Stan zamordyzmy, czyli urząd za zasiekami.

Wystarczy porównać zapisy art. 63 Kodeksu postępowania administracyjnego sprzed nowelizacji z obecnym. W poprzednim zapisie stało napisane:

§ 1 Podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) mogą być wnoszone pisemnie, telegraficzne lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a takę ustnie do protokołu.

zaś dalej zapisano

§ 4 Organ administracji publicznej obowiązany jest potwierdzić wniesienie podania, jeżeli wnoszący je tego zażąda.

Obecnie artykuł ten (obowiązuje od lipca 2010 r.) ma następujące brzmienie.

§ 1. Podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

§ 2. Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.

§ 3. Podanie wniesione pisemnie albo ustnie do protokołu powinno być podpisane przez wnoszącego, a protokół ponadto przez pracownika, który go sporządził. Gdy podanie wnosi osoba, która nie może lub nie umie złożyć podpisu, podanie lub protokół podpisuje za nią inna osoba przez nią upoważniona, czyniąc o tym wzmiankę obok podpisu.

§ 3a. Podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno:

1) być uwierzytelnione przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo ust. 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz

2) zawierać dane w ustalonym formacie, zawartym we wzorze podania określonym w odrębnych przepisach, jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie podań według określonego wzoru.

§ 4. Organ administracji publicznej jest obowiązany potwierdzić wniesienie podania, jeżeli wnoszący tego zażąda. W przypadku wniesienia podania w formie dokumentu elektronicznego organ jest obowiązany potwierdzić wniesienie podania przez doręczenie urzędowego poświadczenia odbioru na wskazany przez wnoszącego adres elektroniczny.

W czym problem?

Ano w elektronicznej skrzynce podawczej. Dostęp do tej skrzynki broni podpis elektroniczny, za który trzeba zapłacić, a ponadto należy również kupić sobie odpowiednie urządzenie, które umożliwia wprowadzanie do komputera ów podpis elektroniczny. Na to potrzeba kilkaset złotych w skali roku. Mnie, jak zresztą większość Polek i Polaków, na taką ekstrawagancję i dziwactwo nie stać. Takim to sposobem, nam, pospólstwu, obecny minister od administracji, Ob. Jerzy Miller zatrzasnął urzędowe drzwi i otoczył je niewidzialnymi zasiekami powodując, że większość urzędów jest niedostępna przez internet.

Chciałbym zwrócić również na inny zapis w Kodeksie postępowania administracyjnego. Poprzednio był sam art. 76 a obecnie jest jeszcze dodane 76a. Proszę to sobie powolutku, ze zrozumieniem, przeczytać.

Art. 76. § 1. Dokumenty urzędowe sporządzone w przepisanej formie przez powołane do tego organy państwowe w ich zakresie działania stanowią dowód tego, co zostało w nich urzędowo stwierdzone.

§ 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do dokumentów urzędowych sporządzanych przez organy jednostek organizacyjnych lub podmioty, w zakresie poruczonych im z mocy prawa lub porozumienia spraw wymienionych w art. 1 pkt 1 i 4.

§ 3. Przepisy § 1 i 2 nie wyłączają możliwości przeprowadzenia dowodu przeciwko treści dokumentów wymienionych w tych przepisach.

Art. 76a. § 1. Jeżeli dokument znajduje się w aktach organu lub podmiotu, o którym mowa w art. 76 § 1 lub 2, wystarczy przedstawić urzędowo poświadczony przez ten organ lub podmiot odpis lub wyciąg z dokumentu. Organ administracji publicznej zażąda udzielenia odpisu lub wyciągu, jeżeli strona sama uzyskać ich nie może. Gdy organ uzna za konieczne przejrzenie oryginału dokumentu, może wystąpić o jego dostarczenie.

§ 2. Zamiast oryginału dokumentu strona może złożyć odpis dokumentu, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.

§ 3. Zawarte w odpisie dokumentu poświadczenie zgodności z oryginałem przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym ma charakter dokumentu urzędowego.

§ 4. Jeżeli jest to uzasadnione okolicznościami sprawy, organ administracji publicznej zażąda od strony składającej odpis dokumentu, o którym mowa w § 2, przedłożenia oryginału tego dokumentu.

