Zamordyzm. Dowód z Krakowa.

Mój dziadek po kądzieli, Henryk Buchta, po I Wojnie Światowej miał własna firmę. Sam projektował i budował domy, głownie z drzewa w Krynicy – Zdrój. Wybudował również dom, w którym zamieszkała moja rodzina. Obecnie jest to ul. 1000-lecia 15. Według urzędowego dokumentu, zmarł w 1930 r. Zaś moja babcia z moją przyszła mamą i dwiema siostrami, została wyrzucona „na zbitą mordę i na bruk” w 1940 roku. Po powrocie z niewoli niemieckiej, nie mogły wrócić do tego domu, bo dom był po Ukraińcu. Babcia zmarła w 1952 roku. Moja Mama zmarła w 1954 r. a w półtora miesiąca później mój tata został urzędowo zamordowany.

Oto jak mnie potraktowano w tej sprawie. Chciałem dowiedzieć się na jakiej podstawie prawnej nasz dom w Krynicy – Zdrój, został przejęty przez Skarb państwa w 1951 roku. Odpowiedzi udzielał mi kierownik archiwum w Nowy Sączu Ob. Sylwester Rękas, oraz dyrektora archiwum w Krakowie, Ob. Magdalena Marosz. Ostatecznie okazało się, że rzeczone postanowienie Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Nowym Sączu nie istnieje w zasobach archiwum państwowego.

Oto treść pisma jaką otrzymałem z datą: 2. 09. 2010 r. Przy tym wyróżnienie teksu kolorem czerwonym jest celowym moim zabiegiem, jako że dyrektorka, Ob. M. Marosz sama używa podkreślenia w tekście.

LOGO

ARCHIWUM PAŃSTWOWE

W KRAKOWIE

30-960 KRAKÓW, ul. SIENNA 16

skr. poczt. 324

PAN

ZBIGNIEW GRABOWSKI

[mój adres domowy]

Pismo z dnia:

Znak:

Nasz znak:

Data:

31.05.2010

DN 050-1/10

Kraków, 2010-09-02

Sprawa: Skarga na czynności kierownika Oddziału w Nowym Sączu Archiwum Państwowego w Krakowie

W odpowiedzi na Pana skargę, przesłaną do rozpatrzenia przez Archiwum Państwowe w Krakowie przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, po dokonaniu analizy całości akt sprawy prowadzonej przez Archiwum Państwowe w Krakowie Oddział w Nowym Sączu pod znakiem NNS 841-70/09 oraz po uzyskaniu wyjaśnień od kierownika tamtejszego Oddziału, uprzejmie informuję, co następuje:

 • Zarzuty pod adresem kierownika Oddziału w Nowym Sączu Archiwum Państwowego w Krakowie, o „nadmierne formalizowanie problemu” aby odmówić Panu wydania niezbędnych dokumentów (kopii uwierzytelnionych), oceniam jako niezasadne. Wydawanie przez archiwa państwowe w Polsce uwierzytelnionych kopii, równorzędnych w obrocie prawnym z zaświadczeniami, regulują przepisy Działu VII Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98 póz. 1071, ze zm.) (dalej: kpa). Art. 217 § 2 powołanej ustawy reguluj e zasady wydawania przez organ administracji publicznej zaświadczeń – w wypadku, gdy: urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa lub osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego. Tak wiec uzyskanie urzędowych potwierdzeń w postaci zaświadczenia lub równorzędnej z nim uwierzytelnionej kopii, obwarowane jest rygorystycznymi warunkami, które ustawa stanowi przez wzgląd na bezpieczeństwo obrotu prawnego. Wobec powyższego, kierownik Oddziału w Nowym Sączu Archiwum Państwowego w Krakowie słusznie domagał się od Pana dopełnienia ustawowego wymogu wykazania interesu prawnego w uzyskaniu uwierzytelnionej kopii materiałów archiwalnych;

 • Należy zaznaczyć, że kopie dokumentów – w postacie kserokopii, skanów, innych fotokopii, itp., nie mogą stanowić dowodu w sprawie w rozumieniu art. 76 § 1

_____________________________________________________________

tel. (0-12) 422-40-94, 421-27-90; fax. (0-12) 421-35-44;

e-mail: sekretarjat@archiwum.krakow.pl; www.archiwurn.krakow.pl

informacją, archiwalna:

tel. (0-12) 421-37-33; e-mail: inforinacja@archiwum.krakow.pl

Strona 2 dokumentu.

 • kpa. Może nim być jedynie oryginał lub kopia uwierzytelniona zgodnie z obowiązującymi przepisami – np. urzędowo lub notarialnie. Nadesłane przez Pana kopie dokumentów i ich skany zapisane w formacie PDF, nie spełniają więc powyższych wymogów. Ponadto ich zawartość nie stanowi wystarczających przesłanek, do udokumentowania Pana interesu prawnego w przedmiotowej sprawie;

 • Odnosząc się do Pana zarzutów dotyczących „wyłudzenia pieniędzy” przez Archiwum informuję, że zgodnie z pkt 12 Regulaminu i cennika usług świadczonych w Archiwum Państwowym w Krakowie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 14 z dnia 31 grudnia 2009 r. Dyrektora Archiwum Państwowego w Krakowie, w sprawach wydawania uwierzytelnionych kopii Archiwum może kwalifikować wyszukiwanie dokumentów jako mające charakter usługi i pobierać przychody tego tytułu [określone w dalszej części Regulaminu] – o ile wnioskodawca nie jest w stanie wskazać wystawcy i przybliżonego (do jednego roku) czasu powstania określonego przezeń dokumentu albo innych danych niezbędnych do identyfikacji dokumentu. W rozpatrywanym przypadku dysponował Pan. sygnaturą poszukiwanego orzeczenia, jednak z uwagi na specyfikę zespołu, w którym prowadzone były poszukiwania, tj, akta Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Nowym Sączu z 1. 1950-1973, został Pan poinformowany o możliwości przeprowadzenia odpłatnej kwerendy. Archiwum nie posiada bowiem do tych akt pomocy ewidencyjnych, w oparciu o które możliwe byłoby odszukanie konkretnego dokumentu. Same akta podzielone są na teczki odrębne dla każdej miejscowości, zawierające luźne dokumenty, bez układu chronologicznego, czy według ulic. W celu odszukania konkretnego orzeczenia lub informacji na temat danej nieruchomości zawartych w treści dokumentów, konieczne jest więc przeglądnięcie całej teczki odnoszącej się do danej miejscowości. Dlatego też Archiwum określiło wstępnie czas realizacji płatnej kwerendy na 2 godziny (poszukiwania ostatecznie zamknęły się w 1 godzinie, którą Pan opłacił);

