RŻ.2. Raczkowanie.

– Nie raczkowałeś z własnymi dziećmi, czy też wnuczkami?

– On kręci głową, że nie.

– To nie wiesz jak wielka jest to frajda i uciecha.

– A ile przy tym jest beztroskiego i radosnego śmiechu.

– I to za każdym razem!

– Przy tym raczkowaniu nie wiadomo, kto z kogo się śmieje.

– Dziadek z wnuczka, czy też wnuczek z dziadka.

– A może obaj cieszą się z tego, że są razem i bawią się?

– On nie ma dzieci. Tym bardziej nie może mieć wnuków.

– To po co ty żyjesz?

– No ja…

– On nie żyje. On wegetuje.

 

Zamordyzm. Dowód z SR Nowy Sącz, cd.

 

W dniu 11. 04. 2011 wysłałem listem poleconym do Sądu Rejonowego w Nowym Sączu pismo następującej treści.

Właściwy Sąd Okręgowy

za pośrednictwem

Sąd Rejonowy

ul. Pijarska 3

33 – 300 Nowy Sącz

ZAŻALENIE NA POSTANOWIENIE

Sygn. akt: II Kp 521/10 z datą 29. 03. 2011 r. SSR Sebastian Jagoda.

Doręczyła Poczta Polska w dniu 4. 04. 2011 r.

Ośmiela się zaskarżyć powyższe postanowienie, i wnoszę o przekazanie sprawy do prokuratury celem przeprowadzenie uczciwego i rzetelnego dochodzenia w tej sprawie, albowiem odmowa wszczęcia śledztwa jest sprzeczna głównie z interesem społecznym.

UZASADNIENIE

 1. Prokuratura nie wyjaśniła podstawowej kwestii. Na jakiej podstawie prawnej nieruchomość w Krynicy – Zdroju, przy ul. 1000-lecia nr 15 przeszła na własność Skarbu Państwa. Dyrektorka archiwum w Krakowie Ob. Magdalena Marosz, w swoim piśmie z datą 2. 09. 2010 r. stwierdziła na drugiej stronie u dołu, że w archiwum brakuje orzeczenia Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Nowym Sączu L.Rol/U-14/I/1/51. Sąd pominą ten fakt.

 2. Naczelny Dyrektor Archiwum Państwowych, dr Andrzej Biernat, w piśmie z datą 19. 07. 2010 r, (kopia verte) jednoznacznie stwierdził, że Sylwester Rękas działał bez właściwego upoważnienia. Tym samym wyczerpane zostały znamiona przestępstwa z art. 231 kk.

 3. Pouczenie mnie, że postanowienie jest prawomocne i nie przysługuje zażalenie (brak podstawy prawnej!) jest sprzeczne z obowiązującą Konstytucją w Polsce, art. 78 i 176.

Mając powyższe na uwadze niezbędne jest uczciwe i rzetelne dochodzenie. Przecież tu chodzi o wiarygodność i zaufanie do działań organów państwa. Dlatego rezerwuję sobie prawo do dokonywania dalszych czynności prawnych.

Podstawa prawna, Konstytucja RP:

preambuła oraz art.: 2, 7, 8, 9, 32, 78, 176 i 193.

Z poważaniem

Godło Polski

Naczelny Dyrektor

Archiwów Państwowych

Warszawa, 19 lipca 2010 r.

Znak sprawy: BDG/AWK/050/10/10

Pani

Magdalena Marosz

Dyrektor Archiwum Państwowego

w Krakowie

W nawiązaniu do Pani wniosku z 22 czerwca 2010 r. o załatwienie sprawy pana Zbigniewa Grabowskiego (NNS 841-70/09) wyjaśniam, że pismo Skarżącego z 31 maja 2010 r., zatytułowane jako zażalenie, faktycznie stanowi skargę na czynności kierownika Oddziału w Nowym Sączu Archiwum Państwowego w Krakowie.

Pan Sylwester Rękas występował w sprawie we własnym imieniu – jako kierownik Oddziału. Formalna poprawność powyższego budzi – w odniesieniu do żądania wykazania interesu prawnego oraz pozostawienia wniosku bez rozpoznania – zasadnicze zastrzeżenia, niemniej nie miało miejsca działanie z upoważnienia dyrektora Archiwum Państwowego. Odrębnego zbadania wymaga ponadto zasadność pobrania opłaty, a w szczególności – pobrania jej przed wyjaśnieniem, czy zainteresowany uprawniony jest do zapoznania się z informacją o stanie majątkowym osób trzecich.