Proszę zwrócić uwagę na te zapisy. W poprzednie wersji, każdy z nas mógł wykonać kopię i sam poświadczyć za zgodność. Teraz trzeba z takimi dokumentami udać się do urzędu lub do certyfikowanego prawnika, który może poświadczyć za zgodność z oryginałem.

Obowiązująca Konstytucja w Polsce stanowi, że jej przepisy stosuje się bezpośredni (art. 8) i że wszyscy jesteśmy równi wobec prawa (art. 32).

Zamordyzm, albo też autorytaryzm, czyli stosowanie wobec kogoś brutalnego rygoru, rządy twardej ręki; despotyzm, tyrania.

Zasieki, to takie kozły drewniane lub żelazne oplątane drutem kolczastym, stawiane jako zapory obronne dla zatarasowania przejścia, zamknięcia dostępu do czegoś.

 

SR Gdynia, II Kp 591, zażalenie.

Sąd Okręgowy

za pośrednictwem

Sąd Rejonowy

Gdynia

Z A Ż A L E N I E

Sygn. akt: II Kp 591/10, zarządzenie z datą 19. 01. 2011 r., anonimowy SSR.

Doręczono dnia 24. 01. 2011 r.

Ośmielam się zaskarżyć powyższe zażalenie gdyż zarzucam mu:

  1. niekonstytucyjność, z art.: 2, 7, 8, 78 i 176 obowiązującej Konstytucji w Polsce;

  2. anonimowość orzeczenia, jako że brakuje nazwiska osoby zarządzającej;

  3. brak sprecyzowania niedopuszczalności z mocy ustawy.

Na tej podstawie podtrzymuję wniosek o skierowanie sprawy do Prokuratury Okręgowej w Gdańsku celem: uczciwego, solidnego i rzetelnego przeprowadzenia śledztwa z umożliwieniem mi działania, jako pokrzywdzonemu, w charakterze oskarżyciela posiłkowego.

UZASADNIENIE

W preambule obowiązującej Konstytucji w Polsce zapisano: „pomni gorzkich doświadczeń z czasów, gdy podstawowe wolności i prawa człowieka były w naszej Ojczyźnie łamane, pragnąc na zawsze zagwarantować prawa obywatelskie, a działaniu instytucji publicznych zapewnić rzetelność i sprawiedliwość, w poczuciu odpowiedzialności przed Bogiem lub przed własnym sumieniem, ustanawiamy Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej jako prawa podstawowe dla państwa (…) a poszanowanie tych zasad mieli za niewzruszoną podstawę Rzeczypospolitej Polskiej.”

Dotychczasowe postępowanie członków wymiaru sprawiedliwości, którzy zajmowali się tą sprawą dowodzi, że ta formuła została nadszarpnięta i sponiewierana. Tym samym ograniczono autorytet, powagę, prestiż, respekt, szacunek i uznanie dla organów wymiaru sprawiedliwości w Polsce.

 

SR Gdynia, II Kp 591, anonimowo!

W dniu dzisiejszym otrzymałem pismo sądowe. Po otworzeniu koperty doznałem wytrzeszczu gałki ocznej. Ze względu na treść dokumentu pozwoliłem sobie rozesłać jego kopię. Wedle dostępnych informacji prezesem Sądu Rejonowego w Gdyni jest: SSO, Ob. Piotr Matuszewski, a przewodniczącą wydziału II Karnego jest: SSR, Ob. Marta Urbańska, zaś kierownikiem jest: Ob. Irena Miler.

Oto treść tego dokumentu.

Pieczątka o treści:

SĄD REJONOWY

Wydalał II Karny

Plac Konstytucji 5

81-969 Gdynia 2

tel. 699-61-42

Sygn. akt II Kp 591/10

Gdynia, dnia 19.01.2011 r.

ZARZĄDZENIE

Na podstawie art. 429 § l kpk odmówić przyjęcia zażalenia Zbigniewa Grabowskiego na postanowienie Sądu Rejonowego w Gdyni z dnia 22.12.2010 r. w przedmiocie rozpoznania zażalenia na postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa, jako niedopuszczalnego z mocy ustawy

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 426 § l kpk na postanowienie Sądu w przedmiocie rozpoznania zażalenia na postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa zażalenie nie przysługuje.