 • Błędem było jednak rozpoczęcie realizacji opłaconej przez Pana kwerendy przed uzupełnieniem przez Pana ustawowego wymogu wykazania interesu prawnego w przedmiotowej sprawie. Za zasadne uważani więc Pana zastrzeżenia dotyczące pobrania należności za poszukiwania przed dopełnieniem wymogów formalnych, choć należy dodać, że w pismach Archiwum z dnia 31 sierpnia 2009 r. i 15 lutego 2010 r. znalazły się wzmianki dotyczące konieczności uzupełnienia przez Pana wniosków, w celu otrzymania kopii wierzytelnych dokumentów. Nie powinien Pan jednakże dokonywać wpłat za zamówione uwierzytelnione kopie odnalezionych dokumentów, bez dopełnienia powyższych wymogów. W piśmie Archiwum z dn. 16 kwietnia 2010 r. został Pan wyraźnie poinformowany o konieczności dopełnienia wcześniej żądanych formalności, w celu uzyskania zamówionych kopii uwierzytelnionych. Pomimo to dokonał Pan zapłaty za wykonanie uwierzytelnionych kopii, nie uzupełniając wcześniejszych wniosków w zakresie żądanym przez Archiwum.

 • Należy zarazem zauważyć, że kwestie dotyczące dopełnienia przez Pana wymogu wykazania interesu prawnego zostały określone przez Archiwum niewystarczająco jasno i przejrzyście;

 • Uchybieniem ze strony Archiwum był również fakt, iż po zakończeniu kwerendy, w piśmie Archiwum z dn. 26 marca 2010 r., przedstawiającym wyniki przeprowadzonych poszukiwań nie został Pan wyraźnie poinformowany o braku orzeczenia Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Nowym Sączu, sygn. L.Rol/ U-14/I/1/51 w zespole Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Nowym Sączu.

Strona 3 dokumentu.

  Otrzymał Pan jedynie informacje o odnalezieniu innych dokumentów, dotyczących, których następnie uwierzytelnione kopie Pan zamówił. W tym wypadku natomiast należało udzielić Panu (w formie przewidzianej w art. 219 kpa – tj. postanowienia, na które służy zażalenie) odmowy wydania uwierzytelnionej kopii poszukiwanego przez Pana orzeczenia Prezydium Powiatowego w Nowym Sączu – właściwa nazwa organu: Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Nowym Sączu, oznaczonego sygn. L.Rol/U-14/I/1/51, ze względu na jego brak w przeszukanej części zespołu.

Reasumując uprzejmie informuje, że uwierzytelnione kopie odnalezionych dokumentów, wyszczególnionych w piśmie kierownika Archiwum Państwowego w Krakowie Oddział w Nowym Sączu z dn. 26 marca 2010 r., tj.:

 • orzeczenia Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Nowym Sączu z dnia 13 października 1951 roku Nr L.Rol.U-14/I/16/51 w sprawie zatwierdzenia projektu scalenia gruntów w gm. kat. Krynica Zdrój, w którym znajduje się informacja, iż „obszar klasyfikacji i szacunek gruntów przed scaleniem został zatwierdzony orzeczeniem b. Starostwa Powiatowego Nowosądeckiego z dnia 14 kwietnia 1950 r. L.Rol.U-14/I/10/50, które uprawomocniło się dnia 10 maja 1950 r.”,

 • protokołu z dnia 15 listopada 1951 r. w Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Krynicy w sprawie wprowadzenia uczestników scalenia gruntów w posiadanie wydzielonych im działek na skutek scalenia w gm. kat. Krynica Zdrój,

 • orzeczenia Starosty Powiatowego Nowosądeckiego z dnia 14 kwietnia 1950 r. Nr L.Rol.U-14/1/10/50 w sprawie zatwierdzenia obszaru klasyfikacji i szacunku gruntów grn. kat. Krynicy-Wieś. gm. kat. Krynica-Zdrój, czyli łącznie miasta Krynicy, pow. Nowosądeckiego,

 • pisma Starosty Powiatowego Nowosądeckiego z dnia 14 kwietnia 1950 r. przesyłające orzeczenie Nr L.Rol/U-14/1/10/50 do Urzędu Wojewódzkiego Krakowskiego w Krakowie wyjaśniające, iż powyższe orzeczenie nie zostało wcześniej wydane, gdyż nie były wykonane wszystkie czynności z art. 28 ustawy scaleniowej,

łącznie 6 stron formatu A4, zostaną Panu wydane nieodpłatnie, po określeniu przedmiotu deklarowanego przez Pana postępowania administracyjnego, w którym zostaną przedstawione i nazwy organu prowadzącego to postępowanie. Z uwagi na fakt, że dokumenty te nie zawierają prawnie chronionych informacji o stanie majątkowym osób trzecich, prosimy o uzupełnieni wyłącznie ww. informacji. Jednocześnie zawiadamiamy, że występujące w treści tych dokumentów dane osobowe dwóch osób, będących stronami postępowania scaleniowego, z uwagi na konieczność ich ochrony, dyktowanej zapisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 póz. 926 ze zm.) zostaną zanonimizowane.

W wypadku gdyby był Pan zainteresowany prowadzeniem poszukiwań dokumentów sprzed 1939 r., dotyczących praw własności Pańskiej rodziny do nieruchomości przy ul. Tysiąclecia 15 w Krynicy Zdroju, konieczne będzie udokumentowanie przez Pana (za pomocą oryginałów lub urzędowo, bądź notarialnie poświadczonych kopii dokumentów) następstwa prawnego po osobach będących właścicielami przedmiotowej nieruchomości. Archiwa państwowe udostępniają bowiem materiały archiwalne na zasadach określonych w art. 17 ust. l Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2006 r. nr 97 póz. 673 ze zm,), tj. po upływie 30 lat od ich wytworzenia, o ile nie narusza to prawnie chronionych interesów państwa i obywateli. W związku

Strona 4 dokumentu.

z powyższym, w przypadku prowadzenia działań o charakterze prawno-własnościowym Wnioskodawca zobowiązany jest wykazać, że posiada interes lub obowiązek prawny w odniesieniu do przedstawionej sprawy. W sprawie ustalenia możliwości prowadzenia ww. poszukiwań (określenie zakresu kwerendy i ewentualnego kosztu jej wykonania), proszę kontaktować się z Oddziałem Archiwum Państwowego w Krakowie w Nowym Sączu.