Załatwienie skargi na pracownika AP spoczywa na Pani Dyrektor. W związku z tym zwracam tę skargę. Proszę o powiadomienie mnie o treści odpowiedzi udzielonej Skarżącemu.

wz. NACZELNEGO DYREKTORA

ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH Z-ca NACZELNEGO DYREKTORA

ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH

dr Andrzej Biemat

podpis nieczytelny

1 załącznik (k. 3)

Do wiadomości:

Pan Zbigniew Grabowski

[mój adres domowy]

en/dg

02-517 Warszawa, ul. Rakowiecka 2D, te!. 22 56-54-600 faks22 56-54-614, http://www.archiwa.gov.pt ndap@archiwa.gov.pl

Odpowiedź sądu, którą otrzymałem 20. 04. 2011.

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu

II Wydział Karny

ul. Pijarska 3, 33 – 300 Nowy Sącz

tel. 018 448 52 17

Nowy Sącz, dnia 15 kwietnia 2011 r.

Sygnatura akt II Kp 521/10

Pan

Zbigniew Grabowskiego

[mój adres domowy]

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu II Wydział Karny – informuje , iż na postanowienie tut.Sądu z dnia 29 marca 20011r. Sygn,.IIKp 521)10 zażalenie nie przysługuje – wobec czego powyższe pismo z dnia 11 kwietnia2011r. Zatytułowane „zażalenie” pozostawiono bez dalszego biegu.

Sędzia Sądu Rejonowego

w Nowym Sączu

Sebastian Jagoda

podpis nieczytelny

* * * * * * * * * *

Zdumiewa mnie tylko szybkość działania SSR Sebastiana Jagody.

Ostemplowałem NIEPOCZYTALNOŚĆ

PoPy = pełniący obowiązki Polaka.

Idą wybory! Moim celem jest rozpoczęcie polowania na polakożerców i polonofobów. Nie po to by ich fizycznie odstrzelić, lecz ustrzelić politycznie. Przez to rozumiem to, aby takich ludzi i ich najbliższych krewnych, wyeliminować z naszego życia politycznego i publicznego na zawsze. Jeżeli nie zrobimy tego przy najbliższych wyborach do Sejmu i Senatu na jesieni, to już nie uda się tego zrobić nigdy w sposób ewolucyjny, czyli bez rozlewu krwi.

Zapoczątkowałem tworzenie takiej listy. Każdy może sam dalej to rozwijać wedle własnego rozeznania i potrzeby. Tu pokazałem, moim zdaniem, największych „popów” czyli polakożerców i polonofobów i jest to sam szczyt tej listy. Trzeba pamiętać, że przecież wszędzie była „władza ludowa”. Na wszystkich szczeblach władzy i wpływania na nasze umysły, ot chociażby radio i TV, a także szkoły i uczelnie. Trzeba więc polować na synów, córki, wnuki i wnuczki oraz innych ich najbliższych krewnych, tych którzy doprowadzili do zniewolenia Narodu, które trawa po dzień dzisiejszy. Gdyby było inaczej, to Jaruzel, czyli Ob. Wojciech Witold Jaruzelski już dawno byłby osądzony przez polskie sądy. Tego człowieka bronią jeśli nie sami „popi” lecz również i ich potomkowie. To widać po zachowaniu bardzo wielu ludzi. Mają nawet te same nazwiska co ich wysoko niegdyś postawieni przodkowie. Kto wychował się się w środowisku „popów” ten nie jest w stanie prosto i łatwo zmienić swojego sposobu i stylu życia, myślenia, działania i wpływania na innych.

Numer 1. PPR. Rok powstania 1941.

Numerację przyjąłem według dat powstania.

Polska Partia Robotnicza, o jej nazwie i utworzeniu zdecydowano w Moskwie po napaści zbrojnej Niemiec na СССР (Sojuz Sowietskich Socyalisticzeskich Riespublik) czyli Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich (ZSRR). Była to więc decyzja i wola Józefa Wissarionowicza Stalina, z domu jakoś inaczej. Już z upoważnienia Komitetu Wykonawczego Międzynarodówki Komunistycznej w czerwcu 1941 roku grupa polskich działaczy komunistycznych w ZSRR powołała grupę inicjatywną, której podstawowym zadaniem było powołać PPR. Tu warto jeszcze dodać, że szkoleniem aktywistów PPR zajmowało się NKWD (Narodnyj Komissariat Wnutriennich Dieł) czyli Ludowy Komisariat Spraw Wewnętrznych ZSRR i wszyscy byli jej agentami.