Pieczęć okrągła

z godłem wewnątrz

z napisem:

SĄD REJONOWY

*W GDYNI*?*

ZA ZGODNOŚĆ

Gdynia 19 01 2011

sekretarz

podpis nieczytelny

POUCZENIE:

Na zarządzenie przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Gdańsku w terminie 7 dni od daty jego doręczenia. Zażalenie wnosi się za pośrednictwem sądu, który wydał zaskarżone zarządzenie.

 

Dwa morderstwa.

Pierwsze. Polska. 21. 10. 2010 roku.

Około godz. 11.30 liczący sobie 62 lata Ryszard C. z Częstochowy, zastrzelił (czterema strzałami!) Marka Rosiaka, podczas wykonywania czynności służbowych w lokalu będącego siedzibą europosła. Zranił też nożem innego asystenta poselskiego. Marek Rosiak miał 62 lata. Wedle ostatnich doniesień, Ryszard C. odbył już czterotygodniową obserwację psychiatryczną. Podobno jest poczytalny, ale psychiatrzy pocą się i płodzą jakąś ekspertyzę w sprawie, a śledczy podobno już zgromadzili większość materiału dowodowego. Ryszardowi C. przedłużono areszt do końca kwietnia.

Minęło tylko trzy miesiące.

Drugie. USA. 8. 01. 2011 roku.

Jared Loughner, młodzian liczący sobie 22 lata, wtargnął do centrum handlowym w Tucson, w Arizonie, gdzie odbywały się spotkania z demokratyczną deputowaną do Izby Reprezentantów USA, Gabrielle Giffords i zastrzelił 6 osób oraz ranił 13. Federalna ława przysięgłych już formalnie postawiła go w stan oskarżenia, a prokuratura ma już częściowy akt oskarżenia.

Minęło tylko kilkanaście dni.

Sąd szybszy niż poczta!

Poniżej przedstawiłem dowód jak działa urząd Poczta Polska, która potrzebuje aż trzech tygodni na to aby dokonać zwrotnego potwierdzenia doręczenia listu poleconego. W tym samym czasie, w Sądzie Rejonowym w Gdyni (w skrócie SRG), odbyły się w tych sprawach aż trzy tajne posiedzenia tegoż sądu, które przedstawiłem w moim liście. Tm samym wszedłem w posiadanie trzech dowodów, że urząd SRG jest szybszy od urzędu Poczta Polska.

Dowód nr 1.

Mój list wysłałem 30. 12. 2010 r. Do prezesa SRG i dotarł on tam w dniu 4. 01. 2011 r. Oto treść dokumentu, który dodarł do mnie w dniu 19. 01. 2011 r. za zwrotnym potwierdzeniem odbioru w tej sprawie. List był nadany w GDYNIA G202. Na kopercie nadrukowano, nad sygn. akt datę: 13/01/2011, a list został wysłany 18. 01. 2011 r. o czym mówi stempel pocztowy.

Sygn. akt I C 1466/10

Postanowienie

Dnia 10 stycznia 2010 r.

Sąd Rejonowy w Gdyni Wydział I Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Joanna Kaźmierowska – Sławska

po rozpoznaniu w dniu 3 stycznia 2010 r. w Gdyni

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Zbigniewa Grabowskiemu [tak jest napisane!]

przeciwko Skarbowi Państwa – Prokuraturze Rejonowej w Gdyni

o zapłatę

postanawia:

stwierdzić swą niewłaściwość i na podstawie art. 200 § l k.p.c. w związku z art. 1 7 pkt 4 k.p.c. przekazać sprawę do rozpoznania Sądowi Okręgowemu w Gdańsku.