Jednocześnie przepraszam za zwłokę w udzieleniu odpowiedzi, spowodowaną koniecznością analizy dokumentów i korespondencji zebranych w trakcie prowadzenia Pańskiej sprawy oraz prowadzenia wyjaśnień z Oddziałem Archiwum w Nowym Sączu.

Do wiadomości:

 1. Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych 02-517 Warszawa

  ul. Rakowiecka 2D

  Znak sprawy: BDG/AWK/050/ 10/ 10

 2. Archiwum Państwowe w Krakowie

  Oddział w Nowym Sączu

  33-300 Nowy Sącz

  ul. Jagiellońska 56A

  Znak sprawy: NNS 841-70/09

tw, aw/tw, aw

DYREKTOR

Archiwum Państwowego w Krakowie

Magdalena Marosz

podpis nieczytelny

* * * * * * * * * *

W dniu dzisiejszym odbyła się rozprawa sądowa w tej sprawie, w której nie uczestniczyłem. Dowiedziałem się przez telefon, że orzeczenie sądowe zostało wysłane do mnie.

Obrzydliwa reklama! Autor: onet.pl.

Uprzejmie wyjaśniam, że reklama:

Lubię to! Zarejestruj się, aby zobaczyć co lubią Twoi znajomi.

Administrator strony internetowej umieszcza to bez mojej zgody. To jest dowód obrzydliwości oraz tego, że pracownicy onet.pl ingerują w teksty. Po wykonaniu czynności kopiuj – wklej taki mamy oto tekst.

______________________________________________________

Lubię to!

Potwierdź

Lubisz to.Nie lubię · Dodaj komentarz · Strona administracyjna · Statystyki · BłądTy to lubisz.Zarejestruj się, aby zobaczyć co lubią Twoi znajomi.

_______________________________________________________

* * * * * * * * * *


P.S. Zwróciłem się do administratorów w ten to sposób:

29.03.2011 10:30 – zgdelator napisał:

Witam!

Ośmielam się zapytać dlasze umieszczacie pomiędzy moim tekstami obrzydliwą reklamę. Sugerujecie tym samym czytelnikom, że to ja umieszczam ją pomiedzy moim wpisami. Jest to wielce obrzydliwe, bezprawne i wysoce niemoralne.Chodzi o to:

Lubię to! Zarejestruj się, aby zobaczyć co lubią Twoi znajomi.

Administrator strony internetowej umieszcza to bez mojej zgody. To jest dowód obrzydliwości oraz tego, że pracownicy onet.pl ingerują w teksty. Po wykonaniu czynności kopiuj – wklej taki mamy oto tekst.

______________________________________________________


Lubię to!


Potwierdź


Lubisz to.Nie lubię · Dodaj komentarz · Strona administracyjna · Statystyki · BłądTy to lubisz.Zarejestruj się, aby zobaczyć co lubią Twoi znajomi.

_______________________________________________________

W związku z tym żądam natychmiastowego i bezzwłocznego usunięcia tych reklamy z wpisów pomiędzy moim tekstami. Powtarzam jeszcze raz.

Jest to wielce obrzydliwe, wstrętne, ohydne i budzi nie tylko u mnie odrazę.

A dlaczegóż to Wy, administratorzy, nie ujawniacie się z nawzwiska? Wstydzicie sie przed znajomymi i najbliżymi tego co tu w internecie wyczyniać, aby nabijać komuś kasę?


Z poważaniem

Zbigniew Grabowski

Oto odpowiedź.


Witamy,


Uprzejmie informujemy, że serwis OnetBlog zyskał nową funkcjonalność w postaci zintegrowania blogów użytkowników z serwisem Facebook. Dzięki nowym przyciskom „Lubię to” oraz „Poleć”, każda osoba posiadająca konto w tym portalu może polecić swoim znajomym dowolną Twoją notkę. Obecnie nie ma możliwości wyłączenia tej opcjii ale mamy nadzieję, że dzięki tej funkcjonalności każdy z naszych użytkowników będzie mógł zyskać nowych czytelników i komentatorów


Pozdrawiamy,

BOK OnetBlog


Grupa Onet.pl SA, ul. Gabrieli Zapolskiej 44, 30-126 Kraków; Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla miasta Kraków-Śródmieście, XI Wydział Gospodarczy, KRS 0000007763; NIP 734-00-09-469, Kapitał Zakładowy Spółki 8 049 073 PLN.

* * * * * * * * * *

Kto z Państwa ma chęć, może sprawdzić kto to jest Grupa Onet.pl

 

SKB. Sąd Okręgowy, Gdańsk.

SKB = stan konstytucyjnego bezprawia. W dniu dzisiejszym otrzymałem pismo z Sądu Okręgowego w Gdańsku. Wiceprezes tegoż sądu, SSO Ob. Rafał Terlecki, tak mnie oto oświecił.

Pieczątka o treści

PREZES SĄDU OKRĘGOWEGO

w Gdańsku

ul. Nowe Ogrody 30/34

80-803 Gdańsk

tel. (58) 32-13-200, (58) 32-13-202

Gdańsk, dnia 25 marca 2011 r.

Wiz. 4101-286/2011

Pan                         

Zbigniew Grabowski  

[mój adres domowy]

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 7 marca 2011 r. uprzejmie informuję, iż z przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego wynika, że w sprawie toczącej się pod sygnaturą akt I C 185/11 w Sądzie Okręgowym w Gdańsku l Wydziale Cywilnym, zarządzeniem z dnia 9 lutego 2011 r. wezwano Pana do usunięcia braków formalnych złożonego pozwu o zapłatę, poprzez uiszczenie opłaty stosunkowej w kwocie 50.001 zł W dniu 14 lutego 2011 r. sekretarz sądowy skierowała do Pana wezwanie do usunięcia braków pozwu, zgodnie w/w zarządzeniem. Sporządzone przez nią wezwanie podpisane było nieczytelnym nazwiskiem, bez użycia dodatkowo imienne pieczęci.

Tożsama sytuacja występuje w sprawie I C 202/11, w której wystosowano do Pana wezwanie do usunięcia braków formalnych pozwu – uiszczenia opłaty sądowej, które również nie zostało czytelnie podpisane.

Przewodnicząca I Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego w Gdańsku zwróciła uwagę pracownikowi wykonującemu zarządzenie na konieczność posługiwania się imienną pieczęcią lub podpisywanie się pełnym imieniem i nazwiskiem. Ponadto wysłane do Pana wezwanie zawierało wszystkie inne niezbędne dane wymagane instrukcją sądową.