W skład grupy inicjatywnej wchodzili, lista według alfabetu:

 1. Bolesław Bierut, był piątym i ostatnim I sekretarzem;

 2. Paweł Finder, był trzecim I sekretarzem;

 3. Władysław Gomułka, był czwartym I sekretarzem;

 4. Pinkus Kartin;

 5. Bolesław Mołojec, był drugim I sekretarzem;

 6. Marceli Nowotko, był pierwszym I sekretarzem;

 7. Maria Rutkiewicz;

 8. Czesław Skoniecki;

 9. Jan Turlejski;

 10. Józef Wieczorek;

  a w skład drugiej grupy inicjatywnej wchodzili:

 11. Piotr Drążkiewicz;

 12. Małgorzata Fornalska;

 13. Szyfra Goldszlak vel Jadwiga Ludwińska;

 14. Jan Gruszczyński;

 15. Aleksander Kowalski;

 16. Janek Krasicki;

 17. Mordka vel Mieczysław Hejman, radiotelegrafista;

 18. Wacław Stec, radiotelegrafista.

  Biuro Polityczne Komitetu Centralnego PPR, sierpni 1944:

 19. Jakub Berman*;

  Bolesław Bierut, jest na pozycji 1);

  Władysław Gomułka, jest na pozycji 3);

 20. Hilary Minc;

 21. Stanisław Radkiewicz;

 22. Marian Spychalski;

 23. Roman Zambrowski;

 24. Aleksander Zawadzki.

  Polska Zjednoczona Partia Robotnicza (PZPR) powstaje 5. 12. 1948 roku z połączenia Polskiej Partii Robotniczej i Polskiej Partii Socjalistycznej.

* Jako przykład. J. Berman był (bo nie żyje) stryjem znanego polityka.

Numer 2. ZPP. Rok powstania 1943.

Związek Patriotów Polskich – organizacja polityczna, powołana w lutym 1943 przez komunistów polskich w ZSRR; narzędzie polityki Stalina w kwestii polskiej – przygotowywał warunki do przejęcia władzy przez komunistów w powojennej Polsce.

Zarząd Główny:

 1. Zygmunt Berling,

 2. Bolesław Drobner,

 3. Stefan Jędrychowski,

 4. Stanisław Skrzeszewski,

 5. Włodzimierz Sokorski,

 6. Jerzy Sztachelski,

 7. Wanda Wasilewska – przewodnicząca;

 8. Andrzej Witos,

 9. Aleksander Zawadzki.

Numer 3. KRN. Rok powołania 1943.

Krajowa Rada Narodowa powstała w końcu 1943 r. z inicjatywy ZPP i był to właściwy początek budowy nowego systemu władzy w Polsce, opartego o bezwzględną dominację PPR jako realizatora polityki stalinowskiej. Stalin ogłosił KPN „legalnym” organem władzy państwowej. Był to samozwańczy organ polskiego parlamentu, który reprezentował wyłącznie ugrupowania komunistyczne i lewicowe.

Skład KRN.

  Bolesław Bierut – przewodniczący i prezydent KRN, jest nr 1);

 1. Edward Osóbka – Morawski – wiceprzewodniczący;

 2. Władysław Kowalski,

 3. Michał Rola – Żymierski,

 4. Kazimierz Mijal,

 5. Wincentego Witos – wiceprezydent

 6. Stanisława Grabski – wiceprezydent

 7. Stanisława Szwalbe – wiceprezydent.

Numer 4. PKWN. Rok powołania 1944.

Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego powstał w lipcu 1944 r. w Moskwie. Decyzję o jego utworzeniu podjęto w Moskwie w lipcu i został zaakceptowany przez samego J. Stalina. Nazwa jest kopią Francuskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego działającego pod przywództwem generała de Gaulle’a. Pierwsi członkowie PKWN dotarli bezpośrednio do Lublina dopiero 27 lipca 1944.

Skład PKWN

  Edward Osóbka – Morawski – przewodniczący, jest nr 34;

  Wanda Wasilewska, jest nr 31;

  Andrzej Witos, jest nr 32,

 1. Stanisław Janusz.

Numer 5. PZPR. Rok powołania grudzień 1948.

Sojusznicy PZPR: PAX, SD, ZSL.

Pierwsze Politbiuro:

 1. proponuję uzupełniać samodzielnie;

(…)

Podobno 17. 09. 1993 r. z Polski wyjechał ostatni sowiecki sołdat. Tylko jakoś nie pamiętam, żeby wówczas Naród wiwatował i puszczano race i światła do nieba. Z tego powodu należy upolować i odstrzelić „politycznie” ludzi i ich potomków, którzy czerpali i czerpią korzyści nie tylko materialne ale także wpływanie na świadomość miliony Polek i Polaków w kraju i za granicą.