Pieczęć okrągła

z godłem wewnątrz

z napisem:

SĄD REJONOWY

*W GDYNI*10*

Na oryginale właściwe podpisy

Za zgodność sekretarz sądu

Sekretarz sądowy

Justyna nazwisko nieczytelne

podpis nieczytelny

Od powyższego postanowienia/zarządzenia

nie przysługuje zażalenie

* * * * * * * * * *

Proszę zwrócić uwagę. Mój list dotarł do sądu 4. 01. 2011 r. natomiast e-maila w tej sprawie wysłałem 23. 12. 2010 r. a potwierdzenie otrzymałem 27. 12. 2010 r. I nie chodziło mi o jakąś zapłatę, lecz o rozwiązanie prokuratury w Gdyni. Posiedzenie odbyło się 3. 01. Dokument opatrzono datą 10. 01.

Dowód nr 2.

Mój list wysłałem 30. 12. 2010 r. Do prezesa SRG i dotarł on tam w dniu 4. 01. 2011 r. Oto treść dokumentu, który dodarł do mnie w dniu 20. 01. 2011 r. za zwrotnym potwierdzeniem odbioru w tej sprawie. List był nadany w GDYNIA G202. Na kopercie nadrukowano, nad sygn. akt, datę: 14/01/2011, a list został wysłany 19. 01. 2011 r. o czym mówi stempel pocztowy.

Sygn. akt I C 50/11

POSTANOWIENIE

Dnia 13 stycznia 2011 r.

Sąd Rejonowy w Gdyni I Wydział Cywilny:

Przewodniczący: SSR Tadeusz Kotuk

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 13 stycznia 2011 r, w Gdyni sprawy z powództwa Zbigniewa Grabowskiego przeciwko Skarbowi Państwa – Prokuraturze Rejonowej w Wejherowie

o zapłatę

postanawia

na mocy art. 17 pkt 4 k.p.c. w zw. z art. 21 k.p.c. stwierdzić swą niewłaściwość rzeczową i przekazać sprawę do rozpoznania Sądowi Okręgowemu w Gdańsku.

Pieczęć okrągła

z godłem wewnątrz

z napisem:

SĄD REJONOWY

*W GDYNI*1?*

Na oryginale właściwe podpisy

Za zgodność

St. sekretarz sądowy

A. nazwiska brak

podpis nieczytelny

Od powyższego postanowienia/zarządzenia

nie przysługuje zażalenie

* * * * * * * * * *

Takie głupstwo. Podobne postanowienia jak w dowodzie nr 1, ale inna podstawa prawna. Tak to właśnie funkcjonuje.

Dowód nr 3.

Mój list wysłałem 30. 12. 2010 r. Do prezesa SRG i dotarł on tam w dniu 4. 01. 2011 r. Oto treść dokumentu, który dodarł do mnie w dniu 20. 01. 2011 r. za zwrotnym potwierdzeniem odbioru w tej sprawie. List był nadany w GDYNIA G202. Na kopercie nadrukowano, nad sygn. akt, datę: 14/01/2011, a list został wysłany 19. 01. 2011 r. o czym mówi stempel pocztowy.

Od powyższego postanowienia/zarządzenia

nie przysługuje zażalenie

Sygn. akt l C 55/11

POSTANOWIENIE

Dnia 13 stycznia 2011 r.

Sąd Rejonowy w Gdyni Wydział l Cywilny

Przewodniczący SSR Karolina Sarzyńska

po rozpoznaniu w dniu 13 stycznia 2011 roku

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Zbigniewa Grabowskiego

przeciwko Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku

o odszkodowanie i zadośćuczynienie

postanawia

na podstawie art. 17 pkt.4 k.p.c. w zw. z art. 200§1 k.p.c. uznać się niewłaściwym rzeczowo i sprawę przekazać do rozpoznania Sądowi Okręgowemu w Gdańsku Wydział l Cywilny.

Pieczęć okrągła

z godłem wewnątrz

z napisem:

SĄD REJONOWY

*W GDYNI*10*

Na oryginale właściwe podpisy

Za zgodność

Elżbieta Pancer

podpis nieczytelny

* * * * * * * * * *

Tak to właśnie wygląda, jeżeli człowiek zaczyna przyglądać się wszystkim szczegółom temu co otrzymuje się z sądu. Jeszcze jedna uwaga. Samo wysłanie listu kosztowało mnie 5,80 zł. W tej sprawie otrzymałem już pięć listów. Jeżeli każdy z tych listów kosztował tyle samo, to jest to już (5 x 5,80zł) 28 zł. Wypada też zwrócić uwagę na to, że orzeczenia sądowe dotarły do mnie wcześniej niż moja „zwrotka”. I są to niezbite dowody na to, że urząd sądowy w Gdyni jest szybszy niż urząd Poczta Polska działając na tym samym obszarze geograficznym.

