Prezes SR Gdynia, odpowiedź.

Wcześniej przedstawiłam treść pisma, które w dniu 23 bm. wysłałem do prezesa Sądu Rejonowego w Gdyni. Napisałem tam między innymi.

Jednocześnie wnoszę o zabezpieczenie akt prokuratury (3 Ds. 208/10) w obecnym ich stanie, do dalszego procesowania, jako że występuję z pozwem cywilnym o rozwiązanie Prokuratury Rejonowej w Gdyni. Akta te są podstawowym dowodem w sprawie, wraz z pismem, które złożyłem w biurze podawczy tutejszego sądu w dniu dzisiejszym o godz. 10.07. Było to moje oświadczenie adresowane do Prezesa tutejszego sądu.

Otrzymałem odpowiedź w tej sprawie. Zdumiewa mnie fakt, że to nie prezes odpowiada na moje pismo lecz jego podwładny, SSR mgr Ob. Marek Kapała. Wedle dostępnej informacji w internecie, prezesem Sądu Rejonowego w Gdyni jest SSO Ob. Piotr Matuszewski. Pismo jest z nadrukiem godła polskiego z adresem sądu. Dla podkreślenia rangi dokumentu, dodatkowo opatrzono go pieczęcią sądu. Nie będę tu przytaczał wszystkich elementów tego pisma. Ograniczę się do rzeczy najważniejszych. Oto treść tego pisma.

ORZEŁEK W KORONIE

Obok pieczęć sądu.

Sąd Rejonowy w Gdyni

II Wydział Karny

ul. Plac Konstytucji 5

81-969 Gdynia

Telefon (58) 699-61-42, faks 699-61-44

Sygnatura akt II Kp 591/10/Kp Gdynia dnia 28.12.2010 r.

Zbigniew Grabowski    

[mój adres domowy]      

Sąd Rejonowy w Gdyni II Wydział Karny w odpowiedzi na pismo z dnia 27.12.2010r. informuje, iż w sprawach karnych Sąd zgodnie z art. 130 k.p.k. doręcza pisma za pokwitowaniem odbioru. Poczta elektroniczna nie spełnia tego wymogu.

W sprawie zabezpieczenia akt 3 Ds. 208/10 wnioskodawca winien zwrócić się do Prokuratury Rejonowej w Gdyni, która jest ich dysponentem.

SĘDZIA SADU REJONOWEGO     

w Gdyni                      

mgr Marek Kapała               

podpis nieczytelny              

* * * * * * * * * *

Moje spostrzeżenie.

Wyżej wykazałam, że wnosiłem o zabezpieczenie prokuratorskich dokumentów dla celów dowodowych, które aktualnie znajdują się w sądzie. Ręce i nogi opadają na to co odpowiada mi SSR Ob. Marek Kapała. To jest jednak dokument przeciwko temu, aby Ob. M. Kapała dalej nie pełnił funkcji publicznej sędziego sądu rejonowego. Zdumiewa również fakt, że prezes sądu w Gdyni SSO Ob. Piotr Matuszewski kryje się za plecami swojego podwładnego.

Zobaczymy co z tego wyniknie i jak mocno dostanę po łapach.

Cały czas jednak dowodzę, że obowiązująca Konstytucja w Polsce nie jest warta funka kłaków.

SSR M. Kapała, pozbawić uprawnień.

Zbigniew Grabowski – powód

[mój adres domowy]

Sąd Rejonowy

I Wydział Cywilny

Pl. Konstytucji 5

81 – 969 Gdynia

P O Z E W

o pozbawienie uprawnień sędziego Sądu Rejonowego

ze skutkiem natychmiastowym.

Plac Konstytucji 5, 81 – 969 Gdynia, Marek Kapała – pozwany.

Wartość przedmiotu sporu 1 (słownie jeden) zł.

Ośmielam się wnosić o:

 1. pozbawienie prawa wykonywania zawodu sędziego, Marka Kapałę, ze skutkiem natychmiastowym;

 2. zasądzenie od M. Kapała kwoty 100.000 (słownie sto tysięcy) zł na rzecz Centrum Zdrowia Dziecka;

 3. zasądzenie na moją rzecz kosztów procesu w wysokości nie mniej niż 1.000 (jeden tysiąc) zł.

UZASADNIENIE

 1. SSR M. Kapała w postanowieniu tegoż sądu, w sprawie o sygn. akt: II Kp 591/10 z dnia 22. 12. 2010 r. napisał, że moja mozolna pisanina w tej sprawie jest jedynie wyrazem polemiki. Ośmielam się nie zgodzić z tą asercją. Ponadto stwierdził, że: niewykonywanie wyroków sądów cywilnych w rozpatrywanym zakresie, jakkolwiek karygodne, nie wyczerpuje znamion przestępstwa. Tym samym SSR M. Kapała pisemnie udowodnił i wykazał, że w Polsce zbędne są sądy cywile, jako że nie ma obowiązku wykonywania wyroku i tym samym należy doprowadzić do ich (sądów) rozwiązania, albowiem czyny takie nie zawierają czynu zabronionego. Ano zobaczymy.

 2. W przytoczonym powyżej postanowieniu wystąpiła obraza przepisów Konstytucji RP art. 78: Każda ze stron ma prawo do zaskarżenia orzeczeń i decyzji wydanych w pierwszej instancji. Tymczasem sekretarz sądowy, Ob. Kinga Pazdro, napisała: Na postanowienie nie przysługuje prawo wniesienia zażalenia bez podania podstawy prawnej.

 3. SSR M. Kapała nie zauważył, że prokurator Sławomir Dzięcielski, uniemożliwiła mi działań jako oskarżycielowi posiłkowemu, ani też prokurator ten nie zebrała żadnych dowodów poza własnymi wypocinami.

Dalsze pełnienie obowiązków sędziego Sądu Rejonowego, przez M. Kapałę może prowadzić tylko i wyłącznie do podważania autorytetu, powagi, znaczenia i zaufania do państwa. Rezerwuję sobie również prawo do dokonywania kolejnych czynności prawnych w tej sprawie.

