wyjaśnię jeszcze, że pozew przeciwko SSR w Gdyni Markowi Kapała, pod datą 27. 12. 2010 r. złożyłem jeszcze w końcu 2010 r. do Sądu Rejonowego w Gdyni. Ośmieliłem się wnosić o pozbawienie prawa wykonywania zawodu sędziego, Marka Kapałę, ze skutkiem natychmiastowym, między innymi dlatego, że SSR M. Kapała twierdzi, że: niewykonywanie wyroków sądów cywilnych w rozpatrywanym zakresie, jakkolwiek karygodne, nie wyczerpuje znamion przestępstwa. Tym samym SSR M. Kapała pisemnie udowodnił i wykazał, że w Polsce zbędne są sądy cywile, jako że nie ma obowiązku wykonywania wyroku. Twierdziłem, że dalsze pełnienie obowiązków sędziego Sądu Rejonowego, przez M. Kapałę może prowadzić tylko i wyłącznie do podważania autorytetu, powagi, znaczenia i zaufania do państwa. Dowodem są akta sądowe tegoż sądu o sygnaturze: II Kp 591/10 oraz akta prokuratury w Gdyni o sygnaturze 3 Ds 208/10.

Zamordyzm, albo też autorytaryzm, czyli stosowanie wobec kogoś brutalnego rygoru, rządy twardej ręki; despotyzm, tyrania.

 

Odwołać wiceprezesa, SSO R. Terlecki, Gdańsk.

Ob. Krzysztof Kwiatkowski

Minister Sprawiedliwości

Al. Ujazdowskie 11

00 – 950 Warszawa

na adres: gpm@ms.gov.pl

W N I O S E K O ODWOŁANIE WICEPREZESA

Sądu Okręgowego w Gdańsku, SSO Rafał Terlecki.

Ośmielam się wnosić o to, aby Ob. Minister wszczął procedurę i odwołał wiceprezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku, R. Terleckiego, jako że ten Ob. nie rozumie co to jest Konstytucja i jaką funkcję ona pełni w systemie prawnym państwa. Dowodzą tego pisma tego Ob. z marca tego roku (kopie str. 2/4 i 3/4) w których SSO R. Terlecki twierdzi, iż w sądowych wezwaniach do usunięcia braków formalnych pisma procesowego nie zamieszcza się nazwiska sędziego ani podstawy prawnej, bowiem taki obowiązek nie wynika z żadnych przepisów prawa – vide art. 7 KRP. Zgodnie z tym zapisem konstytucyjnym oraz art. 8 KRP działanie takie jest bezprawne. Na tej podstawie twierdzę, że dalsze pełnienie funkcji przez Ob, R. Terleckiego wiceprezesa Sądu Okręgowego nie da się pogodzić z dobrem wymiaru sprawiedliwości, gdyż sądy nie mogą działać wedle własnego widzi mi się.

Dodatkowo ośmielam się wnosić o wszczęcie procedury w stosunku do SSO Rafała Terleckiego o złożenie sędziego z urzędu, albowiem ten Ob. po raz kolejny dowodzi, że jest ignorantem w dziedzinie znajomości prawa. Dowodzi tego ostatnie pismo jakie otrzymałem od tego Ob. (kopia str. 4/4), w którym twierdzi, że dniem wniesienia pisma do sądu jest dzień wpływu pisma do właściwego sądu, co sprzeczne jest z art. 165 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego. Jest to więc oczywista i rażącą obraza przepisów prawa i uchybienie godności urzędu. I tu mam pytanie. Jakim cudem taki człowiek, jak Ob. Rafał Terlecki zostaje sędzią a nawet wiceprezesem Sądu Okręgowego?

Wypada też zapytać. Po co nam, Polkom i Polakom, takie sady z takimi sędziami?

Podstawa prawna, Konstytucja RP (w skrócie KRP):

preambuła oraz art.: 1, 2, 7, 8, 9, 32, 47 i 63.

A także: Prawo o ustroju sądów powszechnych, art. 27, 107 i 109.

Wniosek kieruję również i do – odpowiednio na adresy e-mail:

 • Krajowa Rada Sądownictwa, Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych – biuro@krs.gov.pl;

 • Sąd Najwyższy, Izba Cywilna – ic@sn.pl

 • Prokuratura Generalna, Biuro Spraw Konstytucyjnych – pr.bsk@ms.gov.pl.