____________________

PS. Dopisałem 24. 01. 2011 r.

Tu w teksie jest błąd w liczeniu. 5 x 5,80 zł = 29 zł bo (5 x 5 zł + 5 x 0,8 zł = 25 zł + 4 zł, albo 5 x 6 zł – 5 x 0,2 zł = 30 zł – 1 zł). Zrobiłem to celowo po to, aby tym co czytają cokolwiek, zwrócić uwagę jak nieraz trudno jest zauważyć błąd w jakimś tekście. Tak jak tu na przykład, aby to zauważyć trzeba by umieć szybko liczyć w pamięci, albo mieć kalkulator przy sobie. Podobnie jest z tekstami prawnymi. Tam sytuacja jest o wiele trudniejsza, jako że akty prawne są bardzo często nowelizowane i to co mamy na papierze szybko dezaktualizuje się.

 

Prezes SR Gdynia, zwrotka.

Poczta Polska potrzebowała trzech tygodni na pokonanie odległości nie więcej niż kilkanaście kilometrów, licząc w prostej linii od mnie do Gdyni. List polecony za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, do Prezesa Sądu Rejonowego w Gdyni, wysłałem 30. 12. 2010 r. i z taką datą jest stempel pocztowy „mojego” urzędu pocztowego (30121014). Dwie ostatnie cyfry oznaczają godzinę nadania, bo stemple pocztowe muszą być co jakiś czas przestawiane. To tak stara tradycja obowiązująca w cywilizowanych państwach.

Na mojej „zwrotce” jest stempel prezesa sądu z datą wpływu 04 STY. 2011. Nie ma żadnego podpisu, pomimo że na „zwrotce” wyraźnie jest napisane: podpis odbiorcy. Kiedy ja otrzymuję taki list, to listonosz żąda ode mnie abym podpisał się czytelnie. Urzędnika prezesa sądu w Gdyni to nie obowiązuje, widać to jednoznacznie i to dowodzi, że żyjemy w dwóch różnych światach. Nie są też wypełnione żadne rubryki, które są w stemplu: NR Prez …../….. Załączniki ….. egz. Dziwi mnie, że takie cóś jest stosowane. W tym miejscu warto więc podać za stroną internetową o Sądzie Rejonowym w Gdyni:

http://gdansk.so.gov.pl/ez/index.php/plain/sad_rejonowy_w_gdyni

że prezesem tego sądu jest, SSO Ob. Piotr Matuszewski, natomiast sekretariat prezesa prowadzi kierownicza, Ob. Grażyna Kościelska.

Proszę też zwrócić uwagę na daty. List nadałem 30. 12 (czwartek) około godz. 14 a do sądu dotarł 4. 01. (wtorek) bez podania godziny. Biorąc pod uwagę, że to nowy rok, to trzeba uczciwie przyznać, że jest to przyzwoity termin doręczenia listu poleconego. Łatwo to też policzyć na palcach. Minęło 5 dni.