Informuję Pana, iż w wezwaniach sądowych do usunięcia braków formalnych pism procesowych nie zamieszcza się ani nazwiska sędziego, który wydał przedmiotowe zarządzenie, ani podstawy prawnej zobowiązania, bowiem taki obowiązek nie wynika z żadnych przepisów prawa.

wiceprezes

SĄDU OKRĘGOWEGO W GDAŃSKU

SSO Rafał Terlecki

podpis nieczytelny

Obowiązująca Konstytucja w Polsce stanowi w artykułach:

7. Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. 8. 1. Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Przepisy Konstytucji stosuje się bezpośrednio, chyba że Konstytucja stanowi inaczej. 193. Każdy sąd może przedstawić Trybunałowi Konstytucyjnemu pytanie prawne co do zgodności aktu normatywnego z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi lub ustawą, jeżeli od odpowiedzi na pytanie prawne zależy rozstrzygnięcie sprawy toczącej się przed sądem.

Proszę zwrócić uwagę na ostatni akapit pisma: „iż w wezwaniach sądowych do usunięcia braków formalnych pism procesowych nie zamieszcza się ani nazwiska sędziego, który wydał przedmiotowe zarządzenie, ani podstawy prawnej zobowiązania, bowiem taki obowiązek nie wynika z żadnych przepisów prawa.”

Wedle mojego rozumienia tego teksu każdy sędzia może występować anonimowo i postępować wedle własnego widzi mi się i zażądać jakichś wyimaginowanych kwot, jak ma to miejsce w tym przypadku. Takim to sposobem, każdej sprawie można ukręcić łeb, zanim ona jeszcze się rozpocznie. Ot taką mamy prawną ochronę naszych praw przed sądem.

OFE. Prosty dowód oszustwa.

Idą wybory! Już na jesieni. Trzeba przyglądać się naszym wybrańcom, czyli posłom i senatorom. Jak oni głosowali i głosują w Sejmie i Senacie. Niech potem nikt nie biadoli i nie skowycze, że po raz kolejny został oszukany.

Obiecanie komuś, że za 20, 30 lat, lub nawet i więcej, będzie miał przyzwoitą emeryturę, jest taką samą mrzonką i urojeniem, jak komunistyczny raj na Ziemii. Oto dowód, że tak nie jest i być nie może.

Przez większość mojego życia zajmowałem się techniką i jako robol posiadam najwyższe kwalifikacje zawodowe. Technika ma to do siebie, że musi na co dzień obcować z matematyką. Bazując na tych założeniach proponuję następujący tok rozumowania.

Załóżmy, że emeryt potrzebuje na swoje bieżące wydatki 1.000,00 (jeden tysiąc) zł. Uczciwie pracował całe życie, ma jakiś dach nad głową, niezbędny przecież w naszej strefie klimatycznej. Ma też gdzie ugotować sobie strawę, oraz ma gdzie położyć głowę by odpocząć. Nie musi wiec na nic oszczędzać, aby teraz na stare lata, żyć bez obaw o swoją wypłatę, to na jego emerytalnym koncie kapitałowym powinna być kwota, którą bardzo łatwo jest wyliczyć.

Banki obecnie oferują 5 % zysku od kapitału w skali roku. Przy takim oprocentowaniu, aby otrzymać 1.000,00 zł trzeba mieć 240.000,00 zł. Tak, tak! Trzeba mieć bez mała ćwierć miliona złotych w jakimś banku i modlić się aby on nie zbankrutował, albo trzeba to rozłożyć po kilku bankach. A teraz ten nasz kapitał podzielmy przez 40 lat pracy (240.000,00 zł : 40 lat) co daje kwotę 6.000,00 zł w ciągu roku. Po podzieleniu przez 12 miesięcy (6.000,00 zł : 12) wychodzi 500,00 zł miesięcznie. 500,00 zł miesięcznie powinno być gromadzone na kapitałowym koncie każdego emeryta wliczając w to składkę oraz wszelki procenty i zyski z obracania tej składki w ciągu miesiąca. Niech każdy to sobie uświadomi! Przez 40 lat trzeba płacić składki i zarabiać na nich łącznie 500,00 zł miesięcznie, aby od tak zgromadzonego kapitału otrzymywać emeryturę w wysokości 1.000,00 zł na bieżące wydatki, jeżeli banki lub inne instytucje finansowe będą wypłacały 5 % od zgromadzonego kapitału. Natomiast nasz zgromadzony w ten sposób kapitał, po naszej śmierci, będą mogły dziedziczyć nasze dzieci lub wnuki, bo on (ten kapitał) nie powinien maleć. Taki stan powinien być osiągnięty za 30 lat! Tak obiecywali twórcy OFE. Emerytury pod palmami! Jak tu to pokrótce wykazałem to czysta fantasmagoria i taka sam iluzja jak komunistyczny raj na Ziemi. Szkoda, że miliony ludzi dało się oszukać w tak prymitywny sposób.

Aby jeszcze „dobić” wątpiących, liczmy dalej. Za średniej wielkości mieszkanie w Polsce trzeba by zapłacić około 200.000,00 zł, wedle ideologii: czerwonych, pomarańczowych, zielonych i innych, którzy twierdzą, że każdy musi mieć własne lokum. Ile lat trzeba pracować na takie mieszkanie? Znowu załóżmy, że 20 lat. Wychodzi (200.000,00 zł : 20 lat) więc 10.000,00 zł rocznie. A to podzielone przez 12 miesięcy (10.000,00 zł : 12) daje 833,33 zł netto! A przecież kredytodawca, z reguły bank, nie daje pożyczek darmo. Jak obserwuję oferty kredytowe, to całkowita skala oprocentowania, prowizjami i wszelkimi innymi wymyślnym cudami, wynosi przeciętnie 20 % w skali roku. Przy tym w pierwszej kolejności trzeba spłacić owe odsetki, a dopiero później spłaca się pożyczkę, czyli należność główną. To taki finansowy majstersztyk. Jeżeli więc doliczymy te 20 %; to minimalna rata za mieszkanie, które chcemy spłacić w ciągu 20 lat, o początkowej wartości 200.000,00 zł, to trzeba się liczyć z ratą sporo ponad 1.000,00 zł miesięcznie. Na bieżące wydatki liczenie 1.000,00 zł miesięcznie dla młodych ludzi, to zdecydowanie za mało. Przyjmujemy zatem 1.500,00 zł. Zsumujmy teraz to co tak pobieżnie wyliczyłem:

 • bieżące koszty utrzymania … 1.500, 00 zł;

 • spłata mieszkania, min. …….. 1.000, 00 zł;

                             Razem, min. ……  2.500,00 zł. Netto!