Dlaczego należy zaglądać w życiorysy polityków? Podam tu jeden przykład. Urzędujący obecnie w Polsce premier, Ob. Donald Franciszek Tusk, napisał kiedyś, nim został premierem, że polskość to nienormalność. Wypowiedzi tej, Ob. D. F. Tusk, w sposób powszechnie dostępny i zrozumiał, do dziś nie zmienił. I taki człowiek buduje największa siłę polityczną w Polsce. Czy to jest normalne?

Zamordyzm. 3. dowód z SR Gdynia.

Prezes, SSO Piotr Matuszewski, Sądu Rejonowego w Gdyni tak oto mnie oświecił.

Gdynia, dnia 04.04.2011 roku

PREZES

SĄDU REJONOWEGO W GDYNI

PLAC KONSTYTUCJI 5,

81-969 GDYNIA

Adm.404-50/11

Pan

Zbigniew Grabowski

     W odpowiedzi na wniosek z dnia 25.03.201 Ir. (wpływ do Sądu 29.03.201 Ir.) informuję, iż nie jestem upoważniony do podania Panu adresu sędziego. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych jako pracodawca mogę przetwarzać dane jedynie w zakresie dotyczącym relacji pracodawca – pracownik , a podanie Panu informacji o adresie pracownika wykracza poza ramy tych relacji.

     Zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi udzielanie takiej informacji możliwe jest jedynie na żądanie uprawnionego organu.

P R E Z E S

Sądu Rejonowego w Gdyni

SSO Piotr Matuszewski

podpis nieczytelny

* * * * * * * * * *

Konstytucja obowiązująca w Polsce stanowi.

Artykuł 7.

Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa.

Artykuł 8.

 1. Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. Przepisy Konstytucji stosuje się bezpośrednio, chyba że Konstytucja stanowi inaczej.

Artykuł 32.

 1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne.

 2. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.

Artykuł 61.

 1. Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa.

 2. Prawo do uzyskiwania informacji obejmuje dostęp do dokumentów oraz wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów, z możliwością rejestracji dźwięku lub obrazu.

 3. Ograniczenie prawa, o którym mowa w ust. 1 i 2, może nastąpić wyłącznie ze względu na określone w ustawach ochronę wolności i praw innych osób i podmiotów gospodarczych oraz ochronę porządku publicznego, bezpieczeństwa lub ważnego interesu gospodarczego państwa.

 4. Tryb udzielania informacji, o których mowa w ust. 1 i 2, określają ustawy, a w odniesieniu do Sejmu i Senatu ich regulaminy.

Ostemplowałem NIEPOCZYTALNOŚĆ

Niepoczytalność rozumiem jako brak umiejętności rozumienia tekstu pisanego. Usiąść i płakać nie wystarczy.

Zamordyzm. 2. dowód z SR Gdynia.

SSR Joanna Kaźmierowska – Sławska Sądu Rejonowego w Gdyni, sprezentowała mi postanowienie. Z reguły, w postanowieniu sądowym nie ma niczego nadzwyczajnego, gdyby nie to, że mój pozew złożyłem w grudniu 20110 zaś do sądu w Gdyni wpłynął 4. 01. 2011 r. Zatem postanowienie SSR Joanny Kaźmierowskiej – Sławskiej zostało wydane niemal rok wcześniej. To się nazywa przewidywalność! Ale dla mnie to dowód mieszania fikcji z rzeczywistością.

Jeszcze jedna sprawa. Postanowienie nosi datę 17. 03. 2011r. a zostało oddane w poczcie w Gdyni, ze stemplem: 31031115, czyli 31. 03. 2011 około godz. 15. Postanowienie sądowe jednoznacznie informuje mnie, że prokuratura nie jest organem niezależnym, to minister od sprawiedliwości decyduje o istnieniu prokuratur.

Oto treść tego sądowego postanowienia.

Sygn. akt IC 1466/10

POSTANOWIENIE

Dnia 17 marca 2011 r.

Sąd Rejonowy w Gdyni, Wydział I Cywilny

Przewodniczący; SSR. Joanna Kaźmierowska-Sławska

po rozpoznaniu w dniu 17 marca 2011r.

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Zbigniewa Grabowskiego

przeciwko Prokuraturze Rejonowej w Gdyni

o rozwiązanie Prokuratury Rejonowej w Gdyni

postanawia; 1. uchylić postanowienie z dnia 10 stycznia 2010r.