Z drugiej strony mojej „zwrotki” oprócz mojego adresu jest stempel pocztowy: GDYNIA G202 *AH* 18011112. Oznacza to, że moja „zwrotka” wróciła od prezesa sądu na pocztę w dniu 18. 01. (wtorek) około godz. 12. I to jest zdumiewające! Procedura ta trwała dokładnie dwa tygodnie! Ostatni raz w Gdyni, w sądzie, byłem 23. 12. 2010 r. Nie zauważyłem, aby na Placu Konstytucji, gdzie znajduje się sąd i poczta, były jakieś poważne zmiany. Tak jak dawniej, z sądu do poczty, to nie więcej niż 100 metrów, licząc odległości pomiędzy wejściami głównymi, a po narożnikach budynków, będzie jeszcze mniej. Jest tylko jeden ambaras i szkopuł. Dawniej poczta ta, to był urząd PPUP (Przedsiębiorstwo Państwowe Użyteczności Publicznej) Gdynia 2, a na stemplach pocztowych było GDYNIA 2. Teraz na mojej „zwrotce” jest stempel z napisem: GDYNIA G202. I tu nasuwają się od razu pytania. To G202, to liczba urzędów w Gdyni czy w okolicy? Czy ten urząd, tak stemplujący się, w ogóle jest w Gdyni? Jeżeli tak, to dlaczego z sądu na pocztę, mieszczące się w tym samym mieście, przekazanie mojej „zwrotki” trwało dokładnie dwa tygodnie? Natomiast „moja” poczta nie posiada żadnego numeru, pomimo że geograficznie leży w tym samym województwie co Gdynia. U mnie jest tylko nazwa miejscowości. Dodam jeszcze, że dniu 17. 01. 2011 r. złożyłem reklamację drogą elektroniczną o braku doręczenia mi mojej „zwrotki”. I szczęśliwym zbiegiem okoliczności moja „zwrotka” została ostemplowana w dniu następnym (1801112) w samo południe. Nie będę dochodził tego kto przetrzymywał tę moją „zwrotkę”, którą otrzymałem w dwa dni później, też w samo południe. Życia ludzkiego zabraknie na wyjaśnianie takich „dupereli”.

Wypada więc podsumować. Z „mojej” poczty, list polecony za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, wędrował:

  • do sądu w Gdyni (okres nowego roku) 5 (pięć) dni;

  • z sądu w Gdyni na tajną pocztę, 14 (czternaście) dni;

  • z Gdyni (G202) do mnie 2 (dwa) dni.

Tyle informacji można wyczytać z niewielkiego żółtego kartonika, który przyklejamy do koperty aby otrzymać potwierdzenie, że nasz list dotarł do adresata. A tym listem wysłałem zażalenie i kilka pozwów cywilnych (część z nich jest tu na blogu), albowiem sąd w Gdyni, w osobie SSR Ob. Marek Kapała, odmówił wszczęcia śledztwa w sprawie jawnego i ukrytego dyskryminowania mnie i mojej rodziny. Wcześniej, to samo uczynił prokurator w Gdyni, Ob. Sławomir Dzięcielski. Myślę sobie, że prokuratorzy; tak jak robią to sędziowie (używają powszechnie skrótu SSR = sędzia Sądu Rejonowego); powinni stosować również podobnego skrótu: PPR = prokurator Prokuratury Rejonowej. Nie będę dywagować na temat co się komu kojarzy ze różnymi skrótami.

Dlaczego Szwajcaria słynie, między innymi, z bardzo dobrych zegarków, których produkowanie rozpoczęto metodą chałupniczą (sic!) dawno, dawno temu? Bo to co raz zostało zbudowane jest ciągle udoskonalane, dając ludziom satysfakcję i zadowolenie przekazywane z pokolenia na pokolenie. A u nas, w Polsce, na przykładzie poczty wykazałem, że taki stan, zbliżony do szwajcarskiego, nie jest możliwy do osiągnięcia w ciągu najbliższych kilkudziesięciu lat.

Gorzkie, ale jakże prawdziwe. Praprzyczyna zaś leży w sprawowaniu władzy sądowniczej w Polsce. Co już udowodniłem i będę to czynił nadal. W miarę sił zdrowia i możliwości finansowych.

 

Katyń. Zbrodnia 2010 r.

Wczorajsza żenująca debata sejmowa potwierdziła, że 10. 04. 2010 roku, w lasku pod Katyniem doszło do zbrodni. Nie będę tu nadmiernie rozwodził się nad tym, aby to solidnie udowodnić. Proszę tylko zwrócić uwagę na to co przedstawiłem poniżej.

Dlaczego to była zbrodnia?

Cały Świat obiegło zdjęcie, jak urzędujący w Polsce i w Rosji premierzy padli sobie w objęcia. Cały Świat widział również, jak niszczony był podstawowy dowód w zbrodni – wrak samolotu. To są niepodważalne dowody zbrodni. Gdyby było inaczej, to w kilka godzin po katastrofie teren tragedii został by ogrodzony a wszystko byłoby dobrze zabezpieczone. Przecież to zginął prezydent Polski! Byli generałowie z NATO! Jakie ważne dokumenty „zniknęły”?

Uścisk: Putin – Tusk z 10. 04. 2010 r. dowodzi, że obaj premierzy są w niezłej zażyłości i komitywie. I to oni, solidarnie, ponoszą odpowiedzialność za brak zabezpieczenia terenu katastrofy. Gdyby nie było zamachu na prezydenta Polski, to obaj premierzy: Putin i Tusk, przez podległe sobie służby, doprowadzili by do tego, że każda najdrobniejsza rzecz pochodząca z tej katastrofy (nawet guziki!) wróciłyby do Polski, a nie były szarpane i targane wichrami, smagane deszczami i śniegiem, przypiekane Słońcem i mrożone…

Tak. Moim zdaniem, Ob. Donald Franciszek Tusk, urzędujący w Polsce premier, ma krew polskich prezydentów (urzędującego i byłego) na swoich rękach. Tego nie da się zakrzyczeń z sejmowej mównicy.

Nie trudno też obnażyć listę współwinowajców. Jak na razie, kiedy to piszę, na stronach Sejmu nie ma jeszcze dokumentu przedstawiającego wynik głosowania podczas 83 sesji w dniu 19. 01. 2011 r. do punktu 8 porządku obrad Sejmu na temat:

Informacja Prezesa Rady Ministrów dotycząca działań rządu zmierzających do ustalenia przyczyn i okoliczności katastrofy samolotu TU-154M w dniu 10 kwietna 2010 r. pod Smoleńskiem

Z doniesień publikatorów wynika, że informacja została przyjęta.

 

Katyń 2010. Dymiący pistolet.

Ruska komisja działająca pod kierownictwem ichniego premiera, w sprawie tragicznej katastrofy w dniu 10. 04. 2010 r. polskiego rządowego samolotu TU-154M wydała werdykt, który brzmi. To władze Polski są winne katastrofie.

Wypada więc przypomnieć, że na czele rządu w Polsce stoi Ob. Donald F. Tusk. I to on trzyma dymiący pistolet.

Należy przywieść na pamięć, że 10. 04. 2010 roku mijała 70-ta rocznica, kiedy to sowiety na rozkaz swoich najwyższych władz państwowych rozpoczęły zabijać, strzałem w tył głowy, polskich jeńców wojennych na swoim terytorium. Dla uczczenia tej najcięższej zbrodni sprzed 70-ciu laty, dokonanej na Narodzie polskim, oraz uhonorowanie i oddanie czci zamordowanym przez sowietów; z Polski, z lotniska wojskowego, samolotem wojskowym, z wojskową załogą udał się prezydent Polski, prof. Lech Kaczyński z małżonką i 94 ważnymi osobistościami życia publicznego Polski.

Godzi się przypomnieć, że samolot był ruskiej produkcji i przez ruskich remontowany kilka miesięcy wcześniej. Tragedia zdarzyła się również na ruskim lotnisku z ruską obsługą. Ruskie twierdzą, że lot tego samolotu, to był lot cywilny i podjęto go na własne ryzyko załogi samolotu TU-154M. Ruskie oświadczyli wszem i wobec, że ekipa kierująca samolotem była niedoświadczona i nie miała certyfikatów do latania w Rosji. Ruskie stwierdzili dodatkowo, że na pokładzie samolotu spożywano obwicie alkohol, a jeden pijany pasażer chodził sobie po samolocie, a nawet wpływał na czynności wykonywane przez załogę kierującą samolotem.

To Ob. Donald F. Tusk trzyma nadal dymiący pistolet. I to ruskie przyłapały urzędującego premiera w Polsce w takiej sytuacji. Tak to oceniam.

Katyński zatrzask.

http://www.rp.pl/galeria/11,1,459744.html

http://www.se.pl/multimedia/galeria/39725/premierzy-tusk-i-putin-na-miejscu-katastrofy/