Trzeba jeszcze doliczyć do tego podatki, ubezpieczenie zdrowotne i składki ZUS, w tym owe 500,00 zł na naszą przyszła emeryturę. I z tego prostego, bardzo pobieżnego i bardzo przybliżonego wyliczenia wyjdzie, że kto obecnie zarabia mniej niż 4.000 zł miesięcznie, ten nie będzie miał: ani mieszkania, ani emerytury. Kto nie wierzy, to niech sam to sprawdzi. Wystarczy kartka papieru i znajomość arytmetyki. Przy tym pomocny może być najprostszy kalkulator z funkcjami: dodaj, odejmij, pomnóż i podziel. Ja tu tu tylko przedstawiłem mój tok rozumowania, który każdy kto zechce, może przyjąć inny.

OFE to była i jest rewolucja emerytalna. A każda rewolucja ma to do siebie, że wielu traci a niewielu zyskuje. Dlatego spytam. Dlaczego Niemcy nie robią u siebie takich rewolucji jak ma to systematyczne miejsce w Polsce i to w różnych dziedzinach życia, w tym emerytalna rewolta? Bo Niemcy mają, jak na razie, dość rewolucyjnych zmian po rządach Adolfa Hitlera. Teraz Niemcy robią zmiany ewolucyjne. Ja również jestem za zmianami ewolucyjnymi, bo te wymagają szerokiej dysputy i dywagacji, a ja jestem zdecydowanym przeciwnikiem wszelkich rewolucji, bo to jest narzucanie większości swojego zdania i stylu życia przez mniejszość, jak ma to miejsce obecnie w Polsce. Co też jest bardzo łatwo, przy pomocy arytmetyki, udowodnić.

Myślę, że mam sposób na rozwiązanie podstawowych problemów w Polsce. Muszę to tylko przedstawić i będzie można o tym podyskutować. Oczywiście, kto zechce i to bez mojego udziału. Ale to za jakiś czas. Mam sporo innych spraw, o których tu w ogóle nie pisałem i jak na razie, nie będę pisał. Myślę też, że jeszcze wielu ludzi pamięta o książeczkach mieszkaniowych, w wówczas, Powszechnej Kasie Oszczędności, a dziś przemianowanej na bank. Też dokonano rewolucyjnych zmian po to, aby władzy w Polsce, okradli oszczędzających. Miast mieszkań, za lata oszczędzania, po denominacji, zostali z groszami. A miało być tak pięknie. Oszczędności miały być przeliczane, na aktualną cenę metra kwadratowego.

Podsumuję. Durniem będzie każdy, kto znowu uwierzy władcom w Polsce.

 

OFE. Nie konstytucyjne!

Idą wybory! Już na jesieni. Trzeba przyglądać się naszym wybrańcom, czyli posłom i senatorom. Jak oni głosowali i głosują w Sejmie i Senacie. Niech potem nikt nie biadoli i nie skowycze, że po raz kolejny został oszukany. Dlatego wracam do OFE, czyli oszukali fenomenalnie (niezwykłe, nadzwyczajnie, zadziwiająco i wyjątkowo) emerytów. I to wszystkich! Oczywiście chodzi o tak zwane otwarte fundusze emerytalne.

Dlaczego rządząca obecnie w Polsce ekipa, pod batutami: Ob. Tuska i Ob. Pawlaka w takim ekspresowym tempie wprowadzają zmiany w OFE? Ano dlatego, że Polska jest już praktycznie bankrutem i brakuje pieniędzy na bieżące emerytury, reny i zasiłki chorobowe. A skierowanie pieniędzy do ZUS z OFE jest najprostszym i najszybszym sposobem pozyskania sporego grosza, bez narażanie się tym, co zgromadzili olbrzymie majątki dzięki OFE. Jeżeli nadal będziemy wybierać posłów i senatorów tak jak do tej pory, to my, Polki i Polacy, zawsze będziemy gołodupcami i zawsze będziemy świecić naszymi gołymi tyłkami przed innymi nacjami. Dlatego obowiązkowo trzeba i należy patrzeć na to co wyrabiają nasi wybrańcy i jak głosują nad poszczególnym aktami prawnymi i jak zatwierdzają poczynani Ob. Tuska i Ob. Pawlaka. A znaleźć ich (posłów czy senatorów z naszego okręgu) dziś nie jest żadnym problemem dzięki internetowi. Trzeba tylko odrobinę chęci i dobrej woli aby samemu pilnować własnej przyszłości oraz dbać o własne dzieci i wnuki. Jeżeli tego nie robisz jeden z drugim, jedna z drugą, to nie biadol, nie lamentuj i nie skarż się, że wszystko jest po 5 zł: chleb, cukier i benzyna. A niebawem będzie również i podatek od pierdnięcia. Za marnowanie energii. Kto jest za takim stanem prawnym w Polsce, ten nich głosuje na pomarańczowych, którym przewodzi Ob. Tusk; i na zielono – czerwonych, którym przewodzi Ob. Pawlak. Oba ugrupowania z czerwoną pięcioramienną gwiazdą w tle.

Ob. Tusk i Ob. Pawlak aby zdobyć społeczne poparcie, zatrudnili w urzędach państwowych i samorządowych, armię ludzi przekraczającą 100.000. Ponad 100.000 urzędników! Licząc bardzo skromnie po 1.000,00 zł miesięcznie dla każdego urzędnika, mamy 100.000.000,00 zł miesięcznie. Licząc skromnie! Ale pobory urzędnika są wyższe. Trzeba również doliczyć jakieś: krzesełko, biuro, pieczęć, papiery, wychodek, dach na głową, furę i komórę. To jest skala społecznego poparcia. Jak nic trzeba na to wydać minimum 500.000.000,00 zł i właśnie dlatego brakuje pieniędzy na wypłacanie bieżących emerytur, rent i różnego rodzaju zasiłków. A taka Ob. Julia Pitera, piastująca urząd ministra pochłania rocznie tylko na siebie, około 1.000.000, 00 zł. I rzez trzy lata nie wykryła ani jednej afery. A co!