2. pozew odrzucić

UZASADNIENIE

     Powód w pozwie domagał się rozwiązania Prokuratury Rejonowej w Gdyni (pkt. 1 pozwu) oraz zasądzenie od Prokuratury Rejonowej w Gdyni na rzecz Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie kwoty 1.000.000zł.(pkt. 3 pozwu)

     Zgodnie z postanowieniem z dnia 10 stycznia 2010r, cała sprawa, potraktowana przez Sąd jako sprawa o zapłatę, została przekazana zgodnie z właściwością, do rozpoznania Sądowi Okręgowemu w Gdańsku.

     Następnie powód wniósł do Sądu pismo procesowe, w którym wyjaśnił, iż jego intencją nie było domaganie się zapłaty od Prokuratury Rejonowej w Gdyni lecz jej rozwiązanie. Skoro zaś powód nie domaga się od pozwanej zapłaty a jedynie jej rozwiązania, Sąd na mocy art, 359§1kpc uchylił postanowienie z dnia 10 stycznia 2010r, i pozew odrzucił.

     Sąd zważył, iż zgodnie z art. 17 ust. 13 ustawy z dnia 20 czerwca 1985r. (tj.Dz.U. Nr 7z 2008r.s poz.39) Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Prokuratora Generalnego, w drodze rozporządzenia, tworzy i znosi prokuratury apelacyjne, okręgowe i rejonowe oraz ustala ich siedziby i obszary właściwości, mając na względzie zapewnienie właściwego funkcjonowania tych jednostek. Z powyższego wynika, iż zniesienie jakiejkolwiek prokuratury rejonowej, w tym również Prokuratury Rejonowej w Gdyni należy do wyłącznych kompetencji Ministra Sprawiedliwości, zaś droga sądowa w tym wypadku jest niedopuszczalna.

     Mając na uwadze powyższe Sąd na mocy art. 199§1pkt 1kpc orzekł jak w pkt.2 sentencji.

Pieczęć okrągła

z godłem w środku

z napisem okrężnym

* SĄD REJONOWY *

W GDYNI * 10

Na oryginale właściwe podpisy

Za zgodność sekretarz sądu

Sekretarz sądowy

Justyna Gronda

podpis nieczytelny

Od postanowienia/ co do pkt. 2 służy

ZAŻALENIE, które składa się w terminie 7 dni

od jego doręczenia do Sądu Okręgowego

w Gdańsku za pośrednictwem Sądu Rejonowego

w Gdyni.

* * * * * * * * * *

W obowiązującej Konstytucji w Polsce stoi napisane:

Artykuł 7.

Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa.

Artykuł 8.

 1. Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. Przepisy Konstytucji stosuje się bezpośrednio, chyba że Konstytucja stanowi inaczej.

Artykuł 77.

 1. Każdy ma prawo do wynagrodzenia szkody, jaka została mu wyrządzona przez niezgodne z prawem działanie organu władzy publicznej.

 2. Ustawa nie może nikomu zamykać drogi sądowej dochodzenia naruszonych wolności lub praw.

Ostemplowałem NIEPOCZYTALNOŚĆ

_____________________________

A taka jest treść mojego pozwu, który nagryzmoliłem i wysłałem.

Sąd Rejonowy

I Wydział Cywilny

Pl. Konstytucji 5

81 – 969 Gdynia

P O Z E W

o rozwiązanie Prokuratury Rejonowej

ul. 10 Lutego 39, 81 – 264 Gdynia.

Wartość przedmiotu sporu 1 (słownie jeden) zł.

Ośmielam się wnosić o:

 1. rozwiązanie Prokuratury Rejonowej w Gdyni;

 2. rozpoznanie sprawy pod ewentualną nieobecność stron;

 3. zasądzenie od prokuratury kwoty 1.000.000 (słownie jeden milion) zł na rzecz Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie;

 4. zasądzenie na moją rzecz kosztów procesu w wysokości nie mniej niż 1.000 (jeden tysiąc) zł.

WNIOSKI DOWODOWE.

Celem rozpoznania sprawy należy dołączyć:

 1. akta prokuratury 3 Ds. 208/10 dołączone do sprawy tutejszego sądu II Kp 591/10/Kp;

 2. moje pismo z dn. 23. 12. br. złożone do Prezesa w sprawie II Kp 591/10/Kp;

 3. akta prokuratury 3 Ds. 208/10, które powstały po dniu 25. 10. 2010 r.

UZASADNIENIE

     Zgodnie z ustawą, zadaniem prokuratury jest strzeżenie praworządności oraz czuwanie nad ściganiem przestępstw. Prokuratura w Gdyni nie wywiązuje się z tego zadania, co udowodnię na podstawie wnioskowanych dowodów.