Dowód: akta sądowe tegoż sądu o sygnaturze: II Kp 591/10 oraz akta prokuratury w Gdyni o sygnaturze 3 Ds 208/10.

Podstawa prawna: Konstytucja RP:

preambuła oraz art.: 2, 7, 8, 9, 32, 45, 47, 77 i 78.

Z poważaniem

Prezes SR Gdynia

 

—— Wiadomość oryginalna ——

Temat:

Prezes SR Gdynia

Data:

Mon, 27 Dec 2010 12:33:14 +0100

Nadawca:

[cenzura]

Odpowiedź-Do:

[cenzura]

Adresat:

poi@bydgoszcz.so.gov.pl, „”, so@torun.so.gov.pl, so.wloclawek@ms.gov.pl, sogdansk@gdansk.so.gov.pl

Dnia 27 grudnia 2010

Ośmielam się niepokoić Państwa, jako że nie otrzymałem potwierdzenia z SR Gdynia, art. 130 kpc.

Ośmielam się nieśmiało wnosić i żądać o doręczanie mi wszelkich pism w tej sprawie pocztą elektroniczną na podany adres e-mail, zgodnie z „Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.” Więcej na ten temat można poczytać pod datą 28 sierpnia 2010 r. na moim blogu:

BARDZO POLITYCZNIE

Zbigniew Grabowski delator

Cywilizacja jest wtedy, kiedy żołnierze idą do cywila.

Z poważaniem

Zbigniew Grabowski

—— Wiadomość oryginalna ——

Temat:

Sygn. akt: II Kp 591/10/Kp

Data:

Thu, 23 Dec 2010 19:14:20 +0100

Nadawca:

[cenzura]

Odpowiedź-Do:

[cenzura]

Adresat:

administracja@gdynia.sr.gov.pl

Dnia 23 grudnia 2010 roku.

Prezes

Sąd Rejonowy

Gdynia

Uprzejmie informuję, że dniu dzisiejszym otrzymałem postanowienie z dnia 22 grudnia br. oraz zapoznałem się z aktami sprawy. W związku z tym, moje wnioski złożone w tej sprawie, w biurze podawczym tutejszego sądu o godz. 9.34 są bezprzedmiotowe i nie zachodzi potrzeba ich realizacji.

Jednocześnie wnoszę o zabezpieczenie akt prokuratury (3 Ds. 208/10) w obecnym ich stanie, do dalszego procesowania, jako że występuję z pozwem cywilnym o rozwiązanie Prokuratury Rejonowej w Gdyni. Akta te są podstawowym dowodem w sprawie, wraz z pismem, które złożyłem w biurze podawczy tutejszego sądu w dniu dzisiejszym o godz. 10.07. Było to moje oświadczenie adresowane do Prezesa tutejszego sądu.

W załączeniu przekazuję pozew cywilny o rozwiązanie Prokuratury Rejonowej w Gdyni, który wyślę również tradycyjną pocztą po Świętach Bożego Narodzenia br. Ponadto zgodnie z art. 78 obowiązującej Konstytucji w Polsce, na postanowienie z dnia 22. 12. br. złożę zażalenie.

Z poważaniem

Zbigniew Grabowski

Rozwiązać prokuraturę w Gdyni.

Za potwierdzeniem odbioru.

Zbigniew Grabowski – powód

[mój adres domowy]

Sąd Rejonowy             

I Wydział Cywilny        

Plac Konstytucji 5        

81 – 969 Gdynia          

P O Z E W

o rozwiązanie Prokuratury Rejonowej

ul. 10 Lutego 39, 81 – 264 Gdynia – pozwana.

Wartość przedmiotu sporu 1 (słownie jeden) zł.

     Ośmielam się wnosić o:

 1. rozwiązanie Prokuratury Rejonowej w Gdyni;

 2. rozpoznanie sprawy pod ewentualną nieobecność stron;

 3. zasądzenie od prokuratury kwoty 1.000.000 (słownie jeden milion) zł na rzecz Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie;

 4. zasądzenie na moją rzecz kosztów procesu w wysokości nie mniej niż 1.000 (jeden tysiąc) zł.

WNIOSKI DOWODOWE.

     Celem rozpoznania sprawy należy dołączyć:

 1. akta prokuratury 3 Ds. 208/10 dołączone do sprawy tutejszego sądu II Kp 591/10/Kp;

 2. moje pismo z dn. 23. 12. br. złożone do Prezesa w sprawie II Kp 591/10/Kp;

 3. akta prokuratury 3 Ds. 208/10, które powstały po dniu 25. 10. 2010 r.

 4. akta tutejszego sądu: …

UZASADNIENIE

     Zgodnie z ustawą, zadaniem prokuratury jest strzeżenie praworządności oraz czuwanie nad ściganiem przestępstw. Prokuratura w Gdyni nie wywiązuje się z tego zadania, co udowodnię na podstawie wnioskowanych dowodów.

Z poważaniem               

mój podpis                

II Kp 519/10/Kp postanowienie.

Uprzejmie wyjaśniam, że zastosowanie przeze mnie [cenzura] jest wynikiem tego, że ja w tym blogu staram się pisać wyłącznie o moich własnych problemach. Unikam wikłania kogokolwiek, nie dotyczy to oczywiście osób pełniących funkcje za publiczne pieniądze, w moje problemy i sprawy, które wszczynam osobiście i staram się zapoznać z tym opinię publiczną, lub tych którzy mogą coś skorzystać z mojej pisaniny, albo wyciągnąć wnioski do własnego postępowania. Ewentualnie mógłbym również zastosować (…) dla pominiętych tekstów, jednak zastosowanie [cenzura] jest bardziej uczciwe.

Śmieszy mnie, oraz wprawia w poważną zadumę kiedy SSR Ob. Marek Kapała jednoosobowo pisze o sobie: Sąd… Ponadto podkreślenie w tekście jest mojego autorstwa, jako że chciałem zwrócić uwagę na to stwierdzenie.