Powtarzam, bo kilka dni temu o tym napisałem. Wprowadzenie obecnych zmian w OFE, jest sprzeczne z obecnie obowiązującą w Polsce Konstytucją. W artykule 20 zapisano: Społeczna gospodarka rynkowa oparta na wolności działalności gospodarczej, własności prywatnej oraz solidarności, dialogu i współpracy partnerów społecznych stanowi podstawę ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej. Powtarzam jeszcze raz za Konstytucją: Społeczna gospodarka rynkowa oparta na wolności działalności gospodarczej… oraz solidarności. To jest zapisane na początku Konstytucji, która liczy sobie 243 artykuły. Co to jest i na czym polega wolność i solidarność, to ja tego tu tłumaczył nie będę, ale myślę sobie, że wszyscy zasługujemy na jednakowe traktowania z pewną Julką, której nic nie robienie wyceniono na 1 mln zł rocznie. Zmuszanie do obowiązkowego należenia do OFE (firmy prywatne!) jest jednoznacznie sprzeczne z obowiązującą Konstytucja w Polsce i to dokładnie z art. 20 przy tym należy zawsze dodatkowo powoływać się jeszcze na art.: 2 [państwo prawne urzeczywistniające zasadę sprawiedliwości społecznej] i 8 [Konstytucję stosuje się bezpośrednio]. I do tego nie jest potrzebna żadna ekspertyza jakiegoś prawnika konstytucjonalisty. Konstytucja jest przede wszystkim dla nas, zwykłych zjadaczy chleba i nasza interpretacja jej zapisów może podlegać tylko osądowi przez niezależne sądy i trybunały w Polsce i w Europie, jeżeli tylko zechcemy „bawić się” w sprawiedliwość. Każdy więc może postąpić zgodnie z własnym sumieniem.

Dodam tylko, że do Trybunału Konstytucyjnego w Polsce skargę może złożyć każdy, kto jest adwokatem. Natomiast my, zwykli zjadacze chleba czyli pospólstwo, skargę taką możemy złożyć tylko przez adwokata. Tymczasem skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPC) w Strasburgu może złożyć każdy sam i bezpośrednio. Zachęcam wszystkich do korzystania z tej możliwości. Nie ma żadnych problemów ze znalezieniem odpowiednich adresów i druków, aby złożyć skargę do ETPC. Tylko patrzeć, jak rządzący nakażą nam obowiązkowo grać w totolotka lub inną grę hazardową. Bo to jest tak samo ryzykowne przedsięwzięcie, którego wynik zależy wyłącznie od przypadku, jak tak zwane inwestowanie na giełdzie, które jest powszechnie nazywane grą, a nie uczciwym inwestowaniem. Więc jak jest różnica pomiędzy grą w totolotka a grą na giełdzie? Można tylko stracić. Ktoś jednak zarabia nie uczestniczą w tej grze. Jak podają niektóre źródła w ubiegłym roku OFE straciły na giełdowej grze kilkadziesiąt miliardów (miliard to tysiąc milionów, czyli 1.000.000.000,00) zł. I co? Ano nic! Nikomu włos z głowy nawet nie spadł. Nikt nie stanął przed sądem. Nikt nie oddał ni jednej złotówki. Nikt nie został pozbawiony majątku, za nieudolne zarządzanie funduszami emerytalnymi, czyli okradnięcie miliony Polek i Polaków. I to jest powód, dla którego tą sprawa powinni zająć się prokuratory. Podobno są niezależni od rządzących.

Dlaczego OFE jest fenomenalnym oszustwem? Po pierwsze, jest to sprzeczne z obecnie obowiązująca Konstytucją w Polsce, a po drugie, jest mrzonką opartą na ideologi komunistycznej, albowiem twórcy OFE obiecywali wspaniałe emerytury, które umożliwią spędzenia reszty życia pod palmami. Natomiast komuniści obiecywali ludziom raj na Ziemi. To dowodzi, że widmo komunizmu krąży po Europie i to już od początków XIX wieku, a w Polsce nie tylko zagnieździła się ta idea, ale te gałązki ze zbudowanego gniazda zapuściły potężne korzenie. Proszę spojrzeć tylko na rodowody twórców i obrońców OFE. To komuniści zawsze twierdzili, że wiedzą jak zbudować raj na Ziemii, tylko trzeba uciszyć i wyeliminować przeciwników, którzy nie pozwalają budować tego raju proletariackim elitom.

A dlaczego obecnie wrze w całej Północnej Afryce?

 

Żenada w TVP1 w wydaniu Ziemca i Zająca.

Ob. Krzysztof Ziemiec i Ob. Marek Zając we wczorajszej debacie przeprowadzonej w telewizorni zwanej publiczną poruszyli problem elektrowni atomowych i ich potrzebie budowy w Polsce. Z wielkim trudem dobrnąłem do końca tego show jako przedstawienia teatralnego.

Ob. K. Ziemiec i Ob. M. Zając do dyskursu zaprosili dwóch osobników. Jeden ogromy jak ruski niedźwiedź, facet wielki z donośnym głosem i gębą niczym typ spod ciemnej gwiazdy, rzekłbyś – zakapior. Drugi człowiek to chucherko, czyli osoba drobna i wątła. I tak jak wyglądali ci goście taki przebieg miała ów dyskusja i spór. W audycji dominował facet o wyglądzie zakapiora, które gdybym spotkał w ciemnej ulicy wiałbym tak szybko jak tylko pozwoliła by mi na to moja kondycja.

Zaskoczyło mnie w tej audycji obśmianie przez obu redaktorków: Ob. K. Ziemiec i Ob. M. Zając, stosunku do tak zwanych OŹE = odnawialne źródło energii. W prezentowanym filmiku jakiś mieszczuch porzuca miejskie wygody i wyjeżdża na wieś z przenośnym komputerem zasilanym z wewnętrznej baterii, która nagle wyczerpała się. Komputer przestał więc działać. Ze zdziwieniem stwierdził, że nigdzie nie ma gniazdka z prądem. Dokładnie i suchej nitki nie zostawili na tym, jak ten miejski nieuk próbował pozyskać energię elektryczną na różne sposobowy. Oczywiście spełzło to na niczym.

SMS-owa sonda prowadzona wśród obserwatorów tego żenującego show pokazała, że ponad 60 % gapiów opowiedziało się za budową elektrowni atomowej w Polsce. Nie podano jednak ile było tych co wysłali owe SMS-y. A kogo dziś stać na wyrzucanie pieniędzy w błoto. Ja przynajmniej nie biorę udziału w tego typu badaniach opinii publicznej. Tu wypada zadać pytania.

Jak do takiego zadupia, gdzie nie doprowadzono jeszcze prądu elektrycznego, będzie dostarczana energia z owej atomówki? Czyżby dostarczały ją jakieś zakapiory we wiaderku? Już jeden bardzo ważny niedouczony polityk twierdził, że po gaz głupkowy można wybierać się w kaloszach i z wiaderkiem.

Ob. K. Ziemiec i Ob. M. Zając oraz ich audycja z 22. 03. 2011 roku w TVP1 ostemplowałem niepoczytalność.