Z poważaniem

 

Zamordyzm. 1. dowód z SR Gdynia.

Wiceprezes Sądu Rejonowego w Gdyni, SSR Krzysztof Koczyk tak oto mnie oświecił.

PREZES

Gdynia, dnia 17 marca 2011 r.

SĄDU REJONOWEGO W GDYNI

PLAC KONSTYTUCJI 5, 81 -969 GDYNIA

Adm. 4012-28/11, Sk. 10/11

Pan Zbigniew Grabowski

     W odpowiedzi na Pana pisma z dnia 23 lutego 2011 r. i l marca 2011 r. uprzejmie wyjaśniam, co następuje:

     Art. 191 kodeksu postępowania cywilnego stanowi, iż powód może dochodzić jednym pozwem kilku roszczeń przeciwko temu samemu pozwanemu, jeżeli nadają się one do tego samego trybu postępowania oraz jeżeli sąd jest właściwy ze względu na ogólną wartość roszczeń, a ponadto – gdy roszczenia są różnego rodzaju – o tyle tylko, o ile dla któregokolwiek z tych roszczeń nie jest przewidziane postępowanie odrębne ani też nie zachodzi niewłaściwość sądu według przepisów o właściwości bez względu na wartość przedmiotu sporu.

     Przepisy kodeksu postępowania cywilnego przewidują 2 tryby postępowania: procesowy – w tym trybie prowadzi się np. postępowanie o alimenty i nieprocesowy – w tym trybie prowadzi się np. postępowanie o pozbawienie władzy rodzicielskiej.

     W konsekwencji konieczne było rozdzielenie żądań zawartych w Pana piśmie z dnia 29 grudnia 2010 r. do dwóch osobnych postępowań, co nastąpiło w oparciu o zarządzenie Przewodniczącej 111 Wydziału Rodzinnego i Nieletnich z dnia 2 lutego 2011 r. (k. 7 akt 111 RNsm 112/11).

     Z uwagi na powyższe konieczne były kolejne odpisy Pana pisma z dnia 29 grudnia 2010 r., natomiast nie było sytuacji, aby Pana pismo zaginęło.

     Zgodnie z § 9 ust. l pkt 4 zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. MS z 2003 r., Nr 5, póz. 22 ze zm.) w zakresie czynności w sprawach sądowych do obowiązków kierownika sekretariatu należy w szczególności sporządzanie wezwań i zawiadomień. Natomiast § 9 ust. 2 ww. zarządzenia stanowi, iż czynności

Druga strona dokumentu.

określone w ust. l należą do samodzielnego zakresu działania kierownika sekretariatu. Kierownik sekretariatu podpisuje również pisma dotyczące tych czynności, zaś z § 9 ust. 3 ww. zarządzenia wynika, iż kierownik sekretariatu może upoważnić określonych pracowników do sporządzania i podpisywania wezwań i zawiadomień, o których mowa w ust. l pkt 4, a za zgodą przewodniczącego wydziału – także do wykonywania innych czynności wymienionych w ust. 1.

     W konsekwencji zgodnie z powyższymi przepisami wezwanie o usunięcie braków formalnych pisma, w oparciu o zarządzenie Przewodniczącej III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich z dnia 2 lutego 2011 r., przygotował sekretarz sądowy upoważniony przez kierownika sekretariatu.

     Podana w treści wezwania z dnia 5 lutego 2011 r. data wniesienia pisma 2 lutego 2011 r. jest datą wpływu Pana pisma do III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich.

     Zgodnie z § 133 zd. pierwsze zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej w skierowanym do strony wezwaniu o usunięcie braków formalnych pisma należy zamieścić pełny tekst zarządzenia przewodniczącego wydziału ze wskazaniem terminu wykonania i pouczeniem o skutkach niewykonania zarządzenia.

     Z przepisu tego nie wynika konieczność wskazania podstawy prawnej w wezwaniu o usunięcie braków formalnych pisma.

Z wyrazami szacunku

Wiceprezes Sądu Rejonowego

w Gdyni

SSR Krzysztof Koczyk

podpis nieczytelny

* * * * * * * * * *

W obowiązującej Konstytucji w Polsce stoi napisane:

Artykuł 7.

Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa.

Artykuł 8.

 1. Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. Przepisy Konstytucji stosuje się bezpośrednio, chyba że Konstytucja stanowi inaczej.

Artykuł 176.