Pieczątka

Sąd Rejonowy

II Wydział Karny

Pl. Konstytucji 5

81-969 Gdynia 2

Sygn. akt II Kp 591/10

POSTANOWIENIE

Dnia 22 grudnia 2010 r.

Sąd Rejonowy w Gdyni II Wydział Karny

na posiedzeniu w składzie:

Przewodniczący: SSR Marek Kapała

po rozpoznaniu w sprawie zażaleń [cenzura] i Zbigniewa Grabowskiego na postanowienie Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Gdyni z dnia 08.09.2010 r. o odmowie wszczęcia śledztwa w sprawie 3 Ds. 208/10

podstawie art. 30§1 kpk, art. 465 § l kpk, art. 437§ l kpk,

postanawia

zażaleń nie uwzględnić i utrzymać w mocy zaskarżone postanowienie

UZASADNIENIE 

Postanowieniem z dnia 08.09.2010 r. Prokurator Prokuratury Rejonowej w Gdyni odmówił wszczęcia śledztwa w sprawie:

 1. niedopełnienia obowiązków służbowych przez sędziów Sądu Okręgowego w Gdańsku, w nieustalonym okresie czasu, ale nie wcześniej niż 19.04.2006 r. do 18.07.2010 r. poprzez niedoręczenie wyroku wraz z uzasadnieniem [cenzura] działając na szkodę [cenzura], to jest o przestępstwo z art. 231 § ł kk, wobec stwierdzenia, iż brak jest danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia czynu,

 2. przekroczenia uprawnień przez prokuratora Prokuratury Rejonowej w Gdyni, w okresie czasu od 05 marca 2010 r. do 18 lipca 2010 r., poprzez zlecenie funkcjonariuszom Policji przesłuchania [cenzura], to jest o czyn z art. 231 § l kk, wobec stwierdzenia, iż czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego,

 3. niestosowania się w Gdyni, w okresie od 2009 r. do 18.07.2010 r., do orzeczenia Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia [cenzura], to jest o czyn z art. 244 kk, wobec stwierdzenia, iż czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego,

 4. [cenzura], to jest o czyn z art. 231 § l kk, wobec stwierdzenia, iż czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego,

 5. [cenzura]

  Koniec strony 1.

  c. d. [cenzura], to jest o czyn z art. 286 § l kk, wobec stwierdzenia, iż brak jest danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia czynu,

 6. niedopełnienia obowiązków przez Prokuratora Prokuratury Rejonowej w toku nadzorowanego śledztwa 2 Ds. 1761/06 w 2006 r. w Wejherowie, poprzez wydanie decyzji o umorzeniu śledztwa wobec niewykrycia sprawców czynu, działając tym na szkodę Zbigniewa Grabowskiego, to jest o czyn z art. 231 § l kk, wobec stwierdzenia, iż brak jest danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia czynu.

     Na postanowienie to zażalenie złożyli [cenzura] i Zbigniew Grabowski. [cenzura] w swoim zażaleniu podniósł, iż dochodziło do fizycznego i psychicznego znęcania się nad nim poprzez wzywanie go do stawiennictwa na przesłuchanie pomimo, iż uniemożliwiał to jego stan zdrowia o czym informowana była Policja. Podniósł nadto, iż niezgodnie z wykładnią Trybunału Konstytucyjnego [cenzura], a nadto w te sposób złamano jego konstytucyjne prawo do swobodnego wyboru i wykonywania zawodu [cenzura]. W dalszej części skarżący wyraził niezadowolenie z działania prokuratury oraz prokuratora wydajnego zaskarżone postanowienie. W konkluzji skarżący wniósł o wyciągnięcie konsekwencji wobec winnych takiego stanu prawnego.

    Zbigniew Grabowski zarzucił zaskarżonemu postanowieniu nietrafność i nieprzeprowadzenie żadnych dowodów oraz stronniczość prokuratora. Nadto zdaniem skarżącego postanowienie jest niespójne, niejasne i praktycznie niczego nie wyjaśnia, lecz gmatwa i wikła. W uzasadnieniu swojego środka odwoławczego skarżący podjął polemikę z ustaleniami prokuratora przedstawiając w punktach przebieg zdarzeń opisywanych przez niego w zawiadomieniu o przestępstwie i kolejnych pismach.

     Sąd zważył co następuje:

     Zażalenia nie zasługują na uwzględnienie i w ocenie Sądu stanowią jedynie wyraz polemiki z prawidłowymi ustaleniami organu nadzorującego postępowanie przygotowawcze. Zdaniem Sądu decyzja o odmowie wszczęcia śledztwa jest zasadna i prawidłowa. Zgodnie z art. 303 kpk śledztwo wszczyna się jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa. W ocenie Sądu w świetle zgromadzonych w sprawie danych Prokurator zasadnie przyjął, iż brak jest podstaw do wszczęcia śledztwa albowiem czyny, których dotyczyło zawiadomienie o przestępstwie nie zawierają znamion czynów zabronionych albo też brak jest danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia przestępstwa.

     Odnosząc się do treści zażalenia [cenzura] w pierwszej kolejności podnieść należy, iż w swoim zażaleniu nie podnosi on merytorycznych zarzutów w zakresie dotyczącym punktów I, V i VI zaskarżonego postanowienia. Zgodnie z art. 433 § l kpk sąd odwoławczy rozpoznaje sprawę w granicach środka odwoławczego, a w zakresie szerszym o tyle, o ile ustawa to przewiduje. Sąd rozpatrując zaskarżone postanowienie w pozostałym nie wyrażonym literalnie w zażaleniu zakresie również z urzędu nie znalazł żadnych podstaw do uchylenia zaskarżonego postanowienia.

     Zdaniem Sądu zażalenie Zbigniewa Grabowskiego stanowi jedynie polemikę z zaskarżonym postanowieniem i wyraz niezadowolenia z podjętej decyzji, nie wnosząc żadnych nowych okoliczności, które mogłyby być podstawą do uchylenia tej decyzji procesowej.

Koniec strony 2.