OFE = oszukali fenomenalnie emerytów.

OFE powszechnie nazywane jest otwarte fundusze emerytalne, dla mnie natomiast jest to co napisałem w tytule. Nie będę rozwodził się na ten temat, bo już nie tylko morze lecz cały ocean atramentu i tuszu wylano na ten temat. W temacie emerytury, chciałbym zwrócić uwagę na to, że w znakomitej większości CDPPUZSS (patrz lewa ramka) funkcjonuje system solidarności społecznej. Na czy to polega też nie będę tłumaczył. U nas, w Polsce, wielcy cwaniacy wymyślili 11 lat system kapitałowy, w temacie emerytury dla Polaków. I niemal wszyscy: postkomuna czyli komuchy i solidaruchy, bronią tego jak broni się niepodległości.

Dlaczego wielcy cwaniacy? W jednym z najbiedniejszych państw Europy zmuszono Polki i Polaków do oszczędzania na swoją emeryturę. Poza wszelką kontrolą społeczną. Jak ostatnio dowiedziałem się jeden z OFE zarobił przez 11 lat dla przyszłych emerytów aż mniej niż 1 grosz (sic!) w ciągu roku, pobierając przy tym niemal 10 groszy od każdej złotówki wpłacanej do OFE. Właśnie na tym polega owo fenomenalne oszustwo. Cwaniaki bogacą się kosztem biedoty. Aby takie coś wymyślić, to naprawę trzeba mieć łeb 6 na 9 i być pozbawionym wszelkich skrupułów etycznych. Tylko nieliczne głosy uczciwych ekonomistów, których głos jakoś nie może przebić się do opinii publicznej, twierdzą że dzisiejsi 40-latkowie i młodsi, gdy przyjdzie ich czas przejścia na emeryturę, to otrzymają nie więcej niż 40 % swoich poborów.

Proszę jeszcze tylko spokojnie obejrzeć sobie jak wygląda PKB na jednego mieszkańca w Europie. Dane za Eurostat w 2007 r.:

 1. Luksemburg (LU) 65.700;

 2. Irlandia (IE) 34.200;

 3. Niderlandy (NL) 30.700;

 4. Austria (AT) 30.000;

 5. Dania (DK) 29.600;

 6. Belgia (BE) 28.200;

 7. Zjednoczone Królestwo (UK) 27.800;

 8. Szwecja (SE) 29.300;

 9. Finlandia (FI) 27.500;

 10. Niemcy (DE) 26.900;

 11. Francja (FR) 26.300;

 12. Włochy (IT) 24.300;

 13. Hiszpania (ES) 24.700;

 14. EU-27 23.500;

 15. Cypr (CY) 21.600;

 16. Grecja (EL) 22.900;

 17. Słowenia (SI) 20.700;

 18. Republika Czeska (CZ) 18.500;

 19. Portugalia (PT) 17.500;

 20. Malta (MT) 18.100;

 21. Węgry (HU) 15.300;

 22. Estonia (EE) 16.100;

 23. Słowacja (SK) 15.000;

 24. Litwa (LT) 13.200;

 25. Polska (PL) 12.300;

 26. Łotwa (LV) 12.600;

 27. Rumunia (RO) 9.100;

 28. Bułgaria (BG) 8.600 ;

A w USA ten wskaźnik wynosi 37.300. Polska ze swoim dochodami 12.300 na mieszkańca, ma blisko trzy razy mniejsze dochody niż najbogatsi w Europie i w USA. I to u nas, w Polsce, blisko 1/3 rodzin bieduje, a prawie co 5-te dziecko chodzi niedożywione.

To nie jest moje ostatnie zdanie w tej sprawie. Mam inną propozycję rozwiązania problemu emerytur, która jest zgodna z obecnie obowiązująca w Polsce Konstytucją. W artykule 20 zapisano: Społeczna gospodarka rynkowa oparta na wolności działalności gospodarczej, własności prywatnej oraz solidarności, dialogu i współpracy partnerów społecznych stanowi podstawę ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej.

OFE są sprzeczne z tym zapisem. I aż dziw bierze, że w Polsce jest tylu strażników porządku konstytucyjnego, ale tego, jakoś nikt nie chce zauważyć. OFE są zaprzeczeniem wolności działalności gospodarczej. OFE jest przymusem ekonomicznym i nie ma nic wspólnego z solidarnością społeczną.

 

Jaruzel zbrodniarzem. Nareszcie!

No i doczekałem się! Jaruzel, czyli Wojciech Witold Jaruzelski, urodził się 6. 07. 1923 roku w Kurowie na Lubelszczyźnie. Przodkowie Jaruzela pieczętowali się herbem szlacheckim „Ślepowron”. Kim był, co robił i czym zasłużył sobie na to, że od 16. 03. 2011 roku, można Jaruzela nazywać zbrodniarzem, to każdy może o tym bardzo łatwo znaleźć i poczytać w internecie. Z tego powodu rozpisywanie się na temat tego ludzkiego osobniczego indywiduum jest w tym miejscu niezasadne. Chciałbym tu tylko odwołać się do przemówienia Jaruzela z dnia 13. 12. 1981 roku. W dniu tym, miast oglądnąć z dziećmi teleranek, w telewizorni pojawiła się gęba Jaruzela, który tymi oto słowami odezwał się do Polek i Polaków:

http://www.youtube.com/watch?v=RayToE35mDM


Proszę zwrócić uwagę tylko na jedno. Jaruzel mówi między innymi: Rada Państwa w zgodzie z postanowieniami Konstytucji.

16 marca 2011 roku obradował Trybunał Konstytucyjny

w sprawie dekretu o stanie wojny w Polsce z 13. 12. 1981 roku.

Oto co czytamy w informacji o rozprawach

przed Trybunałem Konstytucyjnym nr K 35/08.

Jedynie podkreślenie w komunikacie jest moje.

Dekret o stanie wojennym oraz dekret o postępowaniach szczególnych w sprawach o przestępstwa i wykroczenia w czasie obowiązywania stanu wojennego są niezgodne z konstytucją.

23 lutego i 16 marca 2011 r. Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie rozpoznawał wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczący dekretu o stanie wojennym.

W wyroku z 16 marca 2011 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że dekret o stanie wojennym oraz dekret o postępowaniach szczególnych w sprawach o przestępstwa i wykroczenia w czasie obowiązywania stanu wojennego są niezgodne z art. 7 Konstytucji RP w związku z art. 31 ust. 1 Konstytucji PRL z dnia 22 lipca 1952 r. oraz z art. 15 ust. 1 Międzynarodowego Paktu Praw Osobistych i Politycznych. W pozostałym zakresie Trybunał umorzył postępowanie.