 1. Postępowanie sądowe jest co najmniej dwuinstancyjne.

 2. Ustrój i właściwość sądów oraz postępowanie przed sądami określają ustawy.

Natomiast „Kodeks postępowania cywilnego” stanowi:

Art. 165. § 1. Terminy oblicza się według przepisów prawa cywilnego.

§ 2. Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu.

§ 3. To samo dotyczy złożenia pisma przez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej albo przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego oraz przez członka załogi polskiego statku morskiego u kapitana statku.

Ostemplowałem NIEPOCZYTALNOŚĆ

Konkurencja TVN.

Pozwoliłem sobie na skopiowanie i wpisanie tu tego, co otrzymuje się po wpisaniu do przeglądarki: bardzo politycznie. Dostosowalem tylko czcionkę jaką najczęściej używam.

Około 4,420,000 wyników (0,16 s)

Tylko język polski

BARDZO POLITYCZNIE Zbigniew Grabowski delator – Onet.pl Blog

Dowodzę, że Polska od września 1939 r. nie była i nie jest CDPPUZSS – cywilizacyjnym demokratycznym państwa prawa urzeczywistniającego zasady
denuncjacje.blog.onet.pl/KopiaPodobne

Reklamacja – BARDZO POLITYCZNIE Zbigniew Grabowski delator – Onet

8 Gru 2007 spośród około 2490000 dla zapytanie Bardzo politycznie (język polski). (Znaleziono w 0,07 sek.) oraz informację: .
denuncjacje.blog.onet.pl/Reklamacja,2,ID272165030,nKopiaPodobne

Obrzydliwa reklama! Autor: onet.pl cd. – BARDZO POLITYCZNIE

6 Kwi 2011 B A R D Z O P O L I T Y C Z N I E Zbigniew Grabowski delator. Cywilizacja jest wtedy, kiedy żołnierze idą do cywila.
denuncjacje.blog.onet.pl/Obrzydliwa-reklama-Autor-onet-,2,ID424898874,n

Rozmowa bardzo polityczna – Wikipedia, wolna encyklopedia

Rozmowa bardzo polityczna – program publicystyczny emitowany od 12 lipca 2010 na antenie telewizji TVN24, obecnie w piątki o 21:20.
pl.wikipedia.org/wiki/Rozmowa_bardzo_politycznaKopiaPodobne

Obrzydliwa reklama! Autor: onet.pl cd.

Adresat: BLOG blog@portal.onet.pl

 

Witam Jaśnie Wielmożnych Obywatelów (JWO), anonimów.

Ośmielę się zauważyć, że obrzydliwe Wasze JWO reklamy nadal występują pomiędzy moimi wpisami. W związku z tym ośmielam się zażądać aby, JWO zechcieli mnie oświecić i podali jaki punkt regulaminu zezwala JWO na ingerowanie w treści pisane przez mnie? Gdyż taki wpisy JWO sugerują, że to ja jestem ich autorem.

Z poważaniem

Zbigniew Grabowski

Oto odpowiedź.

Witamy,

Uprzejmie informujemy, iż opcja ‚Lubie to’ nie stanowi reklamy. Jest to funkcjonalność pozwalająca na polecenie danego wpisu na blogu w serwisie facebook.com

Zgodnie z Regulaminem Blog Onet.pl:

17. Onet.pl zastrzega sobie prawo do:

a) zmiany parametrów konta blogowego oraz cech użytkowych i możliwości systemu OnetBlog,

Pozdrawiamy,

BOK OnetBlog

Grupa Onet.pl SA, ul. Gabrieli Zapolskiej 44, 30-126 Kraków; Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla miasta Kraków-Śródmieście, XI Wydział Gospodarczy, KRS 0000007763; NIP 734-00-09-469, Kapitał Zakładowy Spółki 8 049 073 PLN.

* * * * * * * * * *

Uprzejmie wyjaśniam, że dziwne rzeczy dzieją się w moim blogu. Ostatnio dosyć często zdarza się, że nie mogę zalogować się pomimo poprawnie podanych parametrów do logowania. Należy liczyć się z tym, że mój blog któregoś dnia może zniknąć całkowicie co można wydedukować z odpowiedzi anonimów BOK OnetBlog. Sporo tego wszystkiego nagryzmoliłem i mam też jeszcze sporo do „wyrzucenia” z siebie. Zapewniam, że milczał nie będę. Sposobów jest również sporo.

 

Zamordyzm. Dowód z SR Nowy Sącz.

W dniu dzisiejszym listem poleconym otrzymałem postanowienie z Sądu Rejonowego, II Wydział Karny, w Nowym Sączu pismo poniższej treści.