     Odnosząc się do zarzutów zawartych w środku odwoławczym zarówno [cenzura] jak i Z. Grabowskiego, to nie sposób podzielić stanowiska skarżących, iż częste wzywanie [cenzura] do stawiennictwa celem przesłuchania pomimo złego stanu zdrowia stanowi przestępstwo znęcania się psychicznego i fizycznego. Zważyć należy, iż obowiązkiem organów ścigania, w przypadku zaistnienia podejrzenia popełnienia przestępstwa, jest zgromadzenie odpowiedniego materiału dowodowego, w tym poprzez przesłuchanie świadków oraz, w razie postawienia zarzutu, podejrzanego. Podejmowane przez organy ścigania intensywne działania zmierzające do przesłuchania podejrzanego stanowią niezbędną czynność procesową mającą na celu zakończenie postępowania przygotowawczego. Zważyć należy, iż za każdym razem kiedy strona postępowania otrzymuje wezwanie do stawiennictwa ma prawo usprawiedliwić swoją nieobecność w odpowiedniej przewidzianej prawem formie. Wbrew przekonaniu skarżącego nie jest wystarczające ustne oświadczenie w tym zakresie, a nawet przedłożenie zaświadczenia L4. Zgodnie z art. 117 § 2a kpk usprawiedliwienie nieobecności z powodu choroby wymaga przedstawienia zaświadczenia wystawionego przez lekarza sądowego. Decyzję o przedstawieniu zarzutów i konieczności przesłuchania osoby w charakterze podejrzanego podejmuje prokurator w oparciu o całokształt zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, a nie osoba, która ma się stawić na wezwanie czy też osoba jej najbliższa.

     Nie sposób również podzielić stanowiska skarżących w zakresie dotyczącym bezprawności działania [cenzura]

     Również w zakresie dotyczącym [cenzura] i Zbigniewa Grabowskiego jakoby doszło do

Koniec strony 3.

 

popełnienia przestępstwa. Zgodzić należy się z Prokuratorem, iż ewentualne niewykonywanie wyroków sądów cywilnych w rozpatrywanym zakresie, jakkolwiek karygodne, nie wyczerpuje znamion przestępstwa. Tym samym brak jest podstaw do prowadzenia w tym zakresie postępowania przygotowawczego.

     Odnosząc się do zarzutów Z. Grabowskiego w zakresie dotyczącym [cenzura] Przekonanie skarżącego o niezasadności takiej decyzji jest niewystarczające do uznania, iż doszło do niekorzystnego rozporządzenia mieniem przez świadczeniodawcę.

     Odnośnie zarzutów Z. Grabowskiego dotyczących punktu VI zaskarżonego postanowienia, to podzielić należy stanowisko prokuratora, iż brak jest danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia przestępstwa. Zważyć należy, iż decyzję o rodzaju i sposobie podejmowanych czynności procesowych zmierzających do wykrycia sprawcy przestępstwa podejmuje prowadzący postępowanie przygotowawcze. Natomiast skarżący jako pokrzywdzony w razie niesatysfakcjonującej go decyzji o umorzeniu postępowania przygotowawczego ma prawo ją zaskarżyć, wskazując na uchybienia, nieprawidłowości, jak i w toku postępowania wnosząc o przeprowadzenie w sposób prawidłowy konkretnych czynności dowodowych. Ponadto umorzenie śledztwa nie .powoduje jego całkowitego zamknięcia. Oznacza to, iż w sytuacji kiedy pojawią się nowe okoliczności i dowody nie znane wcześniej możliwe jest podjęcie umorzonego postępowania.

     Reasumując powyższe Sąd nie znalazł podstaw do uchylenia zaskarżonego postanowienia i postanowił utrzymać je w mocy.

Pieczęć okrągła z orłem w koronie                            ZA ZGODNOŚĆ

z napisem okrężnym                                               Gdynia 23 12 2010

* SĄD REJONOWY * W GDYNI                                          sekretarz

                                                                             podpis nieczytelny

 

II Kp 519/10/Kp doręczenie postanowienia.

Sąd Rejonowy w Gdyni

II Wydział Karny

Pl. Konstytucji 5

81-969 Gdynia

Data wysłania: 23 grudnia 2010r.

Sygnatura akt: II Kp 591/10/Kp

Pan                             

Zbigniew Grabowski  

[mój adres domowy]    

DORĘCZENIE ODPISU POSTANOWIENIA

Sąd Rejonowy w Gdyni II Wydział Karny doręcza odpis zapadłego poza rozprawą

prawomocnego postanowienia z dnia 22.12.2010r.

Na postanowienie nie przysługuje prawo wniesienia zażalenia.

Z upoważnienia Kierownika Sekretariatu

Sekretarz Sądowy            

Kinga Pazdro               

podpis nieczytelny         

Wizytowałem sąd w Gdynia.

W dniu dzisiejszym wizytowałem Sąd Rejonowy w Gdyni. Celem mojej wizyty było uczestniczenie w jednej z rozpraw oraz zapoznanie się z aktami sprawy pod sygnaturą: II Kp 591/10/Kp. Otrzymałem postanowienie w tej sprawie. Oraz złożyłem w biurze podawczym tegoż sądu pismo do Prezesa Sadu Rejonowego, o treści.

Prezes                  

Sądu Rejonowego

Gdynia                  

Oświadczenie

do sygn. akt: II Kp 591/10/Kp.


     Oświadczam, że akta prokuratury 3 Ds 208/10 nie mają wypełnionej pierwszej strony. Brak jest spisu co akta zawierają. Ostatnią stroną jest karta z nr 119 jako zarządzenie.

Zbrodnia katyńska 2010. Dowody.

Divide et impera stara łacińska maksyma i złota myśl oznacza: dziel i rządź. Nie podzielisz, to i nie porządzisz. Jest to nad wyraz skuteczna metoda w sprawowaniu i utrzymania władzy od tysięcy lat. Metoda ta oparta jest na trzech słowach: obserwować, konfliktować i eliminować. I nie zawsze oznacza to fizyczną likwidację. Tę maksymę skutecznie stosowali i stosują również i urzędujący władcy w Polsce od września 1939 roku. Dowodem jest Druga zbrodnia katyńska dokona w dniu 10. 04. 2010 r. Mój punkt widzenia przedstawiam poniżej.

Dowód nr 1. Divide et impera.

Urzędujący władcy w Polsce, a w szczególności: prezydent państwa, Ob. Bronisław Maria Komorowski oraz premier rządu, Ob. Donald Franciszek Tusk robili i czynią wszystko, aby skłócić rodziny poległych w dniu 10. 04. 2010 r. w lasku pod Katyniem. Działania te są prowadzone z pełną świadomością, rozumianą jako zdolność zdawania sobie sprawy z tego, co jest przedmiotem postrzegania i doznawania oraz z pełną premedytacją, czyli dokładnie zaplanowane i precyzyjnie przygotowane. „Eleganckim” dowodem mojego twierdzenia jest druga tajna (nie tylko przed opinią publiczną) konferencja premiera rządu, Ob. Donalda Tuska i „jego” ministrów, z rodzinami ofiar poległych w lasku pod Katyniem. Zebranie odbyło się w dniu 11 grudnia. Poprzednie takie spotkanie dokonało się 10 listopada. W obu spotkaniach nie uczestniczyli wszyscy członkowie rodzin poległych. Ostatnie zebranie było w kancelarii premiera. Ze strony rządu, dodatkowo uczestniczyli: szef kancelarii premiera Ob. Tomasz Arabski, szef MSWiA Ob. Jerzy Miller, minister zdrowia Ob. Ewa Kopacz i szef doradców premiera Ob. Michał Boni.

Część członków rodzin nie wytrzymała przebiegu tego spotkania i opuściła je jeszcze przed jego zakończeniem uznając, że ich udział w takim czymś nie ma najmniejszego sensu i swoją dalszą obecnością tylko uwiarygodniają, czyli zasługujące na zaufanie, pewność i rzetelność, działania Ob. Donalda Tuska, jako urzędującego premiera rządu w Polsce w sprawie tej zbrodni. Telewizornie, prywatne i „publiczne” pokazały jednego wdowca, który niemal z uśmiechem informował, że jest zadowolony z tego spotkania…

Tego samego dnia, z inicjatywy prezydentowej, Ob. Anna Komorowska, z domu Dembowska, pierwotnie Dziadzia; wszyscy członkowie rodzin poległych w lasku katyńskim, zostali zaproszeni na spotkanie opłatkowe do Belwederu. Nie wszyscy udali się na ten opłatek, który jest symbolem pojednania oraz przebaczenia. Dzielenie się opłatkiem wyraża też chęć bycia razem, dlatego że ludzie skłóceni nie zasiadają do wspólnego wigilijnego stołu, którego opłatek, w Polsce, jest nieodłącznym elementem od setek lat.

Divide et impera…

Dowód nr 2. Mgła i wysokość.

Ob. Edmund Klich, oficjalny przedstawiciel Polski, akredytowany przy działającej w Rosji komisji badającej katastrofę rządowego samolotu Tu–154M, w dniu 10. 04. 2010 roku w lasku pod Katyniem, swoimi ostatnimi, zaledwie sprzed kilku dni, wypowiedziami dowodzi, że nie ma zielonego pojęcia o lataniu i wyposażeniu samolotów. Mnie to nie dziwi. Jak podaje wolna encyklopedia Wikipedia, Ob. Edmund Klich jest emerytowanym pilotem wojskowym z rangą pułkownika. Urodził się w 1946 roku, a od 1961 roku związany jest z lotnictwem. Co jest nieprawdą. Za PRL-u, w wieku 15 lat nie można było służyć w lotnictwie. Do „słynnej” szkoły podoficerskiej, o profilu ogólnowojskowym w Elblągu, tak zwanych „wynalazków”, od jej imienia Rodziny Nalazków, byli wcielani chłopcy, którzy mieli ukończoną szkołę podstawową i 16 lat. Innych szkół wojskowych dla młodzieży za PRL-u nie było. Przynajmniej mi nic na ten temat nie wiadomo. Dopiero po tej szkole (kilka lat nauki!) można było trafić do lotnictwa. Ob. Edmund Klich w 1961 roku nie spełniał warunków aby zostać elewem (uczniem) szkoły wojskowej. Tym bardziej nie mógł służyć w lotnictwie. Czemu sam nie sprostował tego?

W 1970 roku ukończyłem trzyletnią szkołę personelu technicznego wojsk lotniczych „po radiu”. Zostałem wyszkolony aby serwisować urządzenia elektroniczne (lampowe!) zamontowane w samolotach wojskowych, głównie myśliwce MiG-21. Trafiłem jednak do jednostki, w której były jeszcze bombowce Ił-28. Udźwig 3.000 kg i załoga trzyosobowa: pilot, nawigator i strzelec w ogonie. Wojsko już nie szkoliło w zakresie obsługi technicznej tych Ił-ów. Wszystkiego sam musiałem się nauczyć, aby zdać egzaminy dopuszczające mnie do obsługi tych samolotów i składania podpisu zezwalającego na latanie. Już wówczas, na początku lat 70-tych, były to stare gruchoty i rupiecie, gdyż jego konstrukcja, to końcówka lat 40-tych. Wymagało to z naszej strony, personelu technicznego, dużego nakładu pracy aby toto mogło jeszcze bezpiecznie latać.