Trybunał wskazał, że mimo iż dekrety z 12 grudnia1981 r. zostały formalnie uchylone w 2002 r., to należy zbadać te akty na gruncie art. 39 ust. 3 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym ze względu na konieczność ochrony konstytucyjnych wolności i praw.

Dekret o stanie wojennym zawierał przepisy materialnoprawne ustanawiające ograniczenia konstytucyjnych wolności i praw jednostki. Przepisy te przewidywały bardzo daleko idącą ingerencję w sferę tych praw. Art. 4 ust.1 dekretu o stanie wojennym zawieszał lub ograniczał podstawowe prawa obywateli określone w Konstytucji PRL i innych ustawach oraz umowach międzynarodowych, których Polska Rzeczpospolita Ludowa była stroną.

Represyjność przepisów dekretu o stanie wojennym przejawiała się w tym, że dokonywał penalizacji czynów, które nie były przed 13 grudnia 1981 r. karalne, a także zaostrzał odpowiedzialność karną za czyny zabronione na gruncie ówczesnego prawa. Dekret o stanie wojennym wiele dotychczasowych wykroczeń kwalifikował jako przestępstwa.

(…)

Wyrok jest ostateczny, a jego sentencja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.”

Kto chce może sobie przeczytać to w całości:

http://www.trybunal.gov.pl/Rozprawy/2010/rozprawy.htm

Dodam jeszcze.

 1. Rzecznikiem Praw Obywatelskich, który złożył w tej sprawie wniosek do Trybunału Konstytucyjnego był Janusz Bogumił Kochanowski, który urodził się 18. 04. 1940 roku w Częstochowie. Został zamordowany 10. 04. 2010 roku w lasku pod Katyniem. Rzecznikiem Praw Obywatelskich był od 2006 roku.

 2. Zaskoczyło mnie w tym komunikacie to, że dekrety stan wojny, został uchylone dopiero w 2002 roku (patrz komunikat powyżej, czwarty akapit z moim podkreśleniem). Dlatego „pianie z zachwytu” nad tym, że w Polsce demokracja nastała w 1989 roku jest niczym nie uzasadnione. No bo jakże to? W demokratycznej Polsce obowiązywały jeszcze dekrety stanu wojny? Dlaczego tego „drobiazgu” nie zauważyli rycerze Jaruzela zgromadzenie przy tak zwanym „okrągłym stole” w 1989 roku. W opinii wielu uczciwych Polaków, to nie był żaden okrągły stół tylko okrągłe koryto Jaruzela ’89.

 3. Za Jaruzela wielokrotnie wywalano mnie z roboty. Miałem „wilczy bilet”, to znaczy, wydalono mnie ze złą opinią, gdzie napisano, że prezentowałem poglądy niezgodne z socjalizmem. A w latach 80-tych nie przyjmowano praktycznie do żadne roboty bez opinii z poprzedniego miejsca pracy. Jako najbliższa rodzina biedowaliśmy a dzieci były wówczas małe. Nie mogłem też wyjechać za granicę, gdyż jako emerytowany żołnierz zawodowy miałem dostęp do tajemnic. Od całkowitego ubóstwa uratowało nas moje świadczenie rentowe, które pokrywało jedynie koszty utrzymania mieszkania. Inni w podobnej sytuacji nawet tego nie mieli.

Zbrodnia. Słownik języka polskiego, tak definiuje to wyrażenie:

 1. poważne przestępstwo naruszające normy społeczno – etyczne, np. zabójstwo, ciężkie pobicie kogoś, w prawie polskim zagrożone karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od 3 lat albo najsurowszą karą pozbawienia wolności na 25 lat lub karą śmierci.

  Zbrodnia ludobójstwa zbrodnia polegająca na działaniu w zamiarze zniszczenia (w całości lub w części) określonej grupy narodowej, etnicznej, rasowej lub religijnej, np. hitlerowska eksterminacja Żydów w okresie II wojny światowej.

  Zbrodnie przeciw ludzkości morderstwa, eksterminacje, niewolnicze podporządkowanie i inne nieludzkie czyny popełniane wobec ludności cywilnej w czasie wojny lub pokoju (np. zbrodnie hitlerowskie w krajach okupowanych w czasie II wojny światowej).

  Zbrodnie przeciw pokojowi zbrodnie polegające na przygotowywaniu, wszczęciu lub prowadzeniu wojny napastniczej, a także na prowadzeniu wojny z pogwałceniem traktatów i porozumień międzynarodowych.

  Zbrodnie wojenne prowadzenie wojny napastniczej, czyny przestępcze nie usprawiedliwione koniecznością wynikającą z działań wojskowych, wynikające z naruszenia prawa międzynarodowego (np. nieludzkie obchodzenie się z ludnością cywilną okupowanego kraju, mordowanie chorych, rannych, jeńców, zakładników, deportacje ludności cywilnej na przymusowe roboty, rabunek, burzenie miast itp.).

  Zbrodnia doskonała zbrodnia tak obmyślona, że nie pozostawia żadnych poszlak, które by pozwalały ją wykryć.

 2. czyn zasługujący pod względem moralnym na najwyższe potępienie.

Zbrodniarz, to człowiek, który popełnił zbrodnię.

Zbrodniarz wojenny, to ten, kto narusza międzynarodowe prawo wojenne, wydaje wyroki śmierci lub sam bierze udział w egzekucjach ludności cywilnej, jeńców, w torturowaniu i prześladowaniu ludności na okupowanym terytorium.

Chciałbym dożyć jeszcze chwili, kiedy Jaruzel jeszcze za jego życia, zostanie pozbawiony wszelkich godności w Polsce. Uważam, że w pierwszej kolejności Jaruzel powinien być zdegradowany do szeregowca. Aby dłużej nie plamił munduru żołnierza polskiego, gdzie na guzikach od dawna umieszczano nasze godło – orła w koronie.

Myślę sobie, że data od której będziemy uczciwie liczyć demokrację III RP, to będzie ten dzień kiedy Jaruzel zostanie rzetelnie i sumiennie rozsądzony. Póki co dla mnie w Polsce mamy PRL Bis, żadną tam III RP. 16. 03. 2011 roku jest data przełomową w tej sprawie. Warto ją zapamiętać.

16 marca 2011 roku, Trybunał Konstytucyjny

zapoczątkował rozliczanie stanu wojny, który wprowadził

Jaruzel czyli Wojciech Witold Jaruzelski.

Oby ta data przeszła do historii.