Sygn. akt IIKp 521/10

POSTANOWIENIE

Dnia 29 marca 201

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu Wydział II Karny w składzie:

Przewodniczący: SSR Sebastian Jagoda

Protokolant: st. sek. sąd. Danuta Pasiut

po rozpoznaniu zażalenia pokrzywdzonego Zbigniewa Grabowskiego

na postanowienie Prokuratora Rejonowego w Nowym Sączu

z dnia 29 września 2010 r. o odmowie wszczęcia śledztwa

na podstawie art 329 §1 kpk

postanawia

nie uwzględnić zażalenia pokrzywdzonego Zbigniewa Grabowskiego i zaskarżone postanowienie Prokuratora Rejonowego w Nowym Sączu utrzymać w mocy

UZASADNIENIE

     Postanowieniem z dnia 29 września 2010 r. Prokurator Rejonowy w Nowym Sączu zatwierdził odmowę wszczęcia śledztwa /k. 43 i nast. / w sprawie domniemanego niedopełnienia obowiązków w Nowym Sączu w ramach prowadzonego w 2009 r. postępowania administracyjnego sygn. NNS 841-70/09 przez Kierownika Państwowego Archiwum w Nowym Sączu Sylwestra Rękas polegającego na nieprawidłowym trybie prowadzenia postępowania, niewłaściwej ocenie materiału dowodowego, czym działał na szkodę Zbigniewa Grabowskiego, tj. o przest. z art. 231 §1 kk — wobec stwierdzenia, iż czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego.

     Powyższe postanowienie zaskarżył zażaleniem pokrzywdzony , wnosząc o uchylenie zaskarżonego postanowienia , zarzucając przede wszystkim iż nie przeprowadzono żadnych dowodów w sprawie.

Strona 2 dokumentu.

Sąd zważył co następuje:

     Zażalenie pokrzywdzonego nie zasługuje na uwzględnienie.

     W ocenie Sądu analiza zgromadzonego materiału dowodowego prowadzi do wniosku, iż decyzja Prokuratora Rejonowego w Nowym Sączu – który odmówił wszczęcia śledztwa – jest słuszna.

     W uzasadnieniu do zaskarżonego postanowienia w sposób wyczerpujący wyjaśniono przyczyny, które spowodowały odmowę wszczęcia śledztwa. W sprawie wykonano w niezbędnym zakresie czynności sprawdzające i poczyniono ustalenia które pozwoliły na podjęcie właściwej merytorycznej decyzji procesowej. W ocenie Sądu – brak jest jakichkolwiek podstaw by móc przyjąć, iż w przedmiotowym wypadku mogło dojść do realizacji znamion przest. z art. 231 §1 kk, tj. do umyślnego działania na szkodę interesu pokrzywdzonego.

     Podkreślić należy, iż niezadowolenie skarżącego ze sposobu w jaki wykonywane były czynności przez kierownika Archiwum Państwowego w Krakowie i pretensje z tym związane były przedmiotem badania w toku właściwego postępowania skargowego – skarga pokrzywdzonego uznana została za bezzasadną.

     Poza tym, iż pokrzywdzony ma odmienną ocenę zgromadzonego materiału dowodowego oraz subiektywne odczucie, że zaistniało przestępstwo — nie ma żadnych przesłanek do wszczęcia postępowania przygotowawczego.

     Mając na uwadze powyższe okoliczności orzeczono jak w sentencji postanowienia, na podstawie powołanego przepisu.

Pieczęć okrągła z godłem

z napisem okrężnym

SĄD REJONOWY

W NOWYM SĄCZU

Na oryginale właściwe podpisy

Za zgodność

Z up. KIEROWNIKA SEKRETARIATU

Starszy sekretarz sądowy

Danuta Pasiut

podpis nieczytelny

Pouczenie!

Postanowienie prawomocne.

Nie przysługuje zażalenie.

* * * * * * * * * *

Obowiązująca w Polsce Konstytucja stanowi.

Artykuł 78.

Każda ze stron ma prawo do zaskarżenia orzeczeń i decyzji wydanych w pierwszej instancji. Wyjątki od tej zasady oraz tryb zaskarżania określa ustawa.

Artykuł 176.

 1. Postępowanie sądowe jest co najmniej dwuinstancyjne.

 2. Ustrój i właściwość sądów oraz postępowanie przed sądem określają ustawy.

Kodeks postępowania karnego.

Art. 329. § 1. Przewidzianych w ustawie czynności w postępowaniu przygotowawczym dokonuje na posiedzeniu sąd powołany do rozpoznania sprawy w pierwszej instancji, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.

Ostemplowałem NIEPOCZYTALNOŚĆ