Mgła. Za moich czasów, lata 70-siąte, wszystkie samoloty, były wyposażone w tak zwany automatyczny radiokompas, w skrócie ARK. Był to zwykły odbiornik radiowy z dwoma antenami, które sprawiały, że wybrana na nim stacja radiowa była wskazywana strzałką w kierunku, skąd pochodził jej sygnał. Pilot obserwując ten wskaźnik wiedział w jakim kierunku leci samolot. Wystarczyło więc tak pilotować samolotem, aby strzałka ARK wskazywała „0”. Dolecieć do celu nie było więc problemem. Również za moich czasów, każde lotnisko posiadało własną radiolatarnię, która musiała być „widoczna” dla ARK ze sporej odległości, aby nie było problemu z trafieniem do lotniska. Z reguły był to sygnał nadawany alfabetem Morsa i była to pierwsza litera z kryptonimu, które posiadały wszystkie lotniska wojskowe, po to aby można było wybrać właściwą stację; na przykład: nasze lotnisko posiadało kryptonim Hamlet, więc nasza radiolatarnia nadawała stały sygnał tylko literę h Morsem. Ponadto każda lotniskowa radiolatarnia, to dwie radiostacje, tak zwana bliższa i dalsza prowadząca. Obie umieszczone w osi pasa startowego. Bliższa w odległości 1 km, a dalsza 3 km od pasa startowego. ARK, które były zainstalowane w Il-28 miały ręczny przełącznik: dalsza – bliższa. Jeżeli w obu położeniach wskazówka ARK był na „0” oznaczało to, że samolot znajduje się w osi pasa startowego. Natomiast w chwili przelatywania na dalszą lub bliższą w słuchawkach załogi pojawiał się ostry sygnał dźwiękowy i dodatkowo na pulpicie, przed ich nosami, mrugała lampka. Jeżeli samolot nie przeleciał nad którąś z radiolatarni (dalsza czy bliższa), to nie wolno mu było lądować. Musiał „odejść” na numer kręgu, który wyznaczał kierownik lotów. Trzeba było więc nabrać wysokości i wykonać następne podejście do lądowania. Przestrzeganie takich elementarnych zasad gwarantowało bezpieczne lądowanie, nawet w niezbyt sprzyjających warunkach atmosferycznej i przy słabej widoczności. Zdarzało się, że loty bezpiecznie kończyły się przy widoczności zaledwie kilkadziesiąt metrów, z powodu mgły. Nawet nocą. Tak było w latach 70-tych, kiedy to osobiście „latałem” wokół samolotów.

Wysokość. Iły, które obsługiwałem, były wyposażone między innymi w trzy (!!!) wysokościomierze. Dwa radiowe: dużych i małych wysokości, za które odpowiadała służba „po radiu” oraz wysokościomierz barometryczny, za który odpowiadała służba „osprzęt”. Były jeszcze służby: „po nafcie” płatowiec i silnik, „uzbrojenie” i „foto”. Radiowysokościomierze mierzą rzeczywistą odległość samolotu do ziemi w locie poziomym. Przy „zadzieraniu” lub opuszczaniu przodu samolotu, radiowysokościomierz jest bezużyteczny, gdyż nie pokazuje rzeczywistej odległości do ziemii. Radiowysokościomierz małych wysokości miał dwa zakresy pomiarowe, do: 120 m i 1200 m. Drugi radiowysokościomierz mierzył wysokość powyżej 1000 m w locie poziomym. Trzeci wysokościomierz był barometrycznym. Jego wysokość określana jest na podstawie panującego ciśnienia atmosferycznego na zewnątrz samolotu. Każdy, kto ma w domu barometr, który mierzy aktualne ciśnienie atmosferyczne wie, że jest to dosyć czułe urządzenie, a jego wartość zmienia się niekiedy nawet w ciągu godziny. Aby wysokościomierz barometryczny pokazywał prawidłową odległość do ziemi, to trzeba znać ciśnienie panujące na jej powierzchni. Taki wysokościomierz nie reaguje na góry i doliny pod będącym w locie samolocie. Dlatego przed każdym lądowaniem, kierownik lotów musi podać wartość ciśnienia atmosferycznego panującego na lotnisku, aby wskazania były prawidłowe. Wartość ciśnienia panującego na lotnisku należało ręcznie ustawić na barometrycznym wskaźniku wysokości. To jest elementarz latania! Ob. Edmund Klich twierdząc, że załoga rządowego TU-154M lądowała według radiowysokościomierza udowodnił, że nie wie jaka jest procedura podchodzenia do lądowania samolotem na lotnisku. Jeżeli rządowy TU-154M podchodził do lądowania od strony jaru, głębokiego na kilkadziesiąt metrów, to dlaczego tego jaru nie było zaznaczonego na mapach? Kto jak kto, ale piloci i nawigatorzy na pewno umieją czytać mapy.

Inne „cudeńka”. Bombowce Ił-28, które osobiście obsługiwałem, były jeszcze wyposażone w inne urządzenia „ślepego” lądowania, umożliwiające lądowanie bez widoczności pasa startowego, nawet z odległości kilkudziesięciu metrów. Na pulpicie przed nosemami, pilot i nawigator, mieli wskaźnik z dwoma strzałkami. Jedna pozioma, druga pionowa. Podczas podchodzenia do lądowania strzałki pokazywały, czy samolot znajduje się na „ścieżce” lądowania. Wystarczyło, aby pilot tak sterował samolotem, żeby strzałki były na „0”, to znaczy pozioma, poziomo a pionowa, pionowo. Taki kurs należało utrzymywać do czasu, aż pilot nie zobaczy pas startowy. System ten działał tylko wówczas, kiedy na lotnisku były zainstalowane odpowie naziemne urządzenia nadawcze. Na naszym lotnisku jednak takich urządzeń nie było. Ił-28 miał na swoim wyposażeniu jeszcze okrężną stację radiolokacyjną, popularnie zwaną radarem. W tłumaczeniu na język polski, urządzenie to nazywało się: Przyrząd Ślepego Bombardowania i Nawigacji. Umożliwiało ono odnajdywanie celów lecąc na chmurami oraz precyzyjnym wycelowaniu bombardowanego obiektu. Takie to niezwykłe i osobliwe rzeczy były na wyposażeniu bombowców sprzed ponad 70 laty! Podobno rządowy TU-154M był bogato wyposażony w najnowsze urządzenia do pilotowania i sterowania. Ob. Edmund Klich twierdząc, że załoga rządowego TU-154M nie miała żadnych szans na bezpieczne lądowanie w dniu 10. 04. 2010 r., bo z powodu gęstej mgły, piloci nie mogli zobaczyć ziemi, udowodnił że nie ma zielonego pojęcia o lataniu i lądowaniu samolotów w każdych warunkach atmosferycznych, oraz ich technicznym wyposażeniu. Nad naszymi głowami latają satelity telekomunikacyjne i są dalmierze laserowe, które pozwalają mierzyć spore odległości z dokładnością kilku centymetrów. Dziś niewielu ludzi wie, co to jest lampa elektroniczna (elektronowa) i tranzystor…

Szkolenie pilotów. Z powodów, które tu wyżej opisałem, my personel techniczny, żartowaliśmy sobie z pilotów, że małpę można nauczyć latać samolotem, ale naprawiać samolot małpy nie uda się nauczyć. Tak to było ponad 40 lat temu! Z reguły Dęblińską Szkołę Orląt kończyli faceci, którzy wiedzieli co to jest latanie i dobrze radzili sobie w tym fachu. Nawet w bardzo trudnych warunkach atmosferycznych. Jednak dyplomy Szkoły Orląt kończyli również i tacy, którzy nigdy nie powinni zasiąść za sterami samolotu, ot chociażby z powodu seplenienia, lub nie odróżnianiu latryny od landryny albo pinezki od spinki. Takie to „cuda” jednak zdarzały się w PRL-u i chyba nie tylko. Znam co najmniej jeden taki przypadek, kiedy to taki ktoś, po Szkle Orląt, z uprawnieniami pilota, wylądował w jednostce bojowej. Po pierwszych lotach okazało się, że ten człowiek nie dość, że seplenił, to był bardzo lichym pilotem i stanowił zagrożenie nie tylko dla siebie. Z tego powodu został przesunięty do pracy sztabowej i nawet został szefem sztabu w jednostce wojskowej. Dlaczego tak się działo? Ano temu, że taki ktoś miał „windę” w MON-ie, która za uszy ciągnęła takiego kogoś na coraz to wyższe stanowisko, bacząc przy tym, aby nie stała mu się przy tym jakaś „krzywda”. Ob. Edmund Klich udowodnił, moim zdaniem, że jest właśnie tego typu człowiekiem. Ja jednak zapytam. Jakim prawem, taki niedouczony i niedoświadczony człowiek, reprezentuje państwo polskie przed organizacjami międzynarodowymi? Kto za to odpowiada? Ob. Donald Franciszek Tusk, jako premier rządu w Polsce, oraz najwyższy przełożony naszych sił zbrojnych, Ob. Bronisław Maria Komorowski, jako urzędujący prezydent w Polsce.

Dowód nr 3. Zakaz lotów.

Za głębokiej „komuny”, kiedy to osobiście „latałem” wokół wojskowych samolotów, podczas gdy nad jakimś terytorium miał (!) przelatywać jakiś komunistyczny prominentny dygnitarz, to wstrzymywane były wszelkie loty samolotów, poza rejsowymi. Zabieg taki był czyniony w obawie przed dokonaniem zamachu na tego dostojnika. W tym czasie, żaden (!) samolot nie mógł wzbić się w powietrze. Jak to wyglądało w praktyce, opowiem na własnym przykładzie.

Z reguły, na każdym lotnisku wojskowym, był jakiś samolot transportowy. Na „moim” lotnisku był to poczciwy Antek, czyli An-2, jednosilnikowy tłokowy dwupłatowy samolot. Mógł on zabrać 12 osób lub do 1.500 kg ładunku. Zaś jego uzbrojeniem była jedna rakietnica sygnałowa. Takim to Antkiem, pewnego dnia, udaliśmy się w podróż służbową. Z Wybrzeża do Radomia przez Warszawę. Celem podróży było zawieść kilku pilotów na badania okresowe do Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej w Warszawie, oraz aparaturę kontrolno – pomiarową do legalizacji, między innymi: testery do sprawdzania i regulowania radiowysokościomierzy oraz tajny przyrząd do sprawdzania urządzenia rozpoznawczego swój – obcy, do Radomia. Dlatego znalazłem się w tym Antku i osobiście musiałem dopilnować przekazania tego przyrządu i przyjęć inny w zamian. Wylecieliśmy wczesnym rankiem, a podróż była zaplanowana na jeden dzień.

Kiedy wylądowaliśmy w Warszawie i wysadziliśmy pilotów na badania, okazało się, że nie możemy dalej lecieć, bo zamknięto przestrzeń kraju z powodu przylotu, czy też przelotu, jakiegoś dygnitarza komunistycznego. Na drugi dzień sytuacja powtórzyła się. Kiedy w końcu zezwolono nam na kontynuowanie lotu do Radomia przylecieliśmy dobrze po południu. Wszyscy poszli do domów i nie było z kim cokolwiek załatwić. Następnego dnia znowu pojawiły się jakieś kolejne komplikacje. W rezultacie do domów wróciliśmy niemal po tygodniu. W garnizonie rozchodziły się w tym czasie jakieś dziwne plotki. My wróciliśmy jednak cali i zdrowi. Tak to się zdarzało mi osobiście za „komuny”. Proszę to teraz porównać i zestawić z teraźniejszością.

Aby jeszcze bardziej wpłynąć na wyobraźnię czytających, proszę to odnieść do ruchu drogowego. Jako że w przestrzeni powietrznej również wyznaczone były „korytarze” powietrzne, w których musiały znajdować się lecące samoloty. Taki poczciwy Antek, przy pełnym obciążeniu to około 5,5 tony, co odpowiada średniej wielkości ciężarówce. Antek mógł latać z prędkością ponad 200 km/godz pod warunkiem, że wiatr dmuchał mu w ogon i z tego co pamiętam, latał na wysokościach kilkuset metrów. I taki to samolot nie mógł latać, kiedy do Polski przylatywał, lub nad Polską przelatywał, jakiś wysoki dostojnik komunistyczny. Taki Ił-28 ważył, z pełnym obciążeniem, około 21 ton. Dziś po naszych drogach jeżdżą kolosy, które mogą uciągnąć prawie 40 ton. Gdyby nie skrzydła samolotu, to taki Antek czy Ił-28 w stosunku do takiego auta wygląda bardzo niepozornie. Z podobnymi ciężarami mamy do czynienia w kolejnictwie. Przeciętny wagon pasażerski czy towarowy to waga około 40 ton, chociaż są i wagony o udźwigu około 60 ton. Poruszanie się takich kolosów po drogach, czy szynach musi odbywać się zgodnie z jakimiś przepisami, aby nie dochodziło do katastrof. Rządowy TU-154M to waga nieco ponad 100 ton. Co odpowiada dwóm potężnym ciężarówkom…

Według krążących wiadomości w internecie, w dniu 10. 04. 2010 r., tuż przed katastrofą polskiego rządowego TU-154M, przed godziną 9 tamtego czasu, w okolicy lotniska pod Smoleńskiem, latał sobie jakiś ruski IŁ-76, potężny samolot transportowy. Omal nie doszło do zderzenia pomiędzy tym samolotami. Dlatego, że oba samoloty podchodziły do lądowania w tym samym czasie! Po nieudanej próbie lądowania Ił-76 odleciał w kierunku Moskwy. Wedle dostępnych danych, taki Ił-76 waży, w zależności od wersji, do ponad 200 ton. To jest dwa razy więcej niż polski rządowy TU-154M. Proszę to teraz odnieś do ruchu lądowego. To dwie kolumny ciężarówek, jedna większa od drugiej, albo dwa pociągi! I to to fruwa sobie w powietrzy nie kontrolowane, lecz wedle własnego widzi mi się?

Proszę teraz zwrócić uwagę na fakt, że za głębokiej „komuny” nawet taki zwykły, niezbyt duży i powolny Antek nie mógł wzbić się w powietrze. A tu leci polski prezydent z generałami, którzy wchodzą w skład paktu wojskowego NATO do obcego i wrogiego państwa, a obok nich „kręci się” potężny samolot transportowy o nieznanym przeznaczeniu i wyposażeniu, który znika „bez śladu” po katastrofie. Czyżby NATO nie umiało śledzić swoich generałów udających się do obcego mocarstwa? A co ze zwykłymi obywatelami? Czy latanie do Rosji jest bezpieczne?

Za głębokiej „komuny” nie było jeszcze urządzeń zdolnych zakłócić pracę lotniskowych radiolatarni, a dziś można wyśledzić każdego obywatela, nawet to co on i do kogo wypisuje na swoim komputerze. Dla mnie, to trzeci i niepodważalny dowód, że

10. 04. 2010 r. w lasku pod Katyniem dokonano zamachu na Polskę.

Rodzią się zatem podstawowe pytania.

Dlaczego władcy w Polsce to ukrywają?

Do kogo należy władza w Polsce?

Chleb zdrożeje i nic nie stanieje.

W dniu wczorajszym, w XL rocznicę wybuchu Powstania Grudniowego 1970 roku, urzędujący w Polsce prezydent państwa, Ob. Bronisław Maria Komorowski, w najokazalszym pałacu Warszawy, powszechnie nazywanym Pałacem Namiestnikowski, jako że pomieszkiwał tam namiestnik cara Rosji; podpisał ustawę zwiększającą powszechny podatek od towarów i usług. Oznacza to, że zdrożeje dokładnie wszystko, nawet leki. Wypada więc przypomnieć, że za „komuny” pod rządami tow. Ob. Władysława Gomułki w 1970 roku, taniały przynajmniej szyny klejowe.

Podobno w Polsce są jakieś związki zawodowe, niezależnie i samorządne…

XL-lecie wybuchu Powstania 1970.

14 grudnia 1970 roku nie był tak śnieżny i mroźny jak jest obecnie. W dniu tym wybuchło kolejne polskie powstanie. Było to wynikiem znaczącego wzrostu cen podstawowych artykułów żywnościowych. Wówczas powszechnie mówiło się, że władcy podnieśli cenę chleba i kiełbasy, a staniały lokomotywy i szyny. Głównie tu, na Wybrzeżu, ludzie „zerwali” się do powstania. Został podpalony komitet wojewódzki partii robotniczej w Gdańsku. Z koszar wyjechały czołgi i wozy pancerne. „Władza ludowa” strzelała ostrą amunicją do ludzi udających się do pracy, aby zarobić na swoje elementarne potrzeby życiowe…

Mój młodszy brat, w grudniu 1970 roku, pracował jako robotnik, w Stoczni Gdańskiej im. Lenina. Jednocześnie uczył się w wieczorowym Technikum Budowy Okrętów. Tego dnia, 14. 12. 1070 r. wracał z zajęć w technikum. Został „wydłubany” z tramwaju przez gliny, bo miał brudne buty i był stoczniowym „robolem”. Następnie został zawleczony na komisariat Milicji Obywatelskiej w centrum Gdańska. Tam „przeszedł” przez „ścieżkę zdrowia”.

Ścieżka zdrowia” polegała na tym, że trzeba było przejść przez „korytarz”, który tworzyli pijani gliniarze zaopatrzeni w długie i solidne pały. Delikwent musiał przejść przez ten „korytarz” pomiędzy odurzonymi alkoholem, bo ta woń przebijała się ponad inne zapachy. Szeregi glin wskazywały dokąd należy się udać. Kiedy tylko delikwent znalazł się w zasięgu czyjejś pały, otrzymywał razy gdzie popadło. Na końcu skazaniec, opadły już z sił, był wkopywany do celi…

Mój brat był tylko raz przesłuchany i nie postawiono mu żadnych zarzutów. Ale niemal codziennie oglądał go jakiś lekarz i zapoznawał się ze stanem jego siniaków. Na szczęście nie miał żadnych otwartych czy ciętych ran. Kiedy już zniknęły ślady po siniakach, został zwolniony z aresztu. Łącznie trwało to 10 dni. Zwolniono go w wigilię 24. 12. 1970 roku. Bez siniaków.

Tak to właśnie „władza ludowa” traktowała swój lud pracujący.

Do dziś nikt go za to nawet nie przeprosił, a te są mu już zupełnie nie potrzebne. Zabrakło mu kilka miesięcy aby zostać emerytem. Zmarł ponad rok